Daniel - Kontor

Ophør af samarbejdsaftale

Resumé

Sagsøgte dømt til at afholde visse udgifter til besætning, gebyrer mv. i forbindelse med en ophørt samarbejdsaftale, hvor sagsøgte skulle stille fly til rådighed for sagsøgeren som operatør på det kommercielle marked.

Dom i sagsen H-21-09

Bel Air Aviation A/S
(Advokat Jan Børjesson)

mod

DRT Vertriebs GmbH c/o Dansk Radio Teknik A/S
(Advokat Henrik Hougaard)

Indledning og påstande

Under anbringende af, at DRT Vertriebs GmbH (i det følgende: DRT) skal afholde udgifterne i forbindelse med en samarbejds-aftale, hvor DRT skulle stille fly til rådighed for Bel Air Aviation A/S (i det følgende: Bel Air) som operatør på det kommercielle marked, har Bel Air nedlagt påstand om, at DRT skal betale 524.517,75 kr. med procesrente af 441.923,19 kr. fra den 1. marts 2008 og med 2 % pr. måned af resten fra den 3. oktober 2008.

Bel Air har angivet, at påstandsbeløbet fremkommer således:

Uniform:

Uniform andel navneskilte                                                                                                       365,45 kr.

Uniform skjorter                                                                                                                   4.056,24 kr.

Uniform vinge                                                                                                                         673,08 kr.

Uniform broderi dele                                                                                                               375,00 kr.

Uniform broderi dele                                                                                                               281,25 kr.

Uniform dele slips                                                                                                                   499,75 kr.

Uniform dele sweater                                                                                                            1.181,25 kr.

Uniform dele nøglehænger                                                                                                         58,75 kr.

Uniform dele hat                                                                                                                     200,00 kr.

Uniform dele REH                                                                                                                    700,00 kr.

Uniform dele broderi veste/flour                                                                                               767,18 kr.

Uniform dele ID kort                                                                                                               187,50 kr.

Uniform dele ID kort                                                                                                               562,50 kr.

Uniform dele ID kort EKBI                                                                                                        375,00 kr.

Læderjakker                                                                                                                        5.892,00 kr.

Uddannelse, lægetjek, manualer:

OPC træning m/ANK                                                                                                             4.200,00 kr.

CRM kursus Cimber                                                                                                             6.000,00 kr.

Lægetjek REH                                                                                                                     1.875,00 kr.

Lægetjek TOR                                                                                                                     3.549,00 kr.

Lægetjek TOM                                                                                                                     2.037,00 kr.

Scan Elearn kursus                                                                                                               1.512,00 kr.

TOM Flight Safety Recurrent                                                                                                 40.417,51 kr.

REH Citation check                                                                                                              85.577,86 kr.

Tech Manual Cessna                                                                                                           17.170,46 kr.

Dangerous Goods bog til VIS                                                                                                    375,00 kr.

Telefon:

Mobil tlf. udland - REH                                                                                                            475,50 kr.

Mobil tlf. udland - TOM                                                                                                           430,54 kr.

Mobil tlf. udland - TOM                                                                                                           635,97 kr.

Mobil tlf. - TOM                                                                                                                   1.425,62 kr.

Mobil tlf. - TOM                                                                                                                   3.530,56 kr.

Udlæg REH fuel/tlf.                                                                                                                 242,97 kr.

 

Diæter, hotel, kørsel, mv.:

CRM CJ transport og forplejning                                                                                             696,00 kr.

Lægetjek TOR - transport                                                                                                        598,00 kr.

CRM kursus - hotel                                                                                                                 599,00 kr.

CRM kursus - hotel                                                                                                              1.098,00 kr.

TOM pr. diem ATL a/175                                                                                                       1.225,00 kr.

Udlæg Mastercard ifm. VIS                                                                                                  51.983,22 kr.

Catering prøve EKSB                                                                                                               270,00 kr.

Udæg til VIS                                                                                                                      10.995,36 kr.

Benzin:

Udlæg TOR for fuel                                                                                                                929,10 kr.

Udlæg REH fuel/tlf.                                                                                                                251,01 kr.

Udlæg REH fuel/tlf.                                                                                                             1.860,00 kr.

Løn:

Lønudgifter                                                                                                                     308.825,05 kr.

Afgifter og gebyrer:

Koncessionsgebyr                                                                                                              43.050,00 kr.

Eurocontrol overflyvningsafgifter                                                                                          82.594,56 kr.

SLV optagelse VIS                                                                                                              8.150,00 kr.

Udlæg til VIS                                                                                                                      7.431,00 kr.

Udlæg til VIS                                                                                                                         195,25 kr.

Fra ovenstående beløb trækkes 150.000 kr.,  som DRT ubestridt har indbetalt til Bel Air, og skyldig leje af DRT´s helikopter OY-HOP på 24.745,75 kr.

DRT har nedlagt påstand om frifindelse.

Samarbejdsaftalen

Den 1. december 2006 indgik parterne en samarbejdsaftale, hvorefter DRT skulle stille fly til rådighed for Bel Air som operatør på det kommercielle marked. Aftalen fastsatte følgende:

"2.  Aftaleperiode og opsigelse

2.1. Denne aftale tager sin begyndelse den 1. december 2006 og løber til den opsiges af en af parterne.

2.2.  Aftalen kan opsiges skriftligt, uden begrundelse, af begge parter med 1 måneds varsel.

2.3.  I opsigelsesperioden skal parterne efterleve allerede indgåede aftaler om kommercielle aktiviteter på flyene. Hvis parterne måtte blive enige herom, kan der efter opsigelse af aftalen endvidere indgås aftaler om yderligere kommercielle aktivitet i opsigelsesperioden.

2.4.  Såfremt det ikke lykkedes for Operatøren at opnå SLV´s tilladelse til at operere det under 5.1. nævnte fly kommercielt inden den 1. februar 2007 og dette ikke kan tilskrives forhold ved flyet, kan Ejer vælge at ophæve nærværende kontrakt uden videre og uden at operatøren kan gøre krav gældende mod ejer.

2.5. Uagtet ovennævnte, kan begge parter afbryde samarbejdet øjeblikkeligt og standse alle aktiviteter såfremt den anden part gør sig skyldig i gentagne brud på nærværende kontrakt.

...

3. Formål

3.1. Parterne er enige om, at formålet med nærværende aftale er at sikre, at Ejers fly omfattet af nærværende kontrakt stilles til rådighed på det kommercielle marked under Operatørens ansvar på en sådan måde, at der sikres optimal indtjening.

6. Vedligeholdelse

6.1.  Flyenes vedligeholdelsesstatus auditeres og forestås af operatørens Part M organisation uden omkostninger for Ejer. Opgaven udføres under operatørens tekniske ansvar og er underlagt operatørens Maintenance Managers direktiver og Operatørens Quality Managers tilsyn.

8.  Bemanding

8.1. Besætning ansættes af Operatøren og refererer til den til enhver tid siddende flyvechef. Rekruttering foretages i henhold til lovgivningen, Operatørens krav til uddannelse, erfaring og i henhold til  Ejers præferencer. Alle praktiske forhold omkring ansættelsen aftales mellem Operatør og den enkelte medarbejder.

8.2.  Operatøren viderefakturerer de nævnte omkostninger til ejer idet det er en klar forudsætning, at personale ansat under nærværende aftale anvender al sin tid, viden og erfaring til at understøtte Ejers kommercielle aktiviteter. Såfremt ansatte udfører arbejde for andre og på andres fly, kan løn m.v. ikke pålignes ejer.

8.3. Piloternes uddannelse, efteruddannelse og løbende uddannelse (Typecheck, OPC, LPC, CRM-, Arbejdsmiljø-, Simulator-, Nød- og Førstehjælps kurser) arrangeres af Operatøren, godkendes og betales af Ejer.

8.7.  Udgifter til besætningerne i form af løn, feriepenge, forsikringer, uniformer, udstationering, hotel, transport mv. betales af Ejer, der samtidig deltager i fastlæggelse af niveauet for sådanne forhold én gang årligt.

8.8.  Inden opstart skal det mellem parterne aftales hvordan og i hvilket omfang der skal ansættes personale- dette for at sikre at begge parter er enige om den fremtidige bemanding.

8.9. De enkelte kaptajner skal udstyres med relevante kreditkort og eventuelt kontanter i et omfang der gør, at de uden problemer kan gennemføre operationer og afholde eventuelle omkostninger på destinationer og mellemlandinger. Kreditkortene må ikke anvendes privat.

10. Økonomi

10.1. Generelt gør det sig gældende, at operatøren kan viderefakturere alle dokumenterede omkostninger, der specifikt kan henføres til Ejers fly og de kommercielle aktiviteter der er aftalt i denne kontrakt, til Ejer. Tilsvarende skal enhver indtægt der genereres ud af nærværende aftale, tilfalde Ejer.

10.4. Til dækning af administration og OPS betaler Ejer et månedligt fast fee på DKK 12.300,-. Det faste fee tilfalder operatøren første gang i måneden efter første faktiske kommercielle udlejning af flyet under nærværende aftale.

10.5. Der foretages rapportering og afregning ved hver måneds afslutning. Betalingsbetingelserne parterne imellem er Netto 14 dage.

…"

Bel Air fik herefter DRT´s fastvingefly OY-VIS i koncession.

Bel Air og DRT samarbejdede desuden i 2007 om DRT´s helikopter OY-HOP, som Bel Air lejede på timebasis.

Ansættelse af piloter

Ifølge ansættelseskontrakt af 19. januar 2007 blev pilot "navn anonymiseret" (pilot navn: REH) ansat den 15. april 2007 med en grundløn på 36.000 kr. Kontrakten er underskrevet af "navn anonymiseret", Bel Air og DRT.

Ifølge ansættelseskontrakt af 19. januar 2007  blev  pilot Torben Damberg (pilot navn: TOR) ansat den 15. april 2007 med en grundløn på 17.000 kr. Kontrakten er underskrevet af Torben Damberg, Bel Air og DRT.

Efter ansættelseskontrakt af 19. januar 2007  blev pilot Christian Bjørn Arnholm ansat den 1.februar 2007 med en grundløn på 17.000 kr. Kontrakten er underskrevet af Christian Bjørn Arnholm, Bel Air og DRT.

Efter ansættelseskontrakt af 30. april 2007  blev pilot CJ ansat den 1. maj 2007 og startlønnen var på 8.500 kr. pr. måned i maj og juni måned. Herefter var lønnen 17.000 kr. pr. måned. Kontrakten er ikke underskrevet af DRT, men alene af CJ og Bel Air.

Samarbejdets ophør

Ved mail af 18. juni 2007 ophævede DRT samarbejdet med Bel Air, og anførte følgende:

"Det ser ud til at Bel Air disponerer helt uden DRT´s samtykke og viden. Vi forbeholder os ret til at modregne kr. 240.000 for flyets stilstand i 3 måneder, hvor den skulle have været optaget på Deres AOC. Vi er af den overbevisning, at der ikke er den fornødne forretningsmæssige indsigt fra Bel Airs side, til drift af vort fly. Vi har besluttet at afhænde OY-VIS, og ophæver hermed vores aftale."

Den 18. juni 2007 sendte Brian Christensen på vegne af Dansk Radio Teknik A/S denne mail til Bel Air:

"Vi har efter talrige betalingspåmindelser modtaget en a conto afregning på vor helikopter. Vi mangler dog stadig at få indsat det sidste beløb på vor konto. Vi har ligeledes observeret 2 skader på vor helikopter, skade på rotorblad, samt lak skade på vange til mederne. Disse er påført af Deres piloter. Vi skal hermed bede Dem om at få skaderne udbedret. Vi føler ikke at  tingene kører forretningsmæssigt efter vore indgåede aftaler. Vi beder Dem venligst indsætte vores manglende tilgodehavende på ca. 70.000. Vi ophæver hermed aftalen om operation af vor helikopter."

Ved brev af 29. juni 2007 opsagde Bel Air samarbejdet med DRT til ophør med udgangen af juli måned 2007.

Bel Airs krav

Den 28. januar 2008 sendte Bel Air, DRT en opgørelse med tilhørende underbilag, herunder diverse fakturaer.

Uniformer

Af diverse fakturaer og bogholderibilag fremgår, at Bel Air har afholdt udgifter til skjorter, navneskilte, slips, ID kort mv. Der er tvist om, hvorvidt udgifterne specifikt kan henføres til DRT´s fly. DRT har anerkendt udgifter til uniformer med 3.371,15 kr.

Uddannelse, lægecheck, manualer

Af faktura nr. 153009 af 13. juni 2007 fremgår, at der er afholdt udgifter til CRM kursus (Crew Ressource Management) hos Cimber Air. Af udateret faktura fra Flight Safety International til Bel Air fremgår, at der er afholdt udgifter for et beløb på USD 7.000, svarende til 40.417,51 kr. for et Recurrent Pilot kursus for Thomas Damm (flyver navn: TOM) Ved mail af 16. februar 2007 afviste DRT at betale for Thomas Damms Recurrent Pilot kursus i USA.

Med hensyn til kravet REH citation check fremgår følgende af dom afsagt den 12. oktober 2010 af retten i Århus:

""navn anonymiseret" blev pr. 1. maj 2007 ansat som pilot hos Bel Air Aviation A/S. Ansættelsen var betinget af, at "navn anonymiseret" inden tiltrædelsen gennemførte en typeuddannelse (typecheck) til den flytype, han skulle flyve. Parterne underskrev i forbindelse hermed en aftale om, at flyselskabet skulle stille et lån til rådighed til dækning af omkostningerne til uddannelsen. Den 31. juli 2007 blev  "navn anonymiseret" opsagt af flyselskabet med virkning 31. august 2007.

Sagen drejer sig om, hvorvidt "navn anonymiseret" er forpligtet til at betale restgælden på lånet, efter at han blev opsagt

…"

Retten i Århus frifandt "navn anonymiseret" for Bel Airs krav om betaling af restgælden på lånet efter opsigelsen.

Af udgiftsbilag af 31. maj 2007 fremgår: "Udlæg Tek. manual, debet 8.585,23". DRT har anerkendt udgiften til OPC træning m/ANK, Lægetjek for REH, TOR og TOM samt 2/3 af Scan Elearn kursus, i alt 12.669 kr.

Telefon

Af udskrift fra Telmore.dk fremgår et telefonforbrug vedrørende REH på 475,47 kr. Af faktura nr. 56070850 af 13. april 2007, kontoudtog fra Sonofon samt brugerspecifikation fremgår et telefonforbrug vedrørende TOM på i alt 6.022,69 kr. DRT har bestridt at skulle dække udgifter til telefon.

Diæter, hotel, kørsel mv.

Med hensyn til kravet TOM pr. diem ATL a/175 fremgår det af udgiftsbilag fra Bel Air, at der er afholdt udgifter på i alt 1.225 kr. til 7 dages ophold i forbindelse med Thomas Damms Flight Safety Recurrent i Atlanta.

Af udskrift fra Sydbank fremgår, at Dansk Radio Teknik A/S har afholdt udgifter på i alt 10.995,36 kr. til Thomas Damms ophold i Atlanta. DRT har anerkendt udgifter til lægetjek for TOR og cateringprøve EKSB, i alt 868 kr., men har bestridt at skulle dække de øvrige udgifter.

Benzin

På diverse bogholderibilag er anført udgifter til fuel, benzin og jetfuel på i alt 3.040,11 kr. DRT har anerkendt udgifter til udlæg TOR fuel med 929,10 kr., men har bestridt, at de øvrige udgifter vedrører DRT´s fly.

Løn

I lønspecifikation for juli 2007 vedrørende REH er ferieberettiget løn anført med 27.232,40kr. og løn for året med 89.942,40 kr.

I lønspecifikation for juli 2007 vedrørende TOR er ferieberettiget løn anført med 11.509,20kr. og løn for året med 57.345,20kr.

I lønspecifikation for juli 2007 vedrørende CJ er ferieberettiget løn anført med 17.000kr. ferieberettiget løn for året med 34.000 kr. og feriepenge med 4.250 kr.

I lønspecifikation for juli 2007 vedrørende TOM ferieberettiget løn anført med 3.500kr. ferieberettiget løn for året med 89.300 kr. og feriepenge med 11.162,50 kr.

DRT har anerkendt lønudgifter til REH på 66.500 kr., lønudgifter til TOR på 46.500 kr. og lønudgifter til TOM på 47.500 kr. samt feriepenge på 20.062,50kr., i alt 180.562,50 kr.

Afgifter og gebyrer

Faktura nr. 71436 af 19. september 2008 fra Bel Air til DRT angiver OY-VIS Eurocontrol overflyvningsafgifter 2007 48.315,96 kr., OY-VIS Eurocontrol overflyvningsafgifter 2007 873,60 kr. og gebyr Statens Luftfartsvæsen, AOC stigning 33.405,00 kr. DRT har anerkendt udgifter til OY-VIS Eurocontrol overflyvningsafgifter 2007, i alt 57.339,56 kr., men har bestridt at skulle dække udgiften til gebyr Statens Luftfartsvæsen. DRT har i alt anerkendt krav for 255.739,31 kr.

DRT´s krav

Den 18. november 2008 har DRT afkrævet Bel Air omkostninger i forbindelse med reparation af skader på helikopteren OY-HOP´s rotorblad og  meder, på henholdsvis 42.000 og 5.000 USD under anbringende af, at Bel Air er ansvarlig for skaderne på helikopteren.

I brev af 19. maj 2009 har Air Service International A/S givet Dansk Radio Teknik tilbud på udskiftning af rotorblade på DRT´s helikopter OY-HOP 42.000 USD.

Af opgørelse over omkostninger i forbindelse med drift af Cessna fastvingeflyet OYVIS fremgår, at DRT har opgjort de månedlige omkostninger til 86.573,42 kr. DRT kræver, at Bel Air betaler 240.000 kr. for OY-VIS´ stilstand i 3 måneder.

Forklaringer

Bjarne Lastein har forklaret, at han ejer 50 % af Bel Air. Han var tidligere daglig leder med ansvar for blandt andet økonomi. Bel Air opererer egne og andres maskiner, primært helikoptere, men da de kom i dialog med DRT, udvidede de det til at omfatte fly, og fik deres AOC udvidet hertil. Bel Air havde tidligere samarbejdet med DRT om helikoptere i Billund. Ejerne havde brugsret til de indlejede helikoptere, og kunne leje dem tilbage.

Bel Air ønskede at udvide koncessionsområdet, og den 1. december 2006 underskrev de en samarbejdsaftale med DRT om at operere DRT's fly. Der var et marked for kommercielle fly til udlejning i Billund. Da DRT ikke havde tilladelse til at flyve kommercielt, måtte de leje sig til det. Der skulle ikke faktureres fra Bel Air, før de havde en tilladelse til kommerciel flyvning. Tilladelsen fra Statens Luftfartsvæsen (i det følgende: SLV) forventedes at foreligge den 1. februar 2007. Der var en dialog med SLV om projektet, men han husker ikke om ansøgningen til SLV blev indsendt før samarbejdsaftalen blev underskrevet. Der var dog nogle ting, der haltede, for at man kunne gøre det private fly kommercielt, og desuden var der 3 måneders behandlingstid hos SLV.

Tilladelsen kom den 16. april 2007, og umiddelbart herefter gik DRT i gang med at flyve kommercielt. Bel Air begyndte at fakturere udgifterne, men der opstod uenighed om betaling af nogle af udgifterne.

Bel Air havde møder med DRT om normering af piloter, og der var lagt op til, at der skulle være 6 piloter, heraf 3 kaptajner og 3 styrmænd. Bel Air havde kun DRT´s fly i koncession, og piloterne var ikke certificerede til andre fly.

Parterne blev enige om at pilot, Thomas Damm, skulle honoreres efter et andet regelsæt end oprindeligt aftalt.

DRT ønskede at tilgå markedet online, og det var DRT´s advisering, der var årsag til, at de først kom op at flyve den 10. maj 2007.

Flyvningerne blev indstillet den 19. juni 2007 efter, at  DRT den 18. juni 2007 havde sendt en mail om, at de ophævede samarbejdet, og at flyet var sat til salg. Flyet har ikke været ude at flyve i Bel Airs regi efter den 19.juni 2007, og Bel Air meddelte SLV,  at de ikke længere opererede flyet.

Efter modtagelsen af ophævelsen sendte han den 29. juni 2007 et brev til DRT, idet han ville fastholde aftalen indtil udgangen af juli 2007. Piloterne var ansat indtil udgangen af august 2007, og de lavede ingenting i den periode. Flyet var på 5 ugers service i Billund og kunne ikke flyve før udgangen af juli.

Han opsagde ikke piloterne, da opsigelsen fra DRT kom den 18. juni 2007. Han kunne godt have opsagt piloterne tidligere, men han forholdt sig til, at der var 1 måneds opsigelsesvarsel. De søgte selv at rekonstruere selskabets aktiviteter i denne periode.

Der var ingen skader på helikopteren, men alene almindelig slitage, og bulen i rotoren var alene kosmetisk. DRT ønskede rotoren udskiftet, så helikopteren fremtrådte som ny.

Bel Air havde på daværende tidspunkt ikke eget værksted, hvorfor den teknisk ansvarlige i Bel Air førte kontrol med, hvornår der skulle ske eftersyn, og fik udført service hos Air Service i Billund. Hvis en pilot i loggen havde rapporteret noget, skulle de udbedre det. Der blev ikke rapporteret nogen skader, og i loggen står der "ingen anmærkninger".

Brian Christensen har forklaret, at han ejer DRT og Dansk Radio Teknik. Han havde et fly stående til en værdi på 14 mio. kr., og da han ikke brugte det ret meget selv, valgte han at leje det ud kommercielt. Der var forskellige forhandlinger med Bel Air. Han var bekendt med, at

Bel Air på dette tidspunkt ikke havde den fornødne tilladelse til at operere flyet, men han formodede, at Bel Air havde undersøgt, at det rent praktisk kunne lade sig gøre at få tilladelsen inden den 1. februar 2007, som aftalt.

Da tilladelsen kom den 16. april 2007 var der dog stadig en del forhold, som de skulle være enige om. DRT ville ikke betale for et kursus i USA for piloten Thomas Damm, hvorfor Bel Air selv dækkede udgifterne hertil. Dernæst havde Thomas Damm træk på et kreditkort på 40.417,51.

DRT og Bel Air talte om, at der kun skulle være det antal piloter, som der var indtjening til. Aftalen var, at der skulle være 4 piloter, formentlig freelance piloter. Han mente dog ikke, at det var nødvendigt med 4 piloter, og af denne grund ville han ikke skrive under på Christian Studsgaards ansættelsesaftale. Han har aldrig bragt i forslag, at der skulle være 6 piloter. Det var i orden, at piloterne hjalp med flyvninger for andre, men Studsgaard fløj aldrig med DRT´s fly, men alene med Damgård Nielsens Citation fly.

I mail af 17. april 2007 bad han om forslag til en ny kontrakt, idet han ville have tingene præciseret lidt mere. Samarbejdet var på dette tidspunkt meget anspændt. Der blev afholdt et fællesmøde, hvor det blev aftalt, at Bel Air skulle betale for Thomas Damm. Den 10. maj 2007 gik man i gang med at flyve.

Den 18. juni 2007 ophævede han aftalen fordi der kom en faktura på 220.000 kr. for en måneds arbejde. Dette stod ikke mål med de indtægter der var på flyet. DRT ville inddrages i væsentlige udgifter, men modtog aldrig månedlige rapporteringer, som nævnt i kontrakten.

Torben Damberg var behjælpelig med salg af taxa ture fra DRT´s kontor, men blev overført til Holsted få dage efter den 19. juni 2007. Han anvendte ikke piloterne efter denne dato. Han var godt klar over, at piloterne udførte andet arbejde for Bel Air, blandt andet helikopterflyvning.

Skaden på  helikopteren blev opdaget i operationsperioden, og han reklamerede over for operatøren. Det var formentlig en sten, der havde forårsaget uheldet, og skaden bevirkede rystelser. Der er ikke tale om slitage, og det er ikke forsvarligt at flyve med en bule i en propel.

Det skyldtes ikke DRT´s forhold at flyet først kom til at flyve i maj 2007.  Flyet havde det grundlæggende udstyr til at kunne flyve kommercielt.

Parternes synspunkter

Bel Airs advokat har navnlig gjort gældende, at kravene mod DRT har hjemmel i parternes samarbejdsaftale af 1. december 2006, hvoraf det i pkt. 10. 1. fremgår, at operatøren kan viderefakturere alle dokumenterede omkostninger, der specifikt kan henføres til ejerens fly.

Bel Air havde ikke andre end DRT´s fly i koncession, hvorfor samtlige udgifter kun kan relatere sig til samarbejdet med DRT.

De krævede udgifter til uniformer har hjemmel i aftalens pkt. 8.7 og 1.1, hvoraf fremgår at udgifter til besætningerne i form af løn, feriepenge, forsikringer,  uniformer, udstationering, hotel, transport m.v. skal betales af ejer.

De krævede udgifter til uddannelse, lægecheck og manualer har hjemmel i aftalens pkt. 6.4, hvoraf fremgår, at ejeren afholder alle udgifter til vedligehold,  pkt.  7.4, hvoraf fremgår, at Flight Operation Manual altid skal forefindes i flyet, og pkt. 8.3, hvoraf fremgår, at piloternes uddannelse, efteruddannelse og løbende uddannelse godkendes og betales af ejeren.

Thomas Damms Flight Safety Recurrent var et nødvendigt kursus for at kunne operere flyet. DRT´s afvisning af at betale herfor blev ikke varslet i rimelig tid, hvorfor kurset ikke kunne afbestilles.

De krævede udgifter til telefon har hjemmel i aftalens pkt. 8.7 og 10.1, idet der er tale om en udgift til besætningerne, og idet udgifterne relaterer sig til flyvninger for DRT.

De krævede udgifter til diæter, hotel, kørsel mv. har hjemmel i aftalens pkt.8.7 og 10.1, idet der er tale om udgifter til besætningerne i form af udstationering, hotel, transport, som skal betales af ejeren.

De krævede udgifter til benzin har hjemmel i aftalens pkt. 10.1, idet udgiften blandt andet vedrører benzin til den traktor, som benyttes til at trække flyet, og dermed relaterer sig til DRT´s fly.

De krævede  udgifter til løn har hjemmel i aftalens pkt. 8.1, 8.2, 8.7 og 10.1, hvoraf det blandt andet fremgår, at besætningen ansættes af operatøren, og at udgifter til besætningerne i form af løn og feriepenge betales af ejer.

Christian Studsgaard blev ansat som følge af en anden pilots fratræden, og det var nødvendigt at ansætte en ny pilot for at leve op til aftalens formål.

De krævede udgifter til afgifter og gebyrer har hjemmel i aftalens pkt. 7.4, 8.2, 8.3, 10.4 og 10.1. Det fremgår af pkt. 10.4, at ejeren til dækning af administration og OPS betaler et månedligt fast fee på 12.300 kr. til operatøren. Da Bel Air ikke har misligholdt samarbejdsaftalen med DRT, var DRT´s ophævelse af samarbejdet den 18. juni 2007 uberettiget, og dermed må samarbejdet først anses for ophørt med udgangen af juli 2007 jf. aftalens pkt. 2.2. DRT skal således betale fee fra den 16. april 2007 til og med udgangen af juli 2007,  svarende til 3 ½ måned, i alt 43.050 kr. Dernæst er udlæg til VIS udgifter til OPC (løbende uddannelse), som skal afholdes af DRT.

Vedrørende DRT´s modkrav om erstatning for stilstand af OY-VIS har Bel Airs advokat gjort gældende, at DRT fortsatte samarbejdet med Bel Air på trods af, at Bel Air ikke opnåede tilladelse til at operere flyet inden den 1. februar 2007, og har således ved sin handlemåde accepteret forsinkelsen. Dernæst er der ikke hjemmel til erstatning i aftalen, ligesom tabet er udokumenteret.

Vedrørende modkravet om erstatning for skade på DRT´s helikopter har Bel Airs advokat gjort gældende, at DRT´s ensidigt indhentede tilbud fra Air Service International A/S ikke kan lægges til grund som dokumentation hverken for skaderne eller udbedringsudgiften.

Dernæst er skaderne udokumenterede, og opgørelsen af det påståede tab er udokumenteret.

Dertil kommer, at Dansk Radio Teknik A/S et søsterselskab, som ikke kan gøre modkrav gældende i nærværende sag.

DRT´s advokat har blandt andet gjort gældende, at Bel Air alene kan viderefakturere omkostninger, som specifikt kan henføres til DRT´s fly jf. samarbejdsaftalens pkt. 10.1.

Som følge af samarbejdets meget korte varighed, og ganske væsentlige forsinkelser med indhentelse af nødvendige tilladelser, som ikke skyldes DRT´s forhold, og den omstændighed, at Bel Air også har serviceret andre fly, må der kræves klar dokumentation af de fremsatte krav.

Bel Air har ikke dokumenteret, at udgifterne til  uniformer specifikt kan henføres til DRT´s fly, og DRT skal ikke afholde udgifterne herfor.

DRT skal ikke afholde udgiften til Christian Studsgaards CRM kursus, da DRT ikke har godkendt ansættelsen af ham. Det følger af aftalens pkt. 8.7, at parterne skal aftale, hvordan og i hvilket omfang, der skal ansættes personale. DRT har ikke underskrevet ansættelsesaftalen for Christian Studsgaard, hvorfor alle udgifter vedrørende denne pilot er DRT uvedkommende.

Udgiften til  Thomas Damms flight safety recurrent skulle godkendes af DRT jf. aftalens pkt. 8.3. DRT meddelte ved mail af 16. februar 2007, at de ikke ville betale for kurset, hvorfor beløbet ikke skal refunderes.

Udgiften til REH citation check vedrører en uddannelse til "navn anonymiseret", som han ifølge dom af 12. oktober 2010 fra retten i Århus skulle betale selv. Den omstændighed, at "navn anonymiseret" blev frifundet for at skulle tilbagebetale et lån som Bel Air havde ydet ham, medfører ikke, at Bel Air kan rette kravet mod DRT.

Udgiften til Tech Manual Cessna skal ikke afholdes af DRT, da der allerede forelå en manual i flyet, og udgiften dermed ikke var nødvendig.

Der er ikke hjemmel i samarbejdsaftalen til at viderefakturere udgifter til  telefon. DRT havde stillet to telefoner til rådighed for piloterne, og dernæst har Bel Air ikke dokumenteret, at udgifterne relaterer sig til aktiviteter, som vedrører DRT´s fly.

Bel Air han endvidere ikke ført bevis for, at udgifterne til diæter, hotel, kørsel m.v. vedrører samarbejdet med DRT. Piloterne skulle udstyres med kreditkort, men det er ikke dokumenteret, at udgifterne vedrører DRT´s fly og kan ikke kræves refunderet.

Bel Air burde have oprettet en særskilt konto for DRT, idet de havde andre kunder i samme periode, ligesom de burde have lavet månedlige opgørelser, som angivet i aftalens pkt. 10.5.

Bel Air har dernæst er det ikke dokumenteret, at udgifterne til benzin vedrører DRT´s fly.

Lønudgifterne til Christian Studsgaard er DRT uvedkommende, da DRT ikke har ansat ham. Dernæst har Bel Air ikke søgt at begrænse tabet, idet de ikke opsagde piloterne, da DRT opsagde samarbejdet. I stedet beholdt Bel Air piloterne indtil udgangen af august 2007, og anvendte dem i egen virksomhed.

Vedrørende udgiften til koncessionsgebyr, må det lægges til grund, at DRT alene skal betale for den periode samarbejdet har varet. DRT opsagde samarbejdet den 18. juni 2007, hvorfor der kun skal betales fee fra den 16. april 2007 til den 18. juni 2007, svarende til 2 måneder.

Bel Air har ikke dokumenteret, at de øvrige afgifter og gebyrer vedrører DRT´s fly.

Det samlede anerkendte beløb er 255.739,31 kr., som skal forhøjes med det anerkendte faste fee for 2 måneder.

Det fremgår af aftalens pkt. 6.1, at Bel Air har det fulde tekniske ansvar for helikopteren. Bel Air har forsømt at gøre DRT opmærksom på skaderne. Da der ikke er tale om almindelig slitage, og da Bel Air har anerkendt modtagelse af reklamation vedrørende skaderne, har de det fulde ansvar for skadernes udbedring.

DRT har dernæst krav på erstatning for den periode, hvor OY-VIS stod stille som følge af, at Bel Air ikke var i besiddelse af de nødvendige tilladelser. Det følger af dansk rets almindelige erstatningsretlige regler, at manglende mulighed for at opfylde en kontrakt på grund af egne forhold må medføre erstatningspligt over for medkontrahenten. Den omstændighed, at DRT fortsatte samarbejdet med Bel Air efter den 1. februar 2007, kan ikke lægges DRT til last.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Efter  samarbejdsaftalens pkt. 10.1 kunne Bel Air viderefakturere alle dokumenterede omkostninger til DRT, forudsat at omkostningerne specifikt kunne henføres til DRT's Cessna fly, OY-VIS.

Udgifter til uniformer

Bel Air findes ikke at have ført bevis for, at de krævede udgifter til uniformer mv. specifikt kunne henføres til OY-VIS. Bel Air kan derfor ikke kræve disse omkostninger betalt af DRT.

Udgifter til uddannelse, lægecheck og manualer

Efter aftalens pkt. 8.1 ansatte operatøren (Bel Air) besætningen. Idet det ikke er dokumenteret, at parterne mundtligt har indgået anden aftale, er det således efter kontrakten uden betydning om DRT havde underskrevet den enkelte ansættelseskontrakt. Da DRT ikke har rejst anden indsigelse mod betalingen for Christian Studsgaards CRM kursus hos Cimber, skal DRT refundere omkostningen til dette kursus.

Ved mail af 16. februar 2007 meddelte DRT, at DRT ikke ville afholde udgiften til Thomas Damms Flight Safety Recurrent. Der foreligger ikke dokumentation for, hvornår Bel Air har afholdt udgiften. Bel Air har ikke ført bevis for, at kurset allerede da var bestilt, og at det ikke var muligt at afbestille kurset. Herefter findes Bel Air ikke at kunne kræve udgiften hertil refunderet af DRT.

Vedrørende udgiften til REH Citation tjek fremgår det af dom af 12. oktober 2010 fra Retten i Århus, at uddannelsen skulle betales af "navn anonymiseret" selv, og at Bel Air ydede ham et lån hertil. Bel Air har herefter ikke afholdt en udgift, som Bel Air kan kræve refunderet af DRT.

Efter bevisførelsen findes Bel Air ikke at have dokumenteret nødvendigheden og rimeligheden af udgiften til Tech Manual Cessna, og udgiften kan derfor ikke kræves refunderet af DRT.

Udgifter til telefon

Efter Brian Christensens forklaring om, at de ansatte havde to telefoner til rådighed i flyet, herunder en satellittelefon, og da udgifterne til telefon i øvrigt er udokumenterede, kan Bel Air ikke kræve refusion heraf hos DRT.

Udgifter til diæter, hotel, kørsel mv.

TOM pr. diem og udlæg til VIS kan ikke kræves refunderet, idet de vedrører Thomas Damms Flight Safety Recurrent i USA, som DRT som anført ovenfor ikke skal refundere.

Der er ikke dokumentation for, at de øvrige udgifter vedrører flyvninger for DRT, ligesom udlæg til Mastercard i øvrigt er ganske udokumenterede. Disse udgifter kan herefter ikke kræves refunderet af DRT.

Udgifter til benzin

Der er ikke dokumentation for, at udgifterne til benzin vedrører flyvninger for DRT, hvorfor der ikke kan kræves refusion herfor.

Udgifter til løn

Der foreligger ikke specifikation af de lønudgifter, som DRT ikke har anerkendt. Beregningerne stemmer heller ikke overens i de fremlagte bilag. På det således foreliggende grundlag finder retten derfor ikke kravet tilstrækkeligt dokumenteret.

Udgifter til afgifter og gebyrer

Det følger af pkt. 10.4 i parternes aftale, at ejeren skulle betale  operatøren et fast månedligt fee på 12.300 kr., og parterne er enige om, at betaling skulle ske fra den 16. april 2007.

Spørgsmålet er herefter om Bel Air kun skal have betaling frem til den 18. juni 2007, hvor DRT bragte aftalen til ophør, eller om der skal ske betaling frem til udgangen af juli 2007, således som Bel Air kræver.

I betragtning af, at DRT ikke ophævede aftalen i medfør af pkt. 2.4, da Bel Air ikke opnåede tilladelse til at operere OY-VIS senest den 1. februar 2007, findes aftalen bragt til ophør i medfør af opsigelsesbestemmelsen i aftalens pkt. 2.2, hvorefter aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel, dvs. til ophør den 18. juli 2007. DRT skal således betale fee for 3 måneder med 36.900 kr.

Bel Air har ikke - således som det ville have været let at gøre - ført bevis for, at gebyret fra Statens Luftfartsvæsen på 33.405 kr. for Eurocontrol overflyvningsafgifter vedrører OYVIS, og der er derfor ikke grundlag for at afkræve DRT dette gebyr.

Det fremgår ikke af fakturaerne, om udlæg til VIS vedrører DRT. Bel Air har derfor ikke ført bevis for, at udgifterne skal afholdes af DRT.

DRT´s modkrav

Det er ubestridt, at DRT har indbetalt 150.000 kr., og at Bel Air skal betale leje af helikopter med 24.745,75 kr.

Retten finder ikke, at DRT har grundlag for at kræve erstatning for stilstand af OY-VIS, idet DRT ikke ophævede samarbejdet i medfør af aftalens pkt. 2.4, da Bel Air ikke opnåede tilladelse til at operere flyet inden den 1. februar 2007.

Skaderne på helikopteren findes ikke dokumenterede alene ved DRT's ensidigt indhentede erklæring fra sin faste forretningsforbindelse Air Service International A/S. Der foreligger således hverken havarirapport eller den tilførsel til logbogen, som kræves, hvis skaden berører luftdygtigheden. Også skader på mederne findes udokumenterede. Hertil kommer, at helikopteren ejes af et andet selskab, således at DRT ikke er skadelidt, og heller af denne grund kan gøre krav gældende.- 18 -

Efter fradrag af de indbetalte 150.000 kr. og den skyldige leje af OY-HOP på 24.745,75 kr., udgør de anerkendte krav 80.993,56 kr.  Idet retten ovenfor har givet Bel Air medhold i krav på 6.000 kr. vedrørende Christian Studsgaards CRM kursus og på 36.900 kr. i fee for 3 måneder, i alt 42.900 kr., skal DRT herefter betale Bel Air 123.893,56 kr. med procesrente fra den 11. marts 2009.

Efter sagens udfald skal DRT betale sagsomkostninger til Bel Air, der under hensyn til sagens resultat, værdi og forløb fastsættes til 25.000 kr., heraf 3.440 kr. i retsafgift og resten til dækning af advokatbistand.

T H I   K E N D E S   F O R   R E T

DRT Vertriebs GmbH c/o Dansk Radio Teknik A/S skal inden 14 dage til Bel Air Aviation A/S betale 123.893,56 kr. med procesrente fra den 11. marts 2009 og 25.000 kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Anders Madsen                        Michael B. Elmer                      Henrik Dam

(Retsformand)

(Sign.)

___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 8. november 2011

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»