Ophævelse af samarbejdsaftale

Resumé

En sagsøgt designer var berettiget til at hæve en samarbejdsaftale p.g.a. forsinkelse med betaling af royalty. Ikke godtgjort, at hans salg af afviste design og andres design omkring aftalens ophør var uberettiget. 

 Dom i sagen H-144-99 


Pro Design International A/S
(Advokat Johan Løje)

mod

Jørgen Vesterby
(Advokat Ole Ravnsbo)


Sagens hovedspørgsmål er om Jørgen Vesterby har misligholdt en med Pro Design indgået samarbejdsaftale, og om Pro Design som følge heraf er berettiget til erstatning.


- 2 -


Påstande

Pro Design har nedlagt følgende påstande:

1. Jørgen Vesterby tilpligtes at anerkende at have brudt den mellem parterne indgå-
ede samarbejdsaftale dateret januar 1998 ved

a. uberettiget at have solgt brilledesigns til konkurrerende virksomheder i aftale-
perioden;

b. uberettiget at have kontaktet Pro Designs leverandører og agenter i udlandet ef-
ter samarbejdsaftalens ophør som sket;

c. at have handlet illoyalt overfor Pro Design som dennes repræsentant.

2. Jørgen Vesterby tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at deltage i konkurre-
rende virksomhed i form af udvikling, markedsføring og salg af briller i Danmark,
herunder i forbindelse med firmaet EYE-Z-DENMARK i en af retten fastsat tids-
periode på ikke under et år, principalt fra dommens afsigelse, subsidiært fra sam-
arbejdets ophør den 16. oktober 1999 at regne.

3. Jørgen Vesterby forbydes at markedsføre og sælge de i bilag 15 og 18 viste bril-
lemodeller i Danmark såvel som i udlandet.

4. Jørgen Vesterby tilpligtes at anerkende at Pro Designs ophævelse af samarbejds-
aftalen som sket den 9. november 1999 var berettiget.

5. Jørgen Vesterby tilpligtes at anerkende at Pro Design er berettiget til at fortsætte
produktion og salg af de pr. 9. november 1999 modtagne og accepterede designs
principalt uden afregning af royalty til Jørgen Vesterby, subsidiært med afregning
af royalty til Jørgen Vesterby.

6. Jørgen Vesterby skal betale 200.000 kr. til Pro Design med tillæg af procesrente
fra sagens anlæg til betaling sker.


- 3 -


Sagsøgerens påstand 2 var indtil påstandsdokumentet i sagen formuleret således:
Jørgen Vesterby tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at deltage i konkurre-
rende virksomhed i form af udvikling, markedsføring og salg af briller i Danmark,
herunder i forbindelse med firmaet EYE-Z-DENMARK i en af retten fastsat tids-
periode på ikke under et år fra samarbejdets ophør den 16. oktober 1999 at regne.

Jørgen Vesterby har protesteret mod udvidelsen af påstand 2 og har i øvrigt nedlagt
påstand om frifindelse.


Sagens omstændigheder

Pro Design er en virksomhed, der i mange år har udviklet nye brillestel. Stellene bli-
ver produceret i Østen og afsættes hovedsagligt til udlandet.

Jørgen Vesterby er medstifter af Pro Design og var i en årrække administrerende
direktør for Pro Design og medlem af bestyrelsen. Med virkning fra 1. februar 1994
blev Jørgen Vesterby ansat i Pro Design som kreativ direktør. Dette ansættelsesfor-
hold ophørte pr. 31. december 1997 og blev afløst af en samarbejdsaftale hvoraf føl-
gende bl.a. fremgår:

"...

1.

Jørgen Vesterby (JV) er som designer og produktudvikler tilknyttet Pro Design
International A/S (PDI) på free lance basis. JV er som sådan frit stillet med
hensyn til at tegne og udvikle bl.a. brillestel til hvem som måtte efterspørge så-
danne ydelser. Denne sidste bestemmelse træder dog først i kraft den 1. februar
1999.

2.

Brillemodeller og serier designet af JV og accepteret af PDI må ikke tilbydes
eller fremvises til andre, så længe PDI producerer/sælger de pågældende mo-
deller. Der må endvidere ikke designes for andre i en stil, der kan forveksles
med de designs og/eller modeller JV har designet til PDI, og som rettidigt er
antaget til anvendelse af PDI jfr. pkt. 3, stk. 2. PDI skal altid have en første ret
til nye designs. Afslår PDI at markedsføre et nyt produkt, er JV frit stillet til at
sælge til anden side.


- 4 -

...

5.

JV oppebærer en royalty på 3 % på de op til 1.1.98 introducerede produkter og
6 % på produkter efter denne dato, baseret på nettoudfakturering fra PDI. Roy-
alty afregnes hver måned inden den 10. JV kan på forlangende få revisor-
dokumentation for beregningsgrundlaget for hvert års afslutning.
Royalty udgør for perioden 1.1.1998 til 31.1.1999 dog mindst kr.
90.000,00/mdr.
Hver ny model berettiger til en minimumsroyalty på kr. 15.000,00.
JV oppebærer en royalty af Plato serien i den nuværende form på 1 %. Nyud-
viklinger i Plato konceptet vil være royaltyberettiget, men kræver særskilt af-
tale herom.


6.

Der påhviler ingen af parterne nogen forpligtelse til at levere eller aftage givne
mængder. Såfremt en brille er accepteret af PDI og indgår i kollektionen, kan
royaltyaftalen ikke opsiges eller trækkes tilbage vedrørende denne model.
Fremtidigt samarbejde kan af begge parter opsiges med et varsel på 6 måneder,
dog tidligst efter 1. februar 1999.

..."

I et tillæg til aftalen af 4. juni 1998 blev aftalt at minimumsroyaltyen blev nedsat til
85.000 kr. pr. måned, og at royaltyen af de efter 1.1.1998 introducerede produkter pr.
1.2.1999 blev nedsat til 5 % indtil royaltyen udgjorde 700.000 kr. Desuden fremgår
følgende:

"JV's aktiviteter efter 1.2.99 foregår i et tæt samarbejde med PDI ud fra den
forudsætning at PDI samarbejdet har en høj prioritet. Overskuddet af disse ak-
tiviteter, defineret som indtægten minus de omkostninger der har været i den
enkelte opgave deles med 80 % til JV og 20 % til PDI. Opgørelsen foretages
hvert år den 31. marts.

JV er forpligtet til udover eksisterende aftales bestemmelse om PDI's "first
right", løbende at holde PDI's ledelse skriftligt orienteret om hvilke aktiviteter
der pågår og hvilke forventninger der er til nærmeste fremtid. JV har pligt til
skriftligt løbende at holde PDI's ledelse orienteret om hvilke leverandører han
har kontakt med.

..."

Ved e-mail af 24. september 1998 orienterede Jørgen Vesterby Pro Designs bestyrel-
sesformand Anders Hallen Pedersen om aktiviteter han havde planlagt ved siden af
sit samarbejde med Pro Design. Der var tale om konsulent- og designarbejde for


- 5 -

Thiele-koncernen, et samarbejde med Nyt Syn og et muligt agentur i Norden ved-
rørende en eksisterende brillekollektion. Anders Hallen Pedersen tilkendegav ved e-
mail af 28. september 1998 at han mente at der var en konflikt i forhold til aftalen
med Pro Design. Parterne enedes om at drøfte dette nærmere på et møde.

På et innovationsmøde den 11. november 1998 fremviste Jørgen Vesterby 87 nye
modeller som han havde designet. Pro Design udvalgte 19 modeller til brug for deres
marts kollektion.

Af Pro Designs katalog for 1999 fremgår at alle stel på nær et enkelt på det tidspunkt
var designet af Jørgen Vesterby.

I midten af marts 1999 modtog Pro Design ved en fejl en sending på knap 2.000 bril-
lestel fordelt på seks forskellige modeller. Sendingen var bestemt for Jørgen Vester-
by. Der er i sagen fremlagt en faktura dateret 18. januar 1999 hvorved Jørgen Vester-
by fakturerer alle stel til Pro Design Finland OY der er Pro Designs delvist ejede dat-
terselskab. Der er desuden fremlagt en faktura af 15. marts 1999 hvoraf fremgår at
1.828 stel faktureres til Pro Design Finland samt faktura af 28. marts 1999 hvor de
resterende 150 stel faktureres til Rønne Optik. Fejlleverancen gav anledning til en
påtale fra Anders Hallen Pedersens side.

Ved e-mail af 17. april 1999 orienterede Jørgen Vesterby på ny Anders Hallen Pe-
dersen om sine aktiviteter ved siden af samarbejdet med Pro Design, herunder at han
havde tilbudt nogle af de af Pro Design fravalgte designs til Nyt Syn, Thiele og Moth
Eyewear.

Ved e-mail af 20. april 1999 meddelte Anders Hallen Pedersen Jørgen Vesterby at
Pro Design fremover betragtede ham som konkurrent, og at man derfor ikke ønskede
at han havde kontakt med Pro Designs kunder på fremtidige messer.

Den 24. maj 1999 udtrådte Jørgen Vesterby af Pro Designs bestyrelse.

Den 19. august 1999 skrev Jørgen Vesterby til Pro Design om betaling af royalty.
Den 10. september 1999 rykkede Jørgen Vesterby for betaling af royalty for august
1999. Samme dag skrev Pro Designs økonomichef til Jørgen Vesterby om beregnin-


- 6 -

gen af royalty. Det blev samtidig oplyst at royalty for august ville blive udbetalt i uge
37.

Den 11. oktober 1999 rykkede Jørgen Vesterby for betaling af royalty for september
1999. Han bad samtidig om at royaltybeløbet var ham i hænde senest den 15. oktober
1999. I modsat fald ville han betragte samarbejdsaftalen som misligholdt fra Pro De-
signs side.

Ved brev af 16. oktober 1999 ophævede Jørgen Vesterby aftalen med Pro Design.
Som begrundelse for ophævelsen henviste han til Pro Designs manglende overhol-
delse af fristen for betaling af royalty og til at han i løbet af de sidste 4 måneder hav-
de rykket fire gange for betaling af royalty. Han bemærkede samtidig at han i rime-
ligt omfang ville stå til rådighed på Silmo-messen som er en vigtig messe i brillever-
denen.

På Silmo-messen i slutningen af oktober 1999 blev der introduceret en ny brillekol-
lektion under navnet Eye-Z-Denmark. Jørgen Vesterbys hustru, Dorthe Vesterby,
David Fellah og Tony Jenkin har erklæret at de stod bag kollektionen. Det fremgår af
en udskrift af www.register.com at Vesterby Design & Consulting står som registrant
af domænenavnet eye-z.com oprettet den 15. august 1999, og at Jørgen Vesterby er
administrativ kontakt.

Ved brev af 9. november 1999 bemærkede Pro Designs administrerende direktør
Mogens Frederiksen at Pro Design fandt Jørgen Vesterbys ophævelse uberettiget.
Samtidig ophævede Pro Design kontrakten med omgående virkning under påberåbel-
se af grov misligholdelse fra Jørgen Vesterbys side. Der blev i den forbindelse bl.a.
henvist til at man var af den opfattelse at Jørgen Vesterby stod bag Eye-Z-Denmarks
kollektion og til hans manglende bidrag til Pro Designs produktudvikling.

Både før og efter ophævelsen af samarbejdskontrakten var der en del kontakt mellem
Pro Designs asiatiske leverandører og Jørgen Vesterby om Pro Designs økonomiske
situation og om den manglende betaling af leverandørerne.

Den 1. januar 2000 stiftede Jørgen Vesterby selskabet Eye Eye Denmark sammen
med sin hustru, Dorthe Vesterby, David Fellah og Tony Jenkin.


- 7 -


Forklaringer

Mogens Frederiksen har forklaret at han blev ansat som administrerende direktør
for Pro Design den 1. september 1999. Han havde inden da været administrerende
direktør for Red/Green i 7 år. Han havde erfaring med udvikling af nye produkter,
men ikke med brilledesign. Pro Design havde økonomiske problemer i hele 1999, og
lagertallet steg dramatisk. Det var hans opgave at finde ud af, hvad der skulle ske
med selskabet.

Han mødte Jørgen Vesterby første gang i forbindelse med en ansættelsessamtale i
juli 1999 hvor Jørgen Vesterby fortalte om design m.v. Jørgen Vesterbys opgave i
Pro Design var på det tidspunkt at forestå udviklingen af nye brillestel frem til hånd-
prøven, dvs. den model som producenten laver før designet bliver endeligt godkendt
i innovationsgruppen og en egentlig produktion bliver sat i gang. Udviklingen af nye
brilledesigns er en omfattende proces der kan tage op til 12 måneder. Det kræver et
tæt samarbejde med leverandørerne. Ham bekendt var det kun Jørgen Vesterby som
besøgte leverandørerne i Asien. Jørgen Vesterby forestod også prisforhandlingerne i
forhold til leverandørerne. Det var ikke praktisk gennemførligt at adskille udvikling
og økonomi i forhold til leverandørerne.

Da han tiltrådte som direktør, blev der fortsat i stort omfang sat lighedstegn mellem
Jørgen Vesterby og Pro Design, noget som Jørgen Vesterby selv lagde op til. Jørgen
Vesterby var særdeles vigtig for Pro Design. Pro Design var kendt for hans design,
og hele omsætningen var båret af dette design. Desuden havde Jørgen Vesterby en
god kontakt til leverandørerne.

Samarbejdsaftalen mellem Jørgen Vesterby og Pro Design blev forstået således at
Jørgen Vesterby ind til den 1. februar 1999 alene skulle arbejde med udvikling af
briller for Pro Design, mens tilknytningen efter 1. februar 1999 blev løsere. Det var
dog hele tiden en betingelse at Pro Design havde førsteret til Jørgen Vesterbys brille-
designs, og at Jørgen Vesterby ikke måtte sælge fravalgte designs til andre hvis de-
signet lå for tæt op ad Pro Designs.


- 8 -

Han deltog første gang i et innovationsmøde den 27. august 1999. På mødet var der
en dårlig stemning og stor skuffelse over det som Jørgen Vesterby præsenterede.
Reelt blev der kun præsenteret et nyt koncept, nemlig "Better Color"-serien, mens de
øvrige forslag var en videreudvikling af tidligere modeller. Konceptet var blevet
drøftet på tidligere møder i 1999, men modellen blev først forelagt på dette møde.
Det var tanken at brillen skulle lanceres på Silmo-messen i oktober. "Better Color"-
serien var reelt det eneste man havde at satse på. Det viste sig senere at serien blev en
fiasko. De øvrige modeller som man valgte ud på mødet, kom aldrig i produktion.

Betalingen af royalty til Jørgen Vesterby skete med 4-5 dages forsinkelse i september
og oktober 1999. Det skyldtes dels den kaotiske økonomiske situation i Pro Design,
dels at royaltyberegningen var kompliceret. Betalingen af royalty for september 1999
skete pr. check som blev sendt den 15. oktober 1999. Der er ikke siden blevet betalt
royalty til Jørgen Vesterby.

Han bad Jørgen Vesterby deltage på Silmo-messen hvor han skulle varetage kon-
takten til leverandørerne. Han kender ikke til den senere drøftelse mellem Allan Ras-
mussen og Jørgen Vesterby. Han deltog ikke selv på messen da han var på ferie i
udlandet. Da han vendte tilbage fra ferie, blev han orienteret om at det var gået dår-
ligt på messen for Pro Design. Firmaets stand havde haft en dårlig placering, og sal-
get havde kun været det halve af det normale. Desuden havde der været konkurrence
fra Eye-Z-Denmark hvis design lå tæt op ad Pro Designs design.

Den 1. november 1999 holdt han et møde med Jørgen Vesterby hvor han tilbød at
Jørgen Vesterby kunne trække sin ophævelse af samarbejdsaftalen tilbage. Jørgen
Vesterby tilkendegav imidlertid at han ikke ønskede at udvikle flere brillestel for Pro
Design. Jørgen Vesterby foreslog på mødet at man lod Pro Design gå konkurs og i
stedet indledte et samarbejde med Eye-Z-Denmark. Det afslog vidnet.

Efter mødet drøftede han samarbejdet med Jørgen Vesterby med Pro Designs besty-
relse. Drøftelserne resulterede i ophævelsesskrivelsen af 9. november 1999.

Han er bekendt med at Jørgen Vesterby kontaktede alle Pro Designs leverandører i
efteråret 1999 med oplysning om at Pro Design var tæt på en konkurs. Jørgen


- 9 -

Vesterby har også efter samarbejdets ophør været i kontakt med Pro Designs leve-
randører ved flere lejligheder.

Han kendte ikke til Jørgen Vesterbys andre aktiviteter eller de tidligere orienteringer
fra Jørgen Vesterby som lå forud for vidnets tiltræden som direktør. Det er hans vur-
dering at Jørgen Vesterby har været med i Eye-Z-Denmark på et tidligt tidspunkt.
Designet minder om Pro Designs, bl.a. serien Z-200's der svarer til "Better Color"-
serien, og selskabet bruger de samme leverandører som Pro Design. I dag er der in-
gen konkurrencemæssige problemer da Eye-Eye Denmark og Pro Design har udvik-
let sig i forskellig retning.

Han kender ikke David Fellah, men ved at han tidligere er kommet med et forslag til
et brilledesign for Pro Design. Stellet kom ikke i produktion. Dorthe Vesterby var
mangeårig sælger hos Pro Design. Hun havde ingen kontakt med leverandørerne og
havde intet at gøre med designet. Tony Jenkin var Pro Designs importør i England.
Han havde kun kontakt til leverandørerne vedrørende brillestel af acetat.

I september 1999 blev afholdt en brillemesse i Las Vegas. Pro Design havde ikke
selv en medarbejder med på messen, men var repræsenteret ved sin amerikanske
salgsorganisation. Han er bekendt med at Jørgen Vesterby deltog på messen sammen
med David Fellah og Carsten Moth. Carsten Moth har senere fortalt ham at Eye-Z-
Denmarks's første kollektion blev præsenteret af leverandøren Kelfred på denne
messe. Carsten Moth syntes at kollektionen var meget lig Pro Designs og valgte der-
for ikke at deltage i samarbejdet om Eye-Z Denmark.

Pro Design Finland var et salgsselskab som var delvist ejet af Pro Design. I 2000
indgav Pro Design konkursbegæring mod selskabet som skyldte Pro Design godt
375.000 kr. Vidnet fik senere adgang til selskabets lager og konstaterede dér at der
var leveret et betydeligt antal briller fra Jørgen Vesterbys virksomhed. Brillerne var
identiske med de stel som Pro Design modtog ved en fejl i marts 1999. Ved at sam-
menligne med det af Jørgen Vesterby fremlagte forlæg kan det konstateres at desig-
net er ændret i forhold til forlægget.


- 10 -

Jørgen Vesterby har forklaret at han blev uddannet optiker i 1966 og videreuddan-
nede sig til optometrist i 1968. Han stiftede Pro Design i 1973 og var ejer og admini-
strerende direktør indtil 1994.

I 1994 blev Anders Hallen Pedersen investor i Pro Design. Deres verdener var vidt
forskellige, og det viste sig hurtigt at kemien ikke fungerede mellem dem. I slutnin-
gen af 1997 besluttede Anders Hallen Pedersen derfor at opsige hans kontrakt som
kreativ direktør og i stedet tilknytte ham som designer gennem samarbejdsaftalen.
Afholdelse af foredrag og salg af andres brilledesigns var efter hans opfattelse ikke
reguleret af aftalen.

I 1998-99 havde han kontakten til leverandørerne indtil der var fremstillet en hånd-
prøve. Medarbejderne i Pro Design forestod selv det videre forløb i relation til leve-
randørerne når innovationsgruppen havde vedtaget at sætte en model i produktion.
Flere af Pro Designs medarbejdere har besøgt leverandørerne i Asien og har haft mø-
der med dem her i Danmark.

Han lavede altid en rapport fra innovationsmøderne fordi det var vigtigt for ham at
have dokumentation for hvilke produkter Pro Design havde valgt. Alle mødedelta-
gere fik udleveret en scanning af hver brillemodel. På mødet i november 1998 valgte
Pro Design 19 modeller ud af 87 mulige.

Salget af brillestel til Pro Design Finland kom i stand ved at Carsten Moth hjem-
bragte seks brillestel som en finsk optikerkæde ønskede produceret i titanium. Han
bad Kelfred lave en kopi af modellerne i titanium. Han har ikke udført nogen de-
signmæssig opgave i relation til denne produktion. Han har ikke været involveret i
eventuelle ændringer af modellerne. Der blev anvendt standardelementer ved frem-
stillingen. Brillestellene blev leveret den 15. marts 1999 mod kontant betaling. Fak-
turaen dateret den 18. januar 1999 er kun en ordrebekræftelse.

Han har under samarbejdet med Pro Design ikke lavet andre brilledesigns end dem
som Pro Design har fået forevist. I 1998 arbejdede han udelukkende med designs for
Pro Design. Han har ikke solgt brillestel til anden side før 15. marts 1999. Han har
solgt syv fravalgte modeller til anden side i april og august 1999 som omtalt i hans
brev af 15. november 1999 til Pro Design. Han havde desuden en aftale med Carsten


- 11 -

Moth om, at denne måtte sælge fravalgte modeller til udlandet og modtage ordrer på
produktion af andres brilledesigns. Det var gennem Carsten Moth at han fik kontakt
til brillefirmaet Anthony som bad ham sætte en produktion i gang af brillestel desig-
net af Anthony. Samarbejdet med Thiele bestod i at han fungerede som en slags ind-
pisker for medarbejderne, ligesom han satte en produktion af brillestel i gang for
virksomheden. Han udførte ikke noget designarbejde for Thiele.

På innovationsmødet den 27. august 1999 præsenterede han modellerne "Best tita-
nium" og "Better titanium". "Better color"-serien var allerede blevet valgt på et in-
novationsmøde i januar, men på mødet i august anmodede Allan Rasmussen ham om
at udvikle nye ideer til "Better color"-serien. Kollektionen blev en fiasko fordi de
farvede ringe der kunne udskiftes på stellet, krympede.

Hovedformålet med hans deltagelse på messen i Las Vegas i september 1999 var at
præsentere Pro Designs nye kollektion for virksomhedens medarbejdere i USA. Des-
uden havde han et møde med en af Pro Designs leverandører som gav ham håndprø-
ver på nogle af de nye modeller. Han deltog ikke i drøftelser om Eye-Z-Denmark
kollektionen.

I løbet af sommeren og efteråret 1999 rykkede han flere gange Pro Design for beta-
ling af royalty. Han vidste at der var økonomisk kaos i Pro Design. Kassen var tom,
og leverandørerne fik ikke deres penge. Desuden havde Anders Hallen Pedersen til-
kendegivet at der ikke ville blive skudt flere penge i foretagendet. Han troede at Pro
Design ville lukke, og valgte derfor at ophæve samarbejdsaftalen da han ikke modtog
royaltybetaling for september.

På vej til Silmo-messen blev han ringet op af Lars Toftdahl fra Pro Design som bad
ham være til stede på Pro Designs stand. Senere talte han med Allan Rasmussen om
det samme. Han orienterede Allan Rasmussen om sin hustrus firma. Allan Rasmus-
sen forelagde dette for Mogens Frederiksen og vendte tilbage med meddelelse om at
det var deres opfattelse at han burde være til stede på Pro Designs stand under mes-
sen, hvilket han accepterede. Han lovede samtidig at han ikke ville fortælle sælgerne
om Eye-Z-Denmark, eller at han havde ophævet samarbejdsaftalen. Han stod til rå-
dighed på Pro Designs stand på Silmo-messen. Han bad Allan Rasmussen deltage i et


- 12 -

møde med en af leverandørerne, men det ønskede Allan ikke. Allan Rasmussen ori-
enterede ham ikke om andre møder.

Mange af leverandørerne kontaktede ham og bad om hans hjælp til at fremskynde
Pro Designs betaling af udeståender for leverede brillestel. Gennem sit mangeårige
samarbejde med leverandørerne havde han fået et tæt forhold til dem, og for dem var
han fortsat identisk med Pro Design. Han gjorde det klart for leverandørerne at han
ikke kunne overtage de brillestel som var produceret for Pro Design. Under et møde
med en af leverandørerne fortalte han at han havde opsagt sin kontrakt med Pro De-
sign fordi han ikke havde fået betaling. Han husker ikke at han skulle have skrevet til
leverandørerne at de ikke måtte producere "Better Color"-serien.

Hans hustru Dorthe Vesterby forsøgte allerede i 1998 at starte eget firma, men dette
projekt strandede. I 1999 gik hun sammen med David Fellah og Tony Jenkin om
Eye-Z-Denmark. David Fellah og Tony Jenkin stod for designet og hans hustru stod
for farvevalget. Han så Eye-Z-Denmark's kollektion for 2000 for første gang i sep-
tember 1999 i sit eget køkken. Der var tale om maskinprøver hvilket vil sige at de-
signet var helt færdigt. Han har ikke deltaget i udviklingen af kollektionen. Han vid-
ste godt hvad de havde gang i, men han ønskede ikke at se det. Det var alt for tæt på
hans egne opgaver i forhold til Pro Design. Hans hustru bad ham registrere Eye-Z-
Denmark og flere andre navne som domænenavne.

Firmaet Eye-Eye-Denmark A/S blev etableret i januar 2000. Han og hans hustru eje-
de 45 % af aktierne og Holdit A/S som var holdingselskab for firmaet Designit A/S,
ejede de resterende 55 % af aktierne. Han indgår i et designteam med David Fellah
og Tony Jenkin. Den viste Eye-Z-Denmark kollektion sælges ikke længere af Eye-
Eye-Denmark.

Allan Rasmussen har forklaret at han blev ansat som eksportchef i Pro Design den
1. december 1998. Jørgen Vesterby havde opfordret ham til at søge i forbindelse med
en messe i november 1998.

Han deltog i alle innovationsmøderne. "Better Color"-serien blev præsenteret på et
møde i begyndelsen af 1999. Der var tale om et helt nyt koncept. På mødet den 27.
august 1999 præsenterede Jørgen Vesterby to serier med hver 6-7 modeller. Der var


- 13 -

ikke meget nyt. Det ene koncept var meget kedeligt. Det andet var ude af propor-
tioner. Det var klart under vanlig standard hvilket han har tilkendegivet over for Jør-
gen Vesterby. Jørgen Vesterby svarede at der ikke var nogen grund til at gøre mere
ud af udviklingen af nye stel, for der var lukket for leverancer af brillestel fra leve-
randørerne i Hongkong.

Jørgen Vesterby havde kontakten til leverandørerne indtil den endelige prototype lå
klar. Derefter tog innovationsgruppen over. Det var Jørgen Vesterby der forhandlede
prisen med leverandørerne. Han har deltaget i møder med leverandørerne på nogle af
messerne, men har ikke besøgt leverandørerne i Hongkong og Japan.

Han så de fejlleverede briller. Nogle af stellene lignede Pro Designs, nogle gjorde
ikke. Han kender ikke forhistorien.

I 1999 var Pro Design i økonomisk krise. Han drøftede de daglige dispositioner og
fremtiden med Jørgen Vesterby. Jørgen Vesterby tilkendegav i marts 1999 at det var
hans klare opfattelse at Pro Design ville lukke i september, og at han ville stå klar
med en række personer der kunne genskabe firmaet.

Mogens Frederiksen orienterede ham om Jørgen Vesterbys ophævelse af sin kontrakt
inden Silmo-messen. Han havde også hørt om Eye-Z-Denmark inden messen. Trods
ophævelsen af kontrakten var det et ønske at Jørgen Vesterby var til stede på Pro
Designs stand under messen. Jørgen Vesterby var meget erfaren og kendte alle. Han
var fortsat Pro Designs frontfigur og var derfor meget vigtig for Pro Design. Jørgen
Vesterby ønskede imidlertid ikke at deltage i vidnets møder med leverandører og
ønskede heller ikke at vidnet deltog i de møder som han selv holdt med leverandører.
Stemningen på standen var ubehagelig. Det var tydeligt at Jørgen Vesterby havde
valgt sin egen vej. Han så flere gange Jørgen Vesterby ved Eye-Z-Denmarks stand i
samtale med kunder, venner og forretningsforbindelser.

David Fellah har forklaret at han er uddannet industriel designer fra arkitektskolen i
Århus i 1995-96. Han er gennem holdingselskabet Holdit A/S medejer af firmaet
Designit A/S der har 25 ansatte.


- 14 -

Han har tidligere designet et brillestel for Pro Design sammen med sin partner Mika-
el, men modellen blev opgivet på prototypestadiet.

Han har selv fundet på navnet Eye-Z til den kollektion som han designede i samar-
bejde med Tony Jenkin i foråret/sommeren 1999. Der var på det tidspunkt alene tale
om et samarbejde mellem Designit, Dorthe Vesterby og Tony Jenkin. Der blev først
formelt oprettet et selskab hvori arbejdet med udvikling af nye brillekollektioner fo-
regik, pr. 1. januar 2000. Jørgen Vesterby var ikke involveret i udviklingen af Eye-Z-
Denmark-kollektionen, men har måske givet et par råd her og der. Tony Jenkin stod
for produktionsmodningen af vidnets designs. Dorthe Vesterby bidrog ved valg af
farver og stod for salget. De modtog håndprøver på kollektionen i september 1999.
Han fik inspiration til modellerne fra tingene omkring ham og fra brillemesser i årene
inden 1999. Hans modeller har rod i den skandinaviske designtradition. Kombinatio-
nen af acetat og metal er ikke usædvanlig. Han ved ikke hvorfra han fik ideen til
denne kombination. Han ved ikke om den viste Eye-Z-Denmark-kollektion fortsat
markedsføres af Eye-Eye-Denmark, men han tror det ikke.

Han deltog i messen i Las Vegas sammen med Jørgen Vesterby og Carsten Moth.
Eye-Z-Denmark kollektionen blev ikke vist frem på denne messe.

Han står nu for designet i samarbejde med Jørgen Vesterby. Han deltager ikke i det
daglige arbejde i Eye-Eye-Denmark, men har været med til at starte firmaet.

Carsten Moth har forklaret at han har været ansat i Pro Design i 18 år. Han holdt op
i august 1998 og er i dag selvstændig agent i brillebranchen. Han har bl.a. solgt ud-
gåede brilledesigns for Pro Design, Eye-Eye-Denmark og mange andre brilleprodu-
center. Han havde også en aftale med Jørgen Vesterby om at han kunne sælge de af
Pro Design fravalgte stel til anden side.

Han havde i 1998-99 en løbende dialog med Dorthe Vesterby og David Fellah om at
opstarte virksomhed. Han blev præsenteret for David Fellahs brilledesigns i form af
skitser og håndprøver inden messen i Las Vegas.

Han rejste sammen med David Fellah og Jørgen Vesterby til messen i Las Vegas.
Hans formål var at møde sine agenturgivere på messen. Han drøftede også etablerin-


- 15 -

gen af et nyt selskab med David Fellah og lidt med Jørgen Vesterby. Han så ikke
Eye-Z-Denmark kollektionen på messen. Han havde et møde med producenten
Kelfred som præsenterede ham for en ny standardkollektion, der hed "Inspira". Der
var tale om en lavpriskollektion i titanium. Han er i dag agent for kollektionen i
Skandinavien.

Eye-Z-Denmark kollektionens modeller med kombination af acetat og titanium er
tidstypisk design. Kombinationen har været kendt i årevis. Nogle af modellerne lig-
ner nogle af de stel som Pro Design har solgt.

Jørgen Vesterby orienterede ham om sin ophævelse af samarbejdet med Pro Design
inden Silmo-messen. Han fik ikke at vide hvad Jørgen Vesterby så skulle lave.

Han var involveret i levering af brillestel til Pro Design Finland. Han blev kontaktet
af en finsk forretningsforbindelse, som bad ham sætte nogle brillestel i produktion i
titanium. Han fik tilsendt de brillestel som skulle kopieres, og bad Jørgen Vesterby
hjælpe med at få en produktion i gang. Han valgte en standardstang til de fleste mo-
deller. Produktet skulle være billigt, og det skulle gå hurtigt. Produktionen blev sat i
gang i januar-februar 1999.

Han forestod salget af brillestel til det schweiziske brillefirma Anthony. Han husker
ikke hvad det var for nogle stel.

Han valgte ikke at gå ind i et samarbejde med David Fellah, Jørgen Vesterby eller
andre. Han fik et vældigt godt tilbud fra et italiensk firma om at være firmaets agent i
Skandinavien og det afgjorde det hele.

Dorthe Vesterby har forklaret at hun tidligere var ansat i Pro Design som sælger.
Hun holdt op i firmaet ved udgangen af august 1999.

Hun havde ikke kontakt til Pro Designs leverandører. Hun traf dem på messerne
sammen med sin mand, men ellers ikke.

Hun deltog ikke i udviklingsarbejdet hos Pro Design, men var med i innovations-
gruppen fordi man vurderede at hun havde god smag.


- 16 -


Hun tog initiativ til udviklingen af Eye-Z-Denmark-kollektionen i begyndelsen af
1999 og talte med David Fellah og Tony Jenkin om ideen. Hun havde allerede i 1998
overvejet at blive selvstændig sammen med en kollega, men det blev ikke til noget.

Tony Jenkin og David Fellah arbejdede på kollektionen på skitseplanet. Hun deltog
ikke i formgivningen på dette tidspunkt. Hendes opgave var at vurdere formerne og
bestemme farvelægningen. Dette skete først da håndprøverne var klar, 1-2 måneder
før Silmo-messen.

Hendes mand blev præsenteret for kollektionen i deres hjem i september 1999. Hun
havde ikke drøftet design med ham da hun ikke havde med designet at gøre, men hun
havde talt med ham om sine planer om at blive selvstændig.

Et samarbejde med Carsten Moth blev drøftet fra foråret 1999. Carsten Moth så Eye-
Z-Denmark kollektionen i september 1999.

Anders Hallen Pedersen har forklaret at han blev aktionær og bestyrelsesmedlem i
Pro Design i 1993. Han var bestyrelsesformand fra 1993-97 og administrerende di-
rektør i 1997-98.

Jørgen Vesterby egnede sig efter hans mening ikke som direktør: Han var bedst til at
designe. Ved samarbejdsaftalen blev Jørgen Vesterby frigjort for alle øvrige forplig-
telser, så han kunne koncentrere sig om at designe. Jørgen Vesterby var Pro Designs
førende designer. Han var vigtig for Pro Design, og man troede ikke at virksomheden
kunne klare sig uden ham. Det var hensigten med aftalen at Jørgen Vesterby ikke
måtte optræde som selvstændig forretningsdrivende før 1. februar 1999.

Leverandørerne blev orienteret om at Jørgen Vesterby fremover kun stod for det de-
signmæssige og ikke skulle forhandle priser. Der var en vis frygt for at Jørgen
Vesterby ville forpligte Pro Design ud over hvad han måtte.

Drøftelserne med Jørgen Vesterby om hans aktiviteter uden for Pro Design fik ikke
yderligere konsekvenser for Jørgen Vesterby, men vidnet var mere opmærksom på
forholdet mellem Pro Design og Jørgen Vesterby.


- 17 -


Han har ikke nærmere kendskab til fejlleverancen af brillerne til Finland. Han opfat-
tede den pågældende sending til Finland som udtryk for konkurrerende virksomhed.
Det var hans opfattelse at Jørgen Vesterby skulle ud af Pro Designs bestyrelse hvis
han drev direkte konkurrerende virksomhed.

David Fellah leverede i en længere periode Pro Designs reklamemateriale. Desuden
kom han med et forslag til et brillestel som imidlertid ikke kom i produktion.

Pro Design havde alvorlige likviditetsvanskeligheder i sommeren 1999. Han tror at
han har orienteret personalet om den økonomiske situation, men husker det ikke. Han
har aldrig haft planer om at lukke selskabet.


Parternes procedure

Pro Design har gjort gældende at Pro Design var berettiget til at ophæve samar-
bejdsaftalen idet Jørgen Vesterby har misligholdt samarbejdsaftalens bestemmelse
om at Pro Design havde førsteret til alle nye modeller designet af Jørgen Vesterby.
Jørgen Vesterby har i forbindelse med salget af brillestel til Finland udført en de-
signmæssig opgave i form af tilpasninger i forhold til det modtagne forlæg. Jørgen
Vesterby har endvidere deltaget i udviklingen af Eye-Z-Denmarks kollektion. Kol-
lektionen lå meget tæt op ad de brillestel som Jørgen Vesterby designede for Pro De-
sign. Dette kan ikke være et tilfælde, men tyder på at Jørgen Vesterby er ophavsman-
den. David Fellahs forklaring om hvorfra han fik inspiration til Eye-Z-Denmark kol-
lektionen, forekommer utroværdig. Det forekommer desuden usandsynligt at David
Fellah med sin manglende erfaring inden for formgivning af brillestel skulle have
været i stand til at designe en kollektion med 40 modeller i løbet af blot tre måneder.
Hans forklaring om at Jørgen Vesterby kom med enkelte råd, tyder også på at Jørgen
Vesterby har været inddraget i processen. Jørgen Vesterby har desuden registreret
Eye-Z-Denmarks domænenavn.

Jørgen Vesterby har ved sin handlemåde endvidere handlet i strid med sin loyalitets-
pligt og overtrådt markedsføringslovens § 1.


- 18 -

Jørgen Vesterby har også efter samarbejdets ophør optrådt illoyalt idet han har haft
en betydelig kontakt med Pro Designs leverandører og over for disse tilkendegivet at
Pro Design befandt sig i en vanskelig økonomisk situation.

Jørgen Vesterbys ophævelse af samarbejdsaftalen var uberettiget. Der var tale om en
kompliceret royaltyberegning og kun en mindre, uvæsentlig forsinkelse med betalin-
gen af royalty.

Det følger af samarbejdsaftalens § 6 at Pro Design er berettiget til fortsat at anvende
de modeller som er blevet accepteret af Pro Design inden samarbejdets ophør. Royal-
tyaftalen er ikke en almindelig royaltyaftale, men skal sidestilles med en ansættelses-
kontrakt. Som følge af ophævelsen og Jørgen Vesterbys illoyale adfærd har Jørgen
Vesterby intet krav på modtagelse af yderligere royalty for de af Pro Design anvend-
te modeller.

Det er en følge af Jørgen Vesterbys overtrædelse af markedsføringslovens § 1 at det
skal forbydes Jørgen Vesterby i en periode at drive konkurrerende virksomhed.

Pro Design har lidt et betydeligt tab som følge af Jørgen Vesterbys illoyale adfærd og
Jørgen Vesterby er derfor forpligtet til at betale erstatning.

Jørgen Vesterby har gjort gældende at han ikke har misligholdt den med Pro Design
indgåede samarbejdsaftale. Han har ikke i samarbejdsperioden udført nogen design-
mæssige opgaver der krænker aftalens bestemmelse om Pro Designs førsteret til hans
modeller. Han har solgt syv af de modeller som Pro Design havde valgt fra, til anden
side hvilket er i fuld overensstemmelse med aftalen. Salget af brillestel til Finland er
ikke reguleret af samarbejdsaftalen. Han udførte ingen designmæssige opgaver i rela-
tion til disse stel, men sørgede alene for at sætte en produktion i gang af de modtagne
modeller.

Han har endvidere ikke designet Eye-Z-Denmark's brillekollektion. Kollektionen er
designet af David Fellah og produktionsmodnet af Tony Jenkin. Pro Design her ikke
bevist at det forholder sig anderledes. Der er tale om ren spekulation fra Pro Designs
side. Der er derfor heller ikke noget grundlag for at forbyde ham at sælge Eye-Z-
Denmark kollektionen. I øvrigt markedsføres modellerne ikke længere.


- 19 -


Jørgen Vesterby har ikke uopfordret kontaktet Pro Designs leverandører efter samar-
bejdets ophør. Det der skete, var at leverandørerne henvendte sig til Jørgen Vesterby
fordi de ikke fik betaling fra Pro Design. Leverandørerne havde gennem mange år
kendt Jørgen Vesterby som Pro Design, og det var derfor naturligt for dem at bede
om hans hjælp. Pro Design har ikke bevist at Jørgen Vesterby har udvist illoyal ad-
færd i den forbindelse.

Pro Design har udvidet sin påstand 2 kort før domsforhandlingen, hvilket er alt for
sent. Der foreligger ingen undskyldende omstændigheder. Denne del af påstanden
må derfor afvises. Der er intet grundlag for at nedlægge det omtalte forbud. Desuden
er der nu forløbet mere end et år siden samarbejdets ophør.

Jørgen Vesterbys ophævelse af samarbejdsaftalen var berettiget som følge af Pro
Designs forsinkede betaling af royalty. Jørgen Vesterby havde gentagne gange måttet
sende påkrav om betaling af royalty før Pro Design betalte. Pro Designs manglende
betaling inden for den af Jørgen Vesterby angivne frist var en væsentlig mislighol-
delse. Ophævelsen skal også ses i lyset af at Pro Design havde alvorlige økonomiske
problemer hvilket Jørgen Vesterby var bekendt med.

Efter ophævelsen af samarbejdsaftalen var Pro Design ikke berettiget til at gøre brug
af Jørgen Vesterbys modeller. Bestemmelsen i aftalens § 6, 2. pkt. vedrører alene den
situation hvor aftalen opsiges. Ved ophævelse af aftalen bortfalder alle rettigheder
ifølge aftalen. Såfremt Pro Design må anses for berettiget til fortsat at markedsføre
modeller der indgik i Pro Designs kollektion inden samarbejdets ophør, kan benyt-
telsen af disse modeller under alle omstændigheder alene ske mod betaling af royalty
til Jørgen Vesterby.

Jørgen Vesterby har ikke pådraget sig et erstatningsansvar i forhold til Pro Design.
Pro Design har i øvrigt ikke bevist at der er lidt et tab.


- 20 -

Rettens begrundelse og resultat

Det følger af samarbejdsaftalens § 2 at Jørgen Vesterby havde forpligtet sig til at
præsentere alle af ham nyudviklede brillestel til Pro Design før de blev tilbudt til
andre. Det følger tillige af denne førsteret at Jørgen Vesterby under samarbejdet med
Pro Design ikke var berettiget til at udføre selvstændigt designarbejde for andre. Pro-
duktion og salg af brillestel der ikke var designet af Jørgen Vesterby, er derimod ikke
reguleret af aftalen.

Pro Design har ikke godtgjort at Jørgen Vesterby har deltaget i formgivningen af de
brillestel som han solgte til Finland, eller i formgivningen af Eye-Z-Denmark kol-
lektionen. Jørgen Vesterby har således ikke misligholdt den mellem parterne indgå-
ede samarbejdsaftale

Det er heller ikke godtgjort at Jørgen Vesterby i øvrigt under samarbejdet eller efter
dets ophør har optrådt illoyalt og derved overtrådt markedsføringslovens § 1.

I perioden op til Jørgen Vesterbys ophævelse af samarbejdsaftalen havde udbetalin-
gen af royalty flere gange været forsinket hvilket førte til at Jørgen Vesterby rykkede
for betaling. Når henses hertil til at Pro Design ikke betalte inden for den af Jørgen
Vesterby fastsatte frist, og til Pro Designs kritiske økonomiske situation, findes Jør-
gen Vesterbys ophævelse berettiget.

Det fremgår af samarbejdsaftalens § 6 at royaltyaftalen vedrørende en brillemodel
der indgår i Pro Designs kollektion, ikke kan bringes til ophør. Det følger heraf at
Pro Design til trods for samarbejdets ophør er berettiget til fortsat at markedsføre de
modeller som indgik i kollektionen ved aftalens ophør. Da royaltyaftalen i det hele
består for disse modeller, følger tillige at Pro Design skal afregne royalty til Jørgen
Vesterby for de benyttede modeller.

Som følge af det anførte tages Pro Designs påstand 5 til følge, mens Jørgen Vesterby
i øvrigt frifindes.


- 21 -


T h i k e n d e s f o r r e t:


Jørgen Vesterby skal anerkende at Pro Design International A/S er berettiget til at
fortsætte produktion og salg af de pr. 9. november 1999 modtagne og accepterede
designs mod afregning af royalty til Jørgen Vesterby.

I øvrigt frifindes Jørgen Vesterby.

I sagsomkostninger skal Pro Design International A/S inden 14 dage betale 36.000
kr. til Jørgen Vesterby.


Jens Feilberg


Ole Faarup
Ole Jahn(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»