Daniel - Kontor
Jakob - TDO kontor 2
Sagsmappe & logo 11

Opsigelse af agentaftale - erstatningskrav

Resumé

Handelsagent havde krav på godtgørelse i anledning af agenturgivers opsigelse af agentaftale.

Dom i sagen H-8-12

Magasin friend of brands AB
(Advokat Pia Kristine Voldmester)

mod

Peter Bodum A/S
(Advokat Anne Skjold Qvortrup)

Sagens tema og parternes påstande

Sagen er anlagt den 23. februar 2012 og handler om, hvorvidt Magasin friend of brands AB, der er handelsagent i Sverige for Peter Bodum A/S, har krav på provision og godtgørelse i anledning af Peter Bodum A/S' opsigelse af parternes agenturaftale, og om Peter Bodum A/S kan gøre krav om til kompensation gældende.

Magasin friend of brands AB har endeligt nedlagt påstand om, at Peter Bodum A/S skal betale SEK 1.472.194 med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg.

Peter Bodum A/S har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysninger i sagen

Sagens parter

Magasin friend of brands AB (herefter Magasin) er et svensk selskab, der driver virksomhed som handelsagent og distributør i hele Norden af forskellige mærker inden for boligindretning og køkkenprodukter.

Peter Bodum A/S (herefter Bodum) er en dansk designvirksomhed, som producerer og sælger en række køkken- og serveringsprodukter og i dag har selskaber i hele verden.

Agenturftalen

Den 30. marts 2007 indgik Bodum og Magasin en agenturaftale, hvorefter Magasin fra den 15. april 2007 fik eksklusiv ret til at markedsføre og formidle salg af Bodums produktsortiment indenfor køkkentøj og gaveartikler i Sverige med undtagelse af salg gennem Bodums egne butikker og webshop.

Magasin skulle drive forretning fra egne lokaler og selv afholde alle udgifter, herunder omkostninger til egen markedsføring. Bodum ydede 50 % rabat på listepriser til Bodums vareprøver og showroom. Dog blev alle prøver til showroom i Stockholm stillet til rådighed uden beregning. Omsætning i form af vareprøver og Magasins køb af varer til eget brug var ikke provisionsgivende.

Magasin modtog provision af alle ordrer med kunder, som var hjemmehørende i Sverige. Provisionen blev efter aftalens pkt. 5.3 beregnet på baggrund af de beløb, som de kunder, hvis aftale var kommet i stand ved Magasins formidling, blev faktureret for. Udestående tilgodehavende hos kunder i Sverige pr. 31. december ville blive modregnet i den beregnede provision for december. Tilgodehavende hos kunder i Sverige ville blive reguleret hvert år i december baseret på foregående års tilgodehavende. Magasins udgifter til markedsføringsbidrag i henhold til aftalens pkt. 8.4, som oversteg 5 %, ville ligeledes blive fratrukket i slutafregningen for december. Provisionen udgjorde 10 % af det beløb, som Magasin havde faktureret kunden, jf. aftalens pkt. 5.4.

Bodums forventninger, jf. aftalens pkt. 5.4.1, til de efterfølgende 5 år var følgende:

"2007 SEK 14.000.000,-

2008 SEK 17.000.000,-

2009 SEK 21.000.000,-

2010 SEK 23.000.000,-

2011 SEK 26.000.000,-"

Af aftalens pkt. 8.4 fremgår det, at Bodum afsatte max. 5 % af Magasins årsomsætning til anvendelse som markedsføring i forbindelse med kunders markedsføring af Bodums produkter i Sverige. Hvis markedsføringsomkostningerne oversteg de 5 % skulle Magasin betale differencen medmindre andet var aftalt skriftligt. Markedsføring var bl.a. tv-reklamer.

Hvis Bodum opsagde aftalen skulle Magasin modtage et beløb svarende til 5 % af det foregående års omsætning, såfremt Bodums målsætning for dette år var opnået i henhold til pkt. 5.4.1, jf. aftalens pkt. 9.1. Videre fremgik det af aftalens pkt. 9.4 bl.a., at Magasin ved aftalens ophør uanset årsag skulle tilbagelevere alt materiale, der tilhørte Bodum. Hvis Magasin nægtede at tilbagelevere relevant materiale og/eller produkter, var Magasin pligtig til at betale 100.000,00 kr. i konventionalbod udover Bodums dokumenterede tab. Ved aftalens ophør havde Magasin alene krav på godtgørelse i det omfang, godtgørelse i henhold til ufravigelige lovbestemmelser oversteg godtgørelsen i henhold til aftalens pkt. 9.1. Magasin havde herudover ikke krav på andre godtgørelser, erstatninger og lignende, jf. aftalens pkt. 9.5. Aftalen var undergivet dansk ret. Parternes korrespondance omkring agenturforholdet

Ved e-mail af 17. december 2009 gjorde Bodum Magasin opmærksom på, at det var Bodums ønske, at Magasin senest den 1. marts 2010 ansatte en sælger, som var bosiddende i Stockholm, med ansvar for Stockholm og omegn. Magasin skulle have fokus på de kunder, som de kunne udvikle og øge i fremtiden. Magasin skulle udarbejde en oversigt over, hvordan kunderne ville blive fordelt i fremtiden. Bodum forventede, at Magasin ville nå en minimumsomsætning på 23 mio. SEK i Sverige i 2010. Magasin skulle komme med et oplæg til en evt. markedsføringskampagne, så Bodum kunne vurdere, om der var noget, de kunne gøre for, at omsætningen blev nået. Johan Jüngling skulle selv overtage al kontakt til de store kunder/kæder, således at han også overtog NK og Åhlens. I januar måned skulle der lægges et budget pr. kunde for at måle og motivere sælgerne ud fra deres salgstal.

Magasin besvarede Bodums henvendelse ved e-mail af 7. januar 2010, hvori det blev oplyst, at de forventede at have ansat en sælger med ansvar for Stockholm fra begyndelsen af marts. Magasin var enig med Bodum i, hvilke kunder der skulle være fokus på, og at der skulle lægges budgetter for de enkelte kunder. Magasin vurderede, at de ikke i 2010 ville nå Bodums forventede omsætning, idet det ville taget et stykke tid, inden resultatet af den nye sælger i Sverige ville kunne ses. Magasin vurderede, at de ville kunne nå en omsætning på 18 mio. SEK. Endvidere redegjorde Magasin for deres markedsføringshensigter. Johan Jüngling ville selv overtage kontakten til de store kunder/kæder. En anden sælger ville dog være med de første par måneder.

Ved e-mail af 13. januar 2010 fastholdt Bodum, at målet for omsætningen fortsat var 23 mio. SEK, og at de også troede på, at dette ville kunne nås med de nævnte tiltag.

Den 24. marts 2010 besvarede Magasin en e-mail fra Bodum, hvor Bodum rykkede for, at Magasin ansatte en sælger i Stockholm senest inden udgangen af marts og for budget pr. kunde. Magasin oplyst her, at de havde haft et møde med TV4 den 7. april 2010. Den 27. april 2010 gjorde Bodum Magasin opmærksom på, at de var bekymrede for omsætningen i Sverige i april, da de var 250.000 SEK fra det budgetterede.

Den 25. maj 2010 holdt parterne et møde hos Bodum i Humlebæk.

Den 20. juli 2010 oplyste Magasin til Bodum, at en af deres sælgere havde sagt op. Ved e-mail af samme dato udtrykte Bodum bekymring, fordi omsætningen i juli heller ikke så god ud. Bodum udtrykte, at de var i tvivl om, om de gjorde det rigtige i Sverige. Magasin tilbageviste Bodums bekymring ved e-mail af 21. juli 2010.

På et tidspunkt i 2010 reviderede parterne budgettet for omsætningen på det svenske marked for 2010 fra 18,1 mio. SEK til 17,85 mio. SEK.

Opsigelsen og den efterfølgende korrespondance

Med brev af 27. august 2010 opsagde Bodum agenturaftalen med Magasin med 4 måneders varsel til udgangen af december 2010. Det skete med henvisning til manglende tilfredshed med den omsætning, der var opnået i Sverige i forhold til omsætningsbudgettet i agenturaftalen, udviklingen i Sverige i fh.t. andre lande og Magasins organisering af sine sælgere.

Den 21. oktober 2010 meddelte Bodum Magasin, at Magasin ikke var berettiget til kompensation i forbindelse med Bodums opsigelse af aftalen, idet Magasin ikke havde nået målsætningen i kontrakten. I den efterfølgende periode frem til 31. marts 2011 korresponderede parterne ved deres respektive advokater om, hvorvidt Magasin havde krav på provision og godtgørelse for goodwill som følge af opsigelsen af aftalen.

Ved brev af 7. december 2010 tilkendegav en af Magasins kunder, Josephssons, overfor Bodum, at de var kede af at høre, at Magasin ikke længere skulle være handelsagent for Bodum i Sverige, da Magasin havde levet op til deres forventninger til en handelsagent.

Ved e-mail af 8. januar 2011 oplyste Magasin, at de havde betalt for de vareprøver, der var i Jönköping, så de måtte nu tilhøre Magasin. Vareprøverne i Stockholm havde de enten foræret til deres medarbejdere eller solgt ved deres juleoutlet. Magasin ville udarbejde en opgørelse over dette. Magasin havde ikke noget inventar i Stockholm, og det inventar, der var i Jönköping, anmodede de Bodum om at komme og hente. Bodum besvarede henvendelsen den 11. januar 2011, hvor de oplyste, at Magasin meget gerne måtte smide inventaret ud og udarbejde en opgørelse over forbruget af vareprøver. Samme dag bekræftede Magasin, at de ville udarbejde en opgørelse.

Den 1. marts 2011 oplyste Bodums advokat, at det var Bodums opfattelse, at Magasin ikke var berettiget til kompensation som følge af opsigelsen af agenturaftalen og fremsendte samtid med en slutafregning, hvorefter Magasin havde 129.445,28 SEK til gode. Endvidere skulle Magasin senest den 15. marts 2011 tilbagelevere alt materiale tilhørende Bodum. Den 16. marts 2011 tog Magasins advokat forbehold for at indgive stævning. Den 31. marts 2011 oplyste Bodums advokat, at Bodum fastholdt, at Magasin ikke var berettiget til kompensation, og at de ikke kunne tilbyde en forligsmæssig løsning. Bodum havde efter opsigelsen af agenturaftalen med Magasin fået endnu flere henvendelser fra utilfredse kunder.

Den 23. februar 2012 indgav Magasin stævning mod Bodum.

Omsætningen i Sverige

Der er i sagen fremlagt bilag 11, som viser henholdsvis Bodums omsætning i perioden 1999 til 2008 baseret på tal fra Bodum og for perioden 15. april 2007 til og med 2010, hvor agenturaftalen med Magasin trådte i kraft, opgjort af Magasin baseret på Bodums fakturajournaler. Af bilaget fremgår bl.a. følgende:

"Info från Bodum:

Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept. Okt Nov Dec TOTALT SEK TOTALT DKK

1999 … … … … … … … … … … … … 22.117 …
2000 … … … … … … … … … … … … 16.425 …
2001 … … … … … … … … … … … … 15.730 …
2002 … … … … … … … … … … … … 17.237 …
2003 … … … … … … … … … … … … 14.041 … 
2004 … … … … … … … … … … … … 11.481 …
2005 … … … … … … … … … … … … 11.521 …
2006 … … … … … … … … … … … … 10.027 …
2007 … … … … … … … … … … … … 11.930 …
2008 … … … … … … … … … … … … 10.903 …

Info från Magasin baseret på Bodums fakturajournaler:

Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept. Okt Nov Dec TOTALT SEK Förändring

2007 … … … … … … … … … 8.885 Från Magasins fakturor
2008 … … … … … … … … … … … … 10.334 Från Magasins fakturor 16,31 %
2009 … … … … … … … … … … … … 11.960 Från Magasins fakturor 15,73 %
2010 … … … … … … … … … … … … 16.107 Från Magasins fakturor 34,67 %

Bodum har fremlagt en oversigt over omsætningen i perioden 2006 - 2010, som viser, at den totale omsætning i Sverige i 2006 var på 10,028 mio. SEK, i 2007 11,930 mio. SEK., i 2008 10.903 mio. SEK, i 2009 12,675 mio. SEK, i 2010 17,330 SEK og i 2011 18,037 mio. kr. I 2012 budgetterede Bodum med en totalomsætning i Sverige på 25,8 mio. SEK.

Bodum har udarbejdet en oversigt over omsætningen på udvalgte detailkunder i Sverige, som bl.a. viser følgende udvikling:

"SEK '000 2006 2007 2008 2009 2010

… … … … … …

… … … … … …

… … … … … …

Cervera 3.166 3.021 2.256 4.602 4.657

Åhlens 482 477 605 563 655

Clas Ohlsson AB 656 895 1.577 2.333 2.684

Duka Josephsson 412 383 284 402 390

Tehuset Java 184 243 209 207 516

… … … … … …

Önska 317 269 303 514 1.212

… … … … … …

… … … … … …

… … … … … …

… … … … … …

… … … … … …

Total 10.030 11.932 10.903 12.675 17.330

Det fremgår af den fremlagte opgørelse over Bodums "Kundeomsætning B2B Sverige" (B2B = business-to-business) vedrørende perioden 2007-2010 fordelt på enkelt kunder, at Bodum i 2007 havde en samlet B2B omsætning i Sverige på 1.124.368 SEK, i 2008 på 914.349 SEK, i 2009 på 438.731 SEK, i 2010 på 1.939.286 SEK, i 2011 på 590.251 SEK og i 2012 på 67.546 SEK opgjort pr. 23. november. I opgørelsen er opgivet 340 kunder, der havde været samhandel med på et tidspunkt i perioden 2007 til 2010. For 2011 er angivet, at der fortsat var samhandel med i alt 42 af kunderne, og for 2012 er angivet fortsat at være samhandel med i alt 14 kunder. Blandt de businessto-business kunder, der er oplistet er kunderne Actera AB og Driva AB. Disse to selskaber udbød fortsat Bodum produkter til salg på deres hjemmesider i oktober 2012.

I efteråret 2010 udsendte Magasin et magasin rettet mod business- to-business kunder, hvori 2 sider viste Bodum produkter. Der er endvidere som sagens bilag 12 fremlagt en oversigt over Bodum AGs kundeomsætning i perioden 1. december 2010 til 31. december 2010, hvor 168 kunder er angivet med "JJ", som sælger med en samlet omsætning på 2.131.000 SEK.

Udviklingen på det svenske og danske marked generelt

Analyseinstituttet GfK har udarbejdet en branchestatistik, hvor konklusionen var, at antallet af kædebutikker, der forhandlede glas og porcelæn i Sverige var faldet fra 156 til 115 siden 2008, hvilket svarede til et fald på næsten 30 %. Statistikken vedrørte perioden 2006 til 2010. Dansk Erhvervs Perspektiv udarbejdede i 2010 en analyse af dansk og svensk økonomi, hvoraf fremgik, at Danmark målt på købekraftkorrigeret BNP var sakket agterud i forhold til Sverige. Danmark havde længe haft en stærkere økonomi end Sverige, men var siden 2007 blevet overhalet. Samtidig var de svenske vækstudsigter de kommende år væsentlig bedre end de danske.

Magasins krav på provision og Bodums modkrav

Magasin opkrævede ved faktura nr. 130115 af 31. december 2010 provision for december på 208.892,57 kr.

Bodum har gjort et krav på i alt 2.816.828,37 SEK gældende til kompensation (modregning). Modregningskravet består af følgende poster:

"Tilgodehavende markedsføring 2007 SEK 177.122,50

Tilgodehavende markedsføring 2009 SEK 133.850,33

Tilgodehavende markedsføring 2010 SEK 2.321.415,53

Messe- og showroom varer anslået pris minus 50 % SEK 63.582,00

Konventionalbod, jf. pkt. 9.4, kurs 120,858 SEK 120.858,00

Modregnet provision i henhold til slutopgørelse SEK 261.116,00

…"

Magasin har anerkendt kravet vedrørende messe og showroom vare på 63.582,00 SEK. Parterne er enige om opgørelsen af modregnet provision.

Posten "Tilgodehavende markedsføring i 2010" vedrører udgifter til en tv-reklame. Den 12. december 2009 indgik Bodum og TV4 AB en aftale om annoncering af Bodum produkter på TV4 Navigator og TV4 RBS i uge 44-50 2010. Der var i aftalen en budget på 2.000.000 SEK.

Bodum har udarbejdet en opgørelse over deres markedsføringsomkostninger i Sverige i perioden 2007 til 2010, hvor det fremgår at Bodum i 2007 havde markedsføringsomkostninger på i alt 773.498 SEK, svarende til 6,48 % af den samlede omsætning. I 2008 havde Bodum udgifter til markedsføring på i alt 308.349 SEK, svarende til 2,83 % af den samlede omsætning. Der er ikke rettet et krav mod Magasin vedrørende dette år. I 2009 havde Bodum udgifter til markedsføring på 767.572 SEK, svarende til 6,06 % af den samlede omsætning. I 2010 havde Bodum udgifter til markedsføring på 3.187.932 SEK, svarende til 18,4 % af den samlede omsætning. Opgørelsen blev fremsendt i forbindelse med svarskriftet af 14. maj 2012. Der er i sagen fremlagt diverse fakturaer, hvor Bodum afholder markedsføringsomkostninger. Beløbene er ikke bestridt, men der er mellem parterne tvist om, hvem der skal afholde udgiften.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af Johan Jüngling, Rikke Tøgersen, Erik Bjørseth, Bente Pedersen og Peter Buch.

Johan Jüngling har forklaret blandt andet, at han er direktør i Magasin med ansvar for markedsføring og salg. Magasin har i dag 19 ansatte og arbejder med ca. 12 high end brands, som bl.a. Marimekko. I perioden 2007 til 2010 var der 14-15 ansatte, hvoraf 5-6 beskæftigede sig med Bodum fordelt på kontakt til butikker og business-to-business kunder og back office. I Stockholm ansatte de den 15. april 2010 en sælger, der udelukkende solgte Bodum.

Angående forhandling med Bodum om agenturaftalen har han forklaret, at der var fokus på forventningerne til omsætningen. Dette emne blev drøftet indgående. Han husker ikke udviklingen fra første aftaleudkast til det endelige udkast. Bodum stillede høje krav til den omsætning, Magasin skulle levere, men agenturaftalen angav alene Bodums forventninger til Magasins omsætning. Der var ikke tale om en pligt for Magasin, og da Magasin gerne ville samarbejde med Bodum, accepterede Magasin derfor agenturaftalen.

Samarbejdet mellem Bodum og Magasin gik fint i perioden 2007-2009 med en kontinuerlig dialog om omsætningen. I 2010 blev tonen mere aggressiv fra Bodums side. Bodum blandede sig meget hele vejen igennem forløbet, også i Magasins interne drift og organisationen af sælgere mv. Hos Magasin har de typisk dialog med deres agenturgivere én gang årligt. Men fra Bodum oplevede de nærmest fra begyndelsen, at der blev lagt pres på Magasins sælgere.

I forbindelse med en opsigelse af eller fra en sælger prøver Magasin altid at finde en ny medarbejder, der har kendskab til branchen, og det kan tage et stykke tid. Ved vakancer er der altid en anden medarbejder, der dækker området. For så vidt angår arbejdet for Bodum var alle områder dækket ind med sælgere i hele perioden. De havde meget fokus på Bodum, som var deres stærkeste varemærke.

Bodum var på markedet i Sverige, da Magasin indgik agenturaftalen med dem, og mange af kunderne havde handlet med dem i flere år. Finanskrisen var også hård i Sverige, og der var mange af deres kunder, der gik konkurs, herunder to store kæder. Han havde kontakt til kunden Claes Ohlsen, men der gjaldt en særlig aftale, bl.a. vedrørende lavere provision, ved salg til ham.

Magasin skaffede Bodum mange nye kunder i hele perioden. I 2008 og 2009 var der tale om ca. 10-15 nye kunder pr. år på retail. I 2010 havde de øget omsætningen med 600.000 til 700.000 SEK. Da de overtog agenturet havde Bodum næsten ingen business-to-business kunder. Magasin skaffede Bodum mange business-to-business kunder.

Der var en dialog mellem parterne om, at Magasin ikke nåede de omsætningstal, der fremgik af agenturaftalen, men der blev ikke reguleret på tallene i aftalen. Det var først i begyndelsen af 2010, at skete en regulering. Bodum reviderede budgettet til 18,1 mio. SEK, og Magasin reviderede deres budget til 17,8 mio. SEK. Der var fortsat udelukkende tale om forventninger. Magasin gav ingen omsætningsgaranti. Det kan de aldrig give.

Som nævnt var der også finanskrise i Sverige. Magasin tabte på alle de varemærker, de havde agenturet på. De tog sig nye brands ind for at kompensere for omsætningsnedgangen, men der blev færre butikker at sælge til. Alle mistede indtægter. Magasin klarede sig gennem finanskrisen på lige fod med andre handelsagenter i Sverige.

Den efterfølgende omsætningsstigning hos Magasin skyldes, at de nu også forhandler Marimekko produkter, og at de har købt en virksomhed. Det nye selskab indgår med 15 mio. SEK i Magasins regnskab pr. 1.1. 2010. De har "fyldt hullet ud" efter Bodum.

For så vidt angår Bodums modkrav har han forklaret, at Magasin ikke under samarbejdet med Bodum betalte penge til Bodum for markedsføring. Pkt. 8.4 i agenturaftalen blev aldrig anvendt i praksis.

Tv-reklame blev drøftet af en bredere kreds på et møde, som de var til i New York i efteråret 2007 med alle Bodums landechefer. Da de kom hjem, havde de telefonisk kontakt. Han undersøgte på hvilke kanaler i Sverige, det kunne være relevant at markedsføre Bodum. Han og Rikke Tøgersen blev enige om, at fokus skulle være på TV4. Han havde en kontakt på kanalen i form af en gammel bekendt. Uden denne kontakt ville Bodum aldrig havde fået en reklamekontrakt for 2 mio. SEK. Det var vidnet, der havde med et møde med TV4, hvor de diskuterede, i hvilket omfang Bodum kunne reklamere på TV4 med deres budget. Det var disse drøftelser, der førte frem til aftalen med TV4. Rikke Tøgersen havde dialog med TV4 omkring alt det praktiske. Han husker reklamen. Det var en reklame, der viste forskellige produkter, og som ikke var specifikt rettet mod Sverige. Bodums reklamer var ens i hele verden. Reklamer har virkning over tid. Effekten kommer ikke på en gang. Magasin var blevet spurgt, om de var interesseret i en tv-reklame.

Han anerkender, at de havde frie vareprøver i Stockholm, og at de skulle betale for vareprøverne i Jönköping. Der var tale om vareprøver, som de viste frem og solgte til deres kunder. Nogle af vareprøverne gik i stykker. Der var vareprøveforbrug i hele aftaleperioden. Han har ikke ført regnskab med det. Magasin solgte for 3.000 SEK ved deres juleoutlet i 2010, svarende til ca. 10 artikler. Inventaret står fortsat hos Magasin i Jönköping.

Angående ophøret af agenturaftalen har han forklaret, at det var hårdt, da Magasin i begyndelsen af 2010 konstant modtag e-mails fra Bodum. De forsøgte at finde en løsning, så samarbejdet kunne fortsætte. I april, da de ansatte en ny sælger til Stockholm, antog de, at samarbejdet kunne fortsætte. De reviderede budgettet for maj måned. Han blev meget overrasket, da Bodum opsagde agenturaftalen i august måned. Der var mange af deres kunder, der var kede af, at Magasin ikke længere skulle sælge Bodum.

Rikke Tøgersen har forklaret blandt andet, at hun har været ansat hos Bodum i 24 år og har siden december 2009 været administrerende direktør med overordnet ansvar for Skandinavien. Hun hed tidligere Rikke Rasmussen.

I perioden 1999-2009 havde hun blandt andet ansvaret for omsætningen i Sverige. De havde kortvarigt, ca. 1 år forinden de indgik agenturaftalen med Magasin, en anden handelsagent i Sverige, men kemien var ikke god. Forud for dette havde hun selv varetaget salget Sverige i nogle år. Deres tidligere distributør i Sverige var ansat under hende. De havde en sælger, der havde kørt det i 25 år. Det sidste år omkring 1999/2000, hvor de selv forestod salget i Sverige, havde de en omsætning på 22 mio. kr. I 2006 var omsætningen faldet til 10 mio. kr. Kontakten til Magasin blev etableret på messen i Frankfurt i 2007, hvor Johan Jüngling kontaktede hende, og de aftalte at mødes efterfølgende. I forbindelse med agenturaftalens indgåelse drøftede parterne de forventede omsætningstal. I det første aftaleudkast havde der været angivet højere forventede omsætningstal, end dem der er angivet i den endelige aftale. De forventede omsætningstal var rimelige i betragtning af, at der var tale om en agent med 5-6 sælgere med et bredere sortiment i forhold til, hvad de historisk set havde haft, og henset til den øgede vækst i andre lande. De talte om, at Bodum forventede, at Magasin ville have en sælger i Stockholm, men det fremgår ikke af den endelige agenturaftale, som hun selv har skrevet.

Samarbejdet med Magasin var godt, men hun undrede sig over den måde, de havde organiseret sig på, hvor de fleste sælgere kørte ud fra Jönköping. Det var ustruktureret.

Magasin nåede ikke de forventede omsætningstal. De drøftede dette løbende i begyndelsen, men Bodum foretog sig ikke yderligere, fordi en ny agent lige skal have en chance.

Angående business-to-business var det da udmærket, at Magasin gav Bodum mange af den slags nye kunder, men det er et ustabilt marked. Bodum lukkede hovedparten af business-to-business kunderne ned igen, da de ikke kunne håndtere disse mange små kunder. Business-to-business kunderne købte kun enkelte produkter og ville ofte ikke selv afholde fragtomkostninger. Bodum ønskede, at Magasin fokuserede på Bodums normale kunder, som for eksempel stormagasiner frem for business-to-business kunder, og at Magasin havde en aktiv sælger i Stockholm, der var det største område i Sverige. En af Magasins sælgere, Sofia havde været meget ude ved køberne i begyndelsen, men pludseligt konstaterede de, at hun hovedsagligt ringede fra Magasins kontor.

Bodum klarede sig godt igennem finanskrisen og øgede faktisk sin omsætning i alle lande, bortset fra Sverige. Hun erindrer ikke de præcise omsætningstal for perioden, men der var en særlig god omsætning i 2010, fordi de lancerede nye elektriske produkter. Omsætningen i Sverige burde også være øget i denne periode, da der her var stort vækstpotentiale. De talte allerede fra begyndelsen med Magasin om, hvordan omsætningen i Sverige kunne øges.

Angående markedsføring, drøftede de dette løbende med Magasin. De købte blandt andet lidt annoncering i nogle boligmagasiner. Magasin tog ofte initiativ til markedsføring, men som regel mindre tiltag. Bodum ville gerne reklamere i business-to-business magasiner, men udelukkende, hvis prisen for annoncen var den rette. På et møde i New York i efteråret 2009 informerede Jørgen Bodum om, at der gerne skulle ske markedsføring i tv og magasiner. Det var Magasin, der forhandlede med TV4 om en tv-reklame for Bodum. Bodum forpligtede sig til en udgift til tv-reklamen på ikke over 2 mio. SEK. Når Bodum investerede 2 mio. SEK. i tv-markedsføring, forventede de en øget omsætning. Magasin kunne ikke garantere dette, men hun forventede, at Magasin mente, at det var sandsynligt, at de ville nå de forventede omsætningstal. Hun vurderede omsætningen på baggrund af, at de solgte tv-pakker og julekataloger til deres kunder i august. Varer skal være solgt til butikkerne på markedet, inden en tv-kampagne begynder, så varerne rent faktisk er tilgængelige i butikkerne, når kampagnen bliver vist. I august 2010 kunne de vurdere, hvad der ville være solgt i hele 2010. I Sverige var der slet ikke solgt som i de andre lande, og hun kunne se, at Magasin ikke ville nå de forventede omsætningstal. Den efterfølgende omsætning i Sverige i 2010 viste sig at svare til formodningen i august måned. Bodum reklamerede også på tv i 2011 og 2012. Udgifterne hertil var på ca. 2 mio. SEK. pr. år.

De opsagde agenturaftalen med Magasin, fordi de mente, at der ikke skete nok.

Magasin havde vareprøver i deres showroom i Jönköping og Stockholm. Vareprøverne i Jönköping købte Magasin til 50 %. Vareprøverne i Stockholm tilhørte Bodum. De rykkede flere gange for at få vareprøverne retur. Bodum gjorde ikke krav på konventionalbod på et tidligere tidspunkt, fordi hun forventede, at Magasin ville acceptere, at de skulle levere vareprøverne tilbage til Bodum eller betale for dem. Hun var ikke selv opmærksom på dette. Det blev først gjort gældende, da Bodum antog en advokat.

Bodum rejste først krav om markedsføringsomkostninger i forbindelse med denne retssag. De har afstået fra at gøre det tidligere, fordi de ville være fleksible i samarbejdsperioden.

Efter at Bodum opsagde agenturaftalen med Magasin, er der blevet omstruktureret. I dag er der en kunde, som leverer til hele Skandinavien, men som bliver faktureret i Sverige. Bodum sælger også til nye kæder i Sverige.

Bodum har i dag agenter i 3-4 lande. I 2007 havde de i hvert fald yderligere 2 agenter. Det er meget forskelligt, hvor længe de har samarbejdet med deres handelsagenter. Hun har ikke ansvaret for nogen handelsagenter i dag. Hun ved ikke hvor mange handelsagenter, de har opsagt gennem tiden. De vælger at bruge handelsagenter, når dette er optimalt. I Norden har de selv sælgere i markedet.

Erik Bjørseth har forklaret blandt andet, at han har været handelsagent for Bodum i Norge i perioden 2009-2011, hvor Bodum opsagde deres agenturaftale. Der verserer pt. en retssag om dette forhold, også ved Sø- og Handelsretten.

Han deltog i salgsmødet i New York i efteråret 2009. Dette var første gang, Bodum oplyste, at de ville lancere tv-reklamer for at fremme salget. Meldingen var, at Bodum ville betale for tv-reklamerne. Der var ingen drøftelser om dette. Efter at Bodum har opsagt agenturaftalen med ham, har de afkrævet betaling for tv-reklamen, ligesom over for Magasin. Han ved, at Bodum har opsagt samarbejdet med en handelsagent i Australien. Han ved ikke, om også andre handelsagenter er blevet opsagt.

I den periode, hvor han var handelsagent for Bodum, havde han en omsætning, der lå over det aftalte. Han er blevet tilbudt at fortsætte som handelsagent for Bodum, men på helt andre vilkår, og Bodum opsagde samarbejdet, fordi han ikke kunne acceptere de ændrede vilkår. Opsigelsen var desuden begrundet i, at han også solgte produkter fra andre mærker.

Bente Pedersen har forklaret blandt andet, at hun er økonomichef i Bodum, hvor hun har været ansat i 27 år. Hendes afdeling udfærdiger produktions- og provisionsopgørelser. Hun har ikke daglig kontakt til deres handelsagenter. De har økonomiopfølgning på alle markeder 3 gange årligt.

Efter hendes vurdering var de forventede omsætningstal i agenturaftalen med Magasin realistiske. I 1999 omsatte de i Sverige for 22 mio. kr. og i 2012 for 26 mio. kr. Hun mener ikke, at der for Magasin skete en justering af de forventede omsætningstal i perioden 2007-2010. Det var en periode, hvor Bodum oplevede stor fremgang både i Skandinavien og resten af Europa. I nogle markeder havde de en vækst på 50 %.

Magasin skaffede Bodum mange nye kunder, men det var primært små business-to-business kunder, som Bodum ikke tidligere havde haft så mange af. De samarbejder udelukkende med få af disse kunder i dag. Magasin skaffede ikke Bodum nogle væsentlige nye store kunder. Bodums omsætning til business-to-business segmentet i Sverige var i 2012 på omkring. 100.000 kr.

Bodums omsætning i Sverige i 2011 var på samme niveau som i 2010. I 2012 havde Bodum en omsætning i Sverige på 27 mio. kr. Den øgede omsætning skyldes alene en ny kunde, som står for en omsætning på 12 mio. kr. Det vil sige, at omsætningen reelt er på samme niveau.

Bodum reklamerede på svensk tv i 2011 og havde en udgift hertil på 2,4 mio. SEK. De havde også tv-reklame i 2012, hvor udgiften var på 1,2 mio. SEK. Der var i samme periode også tv-reklamer i de andre nordiske lande.

Peter Buch har forklaret blandt andet, at han var ansat hos Bodum i perioden 1999 til 2012, hvor han som salgsassistent sad i kundeservice. I dag er han ansat hos Eva Solo. Han havde den daglige kontakt til Magasin.

Han husker, at han konstaterede, at Magasins sælger Sofia ringede meget fra Magasins fastnettelefon og altså ikke fra sin mobile telefon ude i landet. Han påtalte ikke dette over for Magasin, men han talte med Rikke Tøgersen om det, fordi det er problematisk, at en sælger opholde sig på kontoret og ikke "ude i marken" hos kunderne. Han rykkede mange gange for budgetter pr. sælger og pr. kunde hos Magasin. Bodum ville sikre, at Magasin besøgte de kunder, Bodum forventede, og at Magasin nåede den forventede omsætning. Bodum påtalte løbende over for Magasin, at de ikke leverede den forventede omsætning. De konstaterede blandt andet, at Magasin ikke solgte tilstrækkeligt i Stockholm området, og det påtalte de også. Der gik et halvt år fra Magasin lovede, at de ville ansætte en sælger i Stockholm, til det blev en realitet.

Magasin skaffede Bodum en masse nye små business-to-business kunder, men ikke en øget omsætning. De oprettede mellem 200-250 nye kunder, men omsatte kun for under 500 kr. pr. nye business-to-business kunde. De sendte mest vareprøver til dem, og efter 1-2 år havde de spærret for de nye business-to-business kunder.

Magasin skulle udarbejde en opgørelse over vareprøverne i Stockholm, men den kom ikke. Bodum rykkede flere gange for afregning for vareprøverne, og det endte med, at Magasin oplyste, at de ikke havde nogen vareprøver.

Parternes synspunkter

For Magasin er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 16. september 2013, hvoraf fremgår følgende anbringender:

"Tvisten handler i hovedsagen om, hvorvidt Magasin har udvidet Bodums kundeportefølje og omsætning på det svenske marked i perioden 2007-2010 og hvorvidt Magasin skal kompenseres for dette arbejde i forbindelse med Bodums opsigelse af handelsagentaftalen mellem parterne.

1. Magasin har som agent for Bodum fra april 2007 - december 2010 været ansvarlig for en betydelig udvidelse af Bodums kundeportefølje og omsætning i Sverige, som Bodum i fremtiden kunne lukrere på. Det er åbenbart, at udvidelsen af kundekredsen og samhandlen med denne også i årene efter samarbejdets ophør har bibragt Bodum et ganske betydeligt og stigende salg.

2. Magasin har i aftaleperioden opbygget et nyt og forud for parternes samarbejde stort set ikke eksisterende business-to-business netværk for Bodum i Sverige, hvor forhandlere køber varer og videresælger til virksomheder, der ønsker at bruge varerne til profilering af virksomheden, fx i forbindelse med brandede gaver, konkurrencer ol. Disse kunder er markeret med "JJ" på ekstraktens side 80 og udgjorde i 2010 168 stk. med en samlet omsætning på SEK 2.131.000. Etableringen af disse nye salgskanaler, har naturligt bibragt Bodum et stigende salg (ekstrakten side 291, 348 og 349).

3. Den dalende omsætning hos Bodum kan ikke tilskrives Magasins agentarbejde, men derimod at retailmarkedet generelt har været præget af finanskrisen. Lavkonjunkturen indebar bl.a., at antallet af kædebutikker i Sverige var nedadgående, og at en lang række butikker måtte lukke (ekstrakten side 347).

4. Bodums synspunkt om Magasins løbende performance i aftaleforholdet er uden betydning for sagens udfald, idet Bodum - i det omfang selskabet oprindeligt måtte have ment, at der forelå en væsentlig misligholdelse - ved genforhandlingen og flere på hinanden følgende års passivitet har givet afkald på at gøre dette gældende over for Magasin. Nedgangen i omsætningen og de lavere forventninger til markedet er derved accepteret af Bodum, som da også sidenhen opsagde samarbejdet med kontraktligt varsel. Magasin har som følge af den præceptive danske handelsagentlovs § 25 krav på godtgørelse for det udførte arbejde i Sverige, uanset der i agentaftalen er fastsat årlige målsætninger, som Magasin ikke levede op til.

5. Magasin har ikke i forbindelse med det korrigerede budget for 2010, garanteret at kunne levere en omsætning i 2010 på SEK 18 mill. Det påhviler Bodum at bevise, at en sådan garanti er afgivet. Det bestrides, at Bodum har løftet denne bevisbyrde ved bilag B (ekstrakten side 78).

6. Bodum er forpligtet til at betale provision for december 2010 (ekstrakten side 212). Dette er ikke sket. Beløbet er ikke bestridt af Bodum, og skal betales til Magasin.

7. Magasin har i forlængelse af samarbejdets ophør gentagne gange over for Bodum opgjort og fastholdt sit krav på provision og goodwillkompensation. Efter Magasins seneste henvendelse til Bodum i marts 2011 (ekstrakten side 289)og efter Bodums tilbagemelding den 31. marts 2011 (ekstrakten side 290) til Magasins svenske advokat om, at selskabet ikke var interesseret i en forligsmæssig løsning, antog Magasin dansk advokat og iværksatte - helt som varslet - udarbejdelsen af stævning. Stævningen er indleveret 11 måneder senere, hvilket ifølge fast retspraksis ikke udgør retsfortabende passivitet i en situation som den foreliggende, hvor der bl.a. indgår advokatskifte, hvilket måtte stå Bodum klart.

Bodums modkrav

8. Ad markedsføringsudgifter:

 Modkravene i (ekstrakten side 35) bestrides som udokumenterede. Det gøres yderligere gældende, at disse krav ifølge kontraktens punkt 5.3 skulle have været modregnet senest i provisionsafregningen for det pågældende kalenderår. Da dette ikke er sket, har Magasin herefter haft en berettiget forventning om, at kravene ikke ville blive gjort gældende, hvorfor Bodum har udvist rets-fortabende passivitet. 2007-kravet er desuden forældet.

 De fleste af de i ekstrakten side 35 anførte poster er initieret og gennemført direkte af Bodum på skandinavisk plan og uden indhentelse af accept fra eller involvering af Magasin. Særligt i relation til tv-reklameudgifterne i 2010, besluttede Bodum netop ekstraordinært at anvende SEK 2.000.000, uden at der dog - som ellers anført af Bodum - blev givet nogen omsætningsgarantier fra Magasin. Der er intet retligt grundlag for, at Bodum kan vælte disse omkostninger over på Magasin.

 Tv-reklamen i 2010 til SEK 2.000.000 blev udsendt i slutningen af 2010 (uge 44-50) dvs. i måneden lige op til jul og altså på et tidspunkt, hvor Bodum allerede havde opsagt samarbejdet med Magasin. Det var derfor alene Bodum, der fremadrettet ville få glæde af tv-reklamen. Tv-reklamen havde ikke nævneværdig betydning for omsætningen i 2010.

 Kravene er ikke konnekse, da de udspringer af forskellige retsforhold. Magasin støtter sit krav for bl.a. den opbyggede kundekreds på den præceptive godtgørelsesbestemmelse i handels-agentlovens § 25, der gælder uanset aftalegrundlaget mellem parterne. Bodums fremsatte modkrav udspringer af et påstået kontraktbrud. Selv hvis kravene anses for konnekse, er de bortfaldet ved passivitet, idet også konnekse krav skal gøres gældende inden for rimelig tid.

 Modregning kan under alle omstændigheder ikke finde sted, da det ville være urimeligt og i strid med aftalelovens § 36, idet det ville indebære en diskretionær adgang for Bodum til at foretage en fuldstændig udhuling af Magasins ret til provision for 2010 ifølge de beskyttelsespræceptive regler i handelsagentloven.

9. Ad messe- og showroom-varer:

 Modkravet på SEK 63.582,00 anerkendes.

10. Ad "konventionalbod":

 Konventionalbodsbestemmelsen i agenturaftalens punkt 9.4 angår materiale og/eller produkter i agentens besiddelse ved aftalens ophør, som ifølge bestemmelsen skal returneres til agenturgiver ved aftalens ophør. Såfremt der ikke sker returnering heraf, udløses konventionalboden. Det materiale, Magasin var i besiddelse af ved ophøret, har Bodum tidligere tilkendegivet, kunne kasseres (ekstrakten side 282). Den manglende tilbagelevering af dette materiale udløser derfor ingen konventionalbod.

 Løbende forbrug af vareprøver under parternes samarbejde udløser ikke konventionalbod."

For Bodum er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 16. september 2013, hvoraf fremgår følgende anbringender:

"Til støtte for den nedlagte påstand gør sagsøgte samtlige de i processkrifterne fremførte anbringender gældende, herunder navnlig at Magasin ikke har krav på en godtgørelse efter handelsagentlovens § 25, idet Magasin ikke har skaffet Bodum nye kunder i et nævneværdigt omfang, idet Magasin heller ikke har skaffet nogen betydelig udvidelse af handelen med den allerede bestående kundekreds, idet den forøgede omsætning, der var på det svenske marked i 2010 var et resultat af Bodums tvmarkedsføring og ikke af Magasins indsats på det svenske marked og idet Bodum ikke har opnået nogen fordele af Magasins aktiviteter.

Det gøres i den forbindelse videre gældende,

at betaling af godtgørelse heller ikke er rimelig under hensyn til sagens øvrige omstændigheder, hvor opsigelsen i princippet er afstedkommet af forhold der alene kan tilregnes Magasin, herunder navnlig Magasins misligholdelse af sine forpligtelser i form af manglende besøg hos kunder, manglende overholdelse af de aftalte budgetter, manglende indsalg af hele produktsortimentet og navnlig indsalg af konkurrerende produkter, samt manglende information af Bodum, og
at Magasin ikke som følge af opsigelsen har tabt provision på aftaler med de anførte kunder.

Såfremt Sø- og Handelsretten måtte finde, at Magasin er berettiget til kompensation gøres det gældende

at et sådant krav er bortfaldet på grund af manglende forfølgelse fra Magasins side inden rimelig tid efter Bodums afvisning af kravet, jf. bilag 10. Ved den manglende reaktion fra Magasins side i næsten 11 måneder har Magasin givet Bodum en i handelsforhold berettiget forventning om, at krav på kompensation var frafaldet på grund af de af Bodum anførte omstændigheder.

Såfremt Sø- og Handelsretten mod forventning måtte finde, at Magasin er berettiget til kompensation gøres det vedrørende kompensationens størrelse gældende:

at der ved opgørelsen af kompensationen skal tages i betragtning, at Magasin ved agentaftalens indgåelse overtog en allerede eksisterende omsætning på mere end SEK 10.000.000,

at det på denne baggrund ikke er rimeligt, at Bodum skal betale kompensation for den del af omsætningen, som Magasin overtog, hvorfor Magasin maksimalt kan være berettiget til en kompensation for den forøgede om-sætning,

at kompensationen som følge af Magasins misligholdelse af sine forpligtelser og Bodums væsentlige markedsføringstiltag imidlertid bør fastsættes til et væsentligt lavere beløb end dette.

Såfremt Sø- og Handelsretten måtte finde, at Magasin er berettiget til kompensation og yderligere provision gøres det til kompensation (modregning) videre gældende

at Magasin i overensstemmelse med agentaftalens pkt. 8.4 i givet fald skal godtgøre Bodum for det beløb, hvormed udgifterne til markedsføring på det svenske marked overstiger 5% af omsætningen, jf. bilag C, i alt SEK 2.632.388,36,

at Bodum har et krav på konventionalbod på DKK 100.000 efter agentaftalens pkt. 9.4 - svarende til SEK 120.858 - som følge af Magasins uberettigede videresalg af vareprøver jf. agentaftalens pkt. 9.4, og

at Bodum er berettiget til at modregne Magasins evt. krav på provision og kompensation i sit tilgodehavende.

Det gøres i den forbindelse videre gældende,

at Bodums modkrav ikke er forældet eller bortfaldet ved passivitet, idet parternes fordringer udspringer af samme retsforhold og derfor er konnekse, idet der hverken er udvist retsfortabende passivitet eller er indtrådt forældelse for Bodums modkrav, og idet det under alle omstændigheder er uden betydning, om der er udvist retsfortabende passivitet og/eller er indtrådt forældelse af Bodums krav, da der er tale om modregning af konnekse fordringer.

Idet Magasin i processkrift 1 af 10. januar 2013 har anerkendt Bodums krav til modregning på SEK 63.582, som følge af Magasins uberettigede videresalg af Bodums vareprøver jf. agentaftalens pkt. 9.4, er anbringenderne herom udeladt."

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter de foreliggende regnskabsoplysninger kan det lægges til grund, at Bodums omsætning i Sverige i perioden fra 2006 til 2010, hvor Magasin var Bodums handelsagent, blev øget fra ca. 10 mio. SEK til ca. 17 mio. SEK., og at der i perioden op til 2006, hvor Bodum selv varetog salget i Sverige, havde været en væsentlig omsætningsnedgang fra ca. 22 mio. SEK i 1999 til de anførte ca. 10 mio. SEK i 2006. På baggrund af disse økonomiske fakta, og da det efter oplysningerne i sagen kan lægges til grund, at omsætningstallene i parternes agenturaftale kun var udtryk for Bodums forventninger, har Magasin krav på godtgørelse fra Bodum i anledning af opsigelsen af aftalen.

Godtgørelsesbeløbet skal fastsættes skønsmæssigt og beregnes på grundlag af den udvidede omsætning i agenturperioden (nettoforøgelsen) og bestemmelsen i aftalens pkt. 9.1. om godtgørelse svarende til 5 %. Retten finder, at det samlede beløb, Bodum skal betale til Magasin, passende kan fastsættes til 700.000 SEK. I dette beløb indgår Magasins krav om efterbetaling af provision, som er anerkendt af Bodum.

Retten har ved fastsættelsen af selve godtgørelsesbeløbet navnlig lagt vægt på, at der i den

5-årige agenturperiode var en betydelig stigning i omsætningen på ca. 7 mio SEK fra ca. 10 mio. SEK, hvilket vel at mærke var efter en 7-årig periode med en væsentlig omsætningsnedgang på ca. 12 mio. SEK fra ca. 22 mio. SEK. Magasin har således både "knækket" Bodums nedadgående kurve og skabt fremgang.

På den anden side har retten lagt vægt på, at mange af de nye kunder, Magasin skaffede, var mindre business-to-business kunder, der er forsvundet igen og derfor ikke har haft særlig værdi for Bodum på længere sigt, samt at de forventede måltal i parternes aftale trods alt slet ikke blev indfriet. Det er endvidere tillagt betydning, at den forøgede omsætning i 2011 også må tilskrives en massiv markedsføringsindsats fra Bodum selv, navnlig via tv-reklame.

Vedrørende Bodums modkrav til kompensation bemærker retten, at der ikke er grundlag for at imødekomme nogle af disse, da iværksættelsen af tv-reklamen var en globalt rækkende beslutning, Jørgen Bodum selv traf, og da de øvrige udgifter ikke overstiger grænsen på 5%.

På denne baggrund tages Magasins betalingspåstand delvis til følge som nedenfor bestemt.

Efter sagens udfald og forløb samt værdien af parternes påstande skal Bodum betale delvise sagsomkostninger til Magasin med 120.000 DKK. Beløbet omfatter dækning af udgifter til advokat samt retsafgifter svarende til det vundne beløb.

Thi kendes for ret:

Peter Bodum A/S skal til Magasin friend of brands AB betale 700.000 SEK (svenske kr.) med tillæg af procesrente fra den 23. februar 2012 samt 120.000 DKK (danske kr.) i sagsomkostninger.

De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Lars Almblom Jørgensen Lotte Wetterling Torben Svanberg

(Sign.)

___ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

Sø- og Handelsretten, den 26. november 2013

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»