Ophævelse af agentkontrakt

Resumé

Handelsagent var ikke berettiget til godtgørelse og/eller erstatning på grund af Agenturgivers ophævelse af parternes agentkontrakt  som følge af agentens væsentlige misligholdelse af kontrakten i forbindelse med sygdom

Dom i sagen H 65/07 


A Tekstilagenturer
(Advokat Torben Stenius)
mod
Møller & Co. Group A/S
(Advokat Jesper Baungaard)

Indledning og påstande

A virkede fra 1993 på forskellig måde for Møller & Co. Group A/S (i det følgende: Møller & Co), fra den 1. februar 2005 som handelsagent med X som område. Efter at A var blevet langtidssygemeldt, ophævede Møller & Co handelsagentaftalen. Under anbringende af, at Møller
& Co var uberettiget hertil og skal betale ham erstatning og godtgørelse, har A nedlagt påstand om, at Møller & Co skal betale ham 1.344.444 NOK med procesrente fra den 10. september 2007. Møller & Co har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb.

Oplysningerne i sagen 


Møller & Co, der driver virksomhed med salg af beklædning og er indehaver af flere tøj
mærker, ansatte i 1993 A som salgsrepræsentant med ansvar for X, hvor Møller & Co ikke
tidligere havde solgt sine produkter. Fra 1. januar 1998 blev A ansat som handelsrejsende for
Møller & Co. Ansættelsesforholdet var underkastet norsk ret. I en vis periode var As ansæt
telse udvidet til som Key Account Manager at stå for flere kollektioner for Møller & Co
gruppens selskaber, men fra juni 2004 var A alene ansvarlig for kollektionen i KidZone A/S.
Med virkning fra den 1. februar 2005 overgik A til at være handelsagent for Kidzone
A/S. Ifølge agentkontrakten var A hovedansvarlig for markedsudviklingen af børnetøjskol
lektionerne for X, hvilket senere blev udvidet med accessories. Af agentkontrakten fremgår
bl.a. følgende:

"5.6. Agenten kan ansætte underagenter og skal gøre det på Agenturgivers opfordring...
...
10.1. Agenten har ret til 12 % (tolv procent) provision af de nettobeløb, Agenturgiveren
fakturerer til kunderne i distriktet ekskl. mva. (moms) med fradrag af kreditnotaer og tab
på debitorer.
...
13.1. Hver af parterne kan opsige aftalen til ophør ved en måneds udgang med et skrift
ligt varsel på 6 måneder.
13.2. Kontrakten kan ophæves med øjeblikkelig virkning uden varsel i tilfælde af væsent
lig misligholdelse eller andre tvingende omstændigheder...
...
14.1. Ved kontraktens ophør er Agenten berettiget til godtgørelse, hvis og idet omfang
a. Agenten har skaffet Agenturgiveren nye kunder eller en betydelig udvidelse af hande
len med den bestående kundekreds, og forbindelsen med disse kunder fortsat vil give
Agenturgiveren betydelige fordele og
b. betaling af godtgørelse er rimelig under hensyn til samtlige omstændigheder i X.
...
14.4. Retten til godtgørelse bortfalder dog, hvis kontrakten opsiges af Agenten. Endvidere
bortfalder retten til godtgørelse, hvis aftalen bringes til ophør på grund af grov mislig
holdelse af kontrakten. ...
15.1. Samtlige uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med nærværende kon
trakt, skal afgøres i overensstemmelse med Dansk Rets regler ..."

Den 6. september 2006 sendte A en mail til Allan Bengtsen (direktør hos Møller & Co), hvori
han redegjorde for sine arbejdsopgaver og sin omfattende rejseaktivitet. Samtidig gav han
udtryk for, at han ikke længere var i stand til at klare det høje tempo og stillede forslag bl.a.
om ansættelse af to nye agenter.


- 3 -

A blev sygemeldt den 16. november 2006. Ved mail af 24. november 2006 gav A med
delelse til Møller & Cos eksportchef Jesper Maanson om, at han af sin læge var erklæret 100
% sygemeldt indtil videre, men at han kunne træffes på mobilen. Jesper Maanson videre
sendte denne mail til Møller & Cos norske advokat og tilføjede:

"Jeg har dags dato på tlf. talt med A, hvor vi bl.a. talte om flg.:
Læge har konstateret, at pga. A´s arbejdspres med mange mange rejseda
ge/hotelovernatninger er A nået til et punkt, hvor han er p.t. er udbrændt. Læge kunne
også konstatere, at A var i en meget god fysisk form. Hvor hurtigt A kan komme tilbage
til sit arbejde vides ikke. Næste læge besøg er 06.12.2006."

Ved brev af 14. december 2006 opsagde Møller & Co agentkontrakten med 6 måneders varsel
til udløb 30. juni 2007.
Under henvisning til, at A pga. sin sygemelding ikke kunne opfylde sine forpligtelser
efter agentkontrakten, meddelte Møller & Co ved brev af 29. december 2006, at fortsat syge
melding til hen i januar 2007 ville blive betragtet som væsentlig misligholdelse efter agent
kontraktens pkt. 13.2.
As advokat svarede den 5. januar 2007:

"Der henvises til Deres brev av 29. december 2006 til Tekstilagenturet A.
Vi er kontaktet i sakens anledning og vi vil komme tilbake til Deres brev så snart vi har
fått satt oss inn i saken og fått tilgjengelig nødvendig dokumentasjon."

Møller & Co, der ikke havde hørt yderligere, ophævede agentkontrakten den 18. januar 2007
under henvisning til brevet af 29. december 2006.
Ifølge en lægeerklæring af 23. januar 2007 blev A sygemeldt fra og med den 19. no
vember 2006 og ville pga. moderat depression fortsat være uarbejdsdygtig indtil den 31. ja
nuar 2007.
Møller & Co. har ved kontrakt af 1. februar 2007 indgået agentaftale med Skjelland
Group AS om en del af As tidligere område.


- 4 -

Forklaringer

A har forklaret, at han, der nu er 55 år, er handelsuddannet og har været i tekstilbranchen i
30 år. Omsætningen i hans første år hos Møller & Co var 70 mio. NOK., hvoraf børnekollek
tionen udgjorde en mindre del. Fra 1994 steg salget af børnetøj, således at omsætningen alene
heraf i 1995 var 2728 mio. NOK. Han kendte mange af kunderne fra tidligere og opbyggede
markedet for Møller & Co i X. Han fik forelagt en ansættelsesaftale i 1995, men afslog. Agent
forholdet ophørte med udgangen af 1997, hvor han på foranledning af Møller & Co overgik
til fastansættelse, uden at der i den forbindelse skete ændringer i hans daglige arbejde. Frem
til 2003 fungerede han som handelsrejsende med fast løn og provision.
Han arbejdede og rejste meget i forbindelse med arbejdet. I 2003 fik han nyt ansvars
område, da han blev Key Account Manager for X og fik ansvar for videreudvikling af kun
dekredsen. Han indgik bl.a. aftaler med børnetøjskæder, der ikke tidligere var solgt til, og fik
også det overordnede ansvar for andre kollektioner. Der var ikke megen støtte fra Møller &
Co i Danmark. På et tidspunkt i 2004 kontaktede Jesper Maanson en kunde, Reflex, som hør
te under hans område, og han følte sig gået bag ryggen og gik tilbage til igen at være almin
delig handelsrejsende. Efter eget ønske fortsatte han som tidligere med en fastlønaftale med
tilknyttet provision. I 2004 kom der en ny direktør, Claus Jensen. I december 2004 ville Claus
Jensen gerne have en afklaring vedrørende hans fortsatte ansættelse, og Claus Jensen tilføje
de en garantiaftale til agentaftalen, for at formå ham til at blive. Det var på det tidspunkt
Møller & Cos strategi, at ingen sælgere skulle være fastansat. Fordi han fik garanti, indvilli
gede han i at blive agent igen, men alt fortsatte som hidtil. I marts/april 2005 blev Claus Jen
sen fyret. Den nye chef, Allan Bengtsen, var ikke glad for den indgåede agentaftale, forment
lig fordi den efter hans opfattelse var for dyr. På et møde i december 2005 blev det præcise
ret, at aftalen om garanti nu var slut, og at man overgik til den almindelige provisionsaftale.
Han husker ikke, hvor meget han omsatte for i 2005, men omsætningen ville ikke have beret
tiget ham til en provision på 138.000 NOK. Hans arbejdsindsats var stigende, men markedet
mistede tilliden til varerne pga. mange fejl.
Gennem 2006 gik salget stærkt nedad, bl.a. fordi der var problemer med logistik og
produktion hos Møller & Co. Kunderne begyndte at blive utålmodige. Flere af de ansatte i X
var væk, og arbejdspresset blev større. Han vidste ikke, hvad han skulle gøre. I september


- 5 -

2006 skrev han en mail til Bengtsen og forklarede, at han følte sig frustreret over situationen.
Mailen kan godt forstås som et ønske om en stilling som fastansat, f.eks. med en kontorfunk
tion. Mailen blev ikke besvaret. Telefonerne ringede hele tiden bl.a. om fejlleveringer. Han
arbejdede op til 100 timer om ugen og i alle weekenderne. Han var på det tidspunkt den ene
ste ansatte i X. Han kunne mærke på sig selv, at der var noget galt. Han slukkede sine telefo
ner. I perioder mistede han synet og gik til læge, hvor han fik tid den 24. november, men læ
gen sygemeldte ham allerede fra den 16. november. Efter besøget hos lægen den 24. novem
ber meddelte han eksportchef Jesper Maanson, at han var sygemeldt indtil videre. Maanson
spurgte, hvornår han ville være tilbage. Han svarede, at han ikke vidste, hvornår han var
klar, idet det var lægens afgørelse. Maanson bad på intet tidspunkt om en lægeerklæring el
ler lignende. De havde et møde i starten af december vedr. messen i februar. Han ville gerne
hjælpe til med messen, hvis han fik lov af lægen. Maanson spurgte på mødet, hvordan det
gik. Han svarede, at det tager lige så lang tid at blive rask som at blive syg, og at det kun
langsomt gik fremad. Hvis kunder kontaktede ham i sygeperioden, gav han beskeden videre
til Møller & Co.
Den 14. december 2006 blev han opsagt. Han regnede ganske vist med, at han på et
tidspunkt ville blive opsagt, idet der var blevet opsagt 26 ansatte i X, men opsigelsen kom al
ligevel som en overraskelse for ham. På mødet den 6. december 2006 sagde Jesper Maanson
til ham, at opsigelsen var bestyrelsens beslutning, og gav ingen anden begrundelse, end at
han jo var syg, og at Møller & Co ikke vidste, hvornår han kom tilbage.
Efterfølgende modtog han brevet af 29. december 2006 fra Møller & Co. Han havde på
det tidspunkt allerede haft kontakt til sin advokat, Thomas Meinich. På et tidspunkt mellem
opsigelsen og ophævelsen fik han at vide af sin læge, at han kunne forventes at være klar til
at arbejde igen medio januar. Dette nåede han dog ikke at oplyse Maanson om inden ophæ
velsen.
Indsalget i X skete i januar.
Møller & Cos nye agent i X, Skjelland, er en grossistvirksomhed, der bl.a. sælger børne
og herretøj. Han har haft kontakt til direktøren, Trond Skjelland, der over for ham oplyste, at
Skjelland formentlig fik de første henvendelser fra Møller & Co omkring oktober/november
2006. Skjelland er en konkurrent til Møller & Co.


- 6 -

Allan Bengtsen har forklaret, at han for kort tid siden købte Møller & Co efter at have været
ansat i koncernen i 18 år i forskellige stillinger, bl.a. som direktør for A.
Børnetøj er i dag Møller & Cos største produkt. I Danmark har KidZone været i geval
dig vækst som det eneste siden 2005, hvor der var en større omstrukturering i Møller & Co.
Det var også et turbulent år i X. De havde mange drøftelser med A om at finde underagenter.
A ønskede et kontorjob som leder, men dette var der ikke basis for, hvilket A fik besked om.
Grunden til, at han ikke vendte tilbage efter at have modtaget As mail i september
2006, var, at A kort forinden havde drøftet emnet med Møller & Cos daværende administre
rende direktør. Det var også blevet drøftet på salgsmøderne i Sønderborg. Møller & Co an
modede A om at komme med egnede emner til ansættelse, men ønskede ikke As egen søn
ansat. Det var mest nærliggende, at A ansatte nye folk i sin egen virksomhed, evt. med øko
nomisk hjælp fra Møller & Co. A havde mange arbejdsopgaver, men han kunne have sagt fra
og undladt at påtage sig flere arbejdsopgaver.
A har stort set altid opført sig pænt og udført et godt stykke arbejde. Dog har resultatet
heraf været dårligere de sidste år, hvilket dog muligvis til dels skyldes Møller & Cos egne
forhold. Den omsætning, der lå til grund for beregningen af As provision, var faldende. Om
sætningen i 2005 var ca. 6 ­ 7 mio. kr., hvoraf der skulle betales provision med 12 %. Den ga
rantiprovision, der var aftalt med A, hang derfor ikke sammen.
Jesper Maanson drøftede sygdomsperioden med A. Der blev ikke taget skridt til at
sende forstærkning fra Danmark til X. En agent skal varetage agenturgivers interesser, selv
om han er syg.
Da opsigelsen blev afgivet, var Møller & Co klar over, at A var syg, men de vidste ikke,
hvad han nærmere fejlede. A havde kun sagt til Jesper Maanson, at han følte sig syg og var
presset. Opsigelsen skyldtes, at de ikke fik nogen fast dato for, hvornår A regnede med at
være tilbage. Møller & Co måtte derfor gå ud fra, at A ikke kom tilbage. Møller & Co valgte
til sidst at ophæve, idet Møller & Co fortsat intet hørte fra A om, hvornår han forventede at
komme tilbage, og hvordan han ville sørge for at opretholde Møller & Cos omsætning i X.
Da Møller & Co fortsat ikke hørte noget fra A, blev de nødt til at tage en beslutning.
Kollektionen til det kommende efterår skulle indsælges, og indsalget begyndte i januar og
sluttede medio april. De ville derfor miste en hel kollektion, hvis ikke der skete noget snart.
Agenturaftalen med Skjelland blev derfor indgået den 1. februar 2007, efter at drøftelser her


- 7 -

om var påbegyndt ved årsskiftet 2006/07. Skjelland betalte ikke vederlag for at overtage
agenturet. Møller & Cogruppen havde i øvrigt ca. 1 ½ år forinden været tæt på at fusionere
med Skjelland Gruppen. Agenturaftalen med Skjelland blev ophævet efter 8 måneder, idet
det ikke fungerede at arbejde sammen med en konkurrent på den måde.

Jesper Maansson, der er eksportchef hos Møller & Co, har forklaret, at han havde en samtale
med A om fremtiden for markedet i X i slutningen af november 2006 efter at have modtaget
sygemeldingen. I den forbindelse anmodede han A om at vende tilbage med nærmere op
lysninger om, hvornår han genoptog sit arbejde. A vil give nærmere oplysninger efter et be
søg hos lægen den 6. december 2006. Han fik den opfattelse, at A ville være klar ganske kort
tid efter den 6. december. Han modtog imidlertid ingen konkret tilbagemelding med en løs
ning. Han bad løbende både før og efter opsigelsen om en tidshorisont for, hvornår indsalget
gik i gang, men fik ikke noget brugbart svar. De havde også telefonisk kontakt efter den 14.
december. Han har bedt om dokumentation for sygdommen, men ingen modtaget.
Opsigelsen blev overbragt A på et møde i Oslo. Han erindrede ikke, om han samtidig
spurgte A, hvornår han var tilbage på arbejde. Den reelle årsag til opsigelsen var, at de set
over en længere periode ikke var tilfredse med udviklingen forretningsmæssigt. Sygdom
men havde ikke noget med opsigelsen at gøre.
Brevet af 29. december 2006 med trussel om ophævelse blev sendt for at få svar på,
hvornår A ville være klar igen. Han mener, at han modtog kopi af As advokats brev af 5. ja
nuar 2007.
Aftalen med Skjelland blev indgået den 1. februar 2007. Aftalen med Skjelland blev ik
ke drøftet inden ophævelsen af As agentaftale. Møller & Co befandt sig i en presset situation.
Der havde været mulighed for at få hjælp fra Sønderborg ved at sende én person til X.

Anders Persson har forklaret, at han siden den 1. august 1994 har arbejdet for Møller & Co i
Sydsverige med salg af børnetøj. Møller & Co havde to sælgere i området. Den 1. juni 2004
overgik han fra at være fastansat til at være agent. Han har mødt A på salgsmøder i Sønder
borg. Da salget i Sverige var størst, var omsætningen 6070 mio. SEK. I 2004 var omsætnin
gen knap 11 mio. SEK. Indsalget for efteråret 2008 var på 1,8 mio. SEK. Der var problemer
med dårlige leveringer og forkerte leverancer fra Sønderborg. Han stoppede som agent i sep


- 8 -

tember 2007, fordi Møller & Co havde taget et andet agentur, og fordi han ikke kunne klare
sig på den omsætning, der var tilbage.

Parternes synspunkter

As advokat har gjort gældende, at Møller & Co har været uberettiget til at ophæve agenturaf
talen. Ophævelsen er alene begrundet i sygdom, jf. brevet af 29. december 2006.
As sygdom skyldtes udbrændthed og stress som følge af omstændigheder, der beroede
på Møller & Cos forhold, herunder fejlleverancer og kundeklager. Der foreligger ikke væ
sentlig misligholdelse af agentaftalen. Sygdomsforløbet er koncentreret om en relativt kort
periode. I perioden var der samtaler mellem Jesper Maansson og A. Det må lægges til grund,
at A har givet de oplysninger om sin sygdom, som har været relevante, og som Møller & Co
har bedt om. Det er udokumenteret, at Møller & Co har anmodet om lægeerklæring. Den re
elle begrundelse for opsigelsen var ikke sygdom, men at man som forklaret af Jesper Maans
son ikke ønskede at fortsætte samarbejdet. Møller & Co så således sygdommen som en mu
lighed for at komme ud af en ganske betydelig økonomisk forpligtelse over for A ved kort ef
ter opsigelsen at ophæve kontraktforholdet. Der foreligger ikke en sådan langvarig sygdom,
som kan begrunde ophævelse af agenturet. Det skal være klart, at agenten ikke kan genopta
ge sit virke som agent, før der kan ophæves pga. sygdom.
Som følge af den uberettigede ophævelse har A krav på 280.804 NOK i erstatning for
manglende betaling af optjent provision i opsigelsesperioden, jf. handelsagentlovens § 10.
Det bestrides, at der i agentaftalen er hjemmel til, at Møller & Co kan fratrække 10 % i den
provisionsberettigende omsætning. Den uberettigede ophævelse har frataget A muligheden
for at optjene provision i opsigelsesperioden.
Uanset om forholdet behandles efter danske eller norske regler, har A ret til godtgørel
se, jf. agentaftalens pkt. 14, der svarer til den danske handelsagentlovs § 25 og den tilsvaren
de norske agenturlovs § 28. De fire grundbetingelser i handelsagentlovens §§ 25 og 27 for at
opnå godtgørelse er opfyldt. A må ud fra hans samlede virke i X anses for at have fremskaf
fet agenturgiveren nye kunder, og om A formelt har været handelsagent eller i visse perioder
af hans virke for Møller & Co været ansat eller salgsrepræsentant kan ikke være afgørende i
denne henseende. Alle de kunder i X, som Møller & Co havde på ophørstidspunktet i de


- 9 -

cember 2006, er kunder, som A har tilført Møller & Co igennem de 14 år, han uopholdeligt
arbejdede for Møller & Co. Ændringerne i samarbejdsforholdets formelle karakter skyldes
alene Møller & Cos egne ønsker. Godtgørelsen opgøres til 627.948 NOK, beregnet som et
gennemsnit af beregnet provision for salget i X igennem de seneste 5 år. Garantiprovision må
anses som et signonfee og skal indgå i beregningen.
Subsidiært har A krav på godtgørelse efter den norske agenturlovs § 41, jf. § 28. Parter
ne har ganske vist aftalt dansk værneting og dansk ret, men efter lovvalgskonventionen skul
le retsforholdet være bedømt efter norsk ret, såfremt der ikke havde været aftalt lovvalg.
Agentaftalen afløste et langvarigt ansættelsesforhold mellem de samme parter, som var un
derkastet norsk ret. Agenten kommunikerede på norsk. Afregningen er sket i norske kroner.
Alle salgsaktiviteter foregik i X. Norsk ret kan derfor anvendes.

Møller & Cos advokat, der ikke bestrider As talmæssige opgørelse, har gjort gældende, at op
hævelsen er berettiget, idet A på grund af langvarig sygdom af ubestemt varighed ikke præ
sterede den ydelse, han var forpligtet til at erlægge efter handelsagentaftalen.
Efter at være blevet opsagt reagerede A ikke på Møller & Cos reminder af 29. december
2006 om, at fortsat sygemelding til hen i januar 2007 ville blive betragtet som væsentlig mis
ligholdelse efter agentkontraktens pkt. 13.2, men lod blot sin advokat meddele, at han senere
ville vende tilbage til sagen, hvilket ikke skete, på trods af, at A fra mange års arbejde for
Møller & Co på markedet i X vidste, at indsalget af efterårskollektionen skulle begynde i ja
nuar og være afsluttet inden midten af april. Ophævelsen, der skete efter forudgående ad
varsel, er derfor berettiget, idet misligholdelsen var væsentlig.
Handelsagentens undladelse af at erlægge sin ydelse efter agenturkontrakten kan in
debære en væsentlig misligholdelse af agenturaftalen, uanset at undladelsen skyldes en syg
dom eller andet forhold, som ikke kan bebrejdes handelsagenten. Selv om A var udbrændt
og led af en depression eller havde en livskrise, havde han pligt til at varetage Møller & Cos
interesse ved at finde en løsning på problemet eller i det mindste komme med forslag hertil.
A forholdt sig imidlertid fuldstændig passiv og svarede ikke på Møller & Cos henvendelser
og opfyldte således ikke sin almindelige loyalitetsforpligtelse over for Møller & Co.
A har endvidere i agenturperioden fra 2005 ikke tilført Møller & Co nye kunder eller
forøget Møller & Cos omsætning gennem sit virke som handelsagent. Der kan ikke fremsæt


- 10 -

tes noget krav på grundlag af de kundeforhold, som blev opbygget i årene forud, hvor A var
ansat hos Møller & Co. Da han indgik agentaftalen i februar 2005, overtog A Møller & Cos da
eksisterende kundeportefølje, og han har ikke godtgjort, at han har skaffet nye kunder i peri
oden fra februar 2005 og frem til november 2006. Tværtimod har der i perioden været en væ
sentlig nedgang i omsætningen.
Det er dansk ret, som efter parternes aftale skal anvendes ved bedømmelsen af parter
nes kontraktforhold, idet ansættelsesforholdet ophørte i 2005, uden at der blev stillet tilsva
rende krav om godtgørelse for tilførsel af kundekreds efter de norske regler.
Møller & Co har ikke hindret A i at arbejde i opsigelsesperioden, tværtimod. Derfor
kan der ikke kræves erstatning for mistet provision i opsigelsesperioden.

Sø og Handelsrettens afgørelse

Det lægges ved afgørelsen til grund, at A efter pr. 1. februar 2005 at være overgået til at være
handelsagent gav udtryk for visse frustrationer og behov for ændringer i sit arbejdsområde,
navnlig således at han ikke skulle rejse i samme omfang som hidtil.
Mens disse drøftelser stod på, fortsatte han imidlertid sit arbejde som hidtil, og da
drøftelserne ikke førte til ændringer i arbejdet, blev han i november 2005 sygemeldt. Det
lægges i den forbindelse på baggrund af Jesper Maanssons mail af 27. november 2006 til ad
vokat Per Arne Dam til grund, at A gav Jesper Maansson oplysning om, at sygdommen be
stod i, at han var udbrændt på grund af arbejdspresset og de mange rejsedage og hotelover
natninger, og rigtigheden af denne oplysning om diagnosen bekræftes af den lægejournal,
som er fremlagt under sagen, og som viser, at A led under følgerne af det, man i Norge kal
der udbrændthed, og som i Danmark omtales som en belastningsreaktion.
Møller & Co var i overensstemmelse med agentkontraktens pkt. 13.1 berettiget til som
sket den 14. december 2006 at opsige kontrakten med et varsel på 6 måneder til udgangen af
en måned.
A måtte fra sit mangeårige virke for Møller & Co være klar over, at det var vigtigt for
Møller & Co at få efterårskollektionen 2007 præsenteret i butikkerne i X i tiden fra januar
måned til medio april måned 2007, og det burde ikke komme bag på ham, at Møller & Co
også forventede, at han i overensstemmelse med kontrakten enten selv sørgede herfor, når


- 11 -

han var blevet rask nok hertil, eller, hvis han fortsat var syg, rettede henvendelse til Møller &
Co for sammen med dem at finde en løsning på de problemer med at præsentere kollektio
nen, som hans fortsatte sygdom medførte.
Da A fortsat var sygemeldt, gjorde Møller & Co det den 29. december 2006 gennem sin
advokat klart for A, at fortsat mangel på aktivitet ville blive anset for en væsentlig mislig
holdelse, og at man ville ophæve kontrakten, såfremt sygdommen strakte sig "noget ut i ja
nuar 2007". På trods heraf lod A imidlertid blot sin advokat sende et rent henholdende svar
den 5. januar 2007, uden at der på nogen måde blev fulgt op herpå.
Situationen var derfor i midten af januar måned 2007 den, at A fortsat var syg og trods
advarslen i brevet af 29. december 2006 forholdt sig ganske passiv, således at Møller & Cos
efterårskollektion ikke blev præsenteret i butikkerne på det relevante tidspunkt, inden bu
tikkerne havde købt ind fra anden side.
Under disse omstændigheder var Møller & Co berettiget til den 18. januar 2007 at op
hæve kontrakten som sket.

På det tidspunkt da kontrakten blev ophævet, havde den kun varet i ca. 1 år, men rets
forholdet mellem Møller & Co og A havde under deres mangeårige samarbejde skiftet karak
ter nogle gange. Kontraktforholdet mellem parterne er ifølge handelsagentkontraktens pkt.
15.1 underkastet dansk ret, men efter rettens opfattelse er dansk ret ikke til hinder for, at der
ved bedømmelsen af, om en agenturgiver ved handelsagentkontraktens ophør skal betale
godtgørelse til en handelsagent, tages hensyn også til kundeforhold, som handelsagenten
forud for kontraktens indgåelse har oparbejdet som ansat hos den senere agenturgiver.
Uanset at A ligesom andre sælgere i Møller & Co efter det foreliggende i vidt omfang
skiftede mellem at være ansat og at være selvstændig handelsagent, således at han oparbej
dede kundeforhold for Møller & Co snart i den ene, snart i den anden egenskab, er der imid
lertid under de foreliggende omstændigheder, hvor Møller & Co. med rette ophævede han
delsagentkontrakten på grund af væsentlig misligholdelse, der må tilregnes A, ikke hjemmel
til at tilkende A godtgørelse efter § 25 i lov om handelsagenter og handelsrejsende, jf. lovens
§ 27, nr. 1.
Møller & Co skal således frifindes for de krav, som A har rejst under sagen.


- 12 -

T H I K E N D E S F O R R E T


Møller & Co Group A/S frifindes.
A Tekstilagenturer skal inden 14 dage betale 70.000 DKK i sagsomkostninger til Møller
& Co A/S. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.


John Tyrrestrup

Michael B. Elmer


Peter Bernhoft
(retsformand)


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


rigtigheden af denne oplysning om diagnosen bekræftes af den lægejournal,
som er fremlagt under sagen, og som viser, at A led under følgerne af det, man i Norge kal
der udbrændthed, og som i Danmark omtales som en belastningsreaktion.
Møller & Co var i overensstemmelse med agentkontraktens pkt. 13.1 berettiget til som
sket den 14. december 2006 at opsige kontrakten med et varsel på 6 måneder til udgangen af
en måned.
A måtte fra sit mangeårige virke for Møller & Co være klar over, at det var vigtigt for
Møller & Co at få efterårskollektionen 2007 præsenteret i butikkerne i X i tiden fra januar
måned til medio april måned 2007, og det burde ikke komme bag på ham, at Møller & Co
også forventede, at han i overensstemmelse med kontrakten enten selv sørgede herfor, når


- 11 -

han var blevet rask nok hertil, eller, hvis han fortsat var syg, rettede henvendelse til Møller &
Co for sammen med dem at finde en løsning på de problemer med at præsentere kollektio
nen, som hans fortsatte sygdom medførte.
Da A fortsat var sygemeldt, gjorde Møller & Co det den 29. december 2006 gennem sin
advokat klart for A, at fortsat mangel på aktivitet ville blive anset for en væsentlig mislig
holdelse, og at man ville ophæve kontrakten, såfremt sygdommen strakte sig "noget ut i ja
nuar 2007". På trods heraf lod A imidlertid blot sin advokat sende et rent henholdende svar
den 5. januar 2007, uden at der på nogen måde blev fulgt op herpå.
Situationen var derfor i midten af januar måned 2007 den, at A fortsat var syg og trods
advarslen i brevet af 29. december 2006 forholdt sig ganske passiv, således at Møller & Cos
efterårskollektion ikke blev præsenteret i butikkerne på det relevante tidspunkt, inden bu
tikkerne havde købt ind fra anden side.
Under disse omstændigheder var Møller & Co berettiget til den 18. januar 2007 at op
hæve kontrakten som sket.

På det tidspunkt da kontrakten blev ophævet, havde den kun varet i ca. 1 år, men rets
forholdet mellem Møller & Co og A havde under deres mangeårige samarbejde skiftet karak
ter nogle gange. Kontraktforholdet mellem parterne er ifølge handelsagentkontraktens pkt.
15.1 underkastet dansk ret, men efter rettens opfattelse er dansk ret ikke til hinder for, at der
ved bedømmelsen af, om en agenturgiver ved handelsagentkontraktens ophør skal betale
godtgørelse til en handelsagent, tages hensyn også til kundeforhold, som handelsagenten
forud for kontraktens indgåelse har oparbejdet som ansat hos den senere agenturgiver.
Uanset at A ligesom andre sælgere i Møller & Co efter det foreliggende i vidt omfang
skiftede mellem at være ansat og at være selvstændig handelsagent, således at han oparbej
dede kundeforhold for Møller & Co snart i den ene, snart i den anden egenskab, er der imid
lertid under de foreliggende omstændigheder, hvor Møller & Co. med rette ophævede han
delsagentkontrakten på grund af væsentlig misligholdelse, der må tilregnes A, ikke hjemmel
til at tilkende A godtgørelse efter § 25 i lov om handelsagenter og handelsrejsende, jf. lovens
§ 27, nr. 1.
Møller & Co skal således frifindes for de krav, som A har rejst under sagen.


- 12 -

T H I K E N D E S F O R R E T


Møller & Co Group A/S frifindes.
A Tekstilagenturer skal inden 14 dage betale 70.000 DKK i sagsomkostninger til Møller
& Co A/S. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.


John Tyrres

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»