/media/132512/danskelov.jpg

Regreskrav i konkursbo

Resumé

Sagsøgeren var ikke berettiget til at anmelde de af hende afholdte udgifter på de to ejendomme, som hun ejede i sameje med Steen Bryde, nu under konkurs, som massekrav i medfør af konkurslovens § 93, stk. 3. Sagsøgeren havde ved afholdelsen af udgifterne opnået et regreskrav, men kunne alene anmelde den del af regreskravet som hidrørte fra forpligtigelser opstået forud for konkursdekretets afsigelse i medfør af konkurslovens § 97.

Dom i sagen P-36-10

Mette Liebach (tidligere Bryde)
(advokat Jakob Lund Poulsen)

mod

Steen Bryde under konkurs
(kurator, advokat Henrik Sjørslev, v/ advokat Albert Juul Digens )

Sagen drejer sig om, hvorvidt Mette Liebach har opnået et regreskrav mod konkursboet ved i perioden efter konkursens indtræden at afholde udgifterne til de to ejendomme, som hun og Steen Bryde, nu under konkurs, ejede i lige sameje, og hvilken status dette regreskrav har i konkursboet.-2-

Påstande

Mette Liebach har nedlagt påstand om, at konkursboet principalt skal tilpligtes at anerken- de, at hun har et krav i konkursboet på 752.856,08 kr., med status efter konkurslovens § 93, subsidiært med status efter konkurslovens § 97

Konkursboet har nedlagt påstand om frifindelse. For det tilfælde at Mette Liebach måtte få medhold i sin principale eller subsidiære påstand har konkursboet til kompensation nedlagt påstand om, at Mette Liebach tilpligtes til Steen Bryde under konkurs at betale 752.856,08 kr. med procesrente fra den 23. april 2010.

Mette Liebach har overfor konkursboets kompensationspåstand påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Mette Liebach (tidligere Bryde) og Steen Bryde blev gift i 1996. Steen Bryde blev erklæret konkurs ved dekret afsagt den 27. november 2008, og advokat Henrik Sjørslev blev udpeget som kurator. Ægteparret ejede i lige sameje ejendommene beliggende Hyllingebjergvej 64 i Liseleje og Richelieus Allé 3 i Hellerup. Ejendommen i Liseleje fungerede som parrets som- merhus og ejendommen på Richelieus Allé som parrets faste bolig.

Ejendommen på Hyllingebjergvej 64 blev den 30. marts 2009 solgt i fri handel. Salget ind- bragte et provenu på i alt 1.462.313,75 kr. Der verserer flere sager derom ved retten i Lyngby.

Ejendommen på Richelieus Allé 3 blev solgt i fri handel med overtagelse den 1. november 2009. Salgssummen udgjorde 28,5 mio. kr. Panthaverne opnåede ikke fuld dækning ved sal- get, og BRFkredit har som marginalpanthaver i den forbindelse anmeldt et krav i konkurs- boet på 830.000 kr.

I perioden fra konkursdekretet blev afsagt, til ejendommene blev solgt, sørgede Mette Lie- bach for, at de løbende udgifter ved ejendommene blev betalt. Følgende poster blev betalt:

Ad Hyllingebjergvej 64 i Liseleje: - BRFkredit, 4. termin 2008. Opkrævningen er udstedt til både Mette Liebach og Steen

Bryde og udgør 124.431,44 kr. Beløbet er betalt fra selskabet MLB Anpartsselskabs

driftskonto i Handelsbanken. - Faktura nr. 94691753 af 18. december 2008 udstedt af G4S Security Services A/S til

Mette Bryde (nu Liebach) vedrørende udvidelse af anlægget på 3.500 kr., nr. 94692041 af 19. december 2008 for perioden 14. juli 2008 til 31. januar 2009 vedrørende prisre- gulering på 1.156,24 kr. og nr. 94728902 af 1. februar 2009 for perioden 1. februar til 30. april 2009 på 1.675,40 kr. I forbindelse med salget af ejendommen er der via refu- sionsopgørelsen refunderet 441,44 kr. til Mette Liebach. Samtlige betalinger er foreta- get fra selskabet MLB Anpartsselskabs driftskonto i Handelsbanken.

- Slutopgørelse for kalenderåret 2008 samt a conto opkrævning for kalenderåret 2009 fra Liseleje Vandværk A.m.b.a., stilet til Mette Bryde, på 1.975 kr. Beløbet er betalt fra selskabet MLB Anpartsselskabs driftskonto i Handelsbanken.

- Ejendomsskat for det første halvår 2009 på 18.024,11 kr. Begge parter er angivet på skatteopgørelsen. Beløbet er betalt fra MLB Anpartsselskabs driftskonto i Handels- banken.

- Faktura for levering af fyringsolie nr. 12840926 dateret den 29. januar 2009 på 8.239,25 kr. fra Shell Center A/S stilet til Mette Bryde. Beløbet er betalt fra selskabet MLB An- partsselskabs driftskonto i Handelsbanken.

- Faktura nr. 503014631 på 6.819,19 kr. fra DONG Energy Sales & Distributions A/S ud- stedt til Brydegruppen ApS for a conto el for perioden 1. oktober til 31. december 2008. Beløbet er betalt fra selskabet MLB Anpartsselskabs driftskonto i Handelsban- ken.

Ad Richelieus Allé i Hellerup: - BRFkredit 4. termin 2008 samt 1. og 2. termin 2009. Opkrævningerne er udstedt til både Mette Liebach og Steen Bryde. Fjerde termin 2008 udgjorde 367.561,04 kr. og blev betalt fra selskabet MLB Anpartsselskabs driftskonto i Handelsbanken. Første og an- den termin 2009 blev betalt samlet fra selskabet P 2008 4 ApS' konto i Skjern Bank. Beløbet udgjorde inklusive morarenter 821.062,88 kr. Det fremgår af opkrævningen, at den samlede pantegæld var på 28 mio. kr.

Faktura udstedt til Steen Bryde fra DONG Energy Sales & Distribution A/S; o fakturanr. 590465646; årsopgørelse for forbrug i perioden fra 29. oktober 2007 til 31. oktober 2008 opgjort til 12.292,05 kr. Beløbet er betalt fra selskabet MLB

Anpartsselskabs driftskonto i Handelsbanken. o fakturanr. 503152764 for a conto el i perioden den 1. november 2008 til 31. ja-

nuar 2009 på 13.051,73 kr. Beløbet er betalt fra selskabet MLB Anpartsselskabsdriftskonto i Handelsbanken. o fakturanr. 600473685 for a conto el i perioden fra den 1. februar 2009 til 30.

april 2009 på 12.602,66 kr. Beløbet er betalt fra Erhvervskonto: 7780- 0002072221 P2008 3 ApS i Skjern Bank. Det fremgår af kontoudtoget, at MLB Anpartsselskab er kunden.

Faktura udstedt til Steen Bryde fra HNG I/S; o fakturanr. 78001219738 af 21. januar 2009 ; A conto opkrævning 14.973,93 kr.

Beløbet er betalt fra selskabet MLB Anpartsselskabs driftskonto i Handelsbanken. o fakturanr. 78001368653 af 8. juni 2009; årsopgørelse på 1.897,33 kr. for perioden 30. april 2008 til 6. maj 2009. Beløbet er betalt fra selskabet MLB Anpartsselskabs erhvervskonto i Skjern Bank. Faktura nr. 336/08 af 31. december 2008 på 9.375 kr. Fakturaen er udstedt til både Mette Liebach og Steen Bryde af bygningssagkyndig Michael Nimskov ApS vedrørende be- sigtigelse af ejendommen den 11. december 2008 og udarbejdelse af tilstandsrapport på ejendommen. Beløbet er betalt fra selskabet MLB Anpartsselskabs driftskonto i Handelsbanken.

- Ejendomsskat 2009; Første rate udgjorde 29.213,89 og blev betalt fra selskabet MLB Anpartsselskabs driftskonto i Handelsbanken. Anden rate er opkrævet ved girokort med forfaldsdato den 1. august 2008 og udgjorde 29.213,88 kr. Girokortet er påtegnet "MLB 28/7 09". Selve betalingen er ikke dokumenteret.

- Vandregning vedrørende 3. rate 2009 til forfald 11. maj 2009, Gentofte Kommune, op- gjort til 20.640,82 kr. Beløbet er betalt fra "Erhvervskonto: 7780-0002072221 P2008 3 ApS" i Skjern Bank. Det fremgår af kontoudtoget, at MLB Anpartsselskab er kunden.

- G4S Security Services A/S; der er ifølge det oplyste i alt blevet betalt 6.775,42 kr. i peri- oden fra Steen Brydes konkurs, til huset blev solgt. På grund af bankskifte foreligger der ikke dokumentation for de enkelte betalinger, bortset fra 1.672,24 kr. for perioden 1. maj til 31. juli 2009 fra "Lønkonto: 7780-0001228790, Mette Liebach Bryde" i Skjern Bank. Beløbet er betalt via en betalingsserviceordning.

Mette Liebach har anmeldt et regreskrav i konkursboet svarende til halvdelen af de afholdte udgifter, principalt som et § 93-krav og subsidiært som et § 97-krav. Den 8. februar 2010 blev der afholdt fordringsprøvelse, hvor kravet blev afvist, hvorefter Mette Liebach den 8. marts 2010 anlagde nærværende sag mod konkursboet.

Ifølge redegørelse fra konkursboet dateret den 20. oktober 2010, er det usikkert om, der vil blive dividende til dækning af § 97-krav, og en eventuel dividende må "antages at blive rela- tivt begrænset henset til de betydelige samlede anmeldte § 97 krav".

Forklaringer

Mette Liebach har forklaret, at hun blev gift med Steen Bryde i 1996. Parret har tre børn. Hun ejer alle anparterne i MLB Anpartsselskab. Derudover ejer hun direkte og indirek- te, via MLB Anpartsselskab, anparterne i selskaberne P 2008 4 ApS og P 2008 3 ApS. Hun har et større personligt tilgodehavende i alle selskaberne. I slutningen af 2008 havde hun et tilgodehavende hos MLB Anpartsselskab på omkring 30 mio. kr., som opstod ved, at hun i 2007 lånte selskabet midler til brug for investeringer. Der blev i den forbindelse oprettet gældsbreve. Hun har altid ejet alle anparterne i MLB Anpartsselskab, og det er kun hende, som har en mellemregning med selskabet. For at udnytte, at der er opstået denne mellem- regning, har hun betalt sine private udgifter via selskaberne, hvorefter betalingerne er blevet bogført på mellemregningen. Hun har en revisor tilknyttet, som rådgiver hende og hjælper med den løbende bogføring, så der altid er fuldstændig styr på bogføringen i hendes selskaber. Hun har også en privat konto og en personlig indtægt fra sit arbejde, men den kunne ik- ke dække boligudgifterne.

Forud for Steen Brydes konkurs blev deres private økonomi varetaget i Bryde- koncernen, hvilket tillige gjaldt hendes private udgifter. Hun har efter konkursen selv over- taget sin egen økonomi.

Sommerhuset i Liseleje blev først sat til salg efter Steen Brydes konkurs. Det var hende, der besluttede, at det skulle sælges, da hun i kølvandet på konkursen måtte konstatere, at det var nødvendigt at minimere de faste udgifter og at komme ud af prioritetsgæld. Kurator deltog ikke i beslutningen og var ikke interesseret deri. Hun orienterede kurator om, at hun betalte driftsudgifterne på ejendommen, og forsøgte at skabe en dialog og et fornuftigt samarbejde omkring salget af ejendommen, men kurator deltog ikke. Både hun og Steen Bryde havde råderet over og brugte sommerhuset frem til salget.

Huset på Richelieus Allé købte hun sammen med Steen Bryde i 2004 som deres fælles bolig. Det er en meget stor ejendom, og den blev derfor meget svær at sælge efter finanskrisen. Allerede i november 2008, kort tid forud for konkursdekretet blev afsagt, havde hun sat ejendommen til salg hos ejendomsmægler Jan Fog. Kurator blev orienteret derom, men virkede ikke interesseret. På det tidspunkt var der interesserede købere, og prisen lå omkring 40 mio. kr. Ejendommen endte med at blive solgt til 28,5 mio. kr. den 1. november 2009, hvilket ikke gav fuld dækning til panthaverne. Henset til de lave bud, som de modtog, efter konkursdekretet var blevet afsagt, var salgsprisen tilfredsstillende.

Steen Bryde flyttede først fra ejendommen i august 2009 på grund af samlivsophævelse. Hun blev boende på ejendommen sammen med børnene. Efter samlivsophævelsen havde hun ingen dialog med kurator om, hvad der skulle ske med ejendommen. Hun flyttede fra ejendommen med udgangen af oktober 2009. Hun blev boende for at bevare ejendommens værdi højest muligt, da hun var overbevist om, at et tomt hus uden møbler ville have haft en stor indflydelse på prisen.

Hun er sikker på, at hun har betalt 2. rate ejendomsskat for huset på Richelieus Allé, og hun kan ikke forstå, hvorfor betalingen ikke fremgår af kontoudtogene.

Hun ved ikke, hvorfor nogle af regningerne vedrørende ejendommene er udstedt til hende og andre til Steen Bryde eller Brydegruppen. Det har altid været hende, som stod for driften af deres private ejendomme. Hun spurgte konkursboet, hvordan hun skulle håndtere de regninger, som var udstedt til Steen Bryde, da det var vigtigt, at de blev betalt, men hun fik ikke noget svar. De regninger, som var udstedt til Brydegruppen, blev sendt til hende fra kurators kontor, så hun kunne betale dem.

Parternes synspunkter

Mette Liebach har overordnet gjort gældende, at hun har et regreskrav mod Steen Bryde, som hun kan anmelde i dennes konkursbo.

Mette Liebach og Steen Bryde ejede de to ejendomme i lige sameje, og det følger af praksis, at de derfor hæfter solidarisk for betalingerne af de på ejendommene påhvilende forpligtelser uagtet adressaten på opkrævningerne. Det følger af almindelige obligationsret- lige principper, at en hæftende, som hæfter med det fulde beløb og betaler det fulde beløb, opnår et regreskrav overfor sin medhæftende. Mette Liebach har således ved at afholde ud- gifterne ved ejendommene, som begge parter hæfter for, opnået et regreskrav mod Steen Bryde, nu under konkurs.

Det følger af bemærkningerne til retsvirkningslovens § 29, at i tilfælde af den ene ægte- fælles konkurs kan den anden ægtefælle anmelde sit krav i konkursboet forudsat, at udgiften er afholdt på baggrund af reelle forpligtigelser og ikke proforma. I nærværende sag er der ta- le om reelle udgifter, som er dokumenterede. I den henseende bør der lægges vægt på Mette Liebachs forklaring, hvoraf fremgår, at hun har store mellemregninger med de til hende til- knyttede selskaber, og at betalingerne er bogført på disse mellemregningskonti. Det er såle- des Mette Liebach, som reelt har afholdt udgifterne. Dermed er der opstået et regreskrav, som kan anmeldes i konkursboet, jf. konkurslovens § 39.

Mette Liebach indtræder med sit regreskrav på kreditorernes plads i konkursordenen, og der sker dermed ingen forrykning i hverken konkursmassen eller konkursordenen.

Mette Liebach har endvidere gjort gældende, at det ikke er afgørende for, at hun kan anmel- de sit krav i medfør af konkurslovens § 93, hvorvidt kurator har godkendt betalingerne eller ej. Konkursboet valgte ikke at foretage sig noget i relation til de faste ejendomme, men overlod betalinger, salgsproces med videre til den medejer, som havde likviditet dertil, hvilket konkursboet må tage ansvaret for. Derudover skete betalingerne også i konkursboets interes- se, da den bedste salgspris derved blev opnået, hvorved konkursboet blev bedre stillet. Kon- kursboet vil således opnå en berigelse på Mette Liebachs bekostning, hvis hun ikke tillades at anmelde sit krav på den plads, hvor panthaverne ville have kunnet anmelde deres krav; som et massekrav, jf. konkurslovens § 93.

Såfremt retten ikke finder, at Mette Liebach kan anmelde sit regreskrav som et masse- krav, må hun kunne anmelde det som et simpelt krav i medfør af konkurslovens § 97, sva- rende til den konkursklasse, som de udækkede kreditorer ville kunne anmelde deres krav i.

Med hensyn til konkursboets kompensationspåstand, skal Mette Liebach frifindes. Der er ik- ke grundlag for at antage, at Mette Liebach har opnået en vinding svarende til det af hende afholdte beløb ved at have haft brugsret til ejendommene.

Konkursboet har gjort gældende, at samtlige Mette Liebachs betalinger er foretaget efter konkursdekretets afsigelse og dermed som udgangspunkt, er konkursboet uvedkommende, jf. konkurslovens § 38. Desuden vedrører betalingerne krav, som Steen Bryde, nu under kon- kurs, ikke hæfter for.

Der stilles et skærpet beviskrav til, om det indfriede krav bestod, herunder hvornår det blev stiftet. Det er Mette Liebach, som har bevisbyrden for, at kravene var opstået før kon- kursdekretet, hvilken bevisbyrde Mette Liebach ikke har løftet.

Mette Liebach har tillige bevisbyrden for, at der er opstået et regreskrav, jf. konkurslo- vens § 39, herunder at det reelt er hende, som har afholdt udgifterne, idet anmeldelsesretten i medfør af konkurslovens § 39 er hos indbetaler. Af de dokumenterede bilag fremgår det, at samtlige betalinger er foretaget af henholdsvis MLB Anpartsselskab, P 2008 4 ApS og P 2008 3 ApS. Mette Liebach har ikke dokumenteret, at hun var berettiget til at anvende selskaber- nes midler, hvorfor Mette Liebach ikke har opnået et regreskrav mod konkursboet, jf. kon- kurslovens § 39.

Såfremt retten måtte komme frem til, at Mette Liebach kan anmelde et regreskrav, skal Mette Liebach ikke stilles bedre, end de indfriede kreditorer ville være stillet. De poster, som Mette Liebach har betalt, er individuelt meget forskelligartede og skal dermed også behand- les juridisk forskelligt. Det bestrides, at betingelserne for, at kravene vil kunne anmeldes som et massekrav, jf. konkurslovens § 93, er til stede. Det må kræves, at Mette Liebach har lavet en aftale med konkursboet, før et krav kan anmeldes som massekrav, hvilket ikke er sket. Konkursboet skal derfor frifindes for Mette Liebachs principale påstand, og Mette Liebach skal alene tillades at anmelde sit krav efter konkurslovens § 97.

For så vidt angår konkursboets kompensationspåstand blev det gjort gældende, at Mette Liebach har rådet over ejendommene frem til salgstidspunktet, og at hun har afholdt udgif- terne på ejendommen for egen vindings skyld. Den brugsret, som Mette Liebach har haft må beløbsmæssigt kunne sættes til den ydelse, Mette Liebach har betalt i perioden.

Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Af konkurslovens § 93, nr. 3 fremgår det, at gæld, som pådrages boet under dets behandling, skal betales forud for al anden gæld. Alene krav, som er stiftet efter aftale med kurator, kan gøres gældende mod boet som et massekrav.

Det er ubestridt, at konkursboet og Mette Liebach ikke har indgået en aftale om, at Mette Liebach ville kunne anmelde de afholdte udgifter som massekrav. På baggrund af Mette Liebachs forklaring lægger skifteretten til grund, at konkursboet utvivlsomt har været bekendt med, at Mette Liebach har afholdt samtlige udgifter på ejendommene, ligesom kon- kursboet har overladt det til Mette Liebach at varetage salget af ejendommene. Skifteretten finder imidlertid ikke, at boet derved, og ved sin adfærd i øvrigt, stiltiende har accepteret, at de afholdte udgifter kan anmeldes som et massekrav, jf. § 93, nr. 3.

På den baggrund frifindes konkursboet for Mette Liebachs principale påstand.

Skifteretten lægger til grund, at Mette Liebach og Steen Bryde, nu under konkurs, sammen har ejet, haft brugsret til og har brugt de to omhandlede ejendomme. På den baggrund finder skifteretten, at de også hæfter solidarisk for de påløbne udgifter ved ejendommene, uanset adressaten på opkrævningerne.

Det er ubestridt, at samtlige betalinger i perioden er foretaget fra konti tilhørende hen- holdsvis MLB Anpartsselskab, P 2008 3 ApS eller P 2008 4 ApS. Skifteretten har herved lagt vægt på Mette Liebachs forklaring om, at hun har et større tilgodehavende hos flere af de til hende tilknyttede selskaber. Mette Liebach har endvidere for skifteretten forklaret, at beta- lingerne på ejendommene er blevet bogført på de relevante mellemregningskonti, således at Mette Liebachs tilgodehavender hos selskaberne er blevet tilsvarende reduceret. Det kan der- for lægges til grund, at Mette Liebach reelt har afholdt udgifterne. Henset dertil finder skifte- retten, at Mette Liebach har opnået et regreskrav på i alt 752.856,08 kr. mod Steen Bryde, nu under konkurs.

Det følger af konkurslovens § 38, at konkursmassen anvendes til fyldestgørelse af krav mod boet, som er opstået i tiden frem til konkursdekretets afsigelse. Krav, som er opstået ef- ter dekretets afsigelse, er boet uvedkommende. Af konkurslovens § 39 fremgår det, at et re- greskrav anses for opstået på det tidspunkt, hvor forpligtigelsen er stiftet. Mette Liebach vil således alene være berettiget at anmelde den del af sit regreskrav i konkursboet, som hidrø- rer fra indfrielsen af forpligtigelser, som var stiftet forud for dekretets afsigelse.

Den del af regreskravet, som Mette Liebach vil være berettiget til at anmelde, skal an- meldes med den status, som de indfriede kreditorer ville have haft, jf. konkurslovens § 99.

Ad Hyllingebjergvej 64, Liseleje: - BetalingsforpligtigelsenoverforBRFkrediterstiftetforudfordekretdatoen.Enpantha-

ver har ret til at modregne sit krav i et provenu ved salg af fast ejendom, førend rest- provenuet udbetales til et konkursbo. Panthaveren vil således være at betragte som separatist, jf. konkurslovens § 82, hvilken status Mette Liebach indtræder i, jf. kon- kurslovens § 99. Da Mette Liebach ikke har nedlagt påstand derom, frifindes kon- kursboet for den del af påstandsbeløbet.

- Forpligtigelsen til at betale for de løbende driftsydelser på ejendommen opstår efter- hånden, som ydelserne forbruges. Mette Liebach vil således alene kunne anmelde et regreskrav for de betalinger, som angår forbruget forud for dekretets afsigelse. An- slået 800 kr. af det til G4S Security Services A/S betalte beløb, 75 kr. af betalingen til Liseleje Vandværk og 4.546 kr. af betalingen til DONG Energy vedrører tiden forud for dekretets afsigelse. Betaling af fyringsolie til Shell Center A/S vedrører tiden efter dekretets afsigelse, hvorfor Mette Liebach ikke opnår et anmeldelsesberettiget re- greskrav desangående. Mette Liebach vil i alt kunne anmelde et regreskrav på 2.710,50 kr. med samme status som de indfriede kreditorer; det vil sige som simpel kreditor, jf. konkurslovens § 97.

- Det følger af ejendomsbeskatningslovens § 29, at det er ejerne ifølge et tinglyst ad- komstdokument, som hæfter for betalingen af ejendomsskat, og at betalingsforpligti- gelsen opstår ved parternes erhvervelse af ejendommen. Det følger tillige af ejen- domsbeskatningslovens § 29, at ejendomsskatten hæfter på ejendommen som helhed med fortrinsstilling. Halsnæs Kommune ville dermed ikke skulle anmelde sit krav på ejendomsskat til konkursboet, idet betalingen er sikret i den faste ejendom, hvorfor kommunen i dette tilfælde vil være at betragte som separatist, jf. konkurslovens § 82. Da Mette Liebach får samme rettigheder som den indfriede kreditor, og da hun ikke har nedlagt påstand om at modtage beløbet som separatist, jf. konkurslovens § 82, vil konkursboet være at frifinde for den del af påstandsbeløbet, som vedrører ejendoms- skat.

Mette Liebach er for så vidt angår sommerhuset i Liseleje derfor berettiget til at anmelde 2.710,50 kr. med status efter konkurslovens § 97 i konkursboet.

Ad Richelieus Allé: - Forpligtigelsen overfor BRFkredit er stiftet forud for dekretets afsigelse, hvorfor Mette

Liebach vil kunne anmelde sit regreskrav på 594.311,96 kr., i konkursboet. Anmeldel- sen skal ske med samme status som den udækkede panthaver, det vil sige med status efter konkurslovens § 97.

- Som anført ovenfor, opstår forpligtigelsen til at betale for de løbende driftsudgifter på en ejendom, efterhånden som ydelsen bliver forbrugt. Anslået 16.643,05 af betalin- gerne til DONG Energy og 1.107 kr. af betalingerne til HNG vedrører tiden forud for dekretet. Betalingen for vand er opstået efter dekretets afsigelse, og for så vidt angår betalingerne til G4S Security Service A/S, har Mette Liebach ikke dokumenteret om, og i givet fald med hvor stort et beløb, hun har betalt for perioden forud for dekretets afsigelse, hvorfor hun ikke vil kunne anmelde et regreskrav desangående. Samlet vil Mette Liebach for så vidt angår driftsudgifterne på ejendommen kunne anmelde et regreskrav på 8.875,03 kr. med status som simpel kreditor, jf. konkurslovens § 97. - Mette Liebachs betaling for udfærdigelse af tilstandsrapport på ejendommen er stiftet efter konkursdekretet blev afsagt, og vil således heller ikke kunne anmeldes i konkursboet. - Som anført ovenfor har kommuner en pantesikret fortrinsstilling for deres krav påejendomsskat, jf. ejendomsbeskatningslovens § 29. Da Mette Liebach indtræder i kommunens rettigheder, vil hun ikke kunne anmelde sit regreskrav på ejendomsskat efter konkurslovens § 97.

Mette Liebach er som følge af det anførte berettiget til at anmelde et regreskrav vedrørende ejendommen Richelieus Allé i Hellerup på 603.186,99 kr.

Det samlede regreskrav, som Mette Liebach er berettiget til at anmelde i konkursboet, jf. konkurslovens § 97, udgør således 605.897,49 kr.

Vedrørende konkursboets kompensationspåstand lægger skifteretten efter den afgivne for- klaring til grund, at både Steen Bryde og Mette Liebach har benyttet ejendommen indtil au- gust 2009, og at Mette Liebach har benyttet ejendommen alene i september og oktober må- ned 2009.

Skifteretten har lagt vægt på Mette Liebachs forklaring, hvorefter hun blev boende i ejendommen med henblik på at bevare den bedst mulige salgspris, og i den forbindelse af- holdt samtlige driftsudgifter på ejendommen. Skifteretten har endvidere lagt vægt på den opnåede salgspris, herunder det - set i forhold til den oprindelige pantegæld - beskedne an- meldte krav fra BRFkredit. Derudover har skifteretten lagt vægt på, at konkursboet har kendt til Mette Liebachs ophold i ejendommen, herunder at Brydegruppens konkursbo vide- resendte regninger, udstedt til Brydegruppen, til Mette Liebach, således at hun kunne betale dem.

På den baggrund finder skifteretten, at Mette Liebachs beboelse af ejendommen også har været i konkursboets interesse i form af en højere salgspris, og at konkursboet stiltiende har accepteret, at Mette Liebach boede i ejendommen i perioden.

Af disse årsager frifindes Mette Liebach for konkursboets kompensationspåstand.

Skifteretten har bemærket, at det ikke er blevet gjort gældende, at kurator burde have med- taget en del af de afholdte udgifter i sit panthaverregnskab, jf. konkurslovens § 87.

Skifteretten har ved sin afgørelse om sagens omkostninger lagt vægt på sagens resultat, sa- gens beskaffenhed og på at kurator, i sin seneste redegørelse, har oplyst kreditorerne, at det er usikkert om der vil fremkomme dividende til § 97-kravene, og at en eventuel dividende må antages at blive relativt begrænset. Af de grunde bestemte skifteretten, at hver part skal bære egne omkostninger.

Thi kendes for ret:

Steen Bryde under konkurs skal anerkende, at Mette Liebach (tidligere Bryde) er berettiget til at anmelde et krav, stort 605.897,49 kr., jf. konkurslovens § 97.

Hver part bærer egne omkostninger.

Henriette Fabritius Tengnagel

(Sign.) ___ ___ ___ Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 3. januar 2011

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»