Overtrædelse af markedsføringsloven - TDC - lokal telefonbog

Resumé

Sagens hovedspørgsmål er om Lokal Telefonbog for Lemvig-Thyborøn-Harboøre ApS i forhold til TDC Forlag A/S har overtrådt markedsføringsloven ved i forbindelse med markedsføring af en ny lokaltelefonbog at have gengivet eller fremsat udtalelser om TDC Forlag A/S´ lokaltelefonbog, og ved i forbindelse med tegning af annoncer på retsstridig måde at have medvirket til at annoncører bragte deres annonceaftale med TDC Forlag A/S til ophør

Dom i sagen V-100-03 


TDC Forlag A/S
(Advokat Frank Bøggild)
mod
Lokal Telefonbog for Lemvig-
Thyborøn-Harboøre ApS
(Advokat Christian Nielsen)


Indledning og påstande
Sagens hovedspørgsmål er om Lokal Telefonbog for Lemvig-Thyborøn-Harboøre ApS (herefter LTL) i forhold til TDC Forlag A/S (herefter TDC) har overtrådt markedsføringsloven ved i forbindelse med markedsføringen af en ny lokaltelefonbog at have gengivet eller fremsat forskellige udtalelser om TDC's produkt, Telefonnøglen, og ved i forbindelse med tegning af annoncer på retsstridig måde at have medvirket til at annoncører bragte deres annonceaftaler med TDC til ophør.


- 2 -

TDC's påstande
1.
Det forbydes LTL at gøre markedsføringsmæssig brug af følgende udsagn i
forbindelse med annoncetegning i og markedsføring af telefonbøger:

· "Hård kritik af Telefonnøglen"

· "... voldsom utilfredshed med den seneste udgave for 2003"

· "De fleste kvinder er slettet i vejregistret"

· "Det er svært for de ældre at læse i bogen"

· "Nogle står med forkert adresse"

· "Den ny telefonbog er en discount-udgave!"

· "... skriftstørrelsen i telefonbogen er formindsket. Og det er uforståe-
ligt..."

· "Der er gået discount i den sag!"

· "Luppen skal frem, hvis man skal læse telefonnumrene i den nye Tele-
fonnøgle i lokalområdet"

· "Den seneste lokale Telefonnøgle fra TDC Forlag har fået en meget
ublid modtagelse, fordi den har en lang række fejl og mangler"

· "... skriften [i Lokaltelefonbogen for Lemvig Thyborøn-Harboøre] natur-
ligvis vil blive i en størrelse, så man ikke som nu skal finde en lup frem
for at læse, hvad der står"

· "... der er et behov for, at vi får en telefonbog af høj kvalitet igen."

2.
Det forbydes LTL at gøre brug af standardopsigelsesbreve som fremlagt
som bilag 9 i forbindelse med tegning af annoncer i telefonbøger.

3.
LTL skal anerkende at have overtrådt markedsføringslovens §§ 1, 2
og/eller 2a ved at have gjort markedsføringsmæssig brug af udsagnene i
påstand 1 og ved at have anvendt sidste tekstafsnit i bilag 6 og standard-
opsigelsesbreve som de, der er fremlagt som bilag 9.

4.
LTL skal berigtige udsagnene i påstand 1, principalt ved at foranledige, at
teksten i bilag 10 bliver 1) indrykket i 1/8 sides annonce i Lemvig Folkeblad
og Lokalavisen Lemvig og 2) udsendt pr. brev til annoncørerne i Lokal for


- 3 -

Lemvig og Thyborøn-Harboøre kommuner 2003, subsidiært på en måde og
i et omfang fastsat af retten.

5.
LTL skal betale TDC 1 mio. kr. med procesrente af 500.000 kr. fra sagens
anlæg den 28. august 2003 og 500.000 kr. fra den 26. januar 2004 til be-
taling sker.

6.
LTL pålægges bødestraf.


LTL's påstande
A.
Overfor TDC's påstande 1 ­ 4 og 6 nedlægges påstand om frifindelse.

B.
Overfor TDC's påstand 5 (erstatning) nedlægges principalt påstand om fri-
findelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb efter rettens
skøn.

Sagsfremstilling
TDC distribuerede i slutningen af 2002 sit produkt Telefonnøglen for Lemvig-
Thyborøn-Harboøre 2003. I forhold til tidligere udgaver var der foretaget en
række ændringer. Disse blev omtalt i Lokalavisen Lemvig den 7. januar 2003.
Det var anført at den gamle opdeling efter centraler er afløst af en ny opdeling
efter postnumre, sidetallet er reduceret, og der er anvendt et nyt layout. Per-
sonregistret og nummerregistret er udgået. Den helt væsentlige ændring ifølge
avisen er at skriftstørrelsen er formindsket. "Det forudsætter næsten at man har
en lup til rådighed, hvis man skal finde et telefonnummer i den nye udgave", og
sidst i artiklen hedder det "Der er gået discount i den sag".

Den 23. januar 2003 skrev Lemvigs borgmester, Jørgen Nørby, til TDC at kom-
munen var meget utilfreds med udformningen af telefonnøglen. Borgmesteren
anførte følgende som han anså for forringelser:

1. Nummerregistret var slettet.
2. De fleste kvinder var slettet i vejregistret. Nogle var også slettet i telefon-
bogen.
3. Skriften var blevet mindre.
4. Efternavnet står kun ved den første med det pågældende efternavn.
5. Navneregistret var delt op efter postnumre.
6. Kommunen havde fået klager over at nogle stod med forkert adresse.
7. Kommunen skulle selv betale for billeder til bogen.


- 4 -

Brevet slutter med "Dette har gjort, at vi i nærmeste fremtid vil vurdere, om vi
stadig ønsker at være med i Telefonnøglen".

Kommunens brev blev refereret i Lemvig Folkeblad den 11. februar 2003 med
gengivelse af de forskellige kritikpunkter.

TDC besvarede brevet den 28. marts 2003 med en redegørelse for hvorfor æn-
dringerne havde fundet sted.

I en artikel i Lemvig Folkeblad for den 29. marts 2003 skrevet af Lars Kamstrup
omtales under overskriften "Lokalt initiativ bag telefonbog" at Finn Bevensee
sammen med to trykkere, Karl Emil Jørgensen fra Grafisk Tryk og Jens Kamstrup
fra Lemvig Bogtrykkeri, vil udsende en ny telefonbog for Lemvig og Thyborøn-
Harboøre kommuner. I artiklen oplyser initiativtagerne at de allerede har besøgt
85% af annoncørerne i telefonnøglen. Finn Bevensee citeres bl.a. for at oplyse at
telefonbogen ville bringe de opdaterede oplysninger fra folkeregistrene. "Senest
har det kun været folk med fast telefon, som har været nævnt i TDC's telefon-
bog, men her kommer alle over 18 år med". Skriften ville blive i en størrelse, så
man ikke som nu skal finde en lup frem for at læse hvad der står. Man vil også
vende tilbage til at dele telefonbogen op efter de små byer.

I Lokalavisen for 1. april 2003 er der på side 30 en artikel om den nye lokaltele-
fonbog og på side 31 en annonce for den nye telefonbog med portrætter af
salgsmedarbejderne.

Den 15. april 2003 meddelte borgmesteren at kommunen ville ophæve samar-
bejdet med TDC fra den 1. juli 2003. Kommunen oplyste at man havde fået til-
bud fra Lemvig Bogtrykkeri som sammen med Grafisk Tryk m.fl. ville udgive en
telefonbog for Lemvig og Thyborøn-Harboøre Kommuner.

Den 29. april 2003 stiftedes det sagsøgte selskab af Finn Bevensee, Karl Emil
Jørgensen og Lillian Sværke. Bestyrelsen bestod af stifterne samt bogtrykker
Jens Kamstrup.

LTL's markedsføring
Artiklen og annoncen i Lokalavisen den 1. april 2003 er som særtryk sendt til en
række kunder sammen med særtryk af artiklerne i Lokalavisen for den 7. januar
og i Lemvig folkeblad den 11. februar 2003. Efter LTL's egen opgørelse blev sær-
trykkene sendt til 78 kundeemner uden for de to kommuner. LTL har endvidere


- 5 -

udarbejdet liste over firmaer uden for kommunerne der har fået salgsmateriale
tilsendt, men som ikke har tegnet annoncer, i alt 54 firmaer.

Det pågældende materiale blev sendt til annoncørerne med et følgebrev (bilag 6)
hvori det bl.a. hed:

"Som det ses af vedlagte avisartikler/annonce, er de lokale trykkerier i (kommu-
nerne) gået sammen om at udgive en ny lokal telefonbog.
Bogen forventes at udkomme i slutningen af september 2003

Vi har vedhæftet Deres annonce fra TDC's "Telefonnøglen 2003" ... og tillader os
at kontakte Dem i løbet af nogle få dage for en evt. annonce i vores telefonbog."

Til de firmaer der ønskede at tegne annonce i den nye telefonbog og i den an-
ledning ønskede at opsige deres annonceaftale med TDC, sendte eller afleverede
sælgerne et standardopsigelsesbrev (bilag 9) hvori det hed:

"TDC Forlag A/S
TELEFONNØGLEN
Slet Parkvej 7
8310 Tranbjerg J.

Vedrørende annoncering i
"Telefonnøglen Lemvig · Thyborøn-Harboøre"
Undertegnede opsiger hermed annoncer samt fremhævelser i ovennævnte tele-
fonnøgle.
Såfremt vi ønsker annoncer eller fremhævelser i fremtiden, vil vi selv kontakte
Dem
Det eneste, vi ønsker optaget i bogen, er de oplysninger, som er uden udgift for
os.

MED VENLIG HILSEN"

TDC har dokumenteret at have modtaget 288 standardopsigelser, flest i maj
2003, nogle i slutningen af april og i juni 2003. Endvidere er modtaget tre stan-
dardopsigelser i midten af 2004. Det samlede antal annoncer før modtagelsen af
opsigelserne var 665.

Af en skrivelse hvormed nogle annoncører fik tilsendt standardopsigelsen, frem-
går:


- 6 -


"Hermed fremsendes opsigelse på jeres annonce(r)/fremhævelse(r) i TDC's Te-
lefonnøglen.

I bedes venligst underskrive opsigelsen, i henhold til aftale med en af vore sæl-
gere ... og returnere resten til os hurtigst muligt.
...
Vi sørger herefter for fremsendelse af opsigelse til TDC.
..."

Af en artikel i Lemvig Folkeblad af Lars Kamstrup den 13. august 2003 fremgår
at to bedemænd, Jens Kr. Skovmose og Søren Krabbe, følte sig brugt mod hin-
anden ved at TDC's sælgere havde fortalt den ene at den anden havde tegnet
annonce i TDC's telefonnøgle og omvendt. Artiklen medførte en reaktion fra TDC
der i brev af 26. august 2003 bl.a. skrev at der måtte foreligge en misforståelse.

TDC's erstatningsopgørelse
TDC har opgjort sit tab således:

· TDC's samlede annonceindtægter for "Telefonnøglen for Lemvig og Thy-
borøn-Harboøre 2002" var kr. 1,7 mio. fordelt på 655 annoncører, sva-
rende til en gennemsnitlig annoncetegning på cirka 2.600 kr. pr. an-
noncør.

· Frafaldet af annoncører ved brug af standardopsigelsesblanketter i forbin-
delse med udgivelsen af 2003/2004-udgaven af "Telefonnøglen for Lem-
vig og Thyborøn-Harboøre" har været 288.

· LTL's uretmæssige brug af standardopsigelsesbreve har således medført
at TDC har mistet annonceindtægter for 748.800 kr. (288 x 2.600) alene
vedrørende 2003/2004-udgaven af "Telefonnøglen for Lemvig og Thybo-
røn-Harboøre".

· Kundeforhold som de pågældende fornys én gang årligt og består i gen-
nemsnit i cirka 7 år, således at et afsætningstab i princippet skal ganges
med 7. TDC vælger imidlertid foreløbigt kun at gange det årlige af-
sætningstab med 2, svarende til et afsætningstab på 1.497.600 kr.

· Hertil kommer TDC's yderligere omkostninger i anledning af LTL's retsstri-
dige markedsføring, herunder omkostninger til at forsøge at tilbagevise


- 7 -

LTL's vildledende udsagn mv. over for TDC's eksisterende kunder. TDC's
omkostninger herved opgøres skønsmæssigt og forsigtigt til 50.000 kr.

· Desuden har LTL's markedsføring forårsaget betydelige markedsforstyr-
relser, f.eks. har en del af TDC's annoncører troet at " Telefonnøglen for
Lemvig og Thyborøn-Harboøre" ikke fremover ville udkomme eller ud-
komme i dårligere kvalitet end tidligere. TDC's tab herved opgøres
skønsmæssigt til 100.000 kr.

· LTL's overtrædelser af markedsføringsloven har derfor påført TDC et sam-
let tab på mindst 1.647.600 kr. TDC har dog indtil videre valgt at be-
grænse sin påstand til kr. 1 mio.

Af oversigt udarbejdet af TDC fremgår at TDC havde en omsætning på 497.437
kr. for de gule sider 2003, mens omsætningen for 2004 var 21.250 kr. De til-
svarende tal for de hvide sider var 146.930 kr. og 14.265 kr. Den samlede om-
sætningsnedgang var således 608.852 kr.

TDC's revisor har den 27. maj 2004 bl.a. erklæret:

1. Nettoomsætningen for Telefonnøglen 2003 udgjorde 1.718.000 kr.
2. Der fandtes 255 standardopsigelsesblanketter. Herudover var der 26 dub-
letter og 7 der ikke kunne identificeres i et udtræk fra selskabets økono-
misystem.
3. Det samlede fakturabeløb var 1.633.000 kr., dvs. 85.000 kr. mindre end
selskabets egen opgørelse. Forskellen kan ifølge TDC henføres til at en
del af omsætningen er faktureret gennem et andet økonomisystem.
4. Den gennemsnitlige annoncetegning pr. annoncør var 2.154 kr.
5. Det samlede fakturabeløb i udtræk af TDC's økonomistyringssystem som
kunne matches med en standardblanket, var 683.574 kr.

TDC har fremlagt forslag til berigtigelsestekst (sagens bilag 10).

Forklaringer
Brian Kruse Jacobsen har forklaret at han er ansat i TDC hvor han har ansvaret
for forlaget største kunder. TDC udgiver ca. 100 lokale og regionale telefonbøger
samt 18 telefonnøgler som er opbygget ens. Forlaget anvender 2-3 mio. kr. om
året på markedsanalyser bl.a. for at optimere produkterne. Markedet for lokale
telefonbøger er præget af hård konkurrence. Hovedaktørerne er TDC og ENIRO


- 8 -

der bl.a. udgiver Mostrup Vejviser og Den Røde Lokalbog. Herudover er der 15-
20 lokale konkurrenter.

TDC har udgivet telefonnøglen i Lemvig siden 1997 eller 1998. I 2003 valgte
TDC at producere den i TDC's eget format. Man gik over til at købe data fra
TDC's egne baser og andre telefonselskabers baser frem for at købe dem af
kommunen. Man kommer derved til at angive hvem der er abonnenter, ikke
hvem der bor på en given adresse, men det er helt forfejlet at hævde at man
derved har slettet de fleste kvinder. Oplysningerne er på produktionstidspunktet
ca. 14 dage gamle, afhængigt af hvem der leverer oplysningerne. Oplysningerne
er ikke fejlbehæftede i særlig grad. TDC har ikke modtaget flere klager end sæd-
vanligt. Vidnet bekendt har der ikke tidligere været udtryk for utilfredshed med
telefonnøglen fra Lemvig Kommunes side.

TDC reagerede ikke på avisartiklerne i januar 2003. Man reagerede hurtigt på
avisartiklen den 13. august 2003 fordi den indeholdt kritik af TDC's salgsmeto-
der.

Den negative omtale i lokalavisen og i LTL's markedsføringsmateriale påvirkede
TDC's salgsarbejde meget. Man følte sig hængt ud, og annoncesælgerne fik det
vanskeligt.

TDC har oplevet standardopsigelser svarende til de i sagen forekommende andre
steder, i Ålborg hvor Nordjyske Medier der udgiver en række nordjyske ugeavi-
ser har benyttet sig af fremgangsmåden, og i et tilfælde på Fyn og i Silkeborg.
TDC har anlagt sag mod Nordjyske Medier der har taget bekræftende til gen-
mæle over for TDC's påstand om at fremgangsmåden er retsstridig.

Standardopsigelserne kom overvejende i maj måned 2003. Deadline for produk-
tionen af telefonbogen er i slutningen af august. Det var derfor meget vanskeligt
for TDC at gøre noget effektivt for at imødegå virkningerne af opsigelserne i maj.

Det er helt almindeligt at der er en vis nedgang i TDC's annonceomsætning når
der kommer en lokal konkurrent på banen. Annoncørerne deler sig mellem den
gamle og den nye. Nedgangen er normalt i småtingsafdelingen. Det er helt
usædvanligt at der fremkommer så mange opsigelser som i det foreliggende til-
fælde, 288. Der er pr. år normalt en udskiftning på omkring 10% blandt an-
noncører på grund af forretningsophør.


- 9 -

Det er efter TDC's opfattelse meget let for en annoncør at bringe sin annonceaf-
tale til ophør.

90% af omkostningerne ved produktion af en telefonbog eller ­nøgle er faste.
Tabte annonceindtægter går direkte ned på bundlinjen. Der er ikke sparede om-
kostninger af betydning ved at man ikke skal producere en annonce til en tele-
fonbog. Ud over tabet af annonceindtægter har TDC haft ekstra omkostninger til
salgsmedarbejdere der har taget telefonisk kontakt med de opsigende kunder.
TDC har formentlig haft samtaler med alle opsigende kunder. Vidnet ved ikke
hvad de pågældende kunder har meddelt om grunden til deres opsigelse

Finn Bevensee har forklaret at han i 1980-81 var beskæftiget med at lave lokal-
telefonbog. Derefter var han i en årrække indtil 2002 beskæftiget med fremstil-
ling af lokalavis, Lokalavisen Lemvig, der i 10 år har været ejet af de Bergske
Blade. Omkring årsskiftet 2002/2003 var der en af vidnets bekendte der solgte
annoncer for TDC, der sagde til ham at den kommende telefonnøgle nok var den
sidste der kom, for der var blevet ændret mange ting, således at produktet blev
ringere.

Vidnet læste artiklerne i Lokalavisen i januar 2003. Han var enig i kritikken og
mente der skulle laves et alternativ til Telefonnøglen. Han henvendte sig til to
lokale bogtrykkere, Jens Kamstrup og Karl Emil Jørgensen. Der var stor opbak-
ning fra lokal side til initiativet. Der var også støtte fra kommunens side. Øko-
nomiudvalget gav udtryk for at det ikke mere ville have med TDC at gøre. Kom-
munen ville undersøge om Mostrup (ENIRO) kunne levere et alternativ. Vidnet
udtalte sig i slutningen af marts til redaktøren af Lokalavisen, Lars Kamstrup, der
er fætter til Jens Kamstrup. Markedsføringen af telefonbogen begyndte lokalt i
Lemvig og Thyborøn-Harboøre kommuner. Der kom senere markedsføring uden
for lokalområdet.

Det var et ønske fra kundernes side at LTL sørgede for opsigelse af annonceaf-
talen hos TDC. Det var ikke noget der var med i markedsføringen fra starten.
Markedsføringen begyndte i marts 2003, og opsigelsesblanketterne blev lavet i
april 2003. Af praktiske grunde lavede man også et følgebrev til kunderne der
havde givet udtryk for ønske om at opsige annonceringen i TDC's Telefonnøgle.
Vidnet ved at den ene sælger havde standardopsigelsen med til kundebesøg.
Selv havde vidnet der var en del af sælgerne, ikke opsigelsen med ved kundebe-
søg. Formålet med standardopsigelserne var at sikre at de som ønskede at op-
sige deres aftale hos TDC, nåede det rettidigt. De kunder der ikke fik standard-
opsigelsen ved kundebesøg, fik den tilsendt, men man fulgte ikke op på om de


- 10 -

reagerede på tilsendelsen af opsigelsen. Vidnet ved ikke hvor mange standard-
opsigelser man har udleveret eller tilsendt.

Nogle annoncører henvendte sig til vidnet da de fik problemer med opsigelsen af
TDC. Vidnet henviste dem til advokat.

I forbindelse med markedsføringen lavede LTL aftryk af hvad der var fremkom-
met i den offentlige debat om Telefonnøglen. Det var for at gøre virksomheder
uden for lokalområdet bekendt med hvad der foregik. Man sendte materialet ud
sammen med en annonce der var klippet ud af TDC's telefonnøgle. Han ved ikke
hvor mange annoncører man har sendt materialet til. Materialet er blevet trykt i
200 eksemplarer. Ikke alle blev brugt. Der blev ikke sendt til annoncører der
boede i lokalområdet. De havde ikke behov for den information som de allerede
havde fra Lokalavisen.

Der er ikke blevet sendt standardopsigelser ud i 2004. De der er modtaget af
TDC i 2004, må være eksemplarer der har ligget fra året før.

LTL har ikke sendt standardopsigelser til virksomheder der annoncerede i
Mostrups vejviser. Der er ikke nogen god forklaring på at standardopsigelserne
skulle sendes til LTL med henblik på videre forsendelse til TDC.

Det andet afsnit i standardopsigelsen ("Såfremt vi ønsker ...."), var kundernes
ønske. Vidnet karakteriserer det pågældende afsnit som en dum fejl.

Vidnet betegner økonomien i LTL's telefonbog som fornuftig. Han mener forret-
ningen har givet overskud, men kan ikke angive nærmere herom.

Ole Rahbæk Sørensen har forklaret at Finn Bevensee, som han kender fra en
tidligere ansættelse på en lokalavis, sidst i januar 2003 spurgte ham om han
ville være med til at starte en telefonbog. Det ville vidnet gerne, og han gik kort
tid efter i gang med at sælge annoncer. Vederlaget var 10% i provision af salget
samt dækning af kørselsomkostninger.

Vidnet solgte annoncer i Thyborøn-Harboøre, og det var nemt at sælge. Grund-
laget for hans henvendelser var udklip af telefonbøger og aviser med annoncer
som Finn havde fundet. Vidnet havde ikke på forhånd sendt salgsmateriale ud.

Når kunder spurgte hvad de så skulle gøre med deres annoncer i TDC's Telefon-
nøgle, svarede vidnet at det måtte de selv finde ud af. Da kunderne oftere og


- 11 -

oftere bad om at LTL sørgede for opsigelserne, lavede LTL standardopsigelserne
som vidnet udleverede til kunderne efter anmodning. Han ved ikke om kunderne
blev rykket for at sende opsigelserne tilbage til LTL.

Vidnet har også solgt annoncer til virksomheder uden for lokalområdet som han
kendte fra tidligere. Det gik ikke så nemt. Det var baggrunden for at særtryk-
kene med artiklerne blev fremstillet. Særtrykkene hjalp på salget. Han har ikke
haft særtrykkene med til "indenbys" kunder. Det var ikke nødvendigt, de kendte
baggrunden for LTL's projekt.

Jens Kristian Skovmose har bekræftet at han har tegnet annonce i LTL, og at
han har fået standardopsigelse som han sendte til LTL. På et tidspunkt hen-
vendte en sælger fra TDC sig til ham og spurgte om han ikke skulle tegne an-
nonce i TDC's Telefonnøgle. Sælgeren henviste til at Søren Krabbe havde tegnet
annonce. Det var imidlertid ikke rigtigt. Det vidste vidnet fra Søren Krabbe. Han
og Søren Krabbe havde aftalt at holde hinanden gensidigt orienteret på dette
område.

Søren Krabbe har bekræftet at han har tegnet annonce i LTL's telefonbog og at
han har fået en standardopsigelse som han brugte. Han har forklaret om TDC-
sælgeren i overensstemmelse med Jens Kristian Skovmose, og han blev udsat
for samme salgsargument som Jens Skovmose.

Jørgen Nørby har forklaret om baggrunden for kommunens brev af 23. januar
2003 til TDC. Kommunen havde i nogen tid været utilfreds med TDC's telefon-
nøgle. Kommunen henvendte sig i 2003 til Mostrup for at høre om de kunne le-
vere noget bedre. Han fik ikke noget positivt svar på sit brev til TDC. Han hørte
om det lokale initiativ og fik formentlig i slutningen af marts et tilbud om samar-
bejde med LTL.

Parternes argumenter
TDC har vedrørende påstand 1 og 3 gjort gældende at udsagnene i påstand 1 er
misrekommanderende, vildledende og i strid med god markedsføringsskik, jf.
markedsføringslovens § 1, stk. 1, § 2, stk. 1 og 2. Udsagnene og markedsførin-
gen opfylder ikke kravene til sammenlignende reklame i markedsføringslovens §
2a, stk. 2, nr. 1, 3 og 5, og ICC's Kodeks for Reklamepraksis, artikel 6 og 7. Det
er uden betydning for sagen om udsagnene er sande/verificerbare. LTL's mar-
kedsføring bliver ikke lovliggjort af at LTL gengiver avisartikler med de anførte
udsagn.


- 12 -


Med hensyn til standardopsigelsesbrevene, påstand 2 og 3, har TDC anført at
LTL ved sin systematiske brug af standardopsigelsesbreve over for TDC's annon-
cører har ydet en så aktiv og illoyal indsats der har direkte og betydelig skade-
virkning for TDC's annonceindtægter og forretningsgrundlag, at LTL har handlet i
strid med god markedsføringsskik og optrådt utilbørligt og skadeligt over for
TDC, jf. markedsføringslovens § 1, stk. 1 og § 2, stk. 3.

Den retsstridige adfærd er særlig grov fordi standardopsigelsesbrevene forud for
udleveringen var udfyldt af LTL med TDC's navn og adresse samt teksten: "Så-
fremt vi ønsker annoncer eller fremhævelser i fremtiden, vil vi selv kontakte
Dem". Brevene blev brugt i forbindelse med tegning af annoncer i en konkurre-
rende telefonbog, og blev sendt sammen med annoncørens annonce hos TDC.
Det følger hverken af lovgivning, retspraksis, branchekutyme, aftaler eller andet
at udgivere af telefonbøger lovligt kan anvende standardopsigelsesbreve til for-
midling af opsigelser fra konkurrenters annoncører.

Udsagnene i påstand 1 har en sådan karakter at LTL skal berigtige udsagnene
for at sagsøger kan opnå en genoprettelse af den tilstand der bestod forud for
LTL's uretmæssige brug af udsagnene, jf. markedsføringslovens § 13, stk. 1, nr.
2. LTL skal derfor berigtige udsagnene i påstand 1 ved at foranledige at berigti-
gelsesteksten i bilag 10 bliver 1) indrykket i 1/8 sides annonce i Lemvig Folke-
blad og Lokalavisen Lemvig og 2) udsendt pr. brev til annoncørerne i LTL's tele-
fonbog for 2003.

LTLs adfærd har påført TDC et betydeligt tab som LTL er ansvarlig for. Erstat-
ningsudmålingen skal tage højde for 1) tab af annonceindtægter på de 288 an-
noncører der er overgået til annoncering hos LTL ved brug af LTL's standardopsi-
gelsesblanketter, 2) omkostninger til forsøg på at tilbagevise LTL's udsagn mv.
over for sagsøgers kunder, og 3) markedsforstyrrelse.

Ved sin adfærd ­ markedsføringsmæssig brug af udsagnene i påstand 1 og bru-
gen af standardopsigelsesbrevene ­ har LTL handlet i strid med mar-
kedsføringslovens § 2, stk. 2 og 3, og skal straffes med bøde, jf. markedsfø-
ringslovens § 22, stk. 3.

LTL har bestridt at udsagnene i påstand 1 er i strid med god markedsføringsskik,
vildledende og misrekommanderende. Disse udsagn er alene fremsat offentligt af
andre end LTL og ikke videregivet af LTL, bortset fra at LTL medio april 2003 ved
henvendelse til ca. 150 potentielle abonnenter uden for lokalområdet uden


- 13 -

kommentarer orienterede disse om den lokale debat og kritik af sagsøgernes
2003-udgave af Telefonnøglen. Udsagnene er i det væsentlige objektivt verifi-
cerbare ved sammenligninger mellem TDC's tidligere udgaver af Telefonnøglen
og 2003 udgaven.

Det bestrides ligeledes at LTL har tilsidesat markedsføringslovens regler om sam-
menlignende reklamer. LTL har alene draget sammenligninger mellem TDC's
egen nye 2003-udgave af Telefonnøglen og tidligere udgave af denne.

Det bestrides at LTL har handlet i strid med god markedsføringsskik og optrådt
utilbørligt og skadeligt over for sagsøger ved som en serviceydelse for sine an-
noncører og efter disses ønske at have formuleret et opsigelsesbrev. Det svarer
til hvad der også sker i andre brancher, og det har stået annoncørerne frit for at
anvende brevet og tilslutte sig formuleringen heri.

Med hensyn til TDC's påstand 4 om berigtigelse bestrides at LTL er forpligtet til
at berigtige de nævnte udsagn. LTL har som nævnt ikke handlet i strid med
markedsføringsloven. Særligt bestrides at en eventuel berigtigelse skal ske over
for andre annoncører end dem der har modtaget LTL's salgsmateriale.

Med hensyn til TDC's påstand 5 om erstatning bestrides at LTL er erstatningsan-
svarlig over for TDC. Det gøres navnlig gældende at der ikke er årsagssammen-
hæng mellem LTL's eventuelle overtrædelse af markedsføringsloven og det af
TDC anførte erstatningskrav. Under alle omstændigheder bestrides erstatnings-
kravet størrelsesmæssigt og måden hvorpå kravet opgøres. Tabet kan ikke op-
gøres som identisk med en eventuel omsætningsnedgang der ikke er konkreti-
seret. Der er ikke dokumenteret en sammenhæng mellem LTL's eventuelle over-
trædelse af markedsføringsloven og TDC's eventuelle tab. TDC måtte under alle
omstændigheder og uanset om LTL i et eller andet omfang måtte have overtrådt
markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik, påregne dels en større
omsætningsnedgang, dels en øget arbejds- og salgsindsats for at fastholde sin
markedsandel på grund af støtten til det lokale initiativ der udgik fra et lokalt
firma med et kvalitetsmæssigt bedre produkt.

Endeligt bestrides at LTL har overtrådt bestemmelser i markedsføringsloven der
er strafsanktioneret efter lovens § 22.

Rettens afgørelse
TDC's påstand 1 og 3


- 14 -

De anførte ytringer fremtræder som en sammenhængende misrekommandering
af TDC's telefonnøgle. Det kan ikke berettige udsagnene at de fleste af dem er
gengivet fra en artikel i lokalposten Lemvig, og det gør heller ikke nogen forskel
om udsagnene eller nogle af dem eventuelt måtte være retvisende. Bemærknin-
gerne skal ikke vurderes efter den ytringsfrihed der tilkommer pressen, men skal
vurderes efter reglerne i markedsføringslovens § 2, stk. 3, og § 2 a. Der kan
bedømt efter disse regler ikke være tvivl om udtalelsernes uretmæssighed.
TDC's påstand 1 og 3 tages derfor til følge.

TDC's påstand 2
Det må i almindelighed anses for utilladeligt og i strid med god markedsførings-
skik at en sælger af en løbende tjenesteydelse generelt påtager sigt at bistå de
kunder der søges erhvervet, med at foretage opsigelse over for den konkurre-
rende annoncesælger. Utilladeligheden er særlig klar når opsigelsen som i det
foreliggende tilfælde yderligere indeholder tilkendegivelse om at den konkurre-
rende sælger ikke må kontakte kunden. Der er ikke godtgjort at være regler,
kollegiale vedtagelser eller kutymer på det foreliggende område der berettiger
fremgangsmåden med anvendelsen af standardopsigelser. TDC's påstand 2 ta-
ges derfor til følge

TDC's påstand 4
Det er på nuværende tidspunkt og under hensyn til den sanktionering der i øv-
rigt finder sted, ikke nødvendigt for at modvirke følgerne af de retsstridige hand-
linger at give LTL pålæg om at offentliggøre eller rundsende berigtigende erklæ-
ringer. TDC's påstand 4 tages derfor ikke til følge.

TDC's påstand 5:
Det må anses for utvivlsomt at LTL's misrekommandering og anvendelse af
standardopsigelser har påført TDC et økonomisk tab som LTL skal erstatte. Ved
opgørelsen af tabet må der lægges vægt på TDC's dokumenterede nedgang i
annonceindtægter og på antallet af opsigelser i henhold til de standardiserede
opsigelser. Det må antages at LTL's telefonbog også uden misrekommanderin-
gen og benyttelsen af de standardiserede opsigelser i kraft af den betydelige
lokale opbakning bag LTL's telefonbogsprojekt ville have fået et betydeligt antal
annoncører i de pågældende kommuner. Misrekommanderingen og navnlig an-
vendelsen af kollektive opsigelser må imidlertid antages at have fortrængt TDC
fra de pågældende kunder væsentlig hurtigere end det ville være sket uden an-
vendelse af disse metoder. Hertil kommer at de pågældende metoder uberettiget
har forstyrret markedet for telefonnøglen og må have påført TDC ekstra omkost-


- 15 -

ninger til at imødegå LTL's markedsføring. På denne baggrund fastsættes erstat-
ningen til 500.000 kr.

TDC's påstand 6
Overtrædelserne af markedsføringslovens § 2, stk. 3, og § 2 a må betegnes som
omfattende og systematiske, og de har som anført påført TDC et ikke ubetyde-
ligt tab. LTL bør derfor efter markedsføringslovens § 22, stk. 3, straffes med en
bøde der fastsættes til 50.000 kr.


Thi kendes for ret:

1. Det forbydes Lokal Telefonbog for Lemvig-Thyborøn-Harboøre ApS at gøre
markedsføringsmæssig brug af følgende udsagn i forbindelse med annonce-
tegning i og markedsføring af telefonbøger:

"Hård kritik af Telefonnøglen"

"... voldsom utilfredshed med den seneste udgave for 2003"

"De fleste kvinder er slettet i vejregistret"

"Det er svært for de ældre at læse i bogen"

"Nogle står med forkert adresse"

"Den ny telefonbog er en discount-udgave!"

"... skriftstørrelsen i telefonbogen er formindsket. Og det er uforståeligt..."

"Der er gået discount i den sag!"

"Luppen skal frem, hvis man skal læse telefonnumrene i den nye Telefon-
nøgle i lokalområdet"

"Den seneste lokale Telefonnøgle fra TDC Forlag har fået en meget ublid
modtagelse, fordi den har en lang række fejl og mangler"

"... skriften [i Lokaltelefonbogen for Lemvig Thyborøn-Harboøre] naturligvis
vil blive i en størrelse, så man ikke som nu skal finde en lup frem for at læ-
se, hvad der står"

"... der er et behov for, at vi får en telefonbog af høj kvalitet igen."


- 16 -

2. Det forbydes Lokal Telefonbog for Lemvig-Thyborøn-Harboøre ApS at gøre
brug af standardopsigelsesbreve som fremlagt som bilag 9 i forbindelse med
tegning af annoncer i telefonbøger.

3. Lokal Telefonbog for Lemvig-Thyborøn-Harboøre ApS skal anerkende at have
overtrådt markedsføringslovens §§ 1, 2 og 2a ved at have gjort markedsfø-
ringsmæssig brug af udsagnene i påstand 1 og ved at have anvendt sidste
tekstafsnit i bilag 6 og standardopsigelsesbreve som de, der er fremlagt som
bilag 9.

4. Lokal Telefonbog for Lemvig-Thyborøn-Harboøre ApS skal inden 14 dage
betale TDC Forlag A/S 500.000 kr. med procesrente fra den 28. august
2003.

5. Lokal Telefonbog for Lemvig-Thyborøn-Harboøre ApS straffes med en bøde
på 50.000 kr.

6. Inden 14 dage skal Lokal Telefonbog for Lemvig-Thyborøn-Harboøre ApS i
sagsomkostninger betale 70.000 kr. til TDC Forlag A/S.

Ole Lundsgaard Andersen Jens Feilberg Bjarne Egedal

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»