Nyt design var ikke en krænkelse af registreret design

Resumé

Slikproduktet Twin Pop udformet som et timeglas var ikke en krænkelse af slikproduktet Pop Timer udformet som et timeglas, og som var et registreret design, da Twin Pop havde et andet helhedsindtryk.

Dom i sagen V-142-03 


1) VM. Wrigley Jr. Company 
(Advokat Knud Wallberg)

2) Wrigley Co. S.A. (Wrigley España) 
(Advokat Knud Wallberg)

mod

1) Scandinavian Sweet Center ApS 
(Advokat Mogens Birkebæk)

2) Felföldi Potpourri Kft. 
(Advokat Mogens Birkebæk) 

Indledning og påstande

Denne sag vedrører spørgsmålet om krænkelse af en designret ved produktion og salg af et slikprodukt udformet som et timeglas.

VM. Wrigley Jr. Company og Wrigley Co. S.A. (herefter Wrigley) har nedlagt påstand om, at 

1. Scandinavian Sweet Center ApS forbydes at importere, markedsføre, sælge og oplagre det som bilag 1 fremlagte produkt ­ et slikprodukt formet som et timeglas. 
2. Scandinavian Sweet Center ApS pålægges skriftligt at tilbagekalde samtlige eksemplarer af de af påstand 1 omfattede produkter fra samtlige kunder i Danmark. 
3. Scandinavian Sweet Center ApS tilpligtes at anerkende, at det af retten i Århus (fogedretten) den 12. november 2003 ifølge kendelse af 30. oktober 2003 (FS 20-9314/2003) nedlagte forbud er lovlig gjort og forfulgt, og at den stillede sikkerhed frigives.
4. Scandinavian Sweet Center ApS og Felföldi Potpourri Kft. tilpligtes in solidum, subsidiært alternativt at betale 225.000 kr. til Wrigley med procesrente fra den 26. november 2003. 
5. Felföldi Potpourri Kft. forbydes at producere, oplagre og markedsføre det som bilag 1 fremlagte produkt i hele EU. 

Overfor Scandinavian Sweet Center ApS' og Felföldi Potpourri Kft.'s selvstændige påstand har Wrigley påstået frifindelse. 

Scandinavian Sweet Center ApS og Felföldi Potpourri Kft.
har overfor påstand 1-3 og 5 påstået frifindelse og overfor påstand 4 påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. 

Scandinavian Sweet Center ApS og Felföldi Potpourri Kft. har nedlagt selvstændig påstand om, at Wrigley tilpligtes at anerkende, at det under EF-designregistrering nr. 000021944 registrerede design er ugyldigt og skal udslettes. 

Sagens omstændigheder 

Parterne 

VM. Wrigley Jr. Company er et mere end 100 år gammelt amerikansk selskab med en milliardomsætning indenfor primært tyggegummi. Wrigley erhvervede i 2004 Joyco España SA og ændrede dette selskabs navn til Wrigley Co S.A. Den spanske Joyco-koncern producerede og markedsførte forskellige produkter på licens fra Growseed Aktiengesellschaft, Liechtenstein, herunder slikproduktet "Pop Timer". Sagen blev oprindeligt anlagt af Growseed Aktiengesellschaft og Joyco España SA (herefter Joyco). Samtlige rettigheder til Pop Timer indehaves nu af Wrigley, herunder et registreret EF-design til Pop Timer. 

Felföldi Potpourri Kft. (herefter Felföldi) er et ungarsk selskab, som udvikler, producerer og eksporterer konfekturevarer, navnlig til det europæiske marked, herunder slikproduktet "Twin Pop". 

Scandinavian Sweet Center ApS er en dansk agenturvirksomhed, som importerer, markedsfører og sælger slikprodukter, herunder Twin Pop, gennem forhandlere på blandt andet det danske marked. 

Pop Timer 

I december 2001 begyndte Joyco at udvikle et "sand watch" produkt. Konceptet var et timeglas med aftagelig top og bund, hvorpå der blev fastgjort bolcher med forskellig smag. Timeglassets "sand" var et slikpulver. Produktet var bestemt for 
det europæiske og amerikanske marked. En kinesisk fabrik fremstillede en prototype, som gennemgik flere korrektioner, før det endelige design var færdigt. 

Joyco præsenterede Pop Timer på ISM-messen i Köln i januar 2003. Pop Timer blev udstillet såvel i glasmontre som ved grafisk gengivelse på "skillevægge". 

Pop Timer blev registreret som EF-design den 16. maj 2003 med prioritet den 30. januar 2003. 

Wrigley anmodede den 14. juli 2003 Patent- og Varemærkestyrelsen om en designundersøgelse af timeglas eller lignende beholdere i klasse 07-07, 09-01, 09-03 og 10-03. Patent- og Varemærkestyrelsen fandt intet sådant design i det danske designregister. 

Twin Pop 

Scandinavian Sweet Center ApS og Felföldi har oplyst, at Felföldi udviklede Twin Pop i 2002 ved selvstændig indsats. 

Ved brev af 12. marts 2002 til Döki Design Kft. afgav Felföldi ordre på design af et produkt med følgende specifikationer:

"... - sandglass shape plastic container 

opening-closing on both ends 

dummy shaped lollipops on both ends 

sugar powder flowing down and up through the plastic 

product size: 11 cm long x 3,5 upper and lower diameter 
..." 

Döki Design udarbejdede tegninger, dateret den 19. marts 2002, af et timeglasprodukt og med forslag til navn og markedsføring. Felföldi meddelte den 21. marts 2002, at det endelige navn var Twin Pop. 

Felföldi har oplyst, at Twin Pop blev præsenteret på en messe i Chicago i november 2002 og på ISM-messen i Köln i januar 2003. 

Felföldi har registreret Twin Pop som varemærke, ordmærke, i Tyskland med ansøgningsdato den 26. februar 2003 for varemærkeklasser dækkende de relevante grupper for slik og beholdere. 

Begge produkter præsenteres overfor køberne i en åben "display-kasse" med et antal produkter i. Pop Timer og Twin Pop er gengivet nedenfor: 
Pop Timer, Wrigley 

Twin Pop, Felföldi 


Højde: ca. 11 cm. 

Højde: ca. 10,8 cm. 
Diameter låg: ca. 5,2 cm. 
Diameter låg: ca. 3,5 cm.

På indersiden af hvert låg i Pop Timer er der fastgjort et bolche, som går ned i en spids i en slags læbestiftform. De tilsvarende bolcher i Twin Pop har form som en narresut. 

Korrespondancen mellem parterne 

Ifølge Wrigley blev Joyco i juni måned 2003 gennem forhandlere opmærksom på, at Felföldi producerede Twin Pop. 

Joyco sendte et brev til sine forhandlere den 13. maj 2003 og oplyste, at Joyco var informeret om, at andre firmaer var på vej med et produkt, som var identisk med Pop Timer. Joyco anmodede forhandlerne om at rette henvendelse til Joyco, hvis der skete noget. 

Samme dag sendte Joyco et brev til Felföldi og refererede til nogle rygter om, at der kunne komme en lancering af en kopi af timeglasset, hvilket ville være i strid med Joycos designrettigheder. 

Den 14. maj 2003 svarede Felföldi, at Felföldi ikke kendte til Joycos produkt, og at Felföldi allerede var begyndt at sælge Twin Pop i Europa. Felföldi henviste til, at produktet var blevet præsenteret på en messe i Chicago i 2002 og på ISM-messen i 2003. 

Parterne fortsatte korrespondancen, og begge parter påberåbte sig at være først med deres produkt. 

Wrigley (Growseed Aktiengesellschaft og Joyco) skrev til Scandinavian Sweet Center ApS den 2. juli 2003 i forbindelse med markedsføringen af Twin Pop i Danmark, at Twin Pop var i strid med blandt andet Wrigleys designmæssige rettigheder. 

Scandinavian Sweet Center ApS stillede sig undrende heroverfor i brev af 7. juli 2003 under henvisning til, at Pop Timer ikke havde været på Joycos stand i Köln i januar 2003, hvorimod Twin Pop havde været på Felföldis stand under messen. 

I Edekas forhandlerkatalog over varer til levering i august måned 2003 var Twin Pop medtaget som en nyhed fra Scandinavian Sweet Center ApS. 

Fogedforbud 

Wrigley (Growseed Aktiengesellschaft og Joyco) begærede nedlæggelse af fogedforbud ved retten i Århus, der den 15. september 2003 nedlagde forbud svarende til påstand 1 og 2 i denne sag, betinget af sikkerhedsstillelse. Da der ikke blev stillet sikkerhed inden fristens udløb, hvorfor forbuddet bortfaldt, blev sagen behandlet igen den 30. oktober 2003, hvor samme forbud blev nedlagt. 

Forklaringer 

Følgende forklaringer fremgår af retsbogen for retten i Århus den 15. september 2003: 

"... 
Mercedes Colmenar ... forklarede på engelsk, at hun i et år har været leder af Joyco España SA's (herefter benævnt "Joyco") udviklingsafdeling af sliklegetøj (Candy Toy). Hun har været ansat i Joyco siden april 2001. Joyco producerer sukkervarer og har afdelinger mange steder i verden. Man har haft hovedkvarter i Barcelona i 25 år. Candy Toy-afdelingen blev oprettet i 2000, fordi særligt det europæiske marked har et potentiale for dyrere produkter af anden karakter, hvor børnene kan lege og spise slik samtidig. "Boomer Twist Surprise" var det første produkt med en strategi om en pris på 1 euro. Det blev udviklet i Candy Toy-afdelingen i 2000 og blev solgt fra 2001. Timeglasset blev udviklet fra april 2001, hvor idéen blev skabt. Der skete derefter produktudvikling i Kina. Man ville vurdere, om en produktion overhovedet kunne lade sig gøre. Prototypen kom nogle få måneder senere. Da man så, at det var muligt, kom der et egentligt design m.v., og produktet var klart i januar 2003. Strategien var at lave et produkt om året med TV-promovering i de lande, hvor det var rentabelt. Hun kan bekræfte, at bilag 6 er fotografier fra ISM-messen i Köln. Der var også TV-promovering af timeglasset på messen. Målgruppen for timeglasset er 6-12 årige drenge og piger. I april/maj 2003 fik man af en distributør at vide, at Felföldi i Ungarn lavede et meget tilsvarende produkt, hvorefter man søgte information herom og fik fat i nogle eksemplarer. Man har kun kendskab til, at Felföldis produkt findes i Schweiz, Ungarn og Danmark. Candy Toy-afdelingens tidligere produkter sælger (i Europa) bedst i Danmark. I Danmark distribuerer Stimorol eksklusivt Joycos produkter. Hun deltog på messen i Chicago i 2002. Hun så hele messen og husker ikke præcist, hvad Felföldi viste, men hun ville have husket et timeglas, da det var under udvikling hos Joyco på det tidspunkt. Hun var også på messen i Köln. Der så hun også Felföldis stand, men så intet timeglas. Joycos forventninger var at sælge 900.000 stk. timeglas til det danske marked på 9-12 måneder. 

Mogens Hyllested ... forklarede, at han er leder af SSC, der beskæftiger sig med import og salg af sukkervarer. Virksomheden er 28 år gammel. Han har været i branchen i 40 år. Felföldi er et ungarsk selskab, der succesfuldt har udviklet og produceret sukkervarer især gennem de seneste 6-8 år. Samarbejdet begyndte i efteråret 2002. På ISM-messen i Köln i januar 2003 blev der taget stilling til, hvilke produkter, SSC skulle føre. Han har set et tilsvarende timeglas-produkt lang tid før. Han var ikke i Chicago. Han husker ikke at have set timeglasset hos Joyco på ISM-messen eller før. Joycos stand var opbygget cirkulært. SSC har købt 2.000 displaykasser á 20 stk. timeglas af Felföldi og begyndte at sælge af dem i slutningen af april 2003. Der er ca. 1.300 æsker tilbage. Kunderne er grossister og detailhandlere, herunder Edeka. Annonceordrerne bliver givet til Edekas avis 2-3 måneder forinden udgivelsen. Produktet svarer ikke til forventningerne. Et salg på 900.000 stk., som nævnt af Colmenar, er ikke urealistisk. Udsalgsprisen for Felföldis produkt er 12,50 kr. Han har repræsenteret Joyco på det danske marked i ca. 15 år indtil for 3-4 år siden. Det kan ske, at man som distributør får lignende produkter fra forskellige udbydere. SSC sælger stadig Felföldis produkt via salgsfolk. Han forventer ikke, at der sælges mere end de købte 2.000 display-kasser.

Peter Overgaard ... forklarede, at han er marketingschef i Stimorol Danmark, der markedsfører konfektureprodukter og har haft importrettigheder på Joycos produkter i Danmark i 3 år, siden SSC stoppede. Tidligere har de solgt Joycos pokemon-slik og Joycos egne brands, f.eks. "Boomer Twist Surprise". Han blev i efteråret 2002 på ISM-messen i Köln præsenteret for Joycos timeglas-produkt på idéplan. Lanceringen blev udskudt og er først begyndt i slutningen af august 2003. Man forventer, at der på et år sælges ca. 850.000 stk., ligesom det var tilfældet med "Boomer Twist Surprise". Den vejledende udsalgspris er 10 kr. Planen var at markedsføre produktet med et 20 sekunders TV-spot, men det er udskudt, da man så Felföldis produkt. Der er ikke booket nogen kampagne, og der har ikke været nogen markedsføring, idet man da ville risikere at understøtte Felföldis produkt. Produktet bliver solgt i en display-kasse med 12 stk. Kassen står normalt fremme i butikken. Pr. 7. juli 2003 har man solgt 1.200 æsker á 12 stk. Man er ikke oppe på de tal, man forventede. Produktet sælges gennem 21 sælgere, men også ved direkte salg til kæderne. Planen er at genoptage markedsføringen, når der er en afgørelse i sagen. Han så ikke Felföldis stand på ISM-messen. Han har ikke været på messen i Chicago. 
..." 

Elena Pacheco har under domsforhandlingen ved tolk forklaret, at hun i oktober 2002 blev ansat i Joyco som produktionschef i afdelingen for legetøjsslik. Mercedes Colmenar var hendes chef. Wrigley købte Joyco i april 2004, da Wrigley havde besluttet at udvide sit sortiment. Joyco havde stor erfaring med bolcher. Hendes afdeling blev nedlagt, og hun fik andre opgaver. 

Da hun arbejdede i Joyco, modtog hun nogle prototyper af Pop Timer fra Kina, hvorefter design, navn, logo og TV-reklamer blev udviklet. Det gik stærkt, og produktet blev præsenteret på ISM-messen i Köln i januar 2003. Hun var med til at udvikle den grafiske præsentation til messen, og sagens bilag 6 er fotos fra messen. 

Under messen i Köln besøgte hun Felföldis stand og gennemgik den grundigt, da der er tale om en direkte konkurrent til Joyco. Hun så ikke Twin Pop.

Produktionen af Pop Timer blev standset, da timeglasset nemt kunne gå itu og få skarpe kanter. Plasticdelen måtte ændres. Resultatet var en anden type plastic og en bredere midte. I maj måned 2003 var produktet klar til markedet. Joyco forventede at sælge ca. 7 mio. eksemplarer i Europa, heraf 900.000 i Danmark. Forventningen var baseret på erfaringerne fra andre lignende produkter. Markedsføringen i Danmark skete via den sædvanlige samarbejdspartner Stimorol, og det var planlagt at markedsføre Pop Timer i TV.

Joyco blev usikker på markedsføringen af Pop Timer, da Joyco opdagede Felföldis Twin Pop, og Joyco mindskede ordren til fabrikken i Kina. Det gjorde en forskel, at der var kommet et billigere produkt til samme kundesegment, og at Pop Timer ikke længere var den første.

Efter fogedsagen i Århus fortsatte salget af Pop Timer, men i mindre omfang. Joyco forsøgte at markedsføre produktet i de lande, hvor Felföldi ikke var repræsenteret, men Joyco havde mistet interessen i produktet. Der blev solgt 1,5 mio. 
styk i Europa, heraf 50.000 i Danmark. Pop Timer er ikke længere på markedet. 

Parternes argumenter 

Wrigley har anført, at Wrigley i kraft af en gyldig og registreret EF-designret kan forbyde Scandinavian Sweet Center ApS og Felföldi at anvende et design, der krænker Wrigleys design "Pop Timer", som opfylder nyhedskravet og er af individuel karakter. Wrigley overvejede nøje udviklingen af Pop Timer gennem en selvstændig skabende indsats. Materialevalget blev ændret/udviklet sent i processen. Wrigley havde intet kendskab til Felföldis eventuelle parallelle produktudvikling. 

Det er afgørende for bedømmelsen af krænkelsesspørgsmålet, at Twin Pop for den informerede forbruger giver det samme helhedsindtryk som Pop Timer. Dette begreb har ikke en fast definition, men der er tale om en markedsorientret design-standard, som tager udgangspunkt i, om produkterne er forvekslelige. Produkterne er bygget på samme grundlæggende idé: et gennemsigtigt timeglas med et bolche i hver ende, hvor imellem et sukkerpulver kan bevæge sig frit. Bestanddelene er i begge produkter 2 låg, 2 bolcher og sukker. Farver og dimensioner er ikke helt ens, men det ændrer ikke ved helhedsindtrykket. Der kan henvises til forarbejder til mønsterloven som fortolkningsbidrag. Produkterne præsenteres endvidere på samme måde i display-kasser. 

Scandinavian Sweet Center ApS handlede endvidere i strid med god markedsføringsskik ved at fortsætte markedsføringen af Twin Pop på trods af Wrigleys dokumentation for, at der forelå en rettighedskrænkelse. 

Selv om det ikke fremgår direkte af retsplejeloven, at den krænkende part kan pålægges at tilbagekalde sine produkter, er det helt berettiget, at rettighedsindehaveren kan få medhold heri. Designlovens § 38 indeholder med ikrafttræden den 1. januar 2006 en direkte hjemmel til at pålægge en krænker at tilbagekalde produkter fra handlen Også efter den tidligere formulering af bestemmelsen - "skal ændres/tilintetgøres/på anden måde udleveres mod vederlag" ­ antoges der at være indeholdt en mulighed for tilbagekaldelse. Dette er nu præciseret. 

Fogedforbuddet er således lovligt nedlagt, og sikkerheden skal frigives til Wrigley.

Wrigley er berettiget til økonomisk kompensation af Scandinavian Sweet Center ApS og Felföldi, jf. den tidligere designlovs § 37. Det er vanskeligt at opgøre tabet nøjagtigt i sådanne sager, men der må ved udmålingen tages hensyn til, at Wrigley skulle til at markedsføre produktet og mistede fordelen ved at være først på markedet. Der er tale om den samme køberkreds. Wrigleys forventninger om et salg på 850-900.000 var ikke urealistisk, jf. Mogens Hyllesteds og andres forklaringer, men Wrigley solgte kun knap 50.000. Vederlagsbetragtninger i form af licensbetaling spiller også en rolle. Omfanget af Scandinavian Sweet Center ApS's salg er ikke dokumenteret, men det er forklaret af Mogens Hyllested, at der blev solgt 14.000. Efter den nye formulering af designlovens § 37, stk. 3, skal der kompenseres for ideel skade, hvilket der bør i denne sag. Wrigleys samlede krav på 225.000 kr. overfor begge parter er rimeligt, især når der heri er indregnet kompensation for markedsforstyrrelse. 

Under fogedsagen var det ikke relevant at nedlægge påstand om forbud i hele Europa, da Danmark var det eneste EU-land, hvori der fandt en krænkelse sted, da Wrigley blev opmærksom på problemet. Under sagen oplyste Felföldi, at hele EU udgjorde et marked for produktet. Derfor kan Sø- og Handelsretten nedlægge forbud i medfør af designlovens § 43, stk. 2. 

Det er uden betydning for en dom, at Felföldi er en ungarsk producent, da Felföldi eksporterer produkterne til Danmark, jf. principperne i retsplejelovens §§ 243 og 244. Krænkelsen sker i Danmark, og designet er registreret i Danmark. 
Det er derfor uden betydning, hvorvidt EF-forordningen var gældende i Ungarn på krænkelsestidspunktet. 

Wrigley skal frifindes for Felföldis og Scandinavian Sweet Center ApS' selvstændige påstand. Wrigleys registrerede design er gyldigt, jf. EF-Designforordningens artikel 85. Designansøgningen har prioritet fra den 30. januar 2003, og Scandinavian Sweet Center ApS og Felföldi har ikke løftet bevisbyrden for, at designrettigheden er ugyldig, eller at Felföldi har offentliggjort sit design før den 30. januar 2003. Mercedes Colmenar og Elena Pacheco var til stede på messen i Köln, men de så ikke timeglasdesignet på Felföldis stand. Det ville de have lagt mærke til, da de havde en særlig interesse for konkurrentens produkter. 

Scandinavian Sweet Center ApS og Felföldi har anført, at de egenhændigt har produceret, offentliggjort og markedsført produktet Twin Pop før Wrigleys designregistrering, som derfor er ugyldig. Twin Pop var nyhedsskadelig for Wrigleys registrering. Det er bevist, at Felföldi meget tidligt havde timeglasproduktet i tankerne. Dette skete før marts 2002, da Felföldi bad designerfirmaet om at tegne produktet. Produktet blev hurtigt konkretiseret af designeren, og produktet blev navngivet allerede den 21. marts 2002. 

Der er forskellige forklaringer om messerne i Chicago og Köln. Det kan efter blandt andet Mogens Hyllesteds forklaring lægges til grund, at Felföldi var på messerne med Twin Pop. Det var muligt at være på messen uden at se Felföldis stand. Twin Pop blev solgt på markedet allerede fra april 2003. 

Subsidiært må retten vurdere produkternes forvekslelighed. Produkterne har samme idé ved at være slik med en indbygget oplevelse baseret på et timeglas. Timeglasset er en kendt form uden nyhedsværdi i sig selv. Størrelsen, farverne, vægten og navnene er imidlertid forskellige. Produkterne adskiller sig fra hinanden, og derfor krænker Twin Pop ikke Pop Timer designmæssigt. Dermed foreligger der heller ingen overtrædelse af designloven, ligesom der ikke er påvist en subjektiv hensigt, hvilket er en betingelse for at overtræde markedsføringsloven. 

Der er ikke hjemmel til at pålægge en part at tilbagekalde produkter, hverken i retsplejeloven eller designloven. Ændringerne i designloven med ikrafttræden den 1. januar 2006 har ikke virkning for denne sag, da det er reglerne på et evt. krænkelses-tidspunkt, som er afgørende. Der er ingen holdepunkter for, at ændringerne i designloven skulle have tilbagevirkende kraft, heller ikke vedrørende erstatning. Endvidere fremgår det af bemærkningerne, at forbudspraksis ikke var tiltænkt ændret ved designloven, hvorfor tilbagekaldelse ikke kan ske under en fogedforbudssag, jf. retsplejelovens § 645. Beslaglæggelse efter denne bestemmelse vedrører konkrete varer hos konkrete ihændehavere. 

Designloven indeholder bestemmelse om både vederlag og erstatning. Scandinavian Sweet Center ApS købte 2.000 display-kasser med 20 slikprodukter i hver. Der blev solgt ca. 1.200 til en pris af 12,50 kr. pr. styk, inden forbudsbegæringen blev indgivet den 7. august 2003. Pop Timer kom i handlen omkring august måned 2003 til 10 kr. pr. styk. Der er ingen oplysninger om Wrigleys tab eller indikationer herom fra Wrigleys revisor eller bogholderi. Indikation af størrelsen af licens kunne have været dokumentet. Salget af Pop Timer blev ikke forfulgt efter august 2003. Wrigleys skøn på 900.000 var baseret på et tyggegummiprodukt og derfor ikke realistisk. Selv på Wrigleys hjemmemarked i Spanien lå salget langt fra det skønnede. Det var ikke salget af Twin Pop, der ødelagde forventningerne til Pop Timer. Twin Pop kom ikke på markedet til konkurrencefor-
vridende pris. Der er ikke hjemmel til skønsmæssig erstatning i den designlov, der er anvendelig for sagen. Wrigleys krav er dernæst udokumenteret, hvorfor en eventuel erstatning må bortfalde eller nedsættes. 

Felföldi skal frifindes, da Ungarn ikke var medlem af EU før 1. maj 2004, og det kræver særlige holdepunkter at forpligte et land til at efterleve EU-regler før tiltrædelsen. Der er intet anført i traktaterne om, at virksomheder er omfattet af krænkelse i
EU-regler før tiltrædelsen. Felföldi har hjemsted i Ungarn og har ikke foretaget nogen adfærd eller handlinger, som udgør en i Danmark. Pop Timer er solgt i Danmark af Scandinavian Sweet Center ApS. Sø- og Handelsrettens ompetence som desigdomstol gælder kun for virksomheder, som er underlagt forordningen, hvilket Ungarn ikke var før maj måned 2004. Der må også tages hensyn til, at der er tale om en justifikationssag fra 2003. 

Rettens begrundelse og resultat 

Designret kan kun opnås, hvis designet er nyt, jf. designlovens § 3. Wrigley designregistreringen er indgivet med prioritet den 30. januar 2003, og ifølge Wrigley blev designet første gang offentliggjort på ISM-messen i Köln i januar 2003. Der er afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt Pop Timer blev udstillet under messen, men det må efter forklaringerne lægges til grund, at billederne i sagens bilag 6 er fra den pågældende messe, hvilket i øvrigt ikke er bestridt af Scandinavian Sweet Center ApS og Felföldi. 

Twin Pop kom i handlen i perioden april-juni måned 2003, og Felföldi har godtgjort, at udviklingen af designet af Twin Pop foregik i 2002. Det er muligt, at offentliggørelsen af Twin Pop kan være sket før januar 2003, men der er afgivet 
modstridende forklaringer om, hvorvidt Twin Pop blev udstillet på en messe i Chicago i 2002 og på messen i Köln i januar 2003. Retten finder ikke, at der er ført tilstrækkelig bevis for, at Twin Pop kom først på markedet, hvorfor Wrigley 
frifindes for den af Scandinavian Sweet Center ApS og Felföldi nedlagte selvstændige påstand. 

De to produkter i denne sag er slikprodukter med børn som målgruppe. Produkterne er næsten lige høje, men der er relativ stor forskel på lågets diameter. Designet af "kroppen" afviger også ved, at Pop Timer indsnævres gradvist mod midten, mens Twin Pop går lige ned for så at indsnævres mere brat. Bolcherne er forskelligt udformede. Selv om idéen med bolcherne og slikpulveret i timeglasset, som i sig selv ikke kan beskyttes, er den samme for de to produkter, finder retten, at der samlet set er tale om så væsentlige designmæssige forskelle, at produkterne giver den informerede bruger et forskelligt helhedsindtryk.

Herefter frifindes Scandinavian Sweet Center ApS og Felföldi for de af Wrigley nedlagte påstande. 

Wrigley skal i forhold til sagens værdi betale sagsomkostninger med 40.000 kr. til Scandinavian Sweet Center ApS og 40.000 kr. med tillæg af moms til Felföldi. Der findes ikke grundlag for at tilkende omkostninger for fogedretten i forbindel-
se med nedlæggelse af det andet fogedforbud. 

Thi kendes for ret

Scandinavian Sweet Center ApS og Felföldi Potpourri Kft. frifindes. 

VM. Wrigley Jr. Company og Wrigley Co. S.A. frifindes for den af Scandinavian Sweet Center ApS og Felföldi Potpourri Kft. nedlagte selvstændige påstand. 

Det af fogedretten i Århus den 30. oktober 2003 nedlagt forbud ophæves. 

I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten betaler VM. Wrigley Jr. Company og Wrigley Co. S.A. inden 14 dage 40.000 kr. til Scandinavian Sweet Center ApS og 40.000 kr. med tillæg af moms til Felföldi Potpourri Kft. 


Mette Christensen 
Kai Wöldike Bested 
Bjarne Egedal 

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af ...»