Overtrædelse af markedsføringsloven - Danske Spil

Resumé

Danske Spil A/S fandtes at have overtrådt markedsføringslovens §§ 1, 3 og 5 ved i 2007-2008 at have gennemført en imagekampagne, der ved sit speak, sammenholdt med de viste billeder, gav beskueren det indtryk, at udenlandske spiludbydere i modsætning til Danske Spil A/S snyder spillerne og anvender mafialignende metoder. Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (i det følgende: Ladbrokes), der i maj – september 2008 havde gennemført en reklamekampagne under sloganet Danske spil Engelske odds, blev frifundet for herved at have overtrådt varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 18, idet Danske Spil A/S ikke fandtes at have godtgjort, at tegnene DANSKE SPIL allerede i maj 2008 var således indarbejdet, at Danske Spil A/S havde opnået eneret til at anvende dette ordmærke for spil mv. I reklamekampagnen havde Ladbrokes endvidere sammenlignet sig med Danske Spil A/S og markedsført sig med at have bedre service, samme tryghed, samme spil og større gevinster. Idet ingen af disse udsagn var verificeret, og idet kampagnen fandtes at nedgøre og miskreditere Danske Spil A/S og denne konkurrents renommé, fandtes Ladbrokes herved at have overtrådt markedsføringslovens § 1, 3 og 5. Idet ingen af sagens parter havde godtgjort at have lidt større tab end den anden part, fandt retten ikke grundlag for at pålægge nogen af sagens parter, der begge havde overtrådt markedsføringsloven nogenlunde lige groft i forhold til hinanden, at betale vederlag eller erstatning til den anden part eller at foretage berigtigelse.

 

Dom i sagen V6708 

Danske Spil A/S
(Advokat Frank Bøggild)
mod
Ladbrokes Betting & Gaming Ltd.
(Advokat Lars A. Karnøe)


Indledning og påstande

Under sagen skal der tages stilling til, Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (i det følgende: Ladbrokes) i forhold til Danske Spil A/S (i det følgende: Danske Spil) har overtrådt varemærkeloven eller markedsføringsloven ved at gennemføre en reklamekampagne under sloganet Danske Spil Engelske Odds, og om Danske Spil i forhold til Ladbrokes som udenlandsk spiludbyder har overtrådt markedsføringsloven ved at miskreditere udenlandske spiludbydere.

Danske Spil A/S, der har påstået frifindelse for Ladbrokes nedenfor anførte selvstændige påstande, har nedlagt påstand om, at Ladbrokes skal: 

1. anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens § § 1, 3, 5 og/eller 18 og/eller varemærkelovens § 4 ved at have markedsført sig som vist i bilag 1, 2 og/eller 3
2. forbydes at markedsføre sig på det danske marked ved brug af bilag 1, 2 og/eller 3
3. betale 500.000 kr. med sædvanlig procesrente fra den 22. juli 2008 
4. give meddelelse om, at markedsføringen i bilag 1, 2 og/eller 3 har været uretmæssig, i 60 dage på www.ladbrokes.dk og/eller Ladbrokes' øvrige hjemmesider rettet mod det danske marked med den tekst, der fremgår af et under sagen fremlagt bilag 4, subsidiært efter rettens nærmere bestemmelse. 


Ladbrokes har påstået frifindelse over for Danske Spils påstande, i forhold til påstand 3 subsidiært mod betaling af et mindre beløb, og i forhold til påstand 4 subsidiært mod at give meddelelse efter rettens nærmere bestemmelse, og har nedlagt selvstændige påstande om, at
Danske Spil skal:
1.
anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens §§ 1, 3 og 5, og/eller
artikel 49 EF ved at have markedsført sig som vist i bilag G og 28
2.
forbydes at markedsføre sig over for det danske marked ved brug af bilag G og 28
3.
betale 500.000 kr. med sædvanlig procesrente fra den 22. juli 2008
4.
give meddelelse om, at markedsføringen i bilag G og 28 har været uretmæssig, i 60
dage på www.danskespil.dk og Danske Spils øvrige hjemmesider rettet mod det
danske marked samt i de danske trykte medier hvor markedsføringen i bilag 28 har
været bragt, med den tekst, der fremgår af et under sagen fremlagt bilag H, subsidiært
efter rettens nærmere bestemmelse.

Danske Spil

Danske Spil ejes af Den Danske Stat med 80 %, Danmarks IdrætsForbund med 10 % og
Danske Gymnastik og Idrætsforeninger med 10 %. Danske Spil har som den eneste i
Danmark bevilling til at udbyde bookmaking og puljespil og er underlagt Skatteministeriets
tilsyn og kontrol gennem Spillemyndigheden. Spillene udbydes gennem ca. 3.500 danske


3

forhandlere og på internettet. Omsætningen udgjorde i 2007 godt 11 mia. kr. Overskuddet på
1,6 mia. kr. blev uddelt til kulturelle og almennyttige formål som bestemt i tips og
lottoloven.
For tiden udbydes tilfældighedsspillene Lotto, Bingo og Quickskrab og spil på
forskellige sportskampe som f.eks. Den Lange, hvor man ud fra en række udvalgte kampe i
f.eks. fodbold, golf eller tennis selv kan vælge, hvor mange kampe, man vil spille på, Måljagt,
hvor man skal forudsige slutstillingen på 2 eller 3 kampe udvalgt af Danske Spil, og Tips 13,
hvor man tipper på resultatet af 13 udvalgte kampe.
Efter sin bevilling, der senest er fornyet for tidsrummet 1. januar til 31. december 2009,
skal Danske Spil bl.a. fremstå som leverandør af et attraktivt og folkeligt spilleudbud, der
kanaliserer efterspørgslen efter spil, lotterier og væddemål ind i kontrollerede og etiske
rammer. Efter kontrakten med forhandlerne, der er underlagt visse krav til
minimumsafsætning og får udbetalt forhandlerbonus i forhold til deres omsætning, må spil
ikke sælges til personer under 16 år.

Danske Spils selskabsnavn, varemærker mv.

Danske Spil blev oprindelig stiftet den 21. juli 1948 under navnet Dansk Tipstjeneste A/S.
Navneændringen til Danske Spil A/S skete pr. 1. juli 2006. Dansk Sprognævn har om navnet
Danske Spil afgivet følgende erklæring:

"Betydningen af de to ord som indgår i navnet kan ifølge Den Danske Ordbog beskrives
således: spil´ (organiseret) aktivitet, fx tipning el. lotto, hvor man sætter penge på et
bestemt udfald, med mulighed for at vinde en gevinst, men også med risiko for at miste
indsatsen; det at deltage i en sådan aktivitet; dansk´ fra Danmark; vedr. og karakteristisk
for Danmark og danskerne."

Danske Spil har den 29. maj 2000 registreret domænenavnet www.danskespil.dk.
Endvidere har Danske Spil for en række forskellige vareklasser, herunder klasse 16, 36
og 41, registreret 4 figurmærker med teksten Danske Spil. Et af disse figurmærker (VR 2001
00116) er registreret med virkning fra den 1. december 2000 og viser foruden mærketeksten 4
spilsymboler. De 3 andre (VR 2006 0139101393) er alle registreret med virkning fra den 2.
februar 2006 og viser foruden mærketeksten en terning med de samme 4 spilsymboler.


4

Danske Spil havde den 9. maj 2008 indgivet ansøgning til OHIM/OAMI om
registrering af ordmærket DANSKE SPIL som EFvaremærke. Det fremgår af en udskrift af
OAMIonline/CTMonline af den 18. juli 2008, at varemærkeansøgningens status på dette
tidspunkt var: "Absolute grounds pending", og at ingen havde gjort indsigelse. Det fremgår
heraf, at registreringsmyndigheden på egen hånd havde rejst spørgsmål om absolutte
hindringer for registrering af det ansøgte mærke, jf. artikel 7 i Rådets forordning (40/94/EF)
af 20. december 1993 om EFvaremærker. Den 13. oktober 2008 har Danske Spil herefter over
for OHIM/OAMI tilbagekaldt ansøgningen.
Danske Spil har i forlængelse heraf den 6. april 2009 indgivet ansøgning (VA 2009
01052) om varemærkeregistrering i Danmark af ordmærket DANSKE SPIL. Der er rejst
indsigelse mod registreringen, og indsigelsessagen er udsat på nærværende retssag.

Danske Spils imagekampagne 20072008

En markedsundersøgelse, som eOpinion i maj 2007 har udarbejdet for Danske Spil, har vist
hjulpet kendskab til Danske Spil hos 80 % af de adspurgte personer, der havde spillet på
internettet. Af en undersøgelse, som Nielsen Company på samme tidspunkt har udarbejdet
for Danske Spil, fremgår, at 92 % af de adspurgte havde hørt om Danske Spil.
I andet halvår af 2007 gennemførte Danske Spil en omfattende corporate
imagekampagne med biografreklamer, tvreklamer og annoncer. I reklamefilmen speakes
bl.a.:

"... og nu hedder vi Danske Spil. (der vises en skål jordbær med fløde) Ikke philippinske
spil, italienske spil eller nogen som helst andre spil (der vises et billede af en philippinsk
bookmaker og en cigarrygende kasinodirektør)
Danske Spil
Og det er ikke bare et navn ­ men en model for, hvordan mange millioner kroner hver
dag kan skifte hænder, uden at havne i de forkerte lommer (der vises to personer, der går
forbi hinanden, og den ene rækker diskret den anden en brun kuvert)
Modellen indeholder også Tipsmidlerne, den fond, der vinder hver gang du taber.
Jamen hov! Hvad var det, vi lige indrømmede? Nogle gange taber du i Danske Spil. Og
når vi nu er i gang, kan vi lige så godt indrømme, at selv om 60 % af omsætningen
udbetales som gevinster, fosser pengene stadig ind, så vi kan støtte alt det, de andre ikke
støtter, lige fra lokale fodboldklubber, der aldrig bliver andet end lokale, til bøger om
"Bananrepublikker i en brydningstid".
Nu syntes du måske, vi lyder lidt selvglade. Men det kan du selv være, for dem der ejer
Danske Spil er nemlig dig og mig."


5


Endvidere bestod kampagnen af flere annoncer med overskrifter som f.eks. "Hvem vinder
hver gang du taber?", "Du kan vinde så meget du vil. Men vi bestemmer, hvor meget du kan
tabe." og "Spil om penge er ikke noget, man kan overlade til begejstrede amatører".
Danske Spils annonceringsomkostninger i perioden 30. juni 2006 til 31. december 2008
udgjorde ca. 550 mio. kr., hvoraf ca. 40 mio. kr. var målrettet corporate image annoncering.

Ladbrokes

Ladbrokes er et engelsk spilleselskab, der har eksisteret siden 1886, og som i dag er en af
verdens største spiludbydere med i alt ca. 14.000 ansatte. Ladbrokes udbyder via internettet
bookmaking og en række øvrige spil i mere end 200 lande, fortrinsvis i Europa og Asien,
men også gennem mere end 2000 betting shops i Storbritannien, Irland og Belgien.
Ladbrokes er underlagt licens udstedt af den engelske Gambling Commission med en
række udførlige vilkår og betingelser. Efter Ladbrokes vilkår for spillere skal man bl.a. være
over 18 år for at spille. Der er endvidere fastsat regler for fortrolighed og ansvarlighed.

Ladbrokes reklamekampagne majseptember 2008

Fra primo maj og indtil september 2008 gennemførte Ladbrokes en reklamekampagne i
Danmark under sloganet Danske spil Engelske odds. Af pressemeddelelsen af 5. maj 2008
fremgår:

"Ladbrokes har netop påbegyndt sin største brandingkampagne nogensinde i Danmark.
Under sloganet "Danske spil Engelske odds" skal danskerne blive klar over, at der er
forskel på, hvor meget man får for pengene, når man spiller. I de næste 7 uger vil
kampagnen rulle ud over TV medier, såsom TV3, TV3+, Kanal 5, Discovery samt print
og onlinemedier såsom Ekstra Bladet, BT, MetroXpress, Politiken og Berlingske Tidende.
Målsætningen er, at nå den del af den danske befolkning, som stadig betaler
overpris, når de spiller hos statens spillemonopol...
Ladbrokes danske manager, Richardt Funch udtaler "Formålet med vores
kampagne er at fortælle danskerne, at vi tilbyder nøjagtigt de samme spil med den
samme høje sikkerhedsstandard som statsmonopolet, men blot til langt bedre odds og
gevinstchancer..."


6

I forbindelse med kampagnen, der kostede ca. 15,5 mio. kr., blev der flere steder i
København opsat store reklamer, bl.a. på Søtorvet i København, med teksten:

"Hvad er Ladbrokes?
Danske spil
Samme spil/Samme tryghed
Engelske odds
Større gevinster/Bedre service"

Denne tekst blev også anvendt i annoncer og i TV og biografreklamer og vist på en række
danske hjemmesider, herunder Ladbrokes egen. Teksten blev anvendt både med og uden
underteksterne "Samme spil/Samme tryghed" og "Større gevinster/Bedre service".

Forklaringer

Klaus Lohse har forklaret, at han er marketingdirektør i Danske Spil, hvor han har været ansat
i 14 år. Den reklamefilm, som Ladbrokes har protesteret mod, er blevet præsenteret for
Danske Spils bestyrelse, men ikke for ejerne, som ikke blander sig i virksomhedens drift.
Danske Spil har pligt til at markedsføre sig efter bevillingen, hvorefter Danske Spil skal
sikre, at danskerne spiller i lovlige og sikre rammer hos Danske Spil.
Spillene Lotto og Boksen har tre ugentlige trækningsudsendelser, der vises på DR. I
slutningen af hver udsendelse eller reklamefilm står der Danske Spil, og Danske Spils
terning vises i 3 ­ 4 sekunder.
Kendskabsgraden til Danske Spil hos den danske befolkning over 15 år er for tiden 92
% ved sammenlægning af hjulpet og uhjulpet kendskab. Danske Spil og Dansk Tipstjeneste
har altid haft en kendskabsgrad på over 90 %, bortset fra lige efter navneskiftet i 2006, hvor
kendskabsgraden til Danske Spil kun var omkring 60 %. I maj 2007 nærmede de sig igen 90
%. Ca. en gang om året køber de en analyse af ACN med ca. 3.000 respondenter. Herudover
interviewer de ca. 10.000 personer årligt om spillekendskab og vaner. Når folk ser terningen
i forbindelse med spil, tænker de på Danske Spil, og ifølge undersøgelser kan 8085 %
genkende Danske Spils terning og forbinde den med Danske Spil.
Ved hver trækning hos Danske Spil deltager repræsentanter fra spillemyndigheden,
der også fysisk opbevarer og afleverer kuglerne før hver trækning. Før en trækning lukkes


7

spillet, og alle spil samles på et medie til spillemyndigheden, der låser det inde, indtil
trækningen har fundet sted. Før udbetalingen sammenlignes Danske Spils udtræk med
spillemyndighedens udtræk for at sikre mod snyd.
Den største enkeltgevinst har indtil nu været 38 mio. kr., og den største samlede
udlodning 77 mio. kr. Ham bekendt kan Ladbrokes ikke matche disse præmiestørrelser. Som
udgangspunkt giver det ikke mening at tale om odds på andet end sportsspil. Den største
enkeltgevinst på sportsspil har været på 5 ­ 10 mio. kr. på en tipskupon. På sportsbetting er
der udbetalt op til ½ mio. kr.
Hos Danske Spils forhandlere kan man betale kontant og med Dankort, og på
internettet både med Dankort og via netbank. De har kun restriktioner for, hvor meget man
kan indskyde på hjemmesiden, men ikke for, hvor meget man kan vinde.
Ladbrokes har ikke noget spil, der svarer til Lotto. Endvidere har Danske Spil
spilvarianter, som ingen andre har, bl.a. handicapkampe og tipskupon på hhv. 12 og 13
rigtige.
Ladbrokes kampagne var efter hans opfattelse møntet på Danske Spil. Bl.a. står der
Danske spil i annoncen, og med sammenligningen af større gevinster og bedre service
henvises til, at Ladbrokes er bedre end Danske Spil. Endvidere omtaler reklamefilmen
statsmonopolet og viser en terning, der klippes i stykker, og terningen indgår i Danske Spil
logo.
Ladbrokes kampagne har haft negativ indflydelse på Danske Spils image og
omsætning. Danske Spil har lidt et tab på estimeret 20 mio. kr. pga. Ladbrokes
markedsføring.

Lasse Dilschmann har forklaret, at han siden april 2006 har været CEO for Ladbrokes i Norden
med ansvar for at koordinere de nordiske markeder og forberede fremtidig etablering.
Ladbrokes markedsandel er vanskelig at bedømme, men Ladbrokes anser sig for en af de
ledende aktører på det skandinaviske marked, også i Danmark.
Ladbrokes arbejder med spil inden for sportsbetting, poker, casino og games.
Markedsføringskampagnen i sagen vedrørte kun sportsbetting, idet der anvendtes ordet
odds.


8

Remote egaming udbydes fra England, hvor de har licens. Den engelske Gaming
Commission kontrollerer og stiller krav bl.a. til initiativer mod hvidvask og
aldersidentifikation. Alle vilkår i licensen bliver kontrolleret. Det indgår også i
licensordningen, at de hvert år får kontrolleret alle udbetalinger til vindere.
Hvis der er mistanke om bedrageri, svindel eller kriminalitet hos en spiller bliver
vedkommende ekskluderet. I detailbutikkerne har de information om spilafhængighed, og
der er spil limits. Ladbrokes griber ind over for spillere, der ser ud til at have et
spilafhængighedsproblem. Det sker dog sjældent på nordisk niveau.
Ladbrokes udbyder spil i de danske ligaer inden for bl.a. fodbold, håndbold og
ishockey, på samme måde som Danske Spil. I fodbold kan man f.eks. spille på vinderen og
derudover en mængde specialspil. Man kan sammensætte en kombination af f.eks. 12
resultater, men de har ikke en egentlig tipskupon, og heller ikke lottokuponer
Ladbrokes udbetalingsprocent er højere end Danske Spils, idet den generelt er over 90
% på sportsbetting.
Formålet med kampagnen var at øge kendskabet til Ladbrokes. Mange opfattede
Labrokes som spil udelukkende på engelske kampe, og kendskabet til deres størrelse var
også for ringe. For at nå ud til så mange som muligt i målgruppen, valgte de udtrykket
danske spil, der betyder spil på danske begivenheder og f.eks. også dækker odds på
giftermål i kongehuset.
I begyndelsen af kampagnen anvendte de termen "bedre service", men det blev taget
ud efter ca. 1 måned, fordi de ved nærmere eftertanke fandt udtrykket svært at definere.
Kampagnen blev valgt bl.a. for at opveje den miskreditering, der fulgte af Danske Spils
kampagne.
Danskere kan spille hos Ladbrokes på internettet og i spillebutikker i udlandet, men
ikke i Danmark. Man kan betale med kreditkort og bankoverførsel, men ikke med Dankort.
Reklamefilmen slutter med at klippe en gul terning. Den symboliserer spillere og er
ikke valgt på grund af Danske Spils terning.

Thomas Rørsig har forklaret, at han siden 1994 har været informationschef hos Danske Spil.
De rettede henvendelse til reklamebureauet med et ønske om at gøre navnet Danske Spil
kendt og at gøre opmærksom på den danske model, hvor overskud går ubeskåret til gode


9

formål, hvilket der ikke var udbredt kendskab til. De havde ingen skjult dagsorden. Det var
ikke med henblik på at ramme konkurrenter, og de ønskede ikke at stille op til debat mod
f.eks. bookmakere.
Danske Spil har løbende fulgt med i udviklingen af reklamefilmen. Filmen havde ikke
til formål at sige noget negativt om andre, men alene at slå navnet fast. Filmen er skarp i
tonen, men samtidig selvironisk.

Frederik Preisler har forklaret, at han er direktør i reklamebureauet Mensch. Han formulerede
den overordnede målsætning for Danske Spils kampagne og tilrettelæggelsen heraf. Under
briefingen fik de indtryk af, at det var et problem, at kendskabet til navnet Danske Spil ikke
var godt nok, uanset de kampagner, der allerede havde kørt.
Essensen i opdraget fra Danske Spil var at forklare folk, at de havde skiftet navn, og at
ingen kendte Danske Spil som virksomhed, der derfor skulle synliggøres. De lavede en bog,
der var ment som intern kommunikation i forhold til Danske Spils medarbejdere. I dialogen
med Danske Spil blev der ikke talt om Ladbrokes eller andre udenlandske bookmakere. Et
tidligt kampagneforslag blev afvist, fordi det kunne pege på engelske bookmakere.
Målgruppen for kampagnen var den brede danske befolkning, opinionsdannere og
journalister.
Det var tanken med det historiske indslag i starten af filmen at vise, at de før hed
Dansk Tipstjeneste og nu Danske Spil. Jordbær med fløde var ment som en kliche på det
mest danske, de kunne finde, og en form for selvironi. En del af problematikken var, at ordet
Danske Spil ikke i sig selv giver noget. Det var grunden til, at de afgrænsede sig negativt i
forhold til andre lande for at sætte Danske Spil i opposition til resten af verdens spil.
Formålet var at fremhæve, at Danske Spil ikke er uansvarlig. Billedet af en Al Capone
lignende type er et godt fængende billede.
En af deres interne arbejdstitler var "Hvordan lærer vi danskerne at elske monopolet".
Ved i filmen at indrømme, at man nogen gange taber, forklares det, at man i
virkeligheden vinder alligevel. Der henvises til almenvellet, og det, som Danske Spil gør for
samfundet.

Parternes synspunkter


10


Danske Spils advokat har gjort gældende, at brugen af Danske spil i Ladbrokes slogan Danske
spil Engelske odds er uretmæssig i forhold til Danske Spil, jf. varemærkelovens § 4 og
markedsføringslovens §§ 1 og 18. Kampagnen angår utvivlsomt Danske Spil. Man får den
tanke, at Ladbrokes samarbejder med Danske Spil. Det er renommésnyltning i strid med
markedsføringslovens § 1. Danske Spil har endvidere fået ordmærkeret til DANSKE SPIL
gennem indarbejdelse, idet Danske Spil siden 1. juli 2006 har anvendt over ½ mia. kr. på
markedsføring, heraf 40 mio. kr. alene på corporate image, og indarbejdelsen af
figurmærkerne indebærer samtidig indarbejdelse af den tekst, som indgår heri.
Markedsføringen af Danske Spils navneændring er ikke en opfordring til at købe
dansk. Danske Spil er i øvrigt ikke pligtsubjekt efter traktatens artikel 49, der alene retter sig
mod staten. En offentligt ejet virksomheds dispositioner kan ikke tilregnes staten.
Kampagnen har i øvrigt ikke reduceret Ladbrokes afsætning eller forårsaget
renomméskade eller markedsforstyrrelse for Ladbrokes, der efter dansk ret ikke må
markedsføre og udbyde sine spil her i landet. Betingelserne for erstatning og berigtigelse er
derfor ikke opfyldt.
Ladbrokes kampagne var langvarig og omfattende og må anses for sammenlignende
reklame.
Ladbrokes valgte at anvende udtrykket Danske spil og ikke f.eks. danske kampe, fordi
man ønskede at associere Ladbrokes med Danske Spil, og Ladbrokes ville hermed
tilkendegive, at Ladbrokes er det samme som Danske Spil med samme spil og samme
tryghed, som spillerne er vant til, men med større gevinster og bedre service end hos Danske
Spil. Dette kommer klart til udtryk i Ladbrokes pressemeddelelse af 5. maj 2008, hvor det
udtrykkeligt siges, at "Formålet med vores kampagne er at fortælle danskerne, at vi tilbyder
nøjagtig de samme spil med den samme høje sikkerhedsstandard som statsmonopolet, men
blot til langt bedre odds og gevinstchancer." I reklamefilmen klippes en terning ud og
klippes i stykker. Terningen er Danske Spils registrerede varemærke og en vigtig del af
Danske Spils identitet.
Det er tydeligt, at der i kampagnen henvises til Danske Spil, og reklamen skal derfor
overholde kravene i markedsføringslovens § 5, stk. 2, til sammenlignende reklame.


11

Ladbrokes har ikke dokumenteret, at de har nøjagtig de samme spil som Danske Spil.
F.eks. er det ikke muligt hos Ladbrokes at købe en 5ugers forud udfyldt tipskupon eller
lottokupon, og Ladbrokes udbyder hverken lotto eller tips. Odds er ikke en betegnelse, der
alene anvendes ved sportsbetting, derfor skal der sammenlignes med alle Danske Spils spil.
I en af de første pressemeddelelser anvendte Ladbrokes udtrykket bedre service. Uanset
at udtrykket senere blev taget ud af kampagnen, har det været offentliggjort. Udtrykket er
subjektivt og kan ikke blot anses for en anprisning. Sammenligninger skal bygge på konkrete
kendsgerninger, der kan dokumenteres, jf. markedsføringslovens § 5, stk. 2, nr. 3. Danske
Spil har et højere serviceniveau end Ladbrokes med over 3000 forhandlere, der giver
personlig rådgivning og vejledning, og det kan ikke sammenlignes med den telefonservice,
der ydes af Ladbrokes.
Også. udtrykket samme tryghed gælder, at det er et subjektivt udtryk, der ikke kan
måles. Der må dog være større tryghed i at spille i kiosken på hjørnet, end ved at spille via
en internetforbindelse og et kreditkort.
Ladbrokes har i sin kampagne anført, at de udbetaler større gevinster. Danske Spils
største gevinstudbetaling til dato var på 38 mio. kr. Ladbrokes har ikke dokumenteret sin
største gevinstudbetaling.
I sin pressemeddelelse, der skal vurderes som selvstændig markedsføring, skriver
Ladbrokes, at dem, der spiller hos statens spilmonopol, betaler overpris. Dermed gives der
udtryk for, at man bliver snydt hos konkurrenten, og det er ikke tilladt, jf.
markedsføringslovens §§ 1, 3, 5 og 18. Man får ikke mere for pengene hos Ladbrokes end hos
Danske Spil. Ladbrokes har evt. en højere tilbagebetalingsprocent, men de støtter f.eks. ikke
velgørende formål, hvilket er en del af det, man som spiller får for pengene hos Danske Spil.
Som følge af krænkelsen skal Ladbrokes betale erstatning og vederlag til Danske Spil,
jf. markedsføringslovens § 20, stk. 2, og varemærkelovens § 43, stk. 1, for skade på renommé
og markedsforstyrrelse. Beløbet må ansættes skønsmæssigt under hensyn til Ladbrokes
omfangsrige og intense kampagne.
Ladbrokes skal efter sin kampagnes karakter, omfang og skadevirkning berigtige
udsagnene i bilag 1 ­ 3, for at Danske Spil kan få genoprettet den tilstand, der bestod forud
for brugen af udsagnene, jf. markedsføringslovens § 20, stk. 1, nr. 2.


12

Ladbrokes advokat har gjort gældende, at DANSKE SPIL er en generisk betegnelse. Danske
Spil har alene stiftet varemærkeret til sine figurmærker. "Danske" har ikke i sig selv
særpræg, og "Spil" er deskriptiv for Danske Spils og Ladbrokes tjenesteydelser.
Ordkombinationen har således intet særpræg.
Danske Spil har ikke dokumenteret, at DANSKE SPIL var indarbejdet som ordmærke
for Danske Spil hos alle forbrugere i Danmark over 16 år, der er interesseret i spil, i maj 2008,
hvor Ladbrokes begyndte sin kampagne. DANSKE SPIL anvendes intetsteds uden sin
figurlige udformning, så denne markedsføring kan ikke indebære indarbejdelse som
ordmærke, ligesom betegnelsen ikke er beskyttet efter markedsføringslovens § 18. Frederik
Preisler fik netop opgaven med at markedsføre Danske Spil i 2007, fordi stort set ingen på
dette tidspunkt havde kendskab til virksomheden Danske Spil.
Ladbrokes brug af Danske spil skaber ingen forveksling, og kunden tror således ikke, at
der er en forbindelse mellem Ladbrokes og Danske Spil. I øvrigt beskriver mærket de
ydelser, der tilbydes af Ladbrokes. Der er ingen, som ved at se Ladbrokes kampagne bringes
til at tro, at Danske Spil og Ladbrokes samarbejder. Der er således ikke risiko for forveksling,
jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, også fordi Ladbrokes konsekvent anvender farverne
rød/hvid i kampagnen i modsætning til Danske Spils grøn/gule.
Danske Spils kampagne, hvor udenlandske spiludbydere forbindes med amatører og
med mafiaen, er en urimelig og uberettiget generel nedvurdering af udenlandske
spiludbydere, herunder Ladbrokes, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1, og stk. 2, samt § 5,
stk. 2, nr. 5.
Den danske stat ejer 80 % af aktiekapitalen i Danske Spil, der derfor skal følge EF
Traktaten. Ved at organisere en kampagne til afsætning og køb af tjenesteydelser på
medlemsstatens område og fraråde eller nedsætte køb af tjenesteydelser fra andre
medlemsstater har Danske Spil overtrådt artikel 49 EF.
Ladbrokes har krav på et rimeligt vederlag. Derudover skal Danske Spil berigtige, at
der er grundlag for at anse Ladbrokes for kriminel, jf. markedsføringslovens § 20, stk. 1, nr. 2.
Berigtigelse er nødvendig for at genoprette status quo i forbrugernes øjne
Ladbrokes er en af verdens ældste og største spiludbydere med et særdeles godt
renommé og med høj kendskabsgrad på det danske marked. Ladbrokes kampagne havde til
formål at markedsføre Ladbrokes som udbyder af danske spil. Kampagnen krænker ikke


13

markedsføringslovens §§ 3 eller 5, idet den hverken anvender vildledende, urigtige eller
urimeligt mangelfulde angivelser på en måde, der er egnet til at påvirke efterspørgslen.
Ladbrokes fjernede udsagnet bedre service umiddelbart efter kampagnens introduktion,
og pressemeddelelsen var på intet tidspunkt tilgængelig for den almindelige forbruger,
hvorfor der skal ses bort fra den ved bedømmelsen af kampagnen som helhed.
Betragtes udtrykket større gevinster som størrelsen af tilbagebetalingsprocenten, er det
dokumenteret og i øvrigt ubestridt, at Ladbrokes har højere tilbagebetalingsprocenter end
Danske Spil, og dermed giver Ladbrokes større gevinster.
Med udtrykket samme spil skal der kun sammenlignes med spil, hvor der gives odds,
dvs. sportsbetting, og Ladbrokes udbyder odds på samme spilbegivenheder som Danske
Spil.
Danske Spil markedsfører sig som ansvarlig udbyder af spil og opstiller værdier som
f.eks. tillid. Ladbrokes giver på alle punkter mindst samme tryghed som Danske Spil, jf. bl.a.
Ladbrokes Fair Gaming Information og det omfattende regelsæt og løbende tilsyn, som
Ladbrokes er underlagt, ligesom Ladbrokes tilbyder dansk kundeservice.
Danske Spil har hverken dokumenteret tab eller markedsforstyrrelse. Ladbrokes
kampagne har ikke haft et omfang, der nødvendiggør berigtigelse.

Sø og Handelsrettens afgørelse

Dansk Tipstjeneste A/S havde pr. 1. juli 2006 ændret navn til Danske Spil, men indgav først
ansøgning om registrering af ordmærket DANSKE SPIL til Patent og Varemærkestyrelsen
den 6. april 2009, dvs. først efter at Ladbrokes havde gennemført sin reklamekampagne
Danske Spil Engelske odds fra maj og til september 2008. Der er ikke forelagt retten oplysning
om baggrunden for, at Danske Spil den 13. oktober 2008 tilbagekaldte sin ansøgning af 9. maj
2008 om registrering af ordmærket DANSKE SPIL som EFvaremærke, men det forekommer
nærliggende at antage, at Danske Spil har vurderet, at det på grund af den absolutte
registreringshindring ikke på dette tidspunkt ville være muligt at få DANSKE SPIL
registreret som EFvaremærke, jf. varemærkeforordningens artikel 7, stk. 3, sammenholdt
med stk. 1, litra b, hvorefter det er en betingelse også for registrering af EFvaremærker, at


14

mærket har eller ved indarbejdelse har fået fornødent særpræg, jf. herved om de tilsvarende
krav til stiftelse af danske varemærker bestemmelsen i § 13, stk. 1 og 3, i varemærkeloven.
Retten finder, at tegnene DANSKE SPIL ikke i sig selv har det særpræg, der er
nødvendigt, for at der kan stiftes varemærkeret hertil. Navneordet Spil er beskrivende for
den aktivitet, som udøves både af Danske Spil og af andre. Tillægsordet Danske føjer ikke
noget særligt hertil, idet de tilfældighedsspil, f.eks. Lotto eller Tips, som Danske Spil
udbyder, principielt svarer til spil, som udbydes af andre.
For at Danske Spil kunne forbyde Ladbrokes erhvervsmæssigt at anvende
kendetegnene Danske Spil i forbindelse med sin kampagne, der blev påbegyndt i maj 2008,
måtte Danske Spil således på dette tidspunkt have indarbejdet disse kendetegn i en sådan
grad, at kendetegnene DANSKE SPIL gennem indarbejdelsen havde opnået det særpræg,
der var nødvendigt, for at Danske Spil kunne få varemærkeret og således eneret til at
anvende disse kendetegn. jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2.
Det lægges til grund at selskabsnavnet Dansk Tipstjeneste A/S var velkendt, og at
navneskiftet pr. 1. juli 2006 til Danske Spil A/S som forklaret af vidnet, marketingdirektør
Klaus Lohse, bevirkede, at befolkningens kendskab til virksomheden faldt væsentligt. Dette
var ifølge direktør Frederik Preislers forklaring baggrunden for, at Reklamebureauet Mensch
i 2007 fik til opgave at synliggøre Danske Spil gennem den imagekampagne, som blev
gennemført i 20072008. Retten finder imidlertid ikke, at Danske Spil ved de
markedsundersøgelser, som Danske Spil har fremlagt under sagen, har godtgjort, at tegnene
DANSKE SPIL allerede i maj 2008 var således indarbejdet, at disse tegn herved havde fået et
sådant særpræg som kendetegn for Danske Spils ydelser, at Danske Spil herved havde
opnået eneret til at anvende dette ordmærke med den virkning, at andre, herunder
Ladbrokes, var uberettiget til erhvervsmæssigt at anvende de samme tegn for samme eller
lignende ydelser.
Ladbrokes frifindes herefter for Danske Spils påstande for så vidt angår overtrædelse
af varemærkelovens § 4 og af markedsføringslovens § 18, der ikke kan give et selskabsnavn
en videre beskyttelse, end de tilsvarende tegn har efter varemærkeloven.

I Danske Spils markedsføringskampagne gives Danske Spil først en positiv association ved
at vise skålen med jordbær med fløde i de danske farver, og derefter fortsætter speaket: Ikke


15

philippinske spil, italienske spil eller nogen som helst andre spil, samtidig med at der vises billeder,
som giver negative associationer til disse udenlandske spil. Således vises et lidet flatterende
billede af, hvad beskueren må forstå, er en philippinsk bookmaker, og af en cigarrygende
kasinodirektør, der samtidig med omtalen af italienske spil giver associationer til mafiaen.
Den, der ser Danske Spils kampagne, søges herved bibragt det indtryk, at udenlandske
spiludbydere, modsat Danske Spil, snyder spillerne og anvender mafialignende metoder.
Retten finder kampagnen vildledende, miskrediterende og i strid med god
forretningsskik, jf. markedsføringslovens §§ 1, 3 og 5, og tager for så vidt Ladbrokes påstand
1 til følge, og det samme gælder påstand 2, jf. markedsføringslovens § 20, stk. 1.
Danske Spil frifindes for at anerkende at have overtrådt artikel 49 EF, jf. påstand 1,
allerede fordi et privatretligt aktieselskab, som ikke udfærdiger generelle regler med henblik
på at regulere erhvervsudøvelsen, i hvert fald på Fællesskabsrettens nuværende
udviklingstrin ikke i sig selv kan antages at være pligtsubjekt efter denne bestemmelse,
uanset at staten er medejer af selskabet.

Det fremgik af Ladbrokes pressemeddelelse af 5. maj 2008, at reklamekampagnens formål
var at sammenligne Ladbrokes med Danske Spil. At Ladbrokes i reklamefilmen tilsigtede at
sammenligne sig med Danske Spil, fremgik endvidere af, at Ladbrokes i slutningen af denne
lod en terning klippe ud, idet Danske Spil i 3 registrerede figurmærker anvender en terning
sammen med teksten Danske Spil, således at der ved at klippe terningen ud blev skabt
associationer til Danske Spil.
Ladbrokes har i sin kampagne markedsført sig med at have bedre service, samme tryghed,
samme spil og større gevinster. Udtrykkene bedre service og samme tryghed er imidlertid
subjektive udsagn, der ikke nærmere kan verificeres. Det findes endvidere ikke bevist, at
Ladbrokes udbyder samme spil som Danske Spil, eller udbetaler større gevinster end Danske
Spil.
Størrelsen
af
vundne
gevinster
kan
ikke
verificeres
ved
hjælp
af
tilbagebetalingsprocenten. Ingen af udsagnene er herefter verificeret af Ladbrokes, og
udsagnene er derfor i strid med markedsføringslovens § 5. Endvidere findes kampagnen at
have indebåret en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1 og 3, ved at nedgøre og
miskreditere Danske Spil og denne konkurrents renommé.


16

Danske Spils påstand 1 tages derfor til følge for så vidt angår overtrædelse af
markedsføringslovens §§ 1, 3 og 5, og det samme gælder påstand 2, jf. markedsføringslovens
§ 20, stk. 1, 1. pkt.

Idet ingen af sagens parter har godtgjort at have lidt større tab end den anden part, finder
retten ikke grundlag for at pålægge nogen af sagens parter, der begge har overtrådt
markedsføringsloven nogenlunde lige groft i forhold til hinanden, at betale vederlag eller
erstatning til den anden part, jf. markedsføringslovens § 20, stk. 24, eller at foretage
berigtigelse, jf. markedsføringslovens § 20, stk. 1, 2. pkt., og begge parter frifindes således for
den anden parts påstand 34.

Efter sagens udfald skal hver part endvidere bære sine egne sagsomkostninger.

T H I K E N D E S F O R R E T

Danske Spil A/S skal i forhold til Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens §§ 1, 3 og 5 ved at have markedsført sig som vist i bilag G og 28 og forbydes at markedsføre sig over for det danske marked ved brug af bilag G
og 28.
Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. skal i forhold til Danske Spil A/S anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens §§ 1, 3 og 5 ved at have markedsført sig som vist i bilag 1, 2 og 3 og forbydes at markedsføre sig på det danske marked ved brug af bilag 1, 2 og
3.
Hver part bærer sine egne sagsomkostninger.


Bjarne Egedal
Aksel Gybel
Michael B. Elmer
(Retsformand)
Lars Krobæk
Kim Kristian Østrup

(Sign.) 

___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


 

 

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»