Daniel - Kontor
Jakob - TDO kontor 2
Sagsmappe & logo 11

Ordregiver hæftede for omkostninger

Resumé

Ordregiveren/fragtbestilleren hæftede for omkostninger i anledning af, at tre kølecontainere blev tilbageholdt af de russiske toldmyndigheder, fordi modtageren ikke afhentede godset

Dom i sagen S-17-09 

Samskip A/S 
(advokat Henrik Frandsen) 

mod 

Scandimeat ApS 
(advokat Per Rosenberg Andersen) 

Indledning 
Sagen vedrører spørgsmålet om ansvar i anledning af tilbageholdelsen i Rusland af tre kølecontainere, som Samskip A/S (Samskip), på foranledning af Scandimeat ApS (Scandimeat), havde sørget for transporten af fra Rotterdam til Skt. Petersborg. 

Sagen er anlagt den 1. juli 2009. 

Påstande 
Samskip A/S har nedlagt påstand om, at Scandimeat ApS skal betale 38.000 kr. euro med procesrente fra den 10. november 2008. 

 

Scandimeat ApS har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. 


Oplysningerne i sagen 
I forbindelse med transport af ti containere med gods fra Kina, som skulle transporteres til Rotterdam med rederiet Hyundai, rettede Scandimeat i februar 2007 henvendelse til Samskip med forespørgsel om, hvorvidt Samskip kunne være behjælpelig med den videre transport af godset fra Rotterdam til Skt. Petersborg. 

Kim Meldgaard fra Scandimeat skrev i en e-mail af 27. februar 2007 således til Samskip: 

"Med henvisning til vores telefonsamtale skal jeg kort fortælle om vores situation. 

Det drejer sig om 40ft frysecontainere med grøntsager som afskibes med Hyundai fra Qingdao, Kina, til Rotterdam hvorfra vi ønsker merchant haulage til destination St. Petersburg. 

Pt. er det 10-15 containere vi vil have af sted fra Kina så hurtigt som muligt. 

Mit spørgsmål er om I kan lave merchant haulage for os fra Rt Dam, hvad koster det med retur til Rt Dam, betingelser, hvilke havne vil I levere til og hvordan praktisk skal det håndteres? 

Vedr. manifest fra Rt Dam til St Petersburg så vil consignee selvfølgelig være vores kunde og I vil have info i god tid før fcl ankommer fra Kina til Rt Dam." 

Henrik Nielsen fra Samskip oplyste i brev af 28. februar 2007 blandt andet om priser. Den 14. marts 2007 skrev Kim Meldgaard, at der ønskedes en pakkeløsning, hvor Samskip forestod transporten fra Rotterdam til Skt. Petersborg og herefter returnerede de tomme containere til Rotterdam. Kim Meldgaard oplyste, at varerne var frosne grøntsager/broccoli. (Brevet af 14. marts 2007 er underskrevet af Kim Meldgaard, men også stilet til Kim Meldgaard?) 

Ved e-mail af 22. marts 2007 bekræftede Bo Jakobsen hos Samskip aftalen om transport af de ti containere. Han skrev bl.a.: 

"da jeg kan forstå at containerne bliver afskibet på original B/l fra kina skal disse afleveres i god tid før ankomst rotterdam til hyundai med besked om at containerne skal fritstilles til samskip bv, rotterdam 

alle demurrage/detention omkostninger skal afregnes mellem hyundai og scandimeat hvis vi kan få besked så snart cont. er afskibet fra kina med forventet eta til rotterdam således at vort kontor i rotterdam kan sørge for at der bliver reserveret plads på næste skibet til st. petersburg efter eta. vi vil foreslå at cont. bliver afskibet fra rotterdam på sea waybill, så vi undgår at der bliver demurrage i st. peterhurg fordi original B/l ikke er til stede ved ankomst." 

Containerne blev herefter afskibet fra Kina til Rotterdam. 

Af de udstedte konnossementer fremgår, at afskiber er et kinesisk firma, og modtager er et russisk firma, OOO llion 188300 Gatchina, Ul. Tchehova, D. 9, OF 9A, mens Samskips hollandske afdeling, Samskip BV, er anført som notify party. Ifølge konnossementerne inde-
holder lasten frossen broccoli. 

Efter ankomsten til Rotterdam i april 2007 blev syv containere returneret til Kina, mens tre containere blev oplagret fra medio april til medio august 2007. I denne periode pågik der forhandlinger mellem Samskip BV i Holland og Hyundai om betaling af demurrage for oplagringen af containerne. Scandimeat blev løbende underrettet herom og kom med bemærkninger hertil. 

Samskip BV fakturerede den 2. august 2007 Samskip i Danmark for demurrage på 43.000 euro og søfragt mm. på tre gange 1.673 euro, og Samskip i Danmark viderefakturerede Scandimeat for beløbet, i alt 48.019 euro. Med den e-mail af 2. august 2007, hvor Alex 
Feenstra fra Samskip BV i Holland fremsendte fakturaen til Kim Meldgaard, vedhæftede han tillige udkast til Bills of Lading. Scandimeat betalte fakturaen. 

Samskip BV udstedte herefter tre stk. Combined Transport Sea Waybill, et den 4. august 2007 og to den 14. august 2007. I overensstemmelse med anvisninger fra Kim Meldgaard i e-mail af 2. august 2007 blev modtager nu angivet som OOO "Saturn", 199106, St. Petersburg, ul. Veselnaja, d. 11, lit. A, pom 1-N, og samme firma stod som notify party. Samskip BV var angivet som carrier, og godset blev stadig angivet til at være frossen broccoli. 

Af standardvilkårene for Sea Waybill fremgår blandt andet følgende: 

"2. Definitions. 
"Carrier" means SAMSKIP h/f or its Subsidiaries. 
"Merchant" includes the Shipper, the Receiver, the Consignor, the Consignee, and the owner of the goods. 
... 

8. Hindrances etc. Affecting Performance.  

(1) The Carrier shall use reasonable endeavours to complete the transport and to deliver the goods at the place designated for delivery. 
(3) If the goods are not taken delivery of by the Merchant within a reasonable time after the Carrier has called upon him to take delivery, the Carrier shall be at liberty to put the gods in safe custody on behalf of the Merchant at the latter's risk and expense. 
(4) In any event the Carrier shall be entitled to full freight for goods received for transportation and additional circumstances referred to above. 
... 

20. Return of Containers 
(1) For the purpose of this Clause the Consignor shall mean the Person who concludes this Contract with the Carrier and the Consignee shall mean the person entitled to receive the goods from the Carrier. 
(2) ... 
(c) The Consignor and the Consignee shall be jointly and severally liable for any loss of, damage to, or delay, including demurrage of such articles, incurred during the period between handing over to the Consignee and return to the Carrier." 

Containerne blev afskibet fra Rotterdam med Unifeeder henholdsvis den 14. og 17. august 2007, først de to af containerne og senere den tredje container. Kim Meldgaard blev underrettet om afskibningen. 

Da containerne ankom til Skt. Petersborg, bad Alex Feenstra i en e-mail af 20. august 2007 Kim Meldgaard om at advisere modtageren om at afhente godset. Godset blev imidlertid ikke afhentet, og den 24. august 2007 skrev Alex Feenstra til Kim Meldgaard, at godset var under undersøgelse af toldmyndighederne, fordi det ikke var afhentet. Alex Feenstra bad Kim Meldgaard kontakte modtageren og anmode ham henvende sig til kontoret i Skt. Petersborg. 

Kim Meldgaard svarede i e-mail af 27. august 2007, at han havde givet modtageren besked herom og var blevet bedt om at vente, hvorfor han bad Samskip om det samme. 

Den 28. august 2007 skrev Alex Feenstra på ny til Kim Meldgaard omkring problemerne i Skt. Petersborg. Godset var stadig ikke afhentet, og containerne blev tilbageholdt af de russiske myndigheder. Alex Feenstra meddelte endvidere, at Samskip ville holde Scandimeat ansvarlig for omkostninger, som måtte påløbe i den anledning. 

Kim Meldgaard svarede ved e-mail af samme dag, at han ville lade beskeden gå videre, og den 29. august 2007 (X side 62) skrev han til Alex Feenstra, at han havde fået at vide, at demurrageomkostninger ville blive dækket, og at han ville give besked, når han hørte nær-
mere.

 

Den 6. september 2007 skrev Kim Meldgaard på ny til Alex Feenstra, at han var blevet bedt om at vente og ville vende tilbage med information så hurtigt, det var muligt. 


Med henvisning til oplysninger fra kontoret i Rusland meddelte Alex Feenstra den 6. september 2007 Kim Meldgaard og Bo Jakobsen, at containerne ville blive konfiskeret, hvis ikke den ønskede information fremkom. 

Ved toldmyndighedernes inspektion af containerne havde det vist sig, at containerne ikke indeholdt broccoli, men kød. 

I januar 2008 fik Samskip BV besked om, at Unifeeder, som havde udført transporten fra Rotterdam til Skt. Petersborg, var blevet holdt ansvarlig af toldmyndighederne. 

Ved e-mail af 29. januar 2008 holdt Samskip Scandimeat ansvarlig for alle omkostningerne med henvisning til, at Scandimeat var ordregiver og fragtbetaler. Samtidig opfordrede Samskip endnu en gang Scandimeat til at få den russiske kunde til at modtage levering eller 
oplyse navn, adresse og telefonnummer på kunden, så myndighederne selv kunne kontakte kunden. 

Kim Meldgaard svarede samme dag, at han var overrasket over at blive kontaktet, da den sidste korrespondance om sagen var i september 2007. Han anførte, at Scandimeat hverken var afskiber eller modtager og frasagde sig ethvert ansvar for omkostninger. 

Bo Jakobsen fastholdt i e-mail af samme dag, at Scandimeat var ansvarlig og bad igen om oplysninger om kunden i Rusland. 

Ved e-mail af 1. februar 2008 meddelte Kim Meldgaard, at Scandimeat ikke havde været i kontakt med modtager siden september 2007, da containerne var blevet leveret og aftalen dermed opfyldt for Scandimeats vedkommende. Scandimeat opgav et telefonnummer og 
navnet på en kontaktperson, Alexander Fedoseev, og oplyste, at han selv forgæves havde forsøgt at ringe til nummeret. Han bestred fortsat, at Scandimeat skulle være ansvarlig for omkostninger. 

Bo Jakobsen svarede i en e-mail af samme dag, at det er afskiberen/fragtbetaleren, der skal betale omkostningerne, hvis modtageren ikke tager imod leveringen, og kravet blev derfor fastholdt. 

Da de tilbageholdte kølecontainere var ejet af Hyundai, fremsatte Hyundai krav mod Samskip BV for detentionsomkostninger og restværdien af containerne. 

Samskip BV forhandlede med Hyundai om nedsættelse af kravet, der oprindeligt var opgjort til 63.070,11 euro med Hyundai, og Samskips advokat bad i brev af 13. oktober 2008 om Scandimeats eventuelle bemærkninger til forhandlingerne. Der blev mellem Samskip og Hyundai opnået enighed om betaling af 38.000 euro til Hyundai som erstatning for de tre containere, som Hyundai anså for for tabte. Hyundai fakturerede den 10. november 2008 Samskip BV for beløbet, som blev betalt, og samme dag fakturerede Samskip BV Samskip i Danmark for det samme beløb. Samskip rettede herefter kravet mod Scandimeat. 

Forklaringer 
Kim Meldgaard har forklaret, at han er medejer af og direktør i Scandimeat, som beskæftiger sig med eksport af frosne kødvarer, grøntsager, fisk, fjerkræ og oksekød. 

I februar 2007 blev han kontaktet af en af deres russiske forretningsforbindelser, som spurgte, om han kunne hjælpe med videretransport af nogle containere, som kom fra Kina til Rotterdam med Hyundai. Han skulle hjælpe med at finde den videre transport fra Rotterdam til Skt. Petersborg. Det var udelukkende en henvendelse om at flytte varerne, og Scandimeat var ikke part i en handelsaftale. Der var tale om en vennetjeneste, og Scandimeat har ikke haft fortjeneste ved at hjælpe med at finde en transportør. Scandimeat bruger forskellige transportører. Det var ikke første gang, han har formidlet en kontakt om transport. 

Han tog kontakt til mulige transportører, herunder Samskip, hvor han talte med Henrik Nielsen i slutningen af februar 2007. Han fortalte, at Scandimeat var blevet kontaktet af den russiske forretningsforbindelse, og han gjorde Henrik Nielsen opmærksom på, at de kun var formidler af kontakten. Han sendte efterfølgende Henrik Nielsen en e-mail med oplysningerne og med kopi til Bo Jakobsen, som skulle finde ud, hvordan transporten kunne lade sig gøre. Samskip ville stå som notify party i konnossementet, da det var det nemmeste. Dette var i orden med hans forretningsforbindelse, som hedder Saturn. Firmaet OOO Ilion, der er anført som modtager i konnossementet, kan måske være en kunde til hans russiske forretningsforbindelse. 

Containerne blev afskibet fra Kina, og han sørgede for oplysninger om afskibningen til Samskip. Han oplyste over for Samskip, at der var frossen broccoli i containerne, da det var det, han havde fået at vide. Der ankom ti containerne til Rotterdam, men de syv blev sendt 
tilbage. Han havde ikke indflydelse herpå. 

De tre containerne stod et stykke tid i Rotterdam, og der løb omkostninger på. Der var en forhandlingsproces mellem Hyundai og Samskip BV, som forsøgte at få nedsat omkostningerne. Han talte med Alex Feenstra om betalingen af omkostningerne, da den russiske forbindelse havde spurgt, om det var i orden, at pengene gik gennem Scandimeat, hvilket Samskip ingen indvendinger havde mod. Ved betaling af demurragebeløbet betalte de også for alle omkostninger ved videretransporten til Skt. Petersborg. 

To af containere kom af sted den 14. august, mens den sidste først kom af sted den 17. august, da der var problemer med tolden i Holland. Han ved ikke, hvorfor den ene container i første omgang blev tilbageholdt i Rotterdam. 

Han mener, at han per mail har modtaget kopi af konnossementerne fra Samskip for at kunne sende det videre til sin russiske forbindelse, men han har aldrig modtaget eller set standardvilkårene på Sea Waybill før, og han har ikke tidligere handlet med Samskip. 

Han fik besked om, at containerne blev afskibet fra Rotterdam og gav oplysningerne videre til den russiske forbindelse. Han modtog ikke en bekræftelse, da containerne ankom til Rusland. Det er normal procedure, at man har en vis periode på eksempelvis syv dage, hvor man kan hente containerne ved ankomststedet i Skt. Petersborg. Efter denne tidsfrist koster det penge. 

I slutningen af august havde han en e-mailkorrespondance med Samskip. Han hørte kun om problemer fra Samskip, ikke fra russerne. Han kontaktede sin russiske forbindelse vedrørende oplysningerne fra Samskip. Han kontaktede dem hver gang, han fik en rykker fra Samskip, men den russiske forbindelse sagde bare, at de vil vende tilbage. 

Fra september hørte han ikke mere fra Samskip, før han i januar 2008 blev kontaktet vedrørende problemer med en container. Samskip bad om oplysninger om modtager, og han forsøgte at kontakte vedkommende, men telefonen blev ikke taget. Normalt har han haft korrespondance med den russiske forbindelse via telefon og fax. Han gjorde en stor indsats for at få fat i dem. Sidst han havde kontakt til Saturn var i august/september via telefonen. Det var hans indtryk, at Saturn var den reelle modtager, og han har tidligere haft samarbejde 
med firmaet. 

I oktober 2007 modtog han et brev fra Samskips advokat om, at Samskip havde forhandlet pris med Hyundai for containerne, da der var en formodning for, at containerne var tabt. Han deltog i et møde med Samskip. Han ville gerne hjælpe, men kunne ikke love noget, da det var lang tid siden, han havde haft kontakt til sin russiske forbindelse. På mødet blev det kraftigt indikeret, at beløbet var eller ville blive betalt til Hyundai. 

Så vidt han ved, skal der medfølge et veterinærcertifikat, når man importerer kød til Rusland, og han mener også, at dette gælder ved broccoli. Han har sendt varer til Rusland før og har aldrig haft problemer tidligere. 

Han har ikke været i forbindelse med de russiske myndigheder eller Hyundai, da han ikke havde råderet over containerne. 

Bo Jakobsen har forklaret, at han er afdelingsleder og har været ansat i Samskip i 16 år. Han har haft med Rusland at gøre i 6 år. 

De fik en henvendelse fra Scandimeat om at være behjælpelig med transport af ti containere med broccoli fra Rotterdam. Han forstod det således, at der var tale om varer, som Scandimeat havde købt i Fjernøsten og videresolgt til Rusland. Han opfattede ikke Scandimeat som speditør, men som kunde, da tilbuddet blev indhentet i eget navn. I det videre forløb har han også betragtet Scandimeat som kunde og ordregiver i forhold til Samskip. Han ved ikke, hvad der er foregået mellem Kim Meldgaard og Henrik Nielsen. 

Samskip har landekontorer i København og Rotterdam, og kontoret i Rotterdam håndterede transporten til Rusland. Samskip er kunde hos Samskip BV. 

Det er Scandimeat, der har bestemt, hvem der skulle stå som afskiber på konnossementet. Afskiber kan godt være en anden end ordregiveren. De fik at vide af Scandimeat, at det var broccoli i containerne. 

Kim Meldgaard ville ikke betale de fulde detentionsomkostninger i Rotterdam, og vidnet sagde til Kim Meldgaard, at han kunne prøve at forhandle med Hyundai. Kim Meldgaard blev imidlertid afvist af Hyundai, som ikke ville forhandle direkte med ham, men kun 
med Samskip BV. Hyundai sendte således en faktura til Samskip BV i Holland, fordi Samskip BV stod som notify party. Samskip BV fakturerede herefter Samskip Danmark, som så fakturerede Scandimeat. De spurgte Scandimeat, hvem der skulle betale, og de fik at vide, at det skulle de ikke blande sig i, bare de fik deres penge. 

Når man sender gods til Skt. Petersborg, er man fuldstændig underlagt de russiske toldmyndigheders nåde. Ved mange varer, eksempelvis kød, skal den russiske modtager være i besiddelse af en importlicens. Normalt beder Samskip om en kopi af importlicensen, når de ved, at transporten indeholder kød. Man skal derimod ikke have importlicens for at importere broccoli. 

Rederiet er forpligtet til at oplyse de russiske myndigheder om godsets art, og modtageren af godset skal 24 timer inden skibets ankomst påbegynde indfortoldningsproceduren. Hvis dette ikke overholdes, er konsekvensen konfiskation eller inspektion af lasten. I denne sag blev godset inspiceret og konfiskeret, da man fandt ud af, at det var kød i stedet for broccoli. Det var et problem, da der ikke var importlicens, og russerne betragter det endvidere som svindel, da de ønsker kontrol med, hvor meget kød der kommer ind i landet, og hvor det kommer fra. I det øjeblik varen er arresteret, har de ikke adgang til den. De kunne intet gøre, da de ikke kunne få oplysninger fra Scandimeat. Det er ikke usædvanligt, at der står containere i Skt. Petersborg i et halvt års tid, men de fleste bliver dog hentet på et tidspunkt. Den eneste måde, man kan få en arresteret vare frigivet på, er, hvis ejeren af varerne selv tager til Rusland og betaler. Den anden mulighed er bestikkelse, og det bruger Samskip ikke. I øjeblikket er der 3-400 containere arresteret i Skt. Petersborg. 

Hvis alt var gået vel, havde modtageren i Skt. Petersborg henvendt sig til deres kontor i Skt. Petersborg og indledt indfortoldning. Det skete imidlertid ikke, og kontoret i Skt. Petersborg forsøgte flere gange at kontakte den angivne modtager, men kunne ikke få fat i firmaet eller kontakt til nogen på adressen. De bad Scandimeat om yderligere oplysninger om modtageren og oplyste om risikoen for konfiskation. De modtog aldrig yderligere oplysninger fra Scandimeat.

Kim Meldgaard blev fuldt orienteret om problemerne i Skt. Petersborg. De fortalte ham, at containerne var arresteret, og han måtte kontakte modtager. Først i januar/februar 2008 fik de oplyst et telefonnummer på modtageren. De har forsøgt at ringe og ved henvendelse på adressen fået oplyst, at firmaet ikke eksisterer. 

Ofte kan den russiske importør have flere firmadæknavne, så der kan ligge et andet firma bag navnet Saturn, men det er usædvanligt, at ingen henvender sig. 

Kontoret i Skt. Petersborg har været i kontakt med de russiske myndigheder, og Kim Meldgaard har bekræftet over for ham, at Scandimeat også har været i kontakt med myndighederne. 

Da Samskip står som notify party, bliver de automatisk adressat for demurrage og ansvarlig for tilbagelevering af containerne til Rotterdam. Da Hyundai mente, at containerne i Skt. Petersborg måtte anses for tabte, sendte Hyundai derfor en faktura til Samskip. Fakturaen dækker værdien af de tre containere og demurrage. 

Alex Feenstra har via telefon forklaret, at han har arbejdet for Samskip BV i Holland i 3 1/2 år. Han er Customer Service Officer for Rusland og arbejder kun med Rusland. 

Den største forskel mellem Rusland og Europa er, at toldmyndighederne i Rusland er anderledes strikte og har deres egne regler. Man skal have en importlicens, specielt ved import af kød, og hvis man ikke har den, giver det problemer i tolden. Den skal vises, når man henter containeren. Ved import af kød skal der også være et veterinærcertifikat, og konsekvensen af manglende importlicens eller veterinærcertifikat er konfiskation af containeren. 

Modtageren i Rusland har et antal dage til at vise papirerne til myndighederne og må begynde fortoldningsproceduren, før containeren ankommer. 

Oprindeligt var der tale om ti containere fra Kina, men kun tre kom til Rusland. Han ved ikke, hvorfor de syv containere blev returneret. Der løb detentionsomkostninger på i Rotterdam, og disse omkostninger skulle betales, før containerne kunne frigives og afskibes til Skt. Petersborg. De forhandlede med Hyundai om omkostningerne. 

Kim Meldgaard handlede for Scandimeat og ikke på vegne af andre. De modtog instruktioner til brug for konnossementerne. Firmaet i Kina, som stod som afskiber, var ikke deres kontraktpart, og der var angivet et russisk firma som modtager. Scandimeat oplyste, at containerne indeholdt broccoli. 

Han ved ikke, hvad der var i containerne, da de blev åbnet, men forstod at der var noget galt. Han blev ikke informeret om, at myndighederne havde fundet kød i containerne. Containerne blev tilbageholdt, fordi der ingen consignee var. De kunne ikke få kontakt til Saturn og bad Scandimeat om navn på kontaktperson og telefonnummer, men fik det ikke. Hans kolleger på kontoret i Skt. Petersborg var frustrerede, for i 95 % af tilfældene får man aldrig containeren igen, når den er konfiskeret i Rusland. Containerne er derfor at betragte som mistede. Detentionsomkostningerne steg, og det var derfor mest økonomisk at købe 
containerne for at standse omkostningerne. 

Fakturaen fra Huyndai på 38.000 kr. euro dækker 9.000 euro pr. container og 11.000 euro i detentionsomkostninger. Beløbet var oprindelig 64.000 euro, men blev reduceret til 38.000 euro. kr. De forsøgte at få beløbet så langt ned som muligt, også i deres egen interesse. 38.000 kr. er et fair beløb for tre containere. Normalt er Hyundais standardpris ikke til forhandling. 

Parternes synspunkter 
Samskip har gjort gældende, at det er udokumenteret, at Scandimeat har handlet på vegne af den russiske modtager. Kim Meldgaard henvendte sig til Samskip i eget navn, og han tilkendegav ikke at handle på vegne af andre. I e-ailkorrespondancen anfører han tværtimod ordet "vi" flere gange, og der er ingen tvivl om, at Scandimeat ønskede varerne flyttet for egen 
regning og i eget navn. Ved forhandling af demurrage i Rotterdam optrådte Kim Meldgaard også på egne vegne, og fakturaen blev udstedt til Scandimeat, som også betalte den. Hvis man optræder på andres vegne og ikke vil bindes selv, skal man gøre sin aftalepart opmærksom herpå, ellers bindes man. Scandimeat er ordregiver og har bestilt fragten, hvilket indebærer, at Scandimeat hæfter umiddelbart over for Samskip, jf. også U 2006.896 S. Der foreligger kontraktbrud af den indgåede transportaftale, da containerne ikke er blevet afhentet, og Scandimeat hæfter, uanset om det er dem selv eller deres samarbejdspartner, der misligholder aftalen. 

Scandimeat hæfter i øvrigt også som merchant efter Sea Wavbill-vilkårene for omkostningerne ved uafhentet gods. Consignor er den, der har indgået aftalen. Vilkårene må anses som vedtaget, da Scandimeat er professionel indenfor branchen og må vide, at der er standardvilkår til aftalen. Selv hvis Scandimeat alene har modtaget en forside, kan de ikke have en berettiget forventning om, at vilkårene ikke gjaldt. Vilkårene er endvidere frit tilgængelige på Samskips hjemmeside. Der var en forpligtelse til at returnere containerne, og Scandimeat er ansvarlig for ethvert tab, jf. vilkårenes punkt 20 (3). Efter sølovens § 274, stk. 3, er transportøren ikke længere ansvarlig, når godset er overgivet til en myndighed. 

Hvis Scandimeat ikke kan betragtes som kontraktpart, har Scandimeat alligevel optrådt culpøst ved at afgive forkerte oplysninger om godset, hvilket har medført et tab for Samskip. Herudover blev Scandimeat løbende orienteret om problemerne og bedt om oplysninger på kunden i Rusland, men Scandimeat gjorde ikke tilstrækkeligt til at få løst problemet. Scandimeat kendte til situationen, og der er ikke udvist passivitet fra Samskips side, selv om der ikke var e-mailkorrespondance mellem parterne fra september 2007 til januar 2008.

Efter Alex Feenstras forklaring er der ikke grund til at betvivle, at containerne er beslaglagt og må anses for tabte. Fakturaen fra Hyundai dækker tab af containere. Beløbet på 38.000 euro er et beløb, som Samskip og Hyundai er blevet enige om efter forhandling, og Kim Meldgaard har haft mulighed for at komme med bemærkninger. 

Samskip har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, og har hverken beføjelser til eller mulighed for at få frigivet containerne eller anlægge retssag mod de russiske myndigheder. Scandimeat er nærmest til at bære risikoen for den russiske kundes manglende afhentning af varerne, og Scandimeat skal derfor dække tabet på 38.000 euro. 

Scandimeat har gjort gældende, at Scandimeat ikke hæfter som ordregiver over for Samskip, idet Samskip var bekendt med, at Scandimeat blot var mellemmand. Kim Meldgaard har igennem hele forløbet, herunder i samtale med Henrik Nielsen, gjort opmærksom på, at det var hans kunde i Rusland, der skulle betale, også i forbindelse med demurrageomkostninger. Scandimeat er ikke consignee, det er derimod firmaet "OOO Saturn 199106 St. Petersborg". Scandimeat har ikke modtaget de omtalte konnossementsvilkår. 

Det er endvidere ikke dokumenteret, at Samskip har lidt et tab. Det er ikke godtgjort, at containerne er arresteret eller tabt, endsige overhovedet ankommet til Rusland. Der er heller ingen dokumentation for, at containerne indeholdt kød i stedet for broccoli, ligesom kravet fra Hyundai vedrørende containerne heller ikke er dokumenteret. Fakturaen fra Hyundai indeholder ikke oplysning om, hvad den dækker, og Scandimeat har ikke været med i forhandlingerne med Hyundai. 

Scandimeat er således ikke forpligtet til at friholde Samskip eller Samskips samhandelsparter for tab. 

Sø- og Handelsrettens afgørelse 
Aftalen om transport fra Rotterdam til Skt. Petersborg blev indgået på grundlag af dels e-mails mellem Kim Meldgaard og Henrik Nielsen, dels telefonsamtaler. Det fremgår ikke af den fremlagte e-mailkorrespondance, at Scandimeat har forhandlet på en andens vegne. Det findes ikke tilstrækkelig godtgjort alene ved den af Kim Meldgaard afgivne forklaring, at en anden end Scandimeat skulle være ordregiver.

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at containerne indeholdt kød og ikke broccoli som oplyst af Scandimeat, og at alle containere af denne årsag blev tilbageholdt af de russiske toldmyndigheder. 
Scandimeat fik tilsendt forsiden af transportdokumentet (Sea Waybill) og måtte som professionel eksportør være bekendt med, at der hertil er knyttet et sæt standardvilkår. Efter disse er Scandimeat ansvarlig for transportørens tab som følge af forkerte oplysninger om godset samt har pligt til at returnere containerne. Scandimeat blev gjort bekendt med tilbageholdelsen og årsagen hertil samt efterfølgende løbende orienteret om udviklingen, men undlod at fremkomme med de nødvendige 
oplysninger, således at godset kunne blive frigivet. Scandimeat vil derfor også være erstatningsansvarlig ved dels at have givet forkerte oplysninger og ikke at have bistået Samskip med at få frigivet containerne. 

Samskip orienterede Scandimeat om forligsforhandlingerne med Hyundai. Selvom Scandimeat ikke har tiltrådt forliget, finder retten, at Samskip har varetaget sin tabsbegrænsningspligt. Efter rettens kendskab til prisen for containere findes beløbet på 38.000 euro, når henses til at der tillige skulle betales demurrage, at være passende. Scandimeat skal derfor betale 38.000 euro med tillæg af procesrente fra den 10. november 2008. Efter sagens udfald og omfang skal Scandimeat til Samskip i sagsomkostninger betale 30.000 kr. til dækning af advokatomkostninger og 7.100 kr. til dækning af retsafgift. 

Thi kendes for ret: 

Scandimeat ApS skal til Samskip A/S betale 38.000 euro med tillæg af procesrente fra den 10. november 2008 samt 37.100 kr. i sagsomkostninger. 

Benny Jepsen
Mette Christensen
Ejgil Kromann 

(Sign.) 
___ ___ ___ 
Udskriftens rigtighed bekræftes 
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 17. februar 2010 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»