Om rækkevidden af markedsføringslovens § 4 stk. 2

Resumé

Om rækkevidden af markedsføringslovens § 4, stk. 2, herunder navnlig om bestemmelsen indebærer en pligt til at udlevere oplysninger og materialer vedrørende garantigenstanden.

Dom i sagen H-129-01 


Jørgen A. Rygaard
(Advokat Finn Roger Nielsen)
mod
DaimlerChrysler Danmark A/S
(Advokat Frank Bøggild)

Indledning og påstande

Denne sags hovedspørgsmål er, om sagsøgte, DaimlerChrysler Danmark A/S, i forbindelse med nogle ydede garantiarbejder på sagsøger, Jørgen A. Rygaards, bil, i medfør af markedsføringslovens § 4, stk. 2, er forpligtet til at udlevere en række op-
lysninger og materialer vedrørende bilen, og om Jørgen A. Rygaard skal betale for leje af en bil, som han fik stillet til rådighed i forbindelse med en reparation.

Jørgen A. Rygaard har endeligt nedlagt påstand om, at DaimlerChrysler Danmark
A/S tilpligtes at anerkende, at det er i strid med markedsføringslovens § 4, stk. 2, og
direktiv 99/44, når DaimlerChrysler Danmark A/S ikke vil udlevere følgende materi-


- 2 -

ale vedrørende Jørgen A. Rygaards Mercedes-Benz E420, stelnr.
WDB2100721A262948.

A. Udskiftede dele fra ESP-systemet fra Jørgen A. Rygaards ovennævnte bil i
forlængelse af værkstedsreparation i perioden 29. juni 2001 til 20. juli 2001.
B. Kopi af udførte tests på udskiftede dele fra ESP-systemet fra Jørgen A. Ry-
gaards Mercedes-Benz E420.
C. Kopi af komplet systemtest fra DaimlerChrysler Danmark A/S' Star-
diagnosis edb-system, hvorunder der er sket udlæsning af samtlige fejlkoder,
jf. brev af 20. juli 2001 fra DaimlerChrysler Danmark A/S.
D. (frafaldet)
E. En komplet historisk vehicle story/sygejournal på Jørgen A. Rygaards Mer-
cedes-Benz E420, der dækker tiden efter Jørgen A. Rygaards køb af bilen,
omfattende alle værkstedsregistreringer i England i perioden 2. november
1996 til 4. februar 1997 og/eller alle værkstedsregistreringer hos Mercedes-
Benz, Dynamovej, Herlev i Danmark fra 1. januar 1999 til d.d.

Jørgen A. Rygaard har overfor den af DaimlerChrysler Danmark A/S selvstændigt
nedlagte påstand påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre
beløb end påstået.

DaimlerChrysler Danmark A/S har påstået frifindelse og nedlagt selvstændig på-
stand om, at Jørgen A. Rygaard skal betale 23.065 kr. med procesrente fra den 13.
februar 2002.

Denne sag blev anlagt den 14. december 2001.

Sagens omstændigheder

Jørgen A. Rygaard købte i oktober 1996 en ny Mercedes-Benz E420 hos autoriseret
Mercedes-Benz forhandler, Henry Petersen A/S. Bilen blev bragt til England umid-
delbart efter og indregistreret på engelske nummerplader, idet Jørgen A. Rygaard
samme år var flyttet til England med sin familie.


- 3 -

Umiddelbart efter købet opstod der øjensynligt problemer med bilens ESP-system
(elektronisk stabilitetsprogram).

ESP-systemet er et avanceret elektronisk system, som har til formål at forbedre køre-
stabiliteten og traktionsevnen i alle køresituationer. Systemet supplerer funktionerne
ABS og ASR (anti-spin regulering). En over- eller understyring af vognen modvirkes
gennem afbremsning af hjulene. ESP-systemet kan frakobles manuelt ved hjælp af en
kontakt i bilens midterkonsol, hvilket kan være relevant ved kørsel med snekæder, i
sne, på sand eller grus.

Det fremgår af instruktionsbogen, at hvis ESP-kontrollampen i kombiinstrumentet
lyser konstant, når motoren er i gang, foreligger der en fejl. ESP-systemet skal i givet
fald snarest muligt efterses på et Mercedes-Benz serviceværksted.

På grund af bl.a. problemer med bilens ESP-system blev bilen angiveligt flere gange
indleveret på et autoriseret Mercedes-Benz værksted i Sunningdale, England. I for-
bindelse med værkstedsbesøgene blev bilen tilkoblet det autoriserede værksteds com-
puter, som søgte fejl på bilen.

Af et såkaldt HHT printout (udskrift af resultatet af computerfejlsøgning på bilen) fra
værkstedet i Sunningdale, dateret henholdsvis den 27. juli 1998, og en udskrift af 27.
oktober 1999 fra samme, hvilke udskrifter angives at dække perioden 5. februar 1997
til 27. oktober 1999, fremgår det, at der er registreret en række fejl i bl.a. bilens ESP-
system.

Jørgen A. Rygaard var utilfreds med, at bilen efter hans opfattelse ikke kunne repare-
res på en vedvarende og tilfredsstillende måde, og skrev den 4. august 1999 til Mer-
cedes-Benz i Tyskland. Brevet blev overgivet til besvarelse til Mercedes-Benz i
Danmark, som i brev af 30. august 1999 henviste Jørgen A. Rygaard til at tage kon-
takt til forhandleren i Hørsholm, hvor bilen kunne blive gennemgået af en af deres
specialister.

Den 31. august 1999 havde bilen under kørsel i Danmark et nedbrud. Bilen blev
bragt til Mercedes-Benz København A/S i Herlev. Af et HHT-Ausdrück (udskrift af


- 4 -

resultatet af computerfejlsøgning på bilen) af 1. september 1999 fremgår det, at der
er registreret en fejl i ESP-systemet.

Efter den konstaterede fejl i ESP-systemet den 31. august 1999 skrev Jørgen A. Ry-
gaard den 3. september 1999 på ny til Mercedes-Benz i Tyskland. I et brev af 28.
september 1999 anbefalede Mercedes-Benz i England Jørgen A. Rygaard at tage
kontakt til den forhandler, som han købte bilen af i Danmark.

Der pågik herefter i 1999 en række yderligere drøftelser mellem Mercedes-Benz
Danmark A/S og Jørgen A. Rygaard om en mulig løsning på de udestående spørgs-
mål, herunder om en ophævelse af handlen, udbedring af fejlene pr. kulance eller
under garantien, eller om der eventuelt skulle ydes en ny garanti. I brev af 5. oktober
1999 tilbød Mercedes Benz Danmark at stille lånebil til rådighed, mens bilen var på
værksted for teknisk gennemgang, samt anerkendte, at der var reklameret vedrørende
ESP-systemet inden for 12 måneders reklamationsfristen.

Efter at bilen var blevet gennemgået, meddelte Mercedes-Benz Danmark i brev af
19. oktober 1999 Jørgen A. Rygaard følgende.:

"I fortsættelse af vort møde den 15. oktober 1999 i Herlev vender vi tilbage med status og vor
stillingtagen.

Vi har haft Deres bil til gennemgang i Herlev hos Mercedes-Benz København AS i dagene 13.
til 15. oktober 1999. Vor specialist fra Mercedes-Benz Danmark har testet bilen ved hjælp af
vort Star-Diagnosis system, som er installeret hos 850 autoriserede Mercedes-Benz forhandlere
worldwide og er det bedste diagnoseudstyr, der findes indenfor automobil-industrien i dag. Vi
har fundet de samme fejl, som da bilen blev testet den 1. september 1999. Fejlene er som føl-
ger:

1.
Fejl i motorens styreenhed.
2.
Fejl i spæjdhus. [spjældhus]
3.
Fejl i ESP-relæ.
4.
Fejl i Ratvinkelsensor.

Vi tilbød Dem i fredags, som vi også har gjort tidligere, at udbedre ovenstående fejl uden be-
regning, samt at stille en lånebil til Deres rådighed i de 2 dage reparationen varer. Vort tilbud
er stadig gældende.
...."


- 5 -

Ved gennemgangen af bilen i perioden 13.-15. oktober 1999 blev der ikke udskrevet
en ny rapport (HHT-Ausdrück).

Drøftelserne og fremsatte nye forligsforslag mundede imidlertid ikke ud i en konkret
aftale.

Der pågik i foråret 2000 yderligere drøftelser mellem Jørgen A. Rygaard, Mercedes-
Benz Danmark og Mercedes-Benz Danmarks advokat. I et brev af 31. marts 2000
meddelte Mercedes-Benz Danmarks advokat bl.a., at Mercedes-Benz Danmark var
indstillet på pr. kulance og uden omkostninger for Jørgen A. Rygaard at afhjælpe
eventuelle mangler ved bilen samt gratis at stille en lånebil til rådighed i den periode,
afhjælpningen af eventuelle mangler og fejl skulle foregå.

Jørgen A. Rygaard rettede henvendelse til FDM. I brev af 19. september 2000 tilbød
Mercedes Benz Danmarks advokat pr. kulance en vederlagsfri reparation af bilens
fejl og mangler samt fremsendte en computerudskrift over reparationer foretaget i
perioden 5. februar 1997 til 27. oktober 1999. Mercedes Benz har under sagen oplyst,
at de ikke er i besiddelse af yderligere oplysninger om bilens ESP-system for denne
periode. En kulancemæssig afhjælpning afvistes i et brev af 20. oktober 2000 fra
FDM til Mercedes-Benz Danmarks advokat, og det blev præciseret, at det var Jørgen
A. Rygaards primære ønske, at bilen blev taget tilbage, da Jørgen A. Rygaard ikke
længere havde tiltro til, at Mercedes-Benz evnede at løse problemet.

Drøftelserne om bilen fortsatte i 2001. Af brev af 27. juni 2001 fra Mercedes-Benz
Danmark til Jørgen A. Rygaard fremgår bl.a.:

"Efter modtagelsen af Deres brev af den 20. juni 2001, bekræfter vi hermed at vi afhjælper de
reklamerede forhold vedrørende ESP-systemet i Deres bil.

De udskiftede reservedele vil blive omfattet af en 12-måneders reklamationsret regnet fra mon-
teringsdatoen. De af reklamationsretten omfattede reservedele vil fremgå af den fakturakopi,
som De modtager kort efter reparationen.

I forbindelse med bilens afhentning samt udlevering af erstatningsbil i reparationsperiode, til-
byder vi Dem følgende:


- 6 -

Vi afhenter Deres bil på Parkovsvej 40, 2820 Gentofte fredag den 29. juni cirka kl. 11 og stiller
samtidig en erstatningsbil fra Avis til rådighed for Dem.

Vore teknikere vil udbedre de reklamerede forhold og herefter prøvekøre Deres bil. Vi forven-
ter, at De vil kunne få bilen retur senest den 16. juli 2001. Efter reparationen sender vi Dem en
teknisk rapport med beskrivelse af reparationsforløbet.

Den tekniske rapport vil pga. sommerferien først være tilgængelig for Dem i løbet af august
måned 2001.
......"

Brevet gav Jørgen A. Rygaard anledning til en række bemærkninger, som blev sendt
i brev af 27. juni 2001 til Mercedes-Benz Danmarks advokat.

Mercedes-Benz Danmark svarede Jørgen A. Rygaard med følgende brev af 28. juni
2001:

"Efter modtagelsen af Deres brev af 27. juni 2001, tilbyder vi Dem følgende i forbindelse med
udbedring af de reklamerede forhold:

Vi tilbyder Dem 1 års garanti på ESP-relaterede fejl og mangler ved Deres Mercedez-Benz
med stelnr. 210072 1A 262948 og 1 års garanti på de udskiftede reservedele i forbindelse med
reparationen som finder sted i uge 27.

Vi beder Dem venligst bekræfte, at udbedringen kommer til at forløbe som nævnt i vort brev af
27. juni 2001.
...."

Dette brev besvarede Jørgen A. Rygaard samme dag således:

"På given foranledning og jfr. Deres seneste brev af i dag skal jeg hermed bekræfte, at jeg ac-
cepterer den køreplan for det omtalte ESP-udbedringsarbejde, der er skitseret i Deres skrivelse
af i går den 27.ds., - forudsat Mercedes-Benz Danmark i morgen ved 11-tiden selv afhenter vor
E 420 på nedenstående Gentofte-adresse og samtidig stiller en erstatningsbil af tilsvarende
størrelse til vor disposition indtil vores egen bil returneres til Gentofte efter endt reparation i
midten af næste måned.

Familien på i alt 5 voksne (min kone og mig og 3 voksne børn + bagage) skal bl.a. en tur til
Frankrig + England, hvorfor De må forstå, at vi ikke kan køre godt 3.000 km. i en bil, der er
mindre end vor E 420. I den forbindelse er erstatningsbilens motorstørrelse og selve bilmærket
selvsagt af mindre betydning, uagtet et vist volumen og automatgear bestemt er ønskeligt."


- 7 -


Bilen blev bragt til reparation hos Mercedes Benz København i Herlev. Som erstat-
ningsbil fik Jørgen A. Rygaard en Audi A6 fra biludlejningsfirmaet Europcar-
Østergaard.

Efter at Mercedes Benz i Herlev mente at have repareret bilen, sendtes den 20. juli
2001 sendte Mercedes-Benz Danmark følgende brev til Jørgen A. Rygaard:

" Efter at have haft Deres bil til reparation, vender vi hermed tilbage til Dem med information
omkring de udbedrede forhold.

Vi har udskiftet følgende:

ESP relaterede udskiftninger:
1. ESP styreenhed
2. Ratvinkelsensor
3. Ladegenerator

Kombiinstrument
1. Kombiinstrument udskiftet

ESG
1. Pga. at bilen til tider ikke kunne gå i femte gear er ESG (gearkasserelæ) udskiftet

Efter reparationen er foretaget, er der yderligere foretaget en komplet systemtest med udlæs-
ning af samtlige fejlkoder. Efter to ugers kørsel er bilen konstateret fejlfri.

Udgifterne til ovenfor nævnte reparationer afholdes af Mercedes-Benz Danmark, som samtidig
giver et års garanti for de udskiftede reservedele.

Ud over de reklamerede forhold, har vore teknikkere bemærket nedenstående punkter, som bør
kontrolleres og evt. repareres for at opnå den optimale kørekomfort - og sikkerhed.

Nedenstående punkter er ikke relaterede til den verserede reklamationssag, hvorfor dette blot
bringes til Deres kendskab med et råd om at få dette kontrolleret. Udgifter til nedenstående af-
holdes derfor ikke af Mercedes-Benz Danmark.

1. Styretøj bør kontrolleres - evt. udmåles
2. Dæk bør skiftes, da disse ikke længere er runde
3. Motorgang bør kontrolleres og udmåles
4. Xenon lampe i højre side er defekt


- 8 -


Deres bil står klar til afhentning hos Mercedes-Benz København AS i Herlev. Aflevering
af lejebilen kan samtidig finde sted og denne bør seneste være ombyttet den 26. juli 2001.

Efter at have udbedret de af dem reklamerede forhold, betragter vi sagen som afsluttet fra vor
siden og vi har givet Dem 1 års garanti på ESP relaterede forhold, som har sammenhæng med
de tidligere reklamationer.
........."

Jørgen A. Rygaard rejste i breve af 23. og 27. juli 2001 til Mercedes-Benz Danmark
A/S en række spørgsmål til reparationen. Brevene blev besvaret ved brev af 2. august
2001 fra Mercedes-Benz Danmarks advokat til Jørgen A. Rygaard, hvoraf fremgår
bl.a.:

" Mercedes-Benz Danmark AS har ved brev af den 20. juli 2001 meddelt Dem, at de konstate-
rede mangler i relation til ESP-systemet er blevet afhjulpet og endnu en gang bekræftet den 1-
årige garanti for dette arbejde.

Min klient har hermed opfyldt den med Dem indgåede aftale, idet min klient tidligere har op-
lyst, at den tekniske rapport først vil blive fremsendt i løbet af august måned d.å.

Deres bil har siden den 20. juli 2001 stået klar til afhentning hos Mercedes.

De af Dem nu fremsatte krav er uden hold i den indgåede aftale og er i det hele uacceptable.

Såfremt den af min klient udleverede lånebil ikke er tilbageleveret af Dem senest mandag, den
6. august 2001, vil der uden yderligere varsel blive iværksat fogedforretning med henblik på
bilens tilbagetageIse.

Afslutningsvis bemærkes, at yderligere henvendelser - skriftlige eller telefoniske ­ fra Dem ik-
ke vil blive besvaret.
....."

Mercedes-Benz Danmark AS indgav den 16. august 2001 en begæring til fogedretten
i Gentofte om udlevering af den Audi A6, som var stillet til rådighed for Jørgen A.
Rygaard under reparationsarbejderne. Den 5. september 2001 satte fogedretten Mer-
cedes-Benz Danmark A/S i besiddelse af køretøjet, hvilket efter kære fra Jørgen A.
Rygaard blev stadfæstet af Østre Landsret den 1. oktober 2001.


- 9 -

I forbindelse med værkstedsarbejderne udført i sommeren 2001 blev der fra Merce-
des-Benz København A/S udarbejdet en proformafaktura, hvoraf det fremgår, at der
er udskiftet en række dele. Det samlede fakturabeløb er opgjort til 31.591,25 kr.

Af en udateret "Tekniskrapport fra Mercedes-Benz Danmark skrevet af vor Tekniske
chef Frank Vad" fremgår:

" 1. Generelt var køretøjet meget misligholdt ved modtagelsen og bar kraftigt præg af at være
henstillet uden fornøden konservering eller vedligeholdelse. I instruktionsbogen er der angivet,
at bilen skal konserveres inden længere tids henstilling. Dette er tydeligvis ikke sket. En del af
de skader der forefandtes på køretøjet kan have en oprindelse fra defekt batteri og generator,
hvilket igen kan falde tilbage på vedligeholdelsen. Fotodokumentation vedlagt [...]

2. Der blev konstateret en defekt i det kabel der er hovedstrømførende mellem ESP styreenhed
pin 36 og ESP hydraulikenheden pin 9. Denne fejl kan ikke umiddelbart diagnosticeres af de
elektroniske styreenheder men vil fremstå som underspænding eller som misvisende fejlindika-
tioner på komponenter som reelt er ubehæftede med fejl. De har sikkert også tidligere ført til
sporadiske fejlindikationer på ESP-systemet, hvilket bla fremgår af tidligere fejludlæsning fra
den 01.09.99. Fotodokumentation vedlagt [...]

3. Kommentarer til proformaregning, som opsummering:

· Pakningssæt: utæthed på højre ventildæksel som bevirkede olietilsøling af motor og
generator. Pakning taget på kulance.

· Generator: generator defekt sandsynligvis som følge af tværkortsluttet batteri hvilket
kan skyldtes for lang tids stilstand uden foreskrevet efterladning. Olietilsølingen kan
isolere generatoren, men ikke beskadige den permanent.

· Kontaktspiral: udskiftet I forbindelse med udskiftningen af styrevinkelsensoren ( sen-
sor 000542641805) som er teknisk ændret.

· Kombiinstrument: instrumentet udvist markante fejl som ikke umiddelbart relatere til
ESP problemstillingen, men vi valgte en udskiftning idet vi ikke ønsker at tilbageleve-
re bilen med en sådan fejl. Fejlen kan have en relation til det defekte batteri og gene-
rator.

· Batteriet var ved modtagelsen helt afladet og modtog ikke længere påladning ( sulfate-
ret batteriplader). En udskiftning ubetinget påkrævet før videre diagnosticering mu-
ligt.


- 10 -

· Sensor: styrevinkelsenssor udskiftet grundet tidligere fejlindikering fra rapport
01.09.99/ fax 15.10.99 til PKW teknik.

· Styrerelæ 022 545 66 32: ESP styreenhed udskiftet grundet aktuelt fejlkode C1504-
008 "Derzeit kein fehlertext festgelegt", som telefonisk er decifreret til at omhandle
styreenheden. Fejlen var present og kunne ikke slettes, hvilket signalere permanent
fejl i enheden.

· Styreenhed 026 545 72 32 26: styreenheden for automatgear udskiftet på baggrund af
tidligere fejlindikationer og presente fejl I EGS styreenheden som omhandler CAN
kommunikation med ME-motorstyring, og styring traktion (ESP-styring) CAN kom-
ponenter i EGS sansynligvist defekte. Denne fejl kan påvirke kommunikationen mel-
lem ESP og ME, som der tidligere er indikeret.

· Puffer: Gummiophæng for luftfilterkasse. Udskiftet grundet ælde, og de oprindelige
kunne ikke genanvendes.

· Syresæt indgår under udskiftning af batteri, idet dette er tøropladet fra lager.

· Brænder XENON: Det var nødvendigt at udskifte denne idet den var defekt og køretø-
jet derfor ikke opfyldte lovens krav om kørelys.

· 12 V 5W BA15G: to alm. Markeringslamper som udskiftets af samme årsag som
XENON-lampen"

I en faktura fra EuropcarØstergaard til Mercedes-Benz København A/S for leje af
erstatningsbil Audi A6 for perioden 29. juli 2001 til 28. august 2001 er fakturatotal-
beløbet opgjort til 23.065 kr. I rubrikken "Forf.dato" er anført "0000.00.00".

Forklaringer

Jørgen A. Rygaard har forklaret, at han er lungekirurg, og at han arbejder i Eng-
land.

Han købte bilen i oktober 1996. Dagen efter, at han havde købte bilen, blev den bragt
til England, hvor den blev indregistreret på engelske nummerplader. Han betalte
388.357 kr. ex. moms for bilen. Der svares ikke registreringsafgift i England.


- 11 -

Allerede i november 1996 oplevede han det første ESP-relaterede "break down".
Nedbruddet medførte, at motorens omdrejninger gik ned, hvorefter bilen gik helt i
stå. Efter ½ til ¾ time lykkedes det ham at få startet bilen. Det fremgår af instrukti-
onsbogen, at hvis ESP-kontrollampen lyser konstant, skal bilen snarest muligt efter-
ses på et Mercedes-Benz serviceværksted. Han kørte derfor bilen til værkstedet i
Sunningdale. Han frakoblede ESP-systemet manuelt. Bilen blev undersøgt på værk-
stedet, og det blev oplyst, at værkstedet ikke kunne finde fejlen. Han fik besked på, at
han skulle vende tilbage, hvis han kom ud for lignende nedbrud.

Over den næste 3-års periode var bilen udsat for en række nedbrud i ESP-systemet.
Nedbruddene lignede det første nedbrud i november 1996. Der var tale om i alt 12
nedbrud i ESP-systemet, mens bilen var i England. I hvert fald i 2 tilfælde havde
værkstedet i en længere periode bilen til eftersyn. I disse perioder, vist nok henholds-
vis 14 dage og 4 uger, fik han stillet en gratis lånebil til rådighed. Han ved ikke, hvad
værkstedet gjorde for at udbedre fejlene, men han er bekendt med, at værkstedet
havde det relevante værktøj til at løse opgaven. Han fik ikke nogen konkrete oplys-
ninger om, hvad der var galt med ESP-systemet, men han fik dog oplyst, at værkste-
det havde sendt nogle dele til Stuttgart til nærmere analyse, men at der ikke var fun-
det fejl på disse dele. Med almindelige serviceeftersyn og forskellige andre fejl har
han i alt henvendt sig 25-30 gange til værkstedet i Sunningdale.

HHT-udskriften, dateret den 27. juli 1998, fik han udleveret fra Graham Marsh den
27. oktober 1999. Graham Marsh var ansat på værkstedet i Sunningdale. Da han fik
udskriften, dateret den af 27. oktober 1999, var bilen i Danmark, fordi han blev hen-
vist til at få efterset bilen dér. Han rekvirerede udskriften i England, fordi han blev
bedt om det af Mercedes-Benz i Danmark.

Grunden til, at han skrev til Mercedes-Benz ledelse i Tyskland, var, at han ville have
en afklaring på problemerne. Bilen havde haft et alvorligt og farligt ESP-nedbrud,
mens hans kone kørte på en stærkt befærdet motorvej nær London.

Han bragte bilen til Danmark for at få den undersøgt dér. Den 31. august 1999 havde
bilen under kørsel i København endnu et ESP-nedbrud. Bilen blev bragt til Merce-
des-Benz København i Herlev. I forbindelse med værkstedsbesøget fik han udskrif-
ten af 1. september 1999, hvoraf det fremgår, at der er en fejl i ESP-systemet. Bilen


- 12 -

har stået ubrugt i garage i Danmark siden 1999 bortset fra kørsler til værksted og
enkelte mindre ture med henblik på at få "rørt" bilen.

Det lykkedes ham at få et møde med Mercedes-Benz i Danmark. Mødet blev afholdt
den 5. oktober 1999. I mødet deltog Thomas E. Larsen og Mette Heering Nielsen. De
gennemgik sagen i forhold til udskrifterne, som angav fejlene på bilen. De havde
problemer med at finde frem til en samlet forståelse og løsningsmuligheder, som
kunne opstilles. Frem til den 15. oktober 1999, hvor der blev afholdt et nyt møde, var
bilen til gennemgang på værksted. På mødet den 15. oktober 1999 blev det på ny
diskuteret, hvad der kunne gøres for at få løst problemerne. Han var ikke tilfreds med
de løsningsmodeller, som blev foreslået. Han ville have klare linjer, inden man gik i
gang med arbejdet. I den følgende periode drøftede de en løsning dog uden at komme
frem til et resultat. Han rettede derfor henvendelse til FDM og Forbrugerombuds-
manden. FDM indtrådte i sagen, hvorimod han fra Forbrugerombudsmanden fik op-
lyst, at Forbrugerombudsmanden ikke havde ressourcer til at gå ind i sagen.

Det er korrekt, at han indgik den aftale, som er kommet til udtryk i brevene af 27.
juni 2001 og 28. juni 2001 fra ham og Mercedes-Benz Danmark. Der er ikke andet
aftalegrundlag end det, som kommer til udtryk i brevene, og han er ikke mundtligt
blev lovet mere end det, der fremgår af brevene. Aftalen skulle bringe sagen til en
afslutning.

Som en del af bilens pris har han betalt for sin mobilitet. Han fik ikke en kopi af leje-
kontrakten, da han fik udleveret den Audi A6, som blev stillet til rådighed som låne-
bil i reparationsperioden. Han bemærkede, at der lå en registreringsattest i bilen. Han
var ikke bekendt med, at Mercedes-Benz Danmark havde lejet bilen, og han fik ikke
nogen oplysninger om det, da han fik udleveret bilen. Værkføreren sagde ikke noget
om, at det var en lejebil, og at der skulle betales for den. Det undrede ham godt nok,
at han fik en Audi stillet til rådighed, men det var dybest set ikke hans problem, da
det fremgik af aftalen, at han skulle have stillet en gratis lånebil til rådighed i repara-
tionsperioden. Han bemærkede ikke, at der stod "Avis" i brevet af 27. juni 2001.

Han var i Danmark, da han fik brevet af 20. juli 2001. Han kørte hen til værkstedet
for at hente sin bil. Han fik udleveret nøglen og kørte en tur. Bilen rystede og hakke-
de. Da han havde kørt en prøvetur, rettede han henvendelse til værkføreren og bad


- 13 -

ham køre en tur, hvilket værkføreren imidlertid afviste. Han kunne ikke få oplysnin-
ger om, hvad der var lavet på bilen, og om den var i orden. Værkføreren ville ikke
give ham nærmere oplysninger herom. Det var tydeligt, at bilen ikke var i orden. Han
kunne regne ud, at spjældhuset ikke var repareret. Hvis bilen havde været i orden,
ville han have kørt hjem i den. Da bilen ikke var i orden, stillede han den og kørte
hjem i lånebilen. Han ville ikke aflevere lånebilen, fordi han ikke havde fået den for-
nødne dokumentation for, at bilen var i orden.

Han kan ikke huske, om han fik proformafakturaen, før han fik den tekniske rapport.
Han havde en forventning om, at den tekniske rapport, som er omtalt i aftalen, ville
opfylde de krav, som fordres efter markedsføringslovens § 4, stk. 2, hvilket det viste
sig, at den ikke gjorde. Han regnede også med, at de reservedele, som var udskiftet,
var sendt til Stuttgart med henblik på nærmere undersøgelse. Endvidere fremgik det
ikke klart af proformafakturaen, hvad der var skiftet i relation til ESP-systemet, og
det fremgik f.eks. ikke af proformafakturaen, at den ledning, som det af den tekniske
rapport fremgår, var udskiftet, reelt var udskiftet. Bilen kunne ikke identificeres i den
tekniske rapport, hvilket også var utilfredsstillende, ligesom der ikke var vedlagt en
fuldstændig systemudskrift.

Første gang, han blev bekendt med, at der var tale om en lejebil, var den 6. septem-
ber 2001. Fakturaen for leje af bilen har han først set under denne retssag.

Henrik Lessel har forklaret, at han de seneste 4 år har været direktionsmedlem og
vice president i DaimlerChrysler Danmark A/S. Selskabet hed tidligere Mercedes-
Benz Danmark A/S. DaimlerChrysler Danmark A/S ejer retailforretningen Daim-
lerChrysler København A/S, som ligger i Herlev. DaimlerChrysler Danmark ejes 100
% af DaimlerChrysler AG.

Da han tiltrådte sin nuværende stilling i DaimlerChrysler Danmark A/S, fik han an-
svaret for sagen med Jørgen A. Rygaard. Han hørte første gang om sagen i september
1999.

Det er DaimlerChrysler Danmark A/S, der endeligt godkender garanti- og kulancear-
bejder og refunderer de enkelte værksteders fakturerede udgifter hertil. Daimler-
Chrysler Danmark A/S har ikke eget værksted, men har ansat en ekspertstab, som på


- 14 -

daværende tidspunkt bestod af bl.a. Frank Vad og Erik Lauridsen. Ekspertstaben
assisterer på de respektive værksteder i sager, hvor der er særlige problemer.

Det er væsentligt, at de reservedele, som udskiftes i garanti og kulancesager, opbeva-
res af de respektive værksteder, da DaimlerChrysler Danmark A/S fører kontrol med,
at indrapporterede og fakturerede garanti- og kulancearbejder er udført. Sådanne ud-
skiftede reservedele skal normalt opbevares i 6 måneder fra den udførte reparation.
Det er ikke normalt, at udskiftede reservedele i henhold til garanti- og kulancearbej-
der udleveres til kunden. Det er ikke normalt at sende udskiftede dele til Tyskland
med henblik på, at delene undersøges nærmere dér.

HHT-fejlsøgesystemet er forgængeren for Star-diagnosesystemet, som er det compu-
terfejlsøgesystem, som anvendes i dag.

ESP-systemet var ikke sædvanligt i bilmodeller fra 1996. Det var kun de største mo-
deller, som var forsynet med systemet. Det er ikke farligt, hvis systemet ikke virker.
Bilen vil under nedbrud fungere som en almindelig bil uden ESP-system.

Han har godkendt aftalen, som kom til udtryk i brevene af 27. juni 2001 og 28. juni
2001. Der er ikke aftalt andet end det, som fremgår af brevene, og aftalen vedrører
alene ESP-problematikken.

Det var Frank Vad og hans mandskab, som skulle stå for den praktiske gennemgang
af bilen. Han gav Frank Vad en meget klar besked om, at fejlen i ESP-systemet skul-
le findes, uanset hvor lang tid det tog. Han fik fra Frank Vad oplyst, at årsagen til
fejlen i ESP-systemet var fundet, og at en knækket ledning ved ratstammen skulle
være årsagen til problemet. Ledningsdelen er ikke opregnet på proformafakturaen,
fordi der alene er tale om udskiftning af en ledningsstump til ganske få kroner. Det,
der fremgår af proformafakturaen, ligger i øvrigt ud over, hvad der var aftalt, og
DaimlerChrysler Danmark A/S har været "large" ved reparationsarbejdet udført i
sommeren 2001. Bilen blev prøvekørt, og ESP-systemet fungerede, som det skulle.
Fejlen var fundet. Det blev drøftet, at bilen så ud til at have stået stille i lang tid uden
at være brugt.


- 15 -

Punkt 1-4 i brevet af 20. juli 2001 fra DaimlerChrysler Danmark A/S til Jørgen A.
Rygaard under punktet "ESG" vedrører ikke ESP-systemet.

Den tekniske rapport er i overensstemmelse med det, som var aftalt. Rapporten er
langt mere omfattende end det, som normalt ydes i lignende situationer. Det er ikke
sædvanligt, at der medsendes udskrifter, tests mv., og sådanne findes nødvendigvis
ikke.

Han er ikke bekendt med, om de udskiftede dele fra ESP-systemet fra værkstedsrepa-
rationen i perioden 29. juni 2001 til 20. juli 2001 findes i dag. Der foreligger ikke
nogen kopi af udførte tests på udskiftede dele fra ESP-systemet fra Jørgen A. Ry-
gaards bil. Det beror på en misforståelse, at bilen har en "sort boks". Fejlsøgning
foregår på den måde, at bilen opkobles på computeren, når bilen kommer ind på
værkstedet, hvorefter der køres en fejlsøgning på bilen. Mekanikeren arbejder ud fra
denne fejlsøgning. Når reparationen er udført, foretages der en ny fejlsøgning, der
gerne skulle vise, at der ikke længere er fejl på bilen. De loggede oplysninger slettes
normalt. Det er muligt at gemme og udskrive disse søgninger på værkstedets compu-
ter, men det sker ganske sjældent i praksis. En kopi af komplet systemtest fra Star-
diagnosis systemet, hvorunder der er sket udlæsning af samtlige fejlkode, findes der-
for ikke. Når en fejl er rettet, kan der gives en "ren" test, der vil vise, at der ikke er
fejl på bilen. Det er muligt ud fra værkstedskort, fakturaer mv. at finde frem til, hvil-
ke værkstedsarbejder der er foretaget på en bil, men der er tale om et noget omfat-
tende manuelt arbejde.

Beløbet på 23.065 kr. for leje af bil hos EuropcarØstergaard er betalt, hvilket han har
undersøgt i forbindelse med denne sag.

Frank Vad har forklaret, han har været ansat som teknisk chef i DaimlerChrysler
Danmark A/S, men at han i dag er teknisk direktør i Alfa Romeo Danmark. Han er
uddannet mekaniker og arbejdede fra 1988 for Bosch, som producerer teknisk udstyr
til biler. Han blev ansat i Mercedes-Benz Danmark i 1997. Han hørte første gang om
denne sag i 2000.

Det var Erik Lauridsen, som stod for de nærmere undersøgelser af bilen i sommeren
2001. Deres opgave var at finde fejlen i ESP-systemet og reparere den, ligesom det


- 16 -

var vigtigt, at bilen var i kørselsmæssig forsvarlig stand. Hvis der var andre alvorlige
fejl ved bilen, skulle sådanne også repareres.

Han så bilen på 2. dagen af reparationsarbejderne. Køretøjets stand var meget ringe,
og bilen bar tydeligt præg af at have henstået ubrugt i en længere periode. Erik Lau-
ridsen havde foretaget en fejlsøgning på bilen, og de fandt fejlen ved ESP-system,
reparerede den og opgraderede visse komponenter. Fejlen i ESP-systemet skyldtes en
ledningsfejl. Ledningsfejlen blev fundet manuelt. De foretog en prøvekørsel af bilen,
og fejlen viste sig at være udbedret. Han kan ikke huske, om de foretog reparation af
spjældhuset. Den udskiftede ledningsdel er ikke med på proformafakturaen, fordi den
stort set ikke koster noget.

Det indholdsmæssige i brevet af 20. juli 2001 fra DaimlerChrysler Danmark A/S til
Jørgen A. Rygaard beror på oplysninger fra ham og Erik Lauridsen. Punkt 1-4 i bre-
vet under punktet "ESG" har intet med ESP-systemet at gøre. Han har i samarbejde
med Erik Lauridsen udarbejdet den tekniske rapport. Jørgen A. Rygaard har fået
langt flere oplysninger, end hvad der er sædvanligt. Det er stort set den eneste gang,
at han har skrevet en så udførlig redegørelse. Han var i besiddelse af en computerud-
skrift, da han skrev den tekniske rapport. Han ved ikke, om dette materiale eksisterer
i dag, men der vil ikke fremgå noget af en eventuel udskrift, som ikke fremgår af
proformafakturaen eller den tekniske rapport. Han kan ikke huske, om de skrev test-
resultatet ud på printer, da de var færdige med reparationen. Udskrifterne er i kode-
sprog, og man skal have et indgående kendskab til systemet for at få noget fornuftigt
ud af udskrifterne.

Det er ikke sædvanligt, at kunden får udleveret udskiftede reservedele ved garanti og
kulancearbejder. Han ved ikke, hvad der er sket med de udskiftede dele i denne sag.
Normalt opbevares de i 6 måneder på de respektive værksteder. Hvis reparationsar-
bejderne er kundebetalt, destrueres delene normalt. Der stilles særlige krav til bort-
fjernelse af visse reservedele, idet de kan indeholde kemikalier, farlige stoffer mv.

Det er yderst sjældent, at computerfejlsøgningerne gemmes og udskrives. Den enkel-
te mekaniker udfører en computertest, når bilen kommer ind på værkstedet, og når
fejlen er søgt udbedret. En fejlsøgning efter endt reparation skulle gerne vise, at der
ikke er fejl på bilen. Når fejlsøgningen er slettet, er den forsvundet for altid. Bilen


- 17 -

indeholder ikke nogen "sort boks" bortset fra et system koblet til bilens airbag-
system. Der føres ikke en central registrering af udførte værkstedsarbejder, men det
er dog muligt på de enkelte værksteder at søge at genskabe en "sygejournal" ud fra
værkstedskort og fakturaer. Det skal dog ske manuelt.

Han havde ikke hørt noget om, at udskiftede dele skulle sendes til Tyskland. Det vil i
øvrigt være helt usædvanligt at sende dele til Tyskland i en sag som den foreliggen-
de. Delene skulle i givet fald sendes til analyse hos de enkelte underleverandører, da
end ikke Mercedes-Benz i Tyskland vil kunne foretage test på underleverandørdele.
Der foretages i øvrigt kun tests ved produktansvarssager og meget alvorlige person-
skadesager. Det er ikke kritisk, hvis ESP-systemet slår fra eller ikke fungerer under
kørsel. Hvis motoren går ud som følge af et nedbrud, vil det svare til at løbe tør for
benzin.

Erik Lauridsen har forklaret, at han er ansat som serviceinspektør hos Daimler-
Chrysler Danmark A/S. Hans arbejde består i at understøtte værksteder ved specifik-
ke problemer. Han har været involveret ved værkstedsarbejder på Jørgen A. Ry-
gaards bil i 1999 og 2001.

Han gennemgik bilen efter et nedbrud i ESP-systemet i efteråret 1999, og det er ham,
som med håndskrift har skrevet nogle forklarede ord på udskriften af 1. september
1999. Han skiftede spjældhuset ved reparationen i 1999, og så vidt han husker, blev
der også skiftet et batteri.

Da han foretog reparationen i sommeren 2001, blev bilen gennemgået meget grun-
digt. Bilen var i miserabel stand. Der blev lavet en fejlsøgning, da bilen kom ind på
værkstedet. Der blev fundet flere fejl på bilen, som ikke relaterede sig til ESP-
systemet. Ledningsbruddet i ESP-systemet blev udbedret. De foretog en afsluttende
computertest. Fejlen var udbedret, og ESP-systemet var i orden. Han prøvekørte bi-
len. Han var med til at skrive den tekniske rapport. Bilen havde de skavanker, som
der er skrevet om i den tekniske rapport.

Så vidt han husker, var værkstedets printer defekt, og der blev ikke foretaget udskrif-
ter af resultatet af fejlsøgningen mv. Han kan ikke huske, hvad der skete med de de-


- 18 -

le, som blev udskiftet. Han har ikke haft noget at gøre med proformafakturaen. Han
stod alene for bestilling af de dele, som skulle bruges til reparationen.

Klaus Petersen har forklaret, at han har været værkfører hos Mercedes-Benz Kø-
benhavn A/S.

Han hørte om sagen med Jørgen A. Rygaards bil omkring sommeren 2001. Bilen
blev bragt til værkstedet i Herlev, og værkstedets eneste opgave var for så vidt at
lægge værkstedsfaciliteter til reparationen. Han så bilen, og den var i dårlig stand.
Han ved ikke, hvad der er sket med de dele, som blev udskiftet på bilen. Den norma-
le procedure er, at de skrottes efter en vis tid. Det er ikke normalt, at de udleveres til
kunden. Han kunne ikke huske, om printerne til fejlsøgningssystemet var defekte, da
reparationen blev foretaget.

Han har udskrevet proformafakturaen ud fra Erik Lauridsens bestillinger af reserve-
dele til reparationen. Han kan ikke huske, om Jørgen A. Rygaard prøvekørte bilen
efter reparationen. Han hentede erstatningsbilen hos EuropcarØstergaard. Han ved
ikke, om regningen på 23.065 kr. er betalt. De havde ikke nogen aftale med Europ-
carØstergaard om, at regningen ikke skulle betales.

Procedure

Jørgen A. Rygaard har gjort gældende, at DaimlerChrysler Danmark A/S har afgivet
en garanti på 12 måneder på reparation af ESP-systemet og diverse udskiftede dele,
og bestemmelserne i markedsføringslovens § 4, stk. 2, og direktiv 99/44 derfor finder
anvendelse.

Direktivet kan påberåbes direkte af Jørgen A. Rygaard overfor DaimlerChrysler
Danmark A/S, da de relevante direktivbestemmelser er implementeret ved markeds-
føringslovens § 4, stk. 2. Det har ikke nogen betydning, at implementeringsfristen
først udløb i 2002. Direktivet og dets forarbejder kan under alle omstændigheder
anvendelse ved fortolkningen af markedsføringslovens § 4, stk. 2.

Det har ikke relevans, at markedsføringslovens § 4, stk. 2, først trådte i kraft den 1.
juli 1999, da garantien er ydet i 2001. Jørgen A. Rygaard har i øvrigt løbende og kon-


- 19 -

tinuerligt gjort gældende, at der var en mangel i ESP-systemet, og der har siden kø-
bet været tale om en mangel, som var dækket af en garanti.

Markedsføringslovens § 4, stk. 2, kan påberåbes af forbrugeren direkte overfor den
erhvervsdrivende, jf. markedsføringslovens § 19, stk. 1, og § 13. Bestemmelsen har
ikke karakter af en offentligretlig forskrift, der kun kan påtales af Forbrugerombuds-
manden. Jørgen A. Rygaard har den fornødne søgsmålskompetence og retlige inte-
resse i at få pådømt de nedlagte påstande.

DaimlerChrysler Danmark A/S er i medfør af markedsføringslovens § 4, stk. 2, og
direktiv 99/44 forpligtet til at give Jørgen A. Rygaard de oplysninger, der er nødven-
dige for, at han kan gøre den meddelte garanti gældende. Opregningen i forarbejder-
ne om bestemmelsen og dens anvendelsesområde er ikke udtømmende. Jørgen A.
Rygaard har efter 13 forgæves afhjælpningsforsøg en berettiget tvivl om, hvorvidt
fejlen er udbedret, og den tekniske rapport opfylder ikke de krav, som stilles efter de
påberåbte bestemmelser. Den tekniske rapport er ikke vedlagt relevante baggrunds-
data og tests og kan næppe kaldes en teknisk rapport.

Den fremsatte anmodning er velbegrundet, da de udførte arbejder angår forhold af
kompliceret karakter vedrørende bilens computersystem. Anmodningen er også be-
rettiget af trafiksikkerhedsmæssige grunde. Der påhviler DaimlerChrysler Danmark
A/S en særlig udvidet oplysnings- og dokumentationspligt vedrørende det arbejde,
som er udført under garantien.

Jørgen A. Rygaard må gøres bekendt med de udbedte oplysninger for at kunne fore-
lægge dem for en teknisk rådgiver for at vurdere, om der er grundlag for at gøre ga-
rantien gældende. Det materiale, som Jørgen A. Rygaard beder om, er materiale, som
normalt vil kunne overleveres til en skønsmand i forbindelse med gennemførelse af
syn og skøn på bilen. Der er reklameret rettidigt i henhold til den ydede garanti.

Det må lægges til grund, at DaimlerChrysler Danmark A/S er i besiddelse af de ud-
skiftede dele af ESP-systemet, idet dette er vedkendt i processkriftet af 4. november
2002. Jørgen A. Rygaard har fortsat ejendomsretten til disse dele, og udleveres dele-
ne ikke, har Jørgen A. Rygaard ikke mulighed for at undersøge og vurdere, hvorvidt
delene er intakte eller defekte.


- 20 -


Det er sædvanligt, at udskiftede dele fra ESP-systemet efterfølgende bliver sendt til
Tyskland til analyse, og det er relevant for Jørgen A. Rygaard at modtage en kopi af
resultaterne af de udførte tests af delene. DaimlerChrysler Danmark A/S er under alle
omstændigheder forpligtet til at oplyse, om der er udført tests, således at Jørgen A.
Rygaard af egen drift kan lade delene teste, såfremt delene udleveres.

Det er dokumenteret, at der blev foretaget en test af bilens computer både inden og
efter reparationen i perioden 29. juni 2001 til 20. juli 2001. Jørgen A. Rygaard er
berettiget til at modtage en udskrift af disse testresultater. I modsat fald har Jørgen A.
Rygaard ikke nogen mulighed for se, hvilke fejl der er udbedret i forhold til tidligere
konstaterede fejl og udbedringer.

Det er endvidere dokumenteret, at det er muligt at rekonstruere en vehicle story/syge-
journal ud fra værkstedskort og fakturaer, og DaimlerChrysler Danmark A/S er for-
pligtet til at give oplysninger herom dækkende tiden efter sagsøgers køb af bilen om-
fattende alle værkstedsregistreringer i England i perioden 2. november 1996 til 4. fe-
bruar 1997 og/eller alle værkstedsregistreringer hos Mercedes-Benz i Herlev fra 1.
januar 1999 til dags dato.

Det fremgår af aftalen om reparation af manglerne, at DaimlerChrysler Danmark A/S
i reparationsperioden vederlagsfrit stiller lånebil til rådighed for Jørgen A. Rygaard,
og det har derfor ikke været påregneligt, at han skulle betale for lånebilen. Det må
anses for usædvanligt, at DaimlerChrysler Danmark A/S ikke har haft et køretøj
hjemme som ethvert andet bilfirma, der kunne stilles til rådighed som erstatningsbil,
uden at dette økonomisk belastede DaimlerChrysler Danmark A/S væsentligt. Jørgen
A. Rygaard havde ikke nogen viden om, at der var tale om en lejet bil, og blev på
intet tidspunkt gjort opmærksom på, at det kunne medføre omkostninger at få bilen
stillet til rådighed.

Der er tilbudt en lånebil i reparationsperioden. Reparationsperioden er reelt ikke af-
sluttet, da Jørgen A. Rygaard fortsat ikke har modtaget fyldestgørende dokumentati-
on for, at bilens ESP-system er repareret, ligesom det ikke var dokumenteret, at
manglen i bilens motorspjæld er udbedret. Da Jørgen A. Rygaard prøvekørte bilen,


- 21 -

fremgik det tydeligt, at bilen ikke var i orden, og han var derfor berettiget til at fort-
sætte med at køre i lånebilen.

Der fremgår ikke nogen forfaldsdato af den fremlagte faktura fra EuropcarØster-
gaard, og det er ikke dokumenteret, at der er betalt for leje af bilen. Jørgen A. Ry-
gaard var i øvrigt udenlandskdansker på det tidspunkt, hvor bilen blev stillet til rå-
dighed, hvorfor han alene skulle betale 1/3 af lejeprisen. Der skal i givet fald tages
højde for disse forhold. DaimlerChrysler Danmark A/S har i øvrigt udvist egen skyld
og har valgt den absolut dyreste løsning, som står i misforhold til værdien af den
udførte reparation. DaimlerChrysler Danmark A/S har ikke søgt at begrænse sit tab.

DaimlerChrysler Danmark A/S har gjort gældende, at bestemmelsen i markedsfø-
ringslovens § 4, stk. 2, er en offentligretlig forskrift, som ikke kan påberåbes af Jør-
gen A. Rygaard i en sag som den foreliggende. Kompetencen til at påtale overtrædel-
ser af markedsføringslovens § 4, stk. 2, er tillagt Forbrugerombudsmanden. Jørgen
A. Rygaard ikke har den fornødne søgsmålskompetence og retlige interesse i at få
påstandene pådømt, og DaimlerChrysler Danmark A/S skal allerede af den grund
frifindes.

Direktiv 99/44 kan ikke påberåbes af Jørgen A. Rygaard overfor DaimlerChrysler
Danmark A/S, idet et direktiv kun pålægger de enkelte medlemslande en pligt til
implementering. Et direktiv pålægger derimod ikke borgerne pligter, men direktivet
og dets forarbejder kan naturligvis benyttes som fortolkningsbidrag til markedsfø-
ringslovens § 4, stk. 2.

Markedsføringslovens § 4, stk. 2, trådte i kraft den 1. juli 1999 og pålægger garanti-
udsteder en vis oplysningspligt om indholdet af en garanti, når den afgives. Bestem-
melsen indeholder derimod ikke hjemmel til at pålægge garantiudsteder en pligt til at
udlevere oplysninger og materiale, som der er nedlagt påstand om, herunder materia-
le, som tilhører garantiudstedere. De oplysninger, som § 4, stk. 2, omhandler, er op-
lysninger, som skal gives, når garantien ydes. Der er ikke i bestemmelsen eller dens
forarbejder grundlag for at foretage en udvidende fortolkning og lade bestemmelsen
omfatte oplysninger og materialer som påstået af Jørgen A. Rygaard hverken i for-
bindelse med, at garantien ydes, eller på et senere tidspunkt.


- 22 -

I juni 2001 blev der mellem parterne indgået en aftale, hvorefter DaimlerChrysler
Danmark A/S foretog reparation af ESP-systemet og ydede en garanti på 1 år på re-
servedelene til ESP-systemet. Der er ikke ydet garanti på andre reparationer. Garan-
tien ydet i forbindelse med købet af bilen i 1996 er for længst udløbet. DaimlerCh-
rysler Danmark A/S er under alle omstændigheder ikke i medfør af § 4, stk. 2, for-
pligtet til at udlevere materiale, som stammer fra tiden i England og Danmark, og
som ligger før garantien ydet i 2001 og ikrafttræden af markedsføringslovens § 4,
stk. 2.

Jørgen A. Rygaard har ikke ejendomsretten til de reservedele, som er udskiftet i hen-
hold til garantien. DaimlerChrysler Danmark A/S har ikke forsøgt at skjule noget
materiale. Den rapport, der foreligger, giver et fuldstændigt og retvisende billede af,
hvad der er foretaget med bilen ved garantireparationen i sommeren 2001. Daim-
lerChrysler Danmark A/S har gjort langt mere, end hvad de har været forpligtet til,
og Jørgen A. Rygaard kan ikke kræve at få udleveret flere oplysninger eller yderlige-
re materiale.

Der er ikke noget bevis for, at ESP-systemet ikke virkede efter, at DaimlerChrysler
Danmark A/S havde udført garantireparationen.

Det fremgår udtrykkeligt af aftalen, at Jørgen A. Rygaard skulle have stillet en låne-
bil til rådighed i reparationsperioden. Jørgen A. Rygaard har uretmæssigt disponeret
over bilen ud over reparationsperioden, hvorved han har herved handlet ansvarspå-
dragende.

Det fremgår af aftalen, at lånebilen ville blive lejet hos Avis, og det må lægges til
grund, at Jørgen A. Rygaard var bekendt med, at der var tale om en lejet bil. Jørgen
A. Rygaard er derfor forpligtet til at betale den udgift til leje af bil, som det efter be-
visførelse må lægges til grund, at DaimlerChrysler Danmark A/S har afholdt i perio-
den efter reparationen. Der fremgår udtrykkeligt, at Jørgen A. Rygaard forventede en
bil af en vis standard, og der ikke noget grundlag for at nedsætte erstatningen.

Rettens begrundelse og resultat


- 23 -

Reglerne i direktiv 99/44 er implementeret i købeloven og markedsføringsloven. En
sondring mellem de af direktivets regler, som alene er af offentligretlig karakter og
de regler, som alene er af civilretlig karakter, er ikke ganske klar.

Placeringen og systematiseringen af direktivets bestemmelser i national lovgivning er
for så vidt et nationalt anliggende. Denne placering og systematisering kan ikke være
afgørende for, om reglen kan karakteriseres som offentligretlig eller civilretlig med
den konsekvens, at forbruger allerede af den grund afskæres fra at påberåbe sig en
implementeret bestemmelse.

En forbruger vil under en civil sag, hvor der f.eks. nedlægges påstand om erstatning,
ikke være afskåret fra til støtte for erstatningskravet at påberåbe sig, at den erhvervs-
drivende har tilsidesat f.eks. markedsføringslovens § 4, stk. 2. Det kan ikke uden
videre anføres, at § 4, stk. 2, udelukkende er af offentligretlig karakter, ligesom det
ikke umiddelbart kan konkluderes, at det kun er forbrugerombudsmanden, som kan
påtale overtrædelser af reglen, og markedsføringslovens § 19, stk. 1, ses ikke at
afskære en forbruger fra at påberåbe sig, at der er sket en overtrædelse af § 4, stk. 2.

Det synes nærmere at være afgørende, om forbrugeren godtgør, at der er en fornøden
retlig interesse i at få pådømt påstanden, f.eks. med henblik på at gøre et civilretligt
krav gældende. Godtgøres dette, er der ikke grundlag for at afskære en forbruger fra
at påberåbe sig, at en erhvervsdrivende har overtrådt af markedsføringslovens § 4,
stk. 2.

Retten finder, at Jørgen A. Rygaard har godtgjort at have den fornødne retlige inte-
resse i at få prøvet, om han i medfør af den påberåbte bestemmelse har krav på at få
udleveret en række oplysninger og materialer. På den baggrund og henset til det, som
Jørgen A. Rygaard i øvrigt har anført til støtte for en prøvelse af sagen i realiteten,
finder retten ikke grundlag for at afvise sagen under henvisning til manglende søgs-
målskompetence og retlig interesse.

Jørgen A. Rygaard kan derimod af de DaimlerChrysler Danmark A/S anførte grunde
ikke overfor DaimlerChrysler Danmark A/S påberåbe sig, at der er sket en tilsidesæt-
telse af reglerne i direktiv 99/44. Direktivet og dets forarbejder indgår derimod ved
fortolkningen af markedsføringslovens § 4, stk. 2.


- 24 -


Markedsføringslovens § 4, stk. 2, bygger på art. 6, stk. 2, i forbrugerkøbsdirektivet
og tilsiger, at når der ydes garanti, skal den erhvervsdrivende på klar og tydelig måde
informere forbrugeren om dens indhold og give de oplysninger, der er nødvendige
for at gøre garantien gældende.

I artikel 6, stk. 2, er det anført, at garantien let forståeligt skal angive garantiens ind-
hold og give de oplysninger, der er nødvendige for at benytte garantien, navnlig ga-
rantiens varighed og geografiske omfang og garantigiverens navn og adresse. Direk-
tivets præambel indeholder ikke nogen yderligere eksemplifikation, men i præmis 21
fremhæves det, at garantierne skal indeholde bestemte informationer for at sikre, at
forbrugeren ikke vildledes.

I bemærkningerne til lovforslaget til markedsføringslovens § 4, stk. 2, er det anført,
at udover oplysninger om garantiens indhold skal der gives oplysninger om garanti-
ens varighed, eventuelle geografiske begrænsninger samt garantigiverens navn og
adresse.

En forpligtelse til at give oplysninger mv. som påstået ville udvide forbrugerens ci-
vilretlige muligheder for at sikre sig bevis og pålægge den erhvervsdrivende en ræk-
ke vidtgående forpligtelser. En sådan udvidet adgang til bevissikring og forpligtelser
overfor den erhvervsdrivende må efter rettens opfattelse kræve en relativt klar hjem-
mel.

Retten finder ikke, at der i markedsføringslovens § 4, stk. 2, eller i forarbejderne er
holdepunkter for at antage, at DaimlerChrysler Danmark A/S hverken i forbindelse
med afgivelsen af garantien eller på et senere tidspunkt har en forpligtelse til at give
oplysninger af den karakter eller udlevere udskiftede dele mv., som påstået af Jørgen
A. Rygaard.

Da DaimlerChrysler Danmark A/S ikke i medfør markedsføringslovens § 4, stk. 2,
har nogen forpligtelse til at udlevere oplysninger og materialer som påstået, frifindes
i DaimlerChrysler Danmark A/S allerede af denne grund.


- 25 -

Med hensyn til den af DaimlerChrysler Danmark A/S selvstændigt nedlagte påstand
om erstatning må det efter bevisførelsen lægges til grund, at bilens ESP-system var
repareret, da Jørgen A. Rygaard modtog brevet af 20. juli 2001 fra Mercedes-Benz
Danmark A/S. Det fremgår af brevet, at bilen kunne afhentes.

Jørgen A. Rygaard har handlet ansvarspådragende ved ikke at aflevere lånebilen i
henhold til aftalen, og retten finder det ubetænkeligt at fastslå, at det må have stået
klart for Jørgen A. Rygaard, at der var tale om en bil, som Mercedes-Benz Danmark
A/S havde lejet til formålet.

Da det også må lægges til grund, at DaimlerChrysler Danmark A/S har lidt et tab
som påstået, tages den nedlagte selvstændige erstatningspåstand til følge, idet det
bemærkes, at der ikke er grundlag for at nedsætte erstatningen.

Thi kendes for ret

DaimlerChrysler Danmark A/S frifindes.

Jørgen A. Rygaard betaler inden 14 dage til DaimlerChrysler Danmark A/S 23.065
kr. med procesrente fra den 13. februar 2002, til betaling sker.

Jørgen A. Rygaard betaler inden for samme frist 25.000 kr. i sagsomkostninger til
DaimlerChrysler Danmark A/S.

Mette Christensen
Willy Goldby Kaj Flemming Nielsen


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»