Overførsel af domænenavn

Resumé

Klagenævet for Domænenavne og DK Hostmaster A/S frifundet i en sag om overførsel af www.advokat.dk til Advokatsamfundet. 

Dom i sagerne H 34/02 og V 109/03


Netdenmark A/S
(advokat Thomas Hansen)

mod

Klagenævnet for Domænenavne
(advokat Mads Berendt)

og

DK Hostmaster A/S
(advokat Mads Berendt)


Den 8. maj 2003 traf Klagenævnet for Domænenavne (i det følgende: Klagenævnet) afgørel-
se om, at domænenavnene advokat.dk, advokaten.dk, advokater.dk og advokaterne.dk,
som Netdenmark A/S (i det følgende: Netdenmark) havde registreret første gang i 1997,
skulle overføres til Advokatsamfundet.

Ved Københavns Byrets Fogedafdelings kendelse af 23. maj 2003 har Netdenmark fået
nedlagt forbud mod, at DK Hostmaster foretager overførslen til Advokatsamfundet.2

Under sagen skal der navnlig tages stilling til, om Klagenævnet havde kompetence til
at træffe afgørelsen af 8. maj 2003, og om DK Hostmaster A/S (i det følgende: DK Host-
master) kan gennemføre afgørelsen.

Påstande

Netdenmark har nedlagt følgende påstande:

-
Klagenævnet skal anerkende, at det ikke har haft kompetence til at træffe afgø-
relse om overdragelse af domænenavne registreret før den 22. februar 2000 un-
der landedomænet .dk, herunder om overdragelse af domænenavnene advo-
kat.dk, advokaten.dk, advokater.dk og advokaterne.dk til Advokatsamfundet

-
Klagenævnets afgørelse herom af 8. maj 2003 ophæves.

-
DK Hostmaster forbydes at overdrage domænenavnene advokat.dk, advoka-
ten.dk, advokater.dk og advokaterne.dk til Advokatsamfundet

-
Københavns Byrets fogedafdelings forbud af 28. maj 2003 stadfæstes som lovligt
gjort og forfulgt.

Klagenævnet og DK Hostmaster har påstået frifindelse.

Under sagens forberedelse nedlagde Netdenmarks advokat i sit processkrift III af 30. no-
vember 2004 og påstandsdokument af 30. december 2004 påstand om, at Klagenævnet skul-
le anerkende, at dets afgørelse af 8. maj 2003 skulle ophæves, hvis retten kom frem til, at
Klagenævnet ikke havde kompetence til at træffe afgørelsen. Klagenævnets advokat tog i sit
påstandsdokument af 2. december 2004 bekræftende til genmæle over for påstanden i denne
udformning.

I sit påstandsdokument af 21. april 2006 har Netdenmarks advokat udformet den
nævnte påstand således, at Klagenævnets afgørelse af 8. maj 2003 påstås ophævet, uden at
påstanden er knyttet til nogen forudsætning om, at retten finder, at Klagenævnte ikke har
kompetence til at træffe afgørelsen. Klagenævnets advokat har under domsforhandlingen
under henvisning til, at den ændring, som Netdenmarks advokat har foretaget i sin påstand,3
bevirker en væsentlig udvidelse af denne, anmodet om tilladelse til at ændre sin modpå-
stand til frifindelse.


Regler for domænenavne under landedomænet .dk

Foreningen af Internet Leverandører (i det følgende: FIL) administrerede oprindelig lande-
domænet .dk. Efter FIL's regelsæt af 15. januar 1997 skulle en ansøgning om et domæne-
navn vedlægges en "erklæring om, at anmelderens brug af domænenavnet ikke krænker
tredjemandsrettigheder. ...". Der var ingen regler i regelsættet om inddragelse af domæne-
navne.

DIFO blev stiftet i 1999 og overtog fra FIL administrationen af landedomænet .dk. DI-
FO vedtog den 21. februar 2000 "Regler for registrering, administration og konfliktløsning
vedrørende domænenavne under top level domænet .dk" (i det følgende: DIFO's regler).
Det fremgår af opkrævningerne af årlig afgift for registrering af domænenavn under .dk
domænet, at registranten ved betaling af afgiften anerkender "foreningen Dansk Internet
Forum, Klagenævnet for Domænenavne og de regler, der gælder for domænenavne under
.dk, og som udstedes af Dansk Internet Forum. ..." DIFO's regler af 21. februar 2000 fastsæt-
ter bl.a. følgende:

"...

1.4 Definitioner

...

b. DK Hostmaster: Et aktieselskab, der ejes 100 % af DIFO, og som efter delegation fra
DIFO registrerer og delegerer andenordens domænenavne under .dk-domænet. ...

4.1. Inddragelse i almenhedens interesse

DIFO kan beslutte, at DK Hostmaster skal inddrage domænenavne, der allerede er regi-
streret til ibrugtagning, hvis der skønnes behov for at anvende disse domænenavne i
almenhedens interesse. ...

5.1. Klagenævnet for Domænenavne

DIFO nedsætter et klagenævn for domænenavne, der træffer afgørelse i sager af den un-
der pkt. 5.2 nævnte art. ...4
5.2. Sagsområde

Klagenævnet for Domænenavne er kompetent til at behandle sager om, hvorvidt en do-
mæneregistrering, som har fundet sted efter den 22. februar 2000, er sket i strid med
gældende dansk ret og nærværende regelsæt.

..."

Den 1. december 2002 har DIFO affattet reglernes pkt. 5.2. således:

"...

5.2. Sagsområde

a. Klagenævnet for Domænenavne er kompetent til at behandle sager om, hvorvidt en
domænenavnregistrering strider mod gældende dansk ret og nærværende regler. Næv-
net kan herunder træffe beslutning om at overføre, suspendere eller slette sådanne do-
mænenavne.

b. Nævnet kan træffe afgørelse i sager vedrørende beslutninger truffet af DIFO i medfør
af pkt. 4.1 i nærværende regler.

..."

Domænenavnene advokat.dk, advokaten.dk, advokater.dk og advokaterne.dk

Netdenmark registrerede i 1997 domænenavnene advokat.dk, advokaten.dk, advokater.dk
og advokaterne.dk.

I brev af 22. maj 2001 til DIFO rejste advokat Janne Glæsel på vegne Advokatsamfun-
det indsigelse over for, at Netdenmark havde registreret domænenavnene advokat.dk, ad-
vokaten.dk, advokater.dk og advokaterne.dk. Formanden for DIFO's bestyrelse svarede 21.
november 2001, at DIFO ikke fandt grundlag for at inddrage Netdenmarks domænenavn,
og henviste Advokatsamfundet til at indbringe sagen for Klagenævnet mv.

Den 19. december 2001 indbragte advokat Janne Glæsel på vegne Advokatsamfundet
sagen for Klagenævnet. Under skriftvekslingen gjorde Netdenmarks advokat gældende, at
Klagenævnet ikke havde kompetence til at behandle sagen, idet denne vedrørte registrerin-
ger foretaget før den 22. februar 2000, jf. pkt. 5.2 i DIFO's dagældende regler.

Den 8. maj 2003 traf Klagenævnet på grundlag af den ovenfor omtalte ændrede ud-
formning af pkt. 5.2 i DIFO's regler afgørelse om, at Netdenmark skulle anerkende, at Net-5
denmarks registreringer af domænenavnene advokat.dk, advokaten.dk, advokater.dk og
advokaterne.dk var i strid med gældende dansk ret, og at domænenavnene skulle overføres
til Advokatsamfundet.

Efter begæring af Netdenmarks advokat afsagde Københavns Byrets fogedafdeling
den 23. maj 2003 kendelse, hvorved det mod sikkerhedsstillelse blev forbudt DK Hostmaster
at overføre de pågældende domænenavne til Advokatsamfundet, samtidig med at en begæ-
ring om et tilsvarende forbud i forhold til Klagenævnet blev nægtet fremme.

Forklaringer

Direktør og indehaver af Netdenmark, Jesper Søgaard, har forklaret, at han alene anser Net-
denmark for bundet af FIL's regler, der gjaldt i 1997, idet Netdenmark på intet tidspunkt har
accepteret DIFO's regler. Ved betaling af årsafgiften har han taget forbehold over for formu-
leringen på DIFO's opkrævninger om, at man ved betaling anerkender DIFO's regler. Kla-
genævnet burde ved modtagelsen have afvist advokat Janne Glæsels klage, da sagen angik
en registrering før den 22. februar 2000, som Klagenævnet på tidspunktet ikke havde kom-
petence til at behandle. Han finder det yderst betænkeligt, at DIFO, hvis bestyrelse advokat
Janne Glæsel i øvrigt er medlem af, under skriftvekslingen ændrede Klagenævnets kompe-
tence til skade for hans registreringer. Netdenmark driver på domænet www.advokater.dk
en gratis database over danske bestallingshavende advokater, der er langt bedre end Advo-
katsamfundets advokatdatabase, advokatnoeglen.dk, som ikke er ordentligt opdateret.

DK Hostmasters direktør, Per Kølle, har forklaret, at DIFO og DK Hostmaster er med til at
sikre, at Netdenmarks hjemmeside er tilgængelig på Internettet. Netdenmarks adgang til at
have et domænenavn knyttet til sin hjemmeside på Internettet beror på en aftale med DIFO
og DK Hostmaster. Da DIFO overtog administrationen af landedomænet .dk, skrev DIFO til
de ca. 60.000, som havde registreret .dk domæner med henblik på accept af de nye regler,
men kun ca. 15.000 besvarede henvendelsen. Han kan ikke udelukke, at Netdenmark ikke
har modtaget skrivelsen, idet listen over registranter ikke var opdateret.6
Parternes synspunkter

Netdenmarks advokat har gjort gældende, at Klagenævnet, som tidligere har taget bekræften-
de til genmæle over for Netdenmarks påstand vedrørende ophævelse af Klagenævnets af-
gørelse af 8. maj 2003, under domsforhandlingen i denne sag ikke bør kunne ændre sin på-
stand til frifindelse for Netdenmarks påstand om ophævelse af Klagenævnets afgørelse af 8.
maj 2003.

De omtvistede domænenavne er undergivet Netdenmarks ejendomsret, som er be-
skyttet efter grundlovens § 73.

Netdenmark er alene bundet af de regler, der følger af FIL's regelsæt af 15. januar
1997, som Netdenmark tiltrådte ved registreringen. Disse regler giver ikke DIFO eller DK
Hostmaster mulighed for at inddrage og overføre domænenavne i almenhedens interesse.
Netdenmark har ikke tiltrådt DIFO's regler, herunder ændringen af 20. december 2002, hvor
Klagenævnet blev tillagt kompetence til at træffe afgørelse vedrørende registreringer før
den 22. februar 2000. Tværtimod har Netdenmark ved betaling af den årlige registreringsaf-
gift taget tydeligt forbehold over for DIFO's regler.

Det må endvidere anses for yderst betænkeligt, at DIFO under skriftvekslingen gav
Klagenævnet kompetence til at behandle sager om registreringer før den 22. februar 2002.


Klagenævnets og DK Hostmasters advokat har gjort gældende, at retten bør give tilladelse til, at
Klagenævnet ændrer sin påstand over for Netdenmarks påstand vedrørende ophævelse af
Klagenævnets afgørelse af 8. maj 2003 til frifindelse. Netdenmark havde under skriftveks-
lingen formuleret sin påstand om Klagenævnets kompetence således: "Måtte retten komme
frem til, at [Klagenævnet] ikke havde kompetence til at træffe afgørelsen af 8. maj 2003 om
overdragelse af domænerne advokat.dk, advokaten.dk, advokater.dk og advokaterne.dk til
Advokatsamfundet, tilpligtes [Klagenævnet] at anerkende, at afgørelsen af 8. maj 2003 op-
hæves allerede pga. den manglende kompetence." Når Klagenævnet i sit påstandsdoku-
ment af 2. december 2004 tog bekræftende til genmæle, var det over for påstanden i denne
udformning, hvor ophævelsen blev beskrevet som en konsekvens af en manglende kompe-
tence. I sit afsluttende påstandsdokument af 21. april 2006 har Netdenmark imidlertid fjer-
net det led i påstanden, som knytter ophævelsen af Klagenævnsafgørelsen til konstateringen7
af en manglende kompetence, og har herved gjort påstanden om ophævelse af afgørelsen
helt generel og uafhængig af kompetencespørgsmålet. Herved har Netdenmarks påstand
afgørende skiftet karakter, således at Klagenævnet må have adgang til at ændre sin påstand,
således at der ikke tages bekræftende til genmæle over for Netdenmarks påstand i den ænd-
rede udformning.

Netdenmark har ikke nogen ejendomsret til de pågældende domænenavne, og sagen
har intet at gøre med grundlovens § 73. Retten til at bruge et domænenavn under .dk do-
mænet er ikke en ejendomsret, men en fordringsret, nemlig en ret til eller et krav på at mod-
tage en tjenesteydelse. Adgangen til at bruge et domænenavn beror således på en kontrakt
om levering af en tjenesteydelse fra DK Hostmaster mod betaling af en årsafgift, jf. Betænk-
ning nr. 1450 om administration af domænenavne i Danmark s. 22 ­ 23. I øvrigt er DIFO ik-
ke en offentlig myndighed og som sådan heller ikke forpligtet af grundlovens frihedsrettig-
heder.

DIFO overtog retten til at administrere landedomænet .dk fra FIL, og Højesteret har i
sin dom af 26. januar 2006 (UfR 2006.1189 H), der også angår inddragelse af et domænenavn
registreret før den 22. februar 2000, afgjort, at retsforholdet mellem DIFO og indehaveren af
et domænenavn er af aftaleretlig karakter, og at DIFO kan foretage ændringer i dette aftale-
forhold. Netdenmark burde have anlagt sagen mod Advokatsamfundet, såfremt Netden-
mark havde ønsket en prøvelse af, om Netdenmarks domæneregistreringer i forhold til Ad-
vokatsamfundet var sket i strid med gældende ret, herunder markedsføringslovens § 1, jf.
punkt 5.2 i DIFO's regler af 21. februar 2000.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Af de af grunde, som er anført af Klagenævnets advokat, tillader retten i medfør af retspleje-
lovens § 363, stk. 1, nr. 1, at Klagenævnet ændrer sin påstand til frifindelse over for Net-
denmarks påstand vedrørende ophævelse af Klagenævnets afgørelse af 8. maj 2003. Formu-
leringen af Klagenævnets tidligere påstand, der tog bekræftende til genmæle, havde sam-
menhæng med, at Netdenmarks påstand da var formuleret som en konsekvens af, at retten i
givet fald havde fundet, at Klagenævnet savnede kompetence til at træffe den pågældende
afgørelse. Netdenmarks ændring af påstanden, således at afgørelsen påstås ophævet, uden8
at dette begrundes som en konsekvens af en konstateret kompetencemangel, indebærer en
afgørende udvidelse af Netdenmarks påstand, som Klagenævnet må have mulighed for at
tage til genmæle overfor.

Adgangen til at benytte et domænenavn som betegnelse for en adresse på Internettet
under landedomænet .dk er ikke nogen tingligt beskyttet ret, men alene en ret til at kræve
erlæggelse af en tjenesteydelse i overensstemmelse med det nærmere indhold af den kon-
trakt, som brugeren af domænenavnet har indgået med DIFO, som står for dette landedo-
mæne.

Uanset om Netdenmark som forklaret af Jesper Søgaard måtte have taget forbehold
heroverfor i forbindelse med sine betalinger mv., findes Netdenmark ved at have modtaget
og gjort brug af DIFO's tjenesteydelser i forbindelse med de pågældende domænenavne og
ved at betale den hermed forbundne periodiske afgift at være blevet bundet ved de vilkår,
som DIFO havde fastsat herfor, og med hvilke Netdenmark var bekendt, navnlig DIFO's
regler. Netdenmark kan således ikke ved sine forbehold ensidigt tilegne sig de pågældende
domænenavne, men må respektere, at vilkårene for brugen af de pågældende domænenav-
ne kan ændres af udbyderen. Hvis Netdenmark ikke ville underkaste sig disse vilkår, stod
det Netdenmark frit for at undlade at forny kontrakten med DIFO vedrørende de pågæl-
dende domænenavne og i stedet udbyde sin hjemmeside under et domænenavn på et andet
domæne.

Som realdebitor i et vedvarende kontraktforhold er DIFO endvidere berettiget til med
passende varsel at opsige kontraktforholdet eller at ændre vilkårene herfor, jf. også Højeste-
rets dom trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2006, side 1189.

DIFO har således været berettiget til i sine regler af 21. februar 2000 at fastsætte, at
Klagenævnet har kompetence til at afgøre tvister vedrørende domænenavne under lande-
domænet .dk, og til den 1. december 2002 at udvide kompetencen til også at omfatte domæ-
nenavne, der var registreret første gang før den 22. februar 2000.

Klagenævnet havde, da det traf afgørelsen af 8. maj 2003, hjemmel i DIFO's regler pkt.
5.2 til at træffe afgørelse som sket vedrørende Netdenmarks registreringer af de nævnte
domænenavne, og retten har i det, som Netdenmark har anført, intet grundlag for at tilside-
sætte denne afgørelse. Det bemærkes, at Klagenævnet ikke var oprettet ved lov, og at retten9
ikke kan efterprøve Klagenævnets processuelle behandling af sagerne, herunder om Klage-
nævnet burde have truffet afgørelse i sagen inden den 1. december 2002.

Herefter, og idet Netdenmarks påstande om ophævelse af Klagenævnets afgørelse af
8. maj 2003 om, at de pågældende domænenavne skal overføres til Advokatsamfundet, og
om, at DK Hostmaster skal have forbud mod at gennemføre denne afgørelse ved at overføre
dem til Advokatsamfundet, umiddelbart berører Advokatsamfundet, der ikke er part i sa-
gen, idet Netdenmark har valgt ikke at anlægge denne sag mod Advokatsamfundet, frifin-
des Klagenævnet og DK Hostmaster for disse påstande.

Da betingelserne for at nedlægge fogedforbud ikke har været opfyldt, ophæves Kø-
benhavns Byrets Fogedafdelings forbud af 23. maj 2003.

Efter sagens udfald finder retten, at Netdenmark skal betale 100.000 kr. til DK Host-
master og 125.000 kr. i sagsomkostninger til Klagenævnet, der ikke er momsregistreret.

T H I K E N D E S F O R R E T

Klagenævnet for Domænenavne og DK Hostmaster A/S frifindes.

Det forbud, som Københavns Byrets fogedafdeling har nedlagt den 23. maj 2003 over
for DK Hostmaster A/S, ophæves.

Netdenmark A/S skal inden 14 dage i sagsomkostninger til Klagenævnet for Domæ-
nenavne betale 125.000 kr. og til DK Hostmaster A/S 100.000 kr.John Tyrrestrup


Michael B. Elmer


Bjarne Egedal
(Retsformand)


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


genmæle overfor.

Adgangen til at benytte et domænenavn som betegnelse for en adresse på Internettet
under landedomænet .dk er ikke nogen tingligt beskyttet ret, men alene en ret til at kræve
erlæggelse af en tjenesteydelse i overensstemmelse med det nærmere indhold af den kon-
trakt, som brugeren af domænenavnet har indgået med DIFO, som står for dette landedo-
mæne.

Uanset om Netdenmark som forklaret af Jesper Søgaard måtte have taget forbehold
heroverfor i forbindelse med sine betalinger mv., findes Netdenmark ved at have modtaget
og gjort brug af DIFO's tjenesteydelser i forbindelse med de pågældende domænenavne og
ved at betale den hermed forbundne periodiske afgift at være blevet bundet ved de vilkår,
som DIFO havde fastsat herfor, og med hvilke Netdenmark var bekendt, navnlig DIFO's
regler. Netdenmark kan således ikke ved sine forbehold ensidigt tilegne sig de pågældende
domænenavne, men må respektere, at vilkårene for brugen af de pågældende domænenav-
ne kan ændres af udbyderen. Hvis Netdenmark ikke ville underkaste sig disse vilkår, stod
det Netdenmark frit for at undlad

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»