Jakob - Banner 9
Nordhavn - Ny bygning 10
Nordhavn - Solopgang bred 5

Procesksrav

Resumé

Kreditor havde efter overdragelse af fakturaer til sin bank til sikkerhed fortsat søgsmålskompetence mod debitor. Deldommen kunne uanset debitors påståede modkrav tvangsfuldbyrdes i sin helhed uden sikkerhedsstille

Dom i sagen H-25-10

Green-Tex A/S
(Advokat Erik Matthiesen)

mod

Franc Gardiner Sp. z.o.o.
(Advokat Claus Bennetsen)

Delhovedforhandlingen vedrører spørgsmålet, om Green-Tex A/S (herefter Green-Tex) har søgsmålskompetence, og om delafgørelsen på grund af Franc Gardiner Sp. z.o.o.'s (herefter Franc Gardiner) modkrav kan fuldbyrdes - herunder med eller uden sikkerhedsstillelse.

Påstande

Green-Tex har nedlagt påstand om, at Franc Gardiner skal betale 8.638.297,29 DKK med ren- te 1 % pr. måned af 2.332.393,00 DKK fra 1. til 31. januar 2009, af 5.677.018,03 DKK fra den 1. februar til 30. marts 2009, af 7.168.245,23 DKK fra den 1. april til 16. november 2009 og af 8.638.297,29 DKK fra den 17. november 2009, og at betaling med frigørende virkning skal ske til Green-Tex' kontonummer 6301-2027445.

Franc Gardiner har påstået frifindelse.

Sagen er den 20. april 2009 anlagt ved Retten i Helsingør og den 22. marts 2010 i medfør af retsplejelovens § 225, stk. 3, jf. stk. 2, nr. 1, henvist til Sø- og Handelsretten.

Green-Tex' krav er i medfør af retsplejelovens § 253, stk. 2 udskilt til særskilt afgørelse.

Oplysningerne i sagen

Green-Tex beskæftiger sig med coating af tekstiler og har specialiseret sig i produktion af tekstiler til rulle- og mørklægningsgardiner.

Franc Gardiner køber coatede tekstiler af Green-Tex under navnet TUPPLUR med henblik på blandt andet produktion og salg af rullegardiner til IKEA.

Sagens forløb Den 17. april 2009 indgav Green-Tex til Retten i Helsingør en stævning mod det polske selskab Franc Gardiner med påstand om betaling af et forfaldent fakturakrav på 7.168.245,23 DKK. Af stævningen fremgår, at Franc Gardiner havde afvist at betale under påberåbelse af at have et modkrav, der oversteg fakturakravet, og som skyldtes mangler ved en tidligere leverance af rullegardinstof.

I svarskriftet nedlagde Franc Gardiner påstand om frifindelse, idet retten til betaling ifølge fakturaerne var transporteret til Lokalbanken (nu og herefter Handelsbanken). Franc Gardiner anmodede samtidig om, at sagen blev henvist til Sø- og Handelsretten, idet sagen reelt vedrørte Green-Tex' salg til Franc Gardiner af et parti rullegardinstof, der var mangel- fuldt, og som var blevet afvist af slutkunden IKEA.

I replikken forhøjede Green-Tex påstanden på grund af yderligere forfaldne fakturaer og bestred endvidere, at der var mangler ved den tidligere leverance af rullegardinstof. Ved tiltrædelse af 13. november 2009, udfærdiget i hånden på Green-Tex' advokats brev af 12. november 2009 med ordene "Ovennævnte bekræftes herved", meddelte filialdirektør Dan Gösta Larsen, Handelsbanken, at Handelsbankens rettigheder ikke var til hinder for, at Green-Tex indtalte kravene over for Franc Gardiner, og at Green-Tex var berettiget til at modtage betaling med respekt af den stillede sikkerhed.

Den 22. april 2010 indkaldte Sø- og Handelsretten til et forberedende telefonmøde den 11. maj 2010. I indkaldelsen var særlig nævnt, at anmodning om bevisførelse, der forlænger sagsbehandlingstiden væsentligt, skal fremsættes i mødet.

Kort før telefonmødets begyndelse fremlagde Green-Tex en yderligere erklæring af 10. maj 2010 fra filialdirektør Dan-Gösta Larsen, Handelsbanken. Det fremgår heraf, at Handels- banken som transporthaver ikke ville gøre krav gældende mod Franc Gardiner i konkurrence med Green-Tex, og at Handelsbanken, i det omfang retten fandt det fornødent, gav procesfuldmagt til, at Green-Tex i eget navn indtalte kravet mod Franc Gardiner.

Sagen blev under telefonmødet berammet til hovedforhandling den 27. august 2010 under overskriften "Om det af sagsøger leverede rullegardinstof var mangelfuldt".

Ved telefax af 4. juni 2010 til retten meddelte advokat Claus Bennetsen, at Franc Gardiner var indstillet på at frafalde sin indsigelse vedrørende Green-Tex' manglende søgsmåls- kompetence under forudsætning af, at påstanden blev korrigeret med anførsel af det i fakturapåtegningerne angivne kontonummer, og at Green-Tex dokumenterede, at filialdirektør Dan-Gösta Larsen var bemyndiget til at underskrive erklæringen.

Såfremt disse betingelser blev opfyldt, foreslog advokat Claus Bennetsen, at hovedfor- handlingen vedrørende sagens formalitet blev aflyst, og at der blev berammet et nyt forberedende møde med henblik på drøftelse af sagens forløb, herunder gennemførelse af syn og skøn.

I processkrift B af 6. august 2010 meddelte Franc Gardiner blandt andet følgende:

"... sagsøgte efter telefonmødet fik lejlighed til at gennemgå det nye fremlagte bilag ... og kunne konstatere, at sagsøger nu - bortset fra nogle mindre korrektioner, hvilke nu er foretaget i den korrigerede påstand ... - havde dokumenteret, jf. også U1999.20H, at sagsøger nu var berettiget til at indtale de i sagen omhandlede krav på vegne Lokalbanken Nordsjælland A/S [nu Handelsbanken], hvorfor sagsøgte frafaldt sin indsigelse om, at sagsøger ikke havde søgsmåls- kompetence i sagen, ..."

Den 10. august 2010 afholdtes et yderligere forberedende telefonmøde, hvor spørgsmålet om syn og skøn blev drøftet. Der var mellem parterne ikke enighed herom, hvorfor spørgsmålet blev udsat til den 12. august 2010 på en formalitetsprocedure.

Under telefonmødet fremlagde Green-Tex en e-mail af 8. juli 2010 fra advokat Claus Normann, juridisk afdeling, Handelsbanken, hvori det blev bekræftet, at filialdirektør Dan- Gösta Larsen i medfør af sin stillingsfuldmagt var berettiget til at underskrive erklæringen af 10. maj 2010.

Ved kendelse af 16. august 2010 bestemte retten, at den berammede hovedforhandling vedrørende Green-Tex' krav blev fastholdt, og at forberedelsen vedrørende Franc Gardiners modkrav blev genoptaget.

Overdragelse til sikkerhed I perioden fra 11. december 2008 til 16. februar 2009 udstedte Green-Tex 11 fakturaer til Franc Gardiner på samlet 7.168.245,23 DKK for levering af tekstiler benævnt "Stout".

Efter Green-Tex' udtagelse af stævning forfaldt yderligere to fakturaer til Franc Gardiner for perioden fra 20. februar til 23. marts 2009 på samlet 1.470.052,06 DKK til betaling.

På fakturaerne er med stempel tilføjet, at fordringen er transporteret til Handelsbanken til sikkerhed, og at betaling med frigørende virkning alene kan ske til kontonummer 6301- 2027445, der er Green-Tex erhvervskonto (kassekredit) i Handelsbanken.

Franc Gardiners påståede modkrav Ved stævning af 2. juli 2009 til Distriktsretten i Swidnica, Polen, anlagde Franc Gardiner sag mod Green-Tex med påstand om betaling af en erstatning på 1.284.392 PLN grundet påståede mangler ved det i perioden fra juni til september 2008 leverede rullegardinstof i form af et for højt indhold af formaldehyd.

Det samlede erstatningskrav blev opgjort til 6.275.810 PLN, svarende til ca. 11.718.820 DKK, hvoraf 4.991.418 PLN blev modregnet i Green-Tex' fakturakrav på 7.168.245,23 DKK. Ved kendelse af 7. januar 2010 afviste Distriktsretten i Swidnica i medfør af Domsforordningens artikel 5.1 sagen på grund af manglende kompetence.

Forklaringer

Jes Cairns Kinch, direktør og medejer af Green-Tex, har forklaret, at han varetager den daglige ledelse af selskabet. Selskabet er ejet i lige ejerskab med hans bror Torben Kinch.

Franc Gardiner har ikke gjort indsigelser mod de i sagen omhandlede fakturaer. Franc Gardiners mangelsindsigelse vedrørte derimod en tidligere leverance fra 2008.

Green-Tex har en kassekredit og en fakturabelåningskredit i Handelsbanken (tidligere Lokalbanken). Green-Tex er kontohaver på fakturabelåningskontoen med kontonummer 6301-2027445. Når der sker betaling af en af selskabet udstedt faktura, bliver beløbet indsat på fakturabelåningskontoen og fratrukket kassekreditten. Såfremt kunderne har en berettiget indsigelse, udskriver Green-Tex en kreditnota med kopi til banken. Det er Green-Tex' afgørelse, om der er fejl eller mangler ved varerne, og om der skal udstedes en kreditnota. Ved kundens manglende betaling påbegynder Green-Tex' bogholderi en rykker- og inkassoprocedure. Bogholderiet holder løbende øje med, om kunden betaler rettidigt. Risikoen for eventuel manglende betaling bæres af Green-Tex. Handelsbanken er bekendt med og indforstået med denne fremgangsmåde.

I nærværende sag betalte Franc Gardiner ikke de udstedte fakturaer, og selskabets økonomi kom derfor under pres. Franc
Gardiner holdt betalingen tilbage på grund af påståede mangler ved den tidligere leverance i 2008. Handelsbanken blev indkaldt til et møde, hvor der var enighed om, at Green-Tex skulle tage kravet til inkasso, herunder udtage stævning. Handelsbanken meddelte specifikt, at det ikke var banken, der skulle inddrive restancen. Der var endvidere herved den fordel, at selskabet kendte sagen og eventuelle mangelsindsigelser. I mødet deltog filialdirektør Dan-Gösta Larsen, Handelsbanken, og advokat Claus Normann fra Handelsbankens juridiske afdeling.

Green-Tex skylder 6,8 mio. kr. til Handelsbanken. Selskabets egenkapital er ca. 2,5 mio. kr. ud af en balance på 35 mio. kr. Omsætningen er på ca. 70 mio. kr. årligt.

Dan-Gösta Larsen, filialdirektør Handelsbanken, Helsingør, har forklaret, at Handelsbanken (tidligere Lokalbanken) gennem 20 år har været bankforbindelse for Green-Tex.

Han blev involveret i sagen på grund af den manglende betaling fra Franc Gardiner, og han blev samtidig gjort bekendt med problemstillingen omkring den påståede for megen formaldehyd i Green-Tex' leverance til Franc Gardiner, og IKEAs efterfølgende returnering af rullegardinerne til Franc Gardiner. Sammenfattende var det Franc Gardiners holdning, at de havde et tilgodehavende hos Green-Tex.

Advokat Poul Ege Poulsen var formand for bestyrelsen i Green-Tex. På mødet med selskabet var der enighed om, at Poul Ege Poulsen som advokat skulle udtage stævning mod Franc Gardiner. Dette var uden økonomisk risiko for banken.

Handelsbankens hovedkontor var indforstået med og gav konkret samtykke til, at han underskrev erklæringerne om, at Green-Tex kunne udtage stævning mod Franc Gardiner. Fakturabeløbene skulle under alle omstændigheder indbetales på fakturabelåningskontoen i Handelsbanken.

Claus Normann, advokat i Handelsbanken, har forklaret, at Handelsbanken som påkrævet har et tegningscirkulære. Der er derimod intet underskriftscirkulære. Filialdirektørens kompetence og dispositionsret hviler udelukkende på en stillingsfuldmagt. Som følge heraf kan filialdirektøren frit disponere i alle almindelige bankforretninger, herunder underskrive de i sagen omhandlede erklæringer.

Filialdirektør Dan-Gösta Larsen har hovedkontorets fulde opbakning vedrørende underskriften på erklæringerne. Fakturaerne er alene overdraget til sikkerhed for Green-Tex' mellemværende med banken, og et eventuelt overskud tilhører derfor Green-Tex.

Parternes synspunkter

Green-Tex har gjort gældende, at Franc Gardiner ikke har bestridt det samlede fakturakrav, forfaldstidspunkterne eller rentesatsen. Der er derfor alene tvist om søgsmålskompetencen, og om delafgørelsen skal kunne fuldbyrdes - herunder med eller uden sikkerhedsstillelse.

Med hensyn til søgsmålskompetencen har filialdirektør Dan-Gösta Larsen ved sin erklæring af 10. maj 2010 bekræftet, at Green-Tex er berettiget til at indtale kravet mod Franc Cardiner. Den afgivne erklæring er i overensstemmelse med retspraksis, jf. Højesterets dom i sagen UfR1999.20H.

Advokat Claus Bennetsen har endvidere ved brev af 4. juni 2010 til retten erklæret, at indsigelsen om Green-Tex manglende søgsmålskompetence frafaldes under forudsætning af, at påstanden korrigeres, således at indbetaling skal ske på det i transporterne angivne kontonummer, og at det samtidig dokumenteres, at filialdirektør Dan-Gösta Larsen var bemyndiget til at afgive erklæringen af 10. maj 2010.

Ved Green-Tex' supplerende processkrift II af 2. juli 2010 blev påstanden korrigeret i overensstemmelse med advokat Claus Bennetsens anførte forudsætninger, ligesom der blev fremlagt en erklæring fra advokat Claus Normann fra Handelsbankens juridiske afdeling, hvoraf fremgår, at underskrivelsen af erklæringen lå inden for filialdirektør Dan-Gösta Larsens stillingsfuldmagt.

I Processkrift B af 6. august 2010 har Franc Gardiner herefter uden forbehold frafaldet sin indsigelse om, at Green-Tex' ikke har søgsmålskompetence i sagen. Indsigelsen er frafaldet efter nøje overvejelse, herunder at risikoen for et eventuelt søgsmål fra Handelsbanken ikke længere var til stede.

I medfør af dispositionsmaksimen kan parterne under forberedelsen indgå procesaftaler eller afgive ensidige proceserklæringer. En sådan proceserklæring er bindende, medmindre der foreligger bristede forudsætninger, hvilket ikke er tilfældet i nærværende sag. Der er derfor tale om en bindende proceserklæring.

Vedrørende fuldbyrdelsesspørgsmålet er det Green-Tex' opfattelse, at retten uden sær- skilt påstand kan træffe afgørelse herom, jf. retsplejelovens § 253 forudsætningsvist. Såfremt Franc Gardiner protesterer mod Green-Tex supplerende påstand og anbringender herom, gøres det gældende, at der foreligger undskyldende omstændigheder, idet kravet først ved rettens kendelse af 16. august 2010 blev udskilt til delafgørelse, og da Franc Gardiner har haft tilstrækkelig mulighed for at varetage sine interesser uden udsættelse af sagen.

Det anerkendes, at udgangspunktet efter retsplejelovens § 253 er, at kravet ikke skal til- lægges fuldbyrdelsesvirkning. I nærværende sag er der imidlertid tale om et ubestridt og velfærdstruende krav, der gennem længere tid har været forfaldet til betaling. Franc Gardiners modkrav er derimod hverken godtgjort, endsige sandsynliggjort, ligesom der ikke er sket en beløbsmæssig opgørelse af kravet. Modkravet er dermed tvivlsomt og kræver uden tvivl en udførlig bevisførelse, herunder afholdelse af syn og skøn. Det gøres derfor gælden- de, at kravet skal kunne fuldbyrdes uden sikkerhedsstillelse, subsidiært mod sikkerhedsstillelse.

Franc Gardiner har gjort gældende, at formålet med deldomsforhandlingen er at sikre, at der gives dom til rette sagsøger, idet de i sagen omhandlede fakturaer er transporteret til Handelsbanken til sikkerhed, og at Franc Gardiner derfor risikerer at skulle betale samme krav til både Green-Tex og Handelsbanken.

Franc Gardiner vil endvidere ved det kommende syn og skøn dokumentere et mod- krav, hvorfor det også af denne grund må sikres, at det i givet fald betales til rette sagsøger. Det bemærkes i den forbindelse, at Green-Tex er på økonomisk svage fødder.

Der er i sagen fremlagt flere erklæringer vedrørende søgsmålskompetencen. Den første erklæring er udfærdiget i hånden af filialdirektør Dan-Gösta Larsen på advokat Erik Matthiesens brev med ordene "Ovennævnte bekræftes herved". Den anden erklæring er udfærdiget på et stykke blankt papir uden brevhoved og underskrevet af filialdirektør Dan-Gösta Larsen. Den tredje erklæring er en e-mail fra advokat Claus Normann vedrørende filialdirektør Dan-Gösta Larsens dispositionsret.

Green-Tex har kalkeret en løsning, der kun lige lykkes at opfylde de i UfR1999.20H op- stillede betingelser. Der er imidlertid grænser for et sådant fuldmagtsarrangement. Såfremt det tillades, skal dokumentationen under alle omstændigheder være i orden, hvilket ikke er tilfældet. Den anden erklæring er ikke en fornøden fuldmagt, da den ikke gør endeligt op med den først afgivne erklæring.

Filialdirektør Dan-Gösta Larsen erklæringer hviler endvidere på en stillingsfuldmagt. Omfanget af stillingsfuldmagten er behæftet med en vis usikkerhed, og retspraksis er ikke entydig. En eventuel tvivl må derfor afgøres efter en konkret vurdering. Det kan i den forbindelse konstateres, at arrangementet ikke er i overensstemmelse med almindelig sædvane i banksektoren, herunder den tidligere gældende Bank- og Sparekasselovs § 20 om underskriftscirkulærer. Efter denne sædvane skal der to underskrifter til at binde banken.

Det gøres sammenfattende gældende, at der ikke er tale om en gyldig og bindende erklæring fra Handelsbanken, hvorfor Green-Tex ikke har søgsmålskompetence i sagen.

Det bestrides endvidere, at Franc Gardiner har afgivet en bindende proceserklæring vedrørende Green-Tex søgsmålskompetence. Det fremgår af UfR1986.501H og UfR2000.310H, at proceserklæringer ikke altid har bindende virkning. Erklæringerne skal vurderes ud fra de konkrete forhold, og forudsætningssynspunktet er i den henseende centralt. Erklæringen blev afgivet på baggrund af sagens videre og samlede behandling af bådehovedkrav og det konnekse og berettigede modkrav, hvilken forudsætning er bristet ved deldomsforhandlingen.

Retten kan kun undtagelsesvist tillade fuldbyrdelse af en deldom, og forarbejderne op- stiller restriktive krav. Der protesteres endvidere mod Green-Tex nye anbringender om, at retten skal tillade, at deldommen kan fuldbyrdes. Franc Gardiner har et konnekst modkrav på grund af IKEAs afvisning af et stort parti rullegardiner som følge af et for højt formaldehydindhold. Eksistensen og størrelsen af dette krav var Green-Tex bekendt med, og det ud- gjorde en central del af parternes drøftelser frem til april 2009. Selve opgørelsen af kravet fremgår af den polske retssag, som Green-Tex formåede at få afvist. Det fremgår endvidere af Green-Tex' processkrifter, at modkravet var kendt. Franc Gardiner har foreløbigt gjort modkravet gældende til kompensation, og retten skal ikke ved sin afgørelse sætte Franc Gardiners ret til modregning ud af kraft.

Det gøres derfor gældende, at deldommen ikke skal tillægges fuldbyrdelsesvirkning, subsidiært at dette skal ske mod sikkerhedsstillelse i form af deponering eller garanti på grund af Green-Tex dårlige økonomi.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det lægges til grund, at Franc Gardiner ikke bestrider det af Green-Tex opgjorte faktura- og rentekrav, ligesom det ikke bestrides, at de under disse fakturaer leverede varer er kontraktmæssige.

Green-Tex har transporteret de udstedte fakturaer til Handelsbanken til sikkerhed for deres løbende mellemværende. Filialdirektør Dan-Gösta Larsen har ved erklæringer af 13. november 2009 og 10. maj 2010 givet samtykke til, at Green-Tex kan inddrive kravet mod Franc Gardiner ved udtagelse af stævning, og har samtidig meddelt, at Handelsbanken ikke i øvrigt vil gøre krav gældende mod Franc Gardiner.

Efter filialdirektør Dan-Gösta Larsens forklaring, der understøttes af advokat Claus Normanns forklaring, er det godtgjort, at filialdirektør Dan-Gösta Larsen ved underskrivelsen af erklæringerne har disponeret inden for sin stillingsfuldmagt.

Franc Gardiner har ved processkrift af 6. august 2010 frafaldet sin indsigelse om, at Green-Tex ikke har søgsmålskompetence i sagen. Parterne kan i medfør af dispositionsmak- simen, herunder ved ensidige proceserklæringer, tilrettelægge sagens videre forløb. Herefter, og da Franc Gardiner ikke har godtgjort nogen relevante bristede forudsætninger, lægges det til grund, at der er tale om en bindende proceserklæring.

Green-Tex har derfor søgsmålskompetence i sagen.

Franc Gardiner har endnu ikke under sagen søgt at dokumentere, at de af Green-Tex i 2008 leverede tekstiler var mangelfulde, hverken i form af fremlæggelse af de ensidigt ind- hentedes tests af formaldehydindholdet i tekstilerne eller reklamationsskrivelserne fra IKEA. Sagen var endvidere oprindeligt berammet til hovedforhandling, uden at Franc Gardiner af den grund havde anmodet om syn og skøn, og endelig har Franc Gardiner endnu ikke opgjort sit modkrav.

Under disse særlige omstændigheder tages Green-Tex påstand til følge således, at fuldbyrdelse kan ske uden sikkerhedsstillelse.

Med hensyn til fastsættelsen af sagens omkostninger udskydes dette til afgørelsen af den samlede sag.

Thi kendes for ret:

Franc Gardiner Sp. z.o.o. skal inden 14 dage til Green-Tex A/S betale 8.638.297,29 kr. med rente 1 % pr. måned af 2.332.393,00 kr. fra 1. til 31. januar 2009, af 5.677.018,03 kr. fra den 1. februar til 30. marts 2009, af 7.168.245,23 kr. fra den 1. april til 16. november 2009 og af 8.638.297,29 kr. fra den 17. november 2009 med frigørende virkning til Green-Tex' konto- nummer 6301-2027445 i Handelsbanken.

Peter Gregers Bernhoft Mette Christensen Lisbet Friis

(Sign.) ___ ___ ___ Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 29. oktober 2010

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»