Overtrædelse af konkurrenceklausul

Resumé

Vognmænd skulle ikke betale konventionalbod for overtrædelse af konkurrenceklausul.

Dom i sagerne

Logistic Consult ApS

(Advokat Tobias Vieth)

mod
H6406
Transport Brødrene v/Rune Raaschou
H6506
Transport Brødrene v/Michael Raaschou
H6606
Andy Trans v/Georg A.T. Hulstrøm
H6706
Orbit Service v/Bill Volche
H6806
J. L. Transport v/Johnny M. Larsen
H7706
B´s Handel & Transport v/Berit Meisner

(Advokat Jakob Forman)


Indledning og påstande

Under anbringende af, at de sagsøgte har overtrådt en konkurrenceklausul i deres
vognmandskontrakt med Logistic Consult ApS (i det følgende: Logistic), har Logistic nedlagt
påstand om, at de hver skal betale 250.000 med procesrente fra den 11. maj 2006.
De sagsøgte har påstået frifindelse.


2

Oplysningerne i sagen

Logistic ejes af Christine Schou og driver kurervirksomhed. Logistic havde med henblik på
opfyldelse af en kontrakt med UPS med de sagsøgte indgået kontrakter, som var affattet af
Logistic, og som, bortset fra de individuelle vederlagsbestemmelser, bl.a. indeholdt følgende
enslydende bestemmelser:
"...
§ 4
Samarbejdets ophør
Stk. 1. Nærværende kontrakt kan til enhver tid fra begge parters side opsiges skriftligt med 1
måneds varsel.
Stk. 2. Indenfor den første måned ­ der betragtes som prøveperiode ­ efter nærværende
kontrakts ikrafttræden, kan samarbejdet stoppes fra dag til dag, enten som følge af, 1) at
vognmand og selskab [Logistic] er enige herom, 2) at vognmanden gør sig skyldig i gentagne
forsømmelser i henhold til kontrakten, 3) at der fra selskabets kunder, eller fra kunder med
tilknytning til selskabet, indløber gentagne og berettigede klager over vognmanden, 4) at
selskabet ikke længere har kontrakt med UPS Danmark A/S i det pågældende område.
Stk. 3. Selskabet kan efter udløbet af prøveperioden på 1 måned, jvt. § 4, stk. 2, opsige
nærværende kontrakt med øjeblikkelig virkning, såfremt vognmanden gør sig skyldig i
gentagne forsømmelser i henhold til kontrakten, eller at der fra selskabets kunder indløber
gentagne og berettigede klager over vognmanden. Eller hvis selskabet vurdere i grove tilfælde
at vognmanden i den grad modarbejder selskabet så meget, at det kan skade selskabet eller
selskabets kunder.
Opsiger selskabet kontrakten efter nærværende bestemmelse, og efter eventuel afregning for de
af vognmanden indkørte ture, har selskab og vognmand ikke yderligere økonomiske krav på
hinanden ..."

I juli måned 2005 underskrev parterne følgende enslydende ligeledes af Logistic affattede
tillæg til kontrakten:

"...
Konkurrenceklausul med samarbejdspartnere
Logistic ... og ovenstående partner samt ansatte ..., benævnes som OP, er indforståede med, at
de begge er forpligtede til såvel under samarbejdet som i en periode på 2 år efter samarbejdets
ophør at afstå fra enhver handling, der kan indebære illoyal konkurrence over for samarbejdet.
Som illoyal konkurrence betragtes navnlig, men ikke begrænset til, misbrug af oplysninger eller
viden erhvervet under samarbejdet vedrørende forretningskoncept, kunder, produkter samt
goodwillsnylteri.

Særligt forpligter OP sig med nærværende aftale, [til] at afstå fra under nogen form at tage
kontakt til og udføre opgaver for UPS ­ United Parcel Service. OP forpligter sig endvidere til
ikke at have nogen direkte eller indirekte økonomiske samarbejde med UPS eller virksomheder
eller personer, som konkurrerer med denne. Det er derfor OP forbudt i en periode på 2 år efter


3

samarbejdets ophør at udføre arbejde for eller på anden måde bistå UPS, som OP har haft en
forretningsmæssig forbindelse med i kraft af samarbejdet med Logistic ....

Overtrædelse af dette forbud kan af Logistic ... forhindres ved nedlæggelse af fogedforbud
(uden sikkerhedsstillelse).

OP er forpligtet til i tilfælde af overtrædelse af forbuddet at betale en konventionalbod stor kr.
250.000. I stedet for konventionalbod er Logistic ... berettiget til at kræve erstatning for det tab,
overtrædelsen medfører.
..."

Rune og Michael Raaschou opsagde samarbejdet den 11. oktober 2005 til fratræden den 11.
november 2005. Rune Raaschou genoptog samarbejdet.
Logistic opsagde ved skrivelse af 28. december 2005 de sagsøgte, bortset fra Michael
Raaschou, med virkning fra den 30. december 2005 under henvisning til, at Logistic ikke
længere havde kontrakt med UPS.
Den 14. januar 2006 deltog de sagsøgte i et møde hos TS TransportService A/S (i det
følgende: TS), som havde indgået kontrakt med UPS, og som tilbød dem at udføre denne
kørsel. De sagsøgte begyndte alle at køre for TS i løbet af januar måned 2006.
Ved skrivelse af 24. januar 2006 skrev Logistics advokat til de sagsøgte, at de overtrådte
konkurrenceklausulen ved på ny at køre for UPS, og påbød dem at ophøre hermed og hver
betale 250.000 kr. for overtrædelse af klausulen.

Rune Raaschou arbejder i dag som lagerarbejder. Michael Raaschou arbejder deltids
som vagt. Georg Andy T. Hulstrøm kører fortsat med en bil for TS. Bill Volche er i lære som
automekaniker. Johnny M. Larsen kører transport af reservedele. Berit Meisner er under
konkursbehandling.

Forklaringer

Christine Schou har forklaret, at hun i år 2000 gik ind i sin mands vognmandsfirma, Avadis
ApS, hvor hun stod for UPS. Da Avadis ApS lukkede, stiftede de Logistic, som overtog
kontrakten med UPS. De havde udført opgaver for UPS i 9 år i de to selskaber, da
samarbejdet ophørte. Der var i alt omkring 25 vognmænd, der kørte UPS for Logistic.

Hun lavede konkurrenceklausulen i juli 2005, efter at 7 andre vognmænd end de
sagsøgte havde kontaktet UPS i et forsøg på at overtage kontrakten. Hun fortalte alle


4

vognmændene
om
denne
episode,
da
hun
forelagde
tillægsaftalerne
med
konkurrenceklausulen for dem. Konkurrenceklausulen havde hun fået udarbejdet af sin
advokat, idet den alene skulle omfatte UPS. Hun ville have afbrudt samarbejdet med
vognmænd, der ikke underskrev, og det sagde hun til dem.

Kontrakten med UPS havde altid en løbetid på et år, og i slutningen af oktober
begyndte forhandlingerne om næste års kontrakt. I 2005 ville UPS have nye hårde krav til
bøder til chaufførerne, hvis de begik fejl. Den 23. december 2005 blev hun ringet op af UPS,
der oplyste, at UPS ikke ville fortsætte samarbejdet. Før da var hun ikke klar over, at UPS
overvejede at stoppe samarbejdet. Hun ringede til alle vognmændene og oplyste, at hun ikke
kunne sikre dem nogen indtægt fra og med januar måned 2006, og hun tilbød dem derfor at
blive fritstillet i stedet for at opsige dem med 30 dages varsel.
Hun prøvede at "sælge" teamet videre til andre i branchen, ligesom hun tilbød UPS en
ændring af hendes rolle, idet det jo var hende og UPS, der var blevet uenige. Mens disse
forsøg stod på, opdagede hun den 20. januar 2006, at de sagsøgte kørte for UPS.

Hun havde et møde med vognmændene i starten af januar, hvor de blev orienteret om,
at hun fortsat håbede på at få kontrakten tilbage med UPS.

Rune Raaschou har forklaret, at han kom i kontakt med Logistic sagsøger gennem en bekendt,
og var til samtale den 8. december 2004. Han startede på prøve den næste dag for egen
regning. Den følgende dag begyndte han uden at have nogen skriftlig kontrakt at køre for
Avadis ApS med sin egen bil, som han havde købt til formålet for 60.000 kr. + moms.
Midt i 2005 blev der indgået en skriftlig kontrakt, som var udarbejdet af Christine
Schou. I juli måned ville Christine Schou have aftalen om en konkurrenceklausul. Papirerne
blev lagt på et bord, og de skulle skrive under. De kunne tage papirerne med hjem, inden de
skrev under, men de fik ingen gennemgang af klausulen.
På opfordring af Christine Schou købte han en større bil til 175.000 kr. + moms. Han
lånte pengene af sin far.
En typisk dag startede ved 78 tiden i Glostrup. Pakkerne blev lagt på bilen i
rækkefølge, og derefter kørte han ud og leverede. Undervejs får han oplysninger om
opsamling han skal foretage. Så returnerer han til UPS sidst på dagen efter typisk 10 timer.
Indtægtsmæssigt løb det rundt, men han kunne ikke betale afdrag på bilen.


5

Han opsagde kontrakten, fordi det var for hårdt. Hans bil skulle ofte køre så mange
pakker, at der ikke var plads hertil, således at han måtte hente pakker to gange. Han
begyndte dog igen, da han ikke havde fundet andet arbejde.
Christine Schou bragte kontrakterne til ophør med den begrundelse, at der ikke var
noget at køre, og de fik herefter ingen betaling. Han havde regnet med at køre for Logistic i
mange år.
Omkring den 14. januar spurgte Berit Meisner ham, om han ville med til et møde hos
TS. Alle de sagsøgte deltog i mødet. De drøftede konkurrenceklausulen på mødet, og alle
mente, at den var for hård, idet de blev nægtet at køre overhovedet. Det var først hos TS, det
gik op for ham, hvor vidtgående konkurrenceklausulen var. Han startede hos TS den 16.
januar 2006, og hans indtjening steg voldsomt.

Parternes synspunkter

Sagsøgers advokat har gjort gældende, at de sagsøgte er bundet af konkurrenceklausulen i
tillægsaftalen af juli 2005, idet klausulerne ikke var urimelige, og idet de sagsøgte overtrådte
klausulerne ved at påtage sig arbejde for UPS

Logistic arbejdede på at få ny kontrakt med UPS og på at få anden beskæftigelse til de
sagsøgte, men de sagsøgte fjernede Logistics muligheder herfor ved at tage arbejde hos TS
med henblik på kørsel for UPS.

Logistic har ikke misligholdt kontrakten, idet sagsøger loyalt har oplyst til de sagsøgte,
at der ikke var noget arbejde, da de ikke havde fået forlænget kontrakten med UPS. De
sagsøgte havde ikke krav på arbejde eller betaling, når der ikke var arbejde.

Da klausulen er overtrådt, skal hver af de sagsøgte betale den aftalte bod på 250.000 kr.

De sagsøgtes advokat har gjort gældende, at konkurrenceklausulen ikke er bindende for de
sagsøgte, idet den er ensidigt udarbejdet af Logistic og ikke var genstand for forhandling,
ligesom de belastende vilkår i klausulen ikke blev gennemgået og fremhævet for de
sagsøgte, der er almindelige vognmænd uden særlig uddannelse.
Logistic har endvidere selv ensidigt annulleret og dermed misligholdt kontrakten og
kan derfor ikke længere påberåbe sig klausulen. Logistics opsigelse af kontrakten med de


6

sagsøgte til ophør et par dage sendere med udgangen af december måned 2006 var i strid
med kontraktens § 4 om en måneds opsigelse. Den pågældende opsigelsesvarsel ville have
givet de sagsøgte mulighed for at finde arbejde, der ikke krænkede konkurrenceklausulen.

Konkurrenceklausulen er endvidere urimelig både ved sin indskrænkning af de
sagsøgtes adgang til erhverv og ved sin bredde, idet den nærmest omfatter hele de sagsøgtes
branche. Klausulen må derfor tilsidesættes som urimelig, jf. aftalelovens § 36, hvilket
yderligere støttes af de sagsøgtes sociale situation og af, at der ikke blev betalt de sagsøgte
nogen form for vederlag for at påtage sig klausulen, som blev forelagt dem "take it or leave
it".

Hertil kommer, at det er Logistics egne forhold, der har bevirket, at samarbejdet
ophørte, idet Logistic havde mistet sin kontrakt med UPS. Det er udokumenteret, at Logistic
fortsatte forhandlinger med UPS, og da UPS allerede havde indgået aftale med TS
forekommer det heller ikke troværdigt, at UPS skulle have indladt sig i yderligere
forhandlinger med Logistic, der derfor ikke har nogen reel interesse i at gøre klausulen
gældende over for de sagsøgte vognmænd. Logistic har da heller ikke gennem fogedforbud
søgt at håndhæve klausulen. Også af denne grund må kravet om konventionalbod
tilsidesættes.

Sø og Handelsrettens afgørelse

Efter modtagelsen af UPS' meddelelse af 23. december 2005 om, at kontrakten ikke ville blive
fornyet, opsagde Logistic den 28. december 2005 kontrakten med de sagsøgte vognmænd til
ophør den 30. december 2005, dvs. med blot 2 dages varsel og ikke som aftalt i kontrakten
med et varsel på mindst en måned. Baggrunden herfor var, at Logistic efter at have mistet
kontrakten med UPS ikke længere kunne anvise vognmændene det aftalte indtægtsgivende
arbejde for UPS. Herved misligholdt Logistic imidlertid sin kontrakt med de sagsøgte
vognmænd.

De sagsøgte vognmænd stod således i den opsigelsesperiode, hvor de ved kontrakten
var sikret et udkomme, mens de ledte efter andet arbejde, uden indtægtsgrundlag, og det
lægges til grund, at de blot søgte at opretholde deres levevej ved i januar måned 2006 ­ de
fleste sagsøgte først efter et møde foranlediget af TS den 16. januar 2006 ­ at levere de


7

tjenesteydelser, som de hidtil havde leveret til Logistic, til TS, som i det kommende år havde
fået kontrakten med UPS, og som derfor havde behov for bistand af vognmænd med udstyr
til og erfaring i kurertjeneste.
Det lægges endvidere til grund, at Logistic i januar måned 2006 ikke havde nogen
udsigt til at få forlænget den kontrakt med UPS, som var baggrunden for, at Logistic havde
krævet, at vognmændene påtog sig konkurrenceklausulen.

Herefter, og idet det er ubestridt, at de sagsøgte ikke havde medansvar for, at Logistic
mistede kontrakten med UPS, findes de sagsøgte vognmænds adfærd under de således
foreliggende omstændigheder ikke at kunne anses som illoyal konkurrence i forhold til
Logistic. Det bemærkes herved, at konkurrenceklausulen ved en umiddelbar læsning vel kan
forekomme særdeles vidtgående ved at forbyde enhver form for samarbejde mellem
vognmænd og personer eller virksomheder, der samarbejder eller konkurrerer med UPS,
men at den dog ved en indskrænkende fortolkning mod affatteren og til gunst for den
bebyrdede må antages alene at forbyde sådanne handlinger, hvis de indebærer illoyal
konkurrence, jf. herved den sammenhæng mellem stk. 2, 2. pkt., stk. 2, 1. pkt., og stk. 1, som
fremgår af klausulens opbygning, og som understreges ved anvendelsen af ordene "Særligt"
og "derfor".

Ved vurderingen må der tillige lægges vægt på, at de sagsøgte vognmænd ikke
modtog nogen form for betaling for at påtage sig konkurrenceklausulen, at den blev forelagt
dem til underskrift uden, at de fik uvildig rådgivning om indholdet af de forpligtelser, de
herved påtog sig, at der ikke fandt nogen form for forhandling sted, og at de sagsøgte
vognmænd af Logistic blev sat i en "take it or leave it" situation, hvor de fik valget mellem at
acceptere klausulen i den udformning, som Logistic på egen hånd havde givet den, eller at
miste hele deres indtægtsgrundlag. Klausulen var endvidere usædvanligt langvarig og
indeholdt ingen geografisk begrænsning, ligesom den konventionalbod, der skulle betales
ved overtrædelse, forekommer ganske uproportional. Logistic har da heller ikke søgt at
håndhæve konkurrenceklausulen ved at begære nedlæggelse af fogedforbud.
Herefter findes det, i hvert fald under de foreliggende omstændigheder, urimeligt og i
strid med redelig handlemåde at gøre konkurrenceklausulen gældende over for de sagsøgte
vognmænd, der således frifindes.


8

Logistic skal i sagsomkostninger betale 10.000 kr. til hver af de sagsøgte til dækning af udgift til advokatbistand.

T H I K E N D E S F O R R E T

Transport Brødrene v/Rune Raaschou, TransportBrødrene v/Michael Raaschou, Andy Trans v/Georg A.T. Hulstrøm, Orbit Service v/Bill Volche, J. L. Transport v/Johnny M. Larsen og B´s Handel & Transport v/Berit Meisner frifindes, og Logistic Consult ApS skal betale hver af dem 10.000 kr. i sagsomkostninger.


Lars Krobæk
Michael B. Elmer
Ove Andersen

(retsformand)(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»