D&P - Indgang 3
Daniel - Stort mødelokale 4
Tina - Kontor 2

Ophævelse af aktieoverdragelse

Resumé

Aftale om aktieoverdragelse betinget af egenkapitalens størrelse kunne ophæves. Ansættelsesforholdet med direktøren kunne ophæves p.g.a. ulovligt aktionærlån og mellemregninger med eget selskab. 

Den 7. marts 2003 blev af retten i sagen 

H-12-99 

Peter Bodum A/S 
(Advokat Anne Birgitte Gammeljord) 
mod 
Lars Blyverket 
(Advokat Søren Narv Pedersen) 


Indledning og påstande 

Sagens ene hovedspørgsmål er om Peter Bodum A/S (Peter Bodum) har været berettiget til at hæve et køb af Lars Blyverkets aktier i et norsk selskab, Kjøkkenpartneren AS, hvor Lars Blyverket var hovedaktionær. I bekræftende fald opstår spørgsmål om hvilke omkostninger i forbindelse med indgåelsen af handlen Peter Bodum kan kræve erstattet som negativ kontraktsinteresse. Det andet hovedspørgsmål er om Peter Bodum var berettiget til at hæve en kontrakt om ansættelse af Lars Blyverket.

Peter Bodum har nedlagt påstand om at Lars Blyverket skal betale 916.666,66 NOK med procesrente fra sagens anlæg den 28. januar 1999. Beløbet består af to poster, tilbagebetaling af den første rate af købesummen for aktierne, 666.666,66 NOK, og erstatning af handelsomkostninger, 250.000 NOK. 

Lars Blyverket har påstået frifindelse og har nedlagt selvstændig dom om betaling af 1.333.333,33 NOK (anden og tredje rate af købesummen) og 1.083.333,33 DKK (erstatning i anledning af uberettiget bortvisning). Beløbene påstås forrentet fra svar-
skriftets indgivelse den 2. juli 1999. 

Der er ikke tvist om opgørelsen af beløbene, bortset fra posten på 250.000 NOK. 

Sagsfremstilling 

Aftalegrundlaget 

Den 24. april 1998 indgik parterne en aktieoverdragelsesaftale om Lars Blyverkets salg af 55% af aktierne i Kjøkkenpartneren til Peter Bodum for 2 mio. NOK der skulle betales i 3 lige store rater den 1. maj 1998, den 1. august 1998 og den 15. decem-
ber 1998. Lars Blyverket garanterede at Peter Bodum kunne erhverve minoritetsaktierne i selskabet for 1,6 mio. kr. på samme vilkår som erhvervelsen af Lars Blyverkets aktier. 

Efter aftalen skulle købesummen reguleres forholdsmæssigt krone for krone i det omfang Kjøkkenpartnerens egenkapital pr. 1. maj 1998 oversteg eller var mindre end 450.000 NOK. Deloitte & Touche skulle revidere selskabets regnskab pr. 30. april 
1998 "i henhold til anerkendte internationale regnskabsprincipper ... Regnskabet er endeligt og kan kun ændres, hvis der er enighed herom mellem Parterne". 

Hvis egenkapitalen i henhold til regnskabet pr. 30. april 1998 udgjorde mindre end 100.000 NOK, var Peter Bodum berettiget til at kræve genforhandling af kontrakteneller hæve den hvis forhandlingerne ikke førte til et resultat der kunne godkendes af 
Peter Bodum. 

Lars Blyverket afgav en række garantier, herunder 

at Kjøkkenpartneren var lovligt oprettet og registreret og at der ikke var uregistrerede forhold vedrørende selskabet. 
at der ikke siden 1. januar 1998 var indtruffet omstændigheder, der væsentlig kunne forringe Kjøkkenpartnerens indtjening eller aktivernes værdi, 
at der på overdragelsesdagen ikke bestod nogen uopfyldt forpligtelse mellem Lars Blyverket og Kjøkkenpartneren, 
at alle ordrer der var optaget af Kjøkkenpartneren og ikke effektueret før den 1. maj 1998, var optaget i henhold til normale forretningsprincipper for Kjøkkenpartneren, og 
at ethvert forhold til Eva Trio ­ både for så vidt angår samarbejde og ejerskab ­ var ophørt henholdsvis 1. maj og den 31. august 1998. 

I pkt. 5.3. var bl.a. bestemt at købers erstatningskrav i anledning af garantisvigt ikke kunne overstige købesummen for aktierne. I pkt. 5.4 hedder det bl.a. at garantierklæringerne ikke skal anses for udtømmende, og at køber kan rejse krav mod sælger på baggrund af dansk rets almindelige regler. 

I aftalens pkt. 6 afgav Lars Blyverket en garanti for at selskabets udestående fordringer pr. overtagelsesdagen den 1. maj 1998 havde en værdi svarende til den værdi hvortil de var registreret i regnskabet pr. 30. april 1998. 

Aftalen var betinget af at Lars Blyverket fortsatte som direktør i Peter Bodum A/S. Aftalen var underlagt dansk ret, og Sø- og Handelsretten var aftalt værneting. 

Det fremgår af en selskabsregisterudskrift af 12. november 1997 at Kjøkkenpartneren var stiftet 1. oktober 1997. På udskrifttidspunktet bar selskabet navnet Kjøkkenskriveren. Selskabets administrerende direktør var Lars Blyverket. Det fremgår af en 
firmaattest udstedt den 11. februar 1998 at selskabets navn var Kjøkkenpartneren AS.

Bestyrelsesformand var Stein Erik Jensen. Revisor var Nitschkes Revisionskontor AS. Blandt bestyrelsesmedlemmerne var Bjørn Ragnar Nitschke der var medejer af Nitschke & Wathne der varetog bogføringen i selskabet. 

Efter direktørkontrakten af 24. april 1998 blev Lars Blyverket med virkning fra den 1. april 1998 direktør i Peter Bodum med ansvar for koncernens salgs- og marketingsfunktion i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Han var desuden ansvarlig for 
ledelsen af Kjøkkenpartneren. 

I § 3 hedder det bl.a. at Lars Blyverket over for bestyrelsen er "ansvarlig for, at både selskabets og BODUM (Norge) AS' (Kjøkkenpartnerens) virksomhed foregår i overensstemmelse med lovgivningen, vedtægterne og de af bestyrelsen for de to selskaber til enhver tid fastsatte bestemmelser. Forhold af ekstraordinær karakter og/eller af stor betydning skal så vidt muligt i forvejen forelægges for den pågældende bestyrelse." 

Om hverv under ansættelsen hedder det i § 5 at Lars Blyverket er uberettiget til at være indehaver af eller aktiv eller passiv deltager i nogen anden virksomhed m.v. "Direktøren har pr. den 1. maj 1998 ingen sådanne hverv. Direktøren bekræfter, at 
ethvert engagement med Eva Trio AS [Eva Norge] er afviklet senest den 1. august 1998, og at ethvert driftsmæssigt samarbejde er ophørt pr. den 1. maj 1998". 

Lars Blyverkets løn var 83.333,33 DKK om måneden + bonus og fri bil m.v. 

Om misligholdelse hedder det i § 15: 

"Skulle selskabet eller direktøren gøre sig skyldig i nogen væsentlig misligholdelse af pligter efter nærværende kontrakt, kan den anden part ophæve kontrakten uden varsel... 

Enhver misligholdelse, der skyldes en overtrædelse af § 3 og § 5 anses for væsentlig misligholdelse."

I et tillæg til aftalerne blev bestemt at Lars Blyverket var forpligtet til at forevise endelig aftale om salg af aktierne i Eva Trio AS senest den 1. juli 1998. Hvis han ikke gjorde dette, var Peter Bodum berettiget til efter påkrav at sælge aktierne på Lars 
Blyverkets vegne. 

Minoritetsaktionærerne i Kjøkkenpartneren solgte deres aktier til Peter Bodum som forudsat. Grundlaget for overdragelsen var en aftale udfærdiget af Peter Bodum. Aftalen indeholdt bestemmelse om regulering af købesummen krone for krone hvis egenkapitalen var større eller mindre end 450.000 NOK pr. 31. marts 1998 ved endeligt revideret regnskab pr. 31. marts 1998 udarbejdet af Deloitte & Touche efter normale internationale regnskabsprincipper. De bestemmelser og garantier som herudover fandtes i aftalen med Lars Blyverket, var ikke medtaget i aftalerne med disse aktionærer. 

Parternes tidligere forbindelse 

Ved forhandleraftale af 26. og 29. september 1997 blev Kjøkkenpartneren, der drev virksomhed med salg af køkkenudstyr i selskabet Eva Trio AS, også kaldet Eva Norge, eneforhandler af Peter Bodums produkter i Norge. 

Samhandlen var ordnet således at Kjøkkenpartneren optog ordrerne og sendte dem til Peter Bodum der effektuerede dem og debiterede Kjøkkenpartneren for købesummen med fradrag af 15%. Det var i forbindelse med kontraheringen forudsat at Kjøkkenpartneren kunne have behov for ekstra midler i startfasen, og i overensstemmelse hermed overførte Peter Bodum i oktober og november 1997 i alt 850.000 DKK til Kjøkkenpartneren. 

Det var et led i aftalen at Peter Bodum skulle dække en del af Kjøkkenpartnerens markedsføringsudgifter. I brev af 23. januar 1998 vedrørende markedsføring meddelte Peter Bodum Lars Blyverket at man ikke ønskede at investere i sponsorstøtte til 
Stabæk Fotballklub. Man havde ikke indvendinger mod at Lars Blyverket selv investerede i denne støtte.

Efter aftalerne af 24. april 1998 

Af en opgørelse foretaget af Leif Kamstrup den 7. oktober 1998 vedrørende omkostninger for perioden 1. oktober 1997 til 30. april 1998 som eventuelt skulle dækkes af Peter Bodum, fremgår at der var gjort omkostninger gældende til refusion fra Kjøk-
kenpartnerens side på i alt ca. 295.000 NOK. Hovedparten af disse vedrørte en samarbejdsaftale (sponsoraftale) mellem Kjøkkenpartneren og Stabæk Fotball. Disse omkostninger ville Peter Bodum ikke dække, da man inden indgåelsen af aftalerne havde afslået at deltage i denne markedsføring, jf. ovenfor. Nogle mindre poster vedrørte rejse i forbindelse med indgåelse af forhandleraftalen og overdragelses- og ansættelsesaftalerne som Peter Bodum mente var dette selskab uvedkommende. 

Af kontoudtog for Kjøkkenpartnerens foliokonto med Den norske Bank vedrørende et Visa Premier Card fremgår at der den 24. april 1998 blev trukket i alt 80.203,06 NOK med Marienlyst Casino som betalingsmodtager. 

Der er dokumenteret en række fakturaer med videre vedrørende leverancer fra Peter Bodum til Kjøkkenpartneren i april/maj 1998. Dokumentationen er sket i anledning af et anbringende fra Lars Blyverkets side om forsinkede leveringer fra Peter Bo-
dums side, der skulle have betydning for opgørelsen af egenkapitalen pr. 30. april 1998. Forsinkelsen fremgår ikke af dokumenterne, og anbringendet er ikke underbygget i øvrigt. 

Om Eva Norge AS er oplyst at selskabet i regnskabsåret 1997/98 der sluttede 30. april 1998, havde et resultat før skat på ca. -3,5 mio. NOK . Egenkapitalen pr. 30. april 1998 blev opgjort til ca. -5,1 mio. NOK. Der var i årets løb foretaget en række 
pengeoverførsler fra Kjøkkenpartneren til selskabet eller i favør af selskabet til dets leverandør, Erik Mangor A/S, eller til selskabets transportør, DFDS, herunder: 
24. oktober 1997 Udbetaling til DFDS 200.000,00 
24. oktober 1997 Udbetaling til DFDS 152.841,34 
19. december 1997 Betalt Erik Mangor A/S for Eva 700.000,00
11. februar 1998 Overført 700.000,00 
16. februar 1998 Betalt DFDS for Eva 150.000,00 
2. marts 1998 Udbetalt til Mangor 400.000,00 
26. marts 1998 Udbetaling til DFDS 150.051,09 
31. marts 1998 Udbetaling til DFDS 133.108,72 
2. april 1998 Overført til Eva 165.000,00 
15. april 1998 Overført til Eva 100.000,00 
16. april 1998 Overført til Eva 150.000,00 
28. april 1998 Overført til Eva 610.000,00 
8. maj 1998 Overført Eva 200.000,00 
18. maj 1998 Diverse udlæg for Eva 42.146,31 
19. maj 1998 Overført fra Eva 100.000,00 
31. maj 1998 Overført fra Eva 11.080,50 

Det fremgår af kontoudtog fra Den norske Bank til Eva Norge vedrørende et visakort med kortholder Lars Blyverket at der den 27. juni 1998 blev trukket i alt 35.148,44 NOK. Betalingsmodtager var Casino Copenhagen. På samme kort blev den 28. og 
29. juli 1998 trukket i alt 70.269,89 NOK med Marienlyst Casino som betalingsmodtager. Den 6. og 7. august 1998 blev på samme kort samme sted trukket 29.665,42 NOK. 

Den 30. juni 1998 skrev Lars Blyverket til Peter Bodums advokat, Axel Kierkegaard, at salget af aktierne i Eva Norge forventedes afsluttet inden uge 27. "Fysisk skal alle varer og forbindelser være opphørt medio Juli 1998". 

Den 30. juli 1998 skrev Axel Kierkegaard til Peter Bodums administrerende direktør, Jørgen Bodum, og selskabets økonomidirektør, Leif Kamstrup, at Lars Blyverket havde oplyst at der var problemer med aktiesalget, og at der var fundet en ny køber. 
Lars Blyverket forventede at sagen skulle være i orden i løbet af få dage. 

Af saldobalance for Kjøkkenpartneren for august 1998, udarbejdet af Nitschke & Wathne, fremgår en postering nr. 1230 Eva Norge AS på 143.206,26 NOK hvorefter der var en samlet postering for året på ca. 3,4 mio. NOK.

Af balancen ses at der er posteret en "MELLEMREGNING Lars Blyverket" på 12.480,00 NOK for måneden. Det samlede mellemværende med Lars Blyverket for året udgjorde herefter 99.250,73 NOK. Endvidere er posteret et "REJSEFORSKUD Lars Blyverket" på 15.941,00 NOK hvorefter mellemværendet udgjorde 231.297,12 NOK, således at Lars Blyverket havde et samlet mellemværende med Kjøkkenpartneren på 330.547,85 NOK 

Deloitte & Touche, Oslo, ved registreret revisor Steinar Neby foretog i dagene fra den 28. august til den 1. september 1998 en gennemgang af Kjøkkenpartnerens regnskab pr. 30. april 1998. 

Af rapport af 1. september 1998 "om en begrenset gjennomgang av regnskapet pr. 30.04.98" fremgår bl.a.: 

Grundlaget for arbejdet var Kjøkkenpartnerens råbalance pr. 30. april 1998 og samtaler med regnskabsføreren Anne Borgting, Lars Blyverket, Terje Dahl og bestyrelsesmedlem Bjørn Ragnar Nitschke. Der blev ikke foretaget almindelig revision. 

Regnskabet viste et underskud pr. 30. april 1998 på ca. 1,3 mio. NOK. 

Der var udestående kundefordringer på 2,1 mio. NOK. 

Der var en fordring på Eva Norge på ca. 2,8 mio. NOK. Lars Blyverket oplyste herom at der ikke forelå en skriftlig tilbagebetalingsplan eller aftale om forrentning eller sikkerhed. Da Lars Blyverket var hovedaktionær i Eva Norge, måtte forholdet side-
stilles med et ulovligt aktionærlån til ham som hovedaktionær i Kjøkkenpartneren. 

Der forelå en mellemregning med (fordring på) Lars Blyverket på ca. 86.000 NOK som ligeledes var et ulovligt aktionærlån. Om forholdet oplyses:

Dato Bilagsnr. Tekst 
Reference
Beløb 
Saldo 
01/01/98 


450,00 450,00
Ovf. Lars Bly-
12/01/98 69 verket 
5536 35.000,00 35.450,00
Ovf. Lars Bly- 
05/02/98 133 verket 
40.000,00 75.450,00
20/02/98 162 Løn 
februar 

-29.518,00 
45.932,00
Ovf. Lars Bly- 
02/03/98 280 verket 
33.000,00 78.932,00
06/03/98 
300 Køb af PC ... 
5531 -16.400,00 
62.442,00
Ovf. Lars Bly- 
23/03/98 286 verket 
30.000,00 92.442,00
23/03/98 301 Løn 
marts 
5533 -29.618,00 
62.824,00
Løn apr. (af-
20/04/98 393 drag) 
5534 -26.240,00 36.584,00
Ovf. Lars Bly-
27/04/98 373 verket 
5532 30.000,00 66.584,00
Ovf. Lars Bly- 
30/04/98 447 verket 
50.000,00 116.584,00
Lønregulering 
30/04/98 558 april 
5535 -29.618,00 86.966,00

Der var ydet rejseforskud til Lars Blyverket på ca. 82.000 NOK.

Der var forudbetalt leje for et antal biler der var leaset dels af Eva Norge, dels af Kjøkkenpartneren. Anna Borgting oplyste ifølge rapporten om tre biler der var leaset af Eva Norge, at bilerne var blevet "kjøpt inn" av Eva Norge for Kjøkkenpartneren 
på grund af dette selskabs navneproblemer og manglende registrering. Bilerne blev benyttet af 3 sælgere som frem til 30. april var ansat i Eva Norge, men som nu var ansat i Kjøkkenpartneren. 

Der var leverandørgæld på ca. 6,7 mio. NOK. Størstedelen, 5,5 mio. NOK, var gæld til Peter Bodum. Blandt kreditorerne var Stabæk Fotball som havde et tilgodehavende på ca. 293.000 NOK. 

Der var skyldig skattetræk, arbejdsgiverafgift og moms, i alt ca. 686.000 NOK. 

Rejseafregninger havde kun sjældent angivelse af rejsens formål, hvilket er en betingelse for at undlade lønindberetning. En række bilag, specielt rejseafregninger, var ikke attesteret af andre end den der havde haft udlæggene. 

I en opfølgningsrapport af 3. september 1998 vedrørende hændelser efter 30. april 1998 anførte revisor at der var sket overførsler fra Kjøkkenpartnerens kassekreditkonto til Eva Norge: 

Dato Bilagsnr. Tekst Beløb 
10/06/98 
Ikke bogført 
Ovfr. EVA 
11.080,50
10/06/98 
Ikke bogført 
Ovfr. EVA 
49.065,00
10/06/98 
Ikke bogført 
Ovfr. EVA 
64.030,00
22/07/98 
Ikke bogført 
Ovfr. EVA 
300.010,00
I alt 


424.185,50

Ifølge debetopgaver og instrukser til banken vedrørte overførslerne 

Regning for maj fra Statoil 
11.080,50 
Dækning af rejseomkostninger for sælgere 
49.065,00 
Dækning af rejseomkostninger for Lars Blyverket 
64.000,00 
Kontant overførsel 
300.010,00 

Endvidere var der foretaget overførsler til Lars Blyverket: 

Dato Bilagsnr. Tekst Beløb 
Ikke bogført 
Ovfr. Lars Blyver-
25/06/98 
ket 
138.030,00
Ikke bogført 
Ovfr. Lars Blyver-
21/08/98 
ket 
47.128,00
Sum 185.158,00

Revisor havde ikke fået dokumentation for disse poster. Det er under sagen oplyst at den sidste postering vedrører en lønbetaling til Lars Blyverket. 

I et foreløbigt notat af 22. september 1998 vedrørende revision af Kjøkkenpartneren pr. 31.08.98 oplyste revisor Neby bl.a. at mellemværendet med Eva Norge var øget til 3.491.374 NOK. Mellemværendet var ikke afstemt, og der var ikke beregnet ren-
ter på mellemværendet. 

Af foreløbigt perioderegnskab for Kjøkkenpartneren 1.10.97 ­ 30.04.98 af 28. oktober 1998 fremgår bl.a.:

Driftsunderskuddet var 1.294.784 NOK efter fradrag af tab på fordringer 257.519 NOK. Resultat efter finansielle omkostninger var -1.308.339 NOK. 

Fordringen på Eva Norge var medregnet som omsætningsaktiv med det fulde beløb, 2.812.449 NOK. 

Egenkapitalen blev opgjort til -858.339 NOK. Dette tal fremkom efter nogle posteringer der samlet medførte en resultatforbedring på 69.962 NOK. Disse posteringer var: 

Afsætning til tab på fordringer -257.519 
Nedskrivning på varelager - 72.812 
Øgede afskrivninger - 3.160 
Refunderede omkostninger fra Peter Bodum +403.423 
I alt + 69.932 

Deloitte&Touche har i brev af 20. august 1999 til Peter Bodums advokat kommenteret en række indsigelser fra Lars Blyverkets side. Det anføres: 

"Vi konstaterte rask ved våre undersøkelser fra den 28. august 1998 at regnskabet ikke var og heller ikke hadde vært så ajour som hvad en normalt kan forvente i forhold til kravene etter god regnskabsskik... En konsekvens av dette var blant annet at 
selskabet ikke hadde vært i stand til at møte de frister som gjelder for betaling av skattetrek og arbeidsgiveravgift. Innsenning av omsætningsopgave for merverdiavgift var også forsinket..." 

"Når vi i vår rapport har precisert at vår gjennomgang ikke var noen ordinær revisjon, er det for å understreke at vi blant annet ikke deltok på noe varetelling den 30. april, da vi først ble engasjert på et senere tidspunkt.

Vi ønsker videre å precisere at det ble nedlagt en betydelig innsats av regnskabsfører Anne Borgting hos Nitschke & Wathne i august/september 1998 for å få avsluttet regnskapet pr 30.04.98. Flere posteringer som ble foretatt med virkning for april måned, refererte sig til tidligere perioder. Dette gjaldt blant annet tilbakeføring av administrations-, reise- og møtekastnader som ble ført i mellomregning med Eva Norge AS." 

Ophævelsen 

Ved brev af 1. september 1998 anmodede Axel Kierkegaard bestyrelsesformanden for Kjøkkenpartneren og Eva Norge, Stein Erik Jensen, om øjeblikkelig udligning af mellemværendet mellem de to selskaber. 

Af brev af 10. september 1998 fra Eva Norges advokat, der også var advokat for selskabets aktionærer, fremgår at selskabet ikke var i stand til at betale beløbet straks. Det har senere vist sig at Kjøkkenpartnerens fordring var uerholdelig. 

I brev af 29. september 1998 til Eva Norges advokat meddelte advokat Axel Kierkegaard at den revisionsmæssige gennemgang endnu ikke var afsluttet. Han tog forbehold om ophævelse. 

Den 9. oktober 1998 ophævede advokat Axel Kierkegaard Lars Blyverkets ansættelsesaftale med Peter Bodum. Han gjorde gældende at Lars Blyverket væsentligt havde misligholdt sine forpligtelser over for Kjøkkenpartneren ved uberettigede overførsler til Stabæk Fotball og Eva Norge AS . Ophævelsen blev ikke mødt med indsigelse før fremkomsten af svarskriftet i sagen. 

Efter korrespondance med advokat Sven Eriksrud der repræsenterede sælgerne af aktierne i Kjøkkenpartneren, meddelte advokat Axel Kierkegaard den 14. december 1998 at han på vegne Peter Bodum hævede aftalerne om aktiekøbet. 

Mindretalsaktionærerne

Peter Bodum hævede også handlen over for disse aktionærer, herunder Stein Erik Jensen og Bjørn Nitschke, og gjorde krav på tilbagebetaling af købesummen og erstatning af omkostninger. Sagen blev anlagt den 27. januar 1999. Ved Norges 
Høyesteretts dom af 13. september 2002 blev Peter Bodums krav taget til følge, for erstatningskravenes vedkommende med 111.110 NOK. 

Omkostninger i forbindelse med handelens indgåelse 

Peter Bodum har fremlagt følgende "opgørelse af omkostninger relateret til køb mv. af Kjøkkenpartneren": 

Advokat Norge 
240 t.NOK 
Advokat Bugge m.v. 
85 t.NOK 
Deloitte&Touche 
158 t.NOK 
Advokat i Danmark 
300 t.NOK skønnet beløb 
I alt 
783 t.NOK 

Peter Bodums advokat har fremlagt årsafregning vedrørende sager m.v. med Bodumselskaber. Der en række udlæg for selskaberne, herunder ca. 10.000 kr. vedrørende Kjøkkenpartneren, og et samlet honorar vedrørende alle selskaber på 511.950,00 kr. ekskl. moms. 

Lars Blyverket har gjort gældende at avance ved et forventet salg af varer for 7,5 til 9 mio. kr. i efteråret 1998 bør medtages ved opgørelsen af Kjøkkenpartnerens egenkapital pr. 30. april 1998. 

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer har på forespørgsel bl.a. oplyst at avance fra salg ifølge danske og internationale regnskabsvejledninger først kan medtages som indtægt når de pågældende enheder er leveret til kunden, hvorved alle væsentlige risici og rettigheder til varen er overført til kunden, og omkostninger forbundet med salget kan opgøres pålideligt. 

Det hedder videre at almindelig anerkendt regnskabspraksis tilsiger at en virksomhed ved udarbejdelse af års- og perioderegnskaber værdiansætter varebeholdninger til værdi af medgåede omkostninger. Disse kan indeholde en forholdsmæssig andel af indirekte omkostninger til lager- og produktionsfunktion, men ikke salgsomkostninger eller salgsavance. 

Forklaringer 

Leif Kamstrup har forklaret at Peter Bodum indgik forhandleraftalen med Lars Blyverket med henblik på at denne skulle øge Bodums salg i Norge efter den hidtidige agent der var ved at gå på pension. Det var en forhandleraftale, og Lars Blyverket 
skulle således dække omkostningerne ved salget i Norge. Overførslerne af i alt 850.000 kr. i efteråret 1997 var efter Lars Blyverkets anmodning. Han skulle bruge pengene til dækning af importmoms. Bodum deltog i finansieringen af markedsføringsomkostningerne. Man havde ikke detailkendskab til Lars Blyverkets omkostninger eller finansiering. Som det fremgår af korrespondancen, ville Bodum ikke deltage i sponsoreringen af Stabæk Fotball. I maj eller juni 1998 fik han kendskab til at der var en aftale mellem Kjøkkenpartneren og Stabæk Fotball, fordi klubben rykkede for penge. Klubben anmeldte senere et krav i konkursboet på 1,3 mio. kr. 

Der var et møde i Luzern i februar 1998 på Bodums hovedkontor. Peter Bodums forslag var at Bodum skulle overtage Kjøkkenpartneren, og at Lars Blyverket skulle være markedschef for Norden i stedet for Jørgen Andsbjerg. Det kom ikke som en 
overraskelse for Lars Blyverket således som denne har hævdet. På et møde den 3. marts 1998 mellem vidnet, Jørgen Andsbjerg og Lars Blyverket blev de enige om indholdet af aftalerne. Lars Blyverket meddelte nogle dage senere at de øvrige aktio-
nærer i Kjøkkenpartneren også var villige til at sælge deres aktier. På købstidspunktet havde Peter Bodum kendskab til salgsforløbet og ordretilgangen samt om tilkendegivelserne på messen i Frankfurt hvorefter der var interesse for leverancer til efteråret på ca. 7,5 mio. kr. Vidnet vidste at der var to ansatte og kunne på baggrund af omsætning og forventet omsætning skønne at året nok ville føre til et 0-resultat. Lars Blyverket tilkendegav at der var mulighed for et lille overskud. Han havde ikke kendskab til regnskabsmateriale under forhandlingerne. Han deltog i alle forhandlingerne. Han er bekendt med at Jørgen Andsbjerg i januar 1998 fik et materiale med angivelse af markedsføringsomkostninger. Vidnet havde ikke materiale der angav at der ved årsskiftet var en mellemregningskonto med Eva Norge hvorefter Eva Norge var debitor. Vidnet var klar over at der var sælgere ansat i Eva Norge der arbejdede for Kjøkkenpartneren; det ville selvfølgelig give en mellemregning som måtte være i Eva Norges favør. 

Udkast til aftaler blev sendt den 30. marts 1998. Aftalerne blev underskrevet den 24. april 1998 på et møde mellem parterne. Prisen for aktierne, i alt 3,6 mio. kr., var fastsat ud fra en antagelse af at der var en avance på de forventede ordrer i efteråret, ca. 1,1 mio. kr., og en egenkapital på 450.000 kr. Resten af prisen, 2 mio. kr., var betaling for goodwill og for at Lars Blyverket gik ind i Bodums organisation. Man tilkendegav ikke over for Lars Blyverket, hvorledes prisen var fremkommet. Der var ikke diskussion om enkeltheder i aktieoverdragelsesaftalen. Han mener at han sagde til Lars Blyverket at Bodum gerne ville have Deloitte & Touche som var deres revisor, til at foretage revisionen pr. 30. april 1998. Man drøftede ikke om klausulen i pkt. 4.4 om egenkapitalen skulle vedrøre den indre værdi. 

Det er ubegrundet når det fra Blyverkets side er anført at Bodum leverede for sent i april og maj 1998. Man leverede helt normalt. 

Da han fik resultatet af Nebys første gennemgang, ringede han straks til Jørgen Bodum og sagde at de var blevet snydt og bedraget. De havde møde med Lars Blyverket den 2. september 1998. Han var ret stille og tavs. Det var de ulovlige forhold der fremgik af Deloitte & Touches rapport, som de anførte over for Lars Blyverket. Salget af aktierne i Eva Norge var ikke problemet. Bodum tog på mødet ikke forbehold om at bortvise ham. Beslutningen om bortvisning blev taget senere af Jørgen Bodum. 

De tog heller ikke forbehold om bortvisning da de fik yderligere materiale sidst i september.

 

Lars Blyverket har forklaret at han har haft ledende stillinger i forbindelse med opbygning af salg i Norge og Tyskland. I forbindelse med en marketingsopgave for Erik Mangor blev han bedt om at opbygge salg i Norge af dennes produkter. Der 
kom et godt salg af Mangors produkter. Han kom i forbindelse med Jørgen Andsbjerg fra Peter Bodum. De kunne begge se fordelen ved et fælles salgsapparat for Eva-produkterne og Bodum-produkterne. Konkurrencen mellem produkterne var 
meget begrænset, måske var der 1% af sortimenterne der konkurrerede. 

De havde et godt salg i Kjøkkenpartneren i 1997. Da Jørgen Andsbjerg sluttede hos Peter Bodum, blev de lagt ind under Peter Bodums hovedkontor i Luzern, og der kom nogle forhandlinger om Peter Bodums overtagelse af Kjøkkenpartneren. I begyndelsen af 1998 kom der tilbud fra Peter Bodum om køb af aktierne i Kjøkkenpartneren og om ansættelse af sagsøgte som chef for salget i Norden 

Baggrunden for Peter Bodums interesse i Kjøkkenpartneren og for salgsprisen var at Kjøkkenpartneren havde haft et godt salg på Frankfurt-messen i februar. De havde fået så godt som accept fra de største norske kæder af køb for 7,5 til 9 mio. kr. Det 
var varer der skulle leveres i efteråret 1998. Prisen for aktierne må ses på denne baggrund. Kjøkkenpartneren var i realiteten en agent for Peter Bodum. De havde gjort salgsarbejdet, og så var det velbegrundet at de fik en godtgørelse når Peter Bodum 
overtog aktierne. 

Sagsøgte blev ansat i Peter Bodum som salgs- og marketingsdirektør. Han skulle rapportere til Leif Kamstrup der var økonomidirektør. Han fik ikke henvendelser fra denne vedrørende regnskabet efter salget af aktierne. Det var nu blevet Leif Kam-
strup der var ansvarlig herfor. 

Salget af aktierne i Eva Norge var ikke noget problem af betydning. Det trak ud, og han accepterede at betalingen pr. 1. august blev udskudt. 

Mellemregningen med Eva Trio med en saldo i Kjøkkenpartnerens favør fremgik af en af Nitschke & Wathne udarbejdet saldobalance som han foreviste Jørgen Andsbjerg en gang lidt efter midten af januar 1998. Mellemregningen med Eva Norge opstod i sin tid på grund af Kjøkkenpartnerens problemer med at få et navn der kunne godkendes af registreringsmyndighederne. Uden denne "firmatilladelse" til navnet Kjøkkenpartneren kunne de ikke disponere over deres konti til de daglige betalinger. 
Han er ikke i stand til at redegøre for overførslen af 300.000 NOK den 22. juli 1998 fra Kjøkkenpartneren til Eva Norge. Det er ikke sagsøgte der gav besked om overførslen. Det må have været Nitschke & Wathne eller en af de to ansatte i Kjøkken-
partneren. 

Grunden til at Kjøkkenpartneren betalte for udgifter til sælgere ved overførslen den 10. juni 1998, var at Kjøkkenpartneren og Eva Norge havde fælles salgsapparat. Det fortsatte efter den 30. april, det tog jo nogen tid inden den faktiske adskillelse skete. 

Han kan ikke forklare overførslen den 10. juni 1998 af 64.000 NOK til Eva Norge til dækning af rejseomkostninger for ham. Han havde ikke rejseaktiviteter for Eva Norge. 

Han har ikke nærmere erindring om besøget på Marienlyst den 24. april 1998. Han er sikker på at det var sammen med kunder eller ansatte enten i Kjøkkenpartneren eller Eva Norge. Han kan bekræfte at han har benyttet sit visa-kort på kasino i juni, juli og august 1998. Han havde kortet fordi han stadig var 90% ejer af Eva Norge. Benyttelsen af kortet var blot en måde at betale på, det var ikke fordi han lånte penge af Eva Norge. 

Aftalen om at Kjøkkenpartneren skulle være sponsor for Stabæk Fotball blev indgået i marts 1998. 

Hans personlige mellemregning med Kjøkkenpartneren opstod fordi han ikke fik afleveret tilstrækkelige bilag. De lå hos Nitschke & Wathne. De acontohævninger der fremgår af oversigten, blev udlignet med lønbetalinger. Mellemregningen blev ikke oplyst over for Peter Bodum. Han er ikke i stand til at redegøre for baggrunden for en overførsel den 25. juni 1998 af 138.030 NOK fra Kjøkkenpartneren til ham. Overførslen af 47.128 NOK til ham den 21. august 1998 var til dækning af løn. Han fik at vide at han skulle få sin løn i Kjøkkenpartneren da han ikke fik løn fra Peter Bodum. 

Steiner Neby, registreret revisor Deloitte & Touche, Oslo, har forklaret at revisionsfirmaet fik en henvendelse fra Peter Bodum i sommeren 1998 om at foretage en gennemgang af Kjøkkenpartnerens regnskab pr. 30. april 1998. Gennemgangen fandt sted fra den 28. august til den 1. september. Grundlaget for gennemgangen var Nitschke & Wathnes regnskabsføring. Da de begyndte gennemgangen, var Anna Borgting i færd med at bogføre for april måned 1998. Forholdet til Eva Norge var uklart. Han konstaterede ret hurtigt at Kjøkkenpartneren havde en fordring på Eva Norge på ca. 2,8 mio. NOK. Anna Borgting forklarede om mellemregningen, således som det er gengivet i rapporten, at saldoen var bygget op gennem hele perioden, dvs. fra selskabets start til den 30. april 1998, og at den bestod af direkte overførsler, betaling af omkostninger og leverandørgæld samt afregning af omkostninger. Vidnet ringede den 29. august 1998 til Leif Kamstrup for at orientere ham om forholdet. 
Leif Kamstrup blev meget oprørt. 

Vidnet havde et møde med Leif Kamstrup og Lars Blyverket den 2. september. Rapporten blev fremlagt og gennemgået. Lars Blyverket sagde ikke ret meget vedrørende mellemregningen med Eva Norge. Han rystede på hovedet da han blev forelagt sin egen mellemregning, og sagde at det ikke kunne passe. Vidnet kan ikke erindre om han lige netop spurgte Lars Blyverket om overførslerne den 25. juni og 21. august 1998. Det var det generelle billede at der ikke var dokumentation for transaktionerne. Han fik at vide af Anne Borgting at det var Lars Blyverket der gav ordre til overførsler. 

Forespurgt om vidnet var bekendt med at Kjøkkenpartnerens fordringer var sikrede, hvorved henvises til det forhold at Lars Blyverket i aktieoverdragelsesaftalens pkt. 6 har afgivet debitorgaranti, har vidnet forklaret at han ikke kendte klausulen da han lavede rapporten af 1. september, men han kendte den da regnskabet af 28. oktober 1998 blev opstillet.

Der var ikke usikkerhed i regnskabet for så vidt angår indtægter. Det var på omkostningssiden der var uklare forhold. 

I det foreløbige perioderegnskab af 28. oktober 1998 blev der foretaget en hensættelse på 257.519 NOK på udestående fordringer. Det var en ændring i forhold til de tal der fremgik af råbalancen. Der blev ikke foretaget hensættelse på fordringen på Eva Norge. Perioderegnskabet af 28. oktober 1998 bygger i øvrigt på det som fremgik af Nitschke & Wathnes bogføring. Der forelå en saldobalance pr. 31. december 1997 svarende til balancen pr. 30. april 1998. Den var tilgængelig hos Nitschke & Wathne. 

Stein Erik Jensen har forklaret at han var bestyrelsesformand for og aktionær i Eva Norge. Kontakten mellem Peter Bodum og Lars Blyverket opstod i sommeren 1997 og førte til en forhandleraftale mellem det til formålet startede selskab Kjøkkenpart-
neren og Peter Bodum. Aftalen var i realiteten en agentaftale med 15% provision og med markedsføringsomkostninger betalt af Peter Bodum. Vidnet var en af mindretalsaktionærerne i Kjøkkenpartneren. 

Forhandlingerne om salg af Kjøkkenpartneren til Peter Bodum begyndte i februar 1998. Initiativet kom fra Peter Bodum. Parterne var i kontakt med hinanden bl.a. på Frankfurt-messen hvor Kjøkkenpartneren havde solgt godt. Der var entydigt positive signaler fra køberne om at aftage varer for i alt 7,5-9 mio. Varerne skulle leveres i 4. kvartal. Brancheforholdene er sådan at 50% af salget finder sted fra september og året ud. Disse salg sker på grundlag af meldinger i første kvartal. Det forventede salg indgik i prisfastsættelsen ved salget af aktierne. Køberen var klar over, eller måtte være klar over at der på salgstidspunktet måtte være underskud og måtte også vide at Kjøkkenpartneren havde budgetteret med et 0-resultat for 1998. Selskabet var jo startet på det tidspunkt hvor leveringer i henhold til forårets indsalg skulle ske, men det indsalg havde selskabet ikke deltaget i. 

Kjøkkenpartnerens regnskaber blev ført af Nitschke & Wathne. Der var udarbejdet en status pr. 31. december 1997 som var til stede på et møde som Kjøkkenpartnerens regnskabsfolk havde med Jørgen Andsbjerg.

Der opstod en mellemregning med Eva Norge fordi Kjøkkenpartneren havde problemer med at finde et selskabsnavn. Det skulle være noget med køkken, men de første navngivninger blev forkastet af myndighederne. Selskabet kunne af den grund 
ikke oprette bankkonti og kunne derfor ikke betale regninger over disse. Derfor overførte Kjøkkenpartneren midler til Eva Norge, så dette selskab kunne effektuere betalingerne. Der blev overført cirkabeløb. Det var Lars Blyverket der gav besked om 
overførslerne. Den 10. december 1997 blev navnet Kjøkkenpartneren godkendt. 

Eva Norge og Kjøkkenpartneren havde de samme kunder. Eva Norge havde en overkapacitet som blev benyttet af Kjøkkenpartneren, og der opstod derfor et vist fællesskab mellem selskaberne. De mellemregninger der var opstået, fremgik af den nævnte saldo pr. 31. december 1997. Mellemregningen var på ca. 1,2 mio. kr., og det var Peter Bodums repræsentanter klar over. Vidnet har ikke nærmere kendskab til mellemregningskontoen og dens udsving. Det var Lars Blyverket der var daglig leder af Kjøkkenpartneren, også efter den 30. april 1998. Vidnet kan ikke sige hvorfor mellemregningen ikke blev bragt til ophør i 1998. Det kan skyldes at der ikke var tid til det. Hele organisationen var ude og sælge. 

Udbetalingerne til DFDS og Erik Mangor må bero på misforståelser. Det er en fejl at disse betalinger fandt sted. Vidnet blev først bekendt med betalingen til Erik Mangor i forbindelse med retssagen i Norge. Vidnet havde heller ikke kendskab til betalingerne til DFDS på betalingstidspunkterne. Han vidste kun at der blev overført beløb til Eva Norge af de grunde han har redegjort for. 

Helen Kaas har forklaret at hun blev ansat som produktchef i Kjøkkenpartneren den 1. oktober 1997 for at arbejde med salg af Bodum-produkter. Lars Blyverket var en dygtig sælger, men ikke en god økonom. Hun blev snart klar over at der var en dårlig økonomi i Kjøkkenpartneren og Eva Norge. Der var for mange ansatte, de havde fine biler, og der var i det hele høje omkostninger. Der kom rykkere fra kunder, herunder fra Bodum i Danmark. Hun overtog arbejdet med økonomien fra Anne hos Nitschke & Wathne der ikke orkede mere fordi Lars tappede Kjøkkenpartnerens konto og var meget ubehagelig når Anne henvendte sig. Han forlangte at Kjøkkenpartneren betalte for Eva Norges toldkredit, lønninger og andre udgifter. Økonomien i de to selskaber var et stort sammensurium med fælles kontor, fælles biler, fælles kunder og fælles sælgere. Vidnet lavede lister over kreditorer som hun gav til Lars der bestemte hvad der skulle betales. Der skete ingen betalinger uden hans godkendelse. 

Hun har ikke konkret erindring om betalingerne den 19. december 1997 af 700.000 NOK til Eva Norge eller den 22. juli 1998 af 300.000 NOK til samme. Hun kan huske betalingen den 10. juni 1998 af 40.300 kr. til samme til dækning af rejseomkost-
ninger for sælgerne; betalingen må vedrøre refusion af sælgeromkostninger, for der var fælles sælgere så længe der var to selskaber. Betalingen af 64.000 kr. den samme dag vedrørende rejseomkostninger for Lars har samme forklaring; også han jobbede for begge selskaber. Hun talte med et af bestyrelsesmedlemmerne om to af kasinoregningerne. Denne lovede at tale med Lars om det. 

Procedure 

Peter Bodum har anført at selskabet var berettiget til at hæve aftalen om aktieoverdragelse. Det følger af aftalens pkt. 4.4. Forhandlingerne efter at det var blevet klart at egenkapitalen var mindre end 100.000 NOK, førte ikke til noget, og så er der efter bestemmelsen utvivlsomt hæveadgang. 

Der er ikke holdepunkter for at hævde at egenkapitalen ikke skal opgøres som sket. Lars Blyverkets indsigelser mod Kjøkkenpartnerens regnskab pr. 30. april 1998 er ubegrundede: Der skal ikke medregnes provision af de køb der var tilkendegivelser 
om. Lars Blyverkets anbringende om at Bodum leverede for sent og derved forringede Kjøkkenpartnerens stilling, er helt ubegrundet. En væsentlig årsag til Kjøkkenpartnerens forringede stilling var gælden til Stabæk Fotball. Denne gæld var Peter 
Bodum uvedkommende; det var klart tilkendegivet Lars Blyverket at Peter Bodum  ikke ønskede at deltage i sponsoreringen af fodboldklubben. Nedskrivningen af fordringerne med ca. 257.000 NOK var berettiget. Fordringen på Eva Norge skulle for-
mentlig også have været nedskrevet, henset til fordringens karakter og selskabets stilling, men den indgår altså i egenkapitalopgørelsen med det fulde beløb. Peter Bodum var ikke klar over og burde heller ikke være klar over at Kjøkkenpartneren var 
insolvent; det har været hævdet, men der er intet anført til støtte for dette ganske usandsynlige anbringende.

En hæveadgang følger også af almindelige køberetlige regler om væsentlige mangler ved en salgsgenstand, jf. herved bestemmelsen i pkt. 5.4 i aktieoverdragelsesaftalen. Der kan tillige henvises til Norges Høyesteretts afgørelse i sagen mod de øvrige aktionærer. 

Til støtte for en hæveadgang henvises endvidere til at Lars Blyverket har tilsidesat bestemmelserne i kontrakten om forholdet til Eva Norge, især ved at lade samarbejdet mellem Kjøkkenpartneren og Eva Norge fortsætte efter den 1. maj 1998, uanset 
garantibestemmelsen i pkt. 5.1 (s). Han har også tilsidesat garantibestemmelserne i 5.1 (f), (j) og (l). Der var ulovlige aktionærlån, og bogføringen var særdeles mangelfuld. Kjøkkenpartneren var insolvent på overdragelsestidspunktet, og der var et udlån til Eva Norge på 2,8 mio. kr. fordi Lars Blyverket havde finansieret driften af dette selskab med Kjøkkenpartnerens midler. Forklaringen på mellemværende med Eva Norge kan ikke være Kjøkkenpartnerens vanskeligheder med at få registreret navn m.v. Den forklaring som Lars Blyverket har givet er i sig selv ikke troværdig; man kunne jo blot have benyttet et midlertidigt navn. Hertil kommer at registreringen af Kjøkkenpartneren gik i orden i december 1997. Efter den tid var der ingen grund til at blande Kjøkkenpartnerens og Eva Norges aktiviteter sammen. Endelig må vedrørende mellemregningen anføres at hvis forklaringen var som angivet af Lars Blyverket, skulle mellemregningen gå den anden vej, Eva Norge skulle have et tilgodehavende hos Kjøkkenpartneren. 

Sagsøgeren vil ikke gøre gældende at det forhold at Lars Blyverket ikke nåede at sælge aktierne i Eva Norge i sig selv var væsentlig misligholdelse. 

Der foreligger yderligere misligholdelse derved at Lars Blyverket lod Kjøkkenpartneren finansiere nogle af sine udgifter som var selskabet uvedkommende. 

Det er uden betydning for hæveadgangen at Peter Bodum ikke benyttede sin ret efter tillægsaftalen af 24. april 1998 til at afstå aktierne i Eva Norge på vegne Lars Blyverket. Peter Bodum var derfor berettiget til at hæve og kræve købesummen betalt tilbage samt få godtgjort de forgæves afholdte handelsomkostninger.

Endvidere var Peter Bodum berettiget til at hæve direktørkontrakten med Lars Blyverket der på en række punkter, som fremgår af det ovenfor anførte, tilsidesatte sine forpligtelser i henhold til direktørkontrakten. 

Lars Blyverket har anført at opgørelsen af egenkapitalen ikke er endelig, for der er en række fejl i den. Den forventede ordretilgang i efteråret burde være medregnet med 1,25-1,35 mio. kr. Leif Kamstrup må have forstået at Kjøkkenpartneren havde afholdt en lang række udgifter, men ikke haft indtægter af betydning. Kjøkkenpartneren havde ikke fået del i julesalget 1997 og kunne på salgstidspunktet ikke have haft indtægter af betydning vedrørende 1998. Bestemmelsen om egenkapitalens tilstedeværelse, respektive mindste størrelse, giver kun mening hvis man antager at det forventede efterårssalg skal medregnes. Kjøkkenpartnerens fordringer burde medregnes til fuld værdi, for de var omfattet af en debitorgaranti. Peter Bodums forsendelser i april 1998 var forsinkede, og det burde der være taget hensyn til ved regnskabsopstillingen. Selve det forhold at der var en mellemregning med Eva Norge er ikke hævebegrundende. Det må nemlig antages at Leif Kamstrup var klar over dette. Der forelå en balance pr. 1.1.1998 der angav en mellemregning med Eva Norge, og den må Leif Kamstrup have set. Ellers bliver garantibestemmelsen i 5.1 (j) uforståelig. Endvidere kan peges på at Leif Kamstrup deltog i et møde den 19. marts 1998 hvor også regnskabsføreren var til stede. 

Hvis det antages at Peter Bodum har adgang til at hæve aktiehandlen, gøres det gældende at bestemmelsen om at erstatning ikke kan overstige købesummen for aktierne, må medføre at posten 250.000 kr. ikke kan kræves erstattet. Den er i øvrigt udokumenteret og kan af den grund heller ikke kræves erstattet. 

Det var undskyldeligt at Lars Blyverket ikke fik solgt aktierne i Eva Norge inden den fastsatte frist. At samarbejdet med Eva Norge fortsatte efter den 1. maj 1998 kan ikke anses for en væsentlig misligholdelse. Eva Norge og Kjøkkenpartneren konkurrerede kun på et meget begrænset sortiment. Lars Blyverkets mellemregning med Kjøkkenpartneren kan ikke anses for en væsentlig misligholdelse. Peter Bodum må endvidere være afskåret fra at gøre andre misligholdelsesgrunde gældende end dem der fremgik af ophævelseskrivelsen.

En eventuel adgang til at hæve er fortabt ved passivitet. Ophævelsen skete den 9. oktober 1998, lang tid efter at Peter Bodum havde konstateret de forhold der påberåbes som begrundelse for at ophæve ansættelsesforholdet. Lars Blyverket skal derfor 
have erstatning for manglende løn i opsigelsesperioden. 

Rettens afgørelse 

Ophævelsen af aktiekøbet: Efter aftalen om overdragelse af aktierne i Kjøkkenpartneren kunne Peter Bodum, efter forhandling, ophæve aftalen hvis egenkapitalen pr. 30. april 1998 var mindre end 100.000 NOK. Opgørelsen af egenkapitalen skulle 
efter aftalen ske i henhold til anerkendte internationale regnskabsprincipper. Efter disse skal der ved opgørelsen ikke medregnes fortjeneste ved ordrer der ikke er effektuerede, og så meget mindre ved påregnede, endnu ikke beordrede salg. Der er 
ikke holdepunkter for at parterne havde en anden opfattelse af udtrykket egenkapitalen. Der er heller ikke holdepunkter for at man fra Peter Bodums side var klar over eller burde være klar over Kjøkkenpartnerens økonomiske situation, herunder at 
egenkapitalen på tidspunktet for aftalen om overdragelsen af aktierne ikke var intakt, eller at den ligefrem var negativ. 

Peter Bodum var derfor berettiget til at hæve handlen om købet af aktierne og kræve den erlagte del af købesummen tilbage. Der foreligger ikke en opgørelse over omkostninger ved handelens indgåelse og gennemførelsen af kontrol af egenkapitalens 
størrelse. Ved Norges Høyesterets dom fik Peter Bodum tilkendt 111.110 NOK til dækning af disse omkostninger. Retten har ikke fundet grundlag for at fastslå med rimelig sikkerhed at der har været afholdt udgifter der overstiger dette beløb, til dæk-
ning af de nævnte omkostninger. Peter Bodums påstand tages derfor alene til følge med 666.666,66 NOK. 

Ophævelsen af Lars Blyverkets ansættelse: Uanset bestemmelsen i ansættelsesaftalen fortsatte Lars Blyverket samarbejdet med Eva Norge i flere måneder efter den aftalte ophørsdato den 1. maj 1998. Han videreførte mellemregningen med Eva Norge, og foretog flere betydelige transaktioner der samlet førte til en mellemregning i Kjøkkenpartnerens favør på ca. 3,4 mio. NOK. Lars Blyverket havde endvidere en forretningsmæssigt ubegrundet mellemregning med Kjøkkenpartneren som også fortsatte efter ansættelsen. Mellemregningerne blev ikke meddelt Peter Bodum. Der er ikke holdepunkter for at Peter Bodum var bekendt med eller burde have været bekendt med mellemregningen med Eva Norge der ikke var i Kjøkkenpartnerens interesse, men som indebar at Kjøkkenpartneren i et betydeligt omfang bidrog til finansieringen af Lars Blyverkets selskab, Eva Norge. Mellemregningerne medførte udover den økonomiske risiko at der blev etableret ulovlige aktionærlån. Lars Blyverket har således groft tilsidesat sine forpligtelser til som direktør i Peter Bodum at varetage dette selskabs interesser hvorfor det var berettiget at ophæve ansættelsesforholdet. 

Peter Bodum havde ikke mistet adgangen til at ophæve ansættelsen den 9. oktober 1998. Der er herved lagt vægt på Lars Blyverkets grove tilsidesættelser af sine forpligtelser og på at der var behov for omfattende undersøgelser af forholdene i Kjøkkenpartneren. Peter Bodums frifindelsespåstand tages derfor til følge. 

Thi kendes for ret: 

Inden 14 dage skal Lars Blyverket til Peter Bodum A/S betale 666.666,66 NOK med procesrente fra den 28. januar 1999. 

Peter Bodum A/S frifindes for Lars Blyverkets påstande. 

I sagsomkostninger skal Lars Blyverket inden 14 dage betale 115.000 DKK. 


Jens Feilberg 
Hans Jørgen Nielsen 
John Tyrrestrup 


(Sign.) 
___ ___ ___ 
Udskriftens rigtighed bekræftes 
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

 

Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det ...»