Ophævelse af aftale i forsikringsmæglervirksomhed

Resumé

Sagen drejer sig om parternes opgørelse af mellemværendet mellem dem efter ophævelse af aftale om drift af forsikringsmæglervirksomhed.

Dom i sagen H 81-03


Jørgen Nielsen
(Advokat Steen Henriksson)

mod

Torben Lund Simonsen
(Advokat Ole Rathje)


Sagen drejer sig om parternes opgørelse af mellemværendet mellem dem efter ophævelse af aftale om drift af forsikrings-mæglervirksomhed.

Påstande:
Jørgen Nielsen har nedlagt følgende påstande:

Principalt:
1. Torben Lund Simonsen skal til Jørgen Nielsen betale 400.963,51 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 8. august 2003.
2. A. Torben Lund Simonsen skal til Jørgen Nielsen udlevere forsikringsportefølje som svarer til 25% af den samlede provisions-indtægt for 2003 som parterne har haft i fællesskabet Forsikringsmæglerne på Roskilde Lufthavn, og således give Jørgen Nielsen
nødvendige oplysninger om disse kunder, hvorefter Jørgen Nielsen kan tage kontakt med disse for at bevare kunderelationerne.
2.B. Torben Lund Simonsen skal samtidig afgive de provisioner og honorarer og således de samlede indtægter som Torben Lund Simonsen har oppebåret for den pågældende 25% kundemasse fra den 1. januar 2004 indtil Jørgen Nielsen har overtaget kundeporteføljen.


Subsidiært:
1. Torben Lund Simonsen skal betale 400.963,51 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 8. august 2003.
2. A. Torben Lund Simonsen skal til Jørgen Nielsen betale 287.833,25 kr. ­ som kapitaliseringsbeløb for ikke overførsel af 25 % kundemasse opgjort efter provisionsindtægter for 2003 - med tillæg af procesrente fra den 1. januar 2004.

Torben Lund Simonsen har principalt påstået frifindelse mod betaling af 20.588,00 kr., subsidiært et større beløb, men mindre end påstået.

Over for påstand 2.B. har Torben Lund Simonsen påstået frifindelse for tiden.

Sagsfremstilling:

Parterne indledte samarbejde om forsikringsmæglervirksomhed i 2001. Samarbejdet er nærmere beskrevet i en aftale af 25. februar 2001. Af denne fremgå at parterne etablerede kontorfællesskab på Lufthavnsvej 46, 4000 Roskilde i en bygning der ejedes af Torben Lund Simonsen. Om fællesskabets strategi var anført at parternes porteføljer ikke skulle sammenblandes. Torben Lund Simonsen skulle være "salgschef og udfarende forsikringsmægler", mens Jørgen Nielsen skulle være "administrativ forsikringsmægler". Samarbejdet kunne opsiges med tre måneders varsel. I bestemmelsen om opsigelse hed det:

"Parterne er forpligtet til ikke at akkvirere eller overføre mandater fra den anden parts kunder i hele samarbejdsperioden og i 2 år efter samarbejdets ophør.

Såfremt aftalen overtrædes, udløses en bod på kr. 200.000,- til den krænkede part."

Aftalen af 25. februar 2001 blev afløst af en aftale af 11. februar 2002:

"Vedr.: Forsikringsmæglerne på Roskilde Lufthavn.

Vi har pr. 1. januar aftalt, at vore forsikringsmæglervirksomheder bliver sammenlagt på følgende måde:

Første stadie,

Der etableres en bankkonto i Nordea hvorpå samtlige provisioner uden undtagelser skal opsamles.

Samtlige provisionsafgivere skal oplyses om det nye kontonummer og herefter indsætte alle provisioner.
...

Provisionspuljen fordeles herefter med 50% til huset, og 25% til henholdsvisJørgen Nielsen og Torben Lund Simonsen.

Huset betaler samtlige driftsomkostninger der er relateret til den fælles forsikringsmægler virksomhed, herunder husleje m.m. samt en fast månedlig kørselsgodtgørelse til hver af os på kr. 1.500,-.

Andet stadie,
Vi laver en total sammenlægning af vore virksomheder, eventuelt pr. 1. januar 2003 eller 1. januar 2004, hvor vi eventuelt etablerer et ApS eller A/S til vore fælles forsikringsmægleraktiviteter.

Det er ikke tilladt at drive sideløbende forretning, modtage provisioner eller mod kommissioner placere forretninger uden om fællesskabet for nogen af parterne.
...

Arbejdet i fællesskabet:

Vi har aftalt at Jørgen Nielsen fungerer som Kontorchef og administrativ forsikringsmægler i huset og Torben Lund Simonsen som Salgschef og udfarende forsikringsmægler.

Opsigelse af samarbejdet:

Nærværende aftale kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til den 1, januar, uden vederlag til den anden part.

Porteføljen skal fordeles efter ovenstående provisionsfordeling, og parterne er forpligtet til ikke at akkvirere eller overføre mandater fra den anden parts kunder i 2 år efter samarbejdets ophør.

Såfremt aftalen overtrædes, udløses en bod på kr. 200.000,- til den krænkede part."

Fællesskabet oprettede den 12. februar 2002 en konto i Nordea 8129 710 234 (herefter konto 234), og Torben Lund Simonsen anmodede ved brev af 11. februar 2002 Zürich Forsikring om at foranledige at "vore" provisioner fremtidig blev indsat på denne konto.

Det fremgår af udskrift vedrørende Torben Lund Simonsens konto 6264 253 223 i Nordea at der i januar 2002 blev indsat i alt ca. 401.000 kr. angivet som provision, løn og andet. Disse beløb blev ikke overført til konto 234.

Af udskrift for konto 234 fremgår at der med uregelmæssige mellemrum blev hævet 25.000 kr. Disse beløb blev overført til Jørgen Nielsen. I 2002 blev i alt overført 225.000 kr. til Jørgen Nielsen. Samme år blev overført i alt 245.000 kr. til Torben Lund Simonsen. Det er oplyst at konto 234 fra den 6. juni 2002 blev belastet med fællesudgifter der tidligere var blevet afholdt af Torben Lund Simonsen.

I 2003 blev i perioden fra den 1. januar til samarbejdets ophør den 6. juni 2003 hævet 125.000 kr. til Jørgen Nielsen og 500.000 kr. til Torben Lund Simonsen. De seneste to betalinger (a 25.000 kr.) til Jørgen Nielsen skete den 12. og 15. maj 2003.

Det fremgår af brev af 5. april 2002 at Jørgen Nielsen havde optjent 7.252,68 kr. i provisioner som blev indsat på konto 234. Tilsvarende blev 5.457,58 kr. i provision fra Europæiske Rejseforsikring indsat på kontoen den 11. juli 2002.

Den 7. juni 2002 og den 31. juli 2002 indsatte Zürich Forsikring henholdsvis 26.364 kr. og 11.628 kr. på Jørgen Nielsens konto i Danske Bank. Det samlede beløb, 37.992 kr., blev indsat på konto 234 den 5. november 2002.

Den 29. oktober 2002 indsatte Zürich Forsikring 23.917 kr. på Jørgen Nielsens konto i Danske Bank. Beløbet blev indsat på konto 234 den 12. december 2002.

Den 13. marts 2003 blev indsat en check på 3.375 kr. på Jørgen Nielsens konto i Danske Bank. Checken var udstedt af Nassau Forsikring og var til dækning af provision for januar 2003. Beløbet blev overført til konto 234 den 20. maj 2003.

Ophævelsen

Den 6. juni 2003 ophævede Torben Lund Simonsen samarbejdsaftalen og bortviste Jørgen Nielsen fra fællesskabets lokaler på Lufthavnsvej 46. I et brev til Jørgen Nielsen af 13. juni 2003 skrev Torben Lund Simonsens advokat, Ole Rathje, at ophævelsen skyldtes Jørgen Nielsens misligholdelse med afregningerne.

I brev af 16. juni 2003, der er skrevet på et tidspunkt hvor brevet af 13. juni 2003 endnu ikke var kommet frem til Jørgen Nielsen, gjorde advokat Steen Henriksson Jørgen Nielsens krav op i anledning af ophævelsen.

Under sagens forberedelse er parterne blevet enige om følgende:

Jørgen Nielsens resttilgodehavende for 2002 udgør 6.700 kr.

Torben Lund Simonsen har opgjort Jørgen Nielsens restkrav for 2003 indtil den 6. juni 2003 til 13.858 kr. Parterne er enige om at restkravet for hele 2003 udgør 194.263,51 kr., såfremt ophævelsen ikke var berettiget.

Jørgen Nielsens principale påstand 1 kan herefter opgøres således:

Resttilgodehavende 2002
6.700,00 kr.

Tilgodehavende 2003

319.263,51 kr.
Modtaget i 2003
-125.000,00 kr.


Resttilgodehavende 2003
194.263,51 kr.
Heraf anerkendt af TLS
13.858,00 kr.
Heraf Ikke anerkendt af TLS
180.405,51 kr.


Konventionalbod 200.000,00
kr.

Jørgen Nielsens krav

400.963,51 kr.

Økonomiske oplysninger om parterne:

Torben Lund Simonsen havde i 2001 en omsætning på 668.519 kr. og i 2002 en omsætning på 653.777 kr. De økonomiske resultater for 2001 og 2002 var henholdsvis 90.620 kr. og 282.076 kr. Jørgen Nielsens årsopgørelse for 1999, 2000 og 2001 viser skattepligtige indkomster på henholdsvis 27.617 kr., 0 kr. og 88.824 kr.

Forklaringer:

Jørgen Nielsen har forklaret at han er 54 år og har arbejdet i forsikringsbranchen hele sit liv. Han blev assurandør for ca. 17 år siden. Efter at have været assurandør i 10 år, startede han som selvstændig forsikringsmand. Inden samarbejdet med Simonsen havde han et samarbejde med forsikringsmægler Mønster hvor han havde sin egen portefølje. Porteføljen svarede til en indtægt på ca. 200.000 kr. Samarbejdet mellem ham og Mønster varede kun kort tid. Mønster sagsøgte ham efter samarbejdets ophør, og retssagen endte med at han skulle betale halvdelen af Mønsters omkostninger i firmaet samtidig med at han kun fik
50% af provisionen for sine kunder.

Han kan ikke præcist huske hvornår han kom i forbindelse med Torben Lund Simonsen, men de havde blandt andet mødt hinanden på seminarer. Det var Torben Lund Simonsen der foreslog samarbejdet. De lavede den løse samarbejdsaftale om kontorfællesskab. Aftalen gik ud på at de hver beholdt egne kunder, og at han fik penge for at ordne praktiske ting for Torben Lund Simonsens kunder. Samarbejdet fungerede udmærket, og Torben Lund Simonsen var tilfreds med det arbejde som han udførte. Torben Lund Simonsen er den udfarende sælgertype. Jørgen Nielsens arbejdsområde bestod blandt andet i at kontrol-
lere og rette fejl i policer og at have kontakt med kunder og forsikringsselskaber. Samarbejdet blev udvidet efter forslag af Torben Lund Simonsen, som udfærdigede aftalen af 11. februar 2002.

De talte aldrig om hvor store porteføljer de hver især havde. Meningen med aftalen af 11. februar 2002 var at lave en fordeling af arbejdet. Torben Lund Simonsen skulle skaffe kunder, og Jørgen Nielsen skulle ordne de administrative ting på kontoret. Han skulle have 25 % af indtægterne samt dækning af omkostninger, herunder kørsel. Det er i forsikringsbranchen almindeligt at man løbende får udbetalt sin provision efterhånden som pengene kommer ind fra selskaberne således at der afregnes hver måned. Sådan var det imidlertid ikke hos Torben Lund Simonsen, og da han påpegede det, fik han at vide at han skulle have a conto beløb indtil Torben Lund Simonsen fik lavet et system til udbetaling. Han rykkede flere gange Torben Lund Simonsen for at få tingene bragt i orden.

Fra 1. januar 2002 blev kunderne samlet i én stor pulje. Alle selskaber fik brev om at kontonummeret til indsættelse af betaling var ændret. Der gik lidt tid før selskaberne fik ændret dette hvorfor der stadig var betalinger som blev indsat på Jørgen Nielsens egen konto. Han havde udskrift af brevene til selskaberne liggende på sin pc. Han afregnede pr. 1. april selv om afregningssystemet ikke varfærdig.

Den 7. juni 2002 blev der indbetalt 26.364 kr. og den 31. juli blev indsat 11.628 kr. på hans egen konto. Beløbene var blevet sat ind på hans konto på grund af fejl fra Zürichs side. Han indsatte ikke disse beløb på den fælles konto, da han på det tidspunkt var blevet urolig for om han ville få de penge som han havde til gode. Han havde lavet en beregning der viste at han havde ca. 60.000 kr. til gode. Han bestemte derfor at han ville trække betalingerne indtil der kom mere balance i systemet. Han betalte beløbene i november 2002 da der nu var ved at være balance i sagerne. Opgørelsen for 2002 var ikke færdig, da han blev bortvist i juni 2003.

Den 13. marts 2003 fik han en check på 3.375 kr. som han satte ind på sin egen konto. Checken var udstedt til Jørgen Nielsen Assurance, idet det var ham som havde mæglermandatet, og dette mandat var ikke blevet lavet om. Herefter glemte han alt om pengene. Torben Lund Simonsen fandt senere ud af at pengene ikke var gået ind på den fælles konto. Han betalte pengene ind på den fælles konto under protest, idet han på det tidspunkt stadig havde et større beløb til gode. Han havde forinden gjort Torben Lund Simonsen opmærksom på at nu skulle de have afregningssystemet på plads. Han havde op til 90.000 kr. til gode.
Torben Lund Simonsen blev sur over Jørgen Nielsens udtalelser. Jørgen Nielsen overvejede ikke at sige aftalen op, han ønskede at den blev overholdt.

Efter episoden med de 3.375 kr. sagde Torben Lund Simonsen at han ville melde ham til politiet for underslæb, ligesom han ville fortælle forsikringsselskaberne at han var bedragerisk. Han foreslog også at de lavede aftalen om således at Jørgen Nielsen skulle være ansat hos ham.

Han har ikke set virksomhedens kontoudskrifter før denne sag. Når han åbnede posten, kunne han imidlertid se hvornår der gik penge ind hvilket han noterede ned, så han nogenlunde vidste hvad han havde til gode. Han havde ikke kendskab til at der i januar 2002 blev betalt ca. 400.000 kr. til Torben Lund Simonsen som ikke blev sat ind på fælleskontoen.

Den 6. juni blev han bortvist. Han havde forinden sagt at han ville henholde sig til kontrakten og ikke være ansat. Han skulle forlade lokalet uden at tage noget med mig. Der gik lang tid før han fik sin pc, og da han fik den var harddisken tom.

Efter bortvisningen tog han kontakt til forskellige forsikringsselskaber og søgte jobs, men han kom ikke til samtale. Han prøvede også at lave selvstændige forretninger, men det lykkedes ikke. Han har siden bortvisningen ikke haft indtægter. Han har skaffet penge ved at sælge sit sommerhus.

Man kapitaliserer normalt en portefølje til et års omsætning. Hvis han skulle købe sin portefølje, skulle han derfor give ca. 287.000 kr. herfor.

Hans mæglervirksomhed i 1999 bestod af provisioner på omkring 200.000 kr., og hans overskud var ca. 26.000 kr. Hans provisionsindtægter har været ret konstante. I 2000 havde han et underskud på ca. 7800 kr. Hans provisionsindtægter i 2000 var ca. 200.000 kr. Han havde i 2000 ekstraordinære omkostninger til advokat i forbindelse med en retssag. I 2001 var hans overskud ca. 96.000 kr., og hans provisioner stadig ca. 200.000 kr.

I 2001 bestod hans portefølje bl.a. af Alkaline med provisionsindtægt på ca. 100.000 kr. og af mindre kunder der i alt gav provisioner på ca. 100.000 kr. I februar 2002 havde han blandt andet Alkaline, Absalon og Zürich i sin portefølje. I slutningen af 2002 havde han kun Absalon og Alkaline. Provinzial opsagde deres aftale den 1. april 2002, hvorefter han havde nogle små kunder. Det gjorde han ikke noget ved, da disse kunder ikke var interessante for firmaet. Den eneste kunde i fællesskabet der hidrørte fra ham i slutningen af 2002, var Alkaline.

I forbindelse med bortvisningen blev han tilbudt at tage Alkaline med som kunde. Det afslog han fordi han havde krav på 25% af den samlede kundemasse.

Torben Lund Simonsen har forklaret at han i 1980 blev ansat i Tryg Forsikring hvor han blev uddannet assurandør. I 1996 startede han sin egen forretning. Han har haft forskellige samarbejdspartnere. Han har mødt Jørgen Nielsen ved forskellige lejligheder, blandt andet seminarer. Han inviterede Jørgen Nielsen til Roskilde Lufthavn, og Jørgen Nielsen startede i firmaet den 15. marts 2001. Det blev aftalt at Jørgen Nielsen skulle passe hans portefølje. Det er et krav i branchen at man skal være autoriseret og godkendt af både forsikringsselskaber og finanstilsynet hvilket Jørgen Nielsen var. Arbejdsfordelingen var således at han koncentrerede sig om salgsarbejdet, og Jørgen Nielsen om det administrative arbejde. Jørgen Nielsen havde oplyst at han havde en portefølje på ca. 2 mio. kr., svarende til provision på ca. 200.000 kr.

Af erfaring ved han at det er en god idé at have en bestemmelse i samarbejdsaftalen om at det koster noget at stjæle hinand-ens kunder. Det var grunden til bestemmelsen om bod som således alene skulle sikre mod kundekapring.

Efter et stykke tid ønskede han at lave et videregående samarbejde med Jørgen Nielsen som er en dygtig forsikringsmand. Da han havde ca. 6 mio. kr. og Jørgen Nielsen ca. 2 mio. kr. i portefølje, lavede de en fordeling med 25 % til Jørgen Nielsen. Jørgens Nielsen fortalte at han havde været nødt til at efterlade sin portefølje hos Mønster, og at han først kunne bringe porteføljen ind i virksomheden efter 2 år.

Det var en forudsætning for aftalen at Jørgen Nielsen kom med en portefølje svarende til en indtægt på 200.000 kr.

Det var Torben Lund Simonsen der investerede i bygning, edb, møbler og istandsættelse. Jørgen Nielsen kom kun med sin pc.

I det første halvår generede Jørgen Nielsen kun ca. 15.000 kr. Jørgen Nielsens kunde Alkaline skulle genere en provision på ca. 70.000 kr. i april 2002. Omkring juni/ juli begyndte han at spørge til denne provision. Jørgen Nielsen forklarede ham flere gange at han havde rykket, men at der var en smule rod. I august 2002 forlangte han at provisionerne kom. Jørgen Nielsen svarede at han havde rykket, og at han ville undersøge sagen. I september blev han ved med at rykke for provisionen, og Jørgen Nielsen blev ved med at svare henholdende. Først den 5. november 2002 kom provisionerne, efter at han havde hidset sig op. De re-
sterende provisioner dukkede først op den 12. december 2002.

Da Jørgen Nielsen var på ferie i april måned 2003, kiggede han rundt "i hjørnerne" for at finde ud af hvordan det gik med provisioner og lignende. Han kiggede blandt andet efter 3.375 kr. fra Absalon. Absalon oplyste ham om at beløbet var betalt pr. check som var blevet indløst. Han kunne derfor udlede at beløbet var indsat på Jørgen Nielsens privatkonto. Han tog fat i Jørgen Nielsen i maj måned, men da han spurgte Jørgen Nielsen om pengene fra Absalon, kunne denne ikke huske noget. Han fortalte Jørgen Nielsen at han ikke ville finde sig i det, og at han ville se provisionslister for Alkaline. Det fremgik heraf at der var indbetalt beløb på Jørgen Nielsens private konto som først var indbetalt på fælleskontoen fem måneder senere. Det kunne han ikke acceptere. Da Jørgen Nielsen fagligt var dygtig, og da det ikke var nemt at få andre medarbejdere som var autorise-
rede, foreslog han Jørgen Nielsen at fortsætte på funktionærlignende betingelser. Jørgen Nielsen skulle herefter stadig have 25 %, men som lønmodtager og uden adgang til pengekassen.

De fleste forsikringsselskaber har ændret samarbejdsaftalerne pr. 1. januar 2004. De fleste kunder skal renses for den provision som han hidtil har modtaget. Det har bevirket en indtægtsnedgang på mere end 25 %.

De havde ikke aftalt noget om hvordan Jørgen Nielsens provisioner skulle udbetales. Samme dag som aftalen blev indgået, den 12. februar, skrev han en check på 25.000 kr. til Jørgen Nielsen. Han betalte Jørgen Nielsen 25.000 kr. med jæv ne mellemrum, og det har Jørgen Nielsen aldrig protesteret imod.

Torben Lund Simonsen havde i januar 2002 ca. 400.000 kr. i provisionsindtægter. Samarbejdsaftalen skulle starte i januar for at følge regnskabsåret. De 400.000 kr. gik ikke ind på fælleskontoen som jo først blev oprettet i februar 2002. Pengene blev anvendt til dækning af omkostninger som han afholdt til oprettelse af kontoret. De fleste omkostninger blev betalt i januar. Efter 12. februar 2002 er samtlige hans provisionsafregninger gået ind på fælleskontoen. Det har kostet langt over en mio. kr. at oprette virksomheden. Baggrunden for at de 400.000 kr. ikke indgik i fællesskabet, og at han har hævet mere end Jør-
gen Nielsen, er bl.a. at han havde en risiko for betaling af ristorno.

Det var Jørgen Nielsen som holdt samtlige møder med edb-manden, og som derfor skulle sørge for at det blev lavet et program til afregning.

Da Jørgen Nielsen ikke vil ansættes, bortviste han ham. Han fandt ingen grund til at vente til januar, da Jørgen Nielsen ikke havde overholdt sin del af aftalen. Han bad edb-manden cleare Jørgen Nielsens pc, idet han ikke ønskede at Jørgen Nielsen havde virksomhedens mailadresser.

Forsikringsmægler Henrik Mønster har forklaret at han den 1. februar 2000 ind ledte samarbejde med Jørgen Nielsen om mæglervirksomhed i Herlev. Jørgen Nielsen havde en portefølje på 1,2 mio. kr., svarende til provision på ca. 100.000 kr. Omkring juni 2000 så han sig nødsaget til at standse samarbejdet på grund af manglende aktivitet. Da Jørgen Nielsen ikke ville overholde den indgåede kontrakt, kom det til en retssag hvor Henrik Mønster fik medhold.

Parternes argumenter:

Jørgen Nielsen har gjort gældende at det var uberettiget og i strid med parternes aftale af 11. februar 2002, der regulerer forholdet imellem dem, at bortvise ham. Aftalen kunne opsiges med tre måneders varsel til udgangen af året. Jørgen Ni-
elsen skal derfor have provision for hele 2003.

Aftalen var gældende fra den 1. januar 2002. Torben Lund Simonsen har derfor handlet uberettiget i forhold til Jørgen Nielsen ved ikke at medtage provisioner modtaget i januar 2002 i fællesskabet.

Jørgen Nielsen er endvidere i overensstemmelse med aftalen berettiget til at modtage 25 % af den samlede kundeportefølje. Porteføljen kan kapitaliseres til 287.833,25 kr.

Jørgen Nielsen har ikke misligholdt parternes aftale ved at indbetale nogle provisioner med en forsinkelse. Der er ikke handlet som sket for at unddrage fællesskabet beløbene. Jørgen Nielsen var materielt berettiget til beløbene; det ses af at han har et resttilgodehavende for 2002 såvel som for året 2003 indtil ophævelsen.

Jørgen Nielsen har forsøgt at begrænse sit tab bedst muligt.

Da aftalen er misligholdt, har Jørgen Nielsen krav på bod i henhold til bestemmelsen herom.

Jørgen Nielsen er endvidere i henhold til aftalen berettiget til at få udleveret forsikringsportefølje som svarer til 25 % af den samlede provisionsindtægt for 2003 som parterne har haft i fællesskabet Forsikringsmæglerne på Roskilde Lufthavn, og således give Jørgen Nielsen nødvendige oplysninger om disse kunder, hvorefter Jørgen Nielsen kan tage kontakt med disse for at bevare kunderelationerne. Subsidiært er Jørgen Nielsen berettiget til kompensation for ikke at få udleveret porteføljen.

Torben Lund Simonsen har anført:
Samarbejdsaftalen blev ophævet med rette. Jørgen Nielsen misligholdt den væsentligt ved at tilbageholde provisionsbeløb og ved at dække over det ved urigtige foregivender. Da ophævelsen var berettiget, er Jørgen Nielsen kun berettiget til at få udbetalt en forholdsmæssig andel af provisionsindtægten for 2003.

Hvis ophævelsen var uberettiget, skal Jørgen Nielsen have kompensation for hele 2003, men beløbet skal reduceres med det beløb som Jørgen Nielsen burde have tjent ved anden virksomhed i resten af 2003.

Torben Lund Simonsen skal ikke betale bod. Bestemmelsen herom vedrører kundekapring, ikke misligholdelse i almindelighed.

Jørgen Nielsen skal ikke have overført en del af kundeporteføljen. De forudsætninger som Torben Lund Simonsen havde for indgåelsen af samarbejdsaftalen er bristet, og det beror på Jørgen Nielsens forhold, herunder de oplysninger han gav i forbindelse med indgåelsen af aftalen, jf. i øvrigt aftalelovens § 30 og 33. Der skal følgelig heller ikke betales kompensation for manglende overførelse af kundemassen.

Rettens afgørelse:

Efter parternes aftale af 11. februar 2002 som trådte i stedet for deres aftale af 25. februar 2001 om kontorfællesskab, skulle samtlige provisioner uden undtagelse indsættes på fællesskabets bankkonto i Nordea. I fire tilfælde indsatte Jør-
gen Nielsen eller fik indsat provisioner for 2002 og 2003 på i alt 65.284 kr. på sin egen konto. Provisionerne blev overført til den fælles konto op til 5 måneder senere. Retten finder at Jørgen Nielsen misligholdt aftalen ved ikke at overføre provisionerne i takt med indbetalingerne til hans konto.

Retten finder imidlertid efter en samlet vurdering ikke at der foreligger en så væsentlig misligholdelse at Torben Lund Simonsen var berettiget til at ophæve parternes aftale og bortvise Jørgen Nielsen, således som det skete den 6. juni 2003. Retten har herved navnlig lagt vægt at Jørgen Nielsens tilbageholdelse af provisionerne, som det fremgår af de senere opgørelser, ikke medførte en berigelse for ham, og på at Torben Lund Simonsen selv tilsidesatte aftalen af 11. februar 2002 idet han ikke lod provision for januar 2002 på ca. 400.000 kr. indgå i parternes fælles provisionspulje, uanset at aftalen var gældende med virk-
ning fra den 1. januar 2002.

Aftalen burde således ikke have været ophævet, men Torben Lund Simonsen kunne i henhold til aftalen af 11. februar 2002 have opsagt den med tre måneders varsel til den 1. januar 2004.

Jørgen Nielsen fik med uregelmæssige mellemrum a conto betalinger a 25.000 kr., og det er ikke godtgjort at han gjorde indsigelse over for Torben Lund Simonsen herimod. Retten er enig med Torben Lund Simonsen i at det i forsikringsbranchen ikke er muligt at afregne provision på månedsbasis idet der er risiko for tilbagebetaling af provisioner på grund af ristorno. Der foreligger således ikke misligholdelse fra Torben Lund Simonsens side på dette punkt.

Parterne er enige om den beløbsmæssige opgørelse for 2003, men der er tvist om, hvorvidt Jørgen Nielsen skal have provision for hele 2003 eller kun frem til den 6. juni 2003. Retten finder at Jørgen Nielsen har krav på erstatning for perioden frem til den 1. januar 2004 hvor han kunne være opsagt i henhold til parternes aftale. Tabet kan ikke opgøres som 25 % af den samlede provision i virksomheden, blandt andet fordi Jørgen Nielsen kunne have begrænset sit tab ved at medtage Alkaline som kunde således som han var blevet tilbudt. Jørgen Nielsens opgørelse af erstatning kan derfor ikke anvendes. Retten fastsætter derfor
erstatningen for 2003 skønsmæssigt til 100.000 kr. hvor til kommer 13.858 kr. for perioden indtil ophævelsen som parterne er enige om.

Retten er enig med Jørgen Nielsen i at porteføljen den 1. januar 2004 skulle være delt i overensstemmelse med aftalen af 11. februar 2002 efter hvilken Jørgen Nielsen skulle have 25 % af den samlede portefølje. Der er ikke grundlag for at tilsidesætte aftalen om deling efter aftalelovens § 30 eller 33. Efter forklaringerne om baggrunden for aftalen, herunder om parternes funktioner i samarbejdet som henholdsvis administrator og sælger, kan det ikke antages at Torben Lund Simonsens forudsætninger om størrelsen af den portefølje som Jørgen Nielsen indskød, var afgørende for indgåelsen af aftalen af 11. februar 2002 på en sådan måde at aftalen om deling af porteføljen efter opsigelse skal være uvirksom. Jørgen Nielsen skal derfor have udleveret 25 % af den samlede portefølje i henhold til bestemmelsen i stk. 2 i afsnittet om "Opsigelse af samarbejdet" i parternes aftale af 11. februar 2002.

Retten finder ikke at Jørgen Nielsen har godtgjort at han har lidt et tab ved ikke at få sin portefølje udleveret, og han skal derfor ikke tilkendes erstatning for 2004.

Bestemmelsen om betaling af en bod på 200.000 kr. såfremt aftalen overtrædes, må efter dens placering og efter en naturlig læsemåde forstås således at den alene vedrører bestemmelsen om kundekapring. Jørgen Nielsen har derfor ikke krav på betaling af bod.

Parterne er enige om at Jørgen Nielsens tilgodehavende for 2002 udgør 6.700 kr., og Jørgen Nielsens samlede pengekrav er herefter 120.558 kr.

Thi kendes for ret:

Inden 14 dage skal Torben Lund Simonsen til Jørgen Nielsen betale 120.558 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 8. august 2003.

Torben Lund Simonsen skal til Jørgen Nielsen udlevere en forsikringsportefølje svarende til 25 % af den samlede provisions-indtægt for 2003 i virksomheden Forsikringsmæglerne på Roskilde lufthavn.

Torben Lund Simonsen skal inden 14 dage til Jørgen Nielsen betale 25.000 kr. i sagsomkostninger.

Kai Frederiksen Jens Feilberg Bent Nyløkke Jørgensen

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»