Jakob - Stort mødelokale 3
Daniel - Stort mødelokale 2

Misbrug af erhvervshemmeligheder

Resumé

En fabrikant af mandskabslifte havde ikke retsstridigt eftergjort tekniske løsninger eller misbrugt erhvervshemmeligheder tilhørende en tidligere samarbejdspartner i forbindelse med montage mv. af lifte på varevogne. Der var derfor ikke grundlag for at opretholde et tidligere nedlagt fogedforbud mod salg af en mandskabslift. Fabrikantens krænkelse af et varemærke tilhørende samarbejdspartnerens amerikanske moderselskab fandtes at være af bagatelagtig karakter, og der var ikke grundlag for at pålægge fabrikanten at betale godtgørelse herfor

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Dom afsagt den 11. marts 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand), direktør Allan Suhrke og teknisk direktør Søren Rathmann.

V-14-04

Time Export A/S
(Advokaterne Lasse Søndergaard Christensen og Dan Geary)

mod

Danilift Invest A/S og Danilift A/S
(Advokat Kristian Storgaard)

Indledning og påstande

Under anbringende af, at Danilift Invest A/S og Danilift A/S (i det følgende i almindelighed under ét betegnet: Danilift) har misbrugt erhvervshemmeligheder, har Time Export A/S (i det følgende: Time Export A/S) nedlagt følgende påstande:

1. Danilift Invest A/S skal anerkende, at Retten i Nibes forbud af 23. januar 2004 er lovligt gjort og forfulgt.

2. Danilift Invest A/S forbydes at opfylde den aftale mellem Danilift Invest A/S og Hurup Elværk, Nygade 22, 7760 Hurup Thy, om levering af mandskabslift, som er nævnt i skrivelse af 11. november 2003 fra Danilift til Hurup Elværk.

3. Danilift forbydes at fremstille, montere, markedsføre og sælge den liftoverdel, som Danilift benytter i sine produkter Danilift WDT-95, WDT-110 og WDT-115 som vist i sagens bilag 47.

4. Danilift forbydes at fremstille, montere, markedsføre og sælge lifte monteret på køretøjer under anvendelse af den "op-under" hjælperamme, som Danilift benytter i sin Danilift WDT-serie som vist i sagens bilag 48.

5. Danilift forbydes at fremstille, montere, markedsføre og sælge det "op under" radial støtteben, som Danilift benytter i sin Danilift WDT-serie som vist i sagens bilag 49.

6. Danilift forbydes at fremstille, montere, markedsføre og sælge de bagperroner, som Danilift benytter i sin Danilift WDT-serie som vist i sagens bilag 50.

7. Danilift Invest A/S skal betale Time 209.290 kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente af 40.000 fra den 5. februar 2004 og af 169.290 kr. fra den 22. juni 2004.

8. Danilift Invest A/S og Danilift A/S skal in solidum, subsidiært pro rata efter rettens skøn betale Time 3.736.000 kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra den 4. februar 2009.

9. Danilift Invest A/S straffes med bøde for at have overtrådt Retten i Nibes forbud af 23. januar 2004 ved at have opfyldt den aftale mellem Danilift Invest A/S og Hurup Elværk, Nygade 22, 7760 Hurup Thy, om levering af mandskabslift, som er nævnt i skrivelse af 11. november 2003 fra Danilift til Hurup Elværk.

Danilift har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært mod betaling af mindre beløb, ophævelse af Retten i Nibes forbud af 23. januar 2004, og selvstændig påstand om, at Time skal betale 719.100 kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra den 26. maj 2004.

Heroverfor har Time Export A/S påstået frifindelse.

Kontrakten mellem Time og Danilift

Time koncernen (i det følgende: Time), som har hovedsæde i USA, producerer mandskabslifte, bl.a. Versa lift, som er mindre mandskabslifte, som kan monteres på mindre og mellemstore varevogne - såkaldte kassevogne.

Per Torp overtog i årene 1982-1985 sin fars virksomheder, herunder Torps Elektro & Maskinfabrik A/S, senere Torp A/S, som bl.a. forestod levering og montage af Versalift i Danmark, og som var underleverandør til Time af dele som bagperroner og hjælperammer.

Efter at Torp A/S i 1991 var gået konkurs, solgte boet aktiviteterne i selskabet til Torp Lift A/S, hvori Per Torp var salgskonsulent og bestyrelsesmedlem.

Knud Erik Markussen og Søren Nørregaard Olesen, der som ansatte i Torp A/S havde forestået arbejdet med Versalift indtil 1987, hvor deres selskab, Farsø Elektro A/S, overtog Torp A/S' elektroaktiviteter, købte den 30. april 1991 aktierne i Torp Lift A/S, der den følgende dag, den 1. maj 1991, indgik aftale med Time om eneforhandling i bl.a. Skandinavien af "the Versalift line of aerial devices". Aftalen kunne fra den 1. maj 1993 opsiges med 2 måneders varsel. Farsø Elektro A/S og Torp Lift A/S fusionerede i 1993 til Danilift A/S, som siden har stået for forhandling og montage af Versalift og underleverancer til Time, og som nu ejes af Knud Erik Markussen og Søren Nørregaard Olesens holdingselskab, Danilift Invest A/S.

Times lifte masseproduceres til det amerikanske marked og er derfor designet med henblik på amerikanske biler, som er karakteristiske ved, at karrosseriet er bygget på en chassisramme, i modsætning til europæiske biler, som har såkaldt selvbærende karrosseri, således at en chassisramme ikke indgår i konstruktionen. Danilift måtte derfor i forbindelse med montering af Times lifte i Danmark foretage tilpasninger, der muliggjorde montering på de enkelte europæiske biler.

Time Export A/S' annullation af kontraktforholdet mellem Time og Danilift.

Uden at der skete ændringer i kontraktgrundlaget mellem Time og Danilift, blev Per Torps selskab Time Export A/S på et tidspunkt indskudt mellem Time og Danilift. Der blev ikke indgået nogen kontrakt mellem Danilift A/S og Time Export A/S, ligesom der efter det oplyste heller ikke er indgået nogen kontrakt mellem Time og Time Export A/S.

Efter at både Time og Danilift havde tilbudt Hurup Elværk a.m.b.a. at levere en kassevogn med lift påmonteret, og elværket havde accepteret Danilifts tilbud, blev der den 23. juni 2003 holdt et møde mellem Per Torp for Time Export A/S og Knud Erik Markussen og Søren Olesen for Danilift. Mødets baggrund og forløb belyses ved forklaringerne.

Den 28. august 2003 sendte Per Torp på vegne Time Export A/S dette brev til Danilift:

"Angående opsigelse af VERSALIFT forhandling i Danmark.

Opfølgning på mødet den 23. juni 2003 angående forhandling og salg af VERSALIFTE i Danmark.

På mødet gjorde I, Danilift, det klart at I ikke længere ønskede at forhandle og sælge Versalifte. Dette ønske skal vi hermed for god ordens skyld bekræfte:

Eneforhandling er ophørt pr. 1. september 2002.

Underforhandling er ophørt pr. 1. juli 2003.

For god ordens skyld gør vi ligeledes opmærksom på at Time´s CE godkendelser på VERSALIFTE og godkendelser / overens-stemmelses erklæringer på montering / montering system, ikke kan bruges af Danilift A/S uden forudgående skriftlig accept fra Time Export.

Time vil ligeledes ikke kunne acceptere at der videregives tekniske eller handelsmæssige oplysninger om TIME / VERSALIFT til konkurrenter. Ligeledes kan Danilift ikke gøre brug af VERSALIFT ´s monterings metoder eller design på egne eller konkurrerende produkter. Det vil ligeledes ikke blive accepteret hvis Danilift bruger VERSALIFT dele i produktion eller montering af egne eller konkurrerende produkter."

Hurup Elværks køb hos Danilift og Retten i Nibes forbud.

Som nævnt ovenfor i forbindelse med mødet den 23. juni 2003 havde Hurup Elværk a.m.b.a. valgt at købe en lift fra Danilift frem for fra Time Export A/S. Købet blev bekræftet ved Danilifts ordrebekræftelse af 26. august 2003, hvori liften blev omtalt som "… 1 stk. fabriksny/demo personlift fab. Versa. Tye ET-30-NE XS monteret på kassebil fab. Nissan Prima Star …"

Time Export A/S' advokat påtalte i brev af 28. oktober 2003, at Danilift i bladet "Kabelog Liniemesteren - Medlemsblad for energisektorens el-teknikere" bragte en annonce, hvor man på en kassevogn kunne skimte navnet Versalift, og at det af Danilifts hjemmeside fremgik, at Danilift førte agentur for: "VERSALIFT, WUMAG (…..)". Disse forhold indebar efter advokatens opfattelse en krænkelse af Times ret til varemærket Versalift.

Danilift skrev den 11. november 2003 til Hurup Elværk, at den lift, som elværket havde bestilt, "ikke er af fabrikatet Versalift men en tilsvarende mandskabslift med de samme specifikationer, som der er beskrevet i ordrebekræftelsen". Danilifts advokat skrev endvidere den 12. november 2003, at liften var "en ombygget Versalift".

Efter begæring af 23. november 2003 fra Time Export A/S nedlagde fogedretten i Nibe den 19. januar 2004 på betingelse af en sikkerhedsstillelse på 100.000 kr., som siden blev stillet, forbud over for Danilift Invest A/S mod at opfylde aftalen med Hurup Elværk om levering af den deri nærmere angivne mandskabslift, idet fogedretten fandt det sandsynliggjort, at Danilifts aftale stred mod markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik og om misbrug af erhvervshemmeligheder.

Flybomme

Til brug for Versalifts liftoverdele leverede Danilift såkaldte flybomme i henhold til en den 27. november 2002 indgået "Prisaftale på fly bomme mellem Danilift og Time-Export. Aftalen lyder på min. 300 stk fly bomme i de næste 3 år." Nedenunder var der et skema, hvor man kunne læse priserne i 2002/2003, 2004, henholdsvis 2005  for 3 varenumre, der henviste til hver sin type flybom.

Et forudgående udkast af 21. oktober 2002, som var udarbejdet af Danilift, men som Time Export A/S ikke kunne acceptere, havde indeholdt detaljerede bestemmelser om, at Time Export A/S skulle aftage mindst 150 flybomme pr. år over 3 år, og at Time Export A/S ved aftagelse af færre flybomme end de i alt 450 skulle betale en merpris pr. leveret flybom på 800 kr., dog mindst i alt 300.000 DKK.

Time Export A/S aftog 159 flybomme under aftalen, men ville ikke aftage flere efter at have annulleret kontrakten mellem Time og Danilift. Der var mangler ved et antal af de leverede flybomme.

Syn og skøn

Ingeniør Hans Thygesen har som syns- og skønsmand afgivet erklæringer af 17. juni 2007 og 10. juni 2008.

Skønsmanden har bl.a. vurderet, at der på verdensmarkedet kun findes to typer mandskabslifte til brug for biler under 2,9 t med tekniske karakteristika som dem, der omhandles i denne sag, navnlig "up under" hjælperamme og radialstøtteben, nemlig Times Versalift og lifte fra Danilift, og selv om en række virksomheder i Europa kan levere lifte til varevogne under 3,5 ton, er det efter syns- og skønsmandens opfattelse alene Time og Danilift, som leverer lifte med "up under" hjælperamme og radialstøtteben.

Med hensyn til liftoverdelen vurderer skønsmanden, at de løsninger som parterne anvender, må anses for almindeligt kendte, idet dog den præcise udformning af disse løsninger, som parterne anvender, i et vist omfang ikke kan anses almindeligt kendt.

Skønsmanden vurderer, at personer med omfattende generel teknisk viden og kunnen vil kunne udforme løsninger, som svarer til specielle løsninger, som er karakteristiske for Versalift.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af Per Torp, Knud Erik Markussen og Søren Olesen, Rick Mansfield, Charles Wiley, Bent Knudsen, Peder Dalsgaard, Frands Kristensen, Mogens Jensen og Torben S. Pedersen. Parterne har endvidere fremlagt en skriftlig erklæring fra vidnet Magne Højland.

Per Torp har bl.a. forklaret, at hans tidligere selskaber Torps Elektro & Maskinfabrik A/S og senere Torp A/S bl.a. forestod levering og montage af Versalift i Danmark og var underleverandør til Time af bl.a. bagperroner og hjælperammer. Efter at han havde solgt aktierne i Torp Lift A/S til Knud Erik Markussen og Søren Nørregaard Olesen, blev han salgschef i Time og arbejdede med Times forhandlernet i Europa, Mellemøsten og Fjernøsten.

Torp Lift A/S var også underleverandør til Time af dele og fik udleveret de arbejdstegninger, som var nødvendige hertil.

Times underramme til Versalift blev lanceret i 1974 og har den konstruktion, at rammen sættes på "neden under bilens chassis", og boltes fast op igennem bilen.  Rammen er kort og vejer kun lidt, samtidig med at den er fleksibel, hvilket har krævet mange vanskelige beregninger.

Det såkaldte "radialstøtteben" udviklede Torp A/S i 1987, idet kunderne ønskede stadig større og højere lifte monteret på stadig mindre biler. Han fik selv idéen hertil. Det består af kun to støtteben, som stabiliserer vognen til siderne. Andre virksomheder kan lave lifte til små vogne, men uden Times karakteristiske underramme og underliggende radialstøtteben.

Siden 1974 har Time endvidere markedsført en såkaldt bagperron til sine lifte til varevogne.

I 2001 gik Time i gang med at udvikle en liftoverdel til varevogne med en vægt på 2,9 t, og også her anvender Time "up under" rammen, underliggende radialstøtteben og en liftoverdel, hvor den såkaldte bagarm ikke rager bagud over bilen.

Hverken "up under" underramme, radialstøtteben, bagperron og liftoverdelen er patenteret eller beskyttet efter reglerne om brugsmodeller eller design, han véd ikke hvorfor.

De første lifte, som Danilift sendte på gaden i 2003, var ikke CE-mærket, således som de skal være. Han tror, at grunden til at Danilift alligevel kunne producere liftene og sende dem på gaden, må være, at de har været baseret på Times design. Danilift og dette selskabs forgængere arbejdede sammen med Time i godt 12 år, hvor Danilift var underleverandør til Versalift.

I 2003 opdagede han, at Hurup Elværk af Danilift havde fået tilbud på et produkt, som svarede til et nyt produkt fra Time. Samtidig fik man en opringning fra en tysk sælger, der nævnte, at konkurrenten Wumag nu kunne levere en lille bil med en lift svarende til Times Versalift., hvilket Wumag ikke tidligere havde kunnet.  Der blev holdt et møde den 23. juni 2003, og her sagde Knud Erik Markussen og Søren Nørregaard Olesen, at Danilift ikke længere ville sælge Versalift. Han sendte efterfølgende en bekræftelse på, at samarbejdet skulle ophøre pr. nærmere angivne datoer og hørte ikke mere til Danilift.

Knud Erik Markussen og Søren Olesen har forklaret, at Per Torp tilbød dem at købe Torp Lifte A/S. Deres bank foreslog i den forbindelse, at de fik en professionel bestyrelsesmand med i bestyrelsen, og at Per Torp fortsatte som salgschef, samt at Per Torp ligeledes skulle sidde i bestyrelsen. Det var Per Torp, som tog initiativet til salget.

Da de købte Torp Lifte A/S, købte de "det hele" med, det vil sige, alt hvad der havde været i Torp Lift A/S. Blandt andet fik de igangværende arbejder ført med over, og de overtog også alle Torp Lift A/S´ kontordokumenter, mapper også videre. Endvidere fik de overført alle medarbejderne, som der vist var 8-9 af på det tidspunkt. Medarbejderne var primært smede, og der var kun én ingeniør.

Samarbejdet med Time startede med aftalen af 1. maj 1991, hvorefter Torp Lift A/S blev eneforhandler af Time produkter. Times produkter var dog tilpasset amerikanske biler, og Time var ikke meget interesseret i europæiske markeder.

Omkring 1994 hørte de for første gang om Time Export A/S. Danilift havde på dette tidspunkt udviklet en "flybom" til Versalift, og denne flybom begyndte Per Torp gennem Time Export A/S at distribuere til samtlige Versalift forhandlere i Europa. De leverede herudover løbende forskellige andre ordrer til Time Export A/S, typisk forskellige nye eller modificerede dele til Versalift, som de selv havde udviklet for egen regning og risiko, og som blev solgt videre.

Der blev holdt et møde 23. juni 2003 hvor de selv og Per Torp var til stede. Anledningen til mødet var, at Hurup Elværk havde henvendt sig til dem og spurgt, om de ikke længere var forhandlere af Versalift, hvilket Elværket havde hørt. Det viste sig herefter, at Per Torp nu mente, at der burde være to forhandlere af Versalifte på det danske marked. Samtidig ønskede Per Torp at få en stand med Versalift på en messe på Fyn. Parterne fandt ikke en mindelig løsning på sagen om Danilfits salg af en lift til Hurup Elværk og spørgsmålet om, hvorvidt Per Torp også skulle være Versalift forhandler. De blev noget overraskede over, at eneforhandleraftalen blev opsagt med et års tilbagevirkning ved brevet af 28. august 2003.

De tilbød Hurup Elværk en lift svarende til den, som Per Torp i regi af Time Export A/S havde tilbudt elværket. Fogedforbuddet har Danilift ikke overtrådt, idet de gjorde mere klart, at den leverede lift var Danilifts eget design og produkt med egenskaber svarende til en Versalift. Der var ingen Versaliftdele i den lift, som blev leveret til Elværket.

Danilift handlede allerede i 2003 med mange andre produkter. I dag dækker Danilift hele spektret af lifte og sælger bl.a. lifte med en rækkevidde på helt op til 100 m.

Under samarbejdet med Time lavede Danilift en lang række tilpasninger og nye udviklinger til Versalift, der primært havde til formål at gøre liftene bedre egnede til brug på europæiske varevogne. F.eks. lavede Danilift selv underrammer til europæiske biler, fordi Time dengang ikke førte disse underrammer. De monteringsvejledninger mv., som Time leverede sammen med liftene, var fuldstændigt ubrugelige til europæiske biler.

Da Danilift overtog Torp Lift A/S, var der nogle tegninger til radialstøtteben, og noget af det første de lavede efter at have købt Torp Lift A/S, var at færdigudvikle radialstøttebenet. Disse støtteben kunne man dengang ikke få fra USA. Time var dengang ikke interesseret i de løsninger mv., som Danilift havde lavet, men alene i at sælge Time produkter til Danilift.

De støtteben og underrammer som Danilift laver i dag, er forskellige fra dem, som de dengang udviklede på baggrund af de tegninger og den know how, som de overtog fra Torp Lift A/S.

De såkaldte bagperroner fandtes heller ikke i Times sortiment, før Danilift begyndte at levere dem omkring 1994/1995.

Liftoverdelene har man heller ikke fået nogen produktionstegning på fra USA, og vedrørende den omdiskuterede ET 30 NEXS model havde de aldrig set Times lift, førend Time annullerede samarbejdet. De mener ikke, at de tekniske principper, som Versalift har anvendt, er unikke, f.eks. anvender det tyske firma Teupen samme principper, som Versalift bruger ved montering mv. af lifte på mindre varevogne.

De har aldrig fået pålæg om at behandle noget som forretningshemmeligheder eller fået overladt tekniske tegninger med fortroligt indhold, og de har aldrig indgået hemmelighedsaftaler eller lignende med Time, der ikke har gjort noget for at beskytte sine tekniske principper mv., idet alle har kunnet studere og tage fotos af dem på messer.

Danilift begyndte at forhandle Wumags lifte i 1997, og de hurtigt fik et tæt samarbejde navnlig om specielle løsninger og krav til det skandinaviske marked, som adskiller sig fra en stor del af det øvrige europæiske marked. Danilift oplevede, at der var en del ordrer, som Danilift ikke fik, og derfor gik man sammen med Wumag om at udvikle større lifte. I den forbindelse har Danilift man fået adgang til værdifuld viden og know how om teknologien herunder navnlig om større lifte, og samtidig fik man god viden om Wumags arbejde med CE - certificeringssystemet.

Det er ikke rigtigt, at Danilift ikke har haft CE-godkendelser. Danilifts første lifte blev dog blev certificeret gennem Wumag og dokumentationen indleveret til det tyske certificeringsorgan, hvor dokumenterne og det tekniske dossier ligger. Danilift kunne ikke bruge noget af det materiale, som Danilift havde fra Time, til brug for CE-godkendelser, da Danilift primært lavede styresystemer til Time, ligesom Danilift ikke havde modtaget sådanne tekniske oplysninger vedrørende resten af Time liftene, herunder om montering, som kunne bruges til en CE-godkendelse. Danilift har dog leveret tekniske tegninger til brug for Times CEgodkendelse af lifte, men disse tegninger vedrørte de hydrauliske og elektriske dele.

Danilift havde købte stort ind af dele til flybomme for at kunne levere det aftalte kvantum lifte til den aftalte pris og ligger i dag inde med et større lager heraf, som har en værdi af omkring 1 mio. kr., og som er ubrugelige til andre formål.

Charles Wiley har forklaret, at han har været direktør for Time i de seneste 20 år. Time koncernen valgte i sin tid at samarbejde med Per Torp, fordi man havde brug for en innovativ mand, der kunne forestå tilpasningen af Times lifte til de mange forskellige europæiske varevognstyper. Navnlig var det nødvendigt, at have en dygtig og god mand som kunne udvikle støttesystemer mv. til brug for små varevogne på og omkring 2,9-3,5 ton, hvor Time var det første selskab, der lavede mandskabslifte til disse små varevogne.

Time anvendte underleverandører til at udvikle og tilpasse bl.a. "up under" hjælperammerne, og de underleverandører, som Time godkendte hertil, fik samtlige oplysninger vedrørende tekniske specifikationer for Times lifte, men ikke ret til at bruge Times immaterialrettigheder til produkterne. Time har kun i meget begrænset anmodet sine forhandlere om at foretage egentlig udvikling af Times produkter.

Han mener ikke, at man forsvarligt kan kopiere f.eks. en Time underramme. Naturligvis kan man kopiere apparatet, men det vil være uforsvarligt, da kopisten ikke har kunnet foretaget de bagvedliggende beregninger og stresstests mv., som er nødvendige for at sikre, at rammen er sikker at bruge i praksis. På verdensplan verserer der kun denne sag om eventuelt misbrug af Times rettigheder.  Han har ikke tidligere set to nu foreholdte fotos af en mindre varevogn monteret med en "Teuben" lift, hvis støtteben og ramme mv. ikke optager plads inde i bilen, og er ikke bekendt med, om der er sket kopiering af Times produkter.

Rick Mansfield har forklaret, at han kom til Tyskland i 1977 for at repræsentere Time og arbejdede dér til 1996. Time begyndte i 1970´erne at montere amerikanske lifte på europæiske 3,5 ton varevogne. Når Time havde høstet erfaringer fra installation på en bilmodel, fik man specifikationerne omkring monteringen registreret i Times amerikanske ingeniørafdeling.

Disse informationer tilhørte efter Times opfattelse Time som forretningshemmeligheder.

Time gav alle relevante oplysninger vedrørende montering mv. til de udpegede forhandlere.

Bent Knudsen har forklaret, at han i 1989-1991 var ansat i Torp A/S hvor han delte ansvaret for virksomhedens produktudvikling med Per Torp og havde kontakt med Time. Torp A/S var forhandler af færdigproducerede lifte, hvoraf man dog kun solgte under 10 stk. om året på det danske marked. Man solgte også andre typer og mærker af lifte f.eks. et italiensk mærke af store lifte.

Man lavede ikke udvikling for Time. Man lavede derimod masser af udvikling til Torp A/S selv, idet dette var nødvendigt, for at liftene kunne tilpasses det danske og norske marked og de varevognsmodeller, der fandtes her. Man tilpassede i den forbindelse styringen og den fysiske montering på bilerne og lavede nye rammer og kurve, som passede til europæiske mål og krav. Man eksperimenterede også med mange forskellige typer støtteben. Han mener ikke, at Time bidrog til udviklingen, og Torp A/S sendte ikke sine udviklingsarbejder til godkendelse i USA. Dog sendte man i et enkelt tilfælde tegninger mv. af en kurv, som kunne løftes højere op end normalt til Time i USA, da Time var interesseret i at bruge denne på det amerikanske marked.

Rick Mansfield fra Time deltog på sidelinjen som "papirmand", men har aldrig deltaget i selve udviklingen. Efter hans erindring var der ikke nogen ingeniører ansat i Torp A/S.

De tegninger mv. vedrørende udvikling og tilpasning af liftene, som blev udarbejdet i Torps Elektro & Maskinværksted A/S og i Torp A/S, blev brugt i flæng uden hensyn til, hvor tegningerne var udarbejdet. De indgik blot i et praktisk samarbejde, og medarbejdere, der havde brug for en tegning, kunne hente den i et skab.

Han erindrer ingen hemmeligholdelsesaftaler eller procedurer, hvor kun særligt vigtige medarbejdere kunne få adgang til tegningerne.

Torp A/S foretog en væsentlig udviklingsindsats med hensyn til at få liftene tilpasset til europæiske varevogne. Når Time fik leveret liftene fra USA, stod de sammenpressede i en skibscontainer og var rå modeller, der kun passede til amerikanske Chevrolet varevogne.

Peder Dalsgaard har forklaret, at han er uddannet maskinarbejder, og at han i dag arbejder hos Danilift. I 1983 blev han ansat hos Torp A/S. Han er fulgt med hele vejen fra Torp A/S over Torp Lift A/S til Danilift. Han kom gradvis til at arbejde mere og mere med lifte. Når man skulle montere en lift fra Time på europæiske varevogne, måtte de selv lave bagperronen og støttebenene, ligesom man svejsede "up under" hjælperammen på.

Der var ingen tegninger mv. fra Time til brug for dette arbejde. Time leverede heller ikke på anden vis know-how til monteringen. Medarbejderne i Torp A/S havde deres egne ideer og erfaringer om, hvordan arbejdet skulle laves, og så gik man simpelthen i gang med at svejse de relevante dele på bilen. Dette gjaldt både for støttebenene, støtterammen og bagperronen.

Der gik mange år, får man fik udarbejdet arbejdstegninger til brug for dette arbejde.

Han kan ikke huske nogen særlige fortrolighedsprocedurer omkring arbejdet med tilpasning af Times lifte. Medarbejderne hos Torp A/S, Torp Lift A/S og senere Danilift prøvede sig frem for at finde ud af, om f.eks. støtteben kunne stabilisere bilen i tilstrækkeligt omfang.

Mogens Jensen har forklaret, at han som ansat i Sparbank Farsø siden 1985 har kendt Søren Olesen og Knud Erik Markussen, siden de købte Farsø Elektro A/S, og at han deltog i forhandlingerne omkring deres køb af Torp Lift A/S. Sparekassen havde ikke kendskab til, at der skulle være dele af Torp Lift A/S, som ikke gik med i handlen. Han mener, at alle relevante dele af Torp  Elektro & Maskinfabrik A/S og Torp A/S blev solgt til Søren Olesen og Knud Erik Markussen i form af Torp Lift A/S. Sparekassen sikrede sig bl.a. kontrol med driften i Danilift ved, at der blev indsat et professionelt bestyrelsesmedlem, ved løbende kreditmøder, gennemgang af regnskaber mv.

Magne Høyland har skriftligt bl.a. erklæret, at han har været verksmester (værkfører) og sælger hos de firmaer, som successivt fra 1979 importerede Times mandskabslifte  til Norge og monterede dem indtil 1994, hvor der blev indgået en aftale om bygning i Danmark frem til 2000. Time leverede kun lifte med kurv, men uden hjælperamme, og værkstedet i Norge måtte udvikle og tilpasse hjælperammer til europæiske biler og ved udviklingen og tilpasningen tage hensyn til, at de særlige norske forhold.

Underliggende radialstøtteben anvendte de første gang i 1989, og støtteben ene blev af Torp A/S og senere Torp Lift A/S leveret i løsdele, som det norske værksted tilpassede under hjælperammen. Bagperron blev udviklet og produceret af det norske værksted fra 1980.

Time bidrog ikke til udviklings- og tilpasningsarbejdet, heller ikke med tegninger eller monteringsskitser, og har heller ikke på noget tidspunkt over for ham påberåbt sig at  have rettigheder til "up under" hjælperamme, radialstøtteben eller bagperron. De norske firmaer har hen ad vejen udvekslet erfaringer om udviklingen og tilpasningen med Torp A/S, Torp Lift A/S og Danilift.

Parternes synspunkter

Time Export A/S' advokater har navnlig gjort gældende, at Danilifts leverance af en lift til Hurup Elværk strider mod de krav om loyalitet, der gælder, mellem virksomheder efter ophøret af et langvarigt og tæt samarbejde, ligesom det gøres gældende, at Danilift har misbrugt Times erhvervshemmeligheder i strid med markedsføringslovens regler herom.

Samarbejdet ophørte efter mødet mellem parterne 23. juni 2003, og alligevel kunne Danilift kort efter indgå aftale om at levere "1. stk. fabriksny/demo lift fab. Time Versa. Type ET-30-NE XS monteret på kassebil fab. Nissan Prima Star" til Hurup Elværk, jf. Danilifts ordrebekræftelse af 26. august 2003. Efter at Per Torp og Times advokat havde påtalt brugen af varemærket "Versalift" mv., skrev Danilift nu til elværket, at mandksabsliften "ikke er af fabrikatet Versalift men en tilsvarende mandskabslift med de samme specifikationer" ligesom Danilifts advokat skrev, at der var tale om en "ombygget Versalift".

Fogedretten i Nibe fandt, at Danilifts ombygning af liften til elværket kun kunne lade sig gøre som følge af den tekniske know-how og tegninger mv., som Danilift havde opnået gennem samarbejdet med Time, og at Danilift derfor havde overtrådt markedsføringsloven.

Syns- og skønsmanden har vurderet, at alle de elementer som henholdsvis Time og Danilift bruger i deres produkter er "lignende". Den liftoverdel, som Danilift ville levere til Hurup Elværk, var ubestridt en Time model. De bagperroner og hjælperammer som både Time og Danilift anvender, er udviklet af Time i USA i 1970´erne, og radialstøttebenene af Per Torp i 1988.

Danilift har ikke købt rettighederne til at anvende disse produkter, da Knud Erik Markussen og Søren Nørregård Olesen i 1991 købte Torp Lift A/S, idet rettighederne tilhørte Time. Det er ikke overbevisende, når Danilift forklarer, at man selv tilpassede Times dele og udviklede egne modeller blot ved at prøve sig frem på værkstedet.

De særlige dele til mandskabslifte, som Time selvstændigt har udviklet, navnlig bagperronen, støttebenene og underrammen er beskyttet mod illoyal markedsføring og mod misbrug af  erhvervshemmeligheder.  Danilift har som tidligere forretningspartner særlig pligt til i sin produktudformning og markedsføring i øvrigt at holde en sådan afstand til den tidligere samarbejdsparts produkter, at der ikke sker utilbørlig udnyttelse af disses goodwill  og markedsposition. Danilift har brugt tekniske tegninger og beskrivelser, som Danilift fik fra Time, på en måde, der er i strid med markedsføringslovens § 19, stk. 2. Danilift  skylder ubestridt Time Export A/S 123.290 kr.  for mangler ved leverede flybomme. Time Export A/S ville ikke forpligte sig til som efter det oprindelige aftaleudkast at skulle betale erstatning, hvis der ikke blev aftaget et mindste antal flybomme, og parternes aftale af 27. november 2002 er derfor alene en prisaftale, hvilket da også udtrykkeligt fremgår af ordlyden. Time Export A/S skal derfor ikke betale erstatning for Danilifts mistede dækningsbidrag.

Danilift bør idømmes bøde for overtrædelse af fogedforbuddet og betale erstatning for mistet dækningsbidrag, opgjort til 3.736.000 kr., idet det på grund af de store ligheder mellem parternes produkter må lægges til grund, at det ville have været Time Export A/S, der havde fået ordrerne på de lifte, som Danilift har solgt ved uberettiget kopiering af Times lifte.

Danilift skal endvidere betale vederlag, 40.000 kr., for krænkelse af Times varemærke ved i en reklame i et fagblad og på sin hjemmeside  at være  fortsat med at bruge Versalifts navn og logo, efter at samarbejdet mellem parterne var ophørt.

Endvidere skal Danilift betale 46.000 i erstatning for tabt dækningsbidrag i forbindelse med Danilifts salg af lift til Hurup Elværk, jf. revisorerklæringen.

Danilifts advokat har bl.a. gjort gældende, at fogedforbuddet alene angik et enkelt salg, men at Danilift derudover har været fuldt ud berettiget til at fortsætte sin øvrige virksomhed. Retten må lægge til grund, at de omhandlede produkter (liftoverdele, bagperron, underliggende støtteben og underrammen) ikke har været patenteret eller på  anden måde beskyttet af immaterialrettigheder.

Ikke alt i en virksomhed er erhvervshemmeligheder. Det må specificeres nærmere over for medarbejdere og samarbejds-partnere, hvad der er hemmeligt. I denne sag har Time intet gjort for specificere, hvad der eventuelt skulle være hemmeligt. Time har i årevis leveret lifte, uden at det har været aftalt, at dele af liftene eller deres specifikationer eventuelt skulle holdes hemmelige. Det samme gælder de monteringsvejledninger mv., som gennem årene er tilflydt Danilift, og de kunne i øvrigt ifølge vidneforklaringerne slet ikke anvendes på europæiske biler, hvorfor Danilift selv måtte udvikle og tilpasse monteringsteknikkerne til europæiske biler.

Bestemmelsen om gensidig fortrolighed i aftalen  af  1. maj 1991 omhandler  alene liftoverdelene, "aerial devices" og ikke de øvrige dele , som Danilift  selv har udviklet. Der er endvidere tale om produkter og monteringsteknikker, der umiddelbart kan ses og eftergøres ud fra de produkter, som virksomheden bringer på markedet. Tekniske produkter må  beskyttes via patent- og brugsmodelloven, og markedsføringslovens § 1 yder ikke et supplerende værn, i det omfang produkter ikke kan beskyttes efter de nævnte bestemmelser.

Parternes samarbejde indebar, at Danilift købte liftoverdelene direkte fra USA, fordi de var billige, og herefter producerede Danilift selv resten. Der var ingen konkurrenceklausuler eller lignende, og Time har aldrig gjort opmærksom på, at produkter eller know-how  var forretningshemmeligheder.

Skulle retten finde, at de omhandlede produkter og monteringsteknikker må betragtes som erhvervshemmeligheder, har Danilift erhvervet retten til disse erhvervshemmeligheder ved købet den 30. april 1991 af Torp Lift A/S. Magne Højland har således i sin skriftlige vidneforklaring gjort rede for, at de karakteristiske elementer herunder underrammerne, støttebenene og bagperronen er udviklet i Torp A/S i løbet af 1980´erne. Det må lægges til grund, at alle liftaktiviteterne i Torp A/S blev overført til Torp Lift A/S i forbindelse med Torp A/S konkurs, og at det var en forudsætning for Danilifts køb af Torp Lift A/S, at overdragelsen omfattede samtlige aktiver vedrørende Torp A/S liftdel. Det er ganske udokumenteret, at dele af aktiverne, herunder Torp A/S' know how, skulle have tilhørt Time. Der er således intet grundlag for at antage, at Torp A/S ikke skulle have rådet over alle aktiver mv. som fandtes i selskabet, da aktiviteterne blev overført til Torp Lift A/S i forbindelse med Torp A/S´ konkurs.

Det er rigtigt, at Danilift anvendte et ganske lille billede af en lift i en reklame, og at navnet Versalift kunne skimtes på billedet, ligesom Versalift var nævnt på Danilifts hjemmeside som en del af sortimentet. Der har dog kun været tale om minimale krænkelser af Versalifts varemærket, ligesom Danilift straks rettede forholdene, da man blev opmærksom herpå.

Danilifts krænkelse er således af bagatelagtig karakter, således at der ikke er grundlag for at pålægge Danilift at betale herfor.

Danilift respekterede fogedforbuddet. Således har Vestre Landsret fastslået, at forbuddet ikke vedrørte den lift, som faktisk blev leveret til elværket.

Der er intet grundlag for Times krav om erstatning for mistet dækningsbidrag på lifte, som Danilift gennem årene har leveret til sine kunder.

Det er ubestridt, at Danilift skylder Time Export A/S 123.290 kr. for mangler ved leverede flybomme, men det gøres gældende, at Time Export A/S ved at undlade at aftage flybomme i tiden efter annullationen af aftalen mellem Time og Danilift har pådraget sig ansvar for Danilifts tabte dækningsbidrag på 719.000 kr., subsidiært uberettiget opnået rabat, ved manglende opfyldelse af parternes aftale om levering af flybomme, idet der udtrykkelig i parternes aftale står: "Aftalen lyder på min. 300 stk fly bomme i de næste 3 år".

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det lægges i overensstemmelse med Per Torps forklaring til grund, at Times underramme til lifte, som var præsenteret første gang i USA i 1974, blev præsenteret på det europæiske marked i 1978. Per Torp overtog i årene 1982-1985 sin fars virksomheder, herunder Torps Elektro- og Maskinfabrik A/S, senere Torp A/S, som bl.a. forestod levering og montage af Versalift i Danmark, og som var underleverandør af dele som bagperroner og hjælperammer. Det var endvidere Per Torp, som i forbindelse med sit arbejde for Torps Elektro- og Maskinfabrik A/S, senere Torp A/S, fik idéen til de såkaldte "up under" støtteben (senere kaldt radialstøtteben), som på samme måde som underrammen bidrog til at skabe bedre plads i rummet på biler, hvorpå Versalifts mandskabslifte blev monteret.

I overensstemmelse med Per Torps forklaring lægges det endvidere til grund, at selskabets forretningsaktiviteter i det hele, herunder også for så vidt angår forhandling, montage af og underleverancer til Versalift, af Torp A/S under konkurs blev overdraget til Torp Lift A/S. Idet der ikke var truffet aftale om det modsatte, må det i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler lægges til grund, at  boets  overdragelse af alle aktiviteterne til Torp Lift A/S også omfattede alle immaterielle rettigheder, som knyttede sig til disse aktiviteter, således at Torp Lift A/S herefter var indehaver af alle de rettigheder, som Torp A/S måtte have erhvervet i forbindelse med sin montage, udvikling mv. af lifte til mandskabsvogne for Versalift.

Den 1. maj 1991, dagen efter, at aktierne i Torp Lift A/S var blevet overdraget til Knud Erik Markussen og Søren Nørregaard Olesen, der som medarbejdere i Torp A/S havde stået for Torp A/S' arbejde med Versalift, indgik Torp Lift A/S distributions-/agentaftale med Time. På dette retlige grundlag fortsatte Torp Lift A/S, nu Danilift, sit arbejde med forhandling, montage af og underleverancer til Versalift. Det bemærkes, at kontrakten af 1. maj 1991 vedrørte "the Versalift line of aerial devices",  dvs. den løftearm, der monteres en bil, og hvorpå der monteres en kurv, hvorfra en person kan udføre arbejde på elmaster mv.

I overensstemmelse med K.E. Markussens og S.N. Olesens forklaringer, der understøttes af forklaringerne fra de vidner, der har arbejdet i virksomheden, lægges det endvidere til grund, at Danilift i forbindelse med montage af lifte måtte tilpasse Versalifts rammer, som var masseproduceret til det amerikanske marked og amerikanske biler med chassisramme, til  europæiske biler, som er anderledes opbygget og navnlig har selvbærende karrosseri. I forbindelse med disse tilpasninger gemte Danilift de arbejdstegninger, som i den forbindelse blev udarbejdet, i et arkiv, hvortil medarbejderne havde almindelig adgang, således at de kunne genbruges, hvis man skulle montere lift på en tilsvarende bil.

Per Torps selskab Time Export A/S blev på et tidspunkt indskudt mellem parterne,  uden at der i den anledning skete ændringer i kontraktgrundlaget mellem Time og Danilift, og retten lægger derfor til grund, at Danilift fortsat var Times distributør og agent af Versalift "aerial devices" overensstemmelse med kontrakten af 1. maj 1991.

Efter bevisførelsen har retten intet grundlag for at antage, at Danilift fra Time har modtaget tegninger betegnet som eller på anden måde fået kendskab til noget, der har været erhvervshemmeligheder. Det lægges i overensstemmelse med parternes samstemmende forklaringer til grund, at der på intet tidspunkt i samarbejdet mellem Danilift og Time har været anvendt stempler med angivelse af, at papirer, oplysninger eller tegninger var hemmelige eller fortrolige, ligesom der på intet tidspunkt er givet Danilift pålæg om at behandle materiale som fortroligt. I det omfang Time måtte have ment, at Times udviklingsarbejde måtte beskyttes, ville det i øvrigt have været nærliggende at sørge for at få det beskyttet ved patent, brugsmodelregistrering eller designregistrering, hvilket efter det oplyste på intet tidspunkt er sket.

Efter bevisførelsen lægges det således til grund, at Danilift har fortsat det arbejde, som siden 1980'erne var foretaget med tilpasning af standarddele, som Time igennem mange år havde produceret med henblik på det amerikanske marked og amerikanske biler, til de biler, hvortil kunder bestilte lifte, og at Danilift i forbindelse hermed på en måde, der må anses for ganske sædvanlig i forbindelse med denne form for tilpasningsarbejder, gemte de arbejdstegninger, som  Danilift udarbejdede, således at de kunne bruges igen ved senere monteringsarbejder på andre tilsvarende biler mv. Efter bevisførelsen har retten således intet grundlag for at fastslå, at Time har givet Danilift til opgave at foretage egentlig udvikling af underrammer, støtteben, bagperroner osv. til europæiske biler, endsige at Time skulle have erhvervet rettigheder til Danilifts tegninger og know how.

Time Export A/S' brev af 28. august 2003 angav, at såvel eneforhandlerretten som forhandlerretten allerede var ophørt pr. datoer, som ikke havde nogen sammenhæng med opsigelses- og ophævelsesbestemmelserne i kontraktforholdet mellem Time og Danilift. Efter bevisførelsen er der ikke grundlag for at antage, at Danilift havde ønsket at bringe kontraktforholdet med Time til ophør, således som det angives i brevet, og brevet indebar derfor en uberettiget annullation.

På baggrund af det anførte har Danilift efter samarbejdets ophør hverken i forhold til Time eller i forhold til Time Export A/S været uberettiget til at fortsætte med at bruge den tekniske viden og know how, som Danilift besad som følge af sin erhvervelse i 1991 af aktiviteterne i Torp A/S og som følge af sit fortsatte arbejde med mandskabslifte, herunder med tilpasning og montage af Versalift. Det bemærkes herved, at Time Export A/S ikke ved indholdet af sidste afsnit i brevet af 28. august 2003 kunne pålægge Danilift begrænsninger, som Danilift ikke i forvejen var pålagt som følge af kontraktforholdet med Time, og navnlig kunne Time Export A/S ikke gøre noget hemmeligt i forholdet mellem Time og Danilift, som ikke var det i forvejen.

Der var herefter intet retligt grundlag for fogedforbuddet. Det bemærkes herved, at Danilift efter indholdet af brevet af 28. august 2003 måtte kunne gå ud fra, at Time ikke længere ville levere lifte til Danilift, og at Danilift derfor også efter brevets karakter af en uberettiget annullation måtte betragte sig som frigjort fra sine forpligtelser efter kontrakten med Time og være berettiget til at sælge lifte fra andre leverandører. Herefter ophæves fogedforbuddet, og Danilift frifindes for påstand 1-6 og 8-9, ligesom Danilift frifindes for påstand 7 for så vidt angår kravet om erstatning af tabt dækningsbidrag, 46.000 kr., vedrørende mandskabsliften til Hurup Elværk.

Danilift ophørte straks efter at have modtaget indsigelsen herimod fra Time Export A/S' advokat med at anvende billedet af en lift, der var forsynet med Versalifts logo. I annoncen var det imidlertid yderst vanskeligt at få øje på dette figurmærke, som ikke blot fremtrådte som værende af ringe størrelse, men tillige var lidet tydeligt. Herefter, og idet Danilift straks efter advokatens henvendelse ophørte med at bruge billedet, findes krænkelsen så beskeden, at Danilift frifindes for kravet om vederlag, 40.000 kr., for varemærkekrænkelse, som er indeholdt i påstand 7.

Danilift har påstået sig frifundet for Time Export A/S' i øvrigt ubestridte krav om erstatning på 123.290 kr. for tab ved udbedring af mangler ved leverede fly bomme under anbringende af, at Danilift har et selvstændigt modkrav på 719.000 kr. i anledning af Time Export A/S' manglende aftag af flybomme.

Aftalen af  27. november 2002 mellem Time Export A/S og  Danilift betegner sig som "Prisaftale på flybomme mellem Danilift og Time Export". I teksten står der: "Aftalen lyder på min. 300 stk. flybomme over de næste 3 år", og herefter følger et skema med på den ene side oplistning af 3 forskellige varenumre med tilhørende kort varebetegnelse og på den anden årene 2002/2003, 2004 og 2005, og der angives for hvert varenummer en pris i DKK, som er den samme for hvert af de angivne år.

Et forudgående udkast til prisaftale udarbejdet af  Danilift og dateret den 21. oktober 2002, angik levering af min. 150 fly-bomme pr. år over 3 år af 2 ud af de 3 varenumre, som var med i den endelige aftale, og fastslog, at der ved aftagelse af mindre end 450 flybomme over de 3 år skulle betales en merpris pr. leveret flybom på 800 kr., dog mindst i alt 300.000 DKK.

Den endelige aftale af 27. november 2002 indeholdt imidlertid ikke sådanne kompensationsbestemmelser. Der er efter det oplyste om aftalens tilblivelse på den ene side ikke grundlag for at antage, at der ved at lade kompensationsbestemmelsen udgå skulle være tilsigtet nogen skærpelse af Time Export A/S' ansvar, såfremt der ikke blev købt det angivne antal. Hovedindholdet af aftalen er som angivet i overskriften en prisaftale, som gav Time Export A/S en rabat, som var knyttet til en forudsætning om, at der blev aftaget det angivne minimum på 300 stk. flybomme. Derimod er der efter indholdet af aftalen og navnlig de udgåede kompensationsbestemmelser ikke grundlag for at antage, at Time Export A/S var forpligtet til at aftage det pågældende antal flybomme.

Idet Time Export A/S kun aftog 159 flybomme, er forudsætningerne for den ydede rabat ikke opfyldt, og retten finder, at konsekvensen heraf under de foreliggende omstændigheder, hvor Time Export A/S undlod at aftage flere flybomme samtidig med sin uberettigede annullation af aftalen mellem Time og Danilift, må være, at Time Export A/S betaler erstatning for det tab, som Danilift har lidt ved at give Time Export A/S rabat under forudsætning af et mindstesalg, som ikke er sket, således at forudsætningerne for rabatten er bristet. Efter et samlet skøn finder retten, at kompensationsbeløbet passende kan fastsættes til 123.290 kr., svarende til Time Export A/S' i øvrigt ubestridte krav mod Danilift.

Nettoresultatet er således, at ingen af parterne skal betale erstatning til den anden part.

Efter sagens udfald skal hver af parterne endvidere bære sine egne omkostninger.

T H I   K E N D E S   F O R   R E T

Danilift Invest A/S, Danilift A/S og Time Export A/S frifindes. Ingen part skal betale sagsomkostninger til nogen anden part.

Allan Suhrke          Michael B. Elmer Søren Rathmann

(Retsformand)

(Sign.)

___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 11. marts 2011

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»