Ophævelse af franchiseaftale - Bison

Resumé

Ophævelse af franchiseaftale var uberettiget

 

Dom i sagen H-132-00 


Bison Bee-Q v/
Lene Grøn Risager
(Advokat Marlene Winther Plas)
mod
Bison A/S
(Advokat Erik Svanvig)Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgte, Bison A/S, var berettiget til at op-
hæve en franchiseaftale indgået med sagsøger, Bison Bee-Q v/Lene Grøn Risager.

Påstande

Sagsøger, Bison Bee-Q v/Lene Grøn Risager, har nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes
at betale sagsøger 1.322.140,66 kr. med procesrente af 1.279.302,82 kr. fra den 22. december
2000 og af 42.867,84 kr. fra den 28. maj 2001.


- 2 -

Sagsøger har endvidere nedlagt påstand om frifindelse for sagsøgtes selvstændige påstand.

Sagsøgte, Bison A/S, har nedlagt påstand om frifindelse for sagsøgers påstand samt nedlagt
selvstændig påstand om, at sagsøger tilpligtes at betale sagsøgte 595.293,50 kr. med proces-
rente af 415.750,00 kr. fra den 15. oktober 2000 og af 179.543,50 kr. fra den 12. oktober
2001.

Sagsfremstilling

Sagsøger, Bison Bee-Q v/Lene Grøn Risager (herefter Lene Grøn Risager), indgik med
virkning fra den 1. november 1997 en franchiseaftale med sagsøgte, Bison A/S (herefter
Bison), som er tøjfabrikant med engrossalg samt salg fra egne butikker og fra franchisebu-
tikker. Fælles for butikkerne er, at de indgår i et fælles koncept, således at de overordnet set
fremtræder ens. Franchiseaftalen mellem sagens parter havde blandt andet følgende indhold:

"...

3. RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

3.5
Franchisetager er ligeledes løbende forpligtet til at sørge for:
...
at butikken drives med henblik på at etablere, fastholde og forøge
omsætningen, hvorfor der altid i butikken skal findes et af franchisegi-
ver anvist tilstrækkeligt bredt sortiment og en lagerbeholdning, der
stedse er stor nok til at dække efterspørgslen. Butikken skal holdes åben
i mindst samme omfang som andre butikker med samme varesortiment
og beliggenhed.

at, som udgangspunkt, overholde de udsalgspriser som franchisegiver
måtte anvise

at opfylde sine betalingsforpligtelser såvel overfor franchisegiver som
overfor andre, samt i det hele handle seriøst of ansvarligt i forretnings-
mæssige anliggender, således at franchisegiver og butikskonceptet ikke
bringes i fare for miskreditering i almenhedens øjne
...........

3.6
Planlægning og indretning af butikken inden åbning forestås af
franchisegivers butiksindrettere (shop team). Omkostningerne i forbin-
delse hermed afholdes af franchisegiver.

De samlede omkostninger afholdes af franchisegiver og anslås til:
ca. dkk. 800.000,-

De elementer, der indgår I det af franchisegiver opstillede er flg.:

- evt. ændringer på facadeudformning (dog ikke maling)
- kasse og ekspeditionsdisk
- lysarmaturer og belysning
- tapet til udlejers opsætning


- 3 -

- kundeprøverum
- facademarkiser
- interiør og dekoration I øvrigt
- alt I.h.t. franchisegivers koncept

Alt er frit leveret og monteret uden omkostninger for franchisetager.
...........

10. SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

..............
10.3
Betaling: 10 dage ­ 3% eller 90 dage netto
.........
10.5
Det er en betingelse for opnåelse af kredit, at franchisetager til stadig-
hed efter franchisegivers opfattelse, er kreditværdig og uden betalings-
restancer.

Det er aftalt, at franchisetager skal stille en bankgaranti på dkr.
500.000,- til dækning for det til enhver tid gældende mellemværende
mellem franchisegiver og franchisetager ­ på anfordringsvilkår.


Denne bankgaranti skal stilles senest ved underskrivelse af nærværende
aftale.
.........
11. VARIGHED OG OPSIGELSE
11.1 Denne aftale træder i kraft den 01.11.1997 og er uopsigelig i 5 år fra
aftalens ikrafttræden. Herefter kan den opsiges med 6. mdrs. Varsel til
den første i en måned. Aftalen kan således tidligst bringes til ophør med
virkning fra d. 01.05.2002. Opsiges aftalen ikke, løber den videre for 3
år af gangen med samme opsigelsesvarsel som ovenfor anført.
Efter den første aftaleperiode på 5 år, køber franchisetager inventar
m.v. til symbolsk værdi af kr. 5.000,- der herefter overgår som hans
ejendom.

12. MISHOLDELSE
12.1 Såfremt en af parterne i væsentlig grad misligholder nærværende aftale
kan aftalen ophæves, med mindre forholdet er berigtiget en uge efter, at
skriftligt påkrav er fremkommet.
12.2 Til væsentlig misligholdelse regnes bl.a.:
12.2.1 Manglende overholdelse af betalingsbetingelserne eller manglende
garantistillelse, jfr. pkt. 10.3 og pkt. 10.5.
12.2.2 At en af parterne anmelder betalingsstandsning, tages under konkursbe-
handling, åbner forhandling om tvangsakkord, søger frivillig akkord-
ordning gennemført eller afgiver insolvenserklæring.
12.2.3 At franchisetager ikke overholder bestemmelserne i afsnit 3, 4, 7 og 8
eller i øvrigt misligholder sine forpligtelser iflg. aftalen.
..."


- 4 -


Lene Grøn Risager lejede butikslokaler fra den 1. oktober 1997 på Rungsted Havn af Sang-
svane Invest ApS og SR Consult v/Svend Aage Risager, der er hendes far. Ved allonge af 30.
november 1997 blev lejeaftalen ændret, således at uopsigelighedsperioden fra udlejers side
blev nedsat med 7 år til udløb den 31. marts 2002. På allongen underskrev tillige Lene Grøn
Risagers bror, Peter Grøn Risager, på vegne udlejer.

Ved skrivelse af 14. juni 1999 til Bison oplyste Lene Grøn Risager, at hun ønskede at sælge
butikken og bad Bison om at meddele, hvorvidt de ville benytte sig af deres forkøbsret i
henhold til franchiseaftalen. Både Lene Grøn Risager og Bison prøvede at finde en aftager til
butikken. Firmaet Butikskompagniet udarbejdede på vegne Lene Grøn Risager en salgsop-
stilling, hvor butikken blev sat til salg blandt andet på vilkår om betaling af en afståelsessum
på 250.000 kr. Det lykkedes ikke at sælge butikken, og ved skrivelse af 5. maj 2000 tilbød
Bison på følgende vilkår at overtage butikken:

"Tillykke med familieforøgelsen, håber alt er vel.

Vi har problemer med at finde nogle, der vil overtage butikken på de skitserede
vilkår og føler os derfor forpligtet til selv at overtage butikken for at forsøge at
hjælpe jer ud af problemerne.

De vilkår vi kan overtage på er desværre påvirket af, at vi får vanskeligt ved på
kort sigt at opnå en optimal driftsituation rent bemandingsmæssigt.

Vi overtager butikken pr. 1.7.00 på følgende vilkår:

- Lejemålet overdrages til BISON med ordnede lejeforhold jf. advokat Olhoffs
beskrivelse.
- varelager overtages med max. kostpris værdi kr. 150.000 ­ 50% = max. kr.
75.000.
- En del af indretning og inventar, herunder alarm/gitter m.v. overtages til en
fast pris på kr. 50.000.
- Samtlige tilgodehavender til BISON betales.
- Alle indeværende ordrer slettes, men Lene kan supplere i afviklingsperioden.

Vi ser frem til at høre fra jer."


Ved skrivelse af 18. maj 2000 sendte Bison en ordrebekræftelse til Lene Grøn Risager for
efterårs- og vinterkollektionen 2000. Ordrebekræftelsen angav en frist på 14 dage til ændrin-
ger, inden den ville blive anset for accepteret. Ved skrivelse af 30. maj 2000 meddelte Lene
Grøn Risager Bison, at hun aldrig havde bestilt varerne i henhold til ordrebekræftelsen ,og at
hun ikke ønskede at aftage disse. Bison foreslog i skrivelse af 15. juni 2000 Lene Grøn Risa-
ger, at de med henvisning til franchiseaftalen opstillede en ordre for butikken vedrørende
efterårs- og vinterkollektionen for 2000. Den opstillede ordre omfattede varer for ca. 370.000
kr. Ved skrivelse af 29. juni 2000 meddelte Lene Grøn Risagers advokat, at ordrebekræftel-


- 5 -

sen skulle sættes i bero, indtil forhandlingerne om butikken var afklaret. Ved skrivelse af 6.
juli 2000 oplyste Bison, at de grundet lang leveringstid havde været nødsaget til at produce-
re/indkøbe varer til butikken vedrørende efterårskollektionen, og hvis det ikke var sket, ville
butikken ikke kunne opfylde det vareudbud, som var forudsat i franchiseaftalen. De første
leveringer ville komme samme måned. I scanningslister fra Pakke-Trans, som udbragte Bi-
sons varer til Bisonbutikkerne, er det blandt andet angivet, at varer blev nægtet modtaget i
Lene Grøn Risagers butik den 7. juli 2000 omkring kl. 13.27, den 7. september 2000 om-
kring kl. 13.11 og den 8. september 2000 omkring kl. 18.50.

Kasseterminalen i butikken var online med Bison, således at Bison løbende kunne se omsæt-
ningen, herunder hvad der blev solgt, og hvor meget der eventuelt blev givet i rabat på den
enkelte vare. Bison har på baggrund heraf udarbejdet en oversigt over rabatter givet i Lene
Grøn Risagers butik fra januar 1999 til og med september 2000. Oversigten har følgende
indhold:


Bruttooms.
Rabat
Rabat-%
Januar 1999
175.933
47.138
27%
Februar 1999
237.895
123.178
52%
Marts 1999
135.046
46.006
34%
April 1999
175.566
50.719
29%
Maj 1999
171.053
30.251
18%
Juni 1999
187.691
55.072
29%
Juli 1999
281.767
74.813
27%
August 1999
305.961
126.135
41%
September 1999
95.131
30.824
32%
Oktober 1999
161.812
55.266
34%
November 1999
65.249
7.898
12%
December 1999
69.780
15.193
22%
Januar 2000
194.498
78.421
40%
Februar 2000
182.660
77.323
42%
Marts 2000
117.030
40.123
34%
April 2000
145.207
37.175
26%
Maj 2000
119.798
11.931
10%
Juni 2000
186.133
46.284
25%
Juli 2000
346.002
143.104
41%
August 2000
89.813
43.104
48%
September 2000
40.035
21.089
53%
3.484.060
1.161.047
33%


- 6 -

Afgivne rabatter i perioden 1/4 - 1/10
926.988
302.687 33%
2000:
Juli, august og september 2000
475.850
207.297
44%
Ovenstående til gennemsnitsrabat 475.850
157.031
33%


Ved skrivelse af 14. juli 2000 accepterede Lene Grøn Risagers advokat på hendes vegne
Bisons tilbud af 5. maj 2000 om overtagelse af butikken. Efter mundtlig drøftelse og yderli-
gere korrespondance, hvori Bison anførte , at Lene Grøn Risager havde misligholdt aftalen
ved ikke at aftage nye efterårsvarer, ophævede Bisons advokat i skrivelse af 15. september
2000 franchiseaftalen med Lene Grøn Risager. Af skrivelsen fremgår:

"Som advokat for Bison Club A/S, Bredsten, er jeg blevet bedt om at besvare
Deres telefax af 12. ds. vedrørende ovennævnte.

Eftersom De allerede ved brev af 26. juni 2000 afslog min klients tilbud, er det i
sagens natur bortfalder, hvorfor Deres brev af 14. juli 2000 må betragtes som et
tilbud.

For at undgå enhver tvivl kan jeg på min klients vegne oplyse, at tilbuddet ikke
accepteres.

Trods gentagne reklamationer kan det imidlertid konstateres, at Deres klient
fortsat misligholder sin forpligtelse i henhold til parternes franchiseaftale, dels
fordi Deres klient i strid med punkt 3.5 har afvist at aftage efterårskollektionen,
dels fordi Deres klient ikke holder butikken åben i mindst samme omfang som
andre butikker med samme varesortiment/beliggenhed.

Ovennævnte forhold udgør en væsentlig/grov misligholdelse af parternes fran-
chiseaftale, og da forholdet ikke er berigtiget trods min klients gentagne skrift-
lige påkrav desangående, senest ved brev af 5. ds., skal jeg på min klients vegne
hæve franchiseaftalen og fremsætte krav om erstatning for det tab, som min kli-
ent har lidt ved Deres klients grove og erstatningspådragende misligholdelse.

Foreløbigt kan jeg opgøre kravet som følger:

Tabt dækningsbidrag i uopsigelighedsperioden:

2 år á 45% af kr. 1.017.500,00 i.h.t. budget for 1999, i alt kr. 915.750,00
- garanti kr. 500.000,00
- alt kr. 415.750,00

hvortil kommer tab i forbindelse med tilbagetagelse af min klients inventar m.v.

Nærværende betragtes som et rentepåkrav i henhold til Rentelovens regler.

Hvad angår det omhandlede inventar bedes det stillet til min klients disposition,
hvorefter min klient kontakter Deres klient med henblik på overtagelse heraf."


- 7 -

Ved telefax af 18. september 2000 meddelte Lene Grøn Risager, at hun for at undgå retssag
ville fortsætte i henhold til franchiseaftalen til dens udløb den 1. maj 2002, på hvilket tids-
punkt hun ville opsige aftalen. Hun bestred samtidig, at der forelå misligholdelse og meddel-
te, at hun ville modtage nærmere angivne varer. Bison fastholdt imidlertid ophævelsen af
aftalen. Lene Grøn Risager søgte herefter at afsætte selve butikslokalerne til anden side, idet
lejeaftalen var uopsigelig indtil 2001, hvorefter den kunne opsiges med 6 måneders varsel.
Først med virkning fra den 1. maj 2001 blev lokalerne genudlejet til en restaurant.

I henhold til franchiseaftalen havde Lene Grøn Risager stillet bankgaranti fra Forstædernes
Bank på 500.000 kr. Bison fik mod Lene Grøn Risagers protest sikkerhedsstillelsen udbetalt
fra Forstædernes Bank den 9. oktober 2000.

Lene Grøn Risagers ægtefælle, Morten Clausen, har i mail af 3. juli 2002 udfærdiget erstat-
ningsopgørelse for Lene Grøn Risager, hvori erstatningskravet opgøres til 1.158.723.75 kr.
Kravet er sammensat således:
Husleje oktober 2000 ­ april 2001 à 21.433,92 kr. pr. måned 150.037,44 kr.
Bankgaranti 500.000,00 kr.
Udgifter til salg af butik 23.844,00 kr.
Tabt fortjeneste i perioden 1. oktober 2000 til 1.maj 2001
beregnet på grundlag af en bruttoavance på 3.620,51 kr. pr. måned 68.789,64 kr.
Tabt fortjeneste ved i perioden 1. april til 1. oktober 2000 at have givet
rabatter på 40 ­ 50 % i forventning om, at Bison ville overtage forretningen 416.052,67 kr.
I alt 1.158.723,75 kr.

Ved skrivelse af 1. juli 2002 har revisorerne Strandvejen 58 afgivet erklæring vedrørende
Morten Clausens erstatningsopgørelse. Erklæringen har følgende indhold:

"I henhold til aftale med Lene Clausen skal vi herved erklære følgende til brug
for retsagen mod Bison A/S:

Vi har revideret den af Morten Clausen aflagte opgørelse for Bison Bee-Q i sa-
gen mod Bison A/S.

Den udførte revision

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprin-
cipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet
overbevisning om, at opgørelsen er uden væsentlige fejl eller mangler. Under
revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet
grundlaget og dokumentationen for de i opgørelsen anførte beløb og øvrige op-
lysninger. Som udgangspunkt har vi benyttet de af os udarbejde regnskaber for
Bison Bee-Q fra perioden 1998 til 2000. Vi har gennemgået materialet ved stik-
prøvevis gennemgang af bilagene, hvor Morten Clausen har rettet de fundne
fejl.


- 8 -


Konklusion

Det er vor opfattelse af:

1. Omsætningen har været som anført. Omsætningen i opgørelsen for
1999 DKK 1.384.758 afviger DKK 3.031 fra det i regnskabet anførte,
hvilket skyldes en omsætning af ikke Bison varer. Omsætningen i opgø-
relsen for 2000 DKK 908.275 afviger DKK 108.003 fra det i regnskabet
anførte, hvilket skyldes omsætning af ikke Bison varer.
2. Varekøbet i opgørelsen har været som anført og hidrører kun fra Bison.
Varekøbet i opgørelsen afviger lidt i forhold til regnskabet for 1999 og
2000, hvilket kan tilskrives periodisering, samt et mindre køb af ikke
Bison varer.
3. Omsætningen i opgørelsen hidrører kun fra Bison A/S.
4. Beregningen af bruttoavance og øvrige beregninger i opgørelsen har
ikke givet anledning til bemærkninger."

I skrivelse af 20. september 2001 har revisionsfirmaet Ernst & Young opgjort Bisons tab
som følger:

Efter aftale er vi blevet bedt om at opgøre det mistede dækningsbidrag ved op-
hævelse af franchisekontrakten mellem Bison A/S og Lene Risager. Efter fran-
chisekontraktens § 11 er aftalen uopsigelig i 5 år med et yderligere varsel på 6
måneder regnet fra 1/11 1997. Vi har gennemgået selskabets registreringer for
nettoomsætning og indtjening ved salg til franchisetager Lene Risager.

Selskabet har registreret følgende faktisk omsætning og dækningsbidrag:

(kr.) 1999/2000 1998/1999
Omsætning 766.891 1.053.847
Dækningsbidrag 377.797 449.960

Omsætningen er Bison A/S´ salg til franchisetager Lene Risager. Salget er re-
duceret med returneringer af varer samt ydede rabatter.

Dækningsbidraget beregnes som forskellen mellem omsætning og Bison A/S´
anskaffelsespris for varen. Anskaffelsesprisen er knyttet til varen og ens for
samme vare uanset kunden.

Vi er oplyst, at aftalen hæves den 15. september 2000. Bison A/S mister et
dækningsbidrag for perioden fra til udløbet af den kontraktlige aftale. Den kon-
traktlige aftale udløber 1. maj 2003, hvilket medfører, at der mistes et dæk-
ningsbidrag i 31 ½ måned.

Opgøres det mistede dækningsbidrag til det gennemsnitlige dækningsbidrag, jf.
ovenstående opstilling, fremkommer et tab på kr. 1.086.431.

Hertil kommer at Bison A/S, jf. pkt. 3.6, har anvendt anslået kr. 800.000 til
dækning af butiksindretning mv."

Endvidere er der under sagen blandt andet fremlagt annoncer i Berlingske Tidende til doku-
mentation af afholdt udgifter vedrørende salg af forretningen samt udskrift fra Lene Grøn
Risagers bogholderi til belysning af forretningens åbningstider.


- 9 -


Forklaringer

Lene Grøn Risager har forklaret, at forhandlingerne om franchiseaftalen i efteråret 1997
fandt sted mellem Christen Fisker for Bison og hendes bror Peter Risager, der var udlejer af
lokalerne, og hende. Formålet med sikkerhedsstillelsen på 500.000 kr. i henhold til franchi-
seaftalens punkt 10.5. var, at hun til gengæld kunne få en betalingsfrist på 90 dage på leve-
rancer fra Bison. Christen Fisker bekræftede flere gange, at garantien kun skulle dække ube-
talte regninger. Da Bison ophævede aftalen, skyldte hun dem ingen penge for leverede varer,
hvilket hun havde sikret sig for, at Bison ikke skulle kunne få sikkerhedsstillelsen udbetalt.
En regning fra den 31. oktober 2000 på 6.498,45 kr. fra Bison Club vedrørte et medlemsge-
byr til Bison Club A/S på 6.250 kr. for en periode efter, at butikken var lukket, samt renter.

Ved indgåelsen af franchiseaftalen var der ingen forudsætninger om bestemte åbningstider
for butikken. Butikker på Rungsted Havn er ikke omfattet af lukkeloven. Derfor holdt hun
også butikken åbent på søn- og helligdage. Åbningstiden om sommeren fra april til august
var fra kl. 10.00 til 19.00 og tit længere på hverdage, mens den var til ca. kl. 18.00 på lørda-
ge og søndage. Den øvrige del af året havde butikken åbent fra 11.00 til 18.00. At butikken
holdt lukket mandag den 28. januar 1999 skyldtes, at hun i 1999 indførte mandagslukket i
vinterperioden, ligesom mange af de øvrige butikker på havnen har. Det kan også have været
i 2000, at hun indførte mandagslukket, idet åbningsmønstret ændrede sig efter, at hun havde
født. Hvis det regnede en torsdag, kunne butikken have lukket, hvorefter hun ville holde
åbent den følgende mandag. Hun stod næsten altid selv i butikken med noget afløsning i
weekenderne. Efter at hun havde født, stod hendes mor og en medhjælper af og til i butikken.
Medhjælperen var der blot nogle timer om lørdagen og søndagen. At den 15. februar 1999 er
udeladt i udskriften fra bogholderiet, kan skyldes, at der ikke har været omsætning den på-
gældende dag, eller også har det været en mandag, hvor butikken havde lukket. Hvis der
ingen omsætning var en dag, optræder dagen ikke i bogholderiet. På dage med regn og slud
kunne det godt ske, at der ingen omsætning var. Hun er ikke klar over, hvorfor der i udskrif-
ten fra bogholderiet er angivet dage med en 0 omsætning, mens andre dage med 0 omsæt-
ning er helt udeladt. Det er hendes mand, der har stået for bogholderiet. Lukketiderne for
kasseterminalen kunne ses hos Bison, som butikkens kasseterminal var online med. Hvis der
kom kunder efter, at kassen var gjort op, tog hun det med næste dag. Bison kunne via online-
systemet se, hvornår butikken havde åbent, og hvor stor omsætningen var etc. Red & Green
på Rungsted Havn var konkurrent til hendes butik. Red & Green havde mandagslukket året
rundt og lukkede hver dag kl. 17.30. Surf & Ski havde mandagslukket i vinterperioden og
lukkede dagligt ca. en halv time, inden hendes butik gjorde.


- 10 -

Det første år sammensatte to sælgere fra Bison butikkens opstarts sortiment. Sortimentet
bestod blandt andet af habitter og slips, som er usælgelige på en havn. Der blev solgt mest
dametøj i butikken, og der var en overvægt på herresiden i det sortiment, som butikken be-
gyndte med. Hun fik et helt års kollektion, idet butikken åbnede i marts måned, som ligger
midt i en sæson, og der disponeres et halvt år frem. Butikkens faste kunder var kvinder i
alderen fra 50 år og opefter, og de gik efter det klassiske tøj, som gik igen i hver sæson. Det
var basisvarer, som ændrede farver. Der var hele tiden mange varer i butikken, og ingen
kunder var utilfredse med udvalget, der var maritimt og klassisk. Butikken var pænt fyldt op
med varer, indtil den lukkede, og den var pænt vedligeholdt. Ulrik Dahl fra Bison kom i
butikken sidste gang den 30. december 2000, hvor han fortalte, at han ophørte hos Bison.
Der kom ikke siden nogen fra Bison på besøg i butikken. Hun ønskede ikke at modtage varer
for ca. 400.000 kr. som i ordrebekræftelsen af 18. maj 2000, da Bison A/S blot tre uger for-
inden ved skrivelse af 5. maj 2000 havde meddelt, at de ville overtage restvarelageret for 50
% af kostprisen for et maksimum beløb af 75.000 kr. Da hun fik tilbudet, var der varer for
omkring 6-700.000 kr. i butikken, hvorfor hun forsøgte at nedbringe varelagret. Hun betrag-
tede overtagelsestilbudet fra Bison som et tilbud, hun kunne falde tilbage på, hvis det ikke
lykkedes at afhænde butikken til tredjemand. Hun accepterede ikke tilbudet straks, da det var
urimelige vilkår, Bison foreslog. Indholdet af ordrebekræftelsen viser, at den ikke var udar-
bejdet med henblik på hendes butik, idet den overvejende del var herretøj, og der var meget
vintertøj. Når det fremgår af udskrift fra Pakke-Trans, at modtagelse af varer blev nægtet i
butikken den 8. september 2000 kl. 18.49.50, kan skyldes, at det var vintertid, hvor butikken
lukkede kl. 18.00. Hun ved, at hun ikke over for Pakke-Trans har nægtet at modtage varer,
og der er ingen, som forgæves har søgt at aflevere varer, mens butikken har været åben.

For at finde en køber til butikken annoncerede hun i Børsen og andre aviser samt i butikken.
Regninger fra Berlingske Tidende med notadatoer den 28. juli 2000 og den 29. august 2000
er betalt. E-mailen af 18. september 2000 fra hende og hendes mand, Morten Clausen, til
Claus Fisker om, at hun ville fortsætte butikken, indtil franchiseaftalens udløb, fik de aldrig
svar på.

Hun er ikke klar over, hvorfor lejekontrakten vedrørende butikken blev ændret ved allonge,
underskrevet den 11. november 1997. Huslejen for april 2001 er betalt, idet lejemålet blev
overdraget pr. 1. maj 2001. Hun er ikke klar over, hvorfor der i skrivelse af 21. maj 2002 fra
udlejer står, at der er afregnet fuld lejebetaling fra 1998 og indtil fraflytning ultimo marts
2001.

Hun husker ikke, hvilke dispositioner der henvises til i hendes advokats skrivelse af 12. sep-
tember 2000 til Bison, hvor han skrev, at hun havde disponeret i tillid til, at der var indgået
en aftale i overensstemmelse med Bisons tilbud af 5. maj 2000.


- 11 -


Hun var på barsel indtil september 2001, hvorefter hun arbejdede i Surf & Ski til medio no-
vember, hvor hun på ny gik på barsel.

Revisor Henrik Henriksen har forklaret, at han blev ansat 1. maj sidste år hos revisorerne
Strandvejen 58, som har været revisor for Lene Grøn Risager siden 1997 eller 1998. Hendes
mand, Morten Clausen, bad ham revidere regnskabsmaterialet med henblik på den forelig-
gende sag. I forbindelse med revisionen har han set på omsætningen for 1999 og 2000 og set
på udvalgte bilag. Hvor der var afvigelser, har han foretaget rettelser. Han har udelukkende
revideret omsætningen og vareforbruget. Resten af erstatningsopgørelsen beror alene på
matematiske beregninger, som han har gennemgået.

Vedrørende punktet "Tabt fortjeneste i perioden 1-10-00 til 1-5-02.." på 68.789,64 kr. i er-
statningsopgørelsen fra Lene Grøn Risager har han revideret salget og vareforbruget, og han
havde ikke bemærkninger til de faste udgifter. Der er ikke taget højde for eventuelle konse-
kvenser af ændringen til mandagslukket. I det omfang, der var reklamationer i 1999 og 2000,
er de medtaget. Han har derimod ikke indregnet eventuel svind eller vægtet de enkelte må-
neder. Huslejeomkostningerne var 232.111 kr. i 2000. Momsen er taget ud i opgørelsen af
varekøb- og salg. Omsætningen på det i erklæring af 1. juli 2002 fra revisor Søren Jonassen
omtalte salg af ikke Bison varer er ikke medtaget i erstatningsopgørelsen. Efter hans opfat-
telse skal der ikke tages højde for sparede lønudgifter, og i givet fald er han ikke klar over,
hvilken størrelse de har haft.

Tabet ved de afholdte udsalg i butikken opgjort i erstatningsopgørelsens punkt 11 er skønnet
ved, at man har beregnet, hvad 40 % yderligere salg ville have indbragt, idet det svarer til, at
det faktiske salg på i alt 624.079 kr. havde været solgt til fuld pris. Han har ikke foretaget en
vurdering af, i hvilket omfang varelageret var kurant.

Der er ikke medtaget en afståelsessum for butikken i erstatningsopgørelsen, og han er ikke
bekendt med, hvad der er sket med varelageret.

Statsautoriseret revisor Jan Knudsen har forklaret, at han er revisor for Bison.

Der er ikke sparede omkostninger for Bison i forbindelse med lukningen af butikken på
Rungsted Havn, idet en butik fra eller til ikke betyder noget for det samlede omkostningsni-
veau i selskabet. Inventaret fra butikken havde ingen værdi, da det blev taget ned, idet Bison
havde fået nyt logo. I hans opgørelse af Bisons tab i skrivelse af 20. september 2001 til Bison
er der derfor ikke foretaget en nedskrivning af de 800.000 kr., som inventaret blev sat til i
franchiseaftalen. Han har ikke set, hvad der ligger til grund for de 800.000 kr., som derfor er


- 12 -

en anslået værdi. Beløbet er komplekst, idet det er sammensat af materialer, lønninger etc. I
opgørelsen af det tabte dækningsbidrag er der ikke taget højde for begivenheder fra juli,
august og september 2000. Det underliggende materiale for udarbejdelsen af opgørelsen var
dataudtræk vedrørende salg til de enkelte kunder.

Claus Fisker har forklaret, at han er bestyrelsesmedlem i Bison, og at han var administre-
rende direktør på det tidspunkt, hvor denne tvist opstod.

Bison forhandler et livsstilskoncept. Salget sker en gros og gennem konceptbutikker. Sidst-
nævnte kan både egne butikker og butikker drevet på franchisebasis. Efter at have været
oppe på 68 franchisebutikker havde Bison i 1999/2000 57 franchisebutikker inkl. butikker i
udlandet. I Danmark anvendte man alene standardfranchisekontrakter som den, der blev
indgået med Lene Grøn Risager. Dele af den kan tilpasses de konkrete forhold. Det var Chri-
sten Fisker, der deltog i forhandlingerne for Bison. Han mener, at han selv besøgte butikken i
efteråret 1998. Sikkerhedsstillelsen på 500.000 kr. skulle dække både i tilfælde af restancer
og i tilfælde af misligholdelse fra franchisetager. 500.000 kr. ville aldrig være relevant i for-
hold til normale restancer.

Lene Grøn Risager forsøgte allerede i slutningen af 1999 at sælge butikken. Da det ikke lyk-
kedes, kontaktede hun Bison og bad dem om at hjælpe med at sælge butikken. I den forbin-
delse blev lejeforholdene drøftet. Efter Bisons opfattelse stod lejevilkårene i misforhold til
butikkens forhold i øvrigt, navnlig hvis man skulle have lønnet arbejdskraft. En nedsættelse
af lejen blev drøftet, således at det ville være attraktivt for tredjemand at blive franchisetager.
I forhandlingerne, som foregik med Morten Clausen, oplyste han, hvad Bison kunne accep-
tere.

Når det i tilbudet af 5. maj 2000 om Bisons overtagelse af butikken er anført som vilkår, at
"Varelager overtages med max. kostpris værdi kr. 150.000 ­ 50 % = max kr. 75.000." ved-
rørte det alene forårs- og sommervarer. Det vedrørte ikke efterårsvarer, som først leveres i
juli måned, idet overtagelsesdagen i tilbudet var foreslået til 1. juli 2000. Tilbudet vedrørte
således varelageret på tilbudsdagen, som ville være outdated den 1. juli 2000. Han har i for-
bindelse med, at han forberedte sig til afhøringen i dag, fundet en mail af 11. maj 2000 fra
Morten Clausen, hvori tilbudet afslås. I stedet foreslås det i mailen, at driften skal fortsætte
frem til den 1. august 2000, hvorefter butikken lukkes, og parterne fritstilles i forhold til
hinanden.

Ordrebekræftelsen af 18. maj 2000 fra Bison til Lene Grøn Risager vedrørte varer til efter-
årssæsonen, som skal bestilles 3-6 måneder før som følge af produktionstiden. 80 % af va-
rerne udskiftes på en sæson, og kun 20 ud af ca. 300 numre er basisvarer. Der sendes kunde-


- 13 -

kataloger ud, hvorfor alle butikker er nødt til at have de varenumre, som vises i katalogerne.
Dette er nødvendigt for at bevare Bisons brand. Han er ikke klar over, i hvilket omfang Lene
Grøn Risager medvirkede ved sammensætningen af ordren. Ordrerne sammensættes normalt
i samspil mellem butiksindehaveren og Bisons sælgere. Sælgerne kan komme med et forslag,
der senere kan tilpasses med forhandleren. I og med, at der senest var bestilt varer i april
2000, må butikken have haft problemer med at have kurante varer frem til lukningen. Da
butikken ikke aftog varer, steg risikoen for at skade brandet, idet en tom butik også er til
skade for de øvrige forhandlere. Forudsætningen for forhandlingerne om Bisons overtagelse
af butikken var, at den kunne overtages som en going concern. Han fik på et tidspunkt i
sommeren 2000 at vide, at butikken ofte havde lukket. Han vurderede, at det sammen med
det manglende varekøb var en ødelæggende cocktail for brandet. Det var ikke efter aftale
med Bison, at der blev holdt lukket, og der var ikke bedt om ferie i september 2000. Det var
ikke en betingelse, at Lene Grøn Risager skulle holde Bison orienteret om, hvornår butikken
holdt lukket, men det ville være naturligt, at hun orienterede Bison, hvis hun fraveg franchi-
seaftalens bestemmelser herom.

Opgørelsen over rabatprocenter givet i butikken i perioden januar 1999 til september 2000
viser et billede af kontantrabatter, som ikke er sædvanligt for Bison butikker. Kun i forbin-
delse med udsalg i januar og juli når man op på disse procenter. Der gives normalt kun få
rabatter i fuldprismåneder. Det var ikke efter aftale med Bison, at der blev holdt udsalg fra
april 2000 og til lukningen af butikken.

Da Lene Grøn Risager accepterede Bisons tilbud af 5. maj 2000 ved skrivelse af 14. juli
2000 fra hendes advokat, ville Bison ikke længere overtage butikken, idet den havde stået
tom og derfor ikke længere var en going concern, hvilket var en forudsætning for overta-
gelse. Oplysningen om, at den stod "gabende tom", havde han fra en sælger og en markeds-
chef. Han er ikke klar over, hvorfor der i afvisningen af accepten ved Bisons skrivelse af 29.
august 2000 ikke blev henvist til Morten Clausens mail af 11. maj 2000, hvori tilbudet af 5.
maj 2000 blev afslået.

Morten Clausen har forklaret, at han er gift med Lene Grøn Risager. Han havde selv kontor
over butikken.

I første omgang ville hans ægtefælle ikke acceptere Bisons tilbud af 5. maj 2000 om overta-
gelse af butikken, da hun ikke mente, at det var muligt at sælge tilstrækkeligt meget af lage-
ret. Bison har på intet tidspunkt tilkendegivet, at tilbudets vilkår om, at der kun ville blive
givet 50 % af kostprisen og maksimalt 75.000 kr. for varelageret, skulle forstås således, at
det ikke vedrørte nye varer. Denne betingelse har slet ikke været drøftet med Bison. Lageret
bestod af varer fra det foregående år og opstartssortimentet. Hun prøvede at få nedbragt lage-


- 14 -

ret samt at sælge butikken til anden side. For at nedbringe lageret blev der holdt udsalg både
på nye og gamle varer. Det var ikke normalt med udsalg om sommeren, som var butikkens
højsæson, men der har hele tiden været gamle varer på tilbud. I august/september 2000 var
der en del varer tilbage, og butikken stod ikke tom. De har stadig fire europaller stående med
tøj fra butikken. Det er ham, som har forestået butikkens bogføring. Han er ikke bekendt
med tallene i den fremlagte opgørelse over rabatprocenter givet i butikken i perioden januar
1999 til september 2000. Han ved ikke præcist, hvilke rabatter der er ydet, men der var ikke
udsalg konstant. Hvis det ikke lykkedes at sælge butikken, ville Lene Grøn Risager falde
tilbage på tilbudet fra Bison. Han erindrer ikke at have sendt en mail af 11. maj 2000 til
Claus Fisker, hvori tilbudet af 5. maj afslås. Hans opfattelse var, at tilbudet var sat på stand
by. Forhandlingerne om løsning af problemet førtes primært med Claus Fisker og Jesper
Aarup. Han var til et møde med dem, hvor de drøftede en forligsmæssig løsning. Hans ægte-
fælle deltog ikke i mødet. Peter Risager deltog i drøftelser omkring lejenedsættelse i forbin-
delse med overdragelse af butikken. Der var mange løsningsforslag, men ingen af dem blev
til noget. Det var Peter Risager og advokat Olhoff, som var primus motor i disse drøftelser
på vegne hans ægtefælle. Han husker ikke præcist mødet, som Claus Fisker refererer til i sit
brev af 29. august 2000, hvor det anføres, at han under dette møde skulle være fremkommet
med et erstatningsforslag til frigørelse af sin ægtefælle fra franchiseaftalen. På mødet fik han
det indtryk, at Claus Fisker ville hjælpe med at få afsat butikken, hvilket var svært for dem,
da køb af butikken indebar behov for en stor kapital. Som svar på hans e-mail af 18. septem-
ber 2000 fastholdt Bison ophævelsen af aftalen. Hans ægtefælle havde ikke forinden modta-
get et påkrav i overensstemmelse med franchiseaftalens punkt 12.1.

Der skyldtes ikke Bison for varer, da aftalen blev ophævet. Medlemsgebyret til Bison Club
A/S, som fremgår af kontoudskriften af 31. oktober 2000, blev ikke betalt, idet det vedrørte
perioden efter, at aftalen var ophævet af Bison.

Det er ham, der har udarbejdet den fremlagte erstatningsopgørelse. Den nævnte husleje i
2001 er betalt, da Peter Risager ikke som udlejer ville frafalde lejekravet. At det i skrivelsen
af 21. maj 2002 fra udlejer er skrevet, at der er afregnet fuld lejebetaling indtil fraflytning
ultimo marts 2001, betyder, at der er betalt leje for april måned, idet lejen var forudbetalt.
Butikslokalerne blev i maj 2001 overdraget til en restaurant. Der blev ikke betalt nogen af-
ståelsessum. I opgørelsens punkt "Erholdte udgifter til salg af butik" er der indeholdt to
salgsannoncer i avisen til 10.500 kr. pr. stk. Begge annoncer er betalt. Han er enig i, at det er
en fejl, at der ikke er trukket moms fra i denne post. Posten tabt fortjeneste i perioden 1.
oktober 2000 til 1. maj 2002 er begrundet i, at butikken blev lukket den 1. oktober 2000.
Bruttoavancen for den periode, hvor butikken blev drevet, er beregnet ud fra det indkomne
ved varesalg fratrukket det totale varekøb. Omsætningen i butikken på andre varer end Bi-
sons varer var minimal. Det øvrige salg vedrørte nogle kashmirtørklæder. At det i skrivelse


- 15 -

af 1. juli 2002 fra statsautoriseret revisor Søren Jonassen til butikken er anført, at der var en
omsætning på 108.003 kr. på ikke Bison varer, skyldes en misforståelse, idet dette tal stam-
mede fra den kapital, som han personligt skød ind i driften. Han har ikke optalt det reste-
rende varelager, og hvis det var medtaget, ville det have medført en større avance. Restvare-
lageret ligger på hans lager. Fra bruttoavancen har han trukket øvrige omkostninger som
markedsføring, husleje etc., hvorved nettofortjenesten er beregnet. Der har ikke været en
fuldtidsansat medhjælp i butikken. Der har været en ansat, som kunne tilkaldes, samt hans
svigermor. Omkostningerne til disse er ikke medtaget i beregningerne. Han ved ikke, hvad
lønudgiften har været efter, at hans ægtefælle fødte deres barn den 18. april 2000. Den mi-
stede avance er skønsmæssigt fastsat, idet han har beregnet tabet ud fra en betragtning om, at
40 % af omsætningen gik tabt ved, at det var nødvendigt at sælge varerne til nedsat pris. .
Tallene har han taget fra regnskabet. Når f.eks. den 18. januar 1999 er anført to gange, skyl-
des det, at han har glemt at skrive den 19. januar 1999, idet han bogførte hver dag, når han
havde tid og ikke hver dag. Endvidere blev bogholderiet ikke ført med henblik på en retssag,
hvorfor datoerne ikke var af afgørende betydning. Det gennemsnitlige antal åbne dage pr.
måned, som i udskriften fra bogholderiet er udregnet til 28,93 i 1999 og 27,88 i 2000, er
fremkommet ved at tage gennemsnittet af linjerne, idet hver linje i princippet repræsenterer
en dag.

Peter Risager har forklaret, at han er bror til Lene Grøn Risager.

I den periode, hans søster havde butikken, lejede hans ejendomsselskab to sammenlignelige
lejemål ud til Surf & Ski samt Red & Green. Den årlige leje for butikkens lejemål var
240.000 kr., hvilket lå i markedslejens nedre kvartil, idet skattevæsnet ellers ville gøre indsi-
gelser. Der blev betalt leje for butikken frem til den 1. april 2001, således at april måneds
leje var den sidste, som hans søster betalte. Den nye lejer overtog lejemålet pr. 1. maj 2000.
Den ny lejer var en, som hans søster skaffede, men lejekontrakten blev indgået med hans
selskab som udlejer. Han betalte sin søster 50.000 kr. for markiser og lamper, som stod uden
for butikken. Han var med til forhandlingerne ved indgåelsen af franchiseaftalen mellem
hans søster og Bison. Det er ikke hans opfattelse, at der blev anvendt 800.000 kr. til indret-
ning mv. af butikken som anført i aftalens punkt 3.6. Til gengæld for den lange kredittid
nævnt i aftalens punkt 10.3. skulle der stilles sikkerhedsstillelse på 500.000 kr. til dækning af
restancer. Han rådede sin søster til at få en lang kredittid, da lageropfyldningen var enorm.
Sikkerheden skulle ikke dække andet end restancer for vareleverancer. Andet blev ikke
drøftet.

Surf & Ski har åbent fra april til august fra kl. 10.00 til 19.00. Den øvrige del af året har bu-
tikken åbent fra 11.00 til 18.00. Der er mandagslukket i vinterperioden. Red & Green havde
lidt kortere åbningstider, da forretningen blev drevet med ansat personale. Hans søster havde


- 16 -

åbent en halv time mere for at få lidt ekstra salg. Der er en udbredt tendens til, at butikkerne
på havnen holder mandagslukket på nær i sommerperioden. De første år holdt hans søster
butikken åben om mandagen. Det var først det sidste år, at hun indførte mandagslukket.

Lejevilkårene nævnt i advokat Olhoffs skrivelse af 14. juli 2000 til Bison var et forhand-
lingsoplæg, som han indvilligede i for at undgå at skulle ud og finde en ny lejer. Han følte
sig også familiemæssigt presset til at være positiv over for Bisons overtagelse.

Christen Fisker har forklaret, at han er aktionær i Bison og er ansat som markedschef i virk-
somheden. Han har ikke været involveret i forløbet vedrørende Lene Grøn Risagers butik
siden efteråret 1998, hvorefter han alene har beskæftiget sig med eksportmarkederne. Han
har ikke været i hendes butik siden åbningen. Ulrik Dahl blev ansat i Bison i 1997, og det er
ham, som har haft ansvaret for butikken hos Bison med reference til Jesper Aarup.

Bisons franchiseaftaler er opbygget over en standardaftale. Punkt 10 i aftalen er et standard-
vilkår, herunder sikkerhedsstillelsen på 500.000 kr. fra franchisetager. Sikkerhedsstillelsen
dækker ethvert krav under aftalen. Punkt 10.3 om betaling 10 dage ­ 3 % eller 90 dage netto
er også standardmæssig. Opsætningen af Lene Grøn Risagers butik har kostet omkring
800.000 kr., idet der var udgifter til tegninger, opsætning, indretning, tapetsering etc. De
800.000 kr. er excl. moms. Det er en anslået pris ud fra, at Bison ved, at det koster omkring
5-6.000 kr. pr. kvadratmeter at sætte en butik op. Der er fakturaer for de 800.000 kr. i det
omfang, udgifterne ikke er interne.

Jesper Aarup har forklaret, at han er ansat i Bison med ansvar for Danmark og Sverige. Han
kom til virksomheden den 1. maj 1998 og var således ikke ansat, da der i 1997 blev indgået
en franchiseaftale med Lene Grøn Risager. Han var i butikken i sommeren 1998 og igen i
efteråret samme år. Han drøftede muligheden for, at Lene Grøn Risager kunne overtage en
Bison butik i Hillerød. Han var to til tre gange i butikken i 1998 og 1999, mens han ikke var
der så meget i 2000. Han var ikke i butikken i perioden fra april til september 2000. Ulrik
Dahl fratrådte hos Bison den 1. januar 2000 eller 2001, og det var ham, som havde den dag-
lige kontakt med butikken.

Den 31. marts 2000 var deadline for butikkernes bestilling af efterårssortimentet. Ved sæ-
sonskift bliver 60 til 70 % af varerne skiftet ud, idet der er tale om sæsonvarer. Ved skrivelse
af 6. juli 2000 meddelte han Lene Grøn Risagers advokat, at det havde været nødvendigt at
indkøbe varer til hendes butik for opfyldelse af vilkårene i franchiseaftalen, hvor der er for-
udsat et vist vareudbud. Baggrunden for denne skrivelse var, at det er vigtigt, at alle koncept-
butikker giver kunden samme indtryk. Han er ikke klar over, hvilket lager Lene Grøn Risa-
gers butik havde, men den havde ingen nye varer. Bison var klar over, at der var et stort va-


- 17 -

relager. På et tidspunkt sendte Bison en kreditnota på 100.000 kr. henset til den store
mængde tøj, der var i butikken. På møderne til løsning af problemet drøftede de konkret en
nedsættelse af huslejen, som var meget høj. For at finde en potentiel køber skulle regn-
skabstallene være bedre, end tilfældet var. Han er ikke bekendt med butikkens åbningstider,
men han har efterfølgende hørt, at den havde lukket om mandagen.

Jørgen Liljeberg har forklaret, at han er ansat som controller hos Bison.

På kasseterminalen kan man online hos Bison se den daglige omsætning i de enkelte butik-
ker, herunder hvad der er solgt og, hvor meget der eventuelt er givet i rabat på den enkelte
vare. Man kan ikke se svind, reklamationer og varelagernedskrivninger. Dækningsgraden
kan også ses online. I Lene Grøn Risagers butik var den stort set det samme for dame- og
herretøj. Ved opgørelsen ses der alene på kostprisen og salgsprisen. Man kan ikke se, hvor-
når butikken holder åben eller, hvornår kasseterminalen gøres op. Onlinesystemet kan dog
bruges til sandsynliggørelse af, hvornår en butik har haft åbent. Det kan ud fra kassetermi-
nalen konstateres, at der var mange dage i sommeren 2000 uden omsætning i Lene Grøn
Risagers butik. I begyndelsen af franchiseperioden var der næsten altid åbent, og der var en
omsætning, mens der senere var flere lukkede end åbne dage. Han var ikke blevet orienteret
om lukningerne.

Det er ham, som har udarbejdet den fremlagte opgørelse af rabatprocenter i butikken i perio-
den januar 1999 til september 2000. Den er meget lig det billede, man ser i de øvrige kon-
ceptbutikker. Det er kun de sidste tre måneder i opgørelsen, hvor tallene er unormale. Ham
bekendt var det ikke aftalt med Bison, at der skulle holdes udsalg fra april måned og fremef-
ter. Det er meget butiksafhængigt, hvor stor en del af kollektionen der udskiftes hver sæson.
Det inventar, som Bison har taget retur fra butikken, er lagt på lager, idet der er enkelte dele,
som kan genanvendes. Hovedparten er dog skrottet.

Procedure

Sagsøger har anført, at allerede fordi kravet om skriftligt påkrav i franchiseaftalens punkt
12.1. ikke er opfyldt fra sagsøgtes side, har ophævelsen ikke været berettiget. Endvidere har
sagsøgte ikke godtgjort, at franchiseaftalen er misligholdt som anført i hæveskrivelsen. Det
er således ikke godtgjort, at sagsøger ikke havde et tilstrækkeligt bredt sortiment og en la-
gerbeholdning, der stedse var stor nok til at dække efterspørgslen jf. franchiseaftalens punkt
3.5. Der er ingen holdepunkter vedrørende den præcise forståelse af aftalens punkt 3.5., for
så vidt angår kravene til varelageret, men sagsøgte har ikke har løftet bevisbyrden for, at
varelageret var i strid med bestemmelsen. Derimod må Lene Grøn Risagers forklaring om, at
der var det fornødne varelager i butikken lægges til grund, idet der ikke efter bevisførelsen er


- 18 -

holdepunkter for andet. I øvrigt må det tages i betragtning, at sagsøger afviste
efterårskollektionen under indtryk af sagsøgtes tilbud af 5. maj 2000 om overtagelse af
butikken mod betaling af 50 % af kostprisen for varelageret op til 75.000 kr.

Som det andet hævebegrundende forhold havde sagsøgte anført, at butikken ikke blev holdt
åbent i mindst samme omfang som andre butikker med samme varesortiment/beliggenhed.
Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at sagsøgers butik havde åbent på samme tider
som de øvrige butikker på havnen, og i øvrigt er det sagsøgtes bevisbyrde, at det ikke skulle
være tilfældet, og denne bevisbyrde er ikke løftet. Udskriften fra kasseterminalen viser ikke
noget om, at butikken skulle have haft kortere åbningstider end de andre butikker på havnen.
Der er endvidere store usikkerhedsmomenter ved udskriften, da den f.eks. ikke registrerer
dage, hvor der ikke har været omsætning. Konkret kan det lægges til grund, at Surf & Ski
samt Red & Green havde åbent i mindre omfang, end sagsøgers butik havde. Endvidere
havde sagsøgte mulighed for at påtale, hvis de ikke fandt, at butikken havde åbent i fornø-
dent omfang.

Sagsøgte har ikke ført bevis for, at betingelserne for udbetaling af sikkerhedsstillelsen på
500.000 kr. i henhold til franchiseaftalens punkt 10.5. var opfyldt. På det tidspunkt, hvor
sagsøgte krævede og fik den udbetalt, havde sagsøger ingen gæld til sagsøgte, hvilket var en
betingelse for udbetaling, idet bestemmelsen alene kan forstås således, at den vedrørte re-
stancer og ikke krav mellem parterne i øvrigt. Den eneste restance var medlemsgebyret til
Bison Club A/S, som sagsøger ikke var forpligtet til at betale, da der ikke var grundlag for at
være medlem mere.

For så vidt angår tabsopgørelsen, kan der i det hele henvises til erstatningsopgørelsen udar-
bejdet af Morten Clausen samt hans og revisors forklaring herom. Efter bevisførelsen må
lægges til grund, at der blev betalt husleje vedrørende april måned 2001. Det er ikke speci-
ficeret af sagsøgte på, hvilke punkter der er indsigelser, hvorfor opgørelsen må lægges til
grund. Sagsøger har ikke tilsidesat sin tabsbegrænsningspligt. Tværtimod tilbød sagsøger at
genindtræde i aftalen ved mail af 18. september 2000. Derimod har sagsøgte ikke søgt at
begrænse sit tab.

For så vidt angår sagsøgtes selvstændige påstand anføres det, at sagsøgte ikke har dokumen-
teret at have lidt et tab. Der er ikke fremlagt nogen underliggende dokumentation for opgø-
relsen fra revisionsfirmaet Ernst & Young over det mistede dækningsbidrag for sagsøgte
som følge af ophævelsen af aftalen. Opgørelsen kan derfor ikke lægges til grund. Der er
heller ikke dokumentation for, at det faktisk kostede 800.000 kr. for sagsøgte at sætte butik-
ken op jf. franchiseaftalens punkt 3.6.


- 19 -

Endelig bemærkes, at rentepåkravet ikke er gyldigt afgivet, jf. den dagældende rentelovs § 3,
stk. 2.

Sagsøgte har anført, at betingelserne for at hæve parternes aftale var opfyldt på hævetids-
punktet. Sagsøgte fremsendte således en ordrebekræftelse til sagsøger ved skrivelse af 18.
maj 2000, idet bestillingerne skulle have været inde senest ultimo marts, men sagsøger afvi-
ste den samt senere ordrebekræftelser, uanset at det blev gjort hende klart, at det var nødven-
digt at aftage varer til opfyldelse af franchiseaftalens krav om vareudbud. Det er ved ud-
skriften fra Pakke-Trans scanningsliste godtgjort, at sagsøgte ikke modtog varerne, hvilket
må sidestilles med en nægtelse af at modtage dem. Det kan derfor lægges til grund, at sagsø-
ger i strid med aftalen afviste at modtage efterårskollektionen, hvorfor butikken ikke havde
et kurant varelager. Det må ved denne vurdering tages i betragtning, at 80 % af kollektionen
erfaringsmæssigt udskiftes fra sæson til sæson. Når sagsøgte har ofret penge på konceptet, er
det et naturligt krav, at forhandlerne skal have kollektionerne i deres butikker. Ud fra en for-
målsfortolkning af franchiseaftalen må det derfor kunne lægges til grund, at det var et krav,
at sagsøger skulle aftage sæsonens kollektion. Det er sagsøgers risiko, at hun valgte det
standpunkt, at hun ikke ville modtage varerne trods gentagne opfordringer hertil. Der er in-
gen holdepunkter for, at sagsøgte var berettiget til at nægte at modtage efterårskollektionen.
At vilkåret i sagsøgtes tilbud af 5. maj 2000 om, at varerne ville blive overtaget til 50 % af
kostprisen og med maksimalt 75.000 kr., ikke vedrørte nye varer, ligger forudsætningsvist i,
at efterårsvarerne slet ikke skulle være i butikken den 1. juli som forklaret af Christen Fisker.

Åbningstiderne, som er det andet hævebegrundende forhold, er blandt andet dokumenteret
ved udskriften fra Lene Grøn Risagers bogholderi, hvoraf fremgår, at butikken holdt man-
dagslukket i hele år 2000. I hele året var der lukket i 62 dage, hvor de 35 dage lå i perioden
fra den 1. august 2000 til den 7. oktober 2000. I den forbindelse må man se bort fra Morten
Clausens forklaring om udskriften. Udskriften fra bogholderiet samt opgørelsen over lukke-
tider udarbejdet af Lene Grøn Risager på baggrund af udskrift fra kasseterminalen vedrø-
rende 1998, 1999 og 2000 viser store udsving i omsætningen, hvilket må betyde tilsvarende
variation i åbningstiderne. Ved bevisbedømmelsen må Peter Risagers forklaring og skrivel-
serne fra ham som udlejer ses i lyset af, at han er bror til Lene Grøn Risager.

Det er uden betydning for sagens afgørelse, hvorvidt det var berettiget af sagsøgte at få ud-
betalt sikkerhedsstillelsen på 500.000 kr., idet dette beløb blot indgår i den samlede opgørel-
se i sagsøgers favør. Sagsøgers tab er udokumenteret. Der er således ikke fremlagt et regn-
skab eller kvitteringer for, at der faktisk er sket betaling af husleje. Af salgsopstillingen fra
Butikskompagniet fremgår, at sagsøgers afståelsessum for lejemålet var 250.000 kr., men
Peter Risager har forklaret, at han har betalt sagsøger 50.000 kr. for diverse tilbehør, og i
processkrifterne er det angivet, at lejemålet blev afstået pr. 1. april 2001, mens det nu anfø-


- 20 -

res, at afståelsen var pr. 1. maj 2001. Disse forhold må medføre, at sagsøgers erstatningsop-
gørelse ikke kan lægges til grund. Vedrørende opgørelsens enkelte poster bemærkes det, at
der bør ses helt bort fra udgifter vedrørende salg af butik, idet denne post ikke har sammen-
hæng med ophævelsen af aftalen. Endelig ses der ikke at være dokumentation for, at der
faktisk er betalt mere end 10.500 kr. for annoncerne. Ved beregningen af bruttoavancen i
posten tabt fortjeneste er der ikke taget højde for svind, varelageroptælling, nedskrivning af
varelager etc., hvorfor opgørelsen ikke kan lægges til grund. Endvidere skal sagsøgte ikke
betale for sagsøgers barselsorlov. Der burde derfor være en lønudgift med vedrørende denne
periode. Der burde også være taget højde for indtjening på ikke Bison varer. Da der ikke er
fremlagt regnskaber for sagsøger, hvilket sagsøgte fremsatte provokation om i sin duplik,
vides det ikke, om hun faktisk har tjent penge på driften. Der har således intet tab været i
perioden efter den 1. oktober 2000. Det er sagsøgers risiko, at hun valgte at sælge varerne på
udsalg i sommeren 2000, og rabatten er alene udtryk for, at hendes varelager var gammelt.
Endvidere må det efter bevisførelsen lægges til grund, at der løbende i ejerperioden blev
givet rabat, og der er således ikke ført bevis for, at der er ydet en unormal rabat på 40 %.

Sagsøgtes tab er dokumenteret ved Ernst & Youngs opgørelse, som revisor har udarbejdet på
grundlag af sagsøgtes kontoudtog vedrørende sagsøgte, og der ikke er grundlag for at an-
fægte disse kontoudtog. Det kan konstateres, at erstatningen burde have været højere, end
sagsøgte har påstået, idet aftalen var uopsigelig i fem år. Det kan ikke tillægges betydning, at
sagsøger tilbød at genindtræde i aftalen ved mail af 18. september 2000, idet aftalen var op-
hævet på dette tidspunkt. Rentepåkravet blev fremsat over for en advokat, hvorfor det var
gyldigt.

Retten skal udtale
Den 17. november 1997 indgik parterne en franchiseaftale, der tidligst kunne bringes til
ophør med virkning fra den 1. maj 2002. Efter aftalens punkt 12.1. kunne aftalen ophæves i
tilfælde af væsentlig misligholdelse, medmindre forholdet var berigtiget en uge efter, at
skriftligt påkrav var fremkommet.

Efter aftalens punkt 3.5. skulle der altid i butikken findes et af sagsøgte anvist tilstrækkeligt
bredt sortiment og en lagerbeholdning, der stedse var stor nok til at dække efterspørgslen.
Endvidere skulle butikken holdes åben i mindst samme omfang som andre butikker med
samme varesortiment og beliggenhed.

Sagsøgte hævede aftalen ved skrivelse af 15. september 2000 under henvisning til, at sag-
søger ved at afvise at aftage efterårskollektionen og ved ikke at holde sin butik åben i sam-
me omfang som andre butikker med samme varesortiment/beliggenhed havde væsentligt
misligholdt aftalen.


- 21 -


Der ses ikke inden ophævelsen at være afgivet egentligt påkrav med angivelse af, at mang-
lende opfyldelse ville medføre aftalens ophævelse. Allerede derfor var ophævelsen uberet-
tiget. Endvidere findes det ikke efter bevisførelsen godtgjort, at sagsøgers nægtelse af at af-
tage efterårskollektionen medførte, at sagsøger ikke havde et tilstrækkeligt sortiment i over-
ensstemmelse med aftalen, hvorved bemærkes, at sagsøgte ikke har dokumenteret at have fo-
retaget besigtigelse af forretningen eller på anden måde have konstateret omfanget og arten
af varelageret i butikken. Ligeledes findes det ikke godtgjort, at sagsøger ikke har holdt bu-
tikken åben i overensstemmelse med aftalen. Af scanningslisterne fra Pakke-Trans fremgår,
at varer er nægtet modtaget hos sagsøger tre gange, hvoraf en af gangene lå uden for normal
åbningstid. Af udskrifterne fra kasseterminalen fremgår imidlertid, at forretningen var åben
de pågældende tre dage. Imod sagsøgers forklaring findes det alene ved fremlæggelse af
scanningslisterne ikke godtgjort, at butikken ikke var åben i samme omfang som andre til-
svarende butikker i området. Som følge af det anførte findes det ikke godtgjort, at aftalen var
væsentligt misligholdt som beskrevet i ophævelsesskrivelsen, hvorfor sagsøgte også som føl-
ge heraf har været uberettiget til at hæve aftalen. Sagsøger må derfor frifindes for sagsøgtes
selvstændige påstand.

Efter aftalens punkt 10.5. stillede sagsøger en bankgaranti - på anfordringsvilkår - på
500.000 kr. til dækning for det til enhver tid gældende mellemværende mellem franchise-
giver og franchisetager. Bestemmelsen er anført i aftalens afsnit om salgs- og leveringsbe-
tingelser, og uden klare holdepunkter for andet findes garantien derfor ikke at skulle dække
bestridte krav, som ikke vedrørte restancer for vareleverancer. Herefter og idet sagsøger ikke
er sagsøgte noget beløb skyldig for vareleverancer, er sagsøgte pligtig at tilbagebetale belø-
bet til sagsøger.

Da sagsøgte uberettiget hævede aftalen, skal sagsøger stilles, som om aftalen var bragt til op-
hør med virkning fra den 1. maj 2002. Sagsøgte skal således have erstatning for tabt arbejds-
fortjeneste og afholdt husleje, hvorimod der ikke er grundlag for at erstatte udgifterne til salg
af butikken, da sagsøger under alle omstændigheder ville have haft disse udgifter i forbindel-
se med aftalens ophør. Efter rettens vurdering kan erstatningen til sagsøger herefter skøns-
mæssigt fastsættes til 180.000 kr.

THI KENDES FOR RET:

Sagsøgte, Bison A/S, betaler inden 14 dage til sagsøger, Bison Bee-Q v/Lene Grøn Risager,
680.000 kr. med procesrente fra den 22. december 2000 samt sagens omkostninger med
40.000 kr.

Ole Jahn Mette Christensen Torben Svanberg


- 22 -
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


ftalen ophæves i
tilfælde af væsentlig misligholdelse, medmindre forholdet var berigtiget en uge efter, at
skriftligt påkrav var fremkommet.

Efter aftalens punkt 3.5. skulle der altid i butikken findes et af sagsøgte anvist tilstrækkeligt
bredt sortiment og en lagerbeholdning, der stedse var stor nok til at dække efterspørgslen.
Endvidere skulle butikken holdes åben i mindst samme omfang som andre butikker med
samme varesortiment og beliggenhed.

Sagsøgte hævede aftalen ved skrivelse af 15. september 2000 under henvisning til, at sag-
søger ved at afvise at aftage efterårskollektionen og ved ikke at holde sin butik åben i sam-
me omfang som andre butikker med samme varesortiment/beliggenhed havde væsentligt
misligholdt aftalen.


- 21 -


Der ses ikke inden ophævelsen at være afgivet egentligt påkrav med angivelse af, at mang-
lende opfyldelse ville medføre aftalens ophævelse. Allerede derfor var ophævelsen uberet-
tiget. Endvidere findes det ikke efter bevisførelsen godtgjort, at sagsøgers nægtelse af at af-
tage efterårskollektionen medførte, at sagsøger ikke havde et tilstrækkeligt sortiment i over-
ensstemmelse med aftalen, hvorved bemærkes, at sagsøgte ikke har dokumenteret at have fo-
retaget besigtigelse af forretningen eller på anden måde have konstateret omfanget og arten
af varelageret i butikken. Ligeledes findes det ikke godtgjort, at sagsøger ikke har holdt bu-
tikken åben i overensstemmelse med aftalen. Af scanningslisterne fra Pakke-Trans fremgår,
at varer er nægtet modtaget hos sagsøger tre gange, hvoraf en af gangene lå uden for normal
åbningstid. Af udskrifterne fra kasseterminalen fremgår imidlertid, at forretningen var åben
de pågældende tre dage. Imod sagsøgers forklaring findes det alene ved fremlæggelse af
scanningslisterne ikke godtgjort, at butikken ikke var åben i samme omfang som andre til-
svarende butikker i området. Som følge af det anførte findes det ikke godtgjort, at aftalen var
væsentligt misligholdt som beskrevet i ophævelsesskrivelsen, hvorfor sagsøgte også som føl-
ge heraf har været uberettiget til at hæve aftalen. Sagsøger må derfor frifindes for sagsøgtes
selvstændige påstand.

Efter aftalens punkt 10.5. stillede sagsøger en bankgaranti - på anfordringsvilkår - på
500.000 kr. til dækning for det til enhver tid gældende mellemværende mellem franchise-
giver og franchisetager. Bestemmelsen er anført i aftalens afsnit om salgs- og leveringsbe-
tingelser, og uden klare holdepunkter for andet findes garantien derfor ikke at skulle dække
bestridte krav, som ikke vedrørte restancer for vareleverancer. Herefter og idet sagsøger ikke
er sagsøgte noget beløb skyldig for vareleverancer, er sagsøgte pligtig at tilbagebetale belø-
bet til sagsøger.

Da sagsøgte uberettiget hævede aftalen, skal sagsøger stilles, som om aftalen var bragt til op-
hør med virkning fra den 1. maj 2002. Sagsøgte skal således have erstatning for tabt arbejds-
fortjeneste og afholdt husleje, hvorimod der ikke er grundlag for at erstatte udgifterne til salg
af butikken, da sagsøger under alle omstændigheder ville have haft disse udgifter i forbindel-
se med aftalens ophør. Efter rettens vurdering kan erstatningen til sagsøger herefter skøns-
mæssigt fastsættes til 180.000 kr.

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»