Ophavsret til brochure med vinduer og døre

Resumé

Om hvorvidt sagsøger har ophavsret til en brochure samt tegninger af vinduer og døre heri, og hvorvidt sagsøgte har krænket denne ret og handlet i strid med markedsføringsloven.

Dom i sagen V 98/01 

Jydsk Vindueskompagni A/S
(advokat Jens Steensgaard)

mod

Homulius Trælast A/S
(advokat Bastian Randkløve)

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Jydsk Vindueskompagni A/S (i det følgende Vindueskom-
pagniet) har ophavsret til en brochure samt tegninger af vinduer og døre heri, og hvorvidt
Homulius Trælast A/S (i det følgende Homulius) har krænket denne ret og handlet i strid med
markedsføringsloven.

Sagsfremstilling

Et datterselskab til Vindueskompagniet, Gunsti'A/S (i det følgende Gunsti'), har en brochure
til døre og vinduer, der består af tre A4-sider, der foldes ud. På den øverste 2/3 del af brochu-


- 2 -

ren er der tegninger af forskellige vinduer. En type vindue er gengivet fra 1 til 4 fag. En række
kan blandt andet se således ud:
På den nederste 1/3 del er Gunsti's døre afbildet. Brochurens baggrundsfarve er lys gul. Teg-
ningerne af vinduer og døre er i en mørkere gul farve med hvide glas. Øverst på brochuren er
der en grøn stribe, hvori der på midten af hver side er skrevet "Gunsti' a/s" med sort. På hver
sin side af "Gunsti' a/s" er der en sort streg. Overskrifterne er skrevet i en mindre stribe i
samme grønne farve, der fader ud fra højre mod venstre.

Homulius har også en brochure med tegninger af de døre og vinduer, som de sælger. Den be-
står af to A4-sider, der foldes ud. På den ene side er der tegninger af vinduer, og på den anden
side er der tegninger af døre. En type vinduer er gengivet fra 1 til 3 fag. En række ser blandet
andet således ud:Brochurens baggrundsfarve er lyseblå, og tegningerne er afbildet i hvid. Glasset i vinduerne
og dørene er lyseblåt. Ude til venstre på begge sider er der en lodret stribe i en mørkere blå
farve, der fader ud, og hvori der med rødt står "Vinduer" på den ene side og "Døre" på den
anden. Overskrifterne er i samme blå farve og fader ud fra højre mod venstre. Øverst på mid-
ten står "Homulius vinduer & døre" med rødt, og på hver side heraf er der en sort streg.

Forklaringer

Eneanpartshaver i Vindueskompagniet, Arne Andersen, har forklaret, at selskabet startede i
slutningen af 1987 som Scanprofit, som senere blev omdannet til Jysk Vindueskompagni A/S.


- 3 -

Gunsti A/S er et datterselskab til Vindueskompagniet, der sælger vinduer og døre til trælast-
handler og byggemarkeder. Halvdelen af Gunsti's salg af vinduer er standardvinduer, og halv-
delen er lavet efter individuelle mål.
Helle Bernth tegnede i 1989 dørene og vinduerne, der er anvendt til Gunsti's brochure.
Formålet med at få lavet tegningerne var at få lavet et godt og let materiale, så kunden hurtigt
kunne identificere et vindue eller en dør. Målene på vinduer og døre kan være forskellige.
Hvis proportionerne er rigtige, kan et vindue se rigtig flot ud. Hvis proportionerne er forkerte,
kan det samme vindue se helt forkert ud. Typenumrene til vinduerne og dørene er tilfældige
fantasinumre, som han har fundet på, og de er ikke geniale.
Omkostningerne til tegnearbejdet udgjorde ca. 70.000 kr. Der er sket en stor udvikling
inden for udarbejdelse af brochurer, og det er nok billigere at få en brochure lavet i dag end
dengang. Gunsti's årlige reklamebudget ligger på 200-500.000 kr.
Vindueskompagniet har tidligere været udsat for plagiering, men har altid reageret over
for tegninger, der ligger for tæt på deres egne, da de søger at adskille sig væsentligt fra deres
konkurrenter. De har ikke før 2001 været bekendt med Homulius' brochure.

Medejer af Homulius, Johs Hansen, har forklaret, at Homulius har været inden for trælast-
branchen i 125 år. Siden 1999 er Homulius' døre og vinduer blevet produceret i Estland, som
den eneste af de aktører, der er på det danske marked. Samme år fik Homulis lavet den bro-
chure, som er fremlagt i sagen. Vinduerne bliver lavet på maskiner fra Rationel, der har et
Joint Venture i Estland. Homulius' omsætning er ca. 48 mio. kr. om året, hvoraf de 4 mio. kr.
vedrører salg af vinduer og døre ­ resten vedrører salg af vinterhaver.
Det var Stefan Brag fra Brag Tryksager I/S, der i 1999 lavede omslaget til Homulius'
brochure. Tegningerne og prislisten inde i brochuren er fra Rationel. Det er hans far, Gunther,
der har fotograferet vinduer og døre og en medarbejder, der har forestået rentegningen af teg-
ningerne.
Typenumrene er fastsat af deres salgschef for, at de i Estland kunne identificere de vin-
duer, Homulius bestilte. Typenumrene bruges udelukkende til produktion og ikke til markeds-
føring. Der er kunder, der har brugt numrene til bestilling, men de fleste kunder anvender
mest standardbetegnelserne Dannebrogsvindue, Bondehusvindue mv., når de bestiller, og
Homulius kan godt levere varer ud fra den beskrivelse alene. Homulius' nummersystem og
omslaget til brochurerne blev ændret, da de første gang fik henvendelse fra Vindueskompag-
niet i 2001.


- 4 -

Tidligere marketingschef i Gunsti', Allan Madsen, har forklaret, at han har været tilknyttet
Gunsti' siden 1989 og frem til 31, december 2002. Markedsføringsprincippet var, at brochu-
rematerialet skulle indeholde et så stort udvalg som muligt til inspiration. Tegningerne blev
opdelt i mønstergrupper for nemhedens og overblikkets skyld. Alle kendte til firmaets princip
om, at man skulle reagere prompte på plagiater.

Stefan Brag har forklaret, at han producerer tryksager og en ugeavis og at han havde lavet
brochuren. Tegningerne på omslaget blev lavet af en medarbejder, Erling Rosenberg, på Ado-
be Illustrator på baggrund af digitale tegninger, som hans far havde taget af produkterne. Nog-
le af vinduerne er så simple, at man vil kunne trække dem ud fra et tegneprogram og påsætte
forskellige rammer.
De havde ikke Gunsti's brochure, da de lavede brochureomslaget for Homulius i 1999,
og tegningerne er ikke lavet ud fra digitalt materiale.

Syn & Skøn

Direktør for Brandhouse, Stig Helgens Binggeli, har afgivet skønserklæring af den 15. no-
vember 2002, hvoraf blandt andet fremgår, at tegningerne og opstillingen af døre og vinduer i
brochuren og kombinationen af tegninger og typenumre er resultatet af en selvstændigt ska-
bende indsats. En del af tegningerne i Homulius' brochure er identiske med tegningerne i
Gunsti's brochure. Kombinationen af typenumre og tegninger i Homulius' brochure er for-
vekslelige med Gunsti's.
Syns- og skønsmanden har under domsforhandlingen supplerende forklaret, at han er
uddannet jurist og har været i reklamebranchen i 15 år.
I programmet Adobe Paint Box kunne man også for 5 år siden indscanne et fotografi af
et vindue eller en dør og tegne efter fotografiet og manipulere med tegningerne, indtil det
havde de proportioner, som man ønskede. Man kunne også indscanne en trykt brochure med
tegninger og ændre disse. Han kan ikke sige, hvordan tegningerne i Homulius' brochure er
fremstillet.
Han kan ikke udelukke, at tegningerne i Gunsti's brochure er kopieret over i Homulius'
brochure, da der er detaljer, der går igen, men ligheden kan også skyldes, at det er det samme
grundmateriale med samme opstilling, som har været udgangspunkt for tegningerne. Det kan
være vanskeligt at se forskel på tegningerne, som efter hans opfattelse som fagmand er for-
skellige.


- 5 -

Brochurernes indhold, opsætning, layout og logo er næsten identiske, men der er ikke
tale om en slavisk efterligning. Layoutet og dispositionen af tegningerne er anderledes. Efter-
som der er logik i brochurens opbygning, kunne Homulius have lavet sin brochure uden at
have haft kendskab til Vindueskompagniets.

Påstande

Vindueskompagniet har nedlagt påstand, om at Homulius:

1. tilpligtes at anerkende at have handlet retsstridigt ved at benytte de tegninger af vinduer
og døre, som er i Gunsti's brochure.
2. tilpligtes at udlevere samtlige annoncer, brochurer, løsblade og lignende, som indeholder
tegner af døre og vinduer, som Vindueskompagniet har ophavsret til, til destruktion til
Vindueskompagniet.
3. idømmes en straf, der fastsættes af retten, i henhold til ophavsretslovens § 76, stk. 1, jf. §
2, subsidiært markedsføringslovens § 22, stk. 3, jf. § 5.
4. tilpligtes at betale et vederlag, der fastsættes af retten, til Vindueskompagniet for krænkel-
se af Vindueskompagniets ophavsrettigheder, subsidiært markedsføringsretlige rettigheder
til tegninger af døre og vinduer.

Homulius har nedlagt påstand om frifindelse.

Anbringender

Vindueskompagniets advokat har gjort gældende, at sagen vedrører reklamekompositioner og
ikke bygningskunst, hvilket er grunden til, at syns- og skønsmanden har en reklamemæssig
baggrund.
Vindueskompagniets brochure og tegninger er på baggrund af syns- og skønsmandens
erklæring beskyttet af ophavsretsloven.
Syns- og skønsmandens udtalelser om, at det har sandsynligheden mod sig, at Homulius
kunne have fremstillet brochuren uden at have Vindueskompagniets, bør lægges til grund.
Selv om det har været muligt at "finde fem fejl" i Homulius' brochure, er der tale om så ube-
tydelige forskelle, at man ikke kan se dem med det blotte øje. Der er således tale om en be-
vist kopiering af Vindueskompagniets brochure. Homulius har derfor krænket Vindueskom-


- 6 -

pagniets ophavsrettigheder, hvilket bør medføre såvel bødestraf som betaling af vederlag og
erstatning.
Brochuren er tillige omfattet af markedsføringslovens § 5, og syns- og skønsmanden har
udtalt, at brochurerne "ligner hinanden til forveksling". Retten kan lægge til grund, at Homu-
lius har haft kendskab til Vindueskompagniets brochure og tegninger.
Efter at Homulius' advokat havde gjort indsigelser mod, at markedsføringslovens § 1
først blev gjort gældende under domsforhandlingen, har Vindueskompagniet frafaldet at gøre
gældende, at Homulius har overtrådt denne bestemmelse.

Homulius' advokat har gjort gældende, at kravet til værkshøjde ikke er opfyldt. Kravene til
værkshøjde vedrørende reklamekompositioner er ganske vist små, men værket skal stadig
have en vis nyhedsværdi og være resultat af en selvstændig skabende indsats. Syns- og
skønsmanden har ikke kunnet udelukke, at Homulius' brochure er en dobbeltfrembringelse,
hvilket er et indicium for, at kravet til værkshøjde ikke er opfyldt.
Selv om tegningerne i brochuren er meget ens, er der forskelle mellem de to brochurer,
der gør, at Homulius' ikke er en slavisk efterligning af Gunsti's. Ligheden skyldes i høj grad,
at produkterne, der reklameres for, er meget ens.
De kendetegn, der er omfattet af markedsføringslovens § 5, skal være egnede til at ad-
skille eget produkt fra andres. Brochuren kan ikke være et sådant kendetegn for Vindueskom-
pagniets produkter og er derfor ikke omfattet af bestemmelsen.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Helle Bernths tegninger fra 1989 af vinduer og døre, som er brugt i Gunsti's brochure, er teg-
nede kopier af meget simple motiver. Det er ikke svært at tegne tilsvarende kopier, når samme
genstande benyttes som forlæg. Opbygningen af brochuren og opstillingen af vinduer efter
type og antal fag i Gunsti's brochure er ifølge syns- og skønsmanden logisk, således at der er
en vis sandsynlighed for, at der kan fremkomme dobbeltfrembringelse. Helle Bernths tegnin-
ger af vinduer og døre og Gunsti's brochure findes hverken samlet eller hver for sig at have
tilstrækkelig værkshøjde til at nyde ophavsretlig beskyttelse efter ophavsretslovens § 1.
Tegningerne af almindeligt forekommende vinduer og døre og Gunsti's brochure som
helhed findes endvidere ikke at være egnet til at adskille Vindueskompagniets vinduer og dø-
re fra andres tilsvarende produkter. Vindueskompagniets brochure med tegninger af vinduer
og døre findes således ikke omfattet af markedsføringslovens § 5.


- 7 -

Homulius frifindes.


T H I K E N D E S F O R R E T

Homulius Trælast A/S frifindes

Hver part bærer sine egne omkostninger, dog således at Vindueskompagniet betaler omkostningerne til syns- og skønsmanden.


Thorkild Juul Jensen
Elmer.
Johannes Jacobsen


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

 

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»