Priviligeret lønkrav efter konkurslovens § 95

Resumé

Et lønkrav, der forfaldt mere end 6 mdr. før fristdagen, var priviligeret efter konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 5 jf. nr. 1, da anmelderen reagerede straks og vedholdende over for likvidator.

Dom i sagen P 37-01

Ole Otteslev
(selv)

mod

Image Application Solutions
Scandinavia A/S under konkurs
(advokat Anne Birgitte Gammeljord)

Denne sag drejer sig om, hvorvidt et af anmelder, Ole Otteslev, i konkursboet anmeldt krav, som forfaldt mere end 6 måneder før fristdagen, er søgt gennemført uden ugrundet ophold og således har status i medfør af konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 5, jf. nr. 1.

Anmelder har nedlagt påstand om, at det af ham i konkursboet anmeldte krav har status i henhold til konkurslovens § 95. 

Boet, Image Application Solutions Scandinavia A/S under konkurs, har nedlagt påstand om, at det af anmelder anmeldte krav med gældbog nummer 5 på 122.200 kr. rettelig har status som et krav i medfør af konkurslovens § 97, og at procesrenter forfaldne efter dekretdatoen den 3. april 1998 rettelig har status som et krav i medfør af konkurslovens § 98, nr. 1.

Anmelder har taget bekræftende til genmæle over for anden del af boets påstand.

Sagens omstændigheder er følgende:

Anmelderen blev den 1. marts 1997 ansat som projektchef i Image Application Solutions
Scandinavia A/S.

På en generalforsamling den 18. juni 1997 besluttedes det at lade selskabet træde i likvidation.
Selskabet trådte kort tid herefter i likvidation med advokat Erik de Fønns, cand. jur. Esther
Frida Holst og advokat Hartmann Munck som likvidatorer.

Ved skrivelse af 2. juli 1997 fra direktør i selskabet, Claus Mertz, til advokat Erik de Fønns
fremsendtes til videre foranstaltning bl.a. anmelders løn for juni 1997, idet advokat de Fønns
var i besiddelse af anmelders skattekort.

Ved skrivelse af 8. juli 1997 rettede anmelder henvendelse til advokat de Fønns, idet han
endnu ikke havde modtaget løn for juni 1997.

Ved skrivelse af 15. juli 1997 rettede anmelder påny henvendelse til advokat de Fønns
vedrørende den manglende lønudbetaling, idet han samtidig bad om adgang til sine papirer på
selskabets adresse. Ved skrivelse af 17. juli 1997 rykkede han påny.

Ved skrivelse af 30. juli 1997 fra anmelder til advokat de Fønns gjorde anmelder opmærksom
på, at han fortsat ikke havde fået sin løn for juni 1997, og at der ville blive indgivet
konkursbegæring mod Image Application Solutions Scandinavia A/S, såfremt beløbet ikke
straks blev udbetalt. Samtidig anmodede han om betaling af løn for juli måned.- 3 -

Ved skrivelse af 31. juli 1997 til anmelder anmodede advokat de Fønns denne om at fremsende
kopi af sine afregninger for marts, april og maj 1997, idet han var af den opfattelse, at
anmelder havde været ansat som selvstændig konsulent i selskabet og ikke som funktionær.

Ved skrivelse af 26. august 1997 rettede anmelder henvendelse til advokat de Fønns i
anledning af dennes skrivelse af 31. juli 1997. Samtidig oplyste han, at han ikke havde
modtaget nogen meddelelse om, at selskabet skulle være trådt i likvidation, og at han,
sålænge han ikke havde modtaget en opsigelse, stadig var ansat i selskabet. Endelig rykkede
han for lønudbetaling for juni og juli 1997. Ved en anden skrivelse af samme dag til advokat de
Fønns oplyste anmelder, at alle lønafregningsbilag befandt sig på selskabets adresse i Farum.

Anmelder tog herefter kontakt til advokat Philip Deleuran, som den 18. september 1997
afsendte en rykkerskrivelse til advokat de Fønns.

Ved skrivelse af 6. oktober 1997 til advokat Philip Deleuran oplyste advokat de Fønns, at det
henstod som særdeles tvivlsomt, hvorledes anmelders ansættelsesforhold havde været, og at
likvidationsboet først ville kunne tage stilling til kravet, når man havde modtaget lønaf-
regninger/honorarafregninger fra anmelder.

Ved skrivelse af 15. oktober 1997 til advokat de Fønns oplyste anmelder, at alle
lønafregningsbilag befandt sig på adressen Rådhustorvet, Farum. Anmelder anmodede samtidig
om, at lønudbetalingen blev bragt på plads.

Den 9. december 1997 udtog advokat Philip Deleuran på vegne anmelder stævning ved
Københavns Byret mod Image Application Solutions Scandinavia A/S for et krav på 117.500 kr.
med tillæg af renter for manglende betaling af løn og provision. Det fremgår af stævningen, at
anmelder modtog løn for marts, april og maj 1997, at likvidation blev kundgjort i Statstidende
den 9. juli 1997, og at anmelder herefter betragtede sig som opsagt med fratræden 1.
september 1997. Ved kendelse af 2. december 1998 henviste Københavns Byret sagen til
behandling ved Sø- og Handelsretten. Den 19. marts 1998 afsagde Sø- og Handelsretten
udeblivelsesdom over Image Application Solutions Scandinavia A/S i henhold til anmelders
påstand.

Den 25. marts 1998 indgav selskabet egen konkursbegæring ved Sø- og Handelsretten, og den
3. april 1998 blev der afsagt konkursdekret. Som kurator udpegedes advokat Anne Birgitte- 4 -

Gammeljord. Ved skrivelse af 14. april 1998 anmeldte advokat Philip Deleuran et krav i boet på
122.200 kr. i henhold til konkurslovens § 95.

Ved skrivelse af 17. oktober 2001 indstillede kurator det af anmelder anmeldte krav til
afvisning. Den 1. november 2001 afholdtes møde til fordringsprøvelse på kurators kontor, hvor
anmelder gav møde, og ved skrivelse af 19. november 2001 meddelte kurator anmelder, at
indstillingen om afvisning af kravet opretholdtes, idet kravet ikke var fremmet uden ugrundet
ophold. Den 27. december 2001 udtog anmelder herefter stævning mod boet ved Sø- og
Handelsretten.


Partsforklaring:

Anmelder har forklaret, at han den 10. juli 1997 blev bortvist fra sit arbejde for selskabet, og
han havde herefter ikke adgang til selskabets lokaler på adressen Rådhustorvet i Farum. De
lønsedler, advokat de Fønns rykkede for, lå på selskabets adresse, og anmelder kunne ikke få
adgang til dem. Han var på ferie fra slutningen af juli til slutningen af august 1997. Han havde
et eller to møder med advokat Philip Deleuran forinden den 18. september 1997, da advokat
Deleuran sendte den første rykkerskrivelse til advokat de Fønns.


Parternes procedure:

Anmelder har til støtte for sin påstand gjort gældende, at han ikke har udvist passivitet, idet
han efter sin bortvisning den 10. juli 1997 har sendt en række skrivelser til selskabets
likvidator, advokat Erik de Fønns, som i starten ikke reagerede. Advokat de Fønns forhalede
sagen over for både anmelder og advokat Philip Deleuran. Advokat de Fønns havde indsigelser
mod kravet, idet han ikke uden videre ville lægge til grund, at der var tale om et lønkrav,
hvilket han tog op først over for sagsøger, senere over for advokat Deleuran. Anmelder kunne
ikke få adgang til de dokumenter, advokat de Fønns efterspurgte.

Boet har til støtte for sin påstand gjort gældende, at kravet forfaldt mere end 6 måneder før
fristdagen, og at det ikke er fulgt op uden ugrundet ophold. Anmelder var i omkring halvdelen
af den 5 måneders periode, der gik, fra kravets opståen til stævning blev indleveret, bistået af
advokat. Der har ikke været berettigede indsigelser fra likvidators side over for kravet. Efter lit-- 5 -

teratur og praksis skal en lønmodtager have gjort alt, hvad der inden for rimelighedens
grænser er muligt, for at kravet må anses for forfulgt uden ugrundet ophold, og hvis der pågår
forhandlinger mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren, stilles visse krav til mængden og ind-
holdet heraf, for at lønprivilegium kan opretholdes. Man har i det foreliggende tilfælde ikke haft
forhandlinger, der har ikke været tvivl om kravets eksistens, og man kunne have udtaget
stævning langt tidligere. Der er ingen forhold, der kan berettige, at der er gået ca. 5 måneder
før stævningens indgivelse.

Skifteretten skal udtale:

Anmelder rettede kort tid efter den manglende udbetaling af løn for juni 1997 flere gange
henvendelse til likvidator, advokat Erik de Fønns, som i første omgang ikke besvarede
henvendelserne, og som efterfølgende ikke umiddelbart kunne anerkende kravet, idet
anmelders ansæt telsesforhold ikke var afklarede. I september 1997 rettede anmelder
henvendelse til en advokat, som tog kontakt til likvidator. Ved skrivelse af 6. oktober 1997 til
anmelders advokat svarede likvidator, at anmelders ansættelsesforhold fortsat henstod
uafklarede. Anmelder svarede likvidator den 15. oktober 1997, at han ikke havde mulighed for
at fremskaffe den dokumentation, som likvidator efterspurgte, idet en række af hans dokumen-
ter befandt sig på selskabets adresse, hvortil han ikke længere havde adgang, efter at han var
blevet bortvist. Anmelder havde endvidere tidligere gjort likvidator opmærksom herpå.
Anmelder udtog herefter den 9. december 1997 stævning mod selskabet.

Det anførte forløb viser, at anmelder reagerede straks overfor likvidator, da lønnen for juni
1997 udeblev, og at han har reageret vedholdende og i et naturligt forløb i relation til
likvidators henvendelser. Endvidere må det lægges til grund, at hans muligheder for at skaffe
den af likvidator ønskede dokumentation har været begrænsede, idet de ønskede dokumenter
befandt sig på selskabets adresse, hvortil han ikke længere havde adgang.

Efter en samlet vurdering af disse omstændigheder finder skifteretten, at anmelder har søgt
kravet gennemført uden ugrundet ophold, hvorfor kravet har privilegium efter konkurslovens §
95, stk. 1, nr. 5, jf. nr. 1.

For så vidt angår renter efter dekretdagen er disse efterstillede, jf. konkurslovens § 98, nr. 1,
og anmelderen har også taget bekræftende til genmæle over for boets påstand herom.- 6 -


T h i k e n d e s f o r r e t:

Det af anmelderen, Ole Otteslev, i boet Image Application Solutions Scandinavia A/S under
konkurs anmeldte krav med gældbog nummer 5 på 122.200 kr. har status i henhold til
konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 5, jf. nr. 1.

Procesrenter forfaldne efter den 3. april 1998 har status i henhold til konkurslovens § 98, nr. 1.

I sagsomkostninger for skifteretten betaler boet inden 14 dage 3.000 kr. til anmelderen.Ole
Stryhn

(sign.)


Udskriftens rigtighed bekræftes

p. j. v. Sø- og Handelsretten, den


havde indsigelser
mod kravet, idet han ikke uden videre ville lægge til grund, at der var tale om et lønkrav,
hvilket han tog op først over for sagsøger, senere over for advokat Deleuran. Anmelder kunne
ikke få adgang til de dokumenter, advokat de Fønns efterspurgte.

Boet har til støtte for sin påstand gjort gældende, at kravet forfaldt mere end 6 måneder før
fristdagen, og at det ikke er fulgt op uden ugrundet ophold. Anmelder var i omkring halvdelen
af den 5 måneders periode, der gik, fra kravets opståen til stævning blev indleveret, bistået af
advokat. Der har ikke været berettigede indsigelser fra likvidators side over for kravet. Efter lit-- 5 -

teratur og praksis skal en lønmodtager have gjort alt, hvad der inden for rimelighedens
grænser er muligt, for at kravet må anses for forfulgt uden ugrundet ophold, og hvi

Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ...»