Registrering af varemærke

Resumé

Varemærket Uno Danmark registreret for blandt andet beklædningsgenstande til hinder for navnet Butik Uno for en tøjforretning

Dom i sagen V-0040-01

Uno Danmark A/S
(Advokat Søren Tonnesen v/adv.fm. Kåre Pihlmann)
mod
Butik Uno ApS
(Advokat Hans Elgaard)

Sagens hovedspørgsmål er, om varemærket UNO DANMARK, registreret for bl.a. beklædningsgenstande, hindrer anvendelse af navnet Butik Uno for en tøjforretning.

Påstande

Sagsøger, Uno Danmark A/S, har nedlagt påstand om:

1.Sagsøgte, Butik Uno ApS, forbydes enhver anvendelse af betegnelsen "UNO", samt tilpligtes at tilintetgøre alt materiale, der anvender betegnelsen "UNO".

2.Butik Uno tilpligtes at betale Uno Danmark kr. 35.000 eller et af Sø- og Handelsretten fastsat mindre beløb med tillæg af procesrente. 


Butik Uno har nedlagt påstand om frifindelse. Over for betalingspåstanden har Butik Uno subsidiært nedlagt påstand om frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det påstævnte.

Sagsfremstilling

Uno Danmark producerer et bredt sortiment af beklædningsgenstande, der markedsføres under
varemærket UNO DANMARK. Salget sker til dels i egne butikker, der udelukkende sælger Uno
Danmarks produkter. Uno Danmark har butikker i bl.a. Århus og Randers. Uno Danmark er
blevet drevet fra 1978, først i personligt regi og fra 1990 som aktieselskab.

Ordmærket UNO DANMARK blev registreret som EF-varemærke (No 000880526) den 20.
september 2000 i vareklasse 24 og 25, som omfatter vævede stoffer og tekstilvarer (ikke
indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper, beklædningsgenstande, fodtøj og
hovedbeklædning.

Butik Uno er en tøjforretning i Ryomgård, som har eksisteret fra januar 2001. Butikken hed
tidligere Holm P. Butik Uno blev den 22. januar 2001 registreret i Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen.

Uno Danmark konstaterede ultimo februar 2001, at Butik Uno havde åbnet butik i Ryomgård
gennem Butik Unos annoncer i henholdsvis i Djursland-Posten den 27. februar 2001 og i lo-
kalavisen Rougsø-Sønderhald.

Uno Danmark meddelte den 12. marts 2001 tilladelse til, at firmaet Wilhelm Hamm GmbH +
Co., Tyskland, som under Madridprokollen har fået registreret varemærket UNO for fodtøj,
kunne få registrering af dette varemærke opretholdt i England. Det engelske
varemærkeregister havde meddelt Wilhelm Hamm GmbH + Co., at der krævedes samtyk ke fra
Uno Danmark til opretholdelse af varemærket UNO i England.

Der er under sagen fremlagt udskrifter fra Internettet fra hjemmesider for bl.a. Shop Uno, som
forhandler tøj, brugskunst og blomsterdekorationer i Glyngøre og fra Uno Image A/S, Ikast,
som foretager udvikling og markedsføring inden for konfektionsindustrien.- 3 -


Internetudskrifter viser endvidere, at Uno bruges som navn for bl.a. kurser, et musiknummer,
en bil og en sæbepatron.

I replik af 29. juni 2001 har Uno Danmarks advokat opfordret Butik Uno til at dokumentere sin
omsætning fra butikkens opstart. Opfordringen er ikke blevet imødekommet.

Forklaringer

Kim Branick har forklaret, at han er administrerende direktør i Uno Danmark. Uno Danmark
får produceret et bredt sortiment af damebeklædning. Uno Danmarks produkter ligner til dels
andre tilsvarende produkter på markedet, men har som andre tøjkæders produkter særpræg
gennem koncept og farvespektre. Tøjet sælges fra egne butikker, videresælges til andre
forretninger eller eksporteres. Uno Danmark har 8 butikker i Danmark, og i de butikker
anvendes Uno-konceptet rent. Uno Danmark begyndte salg for over 20 år siden, og navnet Uno
Danmark er anvendt fra begyndelsen. I daglig tale er forretningerne blandt ansatte og kunder
kendt som Uno og omtales også sådan i ugeblade.

I forretningens logo er Uno skrevet med store bogstaver, medens Danmark er tilføjet med
mindre bogstaver nedenunder. Sådan anvendes navnet over alt i Uno Danmarks butikker, på
varer og på brevpapir.

Uno Danmark blev opmærksom på Butik Unos markedsføring gennem lokalradioen og
lokalblade. Der var kunder, som ringede og spurgte, om det var Uno Danmark, der havde varer
på tilbud, og en salgskonsulent fra Vraa Dampvaskeri ringede om måtter til butikken i
Ryomgård.

Han har svært ved at vurdere, om Uno Danmarks produkter ligner det tøj, der sælges i Butik
Uno. Uno Danmark har ikke butikker i tyndtbefolkede områder. En butik i Randers er den, der
ligger tættest på Butik Uno i Ryomgård.

Uno Danmark har givet tilladelse til et tysk firma til at sælge sko under navnet Uno i England.
Tilladelsen blev givet, da Uno Danmark ikke sælger sko og ikke eksporterer til England.

Joan Andreasen har forklaret, at hun er direktør for Butik Uno.- 4 -


Baggrunden for hendes anvendelse af navnet Uno er, at hun i 1987 købte en Uno-X
tankstation. Der var en kiosk på tanken, hvorfra hun solgte kolonial og forskelligt tøj. I daglig
tale blev tanken kaldt Uno, ligesom Uno i lokalområdet var et navn, som blev knyttet til hende.
Hun solgte tankstationen i 1998. Hun har også drevet et stutteri under navnet Uno, ligesom
hun har registreret virksomheder under navnene Uno Thorsager ApS og Uno Holding ApS.

Hun købte i januar 2001 butikken i Ryomgård, som hun navngav Butik Uno, hvor hun mest
sælger modetøj til børn og voksne samt sko.

Hun vidste ikke, da hun åbnede butikken, at der var en butikskæde, som hed Uno Danmark,
men hun har efterfølgende set butikker i kæden. Hun mener ikke, at hendes butik sælger det
samme sortiment som Uno Danmark. Hun betragter Uno Danmarks sortiment som halvdyrt
pædagogtøj og mener ikke, at butikkerne har samme kundekreds.

Hun annoncerer for Butik Uno i lokalavisen og gennem spots i lokalradioerne ABC og ALFA.
Radioerne kan høres i Randers.

Susan Bak Andersen har forklaret, at hun er ansat som bestyrer i Uno Danmarks butik i
Randers.

I daglig tale bruges ikke det fulde navn, Uno Danmark, men kun Uno. Kunderne kalder også
butikken Uno.

Der har været henvendelser fra kunder, der har spurgt, om der er udsalg, og som blev
irriterede, når de fik fortalt, at det er en butik i Ryomgård, der holdt udsalg. Hun har hørt Butik
Unos reklamespots i Radio ABC.

Procedure

Uno Danmark har anført, at EF-varemærket UNO DANMARK giver adgang til at forbyde
varemærker, der er forvekslelige, for samme eller lignende varer.

Ud over det registrerede varemærke er der ved ibrugtagning opnået varemærkeret til Uno. Uno
har været brugt som navn på firmaet siden starten i 1978, også af kunderne.- 5 -


Butik Uno sælger samme eller lignende varer, idet Butik Unos varer falder ind under samme
klassifikation, som varemærket UNO DANMARK er registreret for. Der kan ikke i denne
forbindelse tales om forskellige slags tøj, og det er uden betydning, om der skulle være
forskelle i kundegrupperne.

Forvekslelighedsvurderingen er en helhedsvurdering, men der skal lægges vægt på ligheden af
de dominerende dele af mærkerne, medens der skal ses bort fra uvæsentlige elementer.
Ordene butik og Danmark huskes ikke i det udviskede erindringsbillede, medens Uno i begge
navne er det dominerende element.

Den engelske varemærkemyndighed har fundet varemærket UNO forveksleligt med UNO
DANMARK og har derfor betinget opretholdelse af registrering af UNO af accept fra Uno
Danmark.

Kunderne har fundet navnene forvekslelige. Varemærket har derfor tabt sin væsentlige funk-
tion, som består i evnen til at adskille fra konkurrenterne, såfremt Butik Unos brug af Uno ikke
kan forbydes.

Varemærkelovens § 5, nr. 1, giver kun en fysisk person tilladelse til at bruge eget navn i
markedsføringen. Bestemmelsen gælder ikke juridiske personer.

Det er ikke relevant i forhold til varemærkeretten, at Uno givet mange hits på Internettet. Det
relevante er, at Uno Danmark konsekvent vil søge det påtalt, hvis en butik i Danmark anvender
navnet Uno for tøj. Registreringen af Butik Uno i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er irrelevant,
da der ikke ved registreringen sker en varemærkeretlig kontrol.

Såfremt anvendelsen af navnet Uno ikke kan forbydes efter varemærkeretten, er navnet
beskyttet efter markedsføringslovens § 5. I markedsføringsloven er kravet om særpræg en
anelse mildere. Det må tillægges betydning, at Uno Danmark og Butik Uno opererer i samme
lokalområde med kun 35 kilometers afstand.

Kravet på vederlag er opgjort til 35.000 kr. Butik Uno har ikke trods opfordringer redegjort for
sin omsætning, hvorfor retten må fastsætte vederlaget skønsmæssigt. Butik Uno har udvist
uagtsomhed ved ikke at have undersøgt, om der var registreret varemærker, som udelukkede- 6 -

brugen af navnet. Efter varemærkelovens 43 er fortsæt til varemærkekrænkelser ikke
nødvendig for tilkendelse af vederlag.

Butik Uno har anført, at internettet giver 5-600.000 hits for ordet Uno. Ud af disse har Butik
Uno fundet to hjemmesider, hvor navnet bruges for samme varegrupper, som UNO DANMARK
er registreret for. De øvrige fremlagte udskrifter illustrerer, hvor almindeligt ordet Uno er. Uno
betyder en på italiensk og er almindeligt kendt som et drengenavn og et bilmærke. Uno er ikke
særpræget og kan ikke være dominerende i mærkerne Uno Danmark og Butik Uno. Uno og bu-
tik er to almindelige ord, som brugt sammen danner en enhed, ligesom Uno og Danmark. Hver
enhed har sit særpræg. Det er UNO DANMARK, som er regi streret som varemærke, og navnet
Butik Uno er ikke forveksleligt hermed.

Efter varemærkelovens 5, nr. 1, har man ret til at benytte eget navn i markedsføringen, og
navnet Butik Uno er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen sondrer ikke
mellem fysiske og juridiske personer.

Navnet Butik Uno er endvidere kun anvendt lokalt, 35 km fra Uno Danmarks nærmeste butik.
Der er ikke nogen reel konkurrence mellem parterne.

Navnet Uno er knyttet til Joan Andreasen i lokalområdet og må derfor kunne bruges i
lokalområdet.

Der er forskel på Uno Danmarks og Butik Unos produkter. Uno Danmark giver sit tøj særpræg,
og det tøj, Butik Uno sælger, har andet særpræg. Der er derfor ikke fuldt sammenfald mellem
varerne.

Selv om Uno Danmark gives medhold, kan der ikke gives erstatning, da der ikke er
dokumenteret noget tab. At Butik Uno ikke har oplyst omsætningstal, kan ikke begrunde et
erstatningsansvar.

Rettens afgørelse

UNO DANMARK var registreret som EF-varemærke på tidspunktet for ibrugtagning af navnet
Butik Uno.- 7 -

Butik Uno er et forretningskendetegn og er ikke omfattet af varemærkelovens § 5, nr. 1.

Uno findes at være den dominerende bestanddel både i varemærket UNO DANMARK og i
navnet Butik Uno, særligt når der henses til kundernes erindringsbillede. Betegnelsen Uno i
forbindelsen Butik Uno findes derfor forveksleligt med varemærket UNO DANMARK.

Uno Danmark og Butik Uno handler efter det oplyste med et bredt sortiment af
beklædningsgenstande, særligt til damer. Uanset om der er forskelle i det konkrete sortiment,
findes beklædningsgenstandene at være varer af samme eller lignende art.

Herefter findes Uno Danmark at kunne forbyde Butik Uno brugen af betegnelsen Uno, da den
geografisk afstand mellem forretningerne ikke kan bevirke, at der kan bortses fra risikoen for
forveksling mellem Butik Uno og UNO DANMARK.

Uno Danmarks forbudspåstand tages derfor til følge, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, og
markedsføringslovens § 5, dog således, at der alene nedlægges forbud mod anvendelse af Uno
for de varer, der er omfattet af Uno Danmarks registrering.

Det er herefter ikke fornødent at tage stilling til, om betegnelsen Uno ved ibrugtagning eller
gennem indarbejdelse er blevet varemærke for Uno Danmark.

Da et tab end ikke er sandsynliggjort, kan der ikke tilkendes erstatning. Vederlag efter
markedsføringslovens § 43, stk. 2, findes skønsmæssigt at kunne fastsættes til 5.000 kr.


Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Butik Uno ApS, forbydes enhver anvendelse af betegnelsen "UNO" i forbindelse med
salg af varer omfattet af klasse 24 og 25, og tilpligtes at tilintetgøre alt materiale tilhørende
Butik Uno ApS, der anvender betegnelsen "UNO" i nævnte forbindelse.

Inden 14 dage fra denne doms afsigelse skal sagsøgte til sagsøger, Uno Danmark A/S, betale
5.000 kr. med procesrente fra 2. april 2001 samt sagens omkostninger med kr. 10.000.


Mette
Christensen- 8 -


Søren Jensen Ole Marker


(sign.)


Udskriftens rigtighed bekræftes

p. j. v. Sø- og Handelsretten, den


t to hjemmesider, hvor navnet bruges for samme varegrupper, som UNO DANMARK
er registreret for. De øvrige fremlagte udskrifter illustrerer, hvor almindeligt ordet Uno er. Uno
betyder en på italiensk og er almindeligt kendt som et drengenavn og et bilmærke. Uno er ikke
særpræget og kan ikke være dominerende i mærkerne Uno Danmark og Butik Uno. Uno og bu-
tik er to almindelige ord, som brugt sammen danner en enhed, ligesom Uno og Danmark. Hver
enhed har sit særpræg. Det er UNO DANMARK, som er regi streret som varemærke, og navnet
Butik Uno er ikke forveksleligt hermed.

Efter varemærkelovens 5, nr. 1, har man ret til at benytte eget navn i markedsføringen, og
navnet Butik Uno er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen sondrer ikke
mellem fysiske og juridiske personer.

Navnet Butik Uno er endvidere kun anvendt lokalt, 35 km fra Uno Danmarks nærmeste butik.
Der er ikke nogen reel konkurrence mellem parterne.

Navnet Uno er knyttet til Joan Andreasen i lokalområdet og må derfor kunne bruges i
lokalområdet.

Der er forskel på Uno Danmarks og Butik Unos produkter. Uno Danmark giver sit tøj særpræg,
og det tøj, Butik Uno sælger, har andet særpræg. Der er derfor ikke fuldt sammenfald mellem
varerne.

Selv om Uno Danmark gives medhold, kan der ikke gives erstatning, da der ikke er
dokumenteret noget tab. At Butik Uno ikke har oplyst omsætningstal, kan ikke begrunde et
erstatningsansvar.

Rettens afgørelse

UNO DANMARK var registreret som EF-varemærke på tidspunktet for ibrugtagning af navnet
Butik Uno.- 7 -

Butik Uno er et forretningskendetegn og er ikke omfattet af varemærkelovens § 5, nr. 1.

Uno findes at være den dominerende bestanddel både i varemærket UNO DANMARK og i
navnet Butik Uno, særligt når der henses til kundernes erindringsbillede. Betegnelsen Uno i
forbindelsen Butik Uno findes derfor forveksleligt med varemærket UNO DANMARK.

Uno Danmark og Butik Uno handler efter det oplyste med et bredt sortiment af
beklædningsgenstande, særligt til damer. Uanset om der er forskelle i det konkrete sortiment,
findes beklædningsgenstandene at være varer af

GDPR - Lever din virksomhed op til reglerne?

Af Jakob Klint Hee    Den 25. maj 2018 blev databeskyttelsesforordningen – også kaldet GDPR – gældende. Efter ...»

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»