Påberåbelse af tillægsaftale

Resumé

Lejer af fotokopieringsudstyr m.v. kunne ikke overfor udlejeren påberåbe sig en tillægsaftale indgået med leverandøren af udstyret. 

Dom i sagen H-42-02

Telia Finans Danmark
Filial af Telia Finans AB Sverige
(Advokat Michael Thyrring)
mod
Øster Nykirke Skole
(Advokat Johnny Norup)


De spørgsmål, der behandles i denne dom, er, om sagsøgte, Øster Nykirke Skole, der havde indgået aftale med sagsøgeren, Telia Finans Danmark, om leje af fotokopieringsudstyr og telefaxmaskine, overfor denne kan påberåbe sig en med leverandøren, SHARP IT-Partner Herning, indgået tillægsaftale, og om Øster Nykirke Skole eventuelt på andet grundlag helt eller delvist kan frigøres for lejeaftalen.

Telia Finans har nedlagt påstand om, at Øster Nykirke Skole tilpligtes at betale 603.150,- kr. inkl. moms, med tillæg af procesrente regnet fra sagens anlæg den 1. maj 2002, mod at ejendomsretten til et stk. fotokopieringsmaskine af mrk. Sharp AR-405 samt AR-161 og en telefax FO 3600 M tillægges Øster Nykirke skole ved betaling af det idømte beløb. 


Øster Nykirke Skole har principalt nedlagt påstand om
frifindelse, subsidiært at parternes aftale reguleres til
en årlig ydelse på kr. 29.375 inkl. moms, og mere subsi-
diært frifindelse mod betaling af et mindre beløb efter
rettens skøn mod overgang af ejendomsretten til fotokopi-
eringsudstyret til Øster Nykirke Skole.

Der er ikke tvist om, at Telia Finans' krav er opgjort i
overensstemmelse med de almindelige betingelser i lejeaf-
talen.

Sagens nærmere omstændigheder

Den 10. marts 2000 underskrev Øster Nykirke Skole en "Le-
jeaftale" om fotokopieringsudstyr ("AR 405 KOMPLET" og
"AR 161 KOMPLET") og telefax ("FO 3600 FAX"). Lejeafta-
lens første side fremstår som en udfyldt og underskrevet
standardblanket. Som side 2 og 3 er vedhæftet nogle stan-
dardvilkår, "Almindelige betingelser for leje". Øverst
til venstre på forsiden ses betegnelsen "SHARP IT Fi-
nans". Som leverandør er angivet "SHARP IT Partner" i
Herning, kontaktperson "Stephan", og leveringstidspunkt
"ASAP". Om betalingsvilkår er anført "60 måneder", og at
betaling skal ske forud "helårligt". Om lejeafgiften er
anført "variabel (reguleres i forhold til 3 mdr. Cibor-
rente". Om lejeafgiften fremgår i øvrigt under rubrikken
Særlige vilkår: "1 extraordinært afdrag på kr. 190.000,-
opkræves ved 1.ste betaling. År 1-2 kr. 23.500,- årligt.
118.140,- årligt fra år 3-5". Om scrapværdi er anført:
"Lejer indestår for at anvise Telia Finans en uafhængig
3. mand, som køber af udstyret ved lejeperiodens udløb


- 3 -

til kr. 150.000,-". Af forsidens standardtekst fremgår
endvidere bl.a.:

"...
Telia Finans tegner forsikring for det ... omhandlede udstyr. For-
sikringen er inkluderet i lejeaftalen.
...
Telia Finans, som ejer det lejede, lejer dette til den ovenfor an-
førte lejer på de i denne aftale angivne vilkår, herunder vedhæftede
"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEJE" (i det følgende benævnt ALM.BET.)
hvilke betingelser lejer ved sin underskrift nedenfor bekræfter at
have modtaget og været bekendt med ... Aftalen med vedhæftede bilag
er bindende for lejer ved dennes underskrift på nærværende aftale og
for Telia Finans, når aftalen er underskrevet af denne. Aftalen gæl-
der kun under forudsætning af, at bestilling afgivet af Telia Finans
overfor leverandøren vedrørende det lejede, opfyldes. ... Lejer er
særlig opmærksom på, at Telia Finans ikke bærer ansvaret for fejl
eller mangler ved det lejede ...
..."

Af de almindelige betingelser pkt. 10 fremgår, under
hvilke betingelser Telia Finans kan hæve aftalen, samt
principperne for Telia Finans' opgørelse af sit krav i
tilfælde af lejerens misligholdelse.

På underskriftstidspunktet havde Øster Nykirke Skole i
forvejen en lejeaftale om fotokopieringsudstyr med fir-
maet Jacobi.

Den 13. marts 2000 underskrev Telia Finans en formular om
kreditgodkendelse af Øster Nykirke skole. Også på denne
blanket ses betegnelsen "SHARP IT Finans" for oven, mens
"Telia Finans Danmark" samt adresse, telefon- og telefax-
nummer er anført for neden. Blanketten er som fax stilet
til SHARP IT-Partner, "att.: Stephan".

Af kreditgodkendelsen fremgår bl.a.:

"Ovenstående kunde er kreditgodkendt på følgende vilkår:
Udstyr

: SHARP kopimaskine
Løbetid

: 60 måneder
Scrapværdi
: Kr. 150.000 ekskl. moms
Ekstraordinær lejeafgift : Kr. 190.000 ekskl. moms erlægges ved 1.
betaling.
Ydelse

: 1. ­ 2. år Kr. 23.500 pr. år ekskl. moms
3. ­ 5. år Kr. 118.180 pr. år ekskl. moms
Betalingstermin
: Betaling sker årligt forud.
...


- 4 -

Total faktureringsbeløb

Kr. 650.650 ekskl. moms.
..."

Den 14. marts 2000 sendte SHARP IT-Partner Herning en te-
lefax til Øster Nykirke Skole, stilet til Claus Pape. Af
telefaxen, der var underskrevet af Stephan Wehrsdorf,
fremgår bl.a.:

"Hej Claus.

Tak for din fax i går.

Umiddelbart er der nogle ting som vi ikke kan skrive, hvilket vi
også forklarede på mødet.

Vi HAR defineret at I ikke vil komme til at betale mere end kr.
23.500,- pr. år total på årsbasis, så længe I har en aftale med
SHARP IT FINANS, længere er den ikke.
...
Vi refunderer ikke jeres udgifter de næste 5 år, men for de næste 2
år, hvorefter vi skal lave kontrakten om igen, med henblik på det
nye udstyr vi sætter ind på det tidspunkt.

Med denne aftale er Øster Nykirke Skole sikret en fast lav udgift på
kr. 23.500,- årligt med det sidste nye digital udstyr fra SHARP.
..."

Den 30. marts 2000 fakturerede SHARP IT-Partner Herning
Telia Finans for købet af de omhandlede maskiner, i alt
813.312,50 kr. (650.650,00 kr. + moms, 162.662,50 kr.).
Det er uomtvistet, at Telia Finans betalte den fulde kø-
besum. Det er endvidere uomtvistet, at SHARP IT-Partner
Herning indfriede restgælden på Øster Nykirke Skoles kon-
trakt med firmaet Jacobi med 115.171,88 kr. inkl. moms.

Det fremgår af en blanket, "Leverancegodkendelse", at det
lejede materiel blev leveret den 4. april 2000. Blanket-
ten er på skolens vegne underskrevet af viceskoleinspek-
tør Torben Juul. Også på dette dokument er "SHARP IT Fi-
nans" anført øverst til venstre og "Telia Finans Danmark"
nederst som "filial af Telia Finans AB" med adresse, te-
lefon- og telefaxnummer, SE-nr. og bankkontonummer. Telia
Finans er endvidere på blanketten over midten ved siden
af Øster Nykirke Skole som "lejer" angivet som "udlejer".
Af blankettens standardtekst fremgår det endvidere bl.a.:


- 5 -


"Undertegnede lejer har med Telia Finans Danmark (i det følgende be-
nævnt Telia Finans) indgået lejeaftale vedrørende det lejede, nævnt
ovenfor, som er leveret af leverandøren på den af undertegnede ne-
denfor angivne dato. Lejer erklærer at have udført sådan undersø-
gelse af det lejede, som efter sædvanlig handelsbrug bør foretages
ved modtagelse af gods. Lejer bærer risikoen for, at det lejede med
hensyn til konstruktion, holdbarhed og øvrige egenskaber svarer til
lejers formål og har den forudsatte brugbarhed. Telia Finans er ikke
ansvarlig for nogen form for mangler ved det lejede. Undertegnede
godkender leveringen, at lejeperioden kan påbegynde, og at Telia Fi-
nans kan foretage fuld betaling til leverandøren."

Den 6. april 2000 underskrev Telia Finans lejeaftalen.

Med brev af 7. april 2000 bød Telia Finans Øster Nykirke
Skole velkommen "som kunde i SHARP IT Finans" og vedlagde
samtidig en kopi af den underskrevne lejeaftale. I skri-
velsen var lejevilkårene beskrevet i overensstemmelse med
lejeaftalen. Brevet var affattet på Telia Finans' brevpa-
pir.

Af en skrivelse af 29. maj 2000 fra SHARP IT-PARTNER Her-
ning til Øster Nykirke Skole med overskriften "Teknologi-
bevis/Tillæg til kontrakt af 10. marts", underskrevet af
Stephan Wehrsdorf, fremgik:

"...
Som SHARP-kunde vil Øster Nykirke Skole være opdateret med den nye-
ste teknik inden for kopi- og printerområdet. Øster Nykirke Skole
kan løbende vælge at få opgraderet sit SHARP kopimaskineudstyr, el-
ler efter 2 år helt at udskifte kopimaskinen til en ny SHARP kopima-
skine. Dette kræver kun en ny kontrakt uden omkostninger for Dem som
kunde. Dog undtaget er væsentlig forskel i udstyrsniveau.

Efter endt lejeperiode på 2. aftale kan Øster Nykirke købe udstyret
for kr. 1500,-.

SHARP IT-PARTNER køber udstyret af SHARP IT FINANS efter endt leje-
periode til skrapværdien på nuværende aftale.

Øster Nykirke skoles udgifter på kopimaskiner forbliver som de er nu
de næste 5 år, ved samme kopiantal som de nuværende. Dette forudsæt-
ter, at Øster Nykirke Skole lader SHARP IT-PARTNER Herning, at fore-
tage løbende udskiftninger af lejekontrakterne og Teknologisikring
på lejeaftalen.
Skolens omkostninger er p.t. kr. 23.500,- ex. moms årligt ved ca.
220.000 kopier årligt, overskrides kopiantallet vil der p.t. blive
faktureret med ca. 5 øre ex. moms på AR405 og ca. 10 øre ex. moms på
AR161 pr. kopi.


- 6 -

En udnyttelse af denne ekstra SHARP fordel forudsætter naturligvis,
at den oprindelige lejeaftale hos SHARP IT Finans er passet uden an-
mærkninger og forbeholdt rentestigning, pristalsregulering, uforud-
sete udgifter i form af afgifter, samt force majeure.

Ved ny kontrakt er dette tillæg ikke længere gældende.

Tak, fordi De valgte SHARP.
..."

I forbindelse med, at Øster Nykirke Skole skulle betale
første afdrag til Telia Finans på 213.500 kr.(190.000
kr. + 23.500 kr.) indbetalte SHARP IT-Partner kr. 190.000
til kommunen.

I en skrivelse af den 17. december 2001 rettede Øster Ny-
kirke Skole henvendelse til Telia Finans og gjorde op-
mærksom på, at "... der findes et særligt tillæg til vo-
res kontrakt (der) sikrer os, at skolens udgifter på de
lejede kopimaskiner forbliver, som de er de næste 5 år.
For god ordens skyld vedlægges tillægget som bilagskopi."

Det er oplyst, at SHARP IT-Partner Herning blev erklæret
konkurs i december 2001, før Øster Nykirke Skole sendte
brevet til Telia Finans.

I skrivelse af 2. januar 2002 afviste Telia Finans et-
hvert kendskab til en tillægsaftale mellem Øster Nykirke
Skole og SHARP IT-Partner Herning.

SHARP Eletronics Danmark har i en skrivelse af 5. august
2002 til Øster Nykirke Skoles advokat oplyst de vejle-
dende priser for SHARP kopimaskiner AR-161 og AR-405 til
henholdsvis i alt kr. 74.985,- og kr. 230.430,-.

Øster Nykirke Skole har fremlagt artikler fra fagbladet
Computer Reseller News, dagbladet Urban, Politiken, og
Herlev Bladet - alle vedrørende finansiering af virksom-
heders eller skolers leasing/leje af kopimaskiner og


- 7 -

sideaftaler med leverandørerne. Ingen af artiklerne omta-
ler finansiering hos Telia Finans.

Der er under sagen afgivet forklaring af Peter Rich,
Claus Pape og Torben Juul. Gengivelse af Torben Juuls
forklaring er udeladt, da den ikke har betydning for sa-
gens afgørelse.

Forklaringer

Peter Rich har vedstået følgende del af sin forklaring
under Sø- og Handelsrettens sag H 98-00, Telia Finans
Danmark mod Vejle Stole- og Møbelfabrik:

"Peter Rich, der er filialchef i Telia Finans, har forklaret at hans
arbejde omfatter finansiering, leasing og udarbejdelse af lejekon-
trakter til danske erhvervsvirksomheder. Telia Finans har i alt 11
ansatte og er organisatorisk opbygget med en salgsafdeling, en kre-
ditafdeling og en supportafdeling.

Forretningsgangen er opbygget således at en partner ­ i nærværende
sag UTAX ­ henvender sig til Telia Finans med henblik på finansie-
ring af et produkt for en kunde. Den indledende behandling foretages
i salgsafdelingen som udarbejder en indstilling til kreditafdelingen
der enten selv træffer afgørelse eller udarbejder en indstilling der
sendes til hovedafdelingen i Stockholm. I tilfælde af accept får den
pågældende leverandør oplysning om betingelserne for finansieringen.
Herefter udarbejder leverandøren en leasingkontrakt med den pågæl-
dende kunde. Når leasingkontrakt, leverancegodkendelse og faktura er
modtaget i underskrevet stand, køber Telia Finans produktet af leve-
randøren. Telia Finans yder ikke service på produkterne. Service
ydes af leverandøren.

Efter modtagelsen af leverancegodkendelsen sendes et velkomstbrev
til kunden hvori opridses hvad parterne har aftalt.

Efter nærværende sags opståen bliver det nu klart anført i velkomst-
brevet og i leasingkontrakten om der er en restgæld der er medfinan-
sieret.

Det kan forekomme at leverandøren indgår en leasingkontrakt uden
forud indhentet finansieringstilsagn. I så fald kan godkendelse ske
bagefter, men leverandøren kan ikke i noget tilfælde indgå aftaler
der er bindende for Telia Finans. UTAX var ikke bemyndiget til at
indgå særaftaler med kunderne, og Telia Finans havde ingen mistanke
om at sådanne blev indgået. UTAX modtog ikke provision fra Telia Fi-
nans.
...
Foreholdt faktura af 31. januar 2000 hvoraf det fremgår at prisen på
kopimaskinen er kr. 459.941, forklarede vidnet at Telia Finans for-
venter at kunden selv har undersøgt markedet og sikret sig at prisen
svarer til den reelle værdi. Telia Finans er klar over at der ofte
sker en finansiering af restgæld fra tidligere produkter. Det er
sædvanligt i branchen. Det er en del af baggrunden for at der fore-


- 8 -

tages en kreditvurdering, for maskinens værdi kan ikke altid give
tilstrækkelig sikkerhed."

Vidnet har supplerende forklaret, at Telia Finans' for-
hold til SHARP var stort set det samme som til UTAX. Te-
lia Finans har et nordisk samarbejde med SHARP. SHARP's
sælgere kunne aldrig forpligte Telia Finans, der altid
selv skulle underskrive.

Telia Finans har en "private label" aftale med SHARP om
brug af SHARP's varemærke "SHARP IT Finans" for på denne
måde at profilere SHARP-navnet mest muligt. Kunderne har
ikke været i tvivl om, hvem de skulle betale til. Han ved
ikke, om der findes en skriftlig aftale mellem Telia Fi-
nans og SHARP IT Herning, men det formoder han. Af en så-
dan aftale vil det fremgå, at Telia Finans har den fulde
kreditrisiko.

Telia Finans forventer, at kunderne har sat sig ind i af-
talen og selv har undersøgt prisen på det lejede udstyr.
Ved Telia Finans' kreditvurdering undersøges det, om kun-
den har evne og vilje til at betale, mens værdien af det
lejede udstyr ikke interesserer Telia ret meget. Gen-
salgsværdien af IT-udstyr er ikke stor. Kreditvurderingen
foretages konkret. Det undersøges altid, om kunden er re-
gistreret hos RKI. Er kunden en personligt drevet virk-
somhed, kontaktes ejeren. Kreditvurderingen er lettere,
når kunden er en offentlig institution. En kommuneskole
anses i kreditmæssig henseende for en del af kommunen.

Han er selv medunderskriver på den foreliggende lejeaf-
tale. I dag underskriver han alle aftaler over 500.000
kr. Han husker ikke, om denne regel også gjaldt, da den
foreliggende lejeaftale blev indgået.

En lidt atypisk betalingsprofil ­ som i nærværende sag ­
vil eventuelt kunne medføre, at Telia Finans undersøger


- 9 -

forholdet nærmere. Men kunden kan have en interesse i at
betale et stort beløb "up front". På tidspunktet for nær-
værende aftales indgåelse var det ikke ualmindeligt, at
man indgik aftaler om "trappeleje" og "Tivolileje" o.
lign. Det var almindeligt at tilpasse ydelserne efter
kundens ønsker. Sådanne lejeaftaler indgås ikke længere.

Øster Nykirke Skole valgte selv betalingsforløbet, og da
første ydelse også blev betalt uden problemer, var det
Telia Finans' forventning, at aftalen var, som kunden øn-
skede den.

Telia Finans har kun få sager, hvor kunder har beklaget
sig med henvisning til indgåede sideaftaler med leveran-
døren.

Claus Pape har forklaret, at han er skoleleder på Øster
Nykirke Skole. Stephan Wehrsdorf, sælger hos SHARP IT-
Partner Herning, mødte uden forudgående aftale op på sko-
len, der jævnligt opsøges på denne måde. Wehrsdorf for-
talte, at der var kommet en ny generation af kopimaski-
ner, som kunne kobles direkte til skolens computere. Kon-
ceptet havde været prøvekørt i Sverige med succes. SHARP
manglede en referenceskole i Danmark i en forsøgsperiode,
og Wehrsdorf mente, at Øster Nykirke Skole ville være
velegnet, fordi skolen lå centralt placeret. Vidnet syn-
tes, at tanken lød interessant.

Det vigtigste for skolen var, at skolens udgifter ikke
blev større, end det var tilfældet med skolens eksiste-
rende aftale med Jacobi. Det maksimale beløb, som skolen
kunne betale, var 23.500 kr. om året. Dette gjorde vidnet
meget ud af at gøre klart for Stephan Wehrsdorf. Vidnet
følte, at dialogen med Wehrsdorf om dette økonomiske
aspekt forløb fint. Vidnet drøftede ikke i øvrigt skolens
økonomi med Wehrsdorf. Vidnet skrev lejekontrakten under


- 10 -

på skolens kontor. Også viceskoleinspektør Torben Juul
var til stede. De var altid to om sådanne forhold. Som
vidnet husker det, udfyldte Wehrsdorf kontrakten på ste-
det. Wehrsdorf oplyste, at måden at maksimere den årlige
udgift på var at indgå en tillægsaftale, hvilket han be-
kræftede i telefaxen af 14. marts 2000.

Vidnet og Torben Juul var begge overbeviste om, at til-
lægsaftalen var en del af den samlede aftale, hvilket
blev underbygget af, at Stephan Wehrsdorf oplyste, at
SHARP IT Finans og SHARP IT-Partner Herning var en alli-
ance ­ samme firma. Vidnet og Torben Juul opfattede alle
3 elementer som samme firma. De forsøgte alligevel at få
tillægsaftalen indført i selve lejeaftalen, men Stephan
Wehrsdorf oplyste, at det af interne, tekniske årsager af
hensyn til finansieringen var nødvendigt, at aftalen var
opdelt. Man kan godt sige, at der var en diskussion mel-
lem Wehrsdorf og vidnet og Torben Juul om dette spørgs-
mål.

Vidnet husker ikke nærmere, hvilke spørgsmål, han havde
stillet til Stephan Wehrsdorf, som gav Wehrsdorf anled-
ning til telefaxen af 14. marts 2000, men det drejede sig
bl.a. om at få tillægsaftalen ind som en del af selve le-
jekontrakten.

Skolen reagerede ikke på velkomstbrevet fra Telia Finans.
Vidnet følte, at brevet var en del af forløbet. Skolen
betragtede det som en del af en helhed.

Produkternes handelsværdi havde ikke været overvejet af
skolen. Der var jo tale om nye maskiner. Skolen så på
produktet. Skolen havde jo leaset i mange år og været
godt tilfredse.


- 11 -

SHARP IT-Partner Herning indbetalte, så vidt vidnet hu-
sker ved check, 190.000 kr. til kommunens konto som af-
talt i tillægsaftalen. Vidnet havde derfor ikke anledning
til bekymring. Skolen betalte herefter til Telia Finans
de 190.000 kr. samt næste ydelse på 23.500 kr. Året ef-
ter, i maj 2001, betalte skolen næste afdrag på 23.500
kr.

I dag kan vidnet inden for sin bemyndigelse indgå
leasingaftaler på op til 25.000 kr. årligt. Om denne re-
gel også var gældende på tidspunktet for aftaleindgåelsen
med Telia Finans, ved han ikke, men da han indgik afta-
len, var han ikke i tvivl om, at den lå inden for hans
bemyndigelse. Det var også vidnet og Torben Juul, der i
sin tid havde underskrevet aftalen med Jacobi. Jacobi-af-
talen var ikke blevet forelagt for kommunens økonomiske
forvaltning, men aftalen med Telia Finans var pga. til-
lægsaftalen og den aftalte scrapværdi anderledes, hvorfor
han på et tidspunkt sendte tillægsaftalen til forvaltnin-
gen.

Vidnet har fået en tjenstlig påtale af kommunen, idet han
ikke var bemyndiget til at indgå en kontrakt med det ind-
hold, som det viste sig, at kontrakten med Telia Finans
reelt indeholdte. Vidnet var ikke klar over, at skolen
ville kunne komme til at hænge på over 700.000 kr. ­ op-
gjort efter retningslinierne i de almindelige betingelser
i lejeaftalens pkt. 10.

Det var i forbindelse med, at en naboskole, Givskud
Skole, overvejede at indgå en lignende aftale, at kommu-
nen blev opmærksom på, at der kunne være problemer med
Øster Nykirke Skoles aftale med Telia Finans. Først her-
efter blev han klar over, at SHARP IT-Partner var gået
konkurs. Han rettede herefter henvendelse til Telia Fi-
nans i skrivelse af 17. december 2001.


- 12 -


Procedure

Telia Finans har anført, at Øster Nykirke Skole som lejer
har misligholdt betalingerne til Telia Finans, der ube-
stridt har opgjort sit krav i overensstemmelse med leje-
aftalens almindelige betingelser.

Øster Nykirke Skole er en kommunal enhed, der ikke er om-
fattet af den kommunale styrelseslov. Skoler er ikke om-
talt i styrelseslovens § 1. Styrelseslovens § 41 er ikke
en gyldighedsbestemmelse, men en ordensforskrift. En lea-
singaftale/lejeaftale som den foreliggende er ikke omfat-
tet af § 41, idet der hverken er tale om lån eller garan-
tistillelse.

Det bestrides ikke, at lejeaftalen og tillægsaftalen blev
indgået under de af Claus Pape forklarede omstændigheder,
og at man var betænkelig ved at have flere aftaler. Men
Øster Nykirke Skole bærer selv risikoen for de aftaler,
man har indgået, herunder også at aftalerne ikke forelå
som én aftale. Lejeaftalen er ikke til at misforstå: Te-
lia Finans er udlejer, og det er da også først, da tvi-
sten opstår, at det hele pludselig bliver kompliceret.

Telia Finans markedsførte produktet efter aftale med
SHARP under anvendelse af navnet SHARP IT-Finans. SHARP
IT-Partner var forsynet med Telia Finans' standardkon-
trakter, men havde ikke fuldmagt til at handle på Telia
Finans' vegne. Telia Finans skulle i hvert enkelt til-
fælde foretage en kreditvurdering, og kun Telia Finans
kunne underskrive lejeaftalen. Der skal derfor ikke ske
identifikation mellem SHARP IT-Partner og Telia Finans.
Det er ikke tilstrækkeligt til at statuere identifika-
tion, at SHARP IT-Finans på lejeaftalen, kreditgodkendel-


- 13 -

sen og leverancegodkendelsen er anført som samarbejds-
partner.

Telia Finans vidste ikke og burde ikke vide, at leveran-
døren, SHARP IT-Partner Herning, indgik tillægsaftaler
med sine kunder. Telia Finans blev først bekendt hermed i
december 2001, hvor Øster Nykirke Skole sendte et brev
til Telia Finans herom.

På tidspunktet for lejeaftalens indgåelse kendte Telia
Finans ikke til andre sager, hvor leverandøren havde ind-
gået tillægsaftaler. Telia Finans blev først bekendt med
sådanne tilfælde i forbindelse med, at UTAX-sagerne star-
tede, hvilket var måneder efter nærværende aftales indgå-
else. Øster Nykirke Skole betalte selv direkte til Telia
Finans summen af raten på 190.000 kr. og den næste rate
på 23.500 kr., i alt 213.500 kr. Derfor nærede Telia Fi-
nans ikke mistanke til, at noget var galt.

De udlejede effekters handelsværdi har mindre betydning
for Telia Finans, hvorimod kundens kreditværdighed er af
afgørende betydning. Det er uomtvistet at Telia Finans
betalte den fulde købesum til SHARP IT-Partner, og de af
Øster Nykirke Skole tilvejebragte oplysninger om effek-
ternes vejledende priser er uden bevisværdi, allerede
fordi priserne er ca. 2½ år gamle i forhold til lejekon-
trakten. Der er derfor intet grundlag for at tilsidesætte
aftalen helt eller delvist efter aftalelovens § 36.

Ej heller aftalelovens § 30 kan føre til tilsidesættelse
af aftalen. Om der foreligger svigagtigt forhold fra
SHARP IT-Partners side, vides ikke. Men uanset om dette
måtte være tilfældet, er det Telia Finans uvedkommende.

Telia Finans har påberåbt sig Sø- og Handelsrettens dom
af 6. juli 2001 i sagen H 98/00 og gjort gældende, at de


- 14 -

relevante omstændigheder i denne og i nærværende sag er
næsten identiske. Telia Finans har endvidere henvist til
Københavns Byrets dom af 30. august 2002 i sagen 8F-
15046/2001.

Øster Nykirke Skole har anført, at en kommunal skole er
omfattet af styrelsesloven, jf. lovens § 1. Skolen er en
del af kommunen. Telia Finans opfattede det da også så-
dan, at det var kommunen, man indgik aftale med. Det føl-
ger af lovens § 41, at lejeaftalen er ugyldig. Som afta-
len er udformet, er der reelt tale om et lån eller i det
mindste en garantiforpligtelse, og beslutninger herom
skal træffes af kommunalbestyrelsen. At aftalen også in-
debar en indfrielse af den tidligere kontrakt med Jacobi,
indeholder elementer af lånoptagelse. Indfrielsesbeløbet
skal betales tilbage. En forpligtelse til at betale
741.000 kr., jf. lejekontraktens almindelige betingelser
pkt. 10.5, kan kun kommunalbestyrelsen indgå. Der er ikke
muligheder for delegation af beslutningskompetencen.

Telia Finans er bundet af tillægsaftalen, idet der må ske
identifikation mellem SHARP IT-Partner og Telia Finans,
eller fordi SHARP IT-Partner handlede efter fuldmagt fra
Telia Finans. Den fortrykte lejeaftale er udfærdiget så-
ledes, at kunden må tro, at SHARP IT-Partner, SHARP IT
Finans og Telia Finans er et og samme selskab. Hertil
kommer, at det var SHARP IT-Partners sælger, Stephan
Wehrsdorf, der udfyldte lejeaftalen på Telia Finans
vegne. Det var Telia Finans' valg, at SHARP IT Finans var
påført kontrakten. Telia Finans må derfor bære risikoen
for eventuelle misforståelser.

Lejeaftalen skal tilsidesættes i medfør af aftalelovens §
30, stk. 1. Telia Finans burde have indset, at der var
noget galt med kontrakten, og Telia Finans burde øjeblik-
keligt have kontaktet skolen. Selvom det ekstraordinære


- 15 -

afdrag på 190.000 kr. var atypisk, foretog Telia Finans
sig ikke yderligere, idet første afdrag blev betalt. Det
må have stået Telia Finans klart, at udstyret ikke havde
den værdi, der var angivet i lejeaftalen. Der er et bety-
deligt værdispring mellem den opgjorte leasingværdi og
udstyrets værdi i henhold til de fremlagte prislister.
Hertil kommer, at scrapværdien var høj; den oversteg ud-
styrets værdi efter 5 år.

Lejeaftalen kan endvidere tilsidesættes helt eller del-
vist i medfør af aftalelovens § 36. Telia Finans er den
professionelle part. Da Telia Finans i hvert fald medio
2001 blev bekendt med problemet med sideaftaler i bran-
chen, burde man have foretaget undersøgelser af sine af-
taler. Det vil under de omstændigheder, hvor aftalen blev
indgået, være urimeligt at gøre den gældende.

Rettens bemærkninger:

Der er ingen holdepunkter for, at Telia Finans var eller
burde have været bekendt med den særlige aftale, som
SHARP IT-Partner Herning indgik med Øster Nykirke Skole.
SHARP IT-Partner Herning havde ikke fuldmagt til at
handle på vegne Telia Finans, og der er intet grundlag i
øvrigt for at fastslå, at løfter afgivet af SHARP IT-
Partner Herning skulle være bindende også i forhold til
Telia Finans. At Telia Finans havde en aftale med SHARP
om brug af betegnelsen "SHARP IT Finans", der bl.a. var
påtrykt lejekontrakten, kan ikke føre til en anden vurde-
ring.

De oplysninger, som Øster Nykirke Skole indhentede hos
Sharp Electronics Danmark i august 2002, angik vejledende
priser på de to fotokopieringsmaskiner, men ikke telefax-
en, ca. 2½ år efter lejekontraktens indgåelse. Uanset at
der således ikke herved er tilvejebragt sikre oplysninger


- 16 -

om prisniveauet på de tre udlejede maskiner på udlej-
ningstidspunktet, kan det ikke udelukkes, at maskinernes
reelle værdi ikke stod i et rimeligt forhold til de be-
løbsværdier, der dannede grundlag for lejeydelserne. Der
er imidlertid ikke holdepunkter for at antage, at Telia
Finans, der ubestridt betalte hele købesummen til SHARP
IT-Partner Herning, i givet fald var bekendt med dette
forhold. Øster Nykirke Skole, der efter at have rejst
indsigelse herimod accepterede, at den særlige aftale med
SHARP IT-Partner Herning ikke blev indføjet i selve leje-
aftalen, foretog ikke selv nogen undersøgelse af prisni-
veauet på de lejede maskiner og gjorde ikke på noget
tidspunkt indsigelse mod størrelsen af lejebetalingerne.
Under disse omstændigheder kan Øster Nykirke Skoles an-
bringende om hel eller delvis tilsidesættelse af aftalen
i medfør af aftalelovens § 36 ikke tages til følge.

Som følge af det anførte og idet der hverken efter afta-
lelovens § 30 eller med henvisning til kommunestyrelses-
lovens § 41 om kommunalbestyrelsens beslutningsmyndighed
med hensyn til lån og garantiforpligtelser er grundlag
for at tilsidesætte lejeaftalen som ugyldig, tages Telia
Finans' påstand i det hele til følge som nedenfor be-
stemt.


T H I K E N D E S F O R R E T:

Sagsøgte, Øster Nykirke Skole, skal inden 14 dage til
sagsøgeren, Telia Finans Danmark, betale kr. 603.150
inkl. moms, med tillæg af procesrente fra den 1. maj
2002.

Inden samme frist skal Øster Nykirke Skole betale 45.000
kr. i sagsomkostninger til Telia Finans Danmark.


- 17 -

Ejendomsretten til et stk. fotokopieringsmaskine af mrk.
Sharp AR-405 samt AR-161 og telefax FO 3600 M tillægges
Øster Nykirke Skole efter betaling af det idømte beløb.Claus Forum Petersen

Klavs Olsen Rolf Malling Petersen

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»