Daniel - Kontor
Jakob - TDO kontor 2
Sagsmappe & logo 11

Rammeaftale - Cowi

Resumé

Aftaleparten på sælgerside i eksisterende rammeaftale var i forbindelse med overdragelse af hotel nærmest til at bære risikoen for uklarhed om hvorvidt rådgivningsarbejde var udført i henhold til tidligere gældende rammeaftale mellem sælger og rådgiver eller som del af tilbud eller arbejde udført for den nye ejer, og blev som følge heraf tilpligtet som bestiller at betale faktura for arbejder i ugerne omkring overdragelsestidspunktet.

Dom i sagen O-4-12

COWI A/S

(Advokat Niels Kornerup)

mod NP Hotels A/S i likvidation

(Advokat Carsten Henrik Møllekilde)

og

O-6-12

COWI A/S

(Advokat Niels Kornerup)

mod

Lawnak af 31. januar 2011 ApS i likvidation

(Advokat Carsten Henrik Møllekilde)

Indledning

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Cowi A/S (herefter kaldet Cowi) har et krav mod NP Hotels A/S i likvidation (herefter kaldet NP Hotels) eller Lawnak af 31. januar 2011 ApS i likvidation (herefter kaldet Lawnak) som følge af arbejde udført vedrørende Hotel d´Angleterre. Hotellet blev ved aftale underskrevet 30. december 2010 og med overtagelsesdag 1. februar 2011 overdraget fra Lawnak til et selskab, Hotel d'Angleterre ApS, ejet af Remmen Fonden.

Påstande

Cowi har i et fælles påstandsdokument for de to sager nedlagt følgende endelige påstande:

Principalt, at NP Hotels tilpligtes at anerkende at være et beløb på kr. 121.718,75 skyldig med tillæg af procesrente fra forfaldsdato 27. april 2011 og til betaling sker.

Subsidiært, at Lawnak tilpligtes at anerkende at være et beløb på kr. 121.718,75 skyldig med tillæg af procesrente fra forfaldsdato 27. april 2011 og til betaling sker.

Mere subsidiært, at NP Hotels tilpligtes at anerkende at være et beløb på kr. 19.395,00 skyldig med tillæg af procesrente fra forfaldsdato 27. april 2011 og til betaling sker.

Mest subsidiært, at Lawnak tilpligtes at anerkende at være et beløb på kr. 19.395,00 skyldig med tillæg af procesrente fra forfaldsdato 27. april 2011 og til betaling sker.

NP Hotels og Lawnak har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

NP Hotels Holding A/S i likvidation ejer de to selskaber Lawnak og NP Hotels.

Lawnak ejede indtil den 1. februar 2011 Hotel d´Angleterre, og skiftede i forbindelse med overdragelsen af hotellet navn fra Hotel d´Angleterre ApS til Lawnak af 31. januar 2011 ApS. Direktør i december 2010 og januar 2011 var Hanne Lassen. Fra 1. februar 2011 blev Hordur Helgason direktør.

NP Hotels hed indtil den 12. september 2008 Remmen Hotels A/S. NP Hotels A/S var ejer af NP Hotelskoncernens daværende to øvrige hoteller. Direktør i perioden december 2010 til januar 2011 var Hanne Lassen. Fra februar 2011 blev Hordur Helgason direktør

Lawnak og NP Hotels A/S havde i perioden december 2010 til februar 2011 samme bestyrelse: formand Carsten Møllekilde og bestyrelsesmedlemmer Hordur Helgason, Fridrik Johansson og Adrian Lavan Martyn.

Hotel d'Angleterre ApS, det Remmenejede selskab som ultimo december 2010 købte hotellet med overtagelsesdag 1. februar 2011, havde Thomas Salicath som direktør indtil 31. januar 2011 og fra 1. februar 2011 blev Hanne Lassen direktør. Fra 1. februar 2011 bestod bestyrelsen af Thomas Salicath som formand og bestyrelsesmedlemmerne Kaj Andreasen og Michael Telling Jørgensen.

Der blev i 2009 mellem NP Hotels og Cowi indgået en rådgivningsaftale. Af aftalen fremgår blandt andet:

"Aftale om teknisk rådgivning og bistand -rammeaftale

1. Parterne

1.1 Undertegnede

NPHotels
Kongens Nytorv 34, 1022 København K
v/teknisk chef, Flemming Brøndsholm
i det følgende kaldet klienten,

og medundertegnede

1.2 Cowi A/S
Parallelvej 2, 2800 Kgs. Lyngby
v/ Peter Schjørmann Thorsen
I det følgende kaldet rådgiveren,

Har indgået følgende aftale

...

Det fremgår bl.a. af aftalen, at rådgiverhonorar som projektleder opgøres efter en timerate på 950 kr. ekskl. moms.

Cowi har fremsendt 11 fakturaer i perioden fra 23. februar 2010 til 28. januar 2010 til NP Hotels. Fem af fakturaerne er med reference til Flemming Brøndsholm. Der er ikke skrevet referenceperson på de øvrige fakturaer. Alle fakturaerne er udstedt til kundenummer 113795. Parterne er enige om, at alle disse fakturaer er blevet betalt af NP Hotels.

Flemming Brøndsholms ansættelseskontrakt er indgået med Hotel D´Angleterre ApS (nu Lawnak). Af ansættelseskontrakten fremgår det blandt andet:

"...§ 1. Ansættelsen

1.1 med virking fra den 1. november 2006 ansættes Medarbejderen som Teknik- og Sikkerhedschef hos Remmen Hotels.

§ 2. Ansættelsessted

2.1 Arbejdet udføres fra Hotel D´Angleterre, Kongens Nytorv 34, 1050 København K..."

Af Flemming Brøndsholms visitkort fremgår følgende:

"NP HOTELS

Flemming Brøndsholm

Technical Manager/Security Manager

NP HOTELS KGS NYTORV 34..."

Den 30. december 2010 blev der indgået en overdragelsesaftale, hvor Hotel d´Angleterre med virkning fra den 1. februar 2011 overdrages fra Hotel d´Angleterre ApS, nu Lawnak, til Restaurationsselskabet af 17. december 2010 ApS, nu Hotel d'Angleterre ApS.

Den 6. januar 2011 afholdte Peter Schjørmann Thorsen, projektleder i Cowi, og Flemming Brøndsholm et møde vedrørende renovering af Hotel d´Angleterre ApS, og den 7. januar 2011 fremsendte Peter Schjørmann Thorsen en email til Flemming Brøndsholm med en kalkulation over økonomi og tidsplan for renoveringen.

Den 7. januar 2011 kom det frem i pressen, at Hotel d´Angleterre var blevet solgt til et selskab, der er ejet af Remmens Stiftung von 1986. Af DR Nyheder, Børsen, Politikken, business.dk og jv.dk fremgår det, at salget sker med virkning 1. februar 2011.

Den 5. april 2013 skrev Peter Schjørmann Thorsen til Hotel d´Angleterre, att: Michael Telling. Af brevet fremgår blandt andet:

"…Cowi har under den indgåede rammeaftale med NP Hotels og i henhold til ATR-skema for P-71415-A-8 (vedlagt) udarbejdet successiv kalkulation for totalrenovering samt overordnet tidsestimat for de enkelte delopgaver. Dette arbejde er udført af Peter Schjørmann Thorsen. Det er en fejl, at disse timer er faktureret under vores aftale af 8. marts 2011, hvilket vi beklager. Der vil blive fremsenddt særskilt faktura til NP Hotels for arbejdet under ATR-skema for P-71415-A-8…"

Den 12. april 2011 fremsendte Cowi en ny faktura til NP Hotels med kundenummer 113795 og med overskriften "NP - Kalk. + tidsplan. Totalrenvovering", med reference til Michael Telling. Der er faktureret 102,5 timer á 950 kr. med tillæg af moms, i alt 121.718,75 kr. Det fremgår af Cowi's interne tidsregistreringssystem, at der på projekt nr. P-071415-A-8 med overskriften "NP - Kalk. + tidsplan. Totalrenovering" er brugt 16,5 timer i januar 2011 og 86 timer i februar 2011.

NP Hotels havde indsigelser mod betalingen af fakturaen dateret den 12. april 2011. Af brev dateret den 27. juni 2011 fra advokat Thomas Salicath fremgår det blandt andet:

"...Jeg har på Hanne Lassen og Flemming Brøndsholm forstået, at de 86 timer, som Cowi i første omgang gjorde gældende over for Hotel D´Angleterre ApS, hverken er godkendt eller rekvireret af Hanne Lassen eller Flemming Brøndsholm eller er debiterbare, men efter deres opfattelse udelukkende refererer til det tilbudsoplæg fra Cowi til Hotel D´Angleterre ApS, som Cowi afgav i konkurrence med andre tilbudsgivere - et tilbudsoplæg, som Cowi naturligvis ikke kan tage sig betalt for..."

Cowi anlagde herefter sag mod NP Hotels og Lawnak ved stævning modtaget den 11. oktober 2012 i Sø- og Handelsretten.

Forklaringer

Peter Schjørmann Thorsen har forklaret, at han er projektleder hos Cowi. Han har udarbejdet rammeaftalen, men det er hans chef, Erik Severin, der underskrev den for Cowi.

Han har hele tiden kun drøftet aftalerne med Flemming Brøndsholm, og det er også Flemming Brøndsholm, der har underskrevet rammeaftalen på vegne NP Hotels. Alle møder blev altid afholdt på Hotel D'Angleterre, enten på Flemming Brøndsholms kontor eller i et af hotellets cafe områder eller mødelokaler. Rammeaftalen blev udarbejdet for, at de kunne lave delarbejder. De har lavet 8-12 delarbejder i den toårsperiode, han har samarbejdede med Flemming Brøndsholm. Han har ikke talt med andre end Flemming Brøndsholm fra NP Hotels.

Cowi har indgået mange rammeaftaler, og det er ikke ualmindeligt, at aftalerne bliver indgået med en teknisk chef.

Den 6. januar 2011 havde han et morgenmadsmøde med Flemming Brøndsholm på hotellet. Flemming Brøndsholm ville gerne have en overordnet kalkulation over, hvad det ville koste at renovere hotellet og herunder en tidsramme for delarbejdet. Arbejdet skulle udføres i henhold til rammeaftalen. Han nævnte ikke noget om, hvem der bestilte arbejdet. Han gik ud fra, at det var NP Hotels. Den afregnede timerate på 950 kr. fulgte af rammeaftalen.

Han blev bekendt med, at der var nye ejere af hotellet omkring samme tidspunkt, som det kom frem i medierne, og Flemming Brøndsholm nævnte det også. Han vidste at Flemming Brøndsholm fortsatte i det nye selskab og blev ikke kontaktet af andre fra NP Hotels vedrørende overdragelsen af hotellet.

Sideløbende med arbejderne i henhold til den eksisterende rammeaftale bad de nye ejere Cowi om et tilbud i forbindelse med totalrenovering af hotellet. Det var i den forbindelse, at han mødte Michael Telling for første gang i februar måned.

De nye ejere besluttede sig for at indgå i et aftaleforløb med Cowi. Mens kontraktsforhandlingerne om en rådgivningsaftale stod på blev arbejdet udført i henhold til det indledende aftalebrev af 8. marts 2011. Imidlertid opstod der uenighed og Cowi fik ikke den endelige projekteringsopgave, da Cowi ikke mente, at det kunne lade sig gøre inden for den økonomi, som bygherren ville stille til rådighed. Cowi fremsendte herefter en faktura til de nye ejere for udført arbejde. Han blev klar over, at Cowi havde fejlfaktureret timerne fra januar og februar, da de nye ejere henvendte sig og sagde de ikke ville betale. Han fremsendte herefter den 5. april 2011 en ny faktura på ca. 808.000 kr. til de nye ejere, hvor han fradrog det, der var faktureret før den 7. marts 2011. I forbindelse med et møde vedrørende ophør af samarbejdet, hvor blandt andet advokat Thomas Salicath var til stede, blev der indgået forlig vedrørende Cowi's krav vedrørende fakturaen på ca. 808.000 kr. Han husker ikke, om det blev diskuteret, hvem der skulle betale for arbejdet udført i januar/februar 2011.

Det var en fejl fra bogholderiets side, at Michael Telling blev angivet som referenceperson i fakturaen dateret den 12. april 2011 til NP Hotels. I januar 2011 havde han kun kontakt med Flemming Brøndsholm.

Det var ikke unormalt, at både køber og sælger i forbindelse med en handel var interesseret i, at få oplyst hvad en renovering ville koste.

Arbejdet, der blev udført for de nye og gamle ejere, skilte i februar. Alt arbejde der var udført før, var for de gamle ejere. Det arbejde, der i februar blev udført for de gamle ejere, var yderligere præciseringer i forhold til tid og økonomi af tilbudet fra 7. januar 2011. Det vedrørte totalrenovering af hotellet og Flemming Brøndsholm refererede til kalkulationen fra januar da han bad om præciseringerne. Arbejdet for de nye ejere startede med prækvalifikationen og aftalen fra begyndelsen af marts. For de nye ejere var opgaven mere omfattende, idet der var et ønske om ikke bare renovering men totalistandsættelse, dvs. f.eks. i stedet for at renovere eksisterende badeværelser skulle badeværelserne være helt nye.

Advokat Carsten Møllekilde har forklaret, at han var bestyrelsesformand i NP Hotels koncernen. Hotel D'Angleterre havde en stram økonomi, og der skulle findes en køber til hotellet. Han var derfor indsat i bestyrelsen med henblik på salgsprocessen af Hotel d´Angleterre. Han havde hovedansvaret for overdragelsesaftalen af Hotel d'Angleterre underskrevet den 30. december 2010.

De nye ejere ville foretage en fuldstændig renovering. I starten ville de nye ejere bruge Cowi til denne renovering. Advokat Thomas Salicath bad i forbindelse med overdragelsesaftalen hotellet facilitere undersøgelser af renoveringen. Både Hanne Lassen og Flemming Brøndsholm fulgte med over til de nye ejere. Hanne Lassen havde bedt Flemming Brøndsholm om at tage kontakt til Cowi på de nye ejeres vegne. NP Hotels havde ikke noget med det at gøre. Aftalen den 30. december 2010 om overdragelse af hotellet var endelig, der var blot aftalt udskudt overtagelsesdag.

Han har ikke tidligere set renoveringsplanen dateret den 7. januar 2011 fra Cowi.

Han er bekendt med, at advokat Thomas Salicath på eget initiativ skrev til Cowi, da advokat Thomas Salicath blev oprevet over, at fakturaen, vedrørende arbejde udført i januar/februar 2011, blev sendt til de tidligere ejere. Han er ikke klar over, hvorfor de nye ejere ikke ville betale for arbejdet.

På et tidspunkt blev Cowi og de nye ejere uenige. Han har fået bekræftet af Michael Telling, at tvisten blev forligt, men at parterne ikke blev enige om fakturaen for arbejdet udført i januar/februar 2011.

Michael Telling og advokat Thomas Salicath var begge på købers side. Sådan som han forstod det, havde Michael Telling ansvaret for renoveringen på de nye ejeres vegne.

Han havde ikke selv underrettet nogen om overdragelsen af hotellet. Hanne Lassen skulle tale med Flemming Brøndsholm, og han vil tro, at Flemming Brøndsholm underrettede Cowi.

Der blev udarbejdet refusionsopgørelse den 1. februar 2011. Alt efter den 1. februar 2011 var de nye ejeres anliggende.

Flemming Brøndsholm har forklaret, at han tidligere var teknisk chef i Lawnak.

Han har på vegne NP Hotels indgået rammeaftalen med Cowi. Han havde en del kontakt med Cowi og 3-4 aftaler om teknisk rådgivning blev til noget. Han drøftede altid igangsættelse af arbejderne med bestyrelsesformand i NP Hotels, Hordur Helgason, inden de indgik aftalerne. Der blev ved aftalerne ikke skelnet mellem Hotel d´Angleterre og NP Hotels andre hoteller, da rammeaftalen gjaldt for alle tre hoteller.

Han er gift med Hanne Lassen, som var klar over, at der var indgået en rammeaftale. Hanne Lassen havde ikke med dette arbejdsområde at gøre i hverdagen og har aldrig sagt noget om hans beføjelser i forhold til den slags aftaler. Hans kontaktperson var altid Hordur Helgason og de besluttede sammen hvilke arbejder som skulle udføres.

Han bestilte arbejdet vedrørende renovering af Hotel D´Angleterre slut december 2010 eller i starten af januar 2011, da de nuværende ejere gerne ville vide, hvad det ville koste at renovere hotellet. Der var i forvejen et projekt vedr. facaderenovering, så det blev koblet sammenHan agerede på vegne NP Hotels, og det var derfra han havde fået opgaven med at prissætte renoveringen.

Han mener, at han orienterede Peter Schjørmann Thorsen om salget af Hotel d´Angleterre. Han kan ikke huske, om han fortalte det da de mødtes den 7. januar 2011, men Peter Schjørmann Thorsen fik det at vide "et stykke hen ad vejen". De drøftede ikke faktureringen, da aftalen blev indgået i januar 2011. Han havde ikke kontakt med advokat Thomas Salicath og Michael Telling Jørgensen før efter overtagelsen den 1. februar 2011.

I løbet af februar 2011 startede renoveringen af hele hotellet, og de nye ejere kontaktede forskellige byggerådgivere for at få tilbud. Han var selv med i hele processen. Cowi blev vist valgt ud i marts måned, og de forhandlede derefter med dem. Aftalebrevet af 8. marts 2011 var signal til Cowis opstart af projekteringen. Han var ikke involveret i forbindelse med den senere opsigelse af samarbejdet med Cowi.

Han var med til mødet med Cowi, hvor fakturaen for januar/februar 2011 blev drøftet. De nye ejere ville ikke have noget med den faktura at gøre. Der blev ikke givet nogen særlig begrundelse. Det var primært Michael Telling og advokat Thomas Salicath, der førte ordet på mødet.

Han tænkte ikke nærmere over betalingen af arbejdet for januar/februar 2011, men fulgte bare sædvanlig procedure og sendte fakturaen til betaling som normalt. Det var de nye ejere, der skulle bruge kalkulationen til at prissætte totalrenoveringen. Efter hans mening, var det derfor de nye ejere, der skulle betale for arbejdet. Med hensyn brevet skrevet af advokat Thomas Salicath til Cowi, var han ikke enig i, at timerne ikke var debiterbare. Noget af arbejdet havde noget med det nye tilbud at gøre, men det senere tilbud var meget mere udførligt.

Michael Telling Jørgensen har forklaret, at han var medlem af bestyrelsen i Hotel d'Angleterre ApS og konsulent i forbindelse med konceptet om renoveringen af Hotel d'Angleterre. Han startede i forbindelse med overtagelsen den 1. februar 2011. Februar og marts måned brugte han på at finde ud af de nye ejeres ønsker til hotellet og den fremtidige organisation. Den nye ejer ville op og i gang hurtigst muligt. I starten af marts blev det klart at renoveringen ikke kunne finde sted under samtidig drift af hotellet, og han planlagde lukningen, herunder nedlæggelse af stillinger.

Han var ikke bekendt med rammeaftalen med den tidligere ejer, men han var klar over, at der var en relation mellem Cowi og Hotel d'Angleterre, så Cowi kendte huset. Derfor indgik de intentionsaftalen dateret den 8. marts 2011 med Cowi. Op til indgåelsen havde de et møde, og herefter fik de udkastet. Aftalen blev efterfølgende tiltrådt. Før den tid var det Flemming Brøndsholm, der havde kontakten med Cowi og han ved ikke hvad der er indgået af aftaler. Der var noget med nogle tagskader, der var så alvorlige, at der var sat arbejde i gang allerede i januar og februar. Det var også en opgørelse i et bilag til salgsmaterialet, hvor de nye ejere fik oplysninger om omkostninger ved en renovering. Han startede først 1. februar 2011 og var ikke selv med ved købsforhandlingerne.

Da Cowi sendte faktura i april var samarbejdet ophørt. Han kan huske at der først kom en faktura, og herefter en mere. Den sidste faktura var stillet til NP Hotels, men med reference til ham. Han ved, at der efterfølgende blev holdt et møde mellem Cowi og advokat Thomas Salicath. Han deltog ikke selv, men han sagde til advokat Thomas Salicath, at han skulle sikre, at det blev nævnt overfor Cowi, at den faktura ikke vedrørte de nye ejere. Han kan ikke huske, hvorfor han mente, at fakturaen ikke vedrørte de nye ejere. Det var nok fordi arbejdet var bestilt før 1. februar 2011. På mødereferatet så han, at det var gjort gældende, at fakturaen ikke vedrørte ham og de nye ejere. Det var vigtigt for ham, at det blev oplyst, da det var hans navn, der var reference til på fakturaen. Advokat Thomas Salicath tog sig af refusionsopgørelsen.

Der var udarbejdet et estimat på renoveringsomfanget, og det kan godt passe, at det var det den e-mail dateret den 7. januar 2011, som blev sendt til Flemming Brøndsholm. De brugte ikke estimatet til noget, da de havde en helt anden forventning til renoveringen. Han havde ikke bedt sælger om at få et tilbud og kan heller ikke forestille sig, at advokat Thomas Salicath har bedt om dette, da det er meget teknisk.

Alt det de nye ejere har sat i gang er afregnet og betalt. Han er enig i at Hotel d'Angleterre ApS ikke skulle betale for tilbudsoplægget. Der var 4-5 ingeniør-/rådgivningsfirmaer, der kom med tilbudsoplæg på totalrenoveringen, og der var ingen der fik betaling herfor.

William Dixon har forklaret, at han er økonomidirektør i Hotel d´Angleterre ApS og det har han været både før og efter den 1. februar 2011.

Den økonomiske situation var dårlig for den tidligere ejer, der manglede kapital og cash flow. Den tidligere ejer havde ikke økonomiske midler til at igangsætte en renovering af det omfang som fremgår af Cowi´s tilbud på 193.330.000 kr., sendt den 7. januar 2011 til Flemming Brøndsholm. Det var de nye ejere, der skulle vide, hvad det kostede at renovere.

Hanne Lassen har forklaret, at hun er direktør på Hotel d´Angleterre både under de tidligere og nye ejere.

Før overdragelsen var der en dårlig økonomi, og ud over betaling af løn og leverancer blev der ikke foretaget unødvendige investeringer.

Hun blev bekendt med overdragelsen af hotellet den 31. december 2010, da advokat Carsten Møllekilde informere hende herom. Hun havde kun været involveret i 3-4 managementpræsentationer over for potentielle købere, ellers havde hun ikke haft noget med salget at gøre.

Hun har ikke tidligere set Cowis estimat om totalrenovering på 193.330.000 kr. sendt den 7. januar 2011. Det var ikke noget arbejde, som den tidligere ejer skulle have lavet.

Umiddelbart efter overdragelsen blev hun kontaktet telefonisk af købers advokat, Thomas Salicath, om at køber gerne ville have et groft estimat på renovering af hotellet. Han bad hende derfor om, at bede Flemming Brøndsholm om at sætte det i gang på vegne de nye ejere, "så man ikke spildte tiden". Der var ingen aftale om, hvem der skulle betale. Hun gik ud fra, at det var de nye ejere, der skulle betale, da det var i deres interesse.

Hun var ikke selv involveret i renoveringen efter overtagelsen 1. februar 2011, hvor Michael Telling Jørgensen var blevet ansat som projektleder til at varetage renoveringen.

Hun bor sammen med Flemming Brøndsholm. Hun var ikke bekendt med rammeaftalen med Cowi fra 2009. Under de tidligere ejere var det bestyrelsesformand i NP Hotels, Hordur Helgason, der håndterede alt vedrørende det tekniske sammen med Flemming Brøndsholm.

Parternes argumenter

Cowi A/S har i påstandsdokumentet gjort følgende gældende:

"Nærværende sag drejer sig overordnet om, hvorvidt der er indgået en aftale mellem de involverede parter i sagen om en af COWI udført rådgivningsydelse.

Der er på intet tidspunkt fremsat mangelsindsigelser vedrørende det af COWI udførte arbejde, og sagen drejer sig derfor ikke om, hvorvidt der er mangler ved arbejdet eller berettigelsen af omfanget af arbejdet.

1. Indgåelse af Rammeaftalen og bestilling af arbejdet omfattet af bilag 4

Til støtte for den principale påstand gøres det således overordnet gældende, at NP Hotels over for COWI har været ordregiver for arbejdet omfattet af faktura nummer 5270750 (bilag 4).

Det gøres ligeledes overordnet gældende, at arbejdet i henhold til fakturaen er omfattet af Rammeaftalen (bilag 1) indgået mellem NP Hotels og COWI.

1.1 Flemming Brøndsholms stillingsfuldmagt

Det gøres overordnet gældende, at Flemming Brøndsholm med bindende virkning for NP Hotels og Lawnak har indgået Rammeaftalen (bilag 1) samt aftale om udførelse af arbejder i januar og februar 2011 i henhold til Rammeaftalen (bilag 4, 10 og 11).

Det gøres gældende, at selv om Flemming Brøndsholm ikke havde tegningsret, gælder aftalerettens almindelige regler om fuldmagt, passivitet m.v. ved siden af tegningsreglerne.

Det gøres således gældende, at Flemming Brøndsholms indgåelse af Rammeaftalen og bestilling af arbejdet omfattet af faktura 5270750 (bilag 4) ligger inden for Flemming Brøndsholms stillingsfuldmagt, jf. aftalelovens § 10, stk. 2.

Indgåelsen af Rammeaftalen og bestilling af arbejdet omfattet af faktura 5270750 (bilag 4) er begge dispositioner, der ikke er usædvanlige i forhold til NP Hotels', Lawnaks eller koncernens størrelse eller økonomiske formåen, ligesom det heller ikke er usædvanligt set i forhold til selskabets formål. Dispositionerne er derimod sædvanlige for en person med stilling som teknisk chef i en stor koncern.

Det gøres gældende, at det er NP Hotels og Lawnak, der er nærmest til at bære risikoen for, at en ledende medarbejder eventuelt overskrider interne fuldmagtsgrænser, når dispositionen er sædvanlig i forhold til selskabet m.v.

Det gøres gældende, at NP Hotels som fuldmagtsgiver bliver bundet over for COWIs gode tro, selv om Flemming Brøndsholm som fuldmægtig i det konkrete tilfælde eventuelt har overskredet den interne bemyndigelse, der ellers normalt følger med et hverv af denne art.

1.2 Flemming Brøndsholms adfærdsfuldmagt

Det gøres under alle omstændigheder gældende, at selv om Flemming Brøndsholm måtte have handlet uden for sin stillingsfuldmagt, foreligger der en adfærdsfuldmagt.

Ved adfærdsfuldmagt er kravene efter aftalelovens § 10, stk. 2, ikke opfyldt, men spørgsmålet om hovedmandens hæftelse opstår, hvor der er tolereret en adfærd gennem nogen tid eller udvist passivitet.

Det gøres gældende, at Flemming Brønsholm via sin mangeårige stilling som teknisk chef i Lawnak, jf. ansættelseskontraktens pkt. 1.1 (bilag H), via sin emailsignatur, og via sit visitkort fra "NP Hotels" med titlen "Technical Manager/Security Manager" på indgåelsestidspunktet fremstod som bemyndiget til at indgå Rammeaftalen om teknisk bistand og rådgivning på vegne af NP Hotels.

NP Hotels og Lawnak har på intet tidspunkt, før under nærværende sag, gjort gældende over for COWI, at Flemming Brøndsholm ikke har været bemyndiget til at indgå Rammeaftalen (bilag 1), eller at Flemming Brøndsholm skulle have handlet uden for sin stillingsfuldmagt.

Det gøres gældende, at NP Hotels og Lawnak har accepteret, at Flemming Brøndsholm har handlet på deres vegne, da der gennem Flemming Brøndsholms årelange ansættelse har været afholdt rådgivningsmøder på Hotel d'Angleterres adresse, fremsendt tekniske løsningsforslag til ledelsen og foretaget fakturering herfor via selskabernes bogholderi, alt sammen med baggrund i Rammeaftalen (bilag 1).

NP Hotels ikke har gjort indsigelser mod at være rette adressat for de 11 forudgående fakturaer (bilag 3), som der uden indsigelser er foretaget betaling af fra Lawnak og NP Hotels til COWI.

Det gøres således gældende, at NP Hotels og Lawnak via deres passivitet og stiltiende accept har udvist en adfærd gennem en længere årrække, der har givet COWI berettiget føje til at tro, at Flemming Brøndsholm havde fuldmagt til at foretage dispositioner af en karakter som Rammeaftalen (bilag 1) og bestilling af arbejdet omfattet af faktura 5270750 (bilag 4).

1.3 Fakturaen omfattet af Rammeaftalen

Det gøres gældende, at arbejdet, der er faktureret for i bilag 4, er indgået i henhold til Rammeaftalen (bilag 1). Det fremgår således af bilag 12, bilag 11 (og bilag 13), bilag 4 (og bilag 13), at projektnummeret for arbejdet er "P-071415-A-8" og ikke "P-75106-A-1/PSTH", som er projektnummeret for arbejdet udført i henhold til aftalen om indledende arbejder indgået med Hotel d'Angleterre ApS (CVR-nr. 33 36 81 27) (bilag 9).

1.4 Relevansen af ejerskabet af hotellet

Det bestrides ikke, at NP Hotels aldrig har ejet Hotel d'Angleterre eller ejet kapitalandele i selskaber, der har ejet Hotel d'Angleterre. Det bestrides heller ikke, at NP Hotels er Lawnaks søsterselskab.

Ejerskabet af Hotel d'Angleterre ændrer midlertidig ikke på, hvem der har betalingsforpligtelsen i henhold til den indgåede aftale, jf. Rammeaftalen (bilag 1).

Det er derfor som udgangspunkt irrelevant at diskutere ejerskab af Hotel d'Angleterre i relation til betalingsforpligtelsen i henhold til Rammeaftalen (bilag 1) og det af NP Hotels bestilte arbejde, der er faktureret for i faktura 5270750 (bilag 4).

Såfremt NP Hotels og Lawnak ønskede at overdrage Rammeaftalen og betalingen for arbejdet omfattet af faktura 5270750 (bilag 4), ville en sådan overdragelse skulle godkendes af COWI som kreditor efter de almindelige aftaleretlige regler om debitorskifte.

Det fremgår af Rammeaftalens punkt 3.2 (bilag 1), at arbejdet udføres i overensstemmelse med AB 92. Det følger af AB 92 § 5, stk. 3, at hverken bygherren eller entreprenøren kan frigøre sig fra sine forpligtelser ved at overføre dem til andre, medmindre den anden part samtykker hertil.

Det fremgår af NP Hotels' duplik, at NP Hotels ikke har indhentet kreditorsamtykke fra COWI. Det er NP Hotels, der skal bevise, at de har opnået et sådant samtykke. Denne bevisbyrde har NP Hotels ikke løftet, og COWIs opfordring (4) er ikke efterkommet.

Lawnak har ikke efterkommet COWIs opfordring (1) til at fremlægge overdragelsesaftalen for Hotel d'Angleterre i sin helhed, herunder refusionsopgørelser, underliggende aftaler med samarbejdsparter og tilknyttede selskaber.

NP Hotels og Lawnak har heller ikke efterkommet COWIs opfordring (3) til at oplyse, hvilke overdragelsesaftaler de har indgået med Hotel d'Angleterre ApS (CVR-nr. 33 36 81 27) vedrørende igangværende arbejder.

På den baggrund kan det ikke udelukkes, at forpligtelserne i henhold til Rammeaftalen (bilag 1) fortsat skulle opfyldes af NP Hotels eller Lawnak. Det må derfor tillægges processuel skadevirkning, at COWIs opfordringer (nr. 1, 3 og 4) ikke er efterkommet.

Det gøres gældende, at det er NP Hotels og Lawnak, der som ordregivere, betalere og aftagere af ydelsen er nærmest til at orientere COWI om salget af ejendommen og opsigelsen af Rammeaftalen, og det er dem, der bærer risikoen for, at der tilgår sådan en information på retsmæssig vis.

NP Hotels og Lawnak har således ikke efterkommet COWIs opfordring (nr. 2), da det ikke er dokumenteret, at NP Hotels eller Lawnak har orienteret COWI om, at hotellet skulle overdrages, hvilket derfor skal tillægges processuel skadevirkning for NP Hotels og Lawnak.

En offentliggørelse af overdragelsen af Hotel d'Angleterre i nogle medier den 7. januar 2011 kan ikke frigøre NP Hotels og Lawnak for deres kontraktlige forpligtelser og kan ikke træde i stedet for et kreditorsamtykke.

Det gøres således gældende, at NP Hotels og Lawnak ikke har frigjort sig for betaling af den ydelse, som Flemming Brøndsholm på vegne af NP Hotels har bestilt, jf. bilag 10 og 11, der refererer til Rammeaftalen (bilag 1).

1.4.1 Michael Telling som kontaktperson på fakturaen

Det forhold, at der er angivet en kontaktperson på fakturaen stilet til NP Hotels, der ikke er ansat hos NP Hotels eller Lawnak, ændrer ikke på, at fakturaen er stilet til NP Hotels.

Det gøres således gældende, at det forhold, at Michael Telling fejlagtigt blev angivet som kontaktperson på faktura 5270750 (bilag 4) ikke kan betragtes som et debitorskifte.

2. Lawnaks berigelse, COWIs subsidiære påstand

For det tilfælde, at NP Hotels ikke tilpligtes at anerkende at skulle betale kr. 121.718,75 til COWI, gøres det over for Lawnak gældende, at Lawnak skal tilpligtes at anerkende betalingen af kr. 121.718,75 til COWI.

Til støtte for den subsidiære påstand gøres samme anbringender gældende, som anført ovenfor.

Det gøres endvidere særskilt gældende over for Lawnak, at NP Hotels har indgået en gyldig og bindende aftale (Rammeaftalen i bilag 1 samt bestillingen af arbejdet bilag 10 og 11) med COWI om renovering af Lawnaks ejendom, Hotel d'Angleterre, som vedrører Lawnak som ejeren af ejendommen.

Det gøres ligeledes gældende, at Lawnak har ikke gjort indsigelser over for COWI om ikke at være den faktiske aftager af ydelserne, som COWI har faktureret for i 11 forudgående fakturaer, og Lawnak indtil januar 2011 kontinuerligt har aftaget ydelserne fra COWI.

Det gøres gældende, at Lawnak på intet tidspunkt har orienteret COWI om overdragelsen af hotellet til Hotel d'Angleterre ApS (CVR-nr. 33 36 81 27) som den nye ejer af hotellet, således at COWI herefter havde haft mulighed for at afklare, hvorvidt der fortsat skulle udføres arbejde i henhold til Rammeaftalen.

Det gøres endvidere gældende, at hvis COWI ikke modtager betaling for sit arbejde, har aftageren af ydelsen og ejeren af hotellet, Lawnak, undslået sig betaling for en bestilt og udført ydelse og har derved uberettiget opnået en berigelse på bekostning af COWI, hvilken berigelse Lawnak skal afgive.

3. Spørgsmålet om, hvorvidt kravet (bilag 4) er omfattet af faktureringsaftale med Hotel d'Angleterre ApS (CVR-nr. 33 36 81 27)

NP Hotels og Lawnak gør gældende, at forliget mellem Hotel d'Angleterre ApS (CVR-nr. 33 36 81 27) og COWI også omfattede faktura 5270750 (bilag 4).

Hertil bemærkes, at denne aftale om fakturering netop ikke omfattede faktura 5270750 (bilag 4), hvorfor der ikke er indgået noget forlig mellem Hotel d'Angleterre ApS (CVR-nr. 33 36 81 27) og COWI om betaling af fakturaen (bilag 4).

Da kravet ikke vedrører Hotel d'Angleterre ApS (CVR-nr. 33 36 81 27), er det således heller ikke relevant for COWI at adcitere Hotel d'Angleterre ApS (Lawnaks opfordring nr. 5).

4. COWIs mere subsidiære påstande

Det fremgår af arbejdsoversigten i bilag 12, at 16,5 af de samlet 86 fakturerede timer er udført i januar 2011.

Til støtte for de mere subsidiære påstande gøres det samlet og overordnet gældende, at COWI har krav på betaling af kr. 19.395,00 for den rådgivningsydelse, som COWI har leveret til NP Hotels og Lawnak i januar 2011.

Den mere subsidiære påstand vedrørende NP Hotels

Det gøres særskilt over for NP Hotels gældende, at NP Hotels er forpligtet til at betale kr. 19.395,00 for den rådgivningsydelse, som COWI udførte i januar 2011, da aftalen er indgået med Flemming Brøndsholm på vegne af NP Hotels den 6. januar 2011, jf. bilag 10.

Den mere subsidiære påstand vedrørende Lawnak

Det gøres særskilt over for Lawnak gældende, at Lawnak som følge af sit ejerskab af Hotel d'Angleterre er den reelle aftager af ydelsen, og at Lawnak derfor er forpligtet til at betale kr. 19.395,00. Dette synspunkt gælder ligeledes ud fra en berigelsesbetragtning, da Lawnaks ejendom er blevet påført en forbedring, uden at Lawnak har foretaget betaling herfor."

NP Hotels og Lawnak har i påstandsdokumenterne gjort følgende gældende:

"at sagsøgte ikke er rette debitor,

at arbejdet i henhold til faktura nr. 5270750 i Bilag 4 er hverken bestilt eller accepteret af hverken sagsøgte,

at arbejdet derimod er bestilt af HDA, hvilket understreges af, at fakturaen i Bilag 4 angiver, at referenceperson hos "kunden" er "Michael Telling", som var bestyrelsesmedlem i og konsulent for HDA,

at Michael Telling var fratrådt som direktør i såvel NP Hotels som Lawnak næsten 7 år tidligere end arbejdet i henhold til faktura nr. 5270750 blev bestilt og udført, at Michael Telling indtrådte som bestyrelsesmedlem i HDA i forbindelse med HDA's overtagelse af Hotel D'Angleterre i år 2011,

at ethvert arbejde bestilt og udført i år 2011 med Michael Telling som kontaktperson vedrører HDA,

at alt det udførte arbejde på Hotel D'Angleterre har været fuldstændigt irrelevant for sagsøgte,

at arbejdet har vedrørt HDA, der havde planer om at ombygge hotellet,

at arbejdet er blevet foretaget efter beslutningen om Lawnaks salg af Hotel D'Angleterre var offentliggjort,

at de noterede timer for det ombygningsrelaterede arbejde er udført hovedsageligt i februar 2011 (86 timer), hvor hotellet ubestrideligt var overgået til HDA,

at sagsøger på tidspunktet for arbejdets udførsel var bekendt med overdragelsen af Hotel D'Angleterre,

at sagsøger senest den 7. januar 2011 har været bekendt med overdragelsen af Hotel D'Angleterre,

at det ikke kan komme sagsøgte til skade, at HDA i forbindelse med bestillingen af arbejdet ikke gjorde sagsøger opmærksom på, at arbejdet ikke faldt under rammeaftalen af 8. september 2009,

at Flemming Brøndsholm ikke var tegningsberettiget for hverken NP Hotels eller Lawnak,

at indgåelsen af en rammeaftale på vegne af NP Hotels ligger uden for Flemming Brøndsholms stillingsfuldmagt i Lawnak,

at rammeaftalen mellem NP Hotels og sagsøger af 8. september 2009 ikke er bindende for hverken NP Hotels eller Lawnak,

at Flemming Brøndsholm allerede efter signing af overdragelsesaftalen den 30. december 2010 bistod HDA i forbindelse med den renovering, som HDA ønskede at foretage af Hotel D'Angleterre efter overtagelsen den 1. februar 2011,

at Flemming Brøndsholm med virkning pr. 1. februar 2011 blev overdraget til HDA i medfør af overdragelsesaftalen for Hotel D'Angleterre,

at arbejdet, som er angivet i faktura nr. 5270750 af 12. april 2011 og specificeret i Bilag 12 ikke faldt under rammeaftalen i Bilag 1, og intet har med denne at gøre,

at arbejdet angivet i faktura nr. 5270750 af 12. april 2011 har relation til den ombygning af Hotel D'Angleterre, som HDA ønskede at foretage,

at arbejdet, som er angivet i faktura nr. 5270750 af 12. april 2011 og specificeret i Bilag 12, i det hele vedrører det tilbudsoplæg fra sagsøger til HDA som sagsøger afgav i konkurrence med andre tilbudsgivere vedrørende den påtænkte renovering af Hotel D'Angleterre, at det ikke korrekt, når sagsøger angiver, at Lawnak var den reelle aftager af ydelsen, idet arbejdet vedrører et tilbudsoplæg til HDA,

at det ikke er korrekt, at arbejdet har medført en forbedring af forbedring af Lawnaks ejendom (hotellet) i Lawnaks ejerperiode, idet der ikke konkret blev udført forbedringer på Hotel D'Angleterre i januar 2011 men alene udarbejdet et tilbudsoplæg til HDA,

at Lawnak ingen interesse havde i, at renovere Hotel D'Angleterre efter signing af overdragelsesaftalen den 30. december 2010, herunder idet ejeren af Lawnak allerede inden dette tidspunkt var gået konkurs,

at det alene var HDA, der havde interesse i renoveringen af Hotel D'Angleterre,

at sagsøger og HDA i forbindelse med sine forhandlinger om de fakturerede beløb til HDA har indgået et forlig, og at sagsøger - fordi faktura nr. 5270750 af 12. april 2011 ikke blev betalt i den forbindelse - har valgt at viderefakturere denne del af beløbet til NP Hotels, subsidiært Lawnak,

at 86 af de timer, som er angivet i faktura nr. 5270750 af 12. april 2011, hverken er godkendt eller rekvireret af Hanne Lassen eller Flemming Brøndsholm eller er debiterbare, idet de udelukkende refererer til det tilbudsoplæg fra COWI til HDA som COWI afgav i konkurrence med andre tilbudsgivere jf. også skrivelse fra advokat Thomas Salicath,

at HDA har erkendt at i hvert fald arbejdet udført i perioden efter 1. februar 2011 vedrører HDA jf. skrivelse fra advokat Thomas Salicath,

at også arbejdet udført i perioden før 1. februar 2011 er bestilt og udført på vegne af HDA,

at såfremt retten måtte finde, at enten NP Hotels eller Lawnak, er rette adressat (helt eller delvist) for arbejdet udført i henhold til faktura nr. 5270750 af 12. april 2011, så skal beløbet under alle omstændigheder nedsættes eller bortfalde, idet der ikke har været aftalt noget om prisen for arbejdet, og det opkrævede beløb ikke er rimeligt i forhold til at ydelsen ikke er leveret til hverken NP Hotels eller Lawnak, jf. princippet i købelovens § 5, og

at det skal tillægges sagsøger processuel skadesvirkning efter retsplejelovens § 344, stk. 2, at sagsøger har undladt at fremlægge brev af 27. juni 2011 fra Thomas Saclicath jf. NP Hotels og Lawnaks opfordring (6), ikke har adciteret HDA jf. Lawnaks opfordring (5), og at sagsøgers svar på NP Hotels og Lawnaks opfordring (3) og (4) er ufuldstændigt, idet brev af 27. juni 2011 dokumenterer - i modsætning til hvad sagsøger angiver i sin besvarelse af opfordringerne - at HDA anerkender, at i hvert fald arbejdet der relaterer sig til perioden efter 1. februar 2011 ikke vedrører hverken HP Hotels eller Lawnak, men derimod relaterer sig til tilbudsoplæg, som Cowi afgav overfor HDA.

NP Hotels har i påstandsdokumentet særskilt gjort gældende:

"at sagsøgte på intet tidspunkt hverken har ejet Hotel D'Angleterre eller kapitalandele i selskaber, der har ejet Hotel D'Angleterre" Lawnak har i påstandsdokumentet særskilt gjort gældende:

"at sagsøgte ikke er blevet tilført en berigelse ved den af sagsøger ydede rådgivningsbistand, men at det er HDA, der er blevet tilført en berigelse,

at det ikke kan komme sagsøgte til skade, at HDA i forbindelse med bestillingen af arbejdet ikke gjorde sagsøger opmærksom på, at arbejdet ikke blev bestilt af sagsøgte men af HDA"

Sø- og Handelsrettens afgørelse

I 2009 blev der mellem NP Hotels - uden selskabsangivelse - og Cowi indgået en rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand. Rammeaftalen blev forhandlet af Peter Schjørmann Thorsen og Flemming Brøndsholm, der fungerede både som teknisk chef for Hotel d'Angleterre, ejet af Lawnak, og for hoteller ejet/forpagtet af NP Hotels og i flere år løbende bestilte arbejde hos Cowi ud fra rammeaftalen.

Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at Flemming Brøndsholm og Peter Schjørmann Thorsen havde et møde den 7. januar 2011, hvor Flemming Brøndsholm bestilte arbejde vedrørende et totalrenoveringsprojekt for Hotel D´Angleterre, og at dette møde foregik på den sædvanlige måde for parterne. Flemming Brøndsholm oplyste ikke, at aftalen skulle indgås på vegne de nye ejere og dette blev heller ikke drøftet efter den formelle overdragelsesdag for hotellet, 1. februar 2011, hvor Flemming Brøndsholm og Peter Schjørmann Thomsen var i fortsat kontakt vedr. renoveringsprojektet.

Hotel d´Angleterre var ejet af Lawnak og Flemming Brøndsholm var formelt ansat i Lawnak, men agerede i forhold til Cowi på vegne "NP Hotels", uden at det blev præciseret hvilken juridisk person dette omfattede. Således er rammeaftalen indgået af "NP Hotels" og det fremgik af Flemming Brøndsholms visitkort, at han var ansat i "NP Hotels". Alle fakturaer fra Cowi blev sendt til Kongens Nytorv 34, men stilet til "NP Hotels". Fakturaerne er frem til overdragelsen af hotellet løbende blevet honoreret uden indsigelser. Både før og efter overdragelsen af hotellet og også efter overtagelsesdagen 1. februar 2011 var Flemming Brøndsholm teknisk chef, ligesom Hanne Lassen fortsat var direktør for hotellet. Uanset om arbejdet måtte være bestilt efter opfordring af og/eller helt eller delvist i de nye ejeres interesse, må det i forhold til Cowi være bestilleren, NP Hotels, som skal betale for det udførte arbejde, og som var den nærmeste til at præcisere overfor Cowi hvornår den eksisterende rammeaftale ikke længere kunne anses for gældende mellem parterne.

Skifteretten tager herefter - som påstandene er nedlagt - Cowis principale påstand, om at NP Hotels ApS A/S i likvidation skal betale det påstævnte beløb, til følge.

Med hensyn til sagsomkostninger forholdes som nedenfor bestemt. Der er ved fastsættelse af sagsomkostningerne taget hensyn til sagens karakter og udfald. De tilkendte sagsomkostninger dækker retsafgiften i forhold til det vundne beløb med 3.240 kr. samt udgiften til advokatbistand.

Thi kendes for ret:

NP Hotels A/S i likvidation skal inden 14 dage betale 121.718,75 kr. med tillæg af procesrente fra den 27. april 2011 og sagens omkostninger med 25.000 kr.

Mette Bøcher

(Sign.)

___ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

Sø- og Handelsretten, den 17. oktober 2013

GDPR - Lever din virksomhed op til reglerne?

Af Jakob Klint Hee    Den 25. maj 2018 blev databeskyttelsesforordningen – også kaldet GDPR – gældende. Efter ...»

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»