Pizza Hut - Pizza Hot - registreret varemærke

Resumé

Brugen af navnene Pizza Hot og Pizza American Hot var en krænkelse af det registrerede varemærke Pizza Hut. Sagsøger havde ingen rimelig tid taget skridt til at hindre brugen, og betingelserne for at navnene kunne bestå ved siden mærket var således ikke opfyldt jf. varemærkelovens § 9.

Dom i sagen V 83/2000 


Pizza Hut International LLC
(Advokat Louise Unmack Rygaard)

mod

Pizza Hot ved Cemal Bulduk
(Advokat Karen Kaufmann)

Er PIZZA HUT til hinder for andre pizzarestauranters brug af kendetegnene Pizza Hot og Pizza American Hot?

Sagsfremstilling

Sagsøgeren, Pizza Hut International LLC, driver på franchisebasis en verdensomspændende
kæde af pizzarestauranter under forskellige varemærker, herunder ordmærket PIZZA HUT,
som under nr. VR 01.850.1972 også er registreret for de relevante vareklasser i den danske
Patent- og Varemærkestyrelse. Der er 10 PIZZA HUT restauranter i Danmark, fortrinsvis i
større byer, med en omsætning på ca. 60 mio. kr. I alt findes der i 100 lande verden over 13-
14.000 PIZZA HUT restauranter med en samlet omsætning på 70 mia. kr.

Cemal Bulduk overtog i 1996 en pizzarestaurant i Vejen og har siden drevet den under
forretningskendetegnene Pizza Hot og Pizza American Hot, der anvendes på facaden og til
markedsføring i den lokale avis og telefonbog. Det sidstnævnte kendetegn er på facade-
vinduet angivet på den måde, at Pizza står øverst og Hot nederst, begge skrevet med rød
farve på en oval hvid bund, der gennemskæres af et firkantet glasklart felt, hvori ordet
American er skrevet med hvide bogstaver.


- 2 -


Sagsøgeren blev i sommeren 1998 opmærksom på, at taxier i Vejen reklamerede for
Pizza Hot, og rettede den 7. september 1998 henvendelse til sagsøgte med anmodning om at
ophøre med brugen af dette navn. Sagsøgte har afslået en opfordring af 29. marts 1999 til at
indtræde i en retssag om forbud mod en andens brug af kendetegnet Pizza Hot for en
pizzarestaurant i Fåborg. I den sag fik sagsøgeren medhold i sin forbudspåstand ved Sø- og
Handelsrettens dom af 14. april 2000. Parterne har herefter løbende korresponderet om
denne sag, indtil der blev indleveret stævning til retten den 17. juli 2000.

Påstande

Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at sagsøgte Pizza Hot ved Cemal Bulduk tilpligtes at
anerkende at være uberettiget til erhvervsmæssigt at benytte kendetegnet Pizza Hot og andre
forretningskendetegn, som er forvekslelige med sagsøgerens varemærke PIZZA HUT,
herunder forretningskendetegnet Pizza American Hot, for sin erhvervsvirksomhed, det være
sig som butiksnavn eller som varemærke.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Forklaringer

Henrik Overgaard har bl.a. forklaret, at han er administrerende direktør for sagsøgeren, der er
det selskab, som driver PIZZA HUT og har varemærkerettighederne hertil i Danmark. PIZZA
HUT er grundlagt i USA, hvor ca. 8.000 restauranter drives under dette mærke, som der er
investeret betydelige beløb i.
Kæden lægger betydelig vægt på, at forretningerne fremtræder ensartet ikke blot med
hensyn til brugen af varemærker, men også i henseende til logoer og produkter. PIZZA HUT
bruges som forretningsnavn og varemærke i alle lande og udtales overalt på engelsk. Kunden
skal være sikker på at få samme produkt, uanset hvor i verden kunden besøger en PIZZA
HUT. Der findes godkendelsesprocedurer, der skal sikre, at restauranterne holder samme
standard med hensyn til råvarer, indretning, servering, marketing m.v. Der foretages løbende
kontrol af hver enkelt restaurant.
PIZZA HUT er nødt til at beskytte sit varemærke mod andres uhjemlede brug af kædens
varemærke. Man søger at holde en høj ensartet standard i PIZZA HUT, og dårlig omtale af


- 3 -

andre restauranter, der uden tilladelse bruger dette varemærke, kan medføre betydelig
nedgang i omsætningen.
Han reagerede derfor hurtigt, da han i 1998 blev gjort opmærksom på, at taxaer ved
Vejen kørte med reklame for en "Pizza Hot" restaurant. Efter opslag i telefonbøger og på
Internettet tog han dengang en tur rundt i landet og fotograferede pizzarestauranter, som
anvendte mærker, som kunne forveksles med PIZZA HUT. Efter at han havde sendt en
redegørelse til PIZZA HUT's hovedkontor for Skandinavien, som ligger i Antwerpen, blev der
sendt enslydende skrivelser til de pågældende restauranter med anmodning om at ophøre
med brugen af krænkende navne som Pizza Hot. Alle med undtagelse af sagsøgte og en restau-
rant i Fåborg efterkom opfordringen.

Cemal Bulduk har bl.a. forklaret, at han ikke er uddannet i restaurationsbranchen, men
arbejdede i pizzarestauranten i Vejen 14 dage, før han overtog den. Han driver Pizza Hot
sammen med sin bror Kasim Bulduk, der var ansat under den tidligere ejer og med til at starte
restauranten. Vareudbuddet er amerikansk pizza, kebab, steaks samt italienske pizzaer. Salget
af pizza udgør ca. 70 % af omsætningen.
Kundekredsen er både unge og ældre fra lokalområdet, hvor der er et udbredt kendskab
til såvel navn som varemærke. Markedsføringen sker i form af annoncer i Vejen Avis og
lokaltelefonbogen samt skiltning på lokale hyrevogne og på restaurantens facadevindue, hvor
såvel mærket Pizza Hot og mærket Pizza American Hot står skrevet. Når de modtager
telefoniske henvendelser, præsenterer de sig som Pizza Hot. Navnet er velkendt og indarbejdet
i Vejen området, og der er en betydelig risiko for at miste kunder, hvis navnet ændres.

Ham bekendt har restauranten ikke været forvekslet med PIZZA HUT. Han og broderen
havde intet kendskab til denne restaurantkæde, før de modtog henvendelse fra PIZZA HUT's
advokat i september 1998.

Kasim Bulduk har bl.a. forklaret, at han var med til at starte pizzarestauranten i Vejen i 1993
sammen med den tidligere ejer. Navnet har siden 1993 været Pizza Hot. Oprindeligt blev dette
navn brugt sammen med et stjernelogo, men senere er mærket blevet sat sammen med et
andet logo med guitarspillende dyr og amerikanske flag. Sådan har det været, fra før han og
broderen overtog forretningen.

Han har aldrig oplevet, at kunderne har forvekslet Pizza Hot med PIZZA HUT, og har
ikke selv haft kendskab til kæden før sagsøgerens henvendelse i 1998. Han har efterfølgende


- 4 -

set en af PIZZA HUT's restaurationer i Århus, men mener ikke der er nogen risiko for
forveksling, da PIZZA HUT med hensyn til såvel navn som logo fremtræder anderledes.

Parternes synspunkter

Sagsøgerens advokat har anført, at PIZZA HUT er registreret som varemærke og gennem
mange års brug er således indarbejdet, både i Danmark og i udlandet, at det må betegnes
som velkendt. Restaurantkæden henvender sig til et publikum, som også i Danmark udtaler
mærket på engelsk. Sagsøgtes brug af det enslydende og visuelt stærkt lignende kendetegn
Pizza Hot for nøjagtig de samme varer, indebærer derfor en klar overtrædelse af
varemærkelovens § 4.
Det er uden betydning, at der endnu ikke er nogen PIZZA HUT restauranter i Vejen.
Sagsøgerens varemærke gælder og skal beskyttes mod snyltning på sagsøgerens renommé i
hele Danmark.
Den åbenbare navnelighed indebærer en betydelig risiko for, at folk tror, at der er en
forbindelse mellem sagsøgerens og sagsøgtes virksomheder.
Det gør ingen forskel, at sagsøgte har tilføjet American til Pizza Hot. Der er alene tale om
en geografisk angivelse uden særpræg, og ordet forstærker forvekslingen med sagsøgerens
virksomhed.
Det kan ikke bebrejdes sagsøgeren, at man først fik kendskab til sagsøgtes krænkelse af
sagsøgerens varemærker i sommeren 1998, idet sagsøgte udelukkende har annonceret lokalt.
Sagsøgeren har herefter reageret uden unødigt ophold først med en skriftlig indsigelse den 7.
september 1998, siden med fortløbende brevveksling og med sagsanlæg den 17. juli 2000, efter
at parterne havde afventet Sø- og Handelsrettens afgørelse af en ganske tilsvarende sag fra
Fåborg.

Sagsøgtes advokat har anført, at sagsøgtes pizzeria i Vejen overvejende betjener den lokale
ungdom, der godt er klar over, at sagsøgte ikke har noget at gøre med PIZZA HUT kæden.
Den nærmeste PIZZA HUT ligger ca. 120 km. fra Vejen, og sagsøgtes forretning adskiller sig
klart fra det forretningskoncept og den indretning, som PIZZA HUT har. Der er på grund af
PIZZA HUT's bekendthedsgrad heller ikke risiko for, at tilrejsende forveksler sagsøgerens og
sagsøgtes forretninger, hvilket også understreges af, at sagsøgte bruger mærkerne i forbindelse
med en figur med guitarspillende dyr.


- 5 -


Det andet ord i PIZZA HUT udtales på dansk med et u. Mærket er beskrivende og
savner særpræg, og sagsøgeren bør ikke kunne lægge beslag på almindelige ord, som andre
pizzasælgere bør kunne bruge.

Subsidiært gøres det gældende, at varemærkerne kan bestå ved siden af hinanden, og
at sagsøgte derfor fortsat bør kunne drive forretningen i Vejen under kendetegnene Pizza Hot
og Pizza American Hot, jfr. varemærkelovens § 9. Efter sagsøgtes og hans broders forklaring,
der understøttes af artikler i Vejen Avis fra sommeren 1993, har forretningen allerede fra
1993 og således inden Cemal Bulduks overtagelse været drevet under kendetegnet Pizza Hot.
Sagsøgeren burde derfor på et langt tidligere tidspunkt have opdaget denne brug og have
gjort indsigelse herimod. Der er også gået for lang tid med forhandlinger mellem indsigelsen
i 1998 og udtagelsen af stævning i 2000.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Patent- og Varemærkestyrelsen har i 1972 registreret ordmærket PIZZA HUT. Mærket må
anses for indarbejdet og har i hvert fald herigennem opnået særpræg. Der drives således i
Danmark 10 PIZZA HUT restauranter efter det koncept, sagsøgeren har udviklet, og som
også ligger til grund for driften af et meget stort antal ganske tilsvarende restauranter over
hele verden. Det klientel, som dette forretningskoncept henvender sig til, er ungt og må, også
i Danmark, antages at udtale ordet HUT på engelsk/amerikansk.

Sagsøgte sælger de samme varer som sagsøgeren. Pizza Hot har auditivt og visuelt
stærk lighed med PIZZA HUT. Pizza American Hot består af Pizza Hot med ordet American
indskudt, og sagsøgte lader på sin facade dette kendetegn fremtræde grafisk på en sådan
måde, at Pizza Hot fremhæves, og at ordet American yderligere fremhæver Pizza Hot. Pizza
American Hot ligner således også PIZZA HUT. Retten finder endvidere, at sagsøgtes brug af
Pizza Hot og Pizza American Hot tilsigter eller i hvert fald giver risiko for forveksling med
sagsøgerens varemærke PIZZA HUT. Betingelserne for, at sagsøgeren kan forbyde sagsøgtes
brug af disse mærker, er derfor opfyldt, jfr. varemærkelovens § 4, stk. 1.

Det lægges efter Cemal Bulduks og Kasim Bulduks forklaringer, der støttes af udklip af
Vejen Avis, til grund, at Pizza Hot har været brugt som forretningskendetegn for pizza-
restauranten i Vejen siden 1993 og således også forud for Cemal Bulduks overtagelse heraf i
1996. Det lægges endvidere til grund, at sagsøgeren først i 1998 har fået kendskab til
sagsøgtes brug af Pizza Hot og Pizza American Hot.


- 6 -

Sagsøgte og den tidligere indehaver af forretningen har efter det oplyste ikke selv
underrettet sagsøgeren om deres brug af de nævnte kendetegn. Der foreligger efter rettens
opfattelse heller ikke andre omstændigheder, der kan føre til, at det kan bebrejdes sagsø-
geren, at denne ikke har fået kendskab til krænkelsen på et tidligere tidspunkt. Efter i
sommeren 1998 at være blevet bekendt med sagsøgtes brug af de nævnte kendetegn gjorde
sagsøgeren hurtigt indsigelse herimod og fulgte op herpå med anlæg af retssag, da det viste
sig, at parternes korrespondance ikke førte til ophør af krænkelsen.
Sagsøgeren har således inden rimelig tid taget de fornødne skridt til at hindre
sagsøgtes brug af Pizza Hot og Pizza American Hot. Betingelserne i varemærkelovens § 9 for at
tillade, at disse mærker består ved siden af PIZZA HUT, er derfor ikke opfyldt.

Sagsøgerens påstand tages herefter til følge.

T h i k e n d e s f o r r e t

Sagsøgte Pizza Hot ved Cemal Bulduk tilpligtes at anerkende at være uberettiget til
erhvervsmæssigt at benytte kendetegnet Pizza Hot og andre forretningskendetegn, som er
forvekslelige med sagsøgeren Pizza Hut International LLC's varemærke PIZZA HUT, her-
under forretningskendetegnet Pizza American Hot, for sin erhvervsvirksomhed, det være sig
som butiksnavn eller som varemærke.

Sagsøgte skal inden 14 dage betale 20.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgeren.


Jørgen Sieverts
Elmer.
Ole Marker

Udskriftens rigtighed bekræftes
Sø- og Handelsretten, den
P.j.v.

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»