Overtrædelse af konkurrenceklausul

Resumé

Direktør med bestemmende indflydelse i et fragtselskab blev idømt bod for overtrædelse af en konkurrenceklausul, som han havde påtaget sig i forbindelse med en delvis overdragelse af selskabets aktiver. boden blev nedsat til ½ af det aftalte jf. aftalelovens § 36.

Dom i sagen H 104/00 


Fredensborg Fragt A/S
(Advokat August Jørgensen)

mod

Finn Klarskov Henriksen
(Advokat Henrik Scharling)


Sagen drejer sig om hvorvidt sagsøgte, Finn Klarskov Henriksen, har overtrådt den konkurrenceklausul han påtog sig i forbindelse med at en del af AG Transport ApS, hvor Finn Klarskov Henriksen var ansat, blev overdraget til sagsøgeren, Fredensborg Fragt A/S. 

Påstande 

Fredensborg Fragt har principalt nedlagt påstand om at Finn Klarskov Henriksen tilpligtes at betale 2.600.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker, subsidiært at Finn Klarskov Henriksen tilpligtes at betale et mindre beløb efter rettens skøn. 

Finn Klarskov Henriksen har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagens omstændigheder

AG Transport havde i henhold til en rutekontrakt med Danske Fragtmænd a.m.b.a.
retten til fragtruten i postnumrene 3300-3390, 3400, 3520 og 3600. AG Transport
drev indtil sommeren 1998 blandt andet fragtmandsvirksomhed i dette område.

AG Transport overdrog ved købekontrakt underskrevet den 1. juli 1998 følgende af
sine aktiver til Fredensborg Fragt:
· medlemskapitalen i Foreningen Københavns Fragtmandshaller,
· aktierne i Danske Fragtmænd Sjælland A/S,
· andelsbeviserne i Danske Fragtmænd a.m.b.a.,
· 13 lastbiler,
· retten til holdepladser i Danske Fragtmænds Sjællands Fragtterminal,
· den fragtrute AG Transport efter aftale med Danske Fragtmænd a.m.b.a. hav-
de retten til,
· den del af distributionsvirksomheden der var knyttet til fragtruten,
· fragt- og distributionskunder i henhold til en kundeliste bilagt købekontrakten
samt
· goodwill knyttet til det overdragne.

AG Transport var på tidspunktet for overdragelsen ejet af Finn Klarskov Henriksens
forældre, Erling og Grethe Klarskov Henriksen, og Finn Klarskov Henriksen var
ansat som driftsleder i selskabet.

Købesummen der i alt udgjorde i alt 4.019.173 kr., var specificeret således:


- 3 -

· betaling for medlemskapitalen i Foreningen Københavns Fragtmandshaller,
526.173 kr.,
· betaling for aktier i Danske Fragtmænd Sjælland A/S, 31.000 kr.,
· betaling for andelsbeviser i Danske Fragtmænd a.m.b.a., 12.000 kr.,
· betaling for 13 lastbiler, 1.900.000 kr. og
· betaling for holdeplads, goodwill, herunder kundekartotek og aftaler vedrø-
rende distributions- og kundekørsel, samt retten til den overdragne fragtrute,
1.550.000 kr.

Handlen omfattede kun de anførte aktiver og således ikke AG Transports eksportkør-
sel, kørsel af varer til og fra AG Transports lagerhotel, kørsel for Mercedes Danmark
A/S og for andre kunder (i kontrakten i parentes anført som afsendere) end dem der
på kundelisten er markeret som fragt- eller distributionskunder i postnumrene 1000-
3600.

Købekontraktens § 10 indeholder en konkurrenceklausul der angår selskabet AG
Transport, selskabets direktør Erling Klarskov Henriksen, Grethe Klarskov Henrik-
sen og Finn Klarskov Henriksen.

Klausulen der er tiltrådt af Finn Klarskov Henriksen, har følgende ordlyd for Finn
Klarskov Henriksens vedkommende:

"Finn Klarskov Henriksen er berettiget til at overtage og drive sælgers tilbagevæ-
rende virksomhed, jfr. § 2 [eksportvirksomhed, kørsel til og fra AG Transports lager-
hotel og kørsel for Mercedes Danmark, andre kunder (afsendere) end dem der er
markeret på kundelisten som fragt- eller distributionskunder i postnumrene 1000-
3600], men forpligter sig indtil den 31/12 1999 til ikke at foretage fragtmandskør-
sel/distributionskørsel for de i bilag 1 [kundelisten] angivne kunder indenfor post-
numrene 1000-3600." Der er følgende håndskrevne tilføjelse "samt for virksomhe-
der der udfører fragtmandslignende virksomhed".

Hver overtrædelse af konkurrenceklausulen skulle medføre en bod på 100.000 kr.

Finn Klarskov Henriksen der den 4. juli 1998 blev direktør i AG Transport, overtog
selskabets anparter for 1 kr. Den 12. februar 1999 blev AG Transports aktiviteter


- 4 -

overdraget til AG Transport A/S hvor Finn Klarskov Henriksen er direktør og besty-
relsesmedlem, og hvor Finn Klarskov Henriksen har kontrollerende indflydelse.

Fredensborg Fragt har anført at Finn Klarskov Henriksen har overtrådt konkurrence-
klausulen i 26 tilfælde:

1. Transport udført af AG Transport for Knudsen Plast A/S i Frederiksværk til Lund-
beck i Valby ifølge fragtbrev fra januar 1999.

2. AG Transports kørsel den 16. september 1998 fra Lokalbanken i Hillerød til Nati-
onalbanken.

3. To transporter foretaget af AG Transport i august 1998 for Foam Consult i Skæ-
vinge til Dagrofa i Brøndby og Dagrofa i Odense.

4. Fem transporter udført af AG Transport i perioden september til november 1998
for Nordisk Vermeer i Farum.

5. Fem transporter foretaget af AG Transport i perioden september 1998 til januar
1999 for Scandiaovnen i Allerød.

6. AG Transports kørsel den 19. januar 1999 fra Colgate i Glostrup til Plania i Hille-
rød. Transporten blev bestilt af Ålborg Systemtransport.

7. Transport foretaget af AG Transport den 30. marts 1999 for Jensen Nedrivning i
Hillerød.

8. Fem kørsler udført af AG Transport i perioden februar til april 1999 for Høteca i
Hillerød.

9. Tre kørsler foretaget af AG Transport i april 1999 for Frilunds Specialværksted.

10. Transport af varer fra Tåstrup til Dantec Danmark i Farum i september 1999.


- 5 -

11. Transport udført af AG Transport i november 1999 fra 3 Bo i Hillerød til Byg-
gemiljø i Odense. Transporten blev foretaget for Seatainers regning.

Parterne er, bortset fra transporten til Dantec Danmark, enige om at ovennævnte
transporter er udført af AG Transport ApS eller AG Transport A/S der under ét er
betegnet AG Transport.

Knudsen Plast, Lokalbanken, Foam Consult, Nordisk Vermeer, Scandiaovnen, Col-
gate, Jensen Nedrivning, Høteca, Frilunds Specialværksted, Dantec Danmark og Sea-
tainers er anført på den kundeliste der var bilag til kontrakten mellem AG Transport
og Fredensborg Fragt. Disse kunder er efter den fremlagte kundeliste ikke undtaget
fra konkurrenceklausulen.

Forklaringer

Leif Lund har forklaret at han er direktør for og medejer af Fredensborg Fragt. AG
Transport og Fredensborg Fragt forhandlede i foråret og begyndelsen af 1998 om
Fredensborg Fragts køb af AG Transport. Vidnet forestod forhandlingerne for Fre-
densborg Fragt og Erling Klarskov Henriksen førte forhandlingerne på vegne AG
Transport. Finn Klarskov Henriksen deltog ikke i forhandlingerne. Det blev under
forhandlingerne drøftet om Fredensborg Fragt kunne købe hele AG Transport, men
det var ikke muligt da der skulle være noget tilbage til Finn Klarskov Henriksen.

Parterne havde under forhandlingerne svært ved at blive enige. Det var vanskeligt at
vurdere rigtigheden af Erling Klarskov Henriksens oplysninger om omsætningen,
dækningsbidraget og kundeunderlaget fordi Erling Klarskov Henriksen ikke ville
dokumentere forholdene. Erling Klarskov Henriksen var desuden ikke interesseret i
at der blev indgået en konkurrenceklausul hvilket var en forudsætning for Fredens-
borg Fragt.

Det endte dog med at parterne ved Danske Fragtmænd a.m.b.a.'s mellemkomst blev
enige. Kontrakten blev herefter underskrevet den 1. juli 1998. Vidnet fik i forbindel-
se med underskrivelsen udleveret en kundeliste og de tal der lå til grund for det oply-
ste om omsætningens størrelse. Han fik sin bror, Kurt Lund, der er revisor hos Ernst
& Young, til at se på tallene. Han konstaterede at omsætningen ikke kunne nå det af


- 6 -

AG Transport oplyste niveau. Det resulterede i at Fredensborg Fragt den 3. juli 1998
hævede handlen. Vidnet blev herefter kontaktet af AG Transport, og der blev foreta-
get nogle justeringer i kundelisten, således at nogle af de kunder Erling Klarskov
Henriksen havde slettet fra listen blev tilføjet. Overdragelsen af AG Transport til
Fredensborg Fragt skete herefter den 4. juli 1998.

Underskrivelsen af kontrakten den 1. juli 1998 skete hos AG Transport. Erling Klar-
skov Henriksen, vidnet og Peter Jepsen fra Danske Fragtmænd a.m.b.a. var til stede.
Den håndskrevne tilføjelse til aftalens § 10 vedrørende konkurrenceklausulen for
Finn Klarskov Henriksens vedkommende skete denne dag. Tilføjelsen skete inden
nogen underskrev kontrakten, og tilføjelsen blev påtegnet af Erling Klarskov Henrik-
sen. Finn Klarskov Henriksen deltog ikke i mødet, men blev tilkaldt for at underskri-
ve kontrakten.

De 26 kørsler foretaget af AG Transport er alle sket i strid med konkurrenceklausu-
len idet kørslerne er fragt- og distributionskørsler for kunder på kundelisten. Fragt-
mandskørsel er enhver form for transport der sker til og fra en fragtcentral. Distribu-
tionskørsler er enhver kørsel der foretages af en vognmand i egen bil for at hente va-
rer hos en eller flere kunder og herefter bringe varerne til en modtager uden om en
fragtcentral. Visse transporter er franko, andre ufranko, men det er uden betydning
for konkurrenceklausulen. Det beror på tilfældigheder at Fredensborg Fragt har op-
daget de distributionskørsler AG Transport har foretaget. En del af de fragtkørsler
AG Transport har foretaget i strid med Finn Klarskov Henriksens konkurrenceklau-
sul har vidnet konstateret ved at søge på Danske Fragtmænds database hvor fragtbre-
vene er registreret. Vidnet har herved konstateret at overtrædelserne af konkurrence-
klausulen er mere omfattende end det fremgår af denne sag, men Fredensborg Fragt
har valgt at begrænse sagen til alene at angå 26 forhold. At overtrædelserne har et
større omfang, kan eksempelvis ses ved at sammenholde de fragtbreve der er udleve-
ret til de større kunder på kundelisten, med de kørsler Fredensborg Fragt har udført
for kunden. Fragtbrevene der har fortløbende numre, udleveres i serier til kunderne.
Vidnet har konstateret at der er huller i serienumrene for så vidt angår de transporter
Fredensborg Fragt har udført for kunderne. Vidnet har ved søgning på Danske Fragt-
mænd a.m.b.a.'s database opdaget at en del af disse transporter er udført af AG
Transport, og det er derfor nærliggende at tro at AG Transport også har udført de
øvrige transporter hvor der er huller i fragtbrevenes serienumre.


- 7 -

Finn Klarskov Henriksen har forklaret at han var chauffør i AG Transport fra 1981.
Han blev ansat som driftsleder i 1988, og det var han stadig da dele af AG Transport
blev solgt til Fredensborg Fragt.

Det var hans far der forestod forhandlingerne for AG Transport. Han var ikke selv
indblandet i forhandlingerne om overdragelsen. Han blev ikke inddraget i drøftelser
om kontraktens udformning, og han har intet kendskab til forhandlingsforløbet. Han
blandede sig ikke. Hans far fortalte ham samme dag kontrakten blev underskrevet, at
han ikke måtte have noget med fragtmandskørsel at gøre. Det var ikke noget problem
da han ikke ønskede at beskæftige sig hermed. Hans far kaldte ham senere samme
dag ind på sit kontor hvor Leif Lund og Peter Jepsen også var til stede. Kontrakten
lå slået op på sidste side, og hans far bad ham om at underskrive kontrakten hvilket
han gjorde. Hans far sagde at han roligt kunne skrive under, for kontrakten var god-
kendt af advokat Scharling. Han skrev derfor under uden at læse kontrakten. Han
havde ikke tidligere set kontrakten. Han fik ingen penge for at påtage sig konkurren-
ceklausulen.

Han blev herefter direktør for den resterende del af AG Transport, og han købte an-
parterne for 1 kr.

Det er rigtigt at AG Transport i få tilfælde ved en fejl har kørt for kunder der er an-
ført på kundelisten, men det har været ganske få tilfælde. AG Transport foretog man-
ge forretninger dagligt. Da han overtog den resterende del af virksomheden, var der
ca. 400 fragtbreve om dagen. Der kunne derfor ske en fejl hvorved der blev foretaget
en transport i strid med konkurrenceklausulen. Han havde imidlertid indskærpet
overfor personalet at dette ikke måtte forekomme, og at medarbejderne altid skulle
sikre sig at AG Transport havde ret til at foretage de enkelte transporter. De fleste
kørsler som Fredensborg Fragt påberåber sig, er ikke i strid med den konkurrence-
klausul han har påtaget sig.

Transporten for Knudsen Plast angår således en transport fra AG Transports lagerho-
tel til Lundbeck. Transporten er en lagertransport og derfor ikke i strid med konkur-
renceklausulen.


- 8 -

Transporten for Lokalbanken er en transport af mønter fra Lokalbanken til National-
banken. Transporten er ikke fragt- eller distributionskørsel, men en specialtransport.

Det er rigtigt at AG Transport har udført transporterne for Foam Consult og Nordisk
Vermeer i strid med konkurrenceklausulen.

Transporterne for Scandiaovne er specialtransporter idet det kræver specielt udstyr at
transportere og aflæsse de tunge keramikovne som transporterne angår. Der er desu-
den også inkluderet monteringsopgaver i disse transporter, og Scandiaovne har speci-
fikt anmodet om at AG Transport forestod transporterne.

Transporten fra Colgate er foretaget af AG Transport. Transporten blev bestilt af Ål-
borg Systemtransport. Det er således Ålborg Systemtransport der er kunden, og ikke
Colgate.

AG Transports kørsel for Jensen Nedrivning angår transport af nogle maskiner der
stod på lagerhotellet, og som skulle transporteres til kunden. Transporten er derfor
ikke omfattet af konkurrenceklausulen. De foretagne kørsler for Høteca er ligeledes
alle lagerkørsler.

Transporterne vedrørende Frilunds Specialværksted er ikke omfattet af konkurrence-
klausulen fordi forsendelserne er ufranko.

Han kender ikke noget til transporten til Dantec i Farum. Hverken han eller AG
Transport har haft noget med denne transport at gøre.

Transporten fra 3 Bo er rekvireret af 3 Bo. Han var ikke klar over at Seatainers havde
noget med transporten at gøre. Det var 3 Bo der var kunden, og han og AG Transport
har derfor været berettiget til at udføre transporten.

AG Transport har på ingen måde systematisk overtrådt konkurrenceklausulen. Det
forhold at Fredensborg Fragt har konstateret at nogle kunder ikke har anvendt alle
fragtbreve i en serie, er ikke ensbetydende med at AG Transport har foretaget kørs-
lerne. En forklaring på de manglende fragtbreve kan eksempelvis være at fragtbreve-
ne slet ikke er blevet brugt på grund af at kunden har skrevet forkert.


- 9 -

Erling Klarskov Henriksen har forklaret at han stiftede AG Transport i 1966. Inden
aftalen med Fredensborg Fragt kom i stand, var der en del forhandlinger om kontrak-
tens udformning og de nærmere vilkår for overdragelsen. Han husker at der ikke var
den bedste kemi mellem parterne, og han nægtede at udlevere en kundeliste før afta-
len var endelig på plads. Parterne drøftede ikke definitionerne af eksempelvis fragt-
og distributionskørsel under forhandlingerne.

Danske Fragtmænd a.m.b.a. skulle godkende aftalen, og det var et krav både fra Dan-
ske Fragtmænd og fra Fredensborg Fragt at aftalen indeholdt en konkurrenceklausul.
For vidnets eget vedkommende betød det ikke noget da han ville ophøre som vogn-
mand, men han var modstander af at der blev indføjet en klausul vedrørende Finn
Klarskov Henriksen. Det var imidlertid et krav at der blev indføjet en konkurrence-
klausul for Finn. Han spurgte derfor Finn om han ville acceptere dette. Finn under-
skrev kontrakten efter at vidnet havde gjort ham bekendt med konkurrenceklausulen.

Han husker ikke nærmere om baggrunden for at boden for overtrædelse af konkur-
renceklausulen blev fastsat til 100.000 kr. pr. gang.

Efter salget til Fredensborg Fragt blev den resterende del af AG Transport overdraget
til Finn for 1 kr. Han husker ikke nærmere om hvorledes prisen blev fastsat.

Kurt Lund har forklaret at han er Leif Lunds bror. Han er statsautoriseret revisor.
Han var involveret i forhandlingerne mellem Fredensborg Fragt og AG Transport.
Der blev under forhandlingerne brugt en del ressourcer på konkurrenceklausulen. Det
skyldtes at Finn Klarskov Henriksen skulle overtage den resterende del af AG Trans-
port. Det var derfor vigtigt for Fredensborg Fragt at der blev indføjet en konkurren-
ceklausul vedrørende Finn Klarskov Henriksen.

Vidnet var ikke til stede på mødet den 1. juli 1998 hvor kontrakten blev underskre-
vet. Senere samme dag fik Fredensborg Fragt kundelisten og oplysningerne fra AG
Transports bogholderi om virksomhedens forhold. Det havde ikke været muligt at få
dem før fordi Erling Klarskov Henriksen ikke ville udlevere disse oplysninger inden
aftalen var underskrevet.


- 10 -

Vidnet, en partner fra Ernst & Young og en IT-kyndig ligeledes fra Ernst & Young
gennemgik oplysningerne. De konstaterede at der manglede mindst 600.000 kr. af
den omsætning der ifølge oplysningerne fra AG Transport skulle være. Dette forhold
blev drøftet med Erling Klarskov Henriksen, og Erling Klarskov Henriksen tilføjede
herefter nogle af de kunder på kundelisten han havde holdt ude af aftalen.

Kundelisten er bygget op således at den kunde der er anført, er modtager af regnin-
gen for transporten. Transporter der foretages ufranko, fremgår derfor ikke af listen,
ligesom fragtcentralkørsel ikke fremgår af kundelisten.

Peter Jepsen har forklaret at han er ansat i Danske Fragtmænd a.m.b.a. Danske
Fragtmænd a.m.b.a. skal godkende overdragelser af fragtruter omfattet af aftaler med
Danske Fragtmænd. Vidnet blev involveret i parternes forhandlinger fordi parterne
ikke kunne blive enige om den nærmere udformning af aftalen. Vidnet deltog i et
møde med parterne den 26. juni 1998. Parterne var uenige om en række forhold. Der
var blandt andet diskussion om hvordan distributionskunder og andre kunder skulle
afgrænses. Parterne drøftede endvidere udformningen af en konkurrenceklausul. På
mødet blev parterne enige om at sælgers advokat skulle koncipere et udkast til aftale,
og at der skulle udarbejdes en kundeliste.

Det er helt sædvanligt at aftaler hvorefter fragtruter overdrages, indeholder konkur-
renceklausuler. Konkurrenceklausulerne har sammenhæng med værdifastsættelsen af
goodwill. Det blev i forbindelse med parternes forhandlinger om konkurrenceklausu-
len endvidere drøftet hvordan den resterende del af AG Transport skulle videreføres.
Det blev herunder nævnt at Finn Klarskov Henriksen forudsattes at overtage den re-
sterende del af AG Transport.

Der blev herefter afholdt et nyt møde den 1. juli 1998. I mødet deltog Erling Klar-
skov Henriksen, Leif Lund og vidnet. På mødet blev kundelisten gennemgået. Der
blev ikke på mødet foretaget ændringer i kundelisten hvilket fremgår af originalen
som vidnet har. Aftalen blev underskrevet. Finn Klarskov Henriksen blev bedt om at
komme ind for at underskrive kontrakten. Kontrakten blev ikke gennemgået for Finn
Klarskov Henriksen. Det var vidnets indtryk at Finn Klarskov Henriksen havde fuldt
kendskab til kontrakten.


- 11 -

Fredensborg Fragt hævede et par dage efter aftalen fordi den ikke var god nok. Det
endte imidlertid med at parterne blev enige om aftalens udformning.

Danske Fragtmænd a.m.b.a. fik senere en henvendelse om at AG Transport eventuelt
handlede i strid med den indgåede konkurrenceklausul. Danske Fragtmænd kontak-
tede i den anledning Erling Klarskov Henriksen, ligesom Danske Fragtmænd skrev
til Århus Fragtcentral.

Advokat Henrik Scharling har forklaret at han var advokat for AG Transport i for-
bindelse med forhandlingerne om overdragelse af virksomheden til Fredensborg
Fragt. Der blev afholdt flere forhandlingsmøder. Advokat August Jørgensen, Leif
Lund, Kurt Lund, Erling Klarskov Henriksen og vidnet deltog i forhandlingerne.
Finn Klarskov Henriksen var ikke på nogen måde inddraget i forhandlingerne.

Erling Klarskov Henriksen ville ikke under forhandlingerne udlevere en kundeliste,
og Fredensborg Fragt ville ikke tiltræde en aftale uden at have set kundelisten. Løs-
ningen blev derfor at aftalen blev underskrevet, og at Fredensborg Fragt kunne hæve
aftalen hvis kundelisten ikke opfyldte forudsætningerne.

Vidnet var på flere punkter utilfreds med formuleringerne i kontrakten. Han ønskede
flere opstramninger og definitioner i kontrakten. Parternes forhandlinger var præget
af at de nærede dyb mistillid til hinanden, og forhandlingsforløbet var derfor vanske-
ligt. På et tidspunkt sagde Erling Klarskov Henriksen direkte at vidnet skulle "lade
det flyde", og der blev derfor ikke foretaget de fornødne definitioner i parternes afta-
le.

Vidnet ved ikke hvornår den håndskrevne tilføjelse til konkurrenceklausulen vedrø-
rende Finn Klarskov Henriksen blev tilføjet. Størrelsen af konventionalboden blev
ikke diskuteret under parternes forhandlinger.

Vidnet har ikke under forhandlingerne drøftet konkurrenceklausulen med Finn Klar-
skov Henriksen. Vidnet drøftede konkurrenceklausulen med Finn Klarskov Henrik-
sen da denne købte den resterende del af AG Transport.


- 12 -

August Jørgensen har forklaret at han var advokat for Fredensborg Fragt i forbin-
delse med forhandlingerne med AG Transport. Det var under forhandlingerne helt
klart at Finn Klarskov Henriksen skulle overtage den resterende del af AG Transport.
Det var derfor ikke muligt for Fredensborg Fragt at købe hele AG Transport. Finn
Klarskov Henriksen deltog ikke i forhandlingerne mellem AG Transport og Fredens-
borg Fragt. Under forhandlingerne var der en del diskussion om formuleringen af
konkurrenceklausulen. Det var naturligvis vigtigt for Fredensborg Fragt at Finn Klar-
skov Henriksen også blev bundet af konkurrenceklausulen for at forhindre at han
fortsatte AG Transport som hidtil. Størrelsen af boden blev ikke drøftet nærmere
under parternes forhandlinger.

Carsten Bjørn Nielsen har forklaret at han er statsautoriseret revisor. Han var revi-
sor for AG Transport på tidspunktet for overdragelsen af dele af AG Transport til
Fredensborg Fragt. Han undersøgte det talmæssige materiale der lå til grund for op-
lysningerne i kontrakten om omsætningens størrelse. Han gennemgik materialet og
sikrede sig at det var troværdigt. Det skete på baggrund af Erling Klarskov Henrik-
sens oplysninger om hvordan kunderne skulle opdeles. Vidnet deltog ikke i formule-
ringen af kontrakten, og han var ikke til stede ved kontraktens underskrivelse.

Palle Vejen har forklaret at han er ansat hos Bech-Hansen & Studsgaard. Finn Klar-
skov Henriksen ringede til Bech-Hansen & Studsgaards afdeling i Odense vedrøren-
de en transport til Høteca i april 1999. Bech-Hansen & Studsgaard skulle køre god-
set til København hvor AG Transport ville forestå transporten til Høteca i Hillerød.
Transporten blev ved en fejl sendt via fragtcentralen hvorved det blev opdaget at AG
Transport handlede i strid med konkurrenceklausulen.

AG Transport forsøgte herefter at få Bech-Hansen & Studsgaard til at hente en anden
transport. Bech-Hansen & Studsgaard sagde nej da de ikke ville medvirke til AG
Transports handlinger i strid med en indgået konkurrenceklausul. AG Transport fik i
stedet en anden vognmand til at hente godset.

Gunnar Jensen har forklaret at han er ansat hos Danske Fragtmænd Århus. Han var
bekendt med at der i forbindelse med overdragelsen af AG Transports virksomhed til
Fredensborg Transport var indgået en konkurrenceklausul. Vidnet har ikke nærmere
kendskab til indholdet af konkurrenceklausulen.


- 13 -

Den 15. september 1998 indgik Erling Klarskov Henriksen på vegne AG Transport
en aftale med Danske Fragtmænd Århus om transport af reservedele til Mercedes-
biler. Danske Fragtmænd Århus havde fået oplyst at transporter for Mercedes var
undtaget fra ovennævnte konkurrenceklausul.

Danske Fragtmænd Århus fik en henvendelse fra Danske Fragtmænd a.m.b.a. om at
AG Transport handlede i strid med den indgåede konkurrenceklausul, ligesom AG
Transport udførte transporter i strid med danske fragtmænds system. På baggrund
heraf ophævede Danske Fragtmænd Århus aftalen med AG Transport.


Procedure

Fredensborg Fragts advokat har gjort gældende at Finn Klarskov Henriksen er
rette sagsøgte. Finn Klarskov Henriksen har tiltrådt konkurrenceklausulen og her-
ved også konventionalbodens størrelse. Han vidste hvad han skrev under på, og han
er derfor bundet af konkurrenceklausulen. Der er ydet betaling for klausulen gennem
betaling for goodwill, og dermed må Finn Klarskov Henriksen der overtog restvirk-
somheden, indirekte have fået betaling. Bestemmelsen i klausulen må fortolkes såle-
des at Finn Klarskov Henriksen ikke har mulighed for gennem et selskab at drive
virksomhed i strid med konkurrenceklausulen. Da transporterne er foretaget af AG
Transport hvor Finn Klarskov Henriksen havde kontrollerende indflydelse, er trans-
porterne sket i strid med konkurrenceklausulen. Finn Klarskov Henriksen skal som
følge heraf betale en bod til Fredensborg Fragt på i alt 2.600.000 kr. Det bestrides at
der er grundlag for at bringe aftalelovens § 36 i anvendelse.

Efter bevisførelsen er det godtgjort at Finn Klarskov Henriksen systematisk har over-
trådt konkurrenceklausulen. Der er udført fragt- og distributionskørsel for kunder der
er omfattet af kundelisten hvilket er i strid med konkurrenceklausulen. Efter konkur-
renceklausulen er der forbud mod at være såvel udførende som kontraherende fragt-
fører idet klausulen ellers ville kunne omgås og dermed gøres indholdsløs. Det er u-
den betydning om forsendelsen var franko eller ufranko. Det er kundekontakten der
er afgørende. Kundelisten har en sådan fast afgrænsning at Finn Klarskov Henriksen
ikke på nogen måde kan have været i tvivl om konkurrenceklausulens omfang. Over-
trædelserne er således ikke begået i god tro.


- 14 -

Der er ikke grundlag for at lægge Finn Klarskov Henriksens forklaring om at en væ-
sentlig del af de foretagne kørsler er specialtransporter og kørsel for lagerkunder til
grund. De fremlagte fragtbreve tyder derimod på at kørslerne er helt sædvanlige
fragt- og distributionstransporter. Det er godtgjort at Finn Klarskov Henriksen har
overtrådt konkurrenceklausulen i 26 tilfælde. Finn Klarskov Henriksen har ved over-
trædelserne pådraget sig erstatningsansvar der skal afgøres efter det aftalte om kon-
ventionalbod hvorfor han skal betale 2.600.000 kr.

Finn Klarskov Henriksens advokat har gjort gældende at Finn Klarskov Henriksen
ikke har deltaget i forhandlingerne om aftalen mellem AG Transport og Fredensborg
Fragt. Han blev ikke gjort nærmere bekendt med kontraktens indhold inden under-
skrivelsen, og han tiltrådte således konkurrenceklausulen uden at være nærmere in-
formeret om baggrunden herfor. Finn Klarskov Henriksen har ikke overtrådt konkur-
renceklausulen idet eventuelle overtrædelser er foretaget af AG Transport ApS og
AG Transport A/S. Finn Klarskov Henriksen er derfor ikke rette sagsøgte. Bestem-
melsen om konventionalbod kan i øvrigt alene gøres gældende overfor sælgeren, og
således ikke overfor Finn Klarskov Henriksen.

Kontrakten mellem AG Transport og Fredensborg Fragt er på flere punkter uklar.
Begreberne fragtmandskørsel, fragtmandsvirksomhed, distributionsvirksomhed er
eksempelvis ikke defineret. Kontrakten må derfor fortolkes indskrænkende i tilfælde
af tvivl hvilket der er i flere af de tilfælde hvor det skal vurderes om Finn Klarskov
Henriksen har overtrådt konkurrenceklausulen. Det gøres i den forbindelse gældende
at det ved vurderingen af om hvem der er kunden i de relevante forhold, må ses på
om forsendelserne var franko eller ufranko. Det er således den der betaler der må an-
ses som kunden.

Efter Finn Klarskov Henriksens forklaring må det lægges til grund at transporterne
for Knudsen Plast, Lokalbanken, Scandiaovne, Jensen Nedrivning og Høteca ikke
er omfattet af konkurrenceklausulen idet det er lagerkørsler og specialtransporter.
Transporterne fra Colgate er ikke en overtrædelse fordi transporten blev bestilt af
Ålborg Systemtransport. Transporterne vedrørende Frilunds Specialværksted er ef-
ter Finn Klarskov Henriksens forklaring heller ikke i strid med konkurrenceklausu-
len. Det samme gør sig gældende for så vidt angår transporten fra 3 Bo idet 3 Bo ik-
ke er anført på kundelisten, og Seatainers som overtrædelsen ifølge Fredensborg


- 15 -

Fragt skulle angå, er slet ikke anført på fragtbrevet. Endelig bestrides det at Finn
Klarskov Henriksen har haft noget med transporten til Dantec at gøre.

Det er erkendt at AG Transport har foretaget transporter for Foam Consult og Nor-
disk Vermeer, og at disse transporter er almindelige fragt- og distributionskørsler,
men Finn Klarskov Henriksen har været i god tro da transporterne blev udført. Da
Fredensborg Fragt ikke kan anses for at være berørt af disse få, ubetydelige transpor-
ter udført mod et beskedent vederlag, er der ikke grundlag for at Finn Klarskov Hen-
riksen skal betale bod. Det gøres i den forbindelse gældende at Finn Klarskov Hen-
riksen ikke fik betaling for at påtage sig konkurrenceklausulen, og at konkurrence-
klausulen på grund af den manglende betaling og overtrædelsernes karakter må tilsi-
desættes efter aftalelovens § 36.


Rettens bemærkninger

Finn Klarskov Henriksen har underskrevet aftalen mellem Fredensborg Fragt og AG
Transport. Finn Klarskov Henriksen er derfor bundet af konkurrenceklausulen såle-
des som den fremgår af kontrakten. Konkurrenceklausulen medfører at Finn Klar-
skov Henriksen ikke gennem et selskab der er ejet af ham kan drive virksomhed i
strid med konkurrenceklausulen.

De af Fredensborg Fragt anførte transporter er foregået i den periode Finn Klarskov
Henriksen var bundet af konkurrenceklausulen.

Retten lægger efter Finn Klarskov Henriksens forklaring til grund at transporten for
Knudsen Plast til Lundbeck var en transport fra AG Transports lagerhotel og som
følge heraf ikke i strid med konkurrenceklausulen.

AG Transports kørsel for Lokalbanken til Nationalbanken angår efter det oplyste
transport af mønter. Det er herefter rettens opfattelse at transporten ikke kan beteg-
nes som en fragt- eller distributionskørsel, men derimod må betegnes som en special-
transport der ikke er omfattet af konkurrenceklausulen.


- 16 -

Kørslerne for Foam Consult og Nordisk Vermeer, i alt syv transporter, er efter Finn
Klarskov Henriksens forklaring foretaget i strid med det aftalte. Finn Klarskov Hen-
riksen har derfor i disse tilfælde overtrådt konkurrenceklausulen.

Scandiaovne er anført på kundelisten, og Finn Klarskov Henriksen må derfor ikke
foretage fragt- og distributionskørsel for Scandiaovne. AG Transport har foretaget
fem transporter for Scandiaovne, men Finn Klarskov Henriksen har gjort gældende
at transporterne angår tunge keramikovne der som følge af vægt og installationsop-
gave må anses for specialtransporter der ikke er omfattet af konkurrenceklausulen.
Det fremgår af de fremlagte fragtbreve at de leverede varer pr. stk. har haft en vægt
på henholdsvis 575 kg, 560 kg, 35 kg, 50 kg og 180 kg. Det kan ikke antages at
transporterne af varerne på 35 kg, 50 kg og 180 kg har været specialtransporter.
Finn Klarskov Henriksen har derfor overtrådt konkurrenceklausulen ved at lade
AG Transport udføre disse transporter. Retten finder ikke at kunne afvise at trans-
porterne på 575 kg og 560 kg har været specialtransporter hvorfor det ikke er godt-
gjort med tilstrækkelig sikkerhed at Finn Klarskov Henriksen ved disse transporter
har overtrådt konkurrenceklausulen.

Finn Klarskov Henriksen har ved AG Transports kørsel fra Colgate i Glostrup til
Plania i Hillerød overtrådt konkurrenceklausulen idet Colgate er anført på kundeli-
sten. Det bemærkes herved at Colgate på fragtbrevet er anført som afsender, og det
findes uden betydning at det er Ålborg Systemtransport der har rekvireret transpor-
ten.

Efter Finn Klarskov Henriksens forklaring er transporten for Jensen Nedrivning sket
fra AG Transports lagerhotel til kunden. Der er ikke er grundlag for at tilsidesætte
Finn Klarskov Henriksens forklaring hvorfor det ikke er godtgjort at der ved trans-
porten er sket en overtrædelse af konkurrenceklausulen.

Høteca er anført på kundelisten, og det fremgår ikke af listen at Høteca er en lager-
kunde der ikke er omfattet af konkurrenceklausulen. Da det ikke ved de fremlagte
fragtbreve vedrørende transporterne for Høteca eller på anden måde er godtgjort at
transporterne er lagerkørsler, anser retten det for bevist at Finn Klarskov Henriksen
overtrådt konkurrenceklausulen ved at lade AG Transport udføre transporterne for
Høteca.


- 17 -

Det er ubestridt at AG Transport har foretaget kørsler for Frilunds Specialværksted.
Efter de fremlagte fragtbreve anses det for godtgjort at kørslerne har været alminde-
lige fragt- og distributionskørsler. Herefter og da Frilunds Specialværksted er medta-
get på kundelisten som bilag til parternes aftale, er disse kørsler sket i strid med kon-
kurrenceklausulen.

Det fremgår ikke af det fremlagte fragtbrev vedrørende transporten til Dantec Dan-
mark at AG Transport eller Finn Klarskov har udført transporten. Herefter og efter
Finn Klarskov Henriksens forklaring om at hverken han eller AG Transport har haft
noget med transporten at gøre, er det ikke godtgjort at konkurrenceklausulen er over-
trådt for så vidt angår denne transport.

Det fremgår af det fremlagte fragtbrev at AG Transport har udført en transport med
3Bo i Hillerød som afsender og med Byggemiljø i Odense som modtager. Hverken
3Bo eller Byggemiljø er anført på kundelisten. Det fremgår ikke af fragtbrevet at
Se-atainers var involveret i transporten. Det forhold at transporten er udført for
Seatainers' regning kan ikke føre til at Finn Klarskov Henriksen ved denne transport
har overtrådt konkurrenceklausulen.

Det er således godtgjort at Finn Klarskov Henriksen i 18 tilfælde har overtrådt kon-
kurrenceklausulen hvilket han skal betale bod for. Efter den indgåede aftale skal der
betales 100.000 kr. for hver overtrædelse af konkurrenceklausulen. Under hensyn til
størrelsen af det beløb Fredensborg Fragt har betalt for goodwill herunder kundeli-
sten, finder retten at boden for de konstaterede overtrædelser af klausulen i medfør af
aftalelovens § 36 bør nedsættes til 900.000 kr.


Thi kendes for ret:

Finn Klarskov Henriksen skal inden 14 dage betale 900.000 kr. med procesrente fra
den 11. oktober 2000 til Fredensborg Fragt A/S.


- 18 -

I sagsomkostninger skal Finn Klarskov Henriksen inden 14 dage betale 64.000 kr. til
Fredensborg Fragt A/S.

Jens Feilberg


Henrik Dam Benny Jepsen 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»