Jakob - Stort mødelokale 3
Daniel - Stort mødelokale 2

Ophavsret og markedsføringsret - Zebra

Resumé

Zebra A/S krænkede Koziol GmbHs ophavsret og markedsføringsret til hundeskåle, opvaskebørster og skohorn

Dom i sagen V 5004 

koziol>>ideas for friends GmbH
(advokat Peter E.P. Gregersen)
mod
Zebra A/S
(advokat Peter Jakobsen)

Indledning og påstande
Sagens spørgsmål er om tre produkter markedsført af Zebra A/S (Zebra) krænker de rettigheder som koziol>>ideas for friends GmbH (koziol) måtte have til tilsvarende produkter.

 

Parternes produkter fremgår af følgende billeder der viser koziols produkter til venstre og Zebras tilsvarende produkter til højre: 

Koziol har nedlagt følgende påstande: 

1. Københavns Byrets forbud af 2. april 2004 stadfæstes.
2. Det forbydes Zebra at importere, eksportere, producere, udbyde til salg, oplagre eller på anden måde kommercielt udnytte produkter i den udformning der er afbildet i bilag 810 [bilagene viser produkter svarende til højrefigurerne på ovenstående billeder].
3. De i påstand 2 nævnte varer som er i Zebras varetægt, tilintetgøres for Zebras regning.
4. Zebra skal til koziol betale modværdien i danske kroner på betalingsdagen af 123.253,21 EUR med procesrente af 100.000 kr. fra sagens anlæg den 16. april 2004 og af beløb derudover med rente fra den 11. februar 2005. 
5. Den af koziol stillede sikkerhed på 100.000 kr. i henhold til byrettens afgørelse af 2. april 2004 frigives til koziol. 

Zebra har påstået fogedforbuddet ophævet og har for påstandene 25 nedlagt påstand om frifindelse, for betalingspåstanden subsidiært betaling af et mindre beløb samt for påstand 6 at sikkerheden skal opretholdes indtil endelig dom vedrørende forbuddets opretholdelse
foreligger.

Opgørelse af krav
Koziols erstatningskrav er opgjort således:

Zebras import

koziols dækningsbidrag
koziols tab
Hundeskåle (Wow)
2.712
5,14
13.939,68
Opvaskebørster (Tim)
20.000
1,66
33.200,00
Skohorn (Charlie)
19.200
1,36
26.112,00
I alt


73.251,68
Zebras omsætningHundeskåle (Wow)
2.591
5,14
13.317,74
Opvaskebørster (Tim)
19.913
1,66
33.055,58
Skohorn (Charlie)
17.999
1,36
24.478,64
I alt


70.851,96


5


Tallene afviger en smule fra koziols egen opgørelse, formentlig pga. afrundinger. Opgørelsen
er beløbsmæssigt ikke bestridt. Til de anførte tal skal lægges et krav på 50.000 i erstatning
for markedsforstyrrelse.

Der er fremlagt eksempler på omtale af koziols produkter i Bo Bedre, Femina og Politiken.
Produkterne er udviklet sidst i 1990'erne. Der er endvidere fremlagt nogle salgsfakturaer
vedrørende koziols salg af sagens produkter der udviser salgspriser på 8,25 for
hundeskålen, 3,85 for opvaskebørsten og 2,45 for skohornet. Fakturaerne viser salg af
mindre kvanta pr. levering, fx 8, 12 eller 24 stk.

Fogedforretning
Københavns byrets fogedret afsagde den 2. april 2004 kendelse hvorefter det blev forbudt
Zebra at producere, udbyde til salg, oplagre eller på anden måde kommercielt udnytte
produktefterligninger som var afbildet i sagens bilag 8, 9 og 10 (= de ovenfor på højre side af
billederne viste hundeskåle, opvaskebørster og skohorn). Forbuddet var betinget af en
sikkerhed på 100.000 kr.
Begæring om forbud mod nogle andre produkter og om bevissikring vedrørende disse
blev nægtet fremme.
Kendelsens bestemmelser vedrørende hundeskålene, opvaskebørsterne og skohornene
blev stadfæstet ved Østre landsrets kendelse af 22. juni 2004. Sagen blev i øvrigt hjemvist til
fogedretten med henblik på foretagelse af bevissikring af andre produkter.

Syn og skøn
Skønsspørgsmål

"Wow" hundeskål

1. Besidder den af sagsøger fremstillede hundeskål "Wow" efter syns og
skønsmandens opfattelse:

a) originalitet således, at den kan betragtes som resultatet af en selvstændig,
skabende indsats, der ikke alene kan udledes af de tekniske og funktionelle
krav, der må stilles til en hundeskål?


6

b) særpræg således, at den adskiller sig fra andre lignende produkter på
markedet?

2. a. Hvis spørgsmål 1 a besvares bekræftende, spørges, hvilke karakteristika,
der betinger denne vurdering?
2. b. Hvis spørgsmål 1a b besvares bekræftende, spørges, hvilke karakteristika,
der betinger denne vurdering?

3. Hvis spørgsmål 1 a og/eller 1 b besvares bekræftende, spørges, om de for
sagsøgers hundeskål "Wow" anførte karakteristika genfindes i den af
sagsøgte fremstillede og markedsførte hundeskål?

4. Hvis spørgsmål 3 besvares bekræftende, spørges, om dette sammenfald af
karakteristiske elementer indebærer, at det efter syns og skønmandens
opfattelse er risiko for, at forbrugere vil forveksle sagsøgtes hundeskål med
sagsøgers hundeskål "Wow"?

5. Kan sagsøgtes hundeskål efter syns og skønsmandens opfattelse være
udviklet og fremstillet uden kendskab til sagsøgers hundeskål "Wow"?

"Tim" opvaskebørste

1. Besidder den af sagsøger fremstillede opvaskebørste "Tim" efter syns og
skønsmandens opfattelse:

a) originalitet således, at den kan betragtes som resultatet af en selvstændig,
skabende indsats, der ikke alene kan udledes af de tekniske og funktionelle
krav, der må stilles til en opvaskebørste?
b) særpræg således, at den adskiller sig fra andre lignende produkter på
markedet?

2. a. Hvis spørgsmål 1 a besvares bekræftende, spørges, hvilke karakteristika,
der betinger denne vurdering?
2 b. Hvis spørgsmål 1 b besvares bekræftende, spørges, hvilke karakteristika,
der betinger denne vurdering?

3. Hvis spørgsmål 1 a og/eller 1 b besvares bekræftende, spørges, om de for
sagsøgers opvaskebørste "Tim" anførte karakteristika genfindes i den af
sagsøgte fremstillede og markedsførte opvaskebørste?

4. Hvis spørgsmål 3 besvares bekræftende, spørges, om dette sammenfald af
karakteristiske elementer indebærer, at der efter syns og skønsmandens
opfattelse er risiko for, at forbrugere vil forveksle sagsøgtes opvaskebørste
med sagsøgers opvaskebørste "Tim"?


7

5. Kan sagsøgtes opvaskebørste efter syns og skønsmandens opfattelse være
udviklet og fremstillet uden kendskab til sagsøgers opvaskebørste "Tim"?

"Charly" skohorn

1. Besidder det af sagsøger fremstillede skohorn "Charly" efter syns og
skønsmandens opfattelse:

a) originalitet således, at det kan betragtes som resultatet af en selvstændig,
skabende indsats, der ikke alene kan udledes af de tekniske og funktionelle
krav, der må stilles til et skohorn?
b) særpræg således, at det adskiller sig fra andre lignende produkter på
markedet?

2. a. Hvis spørgsmål 1 a besvares bekræftende, spørges, hvilke karakteristika,
der betinger denne vurdering?
2 b. Hvis spørgsmål 1 b besvares bekræftende, spørges, hvilke karakteristika,
der betinger denne vurdering?

3. Hvis spørgsmål 1 a og/eller 1 b besvares bekræftende, spørges, om de for
sagsøgers skohorn "Charly" anførte karakteristika genfindes i det af sagsøgte
fremstillede og markedsførte skohorn?

4. Hvis spørgsmål 3 besvares bekræftende, spørges, om dette sammenfald af
karakteristiske elementer indebærer, at der efter syns og skønsmandens
opfattelse er risiko for, at forbrugere vil forveksle sagsøgtes skohorn med
sagsøgers skohorn "Charly"?

5. Kan sagsøgtes skohorn efter syns og skønsmandens opfattelse være udviklet
og fremstillet uden kendskab til sagsøgers skohorn "Charly"?"


Svar
Skønsmanden Marianne Tuxen, Industriel designer, arkitekt MDD, har den 16. maj 2007
besvaret spørgsmålene således:

"Wow" hundeskål

Ad spørgsmål 1a. Ja, jeg er ikke bekendt med nogen anden hundeskål, der på
fremstillingstidspunktet (1998) ligner "Wow".
Ad spørgsmål 1b. Ja.
Ad spørgsmål 2a. "Wow" er designmæssigt karakteristisk ved, at der er placeret
en hund på kanten af hundeskålen. Det karakteristiske ved skålen er, at den er
blank indvendig og gnistet (mat) udvendig.


8

Ad spørgsmål 2b. Det er primært "hunden" og dens placering på kanten af
skålen, der giver denne skål produktidentitet. Men herudover er det samspillet
mellem blanke og matte overflader på selve skålen samt skålens form, og de tre
små "fødder" ­ eller "dupper", der er karakteristisk.
Desuden er hundens udformning interessant, men disse karakteristika
forekommer mere subtile: Hundefiguren indeholder tilsyneladende nogle nøje
placerede luftbobler, og dens "øje" er fremstillet som en perforering af
"hovedet".
Ad spørgsmål 3. Ja. Der er flere karakteristika, der genfindes i den af sagsøgte
fremstillede og markedsførte hundeskål. Det drejer sig først og fremmest om
hovedidéen: en skål, der er forsynet med en hund på et identisk sted på kanten af
skålen. i nogenlunde samme størrelse og med et "hul" som "øje". Det drejer sig
om hele formgivningen af skålen, der er identisk. Overfladerne er identiske
begge skåle er blanke indvendig og gnistede (matte) udvendig.
Ad spørgsmål 4. Man vil ikke forveksle dem pga. farveforskellen. "Wow" er blå
med gennemsigtig hund og sagsøgtes skål er sort med sort hund. Jeg vil betegne
den af sagsøgte fremstillede og markedsførte hundeskål som en typisk billig
kopi, idet den oplevede værdi på originalen er væsentlig højere.
Detaljerne på den af sagsøgte fremstillede og markedsførte hundeskål er grove
og ikke så omhyggeligt bearbejdede som på Wowskålen.
En afgørende forskel på den visuelle oplevelse af de to skåle er, at den af
sagsøgte fremstillede og markedsførte hundeskål forneden er forsynet med et
plasticprofil ­ en "skridkant". På trods af denne "skridkant", der skal forhindre
skålen i at skride, når der spises fra den, findes der stadig reminiscenser af de 3
"dupper", der optræder på Wowskålen. Det er nærliggende at vurdere
tilføjelsen af "skridkanten" som et slet tilsløret forsøg på at skjule, at skålen er et
plagiat. Skridkanten befordrer ikke en høj oplevet værdi af produktet.
Ad spørgsmål 5. Nej. Det er utænkeligt, at sagsøgtes hundeskål har fået den form
uden kendskab til originalen "Wow".

"Tim" opvaskebørste
Ad spørgsmål 1a. Ja.
Jeg er ikke bekendt med opvaskebørster der på fremstillingstidspunktet (1995)
ligner "Tim".
Udformningen har krævet en selvstændig indsats.
Ad spørgsmål 1b. Ja, det gør den.
Ad spørgsmål 2a. "Tim" har et karakteristisk og særegent udtryk.
Designmæssigt opnås det ved dens "kropslignende" udformning med "fødder"
og "skuldre". Det er derudover funktionelt karaktertræk, at den kan stå lodret
(på "fødderne").
Samlet udgør design og materialevalg/materialebehandling en karakteristisk
helhed, der synes at foregribe en formgivnings trend der starter i 1998 med
Apples iMac computer.
Ad spørgsmål 2b. Det er primært i formen og sekundært i materiale og farver.
Det er et særligt raffinement, at der er en lille luftbobbel/dråbe inde i formen.


9

Ad spørgsmål 3. Ja. Der er flere karakteristika, der genfindes i den af sagsøgte
fremstillede og markedsførte opvaskebørste. Det drejer sig navnlig om
formgivningen af kroppen, der næsten er 100% identisk.
Ad spørgsmål 4. Ja. De forskelle der er, handler primært om børstens farve og
valg af materiale og behandling af materialet, som er væsentlig mere
omhyggeligt udført på originalen. Jeg vil betegne den af sagsøgte fremstillede og
markedsførte opvaskebørste som en typisk billig kopi.
Ad spørgsmål 5. Nej. Det er utænkeligt, at sagsøgtes opvaskebørste har fået den
form uden kendskab til originalen "Tim".

"Charly" skohorn
Ad spørgsmål 1a. Ja.
Jeg er ikke bekendt med skohorn der på fremstillingstidspunktet (1995) ligner
"Charly".
Udformningen har krævet en selvstændig indsats.
Ad spørgsmål 1b. Ja.
Ad spørgsmål 2a. Designmæssigt sker det i kraft af dens "kropslignende"
udformning med "fødder" og "ansigt" med perforeringer af materialet, der er
udformet som øjne og en glad skæv mund, samt det karakteristiske forhold, at
"Charly" kan stilles lodret.
Samlet udgør design og materialevalg/materialebehandling en karakteristisk
helhed, der synes at foregribe en formgivnings trend der starter i 1998 med
Apples iMac computer.
Ad spørgsmål 2b. Det er primært i formen og sekundært i materiale
Ad spørgsmål 3. Ja, i højeste grad. Formgivnings og farvemæssigt, er de to
skohorn identiske. Udformningen af "øjnene" er en anelse anderledes, men
"mund" og "fødder" forekommer identiske.
Ad spørgsmål 4. Ja. Der er kun små forskelle, primært gennemsigtigheden
(Charly har en vis gennemsigtighed) og overfladebehandlingen (Charly er glat)
af materialet. Desuden de ovenfor omtalte "øjne"
Ad spørgsmål 5. Nej. Det er utænkeligt, at sagsøgtes skohorn har fået den form
uden kendskab til originalen "Charly"."

Skønsmanden har supplerende forklaret at hun for så vidt angår hundeskålen undersøgte
hvilke produkter der fandtes på markedet, da koziol påbegyndte markedsføringen af sit
produkt i 1998. Resultatet var at det var første gang man så en hund påsat kanten. Der
fandtes skåle der skrånede, men ingen med samme vinkel. Såfremt begge skåle var
fremstillet i samme farve, havde skålene fremstået som forvekslelige for den almindelige
forbruger. Skålenes dimensioner med hensyn til mål/krumning og højde er fuldstændig ens.
Det er ikke funktionsmæssigt nødvendigt at skålen er mat udenpå eller buet foran.
I 1995, da koziol påbegyndte markedsføringen af sin opvaskebørste, fandtes ingen
andre børster der stod på samme måde. Først i 1998 startede trenden med at producere i


10

gennemsigtigt plastik. Børstens kropslignende element er ikke funktionsmæssigt
nødvendigt.

Forklaringer
Export manager Nuno Gameiro har forklaret at han senest i 2000 blev ansat hos koziol der
fremstiller de af selskabets egne designere eller designere udefra tegnede artikler til køkken
og hjemmet i øvrigt. Omsætningen er på 16 mio. , og selskabet har 170 ansatte. I Danmark
sælger selskabet sine produkter gennem en agent. Selskabet har aldrig og vil aldrig tillade
andre at producere dets design på licens. For at sikre kvaliteten fremstilles alle selskabets
produkter i Tyskland. Med hensyn til fortjeneste henviser han til de fremlagte erklæringer.
Selskabet har samme dækningsbidrag i alle lande det sælger til. De priser som Zebra tager
for deres efterligninger, ville under ingen omstændigheder kunne give koziol et
tilfredsstillende dækningsbidrag. koziols produkter fremstilles i mange forskellige farver;
selskabet fremstiller også en hundeskål i sort. Det gjorde man også i 2004. Han er dog ikke i
stand til i detaljer at redegøre for de enkelte produkters farver og materialer i 2004.
Markedsføringen af de af Zebra indførte efterligninger var forstyrrende for koziols
markedsposition. Selskabet fik henvendelser fra kunder (aftagere) der var irriterede over
salget af de meget billige Zebraprodukter.
De sædvanlige detailpriser for koziols hundeskål er 1718 , 11 for børsten og 7,50
for skohornet.
koziol har betydelige markedsføringsomkostninger bl.a. til deltagelse på messer.
Deltagelse på Formlandmessen i Herning koster således selskabet ca. 25.000 . Hertil
kommer betydelig omkostninger til kataloger.

Direktør Lennart Bent Lajboschitz har forklaret at han er 96% ejer af Zebra A/S der i dag har
51 butikker i Danmark. En enkelt butik drives på franchisebasis. I 2004 havde selskabet 42
butikker samt fire butikker på Island. Selskabet har siden 2004 ekspanderet en del herunder i
Sverige, Tyskland, Spanien og England. Butikkerne der er enkelt indrettede, placeres
fortrinsvis på hovedstrøg. Butiksstørrelsen varierer fra 80 m² til 1.500 m². Zebra handler med
35.000 forskellige produkter. Den enkelte butik har som regel 1.500 varer ad gangen. 40% af
sortimentet er fast, resten udskiftes en gang om måneden.


11

I 2004 kostede varerne i en Tigerbutik enten 10 eller 20 kr. Nu har man varer op til 200
kr. Varepriserne følger mønt og seddelstørrelserne.
Zebra indkøber i dag 40% af varerne i Kina, 50% af forhandlere i Danmark, og 10%
andre steder i Europa. I 2004 var fordelingen 50% i Kina, 25% i Danmark og 25% i Europa.
Der var i 2004 tre ansatte, inkl. vidnet, i indkøbsafdelingen. De deltager på to årlige messer i
Kanton hvor de køber ind baseret på vareprøver.
Opvaskebørsten og skohornet er indkøbt i Kina, mens hundeskålen er købt hos en
forhandler i Danmark. Ved indkøbene var vidnet ikke opmærksom på koziol eller dette
selskabs produkter. Det er dog muligt at han har set nogle af deres produkter.
De producenter Zebra køber hos i Kina, er klar over at han og hans medarbejdere
kommer fra Danmark, og at der derfor ikke må være problemer med produkterne i forhold
til andres rettigheder. De spurgte om der var problemer, og købte kun hvis svaret var
benægtende. Hvis de har mistanke om problemer, undersøger de når de modtager en
vareprøve.
Han erindrer ikke i dag hvilke undersøgelser de foretog i forbindelse med købet af
denne sags produkter.
Zebra har ikke længere handel med de virksomheder der har leveret de produkter
sagen drejer sig om.
Zebra får også designet produkter, og det er strategien at alt med tiden skal være
designet.
Zebra har i de 13 år selskabet har drevet forretning, haft tre sager om plagiat der er
endt med domfældelse.

Parternes argumenter
Koziol har gjort gældende at Zebra har krænket sagsøgers rettigheder efter
markedsføringslovens § 1 og ophavsretslovens § 1 og § 2.
For så vidt angår markedsføringslovens § 1 må det lægges til grund at koziol´s
produkter har tilstrækkeligt særpræg, jf. skønsmandens udtalelser herom. F.eks. har børsten
skulder, mave og fødder, skohornet har fødder, og skålen har en særlig form. Ingen af de
elementer der giver koziols produkter særpræg, er betinget af funktionen. Produkterne er
endvidere forvekslelige, jf. også skønsmandens erklæring. For så vidt angår hundeskålen er


12

farven og gummikant uden betydning, og forskellen i udformningen af hundene er subtil.
Produkterne har i al væsentlighed samme farve, bortset fra hundeskålen der dog også
produceres af koziol i sort. Farven er ikke afgørende for om der foreligger en krænkelse. En
forbruger vil anse dem for forvekslelige, uanset hvilken farve der er tale om. Zebra har
derfor overtrådt markedsføringslovens § 1.
Zebras opvaskebørste og skohorn må anses for at være slaviske kopier af koziols
produkter, og hundeskålen en nærgående efterligning. Zebras og koziols produkter
henvender sig til samme kundesegment. Prisforskellen er ikke afgørende for bedømmelsen
af forveksleligheden.
Både producent og forhandler har et selvstændigt ansvar for at de produkter de
bringer på markedet, ikke udgør en krænkelse af andres rettigheder. Lennart Lajboschitz
kunne under forklaringen ikke huske, hvorledes produktet blev kontrolleret, da det blev
bestilt. I henhold til Zebras forklaring i Sø og Handelsrettens dom af 6. november 2006 i V
10805 blev kontrollen af produktet alene baseret på indkøberens paratviden om, hvorvidt
der fandtes lignende produktet. Varerne er produceret i Kina, og man har som forhandler
pligt til at se sig for.
Zebra har tillige krænket koziols rettigheder i medfør af ophavsretslovens § 1 og § 2.
Koziols produkter er resultatet af en selvstændig skabende indsats, jf. skønsmanden
udtalelse.
Det af Københavns Byret den 2. april 2004 nedlagte forbud bør stadfæstes, idet der
under fogedforretningen blev fundet kopier af Charly skohornet i Tigerbutikken. Under
fogedforretningen var de pågældende varer fortsat udbudt til salg, og der fandtes fortsat
1.200 ­ 1.400 produkter i Zebras varetægt hvorfor der var risiko for at krænkelsen ville
fortsætte.
Eftersom produkterne udgør en krænkelse af koziols rettigheder, skal de resterende
produkter tilintetgøres for Zebras regning, jf. ophavsretslovens § 84, stk. 2, og
markedsføringslovens § 13, stk. 1.
I medfør af markedsføringsloven og ophavsretsloven skal Zebra betale et rimeligt
vederlag for udnyttelsen samt erstatning for yderligere skade og tab. Vederlaget bør
fastsættes således at koziol opnår det samme vederlag som koziol ville opnå såfremt Zebra
på normal vis havde købt produkterne af koziol. Zebra må respektere den forretningsform


13

som koziol har valgt. Dækningsbidraget bør fastsættes til 73.253,21 , subsidiært minimum
som 25% af den sædvanlige detailomsætning, idet der er tale om et særdeles anerkendt
produkt.
Herudover skal koziol have dækning for tabt fortjeneste. Det må lægges til grund at
der er sket markedsfortrængning i forholdet 1:1. Det bør tillægges betydning at der er
markedsført over 40.000 særdeles nærgående kopier hvilket har tilføjet koziol betydelig
skade på markedsposition og goodwill, bl.a. på grund kopiprodukternes kvalitet. Koziol har
været nødt til at foretage betydelige og bekostelige markedsføringstiltag for at genvinde sin
markedsposition.
Koziol må endvidere have krav på godtgørelse for ikkeøkonomisk skade der bør
fastsættes skønsmæssigt, jf. ophavsretslovens § 83, stk. 3. Koziol har overtaget rettighederne
til produkterne fra designerne.

Zebra har gjort gældende ikke at have krænket koziols ophavsrettigheder. Spørgsmålet om
værkshøjde skal ske ud fra en helhedsbedømmelse hvor det centrale er det kunstneriske
element. Udformningen af produkterne er funktionelt betinget. På hundeskålen er figuren
det centrale element i forhold til andre skåle på markedet, og de to hunde ligner ikke
hinanden. Koziols hundefigur er mere stiliseret end Zebras. Hertil kommer farveforskellen.
Det må anses for udokumenteret at koziol også forhandler sorte hundeskåle. Det er ikke
originalt at påsætte en hundefigur på en vare og i særdeleshed ikke en genstand der benyttes
til hunde. Bortset fra hundefiguren ligner de to hundeskåle alle andre hundeskåle på
markedet, også for så vidt angår hældningen på skålen. Gummidutterne under koziols skål
er funktionelt betinget og er således ikke frembragt ved selvstændigt skabende indsats.
Yderligere er Zebras skål forsynet med en gummiring og ikke gummidutter.
Opvaskebørstens lighedspunkter er funktionsbestemte og kan genfindes på andre
børster på markedet for så vidt angår længde, skrabefunktion og svaj. At give et produkt
menneskelige egenskaber er ikke nyt på markedet og giver ikke værkshøjde. Endvidere
påpeger skønsmanden forskelle i farve og børsteudførelse.
Skohornet har alene funktionsbestemte karakteristika. Det er ikke ukendt på markedet
at give et produkt menneskelige egenskaber, herunder huller til øjne og mund.


14

Skønsmanden har desuden påpeget forskelle mht. øjne, gennemsigtighed og fødder. Når et
produkt er meget funktionelt præget, er der en meget snæver beskyttelse.
Ved vurderingen af hvorvidt der er sket en krænkelse efter markedsføringslovens § 1
er det afgørende om der er tale om slavisk eller nærgående efterligning. Som anført er de
væsentligste ligheder funktionsbestemte. Heller ikke ud fra en helhedsmæssig vurdering kan
Zebra anses for at have overtrådt markedsføringslovens § 1.
Forbuddet kan derfor ikke anses for lovlig. Sikkerhedsstillelsen bør opretholdes til
sikkerhed for Zebras forbehold om erstatning og godtgørelse
Subsidiært gøres det for så vidt angår vederlag og godtgørelse gældende at et rimeligt
vederlag bør maksimalt beregnes ud fra Zebras omsætning og med en procentsats på højst
10 ud fra en omsætning på 405.060 kr. eller i alt 40.506 kr. inkl. moms. Zebras
dækningsbidrag udgør typisk 50%. Ud fra en salgspris på 10 kr. inkl. moms bør et rimeligt
vederlag derfor ikke overstige 40 50.000 kr. Godtgørelse for ikkeøkonomisk skade er
sjældent anvendt i praksis, og der er ikke særlige omstændigheder i den foreliggende sag der
taler for sådan godtgørelse.
Efter ophavsretslovens § 56, stk. 1, og markedsføringslovens § 13, stk. 1, dækker
yderligere skade alene beløb ud over hvad der er tilkendt i vederlag, således at der ikke
tilkendes dobbelt erstatning. Koziol har ikke dokumenteret at have lidt et yderligere tab i
form af markedsforstyrrelse eller afsætningstab. Det kan endvidere ikke lægges til grund, at
der er sket markedsfortrængning i forholdet 1:1. Koziols produkter var i 2004 ikke særligt
kendte eller forhandlet i større omfang på det danske marked. Subsidiært bør en erstatning
for markedsforstyrrelser fastsættes væsentligt lavere end som påstået af koziol.
Zebra var i god tro. Koziol ikke et kendt mærke, som Zebra burde være bekendt med.

Rettens begrundelse og resultat
Det må efter skønsmandens oplysninger om foretagne undersøgelser lægges til grund at der
på de tidspunkter hvor de pågældende produkter fremkom, ikke fandtes tilsvarende
produkter på markedet og heller ikke produkter med samme formsprog præget af en humor
der løfter produktet op fra den praktiske sfære som hundeskåle, opvaskebørster og skohorn
normalt befinder sig i, til et formsprog som i de foreliggende tilfælde er karakteriseret af
hundefiguren på skålen og omformningen af produktet til en legemslignende figur for


15

skohornets og børstens vedkommende. Det må efter skønsmandens vurdering som tiltrædes
af rettens sagkyndige medlemmer og af retsformanden, videre antages at koziols produkter
på tidspunktet for deres fremkomst var selvstændige værker præget af designernes egenart,
og at de derfor er beskyttet som brugskunst.
Der er da heller ikke fremkommet oplysninger om at beslægtede designelementer
skulle være forekommet på andre produkter produceret på samme tidspunkt som koziols
produkter (skål, børste og skohorn) eller tidligere.
Det kan videre på grundlag af skønsmandens erklæring som stemmer med rettens
sagkyndige vurdering, lægges til grund at Zebras produkter fremtræder som nærgående
efterligninger af koziols tilsvarende produkter. Dette kræver ikke nærmere kommentarer for
så vidt angår børsten og skohornet hvor parternes produkter fremtræder som næsten
identiske, men det gælder også hundeskålen uanset at den påsatte hund på Zebras skål
fremtræder som noget afvigende fra hunden på koziols skål. Der er dog fortsat betydelig
lighed mellem hundene, herunder det forhold at de begge er gennemhullede på det sted
hvor øjnene skulle være. Hundene er endvidere begge elementer der hører til skålene der
formmæssigt fremtræder som identiske, herunder med glat inderside og ru yderside, samme
skrå afskæring og næsten samme vinkler på siderne. Ligheden bliver ikke væsentlig
formindsket af at koziols skål for at mindske udskridning har tre dupper anbragt på stave
fastgjort til indersiden, mens Zebras skål er forsynet med en gummiring med samme formål
(selvom Zebras skål også er forsynet med tre indvendige stave der ikke synes at have noget
praktisk formål). Det er for vurderingen af Zebras hundeskål ikke af betydning at den er
udført i sort og på dette punkt adskiller sig fra koziols blå transparente skål; afgørende er at
Zebras skål fremtræder med samme designmæssige billede som koziols skål og med
identitet i de for fremtoningen væsentlige designmæssige elementer.
Det må anses for ganske ubetænkeligt at antage at Zebras produkter ikke kan tænkes at
være udformet uden kendskab til koziols tilsvarende produkter, eller med andre ord at den
lighed som Zebras produkter har med koziols tilsvarende produkter, er tilstræbt.
Da Zebras produkter således krænker koziols rettigheder i henhold til
ophavsretsloven, finder retten det ikke nødvendigt også at fastslå at der foreligger en
krænkelse efter markedsføringsloven.


16

Da de øvrige betingelser for nedlæggelse af forbud var til stede, skal fogedforbuddet
stadfæstes. Det følger videre at koziol skal have medhold i forbudspåstanden og påstanden
om tilintetgørelse.
Koziol skal efter ophavsretslovens § 83, stk. 1, jf. § 76, have rimeligt vederlag for Zebras
uretmæssige benyttelse af designene og erstatning for yderligere tab. Zebra har markedsført
godt 40.000 eksemplarer af de uretmæssige produkter til skade for koziols designmæssige
linje og for produkternes markedsposition, og det må antages at et vederlag for retmæssig
benyttelse ville have været af en størrelse der ville være ganske betydelig i forhold til
udsalgsprisen for Zebras plagiater. Det kan videre lægges til grund at der må være
forekommet en fortrængning af koziols produkter, men den må være af mindre omfang at
dømme efter de foreliggende oplysninger om koziols salg i Danmark. Det er derfor
væsentligt for fastsættelse af vederlag og erstatning at der ved markedsføringen af
plagiaterne i Tigerbutikkerne må antages at være sket en betydelig skade på den position
som koziol har designmæssigt, en skade som til dels må anses for at være af ikke økonomisk
karakter. Disse overvejelser fører retten frem til at Zebra til koziol skal betale 300.000 kr. med
renter som påstået.
Det af koziol deponerede beløb til sikkerhed for forbuddets lovlighed skal frigives til
koziol når endelig dom i sagen foreligger.
I sagsomkostninger skal Zebra til koziol betale 75.000 kr. Der er ved dette beløbs
fastsættelse også taget hensyn til fogedforretningen med kære til landsretten og til det
afholdte syn og skøn. Endvidere skal Zebra erstatte udgiften til skønsmanden, 19.720,50 kr.
samt godtgøre retsafgift med 14.860 kr.

Thi kendes for ret:

1. Københavns Byrets forbud af 2. april 2004 stadfæstes.
2. Det forbydes Zebra A/S at importere, eksportere, producere, udbyde til salg, oplagre eller på anden måde kommercielt udnytte produkter i den udformning der er afbildet i bilag 810.
3. De i påstand 2 nævnte varer som er i Zebra A/S´ varetægt tilintetgøres for selskabets regning.
4. Zebra A/S skal til koziol >> ideas for friends GmbH betale 300.000 kr. med procesrente af 100.000 kr. fra den 16. april 2004 og af beløb derudover med procesrente fra den 11. februar 2005. 
5. Den af koziol >> ideas for friends GmbH stillede sikkerhed på 100.000 kr. i henhold til byrettens afgørelse af 2. april 2004 frigives til koziol >> ideas for friends GmbH når endelig dom foreligger. 
6. Zebra A/S skal betale sagens omkostninger med 75.000 kr. til koziol >> ideas for friends GmbH, samt erstatte udgiften til skønsmand med 19.720,50 kr. og retsafgiften med 14.860 kr. 

Bo Jul Linnemann
Jens Feilberg
Christian Hvidt
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»