Ophævelse af kredit var uberettiget

Resumé

Leverandørs ophævelse af sin forhandlers kredit uberettiget

Dom i sagen H 61/04 

CamDan
ApS
(Advokat Søren Borregaard)

mod

Pathtrace A/S
(Advokat Ervin Birk Nielsen)


Indledning og påstande

Sagen angår navnlig spørgsmålet om, hvorvidt Pathtrace A/S (i det følgende: Pathtrace) ube-
rettiget har annulleret en kreditaftale med sin forhandler CamDan ApS (i det følgende:
CamDan). Endvidere skal der tages stilling til det økonomiske opgør mellem parterne.


- 2 -

CamDan har nedlagt påstand om, at Pathtrace skal betale 632.732,75 kr. med tillæg af
procesrente fra den 15. juni 2004.
Pathtrace har nedlagt påstand om frifindelse og selvstændig påstand om, at CamDan
skal betale 195.534,02 kr. med tillæg af 1 % i rente pr. måned fra den 1. juni 2004.

Forhandleraftalen

Pathtrace indgik den 1. november 1998 aftale med det nystartede CamDan om, at dette sel-
skab skulle udbyde serviceaftaler og opdateringer bl.a. til CAD/CAM programmet Edge-
CAM, som Pathtrace var dansk distributør og forhandler af. Den 28. november 1998 indgik
Pathtraces direktør, Jørgen Sønder, og CamDans direktør, Allan Steen Andersen, følgende
aftale:

"...

Vi bekræfter hermed, at du starter et nyt firma, der forhandler Pathtrace A/S produkter
EdgeCAM og X_CamDnc...

Det er ideen med firmaet, at det skal vokse sig kraftig nok, til at håndtere alt "Dansk salg
og support, som en samlet forhandler, der kan betjene mindre forhandlere...

Pathtrace A/S tilbyder CamDan en forhandler aftale, med en fast rabat sats på software
på 50 % af de priser der sælges til ...

Aftalen specificerer 50 % rabat, men så længe Allan er alene og ikke har en færdiguddan-
net kollega, gives der på service kun en engangs rabat på 25 % på service kontrakter, ...

Denne aftale, der er et tillæg til forhandler aftalen, godkendes den 5/11 98.

..."


Kreditaftalen

Den 15. juni 2000 aftalte parterne, at Pathtrace skulle yde CamDan en langfristet leverandør-
kredit på 300.000 kr., der skulle afdrages over 5 år. Gælden skulle efter aftalen forrentes med
1 % pr. måned efter en rentefri kredit på 30 dage. På den underskrevne kreditaftale var det
med håndskrift tilføjet, at gælden skulle nedbringes til 240.000 kr. den 30. juni 2001, til
180.000 kr. den 30. juni 2002 og til 120.000 kr. den 30. juni 2006.


- 3 -

Ud over den langfristede kredit havde CamDan tillige en almindelig løbende kredit
hos Pathtrace. I perioden fra den 1. juli 2003 til medio oktober 2003 var der på kreditten
trukket 389.315,60 kr. og 684.165,50 kr.
Den 22. oktober 2003 sendte Pathtrace følgende brev til CamDan:

"...

Jeg beklager hermed at meddele at CamDan, med øjeblikkelig virkning ikke længere kan
få kredit hos Pathtrace ...

Nye ordrer kan kun udleveres mod kontant betaling, og først efter den gamle gæld, som
er forfalden, hvilket jeg i dag har opgjort til 450.000,-, er indbetalt ...

Lad mig ved samme lejlighed gøre opmærksom på at I heller ikke må og kan fakturere
service før den er betalt til mig, idet I ikke kan levere varen før den er betalt. Hvis jeg ser
at service fakturaer skrives til bare en kunde efter dags dato, informerer jeg alle kunder
om problematikken, og anmoder dem om at returnere fakturaen.

..."

Den 29. oktober 2003 accepterede CamDan indholdet i følgende brev fra Pathtrace:

"...

1. Vores mellemregning, skal ned, som du har Max
Efter dato
foreslået. Se på tabellen her til højre. Din saldo
mellemregning må på intet tidspunkt overstige 420000 01/11
2003
det listede kredit maximum. Vil en ny regning, 390000 01/12
2003
overskride kredit max, kan der kun leveres imod 360000 01/01
2004
kontant. Det gælder også service, som CamDan 330000 01/02
2004
ikke kan fakturere, før der er plads i kredit max, 300000 01/03
2004
eller service fakturaen fra os er betalt til os. Vi vil 270000 01/04
2004
fakturere rente med 1 % af saldo, hver den næste 210000 01/05
2004
første, indtil CamDan er indenfor normal kredit, 150000 01/06
2004
dette for at yde en fordel i at CamDan betaler alt
snarest, ved at søge finansiering på anden måde end via overtræk hos Pathtrace ...

Når vi så kommer positivt videre, så skal vi også have vores papirer helt up-to-date, med
en almindelig standard EdgeCAM kontrakt ...

c. Kredit max bliver 120.000 kr,-, og betaling af alle fakturaer udskrevet før den første i en
måned, skal betales senest den 15 i måneden. Det er i snit 30 dages kredit.

..."

Bevægelser på kontoen


- 4 -


Den 3. november 2003 havde CamDan ifølge sin egen opgørelse, der ikke omfattede den
langfristede kredit ifølge aftalen af 15. juni 2000, nedbragt sin gæld til 412.825,50 kr. Den 1.
december 2003 var gælden yderligere nedbragt til 382.760,50 kr.. Den 9. december 2003 var
gælden blevet forøget til 400.910,55 kr., og den blev yderligere forøget til 420.810,50 kr. den
17. december 2003 og til 449.930,50 kr. den 19. december 2003. Den 2. januar 2004 var gælden
nedbragt til 355.275,50 kr. og blev forøget til 382.135,50 kr. den 12. januar 2004 og nedbragt til
353.975,50 kr. den 15. januar 2004. Efterfølgende lå CamDans samlede gæld ikke over det af-
talte kreditmaksimum, bortset fra dagen den 11. februar 2004, hvor gælden var 331.390,50 kr.

Pathtraces ophævelse af kreditaftalen og det efterfølgende forløb

Pathtrace annullerede den 4. marts 2004 CamDans kredit ved følgende brev:

"...

Jeg beklager hermed at meddele at CamDan, med øjeblikkelig virkning ikke længere kan
få kredit hos Pathtrace A/S. Jeg har gennemført flere forsøg på en ordning, sidst med afta-
len af 29. oktober, som på flere punkter ikke er overholdt af CamDan.
Nye ordrer kan kun udleveres mod kontant betaling, og først efter at den samlede
gamle gæld, er indbetalt. Jeg anmoder samtidig om at gælden betales indenfor 5 dage, el-
lers sender jeg den opgjorte restgæld til inkasso.

..."

CamDan rettede henvendelse til Håndværksrådet, hvis jurist Frants Nielsen den 8. marts
2004 skrev til Pathtrace, at ophævelsen indebar en misligholdelse fra Pathtraces side af kre-
ditaftalen af 29. oktober 2003, idet CamDan ikke havde overskredet den aftalte kredit.
Advokat Ervin Birk Nielsen besvarede henvendelsen på vegne Pathtrace ved følgende
brev af 12. marts 2004:

"...

Min klient ... er interesseret i et fortsat samarbejde med Deres medlem CamDan ApS.
Forudsætningen er dog, at følgende betingelser opfyldes:
1. CamDan ApS udleverer en liste til Pathtrace A/S over samtlige EdgeCAM service
aftaler og licenser, som CamDan ApS har faktureret til kunder, uden at varerne


- 5 -

er bestilt hos Pathtrace A/S. Varerne i henhold til listen skal afregnes incl. moms
sammen med den under punkt 2 anførte forfaldne saldo.
2. CamDan ApS betaler forfalden gæld kr. 343.107,36, som incl. renter for marts
måned 2004 er opgjort til kr. 343.107,35. Jeg vedlægger saldoopgørelse opgjort
med renter, indtil 1. april 2004 i henhold til tidligere indgået aftale mellem
Pathtrace A/S og CamDan ApS.
3. ...
4. Det er en forudsætning for Pathtrace A/S side, at CamDan ApS ikke sælger og ud-
fakturerer EdgeCAM service ydelser eller licenser, forinden bestilling og levering
har fundet sted fra Pathtrace A/S, og ydelserne er betalt.
5. Såfremt de under punkterne 1 til 4 anførte betingelser opfyldes, vil Pathtrace A/S
være indforstået med at indgå en ny leveringsaftale med CamDan ApS i henhold
til vedlagte kontrakt på engelsk, idet kontrakten underskrives af parterne, når
punkterne 1 til 4 er opfyldt.
..."

Brevet var vedlagt et udkast til ny forhandlerkontrakt, der bl.a. indeholdt bestemmelse om
kreditmaksimum på 0 kr.
Efter at have rettet bl.a. kontraktudkastets angivelse af kreditmaksimum, således at det
angivne beløb på 0 kr. kun angik maksimum for kortsigtet kredit, underskrev CamDans di-
rektør, Allan Steen Andersen, kontraktudkastet og sendte det tilbage til Pathtrace den 16.
marts 2004. Samme dag skrev Frants Nielsen fra Håndværksrådet for CamDan følgende til
Pathtrace:

"...

Som omtalt er det en forudsætning for denne aftale, at CamDan ApS kan fastholde den
nuværende praksis, hvor man fakturerer EdgeCAM serviceydelser og licenser, men først
bestiller varerne hos Pathtrace A/S, når ydelserne er betalt af brugerne. I forholdet mel-
lem Pathtrace A/S og CamDan ApS skulle dette dog være uproblematisk, idet man med
den nye aftale har bestemt, at der ikke ydes kredit fra Pathtrace A/S til CamDan ApS ud-
over den langsigtede kredit, der p.t. har et maksimalt niveau på 120.000 kr.


..."

Den 22. marts 2004 overførte CamDan 106.206,25 kr. til advokat Ervin Birk Nielsens klient-
konto til frigivelse, hvis Pathtrace leverede nogle softwareopdateringer, som CamDan skulle
bruge til sine løbende serviceaftaler.


- 6 -

Den 24. marts 2004 skrev Pathtrace til CamDan, at Pathtrace ikke kunne acceptere de af
CamDan foreslåede ændringer til forhandlerkontrakten, men at Pathtrace ville levere de be-
stilte softwareopdateringer, hvis CamDan underskrev forhandlerkontrakten uden forbehold.
Samme dag opsagde Pathtrace forhandleraftalen ved følgende brev:

"...

Aftalen mellem min advokat og jeres advokat var:
Indbetaling af kr. 106.205,- samt udlevering af en ny underskrevet forhandler kon-
trakt før vi sendte varerne
Selv om denne aftale ikke er overholdt, da vi ikke har fået nogen korrekt under-
skrevet kontrakt retur, sender vi dags dato varerne som er bestilt og betalt.
Vi opsiger hermed samtidigt alle tidligere aftaler med det kortest mulige varsel,
her under også vores forhandleraftale af oktober 1998, med de 12 måneders varsel der er
aftalt. Dette medfører at CamDan fortsat kan sælge EdgeCAM indtil den 23. marts 2005,
men vi kan ikke modtage ordre på service der løber ud over opsigelsesperioden.
...
Lad mig for en god ordens skyld igen fremhæve at betalingsbetingelserne efter at
kreditten er opsagt, er netto kontant ved levering, når den gamle gæld er betalt, og vi kan
ikke acceptere, at der faktureres licenser eller service før dette er bestilt hos os.

..."

Forklaringer

CamDans direktør, Allan Steen Andersen, har forklaret, at EdgeCAM installeres i maskiner i
jernindustrien. Aftalen fra den 28. november 1998 gik ud på, at han skulle være Pathtraces
primære forhandler i Danmark uden dog at være eneforhandler. Han var kun bundet af
denne aftale, og af en "Distributor Agreement" af 1. november 1998, som ikke var under-
skrevet, men som var vedlagt aftalen. Der stod ikke noget heri om, at han ikke måtte fakture-
re sine kunder for service og opdateringer, før softwaren var købt hos Pathtrace. Forudfaktu-
reringen var CamDans sikkerhed for at modtage betaling, idet donglen, som er et elektronisk
licensbevis, ikke kan tilbageleveres, når den først er installeret hos kunden.
Pathtrace havde ingen indsigelser mod den løbende kredit før i oktober 2003. Efter
kreditaftalen af 29. oktober 2003 forløb samarbejdet udmærket. De aftalte aldrig, at der kun
måtte leveres mod kontant betaling. CamDan overskred på intet tidspunkt de kreditmaksi-
ma, der er indeholdt i aftalen af 29. oktober 2003.


- 7 -

Efter at Frants Nielsen havde sendt sit brev af 16. marts 2004, forventede han, at der
fortsat ville blive ydet kredit, idet Pathtrace efter hans opfattelse var forpligtet hertil ifølge af-
talen af 29. oktober 2003.
Han underskrev det udkast til forhandleraftale, som han havde fået fra advokat Ervin
Birk Nielsen, primært med henblik på igen at få samarbejdet til at fungere. Det var Anne
Barber, der lavede rettelserne. Efter opsigelsen af kreditten den 4. marts 2004 kunne de ikke
få yderligere leverancer. CamDan fik således ikke leveret filer, som var bestilt af Anne Barber
den 8. marts og 24. april 2004, herunder filer til Pro Tool og Carmi. Han mistede også ordrer
med Danfoss, Hydro Aluminium Tønder, Hugo Jørgensen og Bdr. Christensen Haner A/S,
som han havde afgivet tilbud til, fordi CamDan havde annulleret samarbejdet, ligesom
CamDan mistede penge ved, at Pathtrace nægtede at levere softwareopdateringer til Cam-
Dans løbende serviceaftaler.

Direktør for Pathtrace, Jørgen Sønder, har forklaret, at Pathtrace aldrig indgik en skriftlig for-
handleraftale med CamDan, selv om man præsenterede Allan Steen Andersen for flere ud-
kast i 1998, da han skulle begynde sin virksomhed. I Pathtraces regnskab var CamDans så-
kaldte "langfristede kredit" ikke udspecificeret. De kaldte den kun for langfristet kredit, for-
di det ville se pænere ud i CamDans regnskab.

CamDan var efter de almindelige vilkår, der gælder for alle Pathtraces forhandlere, ik-
ke berettiget til at fakturere sine kunder for opdateringer og service, før CamDan havde be-
stilt softwaren hos Pathtrace, hvilket han flere gange gjorde CamDan opmærksom på.

Han skrev brevet af 22. oktober 2003, fordi CamDans gæld blev ved med at stige, og
fordi han stort set ingen kontakt havde med CamDan. De aftalte derfor den gradvise ned-
bringelse af gælden i aftalen af 29. oktober 2003. Da de gennem Håndværksrådet forhandle-
de om en forhandlerkontrakt, var det hans klare opfattelse, at CamDan ikke ønskede nogen
løbende kredit hos Pathtrace. Endvidere havde CamDan misligholdt aftalen af 29. oktober
2003, og han opsagde derefter kreditten den 4. marts 2004, hvorefter CamDan kun fik leveret
opdateringer mod forudgående betaling, hvilket bl.a. skete, da CamDan deponerede
106.206,25 kr. hos advokat Ervin Birk Nielsen. Det er således ikke rigtigt, at Pathtrace nægte-
de at levere. Der blev leveret, men mod forudbetaling, og manglende forudbetaling var såle-
des grunden til, at de opdateringer, som Anna Barber havde bestilt, ikke blev leveret.


- 8 -


Bogholder og servicemedarbejder hos CamDan, Anna Barber, har forklaret, at aftalen om den
langfristede kredit blev indgået for, at CamDan skulle være mindre sårbar i opstartsfasen.
Det var hende, der bestilte opdateringer hos Pathtrace, hvilket hun gjorde ved at sende en e-
mail til Lene Sønder hos Pathtrace. Det var CamDans almindelige praksis at fakturere kun-
derne umiddelbart efter, at de havde bestilt opdateringer og serviceaftaler, hvilket hun altid
meddelte Pathtrace.
Efter at Pathtrace havde opsagt kreditten den 4. marts 2004, modtog de ingen af de op-
dateringer, de bestilte.

De første 3 år beregnede Pathtrace ingen rente af deres løbende kredit, og det var kun,
"hvis Jørgen var sur", de fik en faktura med renteberegning, hvilket kun skete 3 gange. Belø-
bene i aftalen af 29. oktober 2003 var uden moms. Efter opsigelsen af kreditten og den efter-
følgende leveringsnægtelse faldt CamDans omsætning fra 3,5 mio. kr. til ca. 150.000 kr.

Ansat hos Pathtrace, Lene Sønder, har forklaret, at hun modtog CamDans bestillinger på e-
mail, hvorefter hun sendte opdateringerne direkte til CamDan. Det var vigtigt, at CamDan
også oplyste, hvem der skulle have opdateringer, fordi hun ved modtagelsen af bestillinger-
ne kontrollerede, at CamDan ikke havde glemt kunder, der stod for at skulle opdatere soft-
ware.

Jurist hos Håndværksrådet, Frants Nielsen, har forklaret, at CamDan og Pathtrace kommuni-
kerede gennem ham og advokat Ervin Birk Nielsen, fordi parterne var blevet uenige om ind-
holdet af forhandlerkontrakten. CamDan ønskede ikke at underskrive udkastet. Det var hans
opfattelse, at CamDan overholdt aftalen af 29. oktober 2003 om nedbringelsen af CamDans
gæld.

Advokat for Pathtrace, Ervin Birk Nielsen, har forklaret, at han blev involveret i sagen den 8.
marts 2004, idet parterne skulle løse problemerne med CamDans gæld til og fortsatte kredit
hos Pathtrace, hvis holdning var, at CamDan måtte gå til sin egen bank med henblik på at fi-
nansiere sin løbende kredit. Han opfattede CamDans betaling af de 146.000 kr. som en ind-
frielse af CamDans kortfristede gæld, og det var hans klare opfattelse, at CamDan fremover


- 9 -

ikke ønskede kredit hos Pathtrace. Udkastet til forhandleraftalte indeholdt derfor en be-
stemmelse om, at kreditten skulle være 0 kr. Da Pathtrace den 22, marts 2004 havde betalt de
106.206,25 kr., modtog CamDan de bestilte opdateringer, men ellers skete levering kun mod
forudgående betaling.

Parternes synspunkter

CamDans advokat har gjort gældende, at Pathtrace ikke var berettiget til at opsige CamDans
kredit den 4. marts 2004. CamDan overholdt aftalen af 29. oktober 2003 om nedbringelse af
kreditten. Beløbene efter denne aftale omfattede både lang- og kortsigtet gæld. CamDan var
berettiget til at fakturere kunderne for opdateringer og service, også før CamDan havde be-
stilt softwaren hos Pathtrace, hvilket havde været fast praksis, og Pathtrace havde ikke tidli-
gere haft indsigelser herimod. Parterne underskrev ingen ny forhandleraftale i marts 2004,
og derfor gjaldt forhandleraftalen 28. oktober 1998 og kreditaftalen af 29. oktober 2003 fort-
sat, hvorefter Pathtrace fortsat var forpligtet til at yde kredit. Pathtrace overskred på intet
tidspunkt de angivne kreditmaksima. Efter opsigelsen af forhandleraftalen den 24. marts
2004 modtog CamDan ikke længere bestilte opdateringer og kunne ikke levere nødvendige
opdateringer til sine kunder Pro Tool og Carmi. Som følge af Pathtraces uberettigede annul-
lation af aftalen af 29. oktober 2003, har CamDan krav på erstatning af positiv opfyldelsesin-
teresse, som opgøres som CamDans manglende dækningsbidrag i et år for løbende serviceaf-
taler med tillæg af manglende dækningsbidrag for aftaler, der som følge af ophævelsen al-
drig blev indgået, og CamDans krav opgøres derfor således:
Manglende dækningsbidrag vedrørende EdgeCAM service aftaler
530.144,00 kr.
Servicekunder med danske optioner
24.300,00 kr.
Indkøbsordre Solid Design House

12.595,00 kr.
Serviceaftale
Danfoss


25.241,50
kr.
Mistet ordre fra Hugo Jørgensen A/S
95.558,25 kr.
Mistet ordre fra Danfoss


23.957,50 kr.
Mistet ordre fra Hydro Aluminium Tønder A/S34.842,00 kr.
Mistet ordre Bdr. Christensen Haner A/S
52.500,00 kr.
Manglende opdatering mv. vedrørende Steel Team og Man B&W
27.494,00 kr.
I
alt
opfyldelsesinteresse

826.632,25
kr.

CamDan erkender at skylde Pathtrace 142.899,50 kr. for leverede varer.


- 10 -

Pathtraces advokat har gjort gældende, at CamDan har misligholdt kreditaftalen af 29. oktober
2003 ved at overskride aftalens kreditkmaksima, som efter Jørgen Sønders forklaring omfat-
tede både CamDans løbende kredit og den såkaldt "langfristede kredit". Der foreligger klare
overskridelser af kreditten allerede fra den 1. november 2003 til den 1. marts 2004. Derud-
over misligholdt CamDan aftalen ved at fakturere sine kunder for serviceaftaler og opdate-
ringer, inden disse var bestilt hos Pathtrace. Der var nødvendigt for Pathtrace at kende disse
forudfaktureringer for at sikre, at Pathtrace holdt sig inden for aftalens kreditmaksima.
Pathtrace var berettiget til at opsige kreditaftalen den 4. marts 2004 og til efterfølgende kun
at levere mod forudbetaling, hvilket i øvrigt var i overensstemmelse med CamDans ønsker
for parternes fremtidige samarbejde, idet jurist i Håndværksrådet Frants Nielsen i sit brev af
16. marts 2004 bekræftede, at kreditten skulle være 0 kr. Det er ikke korrekt, at Pathtrace
nægtede at levere. Der blev leveret mod forudbetaling. CamDan misligholdt forhandlerafta-
len ved at undlade at levere opdateringer, som firmaerne Pro Tool og Carmi havde købt og
betalt hos CamDan, og Pathtrace så sig nødsaget til at levere opdateringerne uden beregning
for at undgå at tabe goodwill og anseelse over for disse kunder.

CamDans erstatningskrav er ganske udokumenteret, idet der ikke er fremlagt doku-
mentation for konkrete ordrer, som ikke har kunnet gennemføres, og idet den manglende le-
vering alene skyldtes CamDans dårlige økonomi.
Pathtraces selvstændige påstand er resultatet af opgørelsen over CamDans gæld til
Pathtrace indtil den 1. juni 2004, hvor gælden ifølge Pathtraces egen opgørelse er 195.534,02
kr.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Udgangspunktet for bedømmelsen af sagen er aftalen af 29. oktober 2003, der gav CamDan
kredit op til de i aftalen fastsatte maksima for mellemregningen, som efterhånden blev ned-
sat pr. nærmere angivne datoer. Det lægges ved afgørelsen til grund, at den mellemregning,
som denne aftale henviste til, var saldoen vedrørende løbende leveringer ekskl. moms.
CamDans opgørelse over denne saldo viser, at mellemregningen faktisk blev nedbragt
i overensstemmelse med aftalen både den 1. november 2003 og den 1. december 2003, lige-
som CamDan også den 1. januar 2004 forsøgte at overholde maksimum. Opgørelsen viser


- 11 -

imidlertid samtidig, at der både i december 2003 og igen i januar 2004 var visse overskridel-
ser af maksimum. Herunder var kreditmaksimum fra den 17. december 2003 til den 30. de-
cember 2003 overskredet med op til 50.000 kr., og i januar 2004 var der overskridelser på op
til ca. 20.000 kr. omkring den 12. januar 2004. Derefter forekom der ikke overskridelser, bort-
set fra overskridelsen på dagen den 11. februar 2004.
De overtræk, der forekom i december 2003 og i januar 2004, var så begrænsede, at de
efter rettens opfattelse ikke kunne berettige Pathtrace til den 4. marts 2004 uden varsel eller
påkrav at annullere denne kreditfacilitet. Kreditten var væsentlig for CamDan, der havde
vist god vilje til at nedbringe gælden i overensstemmelse med parternes aftale af 29. oktober
2003. Pathtraces afvisning af at levere på anden måde end mod indbetaling af restgælden og
mod forudbetaling eller fysisk samtidig udveksling af ydelser, endog via advokat, måtte i et
forhold som det foreliggende anses for ganske usædvanlig. Retten finder, at Pathtrace her-
ved satte sin forhandler, CamDan, i en urimelig situation.
Forhandlingerne mellem Håndværksrådets jurist Frants Nielsen på vegne CamDan og
advokat Ervin Birk Nielsen på vegne Pathtrace medførte, at der mellem parterne blev ud-
vekslet forskellige kontraktudkast, men uden at parterne nåede til enighed.
Pathtrace havde ret til at opsige den mellem parterne gældende forhandleraftale med
det angivne varsel, men var ikke berettiget til samtidig ensidigt at ændre forhandleraftalens
betalingsvilkår i perioden, indtil opsigelsen havde virkning.
Pathtraces annullation af kreditfaciliteten ved brevet af 4. marts 2004 og Pathtraces ef-
terfølgende nægtelse af at levere på de hidtil gældende betalingsbetingelser, også i opsigel-
sesperioden, var herefter en uberettiget annullation, i anledning af hvilken CamDan kan
kræve erstatning for sin positive opfyldelsesinteresse.
Med hensyn til opgørelsen af parternes mellemværende har Pathtrace ikke blot ved at
henvise til sin egen opgørelse over CamDans gæld bevist, at CamDan skylder Pathtrace det
heri nævnte beløb på 195.534,02 kr. Retten lægger derfor til grund, at gælden er det beløb på
142.899,50 kr., som CamDan har anerkendt under sagen, og som efter Anna Barbers forkla-
ring er ekskl. moms.
Efter Anna Barbers forklaring faldt CamDans omsætning efter ophævelsen fra 3,5 mio.
kr. til 150.000 kr. Der er imidlertid ikke fremlagt dokumentation for konkrete ordrer vedrø-
rende de gældende serviceaftaler, som CamDan har optaget og bestilt, og som er nægtet le-


- 12 -

veret, i hvert fald ikke uden kontant betaling. Tilbud, som CamDan bl.a. har sendt til Hugo
Jørgensen og Hydro Aluminium Tønder, dokumenterer endvidere ikke i sig selv noget tab
som følge af Pathtraces misligholdelse.

Den erstatning, som Pathtrace skal betale til CamDan i anledning af misligholdelsen,
må derfor fastsættes efter et samlet skøn. Retten finder, at erstatningen til CamDan passende
kan fastsættes til det samme beløb, som det beløb, CamDan skylder Pathtrace.
Som følge heraf frifindes begge parter for hinandens påstande.

T H I K E N D E S F O R R E T

Pathtrace A/S og CamDan ApS frifindes for hinandens påstande.

Hver part bærer sine egne omkostninger.


Søren
Rathmann
Michael
B.
Elmer
Claus
Jepsen(retsformand)

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


ragt
i overensstemmelse med aftalen både den 1. november 2003 og den 1. december 2003, lige-
som CamDan også den 1. januar 2004 forsøgte at overholde maksimum. Opgørelsen viser


- 11 -

imidlertid samtidig, at der både i december 2003 og igen i januar 2004 var visse overskridel-
ser af maksimum. Herunder var kreditmaksimum fra den 17. december 2003 til den 30. de-
cember 2003 overskredet med op til 50.000 kr., og i januar 2004 var der overskridelser på op
til ca. 20.000 kr. omkring den 12. januar 2004. Derefter forekom der ikke overskridelser, bort-
set fra overskridelsen på dagen den 11. februar 2004.
De overtræk, der forekom i december 2003 og i januar 2004, var så begrænsede, at de
efter rettens opfattelse ikke kunne berettige Pathtrace til den 4. marts 2004 uden varsel eller
påkrav at annullere denne kreditfacilitet. Kreditten var væsentlig for CamDan, der havde
vist god vilje til at nedbringe gælden i overensstemmelse med parternes aftale af 29. oktober
2003. Pathtraces afvisning af at levere på anden måde end mod indbetaling af restgælden og
mod forudbetaling eller fysisk samtidig udveksling af ydelser, endog via advokat, måtte i et
forhold som det foreliggende anses for ganske usædvanlig. Retten finder, at Pathtrace her-
ved satte sin forhandler, CamDan, i en urimelig situation.
Forhandlingerne mellem Håndværksrådets jurist Frants Nielsen på vegne CamDan og
advokat Ervin Birk Nielsen på vegne Pathtrace medførte, at der mellem parterne blev ud-
vekslet forskellige kontraktudkast, men uden a

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»