O. Storm Sørensens Brocestøberi - ophavsret og markedsførinsskik

Resumé

Om hvorvidt O. Storm Sørensens Broncestøberi A/S har ophavsret til forskellige skrifttyper i bronze, særligt til brug på gravsten, og i givet fald om Aalborg Broncestøberi ApS har krænket denne ret eller i strid med god markedsføringsskik efterlignet Storm Sørensens skrifttyper

Dom i sagen V-63-00 

O. Storm Sørensen Broncestøberi A/S
(Advokat Ole Wagner)
mod
Aalborg Broncestøberi ApS
(Advokat Lasse Søndergaard Christensen)


Sagen drejer sig om, hvorvidt O. Storm Sørensen Broncestøberi A/S´ (i det følgende:
Storm Sørensen) har ophavsret til forskellige skrifttyper i bronze, særligt til brug på
gravsten, og i givet fald om Aalborg Broncestøberi ApS (i det følgende Aalborg
Broncestøberi) har krænket denne ret eller i strid med god markedsføringsskik efter-
lignet Storm Sørensens skrifttyper.

Påstande

Storm Sørensen har nedlagt påstand om, at Aalborg Broncestøberi skal ophøre med
produktion, markedsføring og forhandling af bogstavtyperne A-E i Aalborg Bron-
cestøberis katalog, jf. bilag 1-2 til denne dom, og betale 400.000 kr. med tillæg af


- 2 -

sædvanlig procesrente af 250.000 kr. fra den 1. maj 2000 og af 150.000 kr. fra den 2.
april 2003, alt til betaling sker.

Aalborg Broncestøberi har nedlagt selvstændig påstand om, at Storm Sørensen skal
anerkende, at Aalborg Broncestøberi har ophavsret til de skrifttyper, som er gengivet
i sagens bilag J og K, og har i øvrigt påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et
mindre beløb,

Over for den selvstændige påstand har Storm Sørensen påstået frifin-
delse.

Sagsfremstilling

Storm Sørensen, der er grundlagt i 1937, har i mange år produceret og forhandlet
skrifttyperne benævnt 1, 2, 3, 9 og 11. Endvidere har Storm Sørensen pr. 1. december
1999 af Nordisk Metalkunst købt retten til skrifttyperne Slot og Rosenborg, der min-
der meget om typerne 9 og 11, og siden produceret og forhandlet også disse.
Aalborg Broncestøberi ApS har påbegyndt virksomhed med produktion og for-
handling af bronzebogstaver og dekorationer til gravsten i foråret 1997. Man produ-
cerer og forhandler navnlig bogstavtyperne A-E.

Forklaringer

Karen Eriksen har forklaret, at hun ejer Storm Sørensen sammen med sin mand,
Claus Storm Sørensen. Selskabet er grundlagt af Orla Storm Sørensen, der i
1930´erne kom i kontakt med nu afdøde billedhugger Ludvig Villefrance. Hun er
barnebarn af grundlæggeren af firmaet og har været med i det siden 1987.
Man har ca. 68 forskellige skrifttyper. Nogle bogstavtyper har man selv udvik-
let, mens man i andre tilfælde har købt retten til typerne. Typerne 1 og 3 blev udvik-
let for mange år siden i samarbejde med Villefrance. Typerne 4, 5, 6 og 8 er købt
siden 1971. Firmaets kunder er navnlig stenhuggere. Broncebogstaverne udgør ryg-
raden i firmaet.
Type 2 er smallere ned type 1, men i øvrigt er de ens. Type 3 blev sat i produk-
tion i 1960´erne og type 9 i begyndelsen eller midten af 1980´erne. Type 9 og 11
ligger tæt op ad Slot og Rosenborg, og produktionen af disse typer fandt før den 1.


- 3 -

december 1999 sted efter aftale med Nordisk Metalkunst. Slot og Rosenborg er vist
udviklet af Evan Jensen.
Storm Sørensen har i tidens løb købt 12-15 andre støberier, bl.a. for at få flere
typer. Det er rettighederne til typerne, man betaler for, når man køber, da støberierne
ofte er nødlidende økonomisk og uden værdi i øvrigt. Nordisk Metalkunst blev købt
for at få flere typer, primært Slot og Rosenborg. Man fik i alt ca. 30-40 nye skriftty-
per ved købet af Nordisk Metalkunst. Prisen for købet var i millionklassen.
Aftalen med Nordisk Metalkunst om, at Storm Sørensen kunne producere type
9 og 11 forelå ikke skriftligt. Den var indgået, før hun indtrådte i selskabet. Der var
både konkurrence og samarbejde med Nordisk Metalkunst.
Omkring 85% af Storm Sørensens omsætning ligger i typerne 1, 2, 3, Slot og
Rosenborg.

Aalborg Broncestøberi blev i sin tid grundlagt af Morten Storm Søren-
sen, som er hendes svoger, og som også arbejdede i Storm Sørensen. I slutningen af
1997 blev man klar over, at Aalborg Broncestøberi også producerede bogstaver. Ef-
ter at Morten Storm Sørensen i begyndelsen af 1998 var trådt ud af Aalborg Bron-
cestøberi, tilbød man de nye ejere penge for at ophøre med bogstavproduktionen men
uden held.
Storm Sørensens katalog er grønt og indeholder fotografier af de enkelte bog-
stavtyper. Aalborg Broncestøberis katalog er rødt, men i øvrigt en fotokopi af Storm
Sørensens katalog, idet fejlene i Storm Sørensens katalog, f.eks. bogstaver, der ikke
står helt præcist på linien, går igen i Aalborg Broncestøberis katalog.
Aalborg Broncestøberi har rettet henvendelse til Storm Sørensens kunder. Det
kan være svært som ny at begå sig på markedet, for stenhuggerne vil helst have et
veletableret firma, som de forventer også eksisterer om eksempelvis 10-20 år, hvor
der måske skal suppleres på den enkelte gravsten, hvilket helst skal være med samme
skrifttype. 60% af salget er suppleringssalg.
Det første år efter opstarten kom Aalborg Broncestøberi slet ikke i gang med
selve produktionen, og deres katalog udkom først efter ca. 1 år. Der kom en medde-
lelse om, at man var startet, og Storm Sørensen reagerede samme dag ved et brev.

Lene Stefansen har forklaret, at Aalborg Broncestøberis skrifttyper A-E er de typer,
der bruges mest. Bogstaverne kan bruges til supplering på gravsten, som er forsynet
med bogstaver fra Storm Sørensen. Produktionen har fundet sted siden juli 1997,
hvor kataloget også var klar. Første kundebesøg var i august 1997. Da markedet er


- 4 -

snævert, er det hendes indtryk, at Storm Sørensen må have kendt til deres produktion
fra starten.
Man sælger også bogstaver til Tyskland og en sjælden gang til Norge, men el-
lers er markedet Danmark. 5% af type E og 17,5% af type C er i år gået til Tyskland.

50% af salget er suppleringssalg. Hun er ikke bekendt med, at man piller bogstaverne
af en gravsten og skifter dem ud. Hvis man piller dem af, er det alene for at rense
dem.
Bogstaver sælger Aalborg Broncestøberi alene for at kunne sælge bronzefugle
og tilsvarende figurer til gravsten. Det er på figurerne, man tjener sine penge.
Skrifttyperne gengivet i sagens bilag J og K har hun selv tegnet.

Aalborg Broncestøberi blev i sin tid startet på grundlag af Morten
Storm Sørensens viden og erfaring. Han vidste, hvilke bogstavtyper der blev solgt
flest af, og det var dem, man startede med.

Claus Storm Sørensen har forklaret, at han er gift med Karen Eriksen og medejer af
Storm Sørensen. Hans familie startede virksomheden, som nu har 68 bogstavtyper.
De fleste af typerne har man købt, mens man selv har udviklet andre. Han kom med i
firmaet i 1984. Type 3 er udviklet af hans farfar og Ludvig Villefrance i forening.
Produktion af denne type påbegyndtes, før han trådte ind i firmaet. Han er produkti-
onsmand og deltager ikke i salget.
Typerne 9 og 11 er ikke identiske med typerne Slot og Rosenborg, men man
havde i sin tid en aftale med Nordisk Metalkunst om, at Nordisk Metalkunst kunne
producere typerne 1, 2 og 3, mens Storm Sørensen til gengæld kunne producere Slot
og Rosenborg. Aftalen gik alene på produktion, idet man ikke kunne markedsføre
hinandens typer. Storm Sørensen købte Nordisk Metalkunst for at sikre sig retten til
Slot og Rosenborg, hvor man har stor omsætning. Storm Sørensen og Nordisk Me-
talkunst var både konkurrenter og samarbejdspartnere.

Steen Kalsing har forklaret, at han er fabrikant og har været i bronzestøberibranchen
siden 1970. Han er indehaver af Nordisk Metalkunst og sælger i dag forskellige
bronzeting. Han købte støberiet af Evan Jensen i 1972. Købet omfattede bl.a. 18-20
bogstavtyper. Han betalte en høj pris. Den 1. december 1999 solgtes retten til bog-
stavtyperne, herunder til Slot og Rosenborg, til Storm Sørensen. De to skrifttyper var
udviklet af Evan Jensen i 1950´erne. Prisen var i millionklassen. Han har aldrig været


- 5 -

i tvivl om, at han før salget til Storm Sørensen havde retten til at producere Slot og
Rosenborg.

Der findes ikke nogen kutyme i branchen for, at man frit kan kopiere
hinandens produkter.
Der var på et tidspunkt en aftale med Claus Storm Sørensens far, Bent Storm
Sørensen, om, at de gensidigt kunne producere hinandens produkter. De handlede
også med hinanden. Nordisk Metalkunst og Storm Sørensen havde før 1. december
1999 både egne og fælles kunder. Hvis en af Nordisk Metalkunsts kunder bad om en
type 11, fik kunden en Rosenborg.

Syn og skøn

Syns- og skønsmand Bent Rohde har besvaret en række spørgsmål vedrørende par-
ternes skrifttyper, således som de fremgår af katalogerne, og af hans erklæring af 30.
november 2001, som uddybet i supplerende erklæringer af 7. marts 2002 og 16. ja-
nuar 2003, fremgår bl.a., at skrifttyperne 3 og 11 i Storm Sørensens katalog og
Skrifttypen "Rosenborg" fra Nordisk Metalkunst må kunne betragtes som (resultatet
af) en selvstændig og original kunstnerisk indsats, medens dette ikke er tilfældet for
så vidt angår skrifttyperne 1, 2 og 9 i Storm Sørensens katalog og bogstavtypen
"Slot" fra Nordisk Metalkunst.

Skrifttyperne A, B, D og E i Aalborg Broncestøberis katalog er efter
syns- og skønsmandens opfattelse efterligninger af Storm Sørensens skrifttyper 1, 2
og 9, henholdsvis Nordisk Metalkunsts Rosenborg. Syns- og skønsmanden udtaler
endvidere, at skrifttyperne A, B og C i Aalborg Broncestøberis katalog er identiske
med Storm Sørensens skrifttyper 1, 2 og 3 og kan anvendes på eksisterende gravsten
sammen med Storm Sørensens skrifttyper.

Anbringender

Storm Sørensens advokat har gjort gældende, at Storm Sørensen har ophavsret til de
i påstanden nævnte skrifttyper 1, 2, 3, 9 og 11/Rosenborg. Det er muligt at få ophavs-
ret til en skrifttype, idet der er mange muligheder for at udvikle en skrifttype, og den
kan være udtryk for en selvstændigt skabende indsats. Bogstaver må betragtes som
brugsgenstande. Der er ikke grundlag for at tilsidesætte syns- og skønsmandens kon-


- 6 -

klusioner, og det må lægges til grund, at i hvert fald typerne 3 og 11/Rosenborg er
udtryk for en selvstændigt skabende indsats.

Under alle omstændigheder må der antages at foreligge en nærgående
efterligning af Storm Sørensens produkter. Aalborg Broncestøberi har således over-
trådt markedsføringsloven ved at kopiere de 5 mest gængse skrifttyper, ligesom man
endog har kopieret Storm Sørensens katalog over skrifttyperne.
Aalborg Broncestøberi har plagieret Storm Sørensens produkter med åbne øjne.
Der er naturligvis ikke nogen kutyme i branchen for, at man frit kan kopiere hinan-
dens produkter. Hvis der bestod en sådan kutyme, ville Storm Sørensen jo nok heller
ikke have betalt beløb i millionklassen for at få ret til nye skrifttyper. At det er van-
skeligt at komme ind på markedet, kan ikke berettige til nærgående efterligning.
Storm Sørensen har ikke udvist passivitet. Aalborg Broncestøberi påbegyndte
først virksomhed i 1997, og der er ikke belæg for at antage, at Storm Sørensen blev
bekendt hermed før omkring årsskiftet 1997-1998. Stævningen er indleveret til be-
rammelse den 1. maj 2000. 2 år er ikke tilstrækkeligt til, at der er udvist passivitet, i
særdeleshed ikke, når der som i det foreliggende tilfælde er tale om, at modparten
med åbne øjne har kopieret produkterne.
Det er svært for Storm Sørensen at opgøre sit tab, når begge parter af konkur-
rencehensyn ikke vil oplyse omsætningstal, men retten må træffe afgørelse på et
skønsmæssigt grundlag, bl.a. ud fra oplysningerne om, at bogstaverne koster 15-20
kr. stykket.
Storm Sørensen har ikke misbrugt en dominerende stilling på markedet. En-
hver kan komme ind på markedet, hvis man vil, og det er ikke en overtrædelse af
konkurrencelovens § 11 at hævde sine immaterielle rettigheder.
Der er intet som helst grundlag for Aalborg Broncestøberis selvstændige på-
stand.

Aalborg Broncestøberis advokat har gjort gældende, at der næppe kan opnås ophavs-
ret til en skrifttype. Litteraturen er tvivlende. Wiener-konventionen fra 1973 giver
ganske vist hjemmel hertil, men den er aldrig blevet ratificeret. Både tysk og norsk
ret er tilbageholdende. Der kan i givet fald højst opnås ophavsret til en pryd- eller
kunstskrift, ikke til en almindelig brugsskrift. Det er ubestridt, at der her er tale om
brugskunst.
Skrifttyperne 1, og 2, 9 og Slot kan ikke anses for resultatet af en selvstændig
og original kunstnerisk indsats og er allerede derfor ikke undergivet Storm Sørensens


- 7 -

ophavsret. Skrifttyperne 3, 11 og Rosenborg er ganske vist ifølge syns- og skøns-
manden resultatet af en selvstændig og original kunstnerisk indsats, men det er ikke
bevist, at det er Storm Sørensen eller dette selskabs forgængere, der har udøvet denne
indsats og dermed i givet fald indehaver ophavsretten. Storm Sørensen har således
ikke ført bevis for overdragelsen af retten til skrifttyperne fra henholdsvis Ludvig
Villefrance og Evan Jensen, der angivelig har lavet disse skrifttyper.
Skal der sælges supplerende bogstaver, skal det være samme type. Dette med-
fører, at man i branchen må anerkende, at bogstaver ligner hinanden, da det ellers er
umuligt at sælge til supplering.
Storm Sørensens eventuelle rettigheder er alle bortfaldet ved passivitet.
Der er ikke ført bevis for dækningsbidrag, nedgang i salg mv., selv om dette
bevis let kunne være ført. Det må derfor lægges til grund, at der i givet fald ikke er
lidt noget tab.


Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det lægges i overensstemmelse med syns- og skønsmandens erklæring til grund, at
skrifttyperne 1, 2 og 9 i Storm Sørensens katalog og bogstavtypen "Slot" fra Nordisk
Metalkunst ikke kan antages at være resultatet af en selvstændig og original kunstne-
risk indsats. Allerede af denne grund kan Storm Sørensen ikke hævde ophavsret til
disse skrifttyper.
Skrifttyperne 3, 11 og Rosenborg er ifølge syns- og skønsmanden resultatet af
en selvstændig og original kunstnerisk indsats. Storm Sørensen har imidlertid ikke
fremlagt dokumentation for sin ophavsret i form af tegninger, overdragelsesaftaler
eller lignende. Under disse omstændigheder findes det ikke bevist, at Storm Sørensen
har ophavsretten til disse skrifttyper.
Efter bevisførelsen og syns- og skønsmandens erklæring må det lægges til
grund, at Aalborg Broncestøberi med sine skrifttyper A ­ E har foretaget en efterlig-
ning af Storm Sørensens typer 1, 2, 3 og 9 og Nordisk Metalkunsts Rosenborg. Det
lægges til grund, at Aalborg Broncestøberi bevidst har efterlignet de 5 bedst sælgen-
de skrifttyper fra Storm Sørensens sortiment, og efter syns- og skønsmandens erklæ-
ring er 3 af skrifttyperne ligefrem er identiske med Storm Sørensens i en sådan grad,
at de kan anvendes på eksisterende gravsten sammen med Storm Sørensens skriftty-
per.
Det er uomtvistet, at Storm Sørensen var først på markedet med sine typer.


- 8 -

Herefter, og idet det, som Aalborg Broncestøberi har anført, ikke kan føre til
noget andet resultat, findes Aalborg Broncestøberi at have handlet i strid med god
markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, og Storm Sørensens påstand om
forbud tages til følge.
Aalborg Broncestøberi bør endvidere efter markedsføringslovens § 13, stk. 1,
betale en erstatning, der ud fra et samlet skøn fastsættes til 50.000 kr.
De skrifttyper, som er gengivet i sagens bilag J og K, er alene tegnet og ikke
sat i produktion, og der foreligger ikke nogen syns- og skønserklæring om, hvorvidt
disse typer, hvis de engang måtte blive produceret, er udtryk for en original og selv-
stændigt skabende indsats. Retten har herefter ikke grundlag for at fastslå, at Aalborg
Broncestøberi har ophavsret til disse skrifttyper, og Storm Sørensen frifindes derfor
for Aalborg Broncestøberis selvstændige påstand.

T H I K E N D E S F O R R E T :

Aalborg Broncestøberi ApS. skal ophøre med produktion, markedsføring og forhand-
ling af bogstavtyperne A-E i Aalborg Broncestøberi ApS katalog, jf. bilag 1-2 til
denne dom, og inden 14 dage fra denne doms dato til O. Storm Sørensen Broncestø-
beri A/S betale 50.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 1. maj 2000,
til betaling sker.

Hver part bærer egne omkostninger.


Mogens Trepka
Michael B. Elmer
Uffe Thustrup


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»