Opsigelse af hovedlicensaftale

Resumé

Om det var berettiget at opsige en hovedlicensaftale med den konsekvens at sublicensen bortfaldt samt at undlade at tilbyde sublicenstageren at overtage hovedlicensaftalen.

Dom i sagen H-52-04 

Biotevi ApS 
(Advokat Jacob S. Ørndrup) 
mod 
Chr. Hansen A/S 
(Advokat Esben Kjær) 

Indledning og påstande 
Sagen vedrører forståelsen af en bestemmelse i en sublicensaftale mellem Biotevi og Chr. Hansen vedrørende et patent hvortil Chr. Hansen havde licens i henhold til aftale mellem Peter Ruhdal Jensen og Chr. Hansen. Efter bestemmelsen havde Chr. Hansen under sagsbehandlingen af nærmere angivne patentansøgninger ret til at trække en ansøgning tilbage eller opgive vedligeholdelsen af et udstedtpatent bl.a. hvis det kunne "begrundes ud fra sunde forretningsmæssige hensyn", jf. nærmere nedenfor. 
Efter licensaftalen med Peter Ruhdal Jensen havde Chr. Hansen en eksklusiv ret til udnyttelse af Peter Ruhdal Jensens opfindelse indenfor alle anvendelsesområder ved produktion, markedsføring og salg af produkter fremstillet på grundlag af opfindelsen. Chr. Hansen havde efter licensaftalens § 24 ret til at sublicensiere sine rettigheder "inden for området starterkulturer til fremstilling af levnedsmidler og foder eller fremstilling af naturlige aromastoffer eller præparater..." og havde "pligt til aktivt at medvirke til sublicensiering for så vidt angår alle andre områder". 

Biotevi har nedlagt følgende påstande: 
1. Chr. Hansen tilpligtes at anerkende at have handlet ansvarspådragende overfor Biotevi ved at opsige licensaftalen med Peter Ruhdal Jensen, sagens bilag 1, som sket. 
2. Chr. Hansen tilpligtes at anerkende at have handlet ansvarspådragende overfor Biotevi ved at opgive sagsbehandlingen af den patentfamilie som angives i appendiks 3 til sublicensaftalen, sagens bilag 11, som sket. 
3. Chr. Hansen tilpligtes at anerkende have handlet ansvarspådragende overfor Biotevi ved at undlade at tilbyde Biotevi at overtage sagsbehandlingen af den patentfamilie som angives i Appendiks 3 til sublicensaftalen, sagens bilag 11, 
som sket. 
4. Chr. Hansen skal betale kr. 100.000 til Biotevi med procesrente fra sagens anlæg den 12. maj 2004. 

Chr. Hansen har over for Biotevis påstande 1-3 påstået frifindelse. Over for påstand 4 har Chr. Hansen principalt påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb end påstået af Biotevi. 

Biotevis påstande 1-3 og dermed spørgsmålet om Chr. Hansens erstatningsansvar forhandles særskilt, jf. retsplejelovens § 253. 

Sagsfremstilling

Biotevi er et selskab der beskæftiger sig med optimering af mikrobiologiske processer. Biotevis primære forretningsområde er udvikling af en mere effektiv metode til produktion af ethanol (alkohol) på baggrund af et patent tilhørende civilingeniør Peter Ruhdal Jensen. Peter Ruhdal Jensen opfandt i 1996 en metode til at forbedre produktion af biomasse og andre produkter fra en biologisk celle. Peter Ruhdal Jensen indleverede den 6. september 1996 en dansk patentansøgning under nr. 0963/96. Ansøgningen blev den 8. september 1997 videreført som PCT-ansøgning under nr. PCT/DK97/00373, og patent er blevet meddelt i blandt andet Australien og USA. 

Chr. Hansen er en del af Chr. Hansen-Gruppen der bl.a. udvikler og markedsfører ingredienser til fødevarer. Chr. Hansen er blandt verdens førende ingrediensleverandører til fødevareindustrien og er global markedsleder inden for osteløbe, enzymer, kulturer og naturlige farver. Selskabet markedsfører et bredt sortiment af ingredienser til mejeriprodukter, kødprodukter, færdigretter, drikkevarer, iscreme, margarine, konfekture mv. Chr. Hansen har en omfattende forskning inden for mikrobiologi og genetik. Chr. Hansens forsknings- og forretningsområde omfatter ikke produktion af ethanol, og Chr. Hansen har ikke haft planer om at udvide sit område hertil. 

Dan Nilsson blev ansat som mikrobiolog hos Chr. Hansen fra 1. december 1990. Fra 1. april 1996 til maj 2001 var han Head of the Department of Physiology. I maj 2001 blev han udnævnt til Director of Strain Development og refererede til 
forskningschef Egon Bech Hansen. Dan Nilsson blev pr. 1. december 2001 udnævnt til Director of Innovation. 

Af options- og licenskontrakten af 10. juni 1999 (bilag 1) mellem Peter Ruhdal Jensen og Chr. Hansen fremgår at Peter Ruhdal Jensen gav Chr. Hansen option på eksklusiv ret til kommerciel udnyttelse af Peter Ruhdal Jensens opfindelse inden for alle anvendelsesområder ved produktion, markedsføring og salg i hele verden af produkter fremstillet på basis af opfindelsen. Optionsperioden var fra underskrivelsen af en tidligere kontrakt den 15. januar 1997 til 15. juli 2001. For optionen betalte 
Chr. Hansen 50.000 kr. per halvår. Omkostninger ved videreførelse af patenter m.v. skulle afholdes af Chr. Hansen. Optionen blev udnyttet, og herefter skulle Chr. Hansen betale et engangsbeløb på 250.000 kr. der blev modregnet med afholdte pa-
tentudgifter, og en licensafgift der i tilfælde af licensgivende salg var på mindst 100.000 kr. om året. Som nævnt indledningsvist havde Chr. Hansen ret og i visse tilfælde pligt til at sublicensiere. Kontrakten udløb uden opsigelse ved udløbet af længstløbende patent. Parterne kunne dog inden da opsige kontrakten med seks måneders varsel, for Peter Ruhdal Jensens vedkommende dog med visse begrænsninger. Ved kontraktens ophør skulle de overdragne rettigheder i henhold til dens § 
28, stk. 1, uanset ophørsgrund ­ bortset fra visse grunde der ikke har betydning for denne sag ­ gå tilbage til Ruhdal Jensen til dennes fri rådighed. I efteråret 2001 iværksatte Chr. Hansen en gennemgang af værdien af alle patentfamilier hos Chr. Hansen (Patent Family Streamlining). Under dette projekt udpegede Chr. Hansen ansvarlige til at vurdere specifikke patentfamilier med henblik på deres fortsatte egnethed hos Chr. Hansen. Dan Nilsson blev i september 2001 udpeget til at vurdere ATPase-teknologien, herunder Peter Ruhdal Jensens opfindelse. I mail af 3. december 2001 til Chr. Hansens patentafdeling anførte Dan Nilsson om opfindelsens værdi: 

Det er helt klart noget vi er interesseret i og skal fortsætte med. Udover hvad vi arbejder på her i min afdeling, er det muligt at sælge licenser indenfor en masse områder udenfor vores (CHs) interesser. Jeg skal bl.a. til USA d. 12. december og vil besøge firmaerne A.E. Staley og ADM for at præsentere hvad patentet dækker og hvad vi kan udvikle af kulturer indenfor Bio-ethanol til iblanding i benzin. (Konfidentielt).

Vedrørende opfindelsen foreligger en teknisk rapport (TR02652) der angives at være "created" 14. november 2000 og som er dateret 9. januar 2002. Endvidere foreligger en artikel "Expression of Genes Encoding F1-ATPase Results in Uncoupling of Glycolysis from Biomass Production in Lactococcus lactis" af Brian J. Købmann, Christian Solem, Martin B. Pedersen, Dan Nilsson og Peter R. Jensen ("Koebmann et al.). Artiklen der er trykt september 2002, er modtaget på redaktionen den 28. marts 2002 og accepteret den 24. juni 2002. 

I slutningen af 2001 fratrådte Chr. Hansens forskningschef, Egon Bech Hansen. I forbindelse hermed og med en ændring af organisationen fik Dan Nilsson reference til den nuværende forskningschef, Peter Olesen, der fandt at Dan Nilsson ikke havde de fornødne ledelsesmæssige egenskaber til at bestride sin stilling som Director of Innovation. Parterne havde herefter en række forhandlinger om et samarbejde mellem Chr. Hansen og Dan Nilsson om udnyttelse af Peter Ruhdal Jensens opfindelse. Der blev i løbet af 2002 udarbejdet flere udkast til aftale om sublicens. Af de første udkast fremgik det at aftalen skulle være gældende indtil udløbet af de respektive patenter. I aftaleudkast af 27. september 2002 indsatte Chr. Hansen en bestemmelse om at aftalen kunne opsiges fra begge parters side med seks måneders varsel. Dan Nilsson gjorde indsigelse herimod og anførte at det ikke kunne forventes at investorer ville investere i et selskab hvis eksistensgrundlag var en aftale der kunne opsiges med 6 måneders varsel. Chr. Hansen accepterede Dan Nilssons forslag vedrørende opsigelighed. Af den endelige sublicensaftale (bilag 11) om udnyttelse af Peter Ruhdal Jensens opfindelse og udnyttelse af en række øvrige patentfamilier af 18. og 24. december 2002 fremgår: 

"... 
§ 2 Licensens omfang 
CH giver ved denne Aftales ikrafttrædelse BT en eksklusiv og subliciterbar licens til kommerciel worldwide udnyttelse af dels de verserende patentansøgninger, der er omtalt i Appendiks 2 og dels de forventeligt kommende hertil hørende udstedte patentrettigheder indenfor alle anvendelsesområder, hvis udnyttelsen sker udenfor CH's nuværende forsknings- og forretningsområde, hvilket er defineret i Appendiks 1. 

Endvidere giver CH ved denne Aftales ikrafttrædelse BT en eksklusiv subliciterbar sublicens til kommerciel worldwide udnyttelse til produktion, markedsføring og salg af produkter baseret på dels de verserende patentansøgninger, der er omtalt i Appendiks 3 og dels de forventeligt kommende hertil hørende udstedte patentrettigheder indenfor alle anvendelsesområder, hvis udnyttelsen sker uden for CH's nuværende forsknings- og forretningsområde, hvilket er defineret i Appendiks 1. Betingelserne for denne sublicens er angivet i Options- og Licenskontrakten, der er indgået i 1999 med Peter Ruhdal Jensen, og som er vedlagt i kopi i Appendiks 5.

Forholdet mellem CH og BT for så vidt angår de rettigheder der relaterer sig til Appendiks 3, herunder BT's muligheder for at disponere over rettighederne i forhold til tredjemand, reguleres som udgangspunkt af nærværende Aftale, dog således at BT ikke opnår bedre ret end CH har ifølge aftalen med Peter Ruhdal. Jf. Appendiks 5. 

Licensen og sublicensen benævnes herefter samlet "Licenserne". 

CH skal skriftligt godkende alle aftaler, BT indgår med tredjemand med hjemmel i Aftalen, i deres helhed, herunder alle sub- og subsublicenser. CHs godkendelse kan ikke tilbageholdes uden rimelig grund. 

§ 3 BTs pligter 
BT har pligt til løbende at gøre en effektiv og relevant indsats for at udnytte de i § 2 indeholdte Licenser med henblik på bedst mulig kommercialisering heraf. 

§ 4 Overdragelse 
CH har ret til at overdrage sine rettigheder eller pligter i medfør af nærværende Aftale til tredjemand. 

BT kan ikke uden CHs skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder eller pligter i medfør af nærværende Aftale til tredjemand, herunder hører overdragelse af anparterne i BT. CHs godkendelse kan ikke tilbageholdes uden rimelig grund. 

§ 5 Engangsvederlag og licensafgift 
For de i § 2 indeholdte licenser betaler BT til CH en licensafgift på 10 % af alle indkomne indtægter hidrørende fra Licenserne eksklusiv moms, punktafgifter og andre lignende offentlige afgifter. 

I perioden fra Aftalens ikrafttræden jf. § 19 og frem til og med 31. august 2005 skal CH ikke have licensafgift. 
... 

CH indbetaler et engangsvederlag stort kr. 660.000,- eksklusiv moms til BT senest 14 dage efter den seneste underskrift på Aftalen som betaling for BTs ydelse jf. § 3 
... 
§ 8 Option 
I det tilfælde, at BT ønsker at sælge mikroorganismer, som er inden for patentbeskyttelsen i patentskrifterne som angivet i Appendiks 2 og 3, så skal BT først tilbyde CH at stå for produktion og eventuelt distribution. 
... 

§ 9 Patentering 
CH skal i sagsbehandlingen af patentansøgningerne fremdeles søge at tilgodese patentdækning af de faglige felter og geografiske områder, som kan være af interesse for BT. 
... 

§ 10 Videreførelse af patent/patentansøgning 
Uanset § 9 er CH på et hvilket som helst tidspunkt under sagsbehandlingen af patentansøgningerne indeholdt i Appendiks 2 og 3 berettiget til at trække en verserende ansøgning tilbage hos en given patentmyndighed, hvis det kan begrundes ud fra sunde forretningsmæssige hensyn eller under hensyntagen til en for CH uhensigtsmæssig sagsbehandling, der kunne synes at føre til et smalt eller et på anden måde uhensigtsmæssigt beskyttelsesomfang. Ligeledes er CH berettiget til at opgive vedligeholdelsen af et udstedt patent, hvis sunde forretningsmæssige hensyn taler derfor. 

At trække sig ud af en patentsag og trække en ansøgning tilbage benyttes i denne Aftale synonymt og skal her forstås som at opgive yderligere vedligeholdelse af et udstedt patent og/eller opgive yderligere sagsbehandling om udstedelse af patent. 

I det tilfælde, at CH vælger at trække en patentansøgning tilbage eller opgive vedligeholdelsen af et udstedt patent, som omtalt ovenfor, skal BT skriftligt oplyses herom af CH. CH kan herefter vælge at give BT en ret til at overtage patentansøgningen eller det eksisterende patent med en 12 måneders optionsret for BT til at overtage forpligtelserne i form af sagsbehandling og betaling hertil og betaling af vedligeholdelsesafgifter af en patentansøgning og/eller et udstedt patent.

§ 11 Omkostninger til patentering 
Samtlige patenteringsudgifter og øvrige omkostninger ved sagsbehandlingen af de i Appendiks 2 og 3 omtalte patentansøgninger, der er indeholdt i de hertil hørende patentfamilier, og udgifter til vedligeholdelsen af de forventeligt kommende udstedte patenter afholdes af CH, medmindre CH vælger at trække sig ud af en eller flere patentsager, jf. § 10. 

Appendiks 4 viser en oversigt over de patentfamilier, herunder status for sagsbehandlingen og landedækning der tilbydes BT i licens og i sublicens, jf. § 2. 
... 

§ 19 Periode og opsigelse 
Aftalen er gældende fra tidspunktet for seneste underskrift og er uopsigelig til og med det enkelte patents udløb. Aftalen ophører således uden yderligere varsel i relation til hvert enkelt underliggende patent, når patentet udløber. 

Såfremt intet patent udstedes, vil der ikke eksistere nogen kontrakt med baggrund i det pågældende patent. 
..." 
Sublicensaftalen blev indgået med Biotevi i form af Biotevi ApS under oprettelse. Selskabet er stiftet med første forretningsår der løber fra den 24. februar 2003 indtil 31. juli 2004. Efter indgåelse af sublicensaftalen den 18. og 24. december 2002, opsagde Dan Nilsson som aftalt sin stilling hos Chr. Hansen med øjeblikkelig fratræden. 

2003 
I mail af 6. januar 2003 til Dan Nilsson meddelte Peter Olesen at Peter Ruhdal Jensen rykkede kraftigt for besked om han eventuelt kunne overtage Chr. Hansens rettigheder, hvorfor Peter Olesen ville give ham besked om at disse nu var gi-
vet til Biotevi. Peter Ruhdal Jensen meddelte i mail af 20. januar 2003 til Peter Olesen at han var meget overrasket over at Chr. Hansen havde givet samtlige rettigheder til Dan Nilsson uden at have konsulteret ham. Den 4. marts skrev Peter Ruhdal Jensen til Chr. Hansen at han endnu ikke havde fået kontrakten mellem Chr. Hansen og Biotevi som lovet og derfor fortsat var usikker med hensyn til om den var i overensstemmelse med kontrakten mellem ham og Chr. Hansen. Herpå svarede Peter Olesen bl.a. at aftalen ikke kunne udleveres, og at den var i overensstemmelse med aftalen mellem dem. Der blev afholdt et møde mellem Peter Olesen og Peter Ruhdal Jensen den 8. maj 2003. Af Peter Ruhdal Jensens referat der er godkendt af Peter Olesen, fremgår 

"... 
PRJ havde taget initiativ til mødet for dels at afklare hvilke rettigheder der egentlig er givet til Biotevi, dels for at fremlægge forslag til virksomheds set-up vedrørende ATPase teknologi. 

Punkt 1. ATPase teknologi, andre områder end § 24,1 (CHs eget område) 

Dan Nilsson (DN) fra Biotevi giver fortsat i telefonsamtaler med PRJ udtryk for at have fået licens til alle rettigheder til ATPase patentet uden for § 24, 1 (i aftale mellem CH og PRJ fra 1999) hvorimod han benægter at have rettigheder indenfor § 24, 1. 

PRJ gjorde opmærksom på at hvis dette er rigtigt, i så fald er i modstrid med PRJ-CH aftalen som kun tillader CH at give sublicens bort indenfor deres eget forretningsområde (jævnfør § 24,1). 
... 

Konklusion: 
PO vil nu lade sine juridiske rådgivere se på sagen, for at undersøge om PRJ's påstande vedrørende begrænsningerne i CHs muligheder for at give rettigheder videre er korrekt samt om det er korrekt at CH ikke har ret til at give sublicensretten videre. 

PRJ understregede, at det er vigtigt at Biotevi får klar besked om hvilke rettigheder, de kan eller ikke kan udnytte, både hvad angår områder og sublicensret. 
..." 

Den 3. juni 2003 modtog Dan Nilsson en mail fra Peter Ruhdal Jensen der anførte at Biotevi ikke havde ret til at sælge eller markedsføre hans opfindelse eller produkter baseret på opfindelsen.

I mail af 18. juni 2003 til Peter Ruhdal Jensen meddelte Peter Olesen blandt andet at Chr. Hansen fastholdt at sublicensieringen til Biotevi var i overensstemmelse med Chr. Hansens aftale med Peter Ruhdal Jensen. 
I mail af 15. august 2003 til Peter Olesen meddelte Peter Ruhdal Jensen at han på grund af at Chr. Hansen havde givet Biotevi en sublicens på patentet til hans opfindelse, var tvunget til at betragte licensaftalen som hævet fra Chr. Hansens side. 
I mail af 27. august 2003 til Peter Olesen gjorde Dan Nilsson Peter Olesen opmærksom på Peter Ruhdal Jensens opfattelse. Dan Nilsson henstillede at Chr. Hansen nåede til enighed med Peter Ruhdal Jensen om fortolkningen af licensafta-
len og gjorde opmærksom på at Biotevi allerede havde brugt mange ressourcer i tillid til aftalen, og at problemerne allerede havde bevirket at forhandlingerne med det brasilianske selskab Copersucar og med professor Jens Nielsen, DTU, var stran-
det. 

Der var herefter yderligere brevveksling og møder mellem parterne, herunder et møde den 19. december 2003 hos Chr. Hansen, hvor Dan Nilsson af Peter Olesen blev orienteret om at der ikke ville blive indgået forlig mellem Chr. Hansen og Peter Ruhdal Jensen, og at sagen derfor skulle løses ved domstolene. Sidst i december 2003 ringede Ulf Nonboe, der er aktionær hos Biotevi, til Peter Olesen og oplyste at Biotevi forventede en kompensation fra Chr. Hansen såfremt der ikke blev fundet en løsning på de kontraktretlige problemer med Peter Ruhdal Jensen. På forespørgsel fra Peter Olesen om baggrunden for denne henvendelse meddelte Dan Nilsson den 6. januar 2004 at Ulf Nonboe havde ringet efter anmodning. Dan Nilsson bekræftede at det var hans opfattelse at Biotevi havde krav på kompensation fra Chr. Hansen hvis der ikke blev fundet en løsning på kon-
flikten med Peter Ruhdal Jensen. Dan Nilsson opstillede i e-mailen 5 forskellige kompensationsforslag med beløb fra 1 mio. kr. og opefter afhængig af indtægtsfordelingen. Han anførte at det ikke var Biotevis ønske at afgive eksklusiviteten "da vores forventede indtjening i patentets løbetid er > 2,5 milliarder DKK. Men vi er klar over at for hver dag der går indtil sagen er afgjort forringes nutidsværdien og den fremtidige indtjening væsentligt. Vores interesse er udelukkende at køre en fornuftig forretning, så jeg håber at vores forslag kan være behjælpelig med en hurtig løsning af sagen mellem Chr. Hansen og Peter Ruhdal Jensen ...".

Den 27. januar 2004 modtog Dan Nilsson en e-mail fra Winnie Bügel, der er Director of Legal & Regulatory Affairs hos Chr. Hansen. Winnie Bügel gav udtryk for at det var Chr. Hansens overbevisning at man havde været berettiget til at videregive licensen til Biotevi, og at man derfor ikke ville anerkende Biotevis krav i e-mailen af 6. januar 2004. Winnie Bügel skrev endvidere at Chr. Hansen var villig til at prøve konflikten med Peter Ruhdal Jensen ved domstolene. Den endelige beslutning herom ville dog blive truffet af Peter Olesen efter dennes hjemkomst den 2. februar 2004. 

I et memo af 28. januar 2004 vurderede Chr. Hansens bioteknologiske chef, Eric Johansen, at det var meget usandsynligt at Peter Ruhdal Jensens opfindelse kunne medføre en øget syrningshastighed, og at der ville kunne opnås et højere udbytte i Chr. Hansens egen fremstillingsproces. Han henviste bl.a. til de to artikler, Koebmann et Al og TR02652 og konkluderede: 

"... I do not believe this technology will provide new products or significant income for Chr. Hansen or our competitors and therefor, it is my recommendation that we do not pursue the patenting of this concept any further." 

I mail af 29. januar 2004 fra Chr. Hansen ved Winnie Bügel til Peter Ruhdal Jensen meddelte Chr. Hansen: 

"Under henvisning til din ophævelse af aftalen vedr. ATPase teknologien skal vi hermed meddele dig, at vi g.d. har meddelt P&V, at Chr. Hansen A/S ikke ønsker at forfølge patentsagerne. Vi anbefaler, at du tager kontakt til P&V for at varetage dine interesser over for myndighederne 

Den 9. februar 2004 modtog Dan Nilsson en e-mail fra Chr. Hansens advokat hvoraf fremgik at Chr. Hansen i medfør af sublicensaftalens § 10, stk. 1, havde opgivet at videreføre samtlige patenter og patentansøgninger vedrørende Peter Ruhdal 
Jensens opfindelse, og at Chr. Hansen ikke havde haft mulighed for at tilbyde Biotevi at overtage behandlingen af patentfamilien i medfør af sublicensaftalens § 10, stk. 3. Chr. Hansen opsagde samtidig licensaftalen med Peter Ruhdal Jensen med 
tilbageoverdragelse af samtlige rettigheder ved udgangen af august 2004.

Biotevis advokat anmodede den 11. februar 2004 Chr. Hansen om at redegøre for selskabets opsigelse af licensaftalen med Peter Ruhdal Jensen og for grundlaget for Chr. Hansens beslutning om ikke at tilbyde Biotevi at overtage patentansøgninger og patenterne. Dette brev besvaredes med telefax af 18. februar 2004. Med telefaxen var vedlagt en nærmere begrundelse for Chr. Hansens opsigelse af licensaftalen med Peter Ruhdal Jensen. 

I svaret herpå gjorde Biotevi blandt andet gældende at Chr. Hansen ikke havde været berettiget til at opsige aftalen med Peter Ruhdal Jensen uden forudgående drøftelser med Biotevi, og at Chr. Hansen ikke havde været berettiget til at opgive sagsbehandlingen af den patentfamilie, som vedrører Peter Ruhdal Jensens opfindelse, samt at Chr. Hansen burde have tilbudt Biotevi at overtage sagsbehandlingen i medfør af sublicensaftalens § 10, stk. 3. Det er oplyst at Chr. Hansens omkostninger vedrørende patentet fra december 2001 til maj 2004 har udgjort 609.462 kr. 

Forklaringer 
Dan Nilsson har forklaret at han var ansat hos Chr. Hansen fra 1990 til 2002. Han begyndte som kemiker og sluttede som innovationsdirektør med reference til forskningsdirektør Peter Olesen. I 1999 indgik Chr. Hansen en licensaftale med Pe-
ter Ruhdal Jensen der havde udviklet en metode til at forbedre mikroorganismers evne til omdannelse af sukker. Vidnets afdeling arbejdede bl.a. på at producere bioethanol ved hjælp af denne metode. Den 14. november 2000 påbegyndte afdelingen en teknisk rapport nr. TR 02652 som vidnet har godkendt. Vidnet har evalueret projektet i "Streamlining of patent portfolio" af 12. september 2001. Omkring dette tidspunkt var han i USA med Peter Ruhdal Jensen for at præsentere opfindelsen for A.E. Staley og ADM. Han er medforfatter på artiklen "Koebmann et al." Peter Olesen spurgte i foråret 2002 om vidnet var interesseret i som selvstændig at udnytte Peter Ruhdal Jensens patenter, og det var han. Vidnet kunne få patenterne med i sin virksomhed da Chr. Hansen ikke selv skulle bruge patenterne til gærproduktion. Chr. Hansens interesse i patenterne var kølnet noget. Efter forhandling med Peter Olesen lavede vidnet et udkast til kontrakt. Fra sommeren 2002 var det vidnets opfattelse, at aftalen var på plads. Den endelige aftale blev konciperet af Chr. Hansen og underskrevet af parterne i december 2002. Vidnet havde ikke juridisk bistand til at indgå aftalen, men fik foretaget en skatteretlig gennemgang. Han gik ud fra at Chr. Hansen foretog en selvstændig vurdering af projektet og ikke udelukkende byggede på hans opfattelse. Vidnet arbejdede det sidste halve år for sig selv, men modtog løn fra Chr. Hansen. 
Hensigten med licensaftalens § 19 var at aftalen skulle være uopsigelig til og med det enkelte patents udløb. Aftalen skulle være uigenkaldelig, vidnet kunne ikke basere sin virksomhed på en aftale der kunne blive ophævet vilkårligt. Det havde hele tiden været vidnets hensigt at etablere et selskab frem for at drive virksomhed i personlig form. Anpartsselskabet Biotevi blev først stiftet 24. februar 2003. 
Vidnet havde indgået en aftale eller hensigtserklæring med professor Jens Nielsen fra DTU hvis selskab skulle stå for forskning og udvikling, mens Biotevi skulle stå for salg og marketing. Professor Jens Nielsen er ansat i samme afdeling som Peter Ruhdal Jensen, og det var gennem denne vidnet var kommet i forbindelse med Jens Nielsen. Vidnet tog i foråret 2003 til Brasilien for at præsentere produktet bl.a. for Copersucar der var interesseret i projektet, men hæmmet med hensyn til beslutninger 
da der er 15 ejere der skal bestemme sig. Han kontaktede samtidig Peter Ruhdal Jensen og opfordrede ham til at medvirke til en egentlig forretning hvilket denne afviste. 
Biotevi havde ikke laboratorieadgang. Da Jens Nielsen ikke vedstod deres aftale, kunne vidnet ikke levere varen. Der var andre aktiviteter i Biotevi, men de blev ikke til noget, og hele forretningsgrundlaget begyndte at smuldre. Vidnet havde forskellige løsningsforslag, herunder at Chr. Hansen kunne forhandle på Biotevis vegne, eller at Biotevi kunne være agent for Peter Ruhdal Jensen. Biotevi kunne godt have magtet at videreføre patenterne, selskabet kunne have lånefinansieret 
eller skaffet investorer. I oktober 2003 deltog vidnet i et møde med Peter Olesen der bekræftede at parterne havde en aftale. Biotevi havde ret til sublicens, men Biotevi var afhængig af at Chr. Hansen fik afklaret forholdet til Peter Ruhdal Jensen. 
Vidnet er enig i Eric Johansens tekniske konklusioner, men ikke i de biologiske.

Chr. Hansen havde end ikke oplyst overfor vidnet at man overvejede at opsige kontrakten med Biotevi, før dette skete 9. februar 2004. Opsigelsen gjorde vidnet arbejdsløs, men han fik senere i 2004 ansættelse hos Novozymes. Vidnet har modta-
get 660.000 kr. i indtægter fra Chr. Hansen og herudover 100.000 kr. for konsulentopgaver. 

Peter Olesen har forklaret at han tiltrådte som forskningsdirektør i Chr. Hansen i maj 2000. Vidnet havde det overordnede ansvar for at iværksætte aktiviteter der kunne føre til produktudvikling, fornuftig håndtering af løbende projekter og udlicensiering af mulige projekter. Eric Johansen refererer til vidnet. Peter Ruhdal Jensens opfindelse vedrører en bakterie der kan fremskynde processer og give større biomasse. Det er en spændende teknik med gode muligheder for Chr. Hansen. Mulighederne med hensyn til bioethanol var mindre væsentlige for selskabet. 
Den af Dan Nilsson udførte "Streamlining of patent portfolio" løb over ½ år. Dan Nilssons vurdering fremgår af mailen af 3. december 2001. Vidnet har ikke læst rapporten TR02652. Han har ikke hentet dokumenter vedrørende projektet i deres 
base, det var Dan Nilssons opgave. Han har ikke foretaget en vurdering af mulighederne før Chr. Hansen indgik kontrakten med Biotevi. Chr. Hansen var interesseret i Peter Ruhdal Jensens opfindelse og de muligheder der lå i den, det var derfor 
man ville have patentet. 
Dan Nilsson var i sidste halvdel af 2002 ansat hos Chr. Hansen, selv om han arbejdede på fuld tid for sig selv, alternativet var en fyring. Det var meningen at Dan Nilsson skulle have en chance. Hans ledelsesevner var ikke tilstrækkelige, men han havde gode kreative evner. Hvis nogen skulle kunne skabe noget, var det ham. Det kunne ikke udelukkes at han kunne bruge metoden. Arbejdet med udarbejdelse af aftalen mellem Chr. Hansen og Biotevi løb over det meste af 2001. De diskuterede ved en lejlighed om der skulle være en adgang til at sige op med seks måneders varsel, men det ville være for kort varsel, for med 
seks måneders varsel ville Biotevi ikke kunne skaffe investorer. Derfor valgte man den formulering der fremgår af § 10. Hensigten med denne bestemmelse var at det skulle være muligt for Chr. Hansen at komme ud af kontrakten med Biotevi hvis det var soleklart at Chr. Hansen ikke skulle køre videre med projektet. Det ville være tilfældet hvis der ikke var muligheder inden for Chr. Hansens område. Om der var muligheder på "B-området", det område der lå uden for Chr. Hansens eget område, ville ikke være til hinder for opsigelse efter denne bestemmelse. Peter Ruhdal Jensen blev ikke orienteret om aftalen med Biotevi. Vidnet forsøgte at løse problemet med forholdet til Peter Ruhdal Jensen og inviterede 17. januar 2003 Dan Nilsson og Ruhdal Jensen til et møde. Vidnet foreslog at Dan Nilsson kunne virke som agent. 
Vidnet fik i december 2003 en opringning fra Ulf Nonbo som angav at handle på Biotevis vegne. Vidnet kendte ikke Nonbos rolle i Biotevi. Henvendelsen forekom vidnet at være uden jordforbindelse. I januar 2004 bad vidnet Eric Johansen foretage en vurdering af projektets interesse for Chr. Hansen, og resultatet heraf var som det fremgår af dennes redegørelse af 28. januar 2004. Indtil efteråret 2003 havde man i Chr. Hansen regnet med at der var økonomi i aftalen med Biotevi. Beslutningen om lukning blev truffet 9. februar 2004. I forhold til Peter Ruhdal Jensen blev beslutningen truffet den 29. januar 2004 således som det ses af mailen af denne dato. 
Vidnet er enig i at Biotevis forretningsgrundlag var aftalen med Chr. Hansen. Chr. Hansen forhandlede ikke med Biotevi inden opsigelsen, det fandt man ikke grund til. 
Hvis aftalen var forblevet i kraft, skulle Chr. Hansen have fortsat med at betale omkostninger til udvikling. Det var Chr. Hansen ikke interesseret i når man ikke selv forventede at få glæde af produktet. 

Eric Johansen har forklaret at han har været ansat i Chr. Hansen siden 1989. Vidnet er Vice President på mikrobiologiområdet og refererer direkte til Peter Olesen. Han var med til at ansætte Dan Nilsson der i starten refererede til ham. Vidnet havde intet at gøre med den opfindelse der ligger til grund for tvisten i sagen. "Streamlining of patent portfolio" blev foretaget i perioden fra 2001 til begyndelsen af 2002. Den kortfattede konklusion der angav at projektet var af interesse, var ikke usædvanlig for en sådan vurdering. Vidnet havde, indtil han i januar 2004 blev bedt om at foretage en vurdering af projektet, kun et spinkelt kendskab til det. Peter Olesen henvendte sig til vidnet og bad om hans vurdering af projektets interesse for Chr. Hansen. Vidnet tjekkede Chr. Hansens database og Internettet. Vidnet fandt den tekniske rapport, hvorefter han vurderede, at der ikke var udsigt til kommerciel udnyttelse af produktet hos Chr. Hansen inden for en overskuelig tid. Idéen i projektet var at man skulle kunne forøge produktionen i Chr. Hansens egen fabrikation. Vidnet kom til det overraskende resultat at virkningen var den modsatte, at resultatet var mindre biomasse. Derfor udfærdigede vidnet sit memo der konkluderede at man ikke skulle opretholde patentet. Det var patentafdelingens opfattelse at patentet i USA var ret snævert set fra Chr. Hansens synspunkt. Den kommercielle beslutning blev truffet af Peter Olesen på grundlag af vidnet og patentafdelingens indstilling. 

Peter Ruhdal Jensen har forklaret at han er kemiingeniør og lektor ved Biocenter på Danmarks Teknologiske Universitet. 
Vidnet præsenterede sin opfindelse for Chr. Hansen sidst i 1995. Patentansøgning blev indsendt i 1996. Dan Nilsson og Egon Bech Hansen var begge interesserede i opfindelsen. Vidnet kendte Egon Bech Hansen i forvejen, da de begge var forskere indenfor mælkesyrebakterier. 
Vidnet har ikke haft kommercielle indtægter af licenskontrakten med Chr. Hansen i 1999. 
Vidnet hørte om Biotevi i 2001 da vidnet samarbejdede med Dan Nilsson om at etablere et firma der kunne arbejde videre med projektet. 
Novozymes havde taget initiativ til en præsentation i USA. Vidnet tog derfor afsted sammen med Dan Nilsson. Der var interesse for produktet hvis det kunne tilpasses et aktuelt behov. Vidnet har for tiden ikke kontakt til det amerikanske marked. 
Ultimo 2002 erfarede vidnet at Chr. Hansen havde givet alle rettighederne til Biotevi. Vidnet arbejdede selv på at få rettighederne tilbage. 
Hvis Biotevi fik rettighederne, ville vidnet alene få en mindre del af den licens, der skulle betales af Chr. Hansen. Vidnet havde et møde med Peter Olesen, det var uklart hvordan vidnet ville blive aflønnet. Herudover skulle teknologien udvikles, det burde den blive, før den blev solgt. Dan Nilsson havde nogle samtaler med vidnets kollega Jens Nielsen. Vidnet havde et enkelt møde med Jens Nielsen. Efter hans mening havde Chr. Hansen ikke ret til at give sublicens til Biotevi.

Vidnet kontaktede primært Chr. Hansen via e-mail. Da det var frugtesløst, gik an til advokat der oplyste at Chr. Hansen ikke havde ret til at give hverken sub-eller subsublicens. Chr. Hansen kunne under ingen omstændigheder overdrage vedligeholdelsen af opfindelsen til Biotevi. Langt senere i slutningen af 2003 ophævede vidnet kontrakten med Chr. Hansen. Senere opsagde Chr. Hansen selv kontrakten. 

Vidnet mente ikke at han efter § 26 kunne opsige aftalen med 6 måneders varsel, da der ikke var nogen afsætning. Chr. Hansen havde, bortset fra dækning af udgifterne, rettighederne gratis. Vidnet har selv brugt 100.000 kr. på projektet. 

Procedure 
Biotevi gør over for Chr. Hansens principale anbringende gældende at sublicensaftalen er indgået mellem Biotevi og Chr. Hansen, og at Biotevi naturligvis kan støtte ret på aftalen. Det er uden betydning at Biotevi på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke var stiftet som selskab. Det var begge parters hensigt at aftalen skulle binde Biotevi som selskab uanset at selskabet endnu ikke var stiftet. 
Dernæst gøres gældende at Chr. Hansen har handlet ansvarspådragende over for Biotevi. Biotevis sublicens til Ruhdal Jensens opfindelse var grundlaget for Biotevis virksomhed, og det var Chr. Hansen klar over. Alligevel opsagde Chr. Hansen licensaftalen med Peter Ruhdal Jensen uden forudgående drøftelser af nogen art med Biotevi, selv om man derved fjernede grundlaget for Biotevi. Det er ubestridt at Chr. Hansens beslutning om at opsige licensaftalen udelukkende var baseret på interne overvejelser. Chr. Hansen kunne have valgt at lade aftalen forblive i kraft af hensyn til den sublicens som Chr. Hansen havde givet Biotevi. Ved desuagtet at opsige licensaftalen har Chr. Hansen bevidst tilsidesat sin almindelige forpligtelse til at varetage sin medkontrahents rimelige interesser. 
Chr. Hansen har endvidere handlet ansvarspådragende over for Biotevi ved at opgive sagsbehandlingen af den patentfamilie som vedrører opfindelsen. Det fremgår af sublicensaftalens § 10, stk. 1, at Chr. Hansen kan opgive sagsbehandlingen af en patentfamilie hvis det kan begrundes ud fra sunde forretningsmæssige hensyn m.v. men beslutningen om at opgive sagsbehandlingen var alene baseret på omstændigheder som allerede forelå på tidspunktet for sublicensaftalens indgåelse. 
Chr. Hansen har dermed misligholdt licensaftalens § 10, stk. 1. Den reelle grund til opsigelsen af licensaftalen med Peter Ruhdal Jensen var at Chr. Hansen ønskede at bringe diskussionen med Peter Ruhdal Jensen om hvorvidt Chr. Hansen havde været berettiget til at indgå sublicensaftalen, til ophør. Dette forhold gør naturligvis ikke Chr. Hansens opsigelse berettiget. 
Chr. Hansen har endvidere handlet ansvarspådragende over for Biotevi ved ikke at tilbyde Biotevi at overtage sagsbehandlingen af den patentfamilie som vedrører opfindelsen, jf. aftalens § 10, stk. 3. Dette gælder uanset om Chr. Hansen har misligholdt sublicensaftalens § 10, stk. 1. Sublicensaftalens § 10, stk. 3, må på baggrund af omstændighederne omkring aftalens tilblivelse forstås således at Chr. Hansen har pligt til at tilbyde Biotevi at overtage sagsbehandlingen af en patentfa-
milie, medmindre Chr. Hansen har en konkret og rimelig grund til ikke at fremsætte et sådant tilbud. En sådan forpligtelse må særligt bestå når den pågældende patentfamilie er grundlaget for Biotevis virksomhed. 

Chr. Hansen har ikke haft rimelig grund til at undlade at tilbyde Biotevi at overtage sagsbehandlingen. Det var Chr. Hansens egen beslutning at sige op, en beslutning man traf uden forudgående drøftelse med eller orientering af Biotevi. 
Chr. Hansen kunne have fastholdt aftalen med Peter Ruhdal Jensen, opgivet sagsbehandlingen af patentfamilien og tilbudt Biotevi at overtage sagsbehandlingen. 
Ved ikke at gøre det har Chr. Hansen bevidst tilsidesat hensynet til medkontrahentens vitale interesser. Chr. Hansen har gjort gældende at Dan Nilsson på tidspunktet for indgåelsen af sublicensaftalen var den eneste hos Chr. Hansen som havde indgående kendskab til de to artikler TR02652 og Koebmann et al., men det er ikke rigtigt. Der var adskillige der havde kendskab til eller mulighed for kendskab til artiklerne. Under alle omstændigheder må det lægges til grund at Chr. Hansen foretog en selv-
stændig vurdering af opfindelsen inden man indgik aftalen, eller burde havde foretaget en sådan vurdering. 

Chr. Hansen 
Principalt gøres gældende at Biotevi ikke har nogen rettigheder i henhold til sublicensaftalen, allerede fordi Biotevi ikke er part i aftalen. Sublicensaftalen blev indgået af Biotevi ApS (under oprettelse), men det er ikke en juridisk betegnelse. Selskabet blev først stiftet den 24. februar 2003, dvs. at sublicensaftalen blev indgået af en ikke-bestående juridisk enhed, og den er ikke overført til fysiske personer der senere i forbindelse med stiftelsen af Biotevi ApS har kunnet indskyde rettigheder 
og forpligtelser. 
Subsidiært gøres gældende at Chr. Hansen ikke har handlet ansvarspådragende over for Biotevi. Chr. Hansen var berettiget til at opsige licensaftalen og dermed ophøre med vedligeholdelsen af udstedte patenter samt indgivne patentansøgninger med den virkning at Biotevis rettigheder til Peter Ruhdal Jensens opfindelse i henhold til sublicensaftalen ophørte. Det er dokumenteret at denne beslutning er truffet ud fra sunde forretningsmæssige hensyn og således begrundet i overensstemmelse med sublicensaftalens § 10, stk. 1. Biotevis direktør, stifter og aktionær, Dan Nilsson, havde i kraft af sin stilling hos Chr. Hansen ansvaret for vurderingen af Peter Ruhdal Jensens opfindelses værdi for Chr. Hansens forsknings- og forretningsområde på tidspunktet for parternes indgåelse af sublicensaftalen. Chr. Hansen gik ved aftalens indgåelse ud fra at det var rigtigt at opfindelsen havde en værdi for Chr. Hansen, og reagerede så snart man blev opmærksom på vildfarelsen. 

Begge parter var ved aftalens indgåelse bekendt med at Chr. Hansen var berettiget til at opgive videreførelsen af patenter og patentansøgninger hvis betingelserne herfor i øvrigt var opfyldt. 

Chr. Hansen var med udtrykkelig hjemmel i § 10, stk. 1, berettiget til frit at vælge opgivelse af vedligeholdelse af en eller flere rettigheder omfattet af sublicensaftalen. 
Endvidere gøres det gældende at ingen aftaler er uopsigelige, og at de altid kan opsiges med sædvanligt varsel efter almindelige retsgrundsætninger. Chr. Hansen var ifølge kontrakten ikke forpligtet til at tilbyde Biotevi at overtage vedligeholdelsesforpligtelserne i forbindelse med patentansøgninger og udstedte patenter. Dette var alene en valgmulighed. På baggrund af § 2 i sublicensaftalen er det i øvrigt klart at Biotevi ikke kan opnå bedre ret end Chr. Hansen. Sublicensaftalen var vedlagt kopi af licensaftalen mellem Chr. Hansen og Ruhdal Jensen, og af denne fremgik at opsigelse kunne ske med seks måneders varsel. Biotevi var hermed informeret og accepterede disse vilkår ved indgåelse af aftalen i december 2002.

Hvis Chr. Hansen som anført af Biotevi skulle have videreført licensaftalen med Peter Ruhdal Jensen alene for at kunne tilbyde Biotevi at overtage rettighederne til patenterne og patentansøgningerne, ville Chr. Hansen være nødsaget til at gennemføre en retssag mod Peter Ruhdal Jensen samt i øvrigt hæfte for samtlige omkostninger i forbindelse med patenterne og patentansøgningernes vedligeholdelse over for Peter Ruhdal Jensen. 

Chr. Hansen havde imidlertid hverken en forskningsmæssig eller økonomisk interesse heri, idet Peter Ruhdal Jensens opfindelse var eller viste sig at være uden værdi for Chr. Hansen. En sådan løsning ville tværtimod alene medføre yderligere omkostninger for Chr. Hansen, da man ikke kunne forvente indtægter fra Biotevi, der ville stå mål med omkostninger og risiko. 
Almindelige loyalitetsbetragtninger kan ikke medføre at Chr. Hansen skulle påføres yderligere omkostninger udelukkende i Biotevis interesse. Sublicensaftalens § 19 kan ikke læses isoleret. § 19 i sublicensaftalen regulerer alene det forhold at sublicensaftalen ønskes opsagt, og de underliggende rettigheder, herunder rettighederne i henhold til licensaftalen, ønskes bevaret af Chr. Hansen. I dette tilfælde skal Chr. Hansen ikke kunne hjemtage rettighederne med henblik på selv at foretage en kommerciel udnyttelse eller hjemtage rettighederne og give dem i licens til tredjemand med henblik på dennes udnyttelse. I de tilfælde hvor Chr. Hansen beslutter at opgive rettighederne, er dette forhold reguleret i sublicensaftalens § 10. Det vil sige at Chr. Hansen i denne situation, hvor Chr. Hansen beslutter at opgive yderligere vedligeholdelse af et udstedt patent og/eller opgiver yderligere sagsbehandling om udstedelse af patent, ikke er forpligtet til at iagttage § 9. Adgangen til at lade sublicensaftalen ophøre i henhold til § 10, stk. 1, er efter ordlyden helt generel og ikke knyttet til betingelser af nogen art. I løbet af sommeren 2003 gjorde Peter Ruhdal Jensen indsigelser mod den af Chr. Hansen indgåede sublicensaftale. Peter Ruhdal Jensen ønskede ikke at anerkende Biotevi som sublicenstager. Det var Chr. Hansens opfattelse at Peter Ruhdal Jensens indsigelser mod sublicensaftalen var uberettigede, og Chr. Hansen forsøgte fra sommeren 2003 og fremefter at finde en løsning der kunne tilgodese alle. Ved indgåelse af sublicensaftalen i december 2002 var det alene Dan Nilsson, som på ledelsesplan havde indgående kendskab til artiklerne Koebmann et Al og TR02652.

Dan Nilsson gjorde på intet tidspunkt i forbindelse med streamliningprojektet ved udgangen af 2001 og begyndelsen af 2002 opmærksom på at Peter Ruhdal Jensens opfindelse manglede anvendelighed inden for Chr. Hansens forsknings- og forretningsområde. Chr. Hansen havde dermed en berettiget opfattelse af at der var et forretningsmæssigt grundlag for anvendelse af Peter Ruhdal Jensens opfindelse. 

Sublicensaftalen med Biotevi var aldrig blevet indgået hvis man dengang havde haft den nu foreliggende viden om at Ruhdal Jensens opfindelse er uanvendelig inden for Chr. Hansens forsknings- og forretningsområde. På baggrund af konklusionerne fra henholdsvis Eric Johansen og Chr. Hansens patentagent benyttede Chr. Hansen sig ved e-mail af 9. februar 2004 af retten til at opgive videreførelsen af patenterne og patentansøgningerne i fuld overensstemmelse med sublicensaftalens 10, stk. 1 
Det bestrides at Chr. Hansen har haft pligt til at overføre sådanne rettigheder til Biotevi. Chr. Hansen kan vælge at gøre dette, men har ikke pligt hertil. Chr. Hansen har ikke konsultationspligt over for Biotevi med henblik på at tilbyde Biotevi at 
overtage forpligtelserne m.v. 

Rettens afgørelse 
Af de grunde der er anført af Biotevi tiltrædes, at Biotevi kan rette kravet mod Chr. Hansen. 
Biotevis påstand 1 og 2: 
Efter sublicensaftalens § 10, stk. 1, var Chr. Hansen på et hvilket som helst tidspunkt under sagsbehandlingen af patentansøgningerne berettiget til at trække en verserende ansøgning tilbage hvis det kunne begrundes ud fra sunde forretningsmæssige hensyn således som nærmere angivet i § 10, stk. 1. 
I et memo af 28. januar 2004 vurderede Chr. Hansens bioteknologiske chef, Eric Johansen, at det var meget usandsynligt at Peter Ruhdal Jensens opfindelse kunne medføre en øget syrningshastighed, og at der ville kunne opnås et højere udbytte i Chr. Hansens egen fremstillingsproces. Han henviste bl.a. til to artikler Koebmann et al. og TR02652 og konkluderede at han ikke mente at den patenterede teknologi ville give nye produkter eller indtægter for Chr. Hansen eller Chr. Hansens konkurrenter. Det må efter bevisførelsen fastslås at denne vurdering i alt væsentligt hvilede på et grundlag der forelå allerede ved indgåelsen af sublicensaftalen. 
Uden forhandling med Biotevi meddelte Chr. Hansen dagen efter Ruhdal Jensen at man ikke ville forfølge patentsagerne, ligesom man henviste ham til at sætte sig i forbindelse med Patent- og Varemærkestyrelsen. 
Den 9. februar 2004 blev Dan Nilsson underrettet herom og om at Chr. Hansen ikke havde mulighed for at tilbyde Biotevi at overtage behandlingen af patentfamilien i medfør af sublicensaftalens § 10, stk. 3. Chr. Hansen opsagde samme dag 
licensaftalen med Ruhdal Jensen med tilbageoverdragelse af samtlige rettigheder ved udgangen af august 2004. 
Som anført af Biotevi var Chr. Hansen klar over at sublicensaftalen og forudsætningen for denne, licensaftalen med Peter Ruhdal Jensen, var grundlaget for Biotevis virksomhed. 
Ved under disse omstændigheder at bringe bestemmelsen i licensaftalens § 10, stk. 1, i anvendelse uden dokumentation for at det forelå nye omstændigheder der sandsynliggjorde at der forelå de anførte sunde forretningsmæssige hensyn der måtte føre til beslutningen, har Chr. Hansen tilsidesat bestemmelsen i § 10, stk. 1, og ved at disponere uden forudgående forhandling med Biotevi tillige tilsidesat rimelige hensyn til medkontrahenten, Biotevis, interesser. Chr. Hansen har derfor handlet ansvarspådragende over for Biotevi der derfor skal have medhold i påstand 1 og 2. 
Der er herved, heller ikke forudsætningsvist, taget stilling til om Biotevi som følge af den ansvarspådragende adfærd fra Chr. Hansens side har lidt et tab der kan kræves erstattet. 
Biotevis påstand 3: 
Chr. Hansen havde efter sublicensaftalens § 10, stk. 3, en mulighed for at give Biotevi ret til at overtage patentansøgningen. Denne mulighed forelå ikke efter at Chr. Hansen havde opsagt aftalen med Ruhdal Jensen. Bestemmelsen var for så vidt i strid med bestemmelsen i § 28, stk. 1, i licensaftalen med Ruhdal Jensen, som Biotevi måtte være bekendt med. Uanset uoverensstemmelsen mellem licensaftale og sublicensaftale har Chr. Hansen ikke pådraget sig erstatningsansvar således som Biotevi gør gældende, jf. påstand 3, da bestemmelsen i § 10, stk. 3 er fakultativ. Chr. Hansen frifindes derfor for denne påstand.

Spørgsmålet om sagsomkostninger afgøres ved endelig dom. 

Thi kendes for ret: 

1. Chr. Hansen A/S skal anerkende at selskabet har handlet ansvarspådragende overfor Biotevi ApS ved at opsige licensaftalen med Peter Ruhdal Jensen, sagens bilag 1, som sket. 

2. Chr. Hansen A/S skal anerkende at selskabet har handlet ansvarspådragende overfor Biotevi ApS ved at opgive sagsbehandlingen af den patentfamilie, som angives i appendiks 3 til sublicensaftalen, sagens bilag 11, som sket. 

3. Chr. Hansen A/S frifindes for påstanden om at selskabet har handlet ansvarspådragende overfor Biotevi ApS ved at undlade at tilbyde denne at overtage sagsbehandlingen af den patentfamilie, som angives i appendiks 3 til sublicensaftalen, sagens bilag 11. 

Otto Raben Jens Feilberg Allan Suhrke 

(Sign.) 
___ ___ ___ 
Udskriftens rigtighed bekræftes 
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»