Danisco - opsigelse af kontrakt var berettiget

Resumé

Agent og forhandler ikke berettiget til godtgørelse efter opsigelse af eneagent- og forhandlerkontrakt

Dom i sagen H-98-01 


Chemimpo South Africa (PTY) Ltd.
(Advokat Kield-Gustav Erichsen)

mod


Danisco A/S
(Advokat Erling Borcher)

Chemimpo South Africa (PTY) Ltd. (i det følgende: Chemimpo) har nedlagt påstand om, at Danisco A/S (i det følgende: Danisco) skal betale erstatning i anledning af Daniscos opsigelse af en eneagent- og eneforhandlerkontrakt med 1.997.449,91 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg den 14. september 2001, subsidiært et mindre beløb.

Danisco har påstået frifindelse.


- 2 -


Parternes aftale m.v. og ophør heraf

Den 12. oktober 1977 indgik Chemimpo og Grindstedværket A/S, senere Grindsted Products,
nu Danisco, en aftale om afsætning af Grindstedværkets produkter i Sydafrika. Der er mellem
parterne enighed om, at Chemimpo uanset aftalens ordlyd både har virket som agent og som
forhandler.

Aftalen blev den 7. april 1981 afløst af en ny aftale benævnt Agency Contract, hvorefter
Chemimpo skulle være eneagent og eneforhandler for Grindsted Products i Sydafrika og
Zimbabwe m.h.t. fødevareingredienser, herunder emulgatorer, smagstilsætningsstoffer og
enzymer. Ifølge kontraktens § 22 skal agenten af sin provision selv dække sine omkostninger
ved opfyldelse af kontrakten, og ifølge punkt 6 i tillæg 6 til kontrakten skal agenten, når
denne virker som importør, selv betale importomkostningerne og ved videresalg selv bære
den økonomiske risiko vedrørende skyldnerne. Efter § 24 fortsætter kontrakten uden
tidsbegrænsning, men kan opsiges med et varsel på 6 måneder. § 28 om erstatning har
følgende ordlyd:

"Both parties renounce any claim for damages unless gross negligence has been displayed
by one of them. The principle for a possible indemnification is compensation for lost
earnings. The compensation amount cannot exceed the last three months' commission.

If GP gives notice to terminate the Contract without reason the Agent may claim
compensation up to an amount corresponding to the commission paid by GP over the past
six months."

Det fremgår flere steder af kontrakten, at Grindsted Products skulle have fuld indsigt i salget
af sine produkter. Retsforholdet er undergivet dansk ret.

Efter at Danisco den 22. oktober 1999 havde opsagt aftalen med virkning fra den 1. maj
2000, tilbød Danisco den 3. maj 2000 at købe Chemimpos kartotek mv. over kunder, som
havde aftaget Daniscos produkter, for 200.000 kr. Chemimpo afslog dette.

Chemimpos krav og dokumentation herfor

Chemimpo har opgjort sin påstand som summen af lønudgifter m.v. (staff costs), 143.443
SAR, diverse omkostninger relateret til de afskedigede (staff related contracts/costs), 63.112
SAR, udgifter til leje af lokaler (rent), 126.851 SAR, et beløb på 117.151 SAR svarende til
Chemimpos gennemsnitlige årlige provision fra Danisco i perioden 1995-1999 samt et


- 3 -

skønsmæssigt ansat beløb på 1.000.000 SAR. som erstatning i anledning af Chemimpos ophør
som eneforhandler for Danisco.

Chemimpo har udfærdiget nogle opgørelser over de enkelte krav, som indgår i den
samlede påstand. Chemimpo har således opgjort at have afholdt et samlet beløb på 143.443
SAR til betaling af lønudgifter i en opsigelsesperiode m.v. (staff costs) til 3 ansatte, som blev
afskediget i forlængelse af Daniscos opsigelse af kontrakten. Chemimpo har endvidere
opgjort diverse omkostninger knyttet til de 3 afskedigede (staff related contracts/costs), i alt
63.112 SAR. Endelig har Chemimpo opgjort omkostninger til leje af kontorer i perioden 1.
januar 2000 ­ 30. juni 2004 (rent) for de 3 afskedigede medarbejdere, i alt 126.850,81 SAR,
hvilket Chemimpos advokat under sin procedure nedsatte til 66.850,81 SAR.

Chemimpo har til støtte for sine opgørelser henvist til rapport af 15. august 2002 fra
Nexia Levitt Kirson, Chartered Accountants (S.A.), der angiver, at de afholdte staff costs
stemmer med ikke nærmere angivne betalingsoversigter, at de opgjorte staff related
contracts/costs stemmer med ikke nærmere angiven dokumentation og betalingsoversigter, og
at de anførte lejeudgifter pr. kvadratmeter stemmer med lejekontrakterne. I rapporten er bl.a.
anført:

"...Our engagement was undertaken in accordance with the statement of South African
Auditing Standards applicable to agreed-upon procedures engagements. The
responsibility for determining the adequacy or otherwise of the procedures agreed to be
preformed is that of the directors of Chemimpo South Africa (Proprietary) Limited. Our
procedures were preformed solely to assist you in evauating the accuracy of the claims
made."
...
Because the above procedures do not constitute either an audit or a review made in
accordance with statements made by The South African Auditing Standards we do not
express any opinion on the claim. ...".

Ved en telefax af 31. januar 2003 til Chemimpos advokat har Nexia Levitt Kirson, Chartered
Accountants (S.A.), bl.a. anført følgende vedrørende den udfærdigede rapport:

"... (ii) We have satisfied ourselves as to the accuracy of the schedules on page 1 to 7 of
our report. The figures in these schedules have been accurately extracted from the audited
books and records of Chemimpo South Africa (Pty) Ltd.
(iii) We cannot express an opinion on whether or not costs and expenses included in the
above mentioned schedules are directly connected with and were incurred by Chemimpo
in connection with the claims made..."

Chemimpo har endvidere udfærdiget et bilag med en oversigt over selskabets provision i.h.t.
aftalen med Danisco for årene 1995-1999, en oversigt over selskabets "own acc income", som


- 4 -

ifølge Gait Jan Schoemaker svarer til dækningsbidraget ved salg som forhandler af Daniscos
produkter i den samme periode, og en sum af tallene for hvert år i den omhandlede periode.
Den gennemsnitlige årlige provision anføres til 117.151 SAR og det gennemsnitlige årlige
dækningsbidrag ved salg som forhandler til 2.383.871 SAR. Disse tal stemmer ifølge
revisionsrapporten udfærdiget af Nexia Levitt Kirson, Chartered Accountants (S.A.) med
selskabets hovedbog.

Forklaringer

Direktør hos Chemimpo, Gait Jan Schoemaker, har forklaret, at Chemimpo siden indgåelsen
af den første kontrakt i 1977 hovedsageligt har virket som forhandler for Danisco, således at
60-80 % af omsætningen fra 1977 var som forhandler, medens resten har været salg ved
agentvirksomhed. Baggrunden for, at man indgik en ny kontrakt i 1981 var, at omsætningen
havde været jævnt stigende, og man ønskede derfor en kontrakt tilpasset de faktiske forhold.

I 1986 blev der bl.a. i Danmark iværksat en embargo bl.a. mod salg af varer til
Sydafrika, således at det ikke længere var muligt for Danisco at sælge direkte til Sydafrika. I
begge parters interesse og med henblik på at omgå embargoen lavede man herefter en
ordning, hvorefter Chemimpos forbindelse med Danisco blev opretholdt via Chemimpos
moderselskab i Holland. Varer fra Danisco, som skulle sælges i Sydafrika, købte Chemimpo
fra et hollandsk selskab og et amerikansk selskab, som Danisco ejede, og som sendte varerne
til Sydafrika, idet USA ikke var omfattet af embargoen. Under embargoen, som varede fra
1986-1994, steg salget af Daniscos varer i Sydafrika med 400-500 %, og Danisco havde en
betydelig konkurrencefordel i forhold til sine konkurrenter, da embargoen blev hævet, idet
produkterne var blevet på markedet. Fra 1994 og til opsigelsen i 1999 steg omsætningen med
Daniscos varer igen 4-5 gange. I 1999 leverede Chemimpos fødevareafdeling 1/3 af
selskabets totale overskud, og heraf stammede 60 % fra omsætning af Daniscos varer.
Danisco er førende inden for disse produkter. Ved ophør af samarbejdet med Danisco mistede
Chemimpo en årlig fortjeneste på ca. 3 mio. SAR, man sparede årlige omkostninger på ca. 1
mio. SAR, og man opnåede en årlig fortjeneste ved salg af andre produkter på ca. 1 mio.
SAR. Samlet har man således lidt et årligt tab på ca. 1 mio. SAR.

På grund af det mangeårige samarbejde og den løbende omsætningsfremgang blev han
meget overrasket, da han blev bekendt med, at Danisco ville bringe samarbejdet til ophør.
Han havde i 1999 spurgt, om Danisco var utilfreds med omsætningen, og han fik at vide, at
det var man ikke. Han mener, at Chemimpo havde ydet Danisco en god service. Chemimpo


- 5 -

havde således efter anmodning fra Danisco ansat 3 personer specielt til at sælge Daniscos
smagstilsætningsstoffer, som blev introduceret i Sydafrika i 1997, og Chemimpo betalte for
særlige uddannelser, således at man kunne afsætte Daniscos produkter. Bl.a. blev en
"specialbager" sendt til Århus på uddannelse, og man købte computere og indrettede kontorer
til denne, som virkede for salg af Daniscos produkter. Parterne mødtes årligt i Danmark eller i
Sydafrika, hvor der blev udvekslet oplysninger. Chemimpo gav løbende oplysninger om sit
salg, både som agent og som forhandler. Hvis Danisco ønskede yderligere oplysninger, blev
disse videregivet.

Ved samarbejdets ophør mente Chemimpo at være berettiget til en ikke ubetydelig
kompensation. Da Danisco ikke ville yde en sådan kompensation, ville Chemimpo ikke
udlevere sine kundeoplysninger om Daniscos kunder. Danisco var i vidt omfang selv i
besiddelse af oplysningerne, navnlig fordi Danisco efter samarbejdets ophør ansatte en
person, som havde været ansat hos Chemimpo i 15 år, og fordi Chemimpo løbende havde
sendt rapporter til Danisco.

Der findes 6-7 betydende leverandører indenfor branchen, og i løbet af
opsigelsesperioden valgte Chemimpo at indgå aftale med den tyske koncern Degussa om salg
af dennes produkter.

Chemimpo måtte herefter indskrænke og afskedige 3 personer, som havde virket for
salg af Daniscos produkter, og betale dem løn i opsigelsesperioden m.v. (staff costs). Hr.
Farman fratrådte den 1. januar 2000 og hr. Schwerin den 1. november 1999. Man havde
diverse udgifter i forbindelse med afskedigelserne (staff related contracts/costs), herunder i
forbindelse med salg af en bil, tilbagelevering i utide af en leaset bil, betaling for
mobiltelefonkontrakter, efter at de ansatte var fratrådt, afskrivninger på 3 computere, som var
blevet købt i august 1998 til de 3 ansatte, samt udgifter til advokat i forbindelse med
afskedigelserne. Kravet på betaling af leje, som Chemimpo har rejst, udgør lejebetaling for
kontorer til de afskedigede for perioden 1. januar 2000 til 30. april 2004. De lejeaftaler,
Chemimpo har indgået, vedrører en hel etage eller en bygning og således ikke enkelte
kontorer. De ledigblevne kontorer har været i brug igen siden medio 2002.

Søren Bank har forklaret, at han siden 1997 har været direktør hos Danisco bl.a. med ansvar
for udenlandske agenter og distributører, herunder for Chemimpo. Det har under hele
samarbejdet med Chemimpo været meget vigtigt for Danisco, at man løbende modtog
detaljerede informationer om markedsvilkårene og om de aftaler, der blev indgået med
kunderne. 90-95 % af Daniscos salg i Sydafrika skete via Chemimpo, og Danisco havde


- 6 -

udstationeret en ansat hos Chemimpo, men på trods heraf var det næsten umuligt at følge
salget. Chemimpo gav løbende udtryk for, at Danisco måtte sælge til lavere priser, idet
markedet var under pres, og det var derfor vigtigt for Danisco at få oplysninger om, hvem
kunderne var, hvordan deres situation var, og til hvilke priser Daniscos produkter blev solgt.
Danisco modtog en eller to gange årligt rapporter fra Chemimpo, men kunne heraf alene se,
hvilke mængder der blev solgt, hvilket Danisco naturligvis allerede var bekendt med. Han
anmodede skriftligt i juni 1999 om et bedre informationsniveau, men modtog et henholdende
svar og opnåede aldrig et tilfredsstillende informationsniveau. Dette havde væsentlig
betydning for beslutningen om at opsige samarbejdet.

En anden væsentlig årsag var, at Danisco i primo 1999 købte den Finske koncern
Cultor, som havde eget salgskontor i Sydafrika. Han havde i maj 1999 fået et oplæg fra
Chemimpo til et fortsat samarbejde, men han oplyste da, at Danisco måtte se tiden an.
Beslutningen om at afslutte samarbejdet blev taget umiddelbart før en messe i Paris medio
september 1999, hvor han traf Dawie Maartens, Chemimpo, som han uofficielt fortalte om
Daniscos beslutning. På et efterfølgende møde i Sydafrika med Dawie Maartens og Gait Jan
Schoemaker i medio oktober 2000 fastholdt han beslutningen og blev mødt med krav om
betaling af kompensation på et tocifret millionbeløb, som dog senere blev noget beskåret.
Danisco afgav herefter en formel opsigelse.

Efter udløbet af opsigelsesperioden overtog Cultors kontor i Sydafrika repræsentationen
for og salget af Daniscos produkter. Opstarten var problematisk, idet man, bortset fra de store
kunder, selv måtte "støve markedet op", fordi man kun havde få konkrete oplysninger om
kunder, priser etc. Disse stammede fra den beskedne del af det hidtidige salg, som var sket
med Chemimpo som agent. Danisco havde ingen nærmere oplysninger vedrørende
Chemimpos salg som forhandler, og Chemimpo afslog at overdrage disse kundeoplysninger.
Danisco fik betydelig konkurrence af Chemimpo, som havde overtaget repræsentationen for
og forhandlingen af produkter fra Degussa og en anden vigtig konkurrent til Danisco, Rigen.
Danisco ansatte Robbert Huitrema, som i 1980´erne havde været ansat hos Chemimpo, som
chef for Cultors kontor i Sydafrika.

Omsætningen i Sydafrika er i dag ca. 40 mio. kr., medens den ved samarbejdets ophør
var 12-14 mio. kr.


Dawie Maartens, som indtil 1999 var leder af fødevareingrediensafdelingen hos Chemimpo,
har forklaret, at han efter Daniscos køb af Cultor var bekymret for, at Danisco ikke ville
fortsætte samarbejdet. Han tog derfor til Danmark i maj 1999, og han valgte i juli 1999 at


- 7 -

sende en "specialbager" til Danmark på uddannelse, idet der på daværende tidspunkt ikke var
truffet nogen beslutning.

Han havde ikke før opsigelsen modtaget kritik fra Danisco af samarbejdet. Han havde
videregivet oplysninger til Danisco i form af diverse computerudskrifter med oplysninger om
kunder og mængder. Danisco oplyste på et tidspunkt, at man ikke kunne finde visse
oplysninger, hvilket kunne skyldes stillingsændringer hos Danisco. Generelt afgav Chemimpo
markedsrapporter, når det blev ønsket, så han mente ikke, at der var problemer.

Den indsats, som Chemimpo havde ydet Danisco, omfattede bl.a., at han under
embargoen i 1989 havde været i USA for at få den fortsatte samhandel på plads. Senere
ansatte Chemimpo 3 personer, heraf en bager og en aromaekspert, til at tage sig specifikt af
Daniscos produkter, og man stillede kontorer, biler, mobiltelefoner, computere etc. til
rådighed for disse.

Vedrørende staff costs har han forklaret, at han ikke ved, om de 3 ansatte kunne være
blevet afskediget tidligere, men at afskedigelserne skete efter nøje overvejelser. Hr. Schwerin,
som var aromaekspert, arbejdede udelukkende med produkter fra Danisco, medens både hr.
Davidtz og hr. Farman havde andre opgaver. Han er ikke selv bekendt med de konkrete
udgifter, heller ikke for "staff related costs/contracts", men han kan bekræfte, at de
afskedigede havde biler, mobiltelefoner og computere. De kontorer, som blev ledige efter
afskedigelserne, blev taget i brug efter 4-6 måneder.

Geier Hansen, som var salgs- og marketingsdirektør hos Danisco i perioden 1989-1999, har
forklaret, at Danisco under embargoen mod Sydafrika havde mistet markedsandele, og at man
i 1994 nærmest måtte starte på en frisk. Salget gik herefter fremad, men gik så igen i stå . I
1999 var omsætningen på ca. 12 mio. kr., hvilket var meget beskedent for så stort et land.
Danisco ønskede at satse på højere priser og bedre vejledning, medens Chemimpo mente, at
det eneste, som havde betydning, var lavere priser.

Han beklagede sig, hver gang Dawie Maartens kom til Danmark, over at Danisco fik for
få kundeoplysninger. Danisco fik bl.a. ikke oplysninger om Chemimpos videresalgspriser for
varer, som Chemimpo solgte som forhandler.

I opsigelsesperioden forløb samhandlen normalt.

Da Cultors kontor i Sydafrika overtog salget af Daniscos produkter, krævede det et stort
opsøgende arbejde, idet man kun havde kendskab til de kunder, som Chemimpo havde
formidlet salg til som agent, men ikke til dem, som Chemimpo havde solgt til som forhandler.
Danisco måtte investere betydeligt i form af nyansættelser og teknisk bistand fra Danmark.


- 8 -


Der er tillige afgivet forklaring af José Janssen.

Procedure

Chemimpos advokat har gjort gældende, at det må lægges til grund, at Chemimpo siden 1977
har virket både som agent og forhandler, og at det skyldtes Chemimpos betydelige indsats, at
omsætningen i den forløbne periode steg væsentligt. Chemimpo har under embargoen mod
Sydafrika ydet en særlig indsats for at bevare og forbedre Daniscos markedsposition.
Chemimpo har efter Daniscos introduktion af smagstilsætningsstoffer i 1997 ansat 3
medarbejdere med henblik på salg heraf, og sørget for deres uddannelse og foretaget andre
nødvendige investeringer i den forbindelse. Danisco har været en meget betydende
samhandelspartner for Chemimpo, og der er ingen dokumentation for, at Chemimpo selv
skulle have givet anledning til afbrydelse af samarbejdet. Efter samarbejdets ophør har
Danisco selv overtaget forretningsområdet og den af Chemimpo oparbejdede kundekreds.

Chemimpo har som agent for Danisco krav på godtgørelse efter §§ 25-26 i lov om
handelsagenter og handelsrejsende, idet parterne ikke fraveget dennes bestemmelser. § 28 i
parternes kontrakt finder kun anvendelse i tilfælde af misligholdelse. Godtgørelsen kan
passende ansættes til 1 års provision, beregnet som den gennemsnitlige provision, Chemimpo
modtog fra Danisco i perioden 1995-1999.

Chemimpo har endvidere som forhandler for Danisco under de foreliggende
omstændigheder krav på erstatning for goodwill, som skønsmæssigt kan ansættes til 1 mio.
SAR, idet der skal lægges vægt på, at Chemimpo i perioden 1995-1999 havde et årligt
gennemsnitligt dækningsbidrag som forhandler på ca. 2,3 mio. SAR, og at omsætningen efter
samarbejdets ophør blev reduceret med 2/3. Selv om det måtte lægges til grund, at aftalens §
28 finder anvendelse i tilfælde af opsigelse uden påberåbelse af misligholdelse, finder
bestemmelsen efter sin ordlyd kun anvendelse på agenturforholdet, men ikke på
forhandlerforholdet.

Det var Danisco, som inspirerede Chemimpo til at afholde særlige omkostninger til
ansættelse af 3 nye medarbejdere i forbindelse med introduktionen af aromaerne, og at give
dem en uddannelse og udstyre dem med nødvendige faciliteter i form af kontorer, biler,
mobiltelefoner etc. Danisco må derfor betale de direkte omkostninger, som opsigelsen har
afstedkommet. Under henvisning til forklaringerne vedrørende den efterfølgende brug af de


- 9 -

afskedigedes kontorer kan kravet på betaling af udgifter til leje dog reduceres til 66.850,81
SAR.

Størrelsen af Chemimpos gennemsnitlige årlige provision og dækningsbidrag som
forhandler og af de udgiftsposter, som Chemimpo har opgjort i relation til de afskedigede
medarbejdere, er dokumenteret ved den fremlagte revisionsrapport med tilhørende skrivelse.
Det fremgår bl.a. heraf, at tallene i opgørelserne er korrekte uddrag af reviderede regnskaber
og fra bogholderiet, og at revisionsrapporten er udfærdiget i overensstemmelse med de
sydafrikanske regler.

Daniscos advokat har gjort gældende, at Chemimpo ikke har bevist, at Danisco skal betale for
de omkostninger, som Chemimpo har opgjort at have haft i relation til de 3 omhandlede
medarbejdere. Danisco har opsagt parternes aftale med et varsel på 6 måneder i
overensstemmelse med aftalen og har i opsigelsesperioden loyalt videreført samarbejdet. Både
som agent og som forhandler skulle Chemimpo afholde egne omkostninger, jf. aftalens § 22
og tillæg 6, nr. 6. Det gælder også eventuelle omkostninger, som Chemimpo har påført sig
selv med virkning ud over opsigelsesvarslet. Der foreligger ingen oplysninger om, at det
konkret skulle være aftalt, at Danisco skulle afholde sådanne omkostninger, og de er ikke
afholdt efter ønske fra Danisco.

Danisco har på ingen måde handlet erstatningspådragende, og efter aftalens § 28, stk. 1,
kan erstatningsansvar alene pålægges i tilfælde af grov forsømmelse.

Af den fremlagte revisorerklæring fremgår kun de anførte tals tilstedeværelse. Det er
vanskeligt at se, hvad der hermed menes, og der er taget flere forbehold. Chemimpos
eventuelle krav bliver ikke identificeret og begrundet, og der er ingen oplysninger om
indholdet af de juridiske forpligtelser, som skulle ligge bag de anførte betalinger. Der
foreligger således ikke dokumentation for, at Chemimpo har haft pligt til at afholde de anførte
omkostninger, eller at disse faktisk er blevet afholdt.

Endvidere fremgår det ikke af udgiftsposten "staff related contracts/costs", hvad
Chemimpo har gjort ved de anførte computere, og hvorfor man har haft brug for juridisk
bistand. Den omstændighed, at Chemimpos advokat under sagen har måtte reducere det
krævede beløb for leje af lokaler, men at beløbets rigtighed alligevel er bekræftet i
revisionsrapporten, svækker revisionsrapportens bevisværdi yderligere.

Danisco har ikke pligt til at betale godtgørelse efter handelsagentlovens §§ 25-26 til
Chemimpo, idet disse bestemmelser under de foreliggende omstændigheder er fravigelige, jf.
lovens § 1, stk. 3, 2. pkt., og idet bestemmelserne faktisk er fraveget ved aftalens § 28, stk. 2.


- 10 -

Efter denne bestemmelse kan Chemimpo kræve betaling af et beløb svarende til den
provision, der er betalt i løbet af de seneste 6 måneder, og Danisco har betalt et sådant beløb.
Subsidiært har Danisco gjort gældende, at Danisco skal frifindes for betaling af godtgørelse
efter handelsagentlovens §§ 25 og 26, idet Chemimpo ikke har fremlagt en opgørelse over det
gennemsnitlige årlige vederlag over de seneste 5 år, og idet 5-årsperioden skal regnes indtil
tidspunktet for ophør af aftalen, dvs. til den 1. maj 2000. Der foreligger således ingen
opgørelse over den maksimale godtgørelse, som kan tillægges Chemimpo som agent, jf.
handelsagentlovens § 26.

Endelig har Danisco ikke pligt til at yde erstatning for goodwill til Chemimpo i dennes
egenskab af forhandler. Efter retspraksis pålægges kun betaling af goodwillerstatning, når der
foreligger ganske særlige omstændigheder. I den foreliggende sag kan der ikke blive tale om
sådan erstatning, allerede fordi der i aftalens § 28, stk. 1, findes en bestemmelse om
ansvarsbegrænsning, således at erstatning kun skal betales i tilfælde af grov misligholdelse. I
øvrigt har Chemimpo ikke stillet sine kundeoplysninger til rådighed for Danisco, og Danisco
har således ikke kunnet udnytte Chemimpos kundekendskab, hvilket er en grundlæggende
betingelse for erstatning for goodwill. Chemimpo har begrundet sit krav med, at man har
foretaget investeringer og virket i videre omfang end det, som kunne forventes ifølge aftalen,
men der foreligger ingen dokumentation herfor. Oplysningerne om ansættelse og uddannelse
af personale m.v. må karakteriseres som hørende til almindelig forretningsmæssig drift.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Parterne havde ubestridt haft et samarbejde i 22 år om agentur- og forhandlervirksomhed, da
samarbejdet blev opsagt af Danisco. Opsigelsen skete på et tidspunkt, da Danisco havde købt
Cultor, som havde eget salgskontor i Sydafrika, og Cultor fik herefter repræsentationen for
Danisco i Sydafrika.

Efter bevisførelsen kan retten ikke lægge til grund, at opsigelsen skyldtes Chemimpos
forhold. Der er vel afgivet forklaringer om manglende rapporter og om uenighed om priser,
hvor parterne i øvrigt har haft modstridende interesser, men der er ikke fremlagt nogen
skriftlig dokumentation, og i opsigelsesskrivelsen anføres heller ikke noget om, at Danisco
skulle have været utilfreds med Chemimpos varetagelse af sine opgaver.

Opsigelsen skete i Daniscos egen interesse og med et varsel på 6 måneder, som var i
overensstemmelse med det aftalte varsel, og som var rimeligt både for agentur- og
forhandlerforholdet.


- 11 -


Chemimpo burde have været forberedt på, at der kunne ske sådanne ændringer i
Daniscos forhold, som kunne medføre, at Danisco selv eller et andet selskab i koncernen ville
overtage repræsentationen i Sydafrika. Chemimpo burde derfor enten have sikret sig kontrakt-
mæssigt herimod eller have indrettet sig herpå.

Det er ikke godtgjort, at Danisco efter samarbejdets ophør har tilegnet sig eller i øvrigt
lukreret på Chemimpos kundekreds. Det er således ubestridt, at Chemimpo i forbindelse med
ophøret ikke har villet udlevere oplysninger vedrørende kunder, idet man ikke ville acceptere
den betaling, som Danisco tilbød herfor. Chemimpo har indgået en agenturaftale med en af
Daniscos mere betydende konkurrenter, Degussa, og har herved fortsat i et vist omfang
kunnet udnytte sit kendskab til kundekredsen.

Danisco har således ved sin handlemåde ikke misligholdt kontrakten med Chemimpo,
og kontraktens § 28, stk. 2, fastsætter derfor grænsen for virkningerne af opsigelsen.

Da der i Sydafrika ikke findes ufravigelige regler om opsigelse og godtgørelse i
agenturforhold, er der enighed mellem parterne om, at det følger af § 1, stk. 3, 2. pkt., i lov
om handelsagenter og handelsrejsende, at kontraktens bestemmelser i § 28, stk. 1-2, om
opsigelse og erstatning, ikke kan tilsidesættes efter lovens §§ 25-27.

Kontraktens § 28, stk. 2, må forstås således, at der med denne bestemmelse er gjort op
med Chemimpos krav på godtgørelse både for agentur- og forhandlervirksomheden. Denne
bestemmelse svarer til almindelige regler, idet der ikke findes at foreligge sådanne særlige
omstændigheder, som kan begrunde, at Chemimpo, der heller ikke har overdraget sit
kundekartotek til Danisco, skal tilkendes godtgørelse for mistet goodwill for sin forhandler-
virksomhed, så meget mere som godtgørelse efter aftalen heller ikke kan kræves vedrørende
agenturvirksomheden.

Det bemærkes i øvrigt, at kravet er udokumenteret, at det på visse punkter er erkendt
opgjort fejlagtigt, f.eks. for så vidt angår leje, og at revisorerklæringen er uegnet som
dokumentation.

Sagsøgtes frifindelsespåstand må herefter tages til følge.


T H I K E N D E S F O R R E T


- 12 -


Danisco frifindes.

Chemimpo skal inden 14 dage fra denne doms afsigelse betale 75.000 kr. i
sagsomkostninger til Danisco.


Mogens Trepka Elmer. Jørgen Sieverts


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»