Mellemværende efter agentforholds ophør

Resumé

Agents modkrav i forbindelse med opgørelse af økonomisk mellemværende mellem parter efter gensidigt agentforholds ophør ikke godtgjort. 

Dom i sagen H 101-99 


Expeditors International of Washington, Inc.
(advokat Finn Overgaard)
mod
Mahé Freight A/S
(advokat Per Ekelund)


Sagen vedrører et opgør mellem parterne i forbindelse med afbrydelsen af gensidigt agentforhold i speditionsbranchen.

Expeditors International of Washington, Inc. har nedlagt endelig påstand om at
Mahé Freight A/S skal betale USD 238.281,23 med procesrente af USD 187.978,00
fra den 29. juni 1998, subsidiært fra den 1. juli 1999, og med procesrente af USD
50.303,23 fra den 3. december 2001.

Mahé har nedlagt påstand om frifindelse.


- 2 -

Sagen blev anlagt den 1. juli 1999, samme dag som en identisk sag, H 174-98, der
var anlagt den 29. juni 1998 blev afvist på grund af at Expeditors havde indgivet et
processkrift for sent, jf. retsplejelovens § 353, sammenholdt med § 360, stk. 1 og stk.
3. Ved rettens beslutning af 9. december 1999 blev Mahé tilkendt 30.000 kr. i sags-
omkostninger. Ligesom i den tidligere sag har Expeditors i nærværende sag stævnet
Mahé til betaling af USD 187.978,00. Expeditors har den 3. december 2001 udvidet
påstanden til USD 238.281,23.

Sagsfremstilling

Parterne indgik i 1990 en "Agency Agreement" af følgende indhold:

"1.
RECIPROCAL AGREEMENT
a. ...
b.
Expeditors USA and its subsidiaries appoints Mahe as its sole and
exclusive agent in Denmark to arrange breakbulk of air cargo consoli-
dations and to handle single consignments and air cargo charters origi-
nating from USA, CANADA, UNITED KINGDOM, BELGIUM,
AUSTRALASIA and various points in the FAR EAST. Mahe or its
nominee appoints Expeditors USA and its affiliated network as its sole
and exclusive agent for breakbulk of air cargo consolidations and to
handle single consignments and air cargo charters originating from
Denmark. The reciprocal agreement is also valid for any branch opened
by either party in the future.


This arrangement will become effective from 3rd JULY 1990

2.
SCOPE OF SERVICES
...
d.
Each company will notify the other by telex/fax the departure details, as
well as the MAWB number, HAWB numbers, and flight details on
consolidation shipments.

e.
As evidence of proper final delivery to consignee or his agent, the
Agent will obtain a signed delivery receipt for each shipment...


- 3 -


3. ACCOUNTING

Each company will account to the other for all monies collected or dis-
bursed by them for the other. Each company shall invoice in their re-
spective country's own currency. Each account of monies collected less
destination charges for onforwarding must be submitted to origin
within 10 days of the month end. Each company is obliged to pay in
full, without bank transfer charges, in the national currency of the other
company..."

Under parternes samarbejde benyttedes "routing orders". Et eksempel på en sådan er
fremlagt. Den er udstedt på Mahés initiativ og fremtræder som en anmodning fra
William Cook Europe A/S til William Cook Europe Ltd. i England om at benytte
Expeditors International Ltd. til forsendelser til William Cook Europe A/S. Det anfø-
res at Expeditors International Ltd. er agent for Mahé med hvem William Cook Eu-
rope A/S har en særlig aftale om forsendelse og behandling af indgående last.

Gennem årene håndterede parterne stigende fragtmængder for hinanden. Den 8. au-
gust 1996 skrev Mahé til Expeditors at man havde fået en fax af 22. juli 1996 vedrø-
rende parternes mellemværende. Expeditors havde gjort gældende at Mahé skyldte
USD 150.000. Mahé var uenig heri og mente at mellemværendet var betydelig min-
dre. Mahé beklagede sig endvidere over Expeditors' administration.

Den 30. august 1996 meddelte Expeditors at man fandt at selskabets mellemværende
med Mahé var "much too high, much beyond what we are comfortable with". Expe-
ditors anmodede om en bankgaranti på USD 150.000. Expeditors ville betale udgif-
terne til garantien.

Mahé svarede den 9. september 1996 at man fortsat var uenig i Expeditors' opgørelse
af mellemværendet. En post i mellemværendet på USD 35.202 var "due to heavy
administration from your side, late invoicing, wrong invoicing and heavy proce-
dures". Mahé afslog at stille bankgaranti.

I fax af 29. november 1996 opgjorde Expeditors sit tilgodehavende til USD 230.000
og anmodede om øjeblikkelig betaling.


- 4 -


I fax af samme dag meddelte Mahé at man forlangte en fuldstændig afklaring af par-
ternes mellemværende. To ansatte hos Mahé, Lisbeth Svanbjerg og Liv Sørensen, var
i for høj grad beskæftiget med at anmode om opgørelser og stille spørgsmål til Expe-
ditors' forskellige kontorer. Mahé anmodede om et "working meeting".

Svaret på brevet foreligger ikke, men det er oplyst at Expeditors' controller for Eu-
ropa, Andy Bryant, den 10.-11. januar 1997 havde møde med Mahés direktør Steen
Vedel-Jørgensen og de nævnte regnskabsmedarbejdere.

Den 7. februar 1997 opsagde Expeditors agentkontrakten:


"... we hereby terminate the Agency Agreement ...

The termination of the Agency Agreement is due to Mahés intentional
failure to fulfill its obligations according to the mutual Agency Agree-
ment. Specifically we note that Mahé has failed to honor the terms with
respect to exclusivity ... (enrolling in WACO) and promptly settling ac-
counts ...

The termination is effective as of today.
... "

Faxdateringen er 08-FEB-1997 00:44

Samtidig med opsigelsen sendte Expeditors besked til sine kontorer og agenter at de
ikke skulle overlade gods til Mahé. Den nye agent for Danmark var Seatainers A/S.
Det anføres i faxen at "all Danish freight should be consigned to this agent in CPH
even if consigned to another Danish airport... Please change your fax numbers im-
mediately. We don't want information to continue to go to Mahe ..."

Mahé svarede den 11. februar 1997 på ophævelsen af kontrakten:

"... The termination is received, but the professional and satisfactory
close is according to Expeditors acting not following general rules and


- 5 -

instructions.
You are mentioning Mahé's intentionel failure to fulfil its obligations
according to the mutual agreement in terms of payment ­ this is not
correct. Your own Andy Bryant has faced that we were missing in-
voices (recaps for Mahé are not an invoice) and statements from your
organisation. I mentioned this during the London-meeting September
1995 ­ a big mess and too heavy administration. These problems are
told and asked to be solved several times especially to Mr. Mike Clay-
ton, but no action. Our proposal in December 1996 to Mr. Amberger to
send an account to Denmark. During his stay we finally received in-
voices and statements ­ we were very impressed.

Regarding WACO ­ we have not signed up in WACO. We have been
valuing alternatives to Expeditors because we have observed the fol-
lowing from Expeditors' Mr. Mike Clayton and later Sieg Kratzer be-
ing individually in negotiations with our import manager Kim Johansen
and later on Mr. Ole Møller of starting up Expeditors in Denmark. To
this subject Kim Johansen has focused with reference to Mike Clayton
if he could bring some important people out of Mahé into a new set-up.
Later Kim Johansen got his resignation.

We believed due to our increasing volume that Expeditors would
change attitude and start serious talking with Mahé. One week before
your termination Gert Petersen and Kim Johansen tried to headhunt
staff from Mahé, showing a new contract with Expeditors.

Apart from above our claim to Expeditors speaking about failure to ful-
fil our Routing Orders we have noticed that all our cargo generated by
Mahé (98% of all cargo) are not following the instructions from Mahé
Freight a/s and our clients ­ see enclosed fax.

We will keep Expeditors International responsible for all claims in
connection with delays and losses until you follow the clear instruc-
tions in our Routing Orders.
..."


- 6 -


Den 25. marts 1997 meddelte Expeditors at

"we would like to set a mutually agreeable date by which time we will
have settled our accounts and brought our affairs to a close.

We have asked Andy Bryant, our European Controller, to be the point
man in this process...

We would suggest that we resolve all outstanding items by the end of
May. Andy will contact you directly to set up a working schedule."

Hertil svarede Mahé den 2. april 1997:

"You suggest that we resolve all outstanding items by the end of May
which seems like reasonable date to us also. Although, it is on the con-
dition that our disputes and claims are solved before that date."

Den 28. maj sendte Mahé seks fakturaer til Expeditors til et samlet beløb på USD
187.978, jf. nedenfor.

Under parternes fortsatte arbejde med at afklare mellemværenderne er der opnået
enighed om opgørelserne vedrørende 26 lande, og at Expeditors herefter har et tilgo-
dehavende på i alt USD 191.049,93 hos Mahé. Mahé har anført at have modkrav
svarende til dette beløb ­ navnlig som følge af Mahés seks fakturaer. Der er ikke
enighed om Mahés seks fakturaer, ligesom der ikke er enighed om følgende lande:

1. USA
Expeditors opgjorde ved starten af parternes forsøg på at afklare forholdet mellem
parterne mellemværendet vedrørende USA til USD 47.596,82 i Expeditors' favør.
Mahé opgjorde mellemværendet til DKK 991.709,30 i Mahés favør.

Med udgangspunkt i Mahés tal har Expeditors i sagens bilag 22 foretaget en opstil-
ling af parternes mellemværende:


- 7 -

Mahé har i statement af 31. december 1999
anerkendt at skylde

USD 82.009,34 (DKK 520.996,58)

Fakturaer i henhold til Mahés statement
(sagens bilag H), inkl. de seks
nedennævnte fakturaer


DKK 1.209.920,40
Omregnet til USD

USD 187.978,00
Herefter i Mahés favør

USD 149.682,23 DKK 999.709,30
Mellemværender i Mahés favør efter
Expeditors' undersøgelser
USD -3.418,90 (-DKK 21.719,77)
De seks fakturaer

USD 187.978,00
Herefter i Expeditors' favør
USD 34.876,87
a. Mahé krav bestridt af Expeditors
USD 10.899,15 (DKK 75.493,11)
b. Yderligere krav bestridt af Expeditors USD 34.069,63
Expeditors' krav vedrørende USA
USD 79.845,65

Kravene under a bestrides af Expeditors, i det væsentlige fordi det ikke er lykkedes
at spore de pågældende forsendelser i systemerne. Det fremgår af bilag 22 hvilke
Mahé fakturaer der bestrides under a, og hermed hvordan beløbet under a fremkom-
mer. Mahé har modregnet USD 10.899,15 i forbindelse med den afregning der tidli-
gere er sket mellem parterne.

Kravene under b bestrides af Expeditors
1. fordi det ikke er lykkedes Expeditors at finde de pågældende krav i deres syste-
mer, og fordi Mahé ikke har været i stand til at fremkomme med yderligere doku-
mentation i form af House Bill Numbers, Master Bill Numbers eller andet,
2. fordi Expeditors har bestridt kravenes størrelse, og Mahé er ikke fremkommet med
yderligere oplysninger, og
3. fordi Expeditors har anmodet om referencer fra Mahé, og Mahé har ikke svaret.

Det fremgår af sagens bilag 23 hvorledes beløbet under b fremkommer, ligesom det
med 1, 2 eller 3 er angivet hvorfor Expeditors ikke kan godkende de enkelte krav.

Det under b angivne beløb er af Mahé modregnet i fakturaer sendt af Expeditors til
Mahé. Expeditors' fakturaer til Mahé på et beløb svarende til USD 34.069,63 er
fremlagt under sagen.


- 8 -


2. Hongkong
Mahé har opgjort et tilgodehavende i Hongkong til DKK 640,84. Expeditors har an-
erkendt at skylde dette beløb som er omregnet til USD 82,56. Mahé har gjort gæl-
dende yderligere at have krav på DKK 5.007,60 i anledning af følgende: En kunde,
Pobra, var blevet tilbudt en fragtrate på DKK 1.800 og kunne derfor ikke acceptere et
krav om betaling af USD 1.100 i fragt. Fragtdifferencen er opgjort til DKK 5.007,60.
På Mahés faktura nr. 10085821 af 2. maj 1997 er anført:

"We did get a bill from DHL 1100,00 USD and this shipment we did
ask You to handle, now shipper has send to DHL, but they claim You
have informed them to do so, so i have to charge You the diff."

Den 9. februar 1998 meddelte Expeditors at selskabets kontor i Hongkong stadig
undersøgte den pågældende faktura nr. 10085821.

3. Korea
Expeditors opgjorde mellemværende til USD 3.256,34 i Mahés favør. Opgørelsen
blev senere korrigeret således at Expeditors anerkender at skylde Mahé KRW
5.251.769,39 omregnet til USD 4.409,55.

Mahé har opgjort sit tilgodehavende til KRW 8.799.237,80. Expeditors bestrider fem
krav, overvejende fordi man ikke har kunnet finde fakturaer, til et samlet beløb på
KRW 3.497.508,33. Mahé har fremlagt de omstridte fakturaer der er stilet til Expe-
ditors (Korea) Co. Ltd. på en angiven adresse i Seoul. Der er ikke fremlagt Air Way
Bill eller anden dokumentation for transporten.

4. Australien
Expeditors opgjorde oprindeligt mellemværende til USD 27.146,92 i Mahés favør.
Under det fortsatte arbejde blev det anerkendte beløb reduceret til DKK 180.282,76
eller USD 26.948,10. Expeditors bestrider to fakturaer. Den ene er på DKK 11.056
og er dateret den 13. februar 1997. Expeditors har angivelig ikke kunnet spore denne
faktura i sine systemer. Den anden faktura er på DKK 7.800 er er dateret 12. decem-
ber 1995.


- 9 -

Den 9. maj 1996 skrev Expeditors til Mahé om sidstnævnte faktura i forbindelse med
omtale af andre omtvistede fakturaer:

"We are still waiting for an answer from Soren Pape [medarbejder hos
Mahé]. Please se attached."

Den 26. maj 1996 skrev Expeditors til Mahé om samme krav:

"This is a dispute. We already answered on 04.03.96 to Sorgen
Pape/Mahé. A few requests were sent but we still have not heard any-
thing from Sorgen."

Den 15. oktober 1996 meddelte Expeditors at man stadig ventede Mahés "confirma-
tion as to Peggys previous fax [af 29. maj 1996]".

Endelig skrev Expeditors den 4. december 1996 bl.a. følgende om kravet: "As this
item is not resolved, please follow it up. If anything I can help of, kindly advise by
return". Henvendelserne fra Expeditors er efter det oplyste ikke besvaret.

5. Turnak (Turnak International Forwarding and Trading Co. Ltd., Ankara)
Mahé har gjort gældende at have krav på DKK 235, DKK 7.855 og DKK 1.366 ved-
rørende transport til eller fra henholdsvis Dubai, Kuwait og De Forenede Arabiske
Emirater samt på DKK 14.070,20 vedrørende en tyrkisk agent for Expeditors, Tur-
nak. Expeditors har inden domsforhandlingen godkendt Mahés krav vedrørende Ku-
wait, og Expeditors har i den nedlagte påstand fratrukket USD 1.174,14 svarende til
det af Mahé opgjorte krav på DKK 7.855. Expeditors har under domsforhandlingen
anerkendt Mahés fremsatte krav vedrørende Dubai og De Forenede Arabiske Emira-
ter hvorfor disse krav tages til følge med de anførte beløb, i alt DKK 1.601.

Herefter er parterne kun uenige om kravet vedrørende Turnak som i henhold til sa-
gens bilag Q samlet udgør DKK 14.070,20. Expeditors har ikke bestridt at kravet
med rette er eller har været rettet mod Turnak, men da selskabet er en selvstændig
forretningsdrivende agent, kan kravet alene rettes mod denne. Expeditors hæfter ikke
for agenten, heller ikke subsidiært.


- 10 -

WACO (World Air Cargo Organization)
Der foreligger ikke nærmere oplysninger om organisationen udover at den er en
sammenslutning af luftfartsspeditører. I brev af 15. november 1995 fra WACO til
Mr. Steen Vedel-Jørgensen, President, The Mahé Group, hedder det:


"Welcome on board the WACO System!"

I brevet meddeles at Vedel-Jørgensen er optaget på postlisten og vil modtage bulleti-
ner og cirkulærer m.v. Han vil endvidere modtage en kopi af WACO Operations and
Resolutions Manual, og han anmodes om at forberede et udkast med henblik på op-
tagelse i manualen. Det oplyses at informationer angivet i manualen er bindende for
medlemmet indtil WACO hovedkontoret anmodes om ændringer. Manualen skal
indeholde oplysninger om Mahés finansielle krav og betalingsmåder som de andre
medlemmer skal følge. Med brevet fulgte endvidere nogle logoer til brug for breve
og markedsføringsmateriale. Endelig opfordres Vedel-Jørgensen til at henvende sig
hvis han har brug for bistand i forbindelse med sit medlemskab.

I WACO's operation manual dateret januar 1996 er Mahés hovedkontor i København
og kontorer i Århus og Billund angivet tillige med navne på ledende medarbejdere og
de tjenester der tilbydes. Det fremgår af Minutes of the European Members Meeting
afholdt på Malta den 25. marts 1996 at Steen Vedel-Jørgensen deltog i mødet sam-
men med en anden medarbejder fra Mahé. Af et mødereferat fremgår om USA bl.a.
at "The WACO office will prepare a questionnaire and it was suggested that evalua-
tion and proposals on how to proceed in approaching the US-market should be un-
dertaken by a committee chaired by Mr. Vedel-Jørgensen."

Mahés seks fakturaer

Fakturaerne er dateret den 27. maj 1997.

1. Faktura nr. 10087819 er på USD 109.000 og angives at vedrøre følgende:

"By the 7th of February, You (Expeditors) Cancelled our Agency
Agreement without any notice and didn't follow our Routing-Instruc-
tions.


- 11 -

For Shipments received via Seatainers, we have been drastically Over-
charged, according to our Agreement

The total loss for the above is USD 109,000.00"

Der er i forbindelse hermed fremlagt en tabsopgørelse i DKK dateret den 28. juni
1998:

"PeriodenFebruar til december...
Tab på Expeditors


1.107.136
Rejseomkostninger


409.373
Tabt arbejdsfortjeneste


98.291

Samlet
tab
1.614.800"

Tabet er for import- og eksportforretningen opgjort som forskellen mellem budgette-
rede og faktiske tal for februar til december 1997. Tabet på importsiden er opgjort til
DKK 788.836 og på eksportsiden til DKK 318.300. Det sidste tal er på grund af en
fortegnsfejl 76.202 kr. for højt. Mahé har i en redegørelse dateret 20. januar 2000
beskrevet opgørelsesprincipperne:

"...
Importtab
Importtabet er opgjort som den realiserede profit vedrørende import på
USA-regionen i perioden februar til december 1999 [skal være 1997] i
forhold til den budgetterede profit i samme periode på Expeditors. Be-
løbet udgør dermed den mindre profit der er opnået som følge af, at der
stort set ikke var en agent i regionen i den pågældende periode.

Eksporttab

[Beskrevet på samme måde]Rejseomkostninger


- 12 -

Rejseomkostningerne er opgjort som de udgifter, der er medgået til
rejse mv. som led i forhandlinger med Expeditors samt etableringen af
et nyt agentsamarbejde. Omkostningerne er i overensstemmelse med
bogføringen for 1997.

Tabt arbejdsfortjeneste
Den tabte arbejdsfortjeneste udgør den offeromkostning Mahé Freight
A/S har haft som følge af, at 3 ansatte har været beskæftiget med at
forhandle og etablere et nyt agentsamarbejde efter Expeditors' afgang.
..."


Statsaut. revisor Jens Timmermann har i en erklæring dateret den 21. januar 2000
vedrørende det af Mahé opgjorte tab bl.a. udtalt:

"...
Det udførte arbejde
Vi har sikret os, at de metoder og principper der er anvendt til opgørel-
sen er rimelige og forsvarlige.

Vi har sikret os, at de enkelte måneders omsætning for henholdsvis
1996 og 1997 er i overensstemmelse med bogføringen. Vi har gennem-
gået budgettallene for 1997 og fundet dem realistiske i forhold til tids-
punktet hvor de blev udarbejdet. Vi har stikprøvevis efterregnet opgø-
relsen og fundet den korrekt. Vi har stikprøvevis gennemgået opgørel-
sen over rejseomkostninger og fundet, at de medtagne udgifter vedrører
rejse mv. Vi har gennemgået opgørelsen af tabt arbejdsfortjeneste og
fundet, at den udelukkende indeholder offeromkostninger i forbindelse
med de involverede personer fra Mahé Freight A/S, som har anvendt
tid på skiftet af samarbejdspartner.

Konklusion
Vi skal erklære, at vedlagte opgørelse pr. 28. juni 1999 udvisende et
samlet tab på 1.614.800 kr. er i overensstemmelse med bogføringen og
meddelte oplysninger i øvrigt."


- 13 -

Mahés årsregnskaber for 1994-1998 viser følgende resultater efter skat:
1993
DKK 698.000
1994
DKK (387.300)
1995
DKK 231.400
1996
DKK 576.500
1997
DKK 2.298.700
1998
DKK 1.449.200

Det er i Mahés årsregnskab for 1996 anført at "Koncernens globale netværk er blevet
styrket med egne selskaber og repræsentationskontorer med stærke allicancepartnere
i WACO-systemet og et USA-projekt med netværk, der afsluttes i 1997".

Det er i årsregnskabet for 1997 ikke nævnt at samarbejdsaftalen mellem Mahé og
Expeditors er ophørt.

2. Faktura nr. 10087823 er på USD 5.600 og angives at vedrøre følgende:

"Expeditors has created to our loss extra local expenses to pick up
Cargo at Seatainers Facility, plus Seatainers has Harassed our staff +
drivers, by delaying each pick-up from 1-2 Hours, Besides we have an
extra charge for the longer drive to pick-up the freight.
Total cost 38 Pick-ups total 121 hours = USD 5600"

Fakturaen er fremlagt sammen med en lang række fakturaer fra Seatainers der bærer
påskrifter om at de er betalt med check.

Endvidere er fremlagt en fax af 28. maj 1997 fra Mahés afdeling i Århus der oplyser
at have tabt USD 1.483,75 i forbindelse med en forsendelse der blev "håndteret af
Daher som ikke har servicecontract på Atlanten og derfor har dyrere rater. Vi måtte
for denne betale USD 4093,50 hvor vi plejer at betale USD 2609,75. = tab på USD
1483,75". Endvidere er oplyst et tab på USD 1.123,85: "Gik gennem Expeditors, og
Seatainers afregnede os: USD 3733,60, hvor vi selv som Expeditors' agent skulle
have betalt: USD 2609,75 = tab på USD 1123,85"

3. Faktura nr. 10087824 er på USD 14.000 og angives at vedrøre følgende:


- 14 -


"We have been forced to credit 2 our biggest accounts. The reason for
the credit, that they have lost businesses, and have had delay in pro-
duction, bec[ause] of the delay from You (Expeditors and Seatainers"

Fakturaen er bilagt kreditnotaer, to til Eskofot Digital Graphic Systems A/S hver på
USD 3.000 og én til Lycom A/S på USD 8.000. På fakturaerne er angivet at de er
udstedt på grund af forsinkelse med godset sendt via Seatainers.

4. Faktura nr. 10087825 er på USD 11.720 og angives at vedrøre følgende:

"Freight routed by us, but send to Seatainers, and then we did get
freight and docs. from Seatainers, but overcharged. Please find attached
list per shipment."

Fakturaen er bilagt række fakturaer, hvoraf en del er ulæselige, samt en håndskrevet
liste med angivelse af de enkelte krav fra USD 150 til USD 1.300. Kravet på USD
1.300 vedrører angivelig en forsendelse til Lycom. Mahé sendte en faktura til dette
selskab den 19. februar 1997 lydende på godt DKK 63.000 (beløbet er delvist ulæse-
ligt), hvoraf luftfragt udgjorde DKK 49.842, mens resten var priser for handling,
afhentning, Lufthansa-gebyr, brændstoftillæg m.v. Faktura fra Seatainers til Mahé
var på DKK 51.701 for luftfragt, DKK 1.490. for ekspeditionsgebyr og DKK 45 for
porto m.v.

5. Faktura nr. 10087826 er på USD 5.000 og angives at vedrøre følgende:


"William Cook shipments delayed deliveries."

Fakturaen er bilagt en række fakturaer fra Seatainers til William Cook Europe A/S,
en håndskrevet opgørelse over tab fra USD 110 til USD 510 samt følgende brev fra
William Cook Europe A/S til Seatainers:

"Vedr. Forsendelser til William Cook Europe A/S. Mit fax dateret den
24. feb.1997


- 15 -

Hermed indskærpes det atter, at ALLE forsendelser til William Cook
Europe A/S som Seatainers A/S modtager, omgående skal videregives
til Mahé Airfreight.
..."

6. Faktura nr. 10087828 er på USD 42.658 og angives at vedrøre følgende:

"We have also had some problems, with Oceanfreight shipments.
Please find attached list, for the claim."


Fakturaen er bilagt en håndskrevet liste med angivelse af de enkelte krav. Der er
endvidere vedlagt forsendelsesdokumenter samt et brev af 17. marts 1997 fra Mahé
til Expeditors International i London:

"With reference to correspondence of January and this month concern-
ing 2 x 40' ex Chicago to Templeco 278 Ltd. Covered by Expeditors
B/L no. 6040020285.

Due to the heavy delay in the delivery of the container ­ over 3 months
­ we have been claimed 20% of the value on the commercial invoice
nr. 18619 by our client Accurate Products:

Invoice amount: USD 128.289,50: 20%=USD 25.657,90

As we hold you responsible for the delay, we claim you for the above-
mentioned amount and expect your soonest payment."

Forklaringer

Andy Bryant har forklaret at han har været ansat hos Expeditors siden 1993. Han er
European Controller i Expeditors' Londonkontor. Expeditors er en verdensomspæn-
dende speditionsvirksomhed. Det er en af de største i verden og den største i USA.
Expeditors har egne kontorer i mange lande, og hvor der ikke er kontorer, arbejder
man gennem agenter. Expeditors begyndte for ca. 25 år siden.


- 16 -

Vidnet hørte at der var problemer med Mahé i foråret 1996. Der er flere importeks-
peditioner til Danmark end eksportekspeditioner ud af landet. Det er derfor naturligt
at Mahé var nettodebitor i parternes indbyrdes økonomiske forhold, men da Mahé
gennem nogen tid - i strid med parternes aftale - var bagud med betalingen af større
beløb, bad Expeditors om en bankgaranti. Der var ikke hjemmel for kravet om bank-
garanti i parternes aftale, men det var praksis hvis der var behov for det.

Det passer ikke at der var uorden i Expeditors' bogholderi, og at det skulle være for-
klaringen på parternes vanskeligheder med at få fastslået deres mellemværende. Det
fremgår også af den foreliggende sag at Expeditors havde et betydeligt tilgodeha-
vende. Størrelsen af mellemværendet blev fastlagt gennem det fælles arbejde. Det var
muligt for Mahé at bogføre på grundlag "import invoices and settlement recap" som
tilgik selskabet.

Der var eksklusivitet i parternes aftale. Mahés medlemskab af WACO var i strid med
aftalen. WACO er et netværk som Expeditors opfatter som konkurrent selvom
WACO ikke selv udfører speditøropgaver. Han ved ikke hvornår eller hvordan Ex-
peditors blev bekendt med Mahés medlemskab af WACO.

Vidnet har ikke hørt noget om at Expeditors ville oprette eget kontor i Danmark.

Formålet med vidnets besøg hos Mahé den 10. og 11. januar 1997 var at komme
overens om parternes økonomiske mellemværende. Mahé skyldte Expeditors ca.
USD 180.000 efter Expeditors' opfattelse. Mahé mente at skylde ca. USD 80.000.
Vidnet gennemgik regnskabsmaterialet sammen med Liv og Lisbeth der var ansat i
Mahés bogholderi. Der var et godt samarbejde mellem parterne. Gennemgangen vi-
ste at der var et betydeligt antal fakturaer fra november og december 1996 der ikke
var bogført hos Mahé, og det var den væsentligste del af forklaringen på uoverens-
stemmelserne. Det var Mahés folk enig i.

Vidnet mødte også Vedel-Jørgensen som var overrasket over mødets resultat, nemlig
at Mahé skyldte Expeditors så meget, væsentlig mere end forventet. Vedel-Jørgensen
tjekkede med bogholderen der bekræftede dette.

Vedel-Jørgensen afslog tilbuddet i fax af 25. marts 1997 om at lade vidnet komme til


- 17 -

København for at bidrage til at fastslå parternes mellemværende. Mahés regnskabs-
folk var fortsat meget samarbejdsvillige. Efter juni /juli 1997 gik det imidlertid dårli-
gere. Det var vidnets indtryk at Mahés regnskabsfolk ikke længere fik lov til at tage
stilling til de enkelte poster men at alle poster skulle godkendes af Vedel-Jørgensen.

Det er rigtigt at alle tal i parternes opgørelse er blevet omregnet til USD, men den
lokale valuta fremgår af opgørelsen. Parternes afregning skete normalt i USD.

USA

Vidnet udarbejdede opgørelsen i sagens bilag 22 [der er gengivet i hovedtræk under
sagsfremstillingen]. Vidnet gennemgik hele materialet særdeles grundigt. Det var en
meget tidkrævende gennemgang. Han samarbejdede med Lisbeth hos Mahé. På det
tidspunkt var der fortsat et godt samarbejde. Parterne var enige om det meste af det
forretningsmæssige mellemværende. Der var naturligvis ikke enighed om de seks
fakturaer der også figurerer i bilaget. Uenigheden gik på de forhold hvor der ikke
forelå en primær dokumentation fra Mahés side, men alene opgørelser og fakturaer.
Det forhold at man hos Expeditors ikke havde det materiale om de forsendelser som
Mahé henviste til, kan skyldes at forsendelserne er gået gennem andre. Dokumenta-
tion for forsendelser skal derfor gives i form af transportdokumenter og lignende.
Normalt hænger de forskellige referencer sammen, og man kan sagtens skaffe de
bilag som Mahé har henvist til, ved at se på hovednumret af fakturaen, men det
kunne ikke lade sig gøre for alle Mahés fakturaer.

Vidnet måtte derfor gå ud fra at fakturaerne ikke angik Expeditors. Expeditors har
gennemgået alt grundigt og kan ikke finde sammenhæng, og Mahé kunne ikke
hjælpe.

Til nærmere belysning af bilag 22 forklarer vidnet at de af Mahé fremsatte krav på
USD 10.899,15 bestrides af Expeditors idet man ikke har kunnet spore forsendel-
serne i systemet, og man må derfor gå ud fra at kravene ikke angår Expeditors.

Det fremgår af sagens bilag 23 hvorledes kravet på USD 34.069,63 fremkommer.
Poster markeret med (1) har ikke kunne identificeres af Expeditors eller Mahé. Der
var kun Mahés fakturaer. Poster markeret med (2) viser sager hvor der er enighed om


- 18 -

at forsendelse har fundet sted, men hvor der er uenighed om beløbene. Det drejer sig
om forholdsvis små beløb. (3) vedrører sager hvor Mahé trods Expeditors' opfor-
dring ikke er fremkommet med yderligere oplysninger.

Bilag 22 og 23 viser kun toppen af isbjerget; der er adskillige fakturaer hvor parterne
er kommet overens. Der var 600-800 fakturaer pr. måned. Mahé var nogle gange en
til to måneder bagud med betalingen. Dette vil sige at man har gennemgået 1200-
1400 fakturaer og efter at have sporet dem i systemet er blevet enige om alle bortset
fra det begrænsede antal der fremgår af bilag 22 og 23.

Hongkong
Det drejer sig om en enkelt faktura, hvor Mahé ikke havde sendt underbilag. Expe-
ditors havde bedt om dokumentation da man ikke kunne se hvilken transport faktu-
raen angik. Mahé havde ikke nogen kommentarer hertil. Expeditors ville derfor ikke
betale. Man antog at regningen ikke angik dem.

Korea
Forholdet er i princippet det samme som USA. Expeditors og Mahé gennemgik hele
bilagsmaterialet, men der manglede dokumentation for forsendelserne, og Expeditors
kunne derfor ikke anerkende Mahés krav. Også vedrørende disse forhold foretog
Expeditors omfattende og tidskrævende undersøgelser i deres systemer for at identi-
ficere forsendelserne og finde sammenhæng mellem det de havde, og Mahés krav,
men det lykkedes ikke.

Australien
Også her var der var uafklarede forhold, og Mahé samarbejdede ikke med at få sagen
belyst, selvom Expeditors flere gange bad om bistand, således som det ses af bre-
vene. Når man ikke fik de oplysninger fra Mahé som man bad om, kunne man ikke
komme videre. Denne manglende reaktion fra Mahés side er ganske typisk for reak-
tionerne fra Mahé på et senere stadium af opgørelsen af mellemværenderne.

Tyrkiet
Agenten i Tyrkiet, Turnak, har oplyst at have betalt Mahé. Det har agenten doku-
menteret overfor Expeditors ved at forevise en bankoverførsel til Mahé. Expeditors
ejer ikke og har ikke ejet Turnak.


- 19 -


Mahés seks fakturaer
Fakturaerne må afvises. Det er krav der pludselig dukkede op i slutningen af maj, et
par dage før fristen for at afslutte det forretningsmæssige mellemværende. Disse seks
fakturaer er ikke forretningsmæssige. Det er en usædvanlig måde at præsentere sine
krav på. Mahés seks fakturaer er efter vidnets opfattelse ikke regulære fakturaer:
Man kan ikke se hvad de angår, og der er referencer til forhold som er helt ubekendte
for Expeditors.

Vidnet har gennemgået papirerne vedrørende den påståede "overcharge". Papirerne
dokumenterer ikke noget i denne henseende. Forskelle mellem transportpriser kan
skyldes kursforhold. Beløbet til Lufthansa skal formentlig lægges til fragtindtægten,
og så er der en gevinst for Mahé eller i hvert fald intet dokumenteret tab.

Mahés håndskrevne liste vedrørende krav i anledning af forsendelser til William
Cook giver ingen mening. Det har ikke været muligt at finde belæg for disse tal i
noget regnskabsmateriale. Vidnet har tjekket alle bilag, men har ikke fundet noget
der kan forklare tallene.

Listen vedrørende kravet på USD 42.658 giver ingen mening. Vidnet har forsøgt at
få bilaget til at give mening, men det lykkedes ikke.

Vidnet var til stede ved mødet i London i september 1995. Vedel-Jørgensen nævnte
intet om problemer i forbindelse med opgørelse af parternes mellemværender. Vidnet
må klart afvise at Expeditors' bogholderi er et "mess". Arbejdet med sagen har vist at
der kun er få problemer i forhold til omfanget af forretninger mellem parterne. Op-
klaring af mellemværender er sket på grundlag af såvel Expeditors' som Mahés bog-
holderi.

Expeditors kan gå ca. 10 år tilbage i bogholderiet

Babita Rikhi har forklaret at hun har arbejdet syv år hos Expeditors. Hun rapporterer
til Andy Bryant. Hun havde et tæt samarbejde med Lisbeth og Liv hos Mahé for at få
styr på mellemregningerne. Der var næsten daglig kontakt med dem. Vidnet modtog
Mahés opgørelser og anmodede om fakturaer og andet materiale hvis det var nød-


- 20 -

vendigt. Samarbejdet med Liv og Lisbeth hos Mahé var særdeles godt. Der var en
god kontakt, og parterne blev enige om langt de fleste destinationer. Der er kun po-
ster vedrørende fire destinationer som parterne ikke kan blive enige om.

Efter juni-juli 1997 var Liv og Lisbeth ikke længere så samarbejdsvillige. Efter
sommeren 1997 fortalte Lisbeth at hun ikke kunne acceptere opgørelser medmindre
Vedel-Jørgensen forinden havde godkendt dem. Det var vidnets indtryk at Lisbeth
havde fået besked om ikke at godkende flere opgørelser.

Kim Johansen har forklaret at han blev ansat hos Mahé i starten af 1993. Han blev
ansat for at opbygge den oversøiske afdeling. Han havde navnlig med Expeditors at
gøre under sin ansættelse hos Mahé. Han blev fyret i april/maj 1996 af Vedel-Jørgen-
sen. Han fik at vide at han var illoyal. Han fik forelagt tre tilfælde af illoyalitet. Ingen
af dem passede. Expeditors var ikke direkte påberåbt i den forbindelse. Vidnet an-
lagde en sag der sluttede med et forlig hvorefter vidnet blev fritaget for en konkur-
renceklausul og fik en kompensation.

Vidnet blev herefter ansat hos Seatainers i februar 1997. Der var ingen sammenhæng
mellem vidnets ansættelse og Expeditors' samarbejde med Seatainers.

Under vidnets ansættelse hos Seatainers ringede man kunden op for at høre om den
pågældende ønskede godset udleveret gennem Mahé eller direkte fra Seatainers. Det
var helt og holdent kundens valg. Det er klart at man vil få godset udleveret senere
når det skal udleveres fra anden speditør der henter godset i lufthavnen. Vidnet er
ikke bekendt med at Mahé skulle have klaget over ventetid mens vidnet var i Seatai-
ners. Seatainers chikanerede på ingen måde Mahé. Det ville jo også gå ud over Sea-
tainers. Mahé er ikke blevet afkrævet for meget ("overcharged").

Seatainers krævede kontant betaling ved udlevering af gods til Mahé. Det var for at
være sikker på at få betaling, og det var man ikke sikker på at man ville få fra Mahé
der ikke brød sig om at have mistet agentaftalen med Expeditors. Normalt ville en
fast kunde eller anden speditør have fået kredit.

Vidnet erindrer ikke henvendelser fra Mahé om tab som følge af Seatainers handlin-
ger.


- 21 -


Vidnet ved ikke hvad der sigtes til med fakturaen på USD 109.000 Vidnet kender
heller ikke noget til kravet på USD 11.720 for "overcharged". Det samme gælder
fakturaen vedrørende forsinkelser til William Cook. Efter ophævelsen af aftalen
mellem Expeditors og Mahé gav William Cook besked om hvilke forsendelser der
skulle udleveres direkte fra Seatainers og hvilke der skulle udleveres gennem Mahé,
men efter et stykke tid blev det sådan at alt gods til William Cook skulle udleveres
gennem Mahé. Seatainers handlede ikke mod en kundes ordre. Det ville være forret-
ningsmæssigt helt vanvittigt.

Vidnet og Ole Møller blev engang i London spurgt af Michael Clayton, Expeditors,
om de ville være med til at starte et Expeditors-kontor i Danmark, de sagde nej. Vid-
net havde en eller to samtaler med Expeditors efter at han var blevet fyret fra Mahé.
Efter anmodning fra Expeditors ringede han i januar 1996 til Manfred Amberger,
Frankfurt, der er chef for Expeditors, Europa. Han fortalte at han havde sagt ja til et
job i Seatainers. Manfred Amberger fortalte at Expeditors skulle skifte dansk agent,
og vidnet sagde så at de kunne jo tage Seatainers. Seatainers ansatte flere folk som
følge af samarbejdet med Expeditors, en fem-seks stykker.

Gert Petersen har forklaret at han siden 1. oktober 1996 har været administrerende
direktør for Seatainers. Han har tidligere været direktør for oversøiske transporter i
DanTransport. Seatainers udfører fortrinsvis oversøiske transporter. Der er 60-70
ansatte. Antallet steg med fem til seks personer som følge af at Expeditors blev
kunde.

Der har ikke været problemer med afregningerne med Expeditors. Expeditors kan
opleves som en stor virksomhed, men den er meget professionel. Der havde allerede
før vidnets ansættelse været kontakt mellem Seatainers og Expeditors. Seatainers
ønskede at skaffe sig et internationalt netværk. Der havde været forhandlinger mel-
lem Seatainers og Expeditors om en kontrakt siden efteråret 1996. Aftalen med Ex-
peditors kom på plads i starten eller midten af januar 1997. Vidnet underskrev et
tilsendt udkast og sendte det til Expeditors. Han fik den underskrevne aftale tilbage
den 27. januar 1997. Kim Johansens ansættelse hos Seatainers havde sammenhæng
med samarbejdsaftalen med Expeditors.


- 22 -

Kim Johansen havde erfaringer med det pågældende område og med Expeditors.
Kim Johansen deltog ikke i forhandlinger med Expeditors på vegne Seatainers, men
han var en kendt person, og alle vidste at han ikke længere var hos Mahé.

Expeditors gik ud af aftalen med Mahé i februar 1997. Seatainers overtog herefter
godset fra og til Expeditors. Det er helt almindeligt at agentaftaler ophæves uden
varsel. Seatainers behandlede ikke Mahé på nogen speciel måde. Seatainers har ikke
chikaneret Mahé. Seatainers behandlede Mahé som man behandlede alle i branchen.
Det er ikke usædvanligt at kræve kontant betaling ­ især ikke i en situaton som den
foreliggende. Seatainers har ikke "overcharged" Mahé.

Kravet om betaling af USD 5.600 har ingen sammenhæng med realiteterne. Seatai-
ners har aldrig haft flaskehalsproblemer. På det pågældende tidspunkt havde Seatai-
ners tværtimod meget gode og rigelige tilkørselsforhold. Vidnet har spurgt Seatainers
forvalter, og denne kender intet til flaskehalsproblemer.

Seatainers har aldrig hørt om forsinkelser som Mahé nu kræver betaling for. Man er
ikke blevet kontaktet af Mahé eller utilfredse kunder om forsinkelser i det omfang
der nu gøres gældende. Vidnet ikke bekendt med forsinkelser til William Cook.

Seatainers er bundet af Expeditors' aftaler om fragtrater. Beløbet fremgår af trans-
portdokumenterne. Seatainers kan ikke ændre dette og har således ikke "overchar-
ged".

Vidnet talte med Kim Johansen om dennes ansættelse i Seatainers i efteråret 1996.
Vidnet og Kim har arbejdet sammen i 20 år i DanTransport.

Ole Møller blev også kontaktet med henblik på ansættelse i Seatainers, men han af-
slog. Vidnet kendte Ole Møller fra tidligere ansættelsessted.

Steen Vedel-Jørgensen har forklaret at han er administrerende direktør i Mahé som
han var medstifter af i 1975. Vidnet ejer 70 % af Mahé. I 1997 havde Mahé ca.120
ansatte og kontorer i København, Århus, Billund, Paris, Columbia og Hongkong.

I 1990 havde Expeditors ingen agent i Danmark. Vidnet forhandlede om et samar-


- 23 -

bejde med Michael Clayton fra Expeditors, og de indgik en agentaftale. Kim Johan-
sen blev ansat som leder af den afdeling i Mahé der arbejdede med Expeditors. Sam-
arbejdet udviklede sig godt og førte til en betydelig omsætning. Det var Mahé der
trak læsset med at skaffe kunder, men Expeditors gav Mahé nogle muligheder.

Der var ingen operationelle problemer i samarbejdet mellem parterne, dog var Expe-
ditors' asiatiske kontorer ikke velfungerende. Der opstod problemer med afregningen
fordi Expeditors' bogholderi var utrolig langsomt, og der var ingen central afregning.
Det er rigtigt at det normalt var Mahé der skyldte Expeditors penge. Der skulle af-
regnes med de enkelte kontorer der havde forskellige systemer. Mahé fik typisk be-
taling to til tre måneder efter at have sendt fakturaer, og det gjorde man vrøvl over.
På et møde i London den 15. september 1995 orienterede vidnet om de problemer der
var med Expeditors' afregninger, herunder at fakturaer ofte blev væk. Der var hele to
personer hos Mahé der måtte tage sig af afregningerne med Expeditors, Lisbeth
Svanberg og Liv Sørensen. Det burde have været nok med én. Andy Bryant erkendte
på mødet at der var problemer. Der blev sat en controller på, men tingene blev ikke
bedre.

Vidnet afviste at stille en bankgaranti. Der var ikke hjemmel i aftalen til at kræve
garanti, og der var ikke forretningsmæssigt grundlag for det.

Expeditors har flere gange vist interesse for at overtage Mahé. Der kom et forslag i
1993 og på ny i 1994 da Expeditors startede virksomhed i Sverige hvilket vidnet var
stærkt imod.

Kim Johansen begyndte at holde mange møder bag lukkede døre, og vidnet havde på
fornemmelsen at der foregik et eller andet. Kim Johansen nævnte ved en lejlighed at
han havde fået et jobtilbud fra Expeditors. På mødet i London den 15. september
1995 henvendte en af lederne af Expeditors, Peter Rose, sig til vidnet og talte om
Expeditors' udvidelser i Norden. Det gik snart op for Peter Rose at han havde for-
vekslet vidnet med Kim Johansen. Vidnet kaldte Kim Johansen til møde, og denne
fortalte at han af Expeditors var blevet bedt om at finde nogle personer i Mahé der
kunne gå over til Expeditors. Kim sagde at han havde opgivet at gøre noget ved det.

Vidnet begyndte herefter at søge alternativer til Expeditors, idet hans forhold til Ex-


- 24 -

peditors var blevet noget anspændt. Vidnet frygtede at Expeditors ville overtage Kim
og hele afdelingen. WACO er en forening af speditører. WACO driver ikke forret-
ning. Vidnet blev observatør i WACO og deltog i et møde på Malta. Man kan af
deltagerlisten få det indtryk at Mahé var fuldt medlem af WACO, men det var ikke
tilfældet. Mahé blev først medlem i 1998 efter bruddet mellem Mahé og Expeditors.
Vidnet bekræfter at han, mens han var observatør, blev valgt til formand for en ko-
mité der skulle undersøge mulighederne på det amerikanske marked.

Kim Johansen blev sagt op den 24. april 1996 efter at vidnet var blevet kontaktet af
Mahés direktør i Hongkong der havde fået en henvendelse fra Kim om at være med i
et projekt Kim ville starte. En sag mellem Mahé og Kim blev forligt den 23. januar
1997. Kim blev frigjort fra en konkurrenceklausul og fik en måneds løn og ferie-
penge.

Ole Møller var en nøgleperson i forhold til Expeditors. Ole har senere oplyst at han
er blevet kontaktet af Expeditors gennem Kim, der havde prøvet at få ham med i en
ny organisation.

Vidnet havde møde med Amberger om problemerne med at få løst parternes økono-
miske mellemværende, og resultatet blev at Andy Bryant kom til København i januar
1997. Det er ikke rigtigt at de blev enige om at Mahé skyldte Expeditors USD
180.000. Der var fortsat en masse løse ender.

I slutningen af januar 1997 fortalte Ole Møller at han havde haft møde med Kim og
Gert. Han havde fået tilbudt et job. Ole var klar over at det var noget med Expeditors.
Ole havde afslået tilbudet. Der var otte medarbejdere i den afdeling hos Mahé der
arbejdede med Expeditors. Tre af dem forlod afdelingen og gik over til Seatainers.

Ophævelsen af parternes aftale den 7. februar 1997 gav omfattende problemer for
Mahé især i forhold til USA. Mahé har som følge af ophævelsen lidt et tab der frem-
går af den forelagte opgørelse.

Ole Møller har forklaret blev ansat i Mahé i 1994. Han har tidligere været ansat i
DanTransport. Hans foresatte hos Mahé var Kim Johansen.


- 25 -

Vidnet blev ansat af Kim. Han kendte Kim fra DanTransport. Vidnet og Kim drøf-
tede tit muligheden for at starte et andet sted. De holdt møder på Kims kontor om at
starte et nyt agentur. Det foregik for lukkede døre i 1995. Vidnet synes det lød spæn-
dende. Kim sagde under drøftelserne at det gik dårligt for Mahé.

Vidnet mødtes også med Kim efter at denne var blevet smidt ud af Mahé. Samtalerne
drejede sig fortsat om at starte noget selvstændigt. Vidnet havde også møder med
Manfred Amberger som sad i Tyskland som chef for Expeditors i Europa. Det var
kendt at Expeditors ønskede at starte eget kontor i alle lande ­ altså også i Danmark.

Expeditors krævede en bankgaranti, og da Mahé ikke ville stille garanti, holdt Expe-
ditors noget af godset tilbage hvilket medførte tab for Mahé.

I september 1995 havde vidnet den sidste samtale med Kim. Samme dag sagen mel-
lem Mahé og Kim var på plads, blev han kontaktet af Gert Petersen fra Seatainers der
tilbød ham et job. Vidnet tog ud for at mødes med Gert. Kim var der også. Vidnet
vidste ikke at Seatainers var på banen som ny agent for Expeditors. Det blev han
først klar over da han så Kim. Det blev nævnt på mødet at Expeditors ville starte eget
kontor i Danmark. Vidnet ville ikke være med og ringede efter mødet til Steen Ve-
del-Jørgensen.

Vidnet blev importchef i Mahé i 1997 med ansvar for den daglige logistik vedrø-
rende oversøiske transporter.

Vidnet har ved et enkelt møde talt med Manfred Amberger om job i Expeditors. Kim
deltog også i mødet. Vidnet var interesseret i at arbejde i større amerikansk selskab.

Vidnet har tidligere afgivet erklæring til brug for Kims sag mod Mahé om at Kim
ikke havde kontaktet vidnet om noget der var i strid med Mahés interesser. Erklærin-
gen er dateret den 4. juni 1996.

Under agentforholdet forløb det operationelle samarbejde med Expeditors godt. De
administrative forhold var problematiske, idet afregningerne langt fra altid skete som
aftalt. Expeditors mente at Mahé solgte for billigt i nogle tilfælde. Han måtte tit ind i
de enkelte afregninger og rette, og det var besværligt.


- 26 -


Expeditors lavede i november 1999 en opgørelse der viste et tilgodehavende på USD
208.163,93 (sagens bilag 17). Mahé lavede i december 1999 en tilsvarende liste med
OK for 26 destinationer, mens der var uenighed om fire. På Mahés lister er der om-
regnet til DKK, for tallene er taget fra Mahés bogholderi. På de lande der har dollars
som valuta, afregnede man under agentforholdet i USD, ellers blev der som regel
afregnet efter kursen på den lokale valuta.

Under den videre proces fremkom opstillingen i bilag 22 der tager udgangspunktet i
Mahés tal. Vidnet har kontrolleret at tallene fremkommer ved sammenlægning af de
fakturaer som Mahé tidligere har sendt til Expeditors til indkrævning, hvilket Expe-
ditors så ikke har gjort. De fakturaer der er refereret til i bilaget, angår USA og ved-
rører 1995 og 1996. Det er notaer vedrørende almindelige fragtregninger som Mahé
har modregnet i sine betalinger. Det er ikke rigtigt at fakturaerne ikke kan identifice-
res. Mahés systemer var i orden, derfor kunne Mahé konstatere hvad der kunne ac-
cepteres og hvad der ikke kunne. Mahé har for lang tid siden sendt dokumentation til
Expeditors som ikke tidligere gjort indsigelse. En recap skal ikke bogføres som en
faktura. Der vil ske en hensættelse til Expeditors når der foreligger en "invoice".
Sålænge der står recap på et dokument, er det en recap og ikke en invoice.

Mahé arbejdede kun med Expeditors i USA, og man kan derfor ikke forestille sig at
fakturaerne angår transporter for andre speditører.

Mahés seks fakturaer
Mahés krav efter de seks fakturaer stammer alle fra tiden efter Expeditors' ophæ-
velse af parternes samarbejdsaftale. Umiddelbart efter ophævelsen var det hele meget
kaotisk. Vidnet mødte på arbejde mandag den 10. februar 1997 hvor der lå en fax fra
Expeditors hvorefter aftalen var ophævet pr. den forudgående fredag. En masse kun-
der ringede for at høre hvornår deres gods blev leveret. Kunderne vidste ikke at
Mahé ikke længere håndterede godset. Vidnet ringede til Seatainers og fik at vide at
Mahé skulle betale kontant ved udleveringen af godset. Normalt er der kredit mellem
speditørerne, og det var besværligt for Mahé at hver vognmand skulle medbringe en
check der skulle være på beløbet. Det skete ofte at det af Seatainers oplyste beløb
ikke passede, og så måtte Mahé bringe en ny check ud til Seatainers før godset blev
udleveret. Godset blev endvidere ofte forsinket som følge af Seatainers forhold. Vid-


- 27 -

net ringede til Seatainers og klagede over forsinkelserne.
Mahés krav er opgjort i USD fordi Mahés konto med Expeditors er i dollars. Mahé
afregnede med Expeditors i dollars.

Kravet på USD 109.000: Vidnet udarbejdede fakturaen efter anmodning fra Steen
Vedel-Jørgensen. Vidnet husker ikke hvem der fandt på teksten. Vidnet har ikke
nærmere kendskab til baggrunden for fakturaen og kan ikke forklare nærmere om
teksten. Vidnet ved således ikke hvorfor der står "drastically overcharged". Han
spurgte ikke Steen om baggrunden herfor. Han gjorde som Steen sagde.

Kravet på USD 5.600 vedrører vognmænds ventetid hos Seatainers på udlevering af
gods til Mahé. Det skete tit at Seatainers ikke havde godset klar til udlevering når
Mahé kom for at hente det. Mahé havde stort set en bil kørende nonstop til Seatainers
for at hente gods, og tit holdt vognmændene stille for at vente på godset. Ventetiden
på 121 timer er opgjort på baggrund af vognmændenes timesedler med angivelse af
ventetid. Man kan ikke se af bilagene at Mahé har haft tab på ventetid. Bilagene viser
at Mahé har betalt kontant. Vidnet kan ikke forklare hvorfor der er fakturaer der er
dateret før Expeditors' ophævelse af agentaftalen. Vidnet fastholder at det er tab som
følge af for sen udlevering fra Seatainers.

Kravet på USD 14.000 vedrører to af Mahés største kunder der ikke ville betale for
luftfragt fordi varerne kom så sent at de lige så godt kunne være transporteret med
skib. Kunderne har fået differencen mellem søfragt og lufttransport. Expeditors
transporterede alt gods i USA til New York til samlet forsendelse hvilket gjorde at
godset blev meget forsinket.

Kravet på USD 11.720 vedrører differencer i fragterne. Det er en opgørelse af diffe-
rencen mellem det Mahé er blevet afregnet, og det Mahé burde være blevet afkrævet.
Expeditors var informeret om de fragtrater som Mahé var bundet af. Ved at Expedi-
tors satte fragtraterne som de gjorde, fik Mahé ikke del i den profit man burde have
haft.

Om kravet på USD 1.300 vedrørende en forsendelse til Lycom som er fremdraget
som eksempel, kan vidnet oplyse at varen skulle transporteres under en vis tempera-
tur, og i den forbindelse lånte Mahé en kølecontainer til brug for transporten til kun-


- 28 -

den. Det førte til udgiften på DKK 4.044 som er gebyr (leje) til Lufthansa. På denne
transport har Mahé haft et tab på USD 1.300. Alle øvrige tab i denne kategori er op-
gjort på samme måde.

Kravet på USD 5.000: Mahé havde routing aftale med William Cook hvorefter
Mahé skulle stå for alle transporter til William Cook i Danmark. Seatainers handlede
i strid med denne instruks fra Cook og påførte derved Mahé et tab der kan opgøres til
USD 5.000. William Cook har til Mahé klaget over at Seatainers leverede godset for
sent til kunden.

Kravet på USD 42.658 vedrører bl.a. demurrage på en transport fra Chicago til
England. Varerne blev ikke udleveret til kunden som aftalt, og en container blev til-
bageleveret for sent. Kravet er opgjort til det beløb som Mahé måtte betale til rede-
riet. De andre krav i denne kategori er af samme type. Mahé kunne som følge af Ex-
peditors' handlemåde ikke leve op til de aftaler der var indgået med kunderne om
leveringstidspunkter, og Mahé måtte derfor give prisafslag. Fakturaen fra Mahé med
erstatningskrav på USD 25.657,90 for transporten fra Chicago til England
(Templeco) viser det krav Mahé har fået fra sin kunde i et tilfælde hvor Mahé har
været nødt til at give afslag på grund af klage over forsinkelser. Det var en gammel
kunde som man naturligvis ikke ønskede at miste.

Statsaut. revisor Jens Timmermann har vedstået sin erklæring til brug for sagen.

Revisorerklæringen vedrørende Mahés tabsopgørelse dateret den 20. januar 2000 er
udstedt den 21. januar 2000, men arbejdet lavet i perioden forud. Vidnet har ikke
deltaget i udarbejdelsen af opgørelsesprincipperne, men han er blevet spurgt til råds
undervejs. Det har været en løbende proces.

Der er en fortegnsfejl i opstillingen for så vidt angår eksporten i september. Det med-
fører at tabet bliver DKK 76.202 mindre.

Der er også en fejl i angivelse af årstal. Der skal to steder stå 1997 hvor der står
1999. Opgørelserne er foretaget for 1997 som sammenligningsgrundlag.

Vidnet har været revisor for Mahé i 10-12 år. Han er bekendt med Mahés forhold.


- 29 -

Mahés bogholderi er udmærket og har dannet grundlag for årsregnskaberne. Han har
kontrolleret rejseomkostningerne stikprøvevis. Han har ikke mulighed for at kon-
trollere rejsens formål.

Det fremgår ikke af Mahés regnskab for 1997 at agentforholdet mellem Expeditors
og Mahé er ophørt. Mahé er ikke børsnoteret, og det ville være temmelig usædvanligt
at nævne dette forhold som, hvis det kom frem, kunne skade Mahé.

Vidnet erklærer at tabet på DKK 1,6 mio. er den manglende omsætning i Mahé som
følge af samarbejdsaftalens ophævelse. Senere forklarer han at tabet er den profit
Mahé havde vurderet ville være kommet ind, hvis aftalen ikke var blevet ophævet,
eller at det er Mahés tabte dækningsbidrag.

Man kunne have sammenlignet 1996 med faktiske tal for 1997 i stedet for som sket
at vælge budgettal for 1997.

Gert Frederiksen har forklaret at han har været ansat hos Mahé siden 1992. Han var
i 1996/1997 ansat i afdelingen for import. Hans chef var Ole Møller. Vidnet fik i
begyndelsen af 1997 en henvendelse på sin private telefon fra Kim der spurgte om
han var interesseret i et nyt job. Kim sagde at han var i gang med noget spændende.
Vidnet afslog med det samme. Henvendelsen skete i slutningen af januar eller be-
gyndelsen af februar - før den 7. februar. En af vidnets kolleger, Lars Olsen, skiftede
til Seatainers kort efter.

Procedure

Expeditors har gjort gældende at det som ubestridt skal lægges til grund at Expedi-
tors har et tilgodehavende hos Mahé på USD 191.049,93. Der skal således alene ta-
ges stilling til hvorledes parternes mellemværende vedrørende USA, Hongkong, Ko-
rea og Australien skal opgøres, og om Mahés mellemværende med Expeditors' uaf-
hængige agent i Tyrkiet, Turnak, tillige kan gøres gældende overfor Expeditors, samt
om Mahé i henhold til de seks fakturaer kan gøre modkrav gældende overfor Expe-
ditors.

Mahé er efter parternes samarbejdsaftale forpligtet til at betale Expeditors' tilgode-


- 30 -

havende i USD. Parterne har i overensstemmelse hermed under hele samarbejdet
afregnet i USD, ligesom Mahé har opgjort sit modkrav i USD. Der kan derfor ikke
være tvivl om at parternes mellemværende skal opgøres og afregnes i USD.

Det må efter forklaringerne afgivet af Andy Bryant og Babita Rikhi lægges til grund
at Expeditors har gjort alt i forsøget på at løse parternes økonomiske mellemværende,
og at Expeditors har søgt den objektive sandhed i forbindelse med opgørelsen af
parternes mellemværende. Der er afgivet meget troværdige forklaringer af Andy
Bryant og Babita Rikhi, og det er herved godtgjort at hver eneste post der gav anled-
ning til uenighed mellem parterne, nøje er gennemgået af Expeditors. Mahé har ikke
ulejliget sig med at fremskaffe bilag til afklaring af mellemværendet og har ikke på
nogen måde været behjælpelig med afklaringen af parternes forhold. Mahé har heller
ikke under sagen ført vidner fra eget bogholderi. Ole Møller der ikke arbejder i Ma-
hés bogholderi, kunne ikke fortælle om den tætte kontakt der har været mellem par-
ternes bogholderier, herunder de bestræbelser Expeditors har udvist for at løse par-
ternes mellemværende. Det må derfor lægges til grund at Expeditors har et tilgode-
havende hos Mahé som opgjort af Expeditors.

Expeditors har vedrørende de poster parterne er uenige om, nærmere anført:

USA
Det må lægges til grund som ubestridt at Expeditors har et tilgodehavende hos Mahé
på USD 34.876,87. Hertil skal lægges USD 10.899,15 og USD 34.069,63.

Expeditors kan ikke godkende en række Mahé-fakturaer til et samlet beløb af USD
10.899,15 idet Mahé på ingen måde har dokumenteret eller sandsynliggjort kravene.
Det har ikke været muligt for Expeditors at spore forsendelserne, og det må derfor
formodes at forsendelserne ikke har noget med Expeditors at gøre, men derimod er
relateret til WACO, med hvem Mahé allerede i 1995 ­ i strid med parternes samar-
bejdsaftale - havde indgået samarbejde.

Expeditors har et yderligere tilgodehavende på USD 34.069,63. Dette er dokumente-
ret ved Expeditors' opgørelse i bilag 22 med tilhørende fakturaer. Mahé har frem-
sendt en opgørelse til Expeditors på et tilsvarende beløb, men Mahé har ikke på no-
gen måde godtgjort at disse krav skal rettes mod Expeditors. Baggrunden for at Ex-


- 31 -

peditors ikke kan godkende Mahés fakturaer på dette beløb, fremgår af sagens bilag
23. Expeditors' dokumenterede nettotilgodehavende vedrørende USA udgør således
USD 79.845,65.

Hongkong
Expeditors anerkender at Mahé har et tilgodehavende på USD 82,56. Beløbet er fra-
trukket i det krav Expeditors gør gældende at have mod Mahé.

Det bestrides at Mahé yderligere har et tilgodehavende på DKK 5.007,60. Det frem-
går af den faktura som Mahé påberåber sig som grundlag for kravet at det er en for-
sendelse med DHL. Expeditors har som forklaret af Andy Bryant intet haft med
denne transport at gøre.

Korea
Expeditors anerkender et mellemværende i Mahés favør på KRW 5.251.769,39 sva-
rende til USD 4.409,55. Dette beløb er fratrukket i det krav Expeditors gør gældende
overfor Mahé.

Expeditors bestrider Mahé-fakturaer for et samlet beløb af DKK 36.600,60 svarende
til ca. USD 5.500. Mahé har ikke godtgjort berettigelsen af dette krav. Som forklaret
af Andy Bryant og Babita Rikhi kan Expeditors ikke spore disse fakturaer. Mahé har
ikke godtgjort at kravene angår Expeditors, og der må derfor ses bort herfra i forbin-
delse med opgørelsen af parternes mellemværende.

Australien
Expeditors anerkender et mellemværende i Mahés favør på DKK 180.282,76 sva-
rende til USD 26.948,10, men bestrider to Mahé-fakturaer til et samlet beløb af DKK
18.856,60.

Expeditors har ikke kunnet spore forsendelserne, og Mahé har ikke godtgjort at fak-
turaerne med rette er sendt til Expeditors.

Kuwait
Expeditors anerkender Mahés krav på DKK 7.855 svarende til USD 1.174,14 i Ma-
hés favør. Beløbet er fratrukket i den af Expeditors nedlagte påstand.


- 32 -


Dubai og De forenede Arabiske Emirater
Expeditors tager bekræftende til genmæle overfor Mahés krav vedrørende disse de-
stinationer.

Turnak
Expeditors er i Tyrkiet repræsenteret af en selvstændig lokal agent, Turnak. Expedi-
tors hæfter ikke for agentens afregning, ligesom Expeditors ikke på nogen måde kan
gøres ansvarlig for agentens handlinger.

Der er i øvrigt slet ikke noget krav mod den tyrkiske agent der overfor Expeditors har
godtgjort at beløbet er afregnet med Mahé.

Mahés modkrav fremsat ved seks fakturaer
Mahé har hverken dokumenteret eller sandsynliggjort at have et berettiget krav der
kan modregnes i Expeditors' tilgodehavende.

Mahés modkrav med et samlet beløb på USD 187.978,00 er en konstruktion der
alene er fremsat for på uretmæssig måde at søge at balancere parternes mellemvæ-
rende. Mahé har på ingen måde sandsynliggjort det hævdede krav. Det må komme
Mahé til skade at Mahé ikke har opfyldt Expeditors' provokationer om at dokumen-
tere kravenes berettigelse. Mahés regnskaber tyder ikke på et tab som påstået. Hver-
ken i tal eller tekst er der noget der blot indicerer at afbrydelsen af forbindelsen med
Expeditors medførte at selskabet blev økonomisk ringere stillet

I relation til de enkelte fakturakrav gøres gældende:

USD 109.000
Det fremgår af fakturaen at beløbet udgjorde "total loss" som følge af at Mahé "have
been drastically overcharged". Mahé har senere anført at erstatningskravet støttedes
på illoyal adfærd overfor Mahé, og at det var krav efter markedsføringslovens § 10
stk. 4 idet Kim Johansen angiveligt skulle have udnyttet Mahés forretningshemme-
ligheder. Det blev endvidere gjort gældende at kravet var tab - nu angivet til DKK
1.614.800 opstået i forbindelse med samarbejdets ophør.


- 33 -

Expeditors bestrider i enhver henseende såvel rigtigheden som relevansen af Mahés
krav. Mahés skiftende begrundelser tyder da også på at kravet er hypotetisk.

Expeditors var berettiget til at ophæve parternes samarbejde den 7. februar 1997 med
øjeblikkelig virkning. Mahé havde på væsentlig måde misligholdt eksklusivbestem-
melsen i parternes samarbejdsaftale ved at indtræde i WACO, ligesom Mahé på op-
hævelsestidspunktet gennem længere tid havde misligholdt den kontraktlige beta-
lingsforpligtelse.

Det fremgår af det fremlagte materiale at Mahé blev medlem af WACO i 1995. Det
bestrides at Mahé ikke blev fuldt medlem af WACO før i 1998. Det har formodnin-
gen imod sig at Mahé ikke skulle være fuldt medlem allerede i 1995 idet Mahés ad-
ministrerende direktør Steen Vedel-Jørgensen netop i 1995 blev valgt som formand
for den WACO-komité der havde til formål at undersøge og fremsætte forslag til
hvordan WACO's fortsatte bestræbelser på at komme ind på det amerikanske marked
- Expeditors' hjemmemarked - skulle tilrettelægges. Det må derfor lægges til grund
at Mahé var aktivt medlem af WACO allerede i 1995. Mahé havde således på tids-
punktet for aftalens ophævelse igennem længere tid groft at misligholdt aftalen om
eksklusivitet.

Mahé havde endvidere misligholdt den aftalte betalingsforpligtelse overfor Expedi-
tors hvilket Expeditors forud for ophævelsen af parternes aftale igennem længere tid
havde påtalt overfor Mahé. Mahés standpunkt var dengang som nu at Expeditors'
krav mod Mahé var helt ubegrundede, og at Expeditors havde uorden i sin bogføring,
men det har jo vist sig at det ikke har noget på sig.

Expeditors har derfor som følge af Mahés grove misligholdelse være berettiget til at
ophæve samarbejdsaftalen den 7. februar 1997.

Expeditors var i øvrigt under alle omstændigheder berettiget til at opsige parternes
samarbejde med øjeblikkelig virkning. En øjeblikkelig opsigelse svarer til normal
praksis i branchen, og i overensstemmelse hermed indeholdt parternes samarbejds-
aftale ingen opsigelsesbestemmelser.
Mahés krav er fuldstændig udokumenteret. Det opgjorte tab på DKK 1.614.800 er
beregnet på urigtigt grundlag. Det er misvisende at opgøre et tab beregnet ud fra


- 34 -

(uoplyste) forventninger til et kommende år. Såfremt Mahé havde opgjort forskellen
mellem 1996 og resultatet af 1997 ville beregningen muligt have vist at Mahé slet
ikke har lidt noget tab. Mahés opgørelsesprincipper bestrides således. Revisorerklæ-
ringen afgivet af statsautoriseret revisor Jens Timmermann kan ikke bruges til noget.
Jens Timmermann kunne da heller ikke forklare om tabet var manglende omsætning
som følge af Expeditors' ophævelse af samarbejdsaftalen, om tabet var manglende
profit eller Mahés tabte dækningsbidrag.

Kravet der bygger på markedsføringslovens § 10 stk. 4 må afvises; der foreligger
ingen dokumentation for Expeditors' påståede udnyttelse af Mahé tilkommende er-
hvervshemmeligheder, endsige for et relevant tab.

USD 5.600
Kravet angives at udgøre Mahés tab på grund af at Seatainers skulle have chikaneret
Mahés medarbejdere med deraf følgende af ekstra omkostninger i form af ventetid.
Med fakturaen fulgte fire bilag hvis relevans i den angivne sammenhæng bestrides.

Mahé har senere uden nogen form for uddybende forklaring eller dokumentation
fremlagt et stort antal fakturaer, udstedt af Seatainers til Mahé vedrørende perioden
30. december 1996 - 15. december 1997. Expeditors bestrider fakturaernes relevans,
herunder at der herved skulle været dokumenteret et berettiget tab der kan rettes mod
Expeditors. Expeditors hæfter ikke for Seatainers handlinger. Seatainers var Expedi-
tors' nye og selvstændige agent i Danmark, og Mahés eventuelle krav må rettes mod
Seatainers.

USA 14.000
Mahé har ikke dokumenteret berettigelsen af dette krav. Det er ikke godtgjort at Ma-
hés kunder har lidt et tab som påstået af Mahé. Størrelsen og årsagsforbindelsen af
tabene er udokumenteret, ligesom det er udokumenteret at Mahé har afgivet kredit-
notaer til kunderne. Mahé har eksempelvis ikke fremlagt kontoudtog vedrørende
kreditnotaernes bogføring hos Mahé.
USD 11.720
Ifølge Mahés faktura på USD 11.720 skulle Mahé været blevet "overcharged" af
Seatainers. Kravet er udokumenteret og uden betydning i forhold til Expeditors.


- 35 -

USD 5.000
Mahés faktura på USD 5.000 angiver at vedrøre tab som følge af forsinkede leveran-
cer til Mahés kunde William Cook. Det fremgår hverken af fakturaen eller de med-
følgende bilag hvorledes beløbet fremkommer. Der er fremlagt supplerende bilag i
form af fakturaer fra Seatainers, men disse dokumenterer heller ikke kravet eller be-
rettigelsen heraf. Også dette krav må derfor afvises af Expeditors.

USD 42.658
Det er på fakturaen anført at den vedrører "problems with Oceanfreight shipments".
De fremlagte bilag dokumenterer ikke det hævdede kravs størrelse eller berettigelse.

Mahé har endvidere ikke dokumenteret at der som hævdet er rejst krav mod Mahé
for så vidt angår dette forhold.

Renter og sagsomkostninger
Sagen H-174-98 der blev afvist ved Sø- og Handelsrettens beslutning af den 1. juli
1999, og denne sag der blev genanlagt samme dag, skal i rentemæssig henseende
betragtes som én sag. Afvisningen af H-174-98 skete som følge af en overskridelse
på 1½ dag af en frist for indgivelse af et processkrift, og afvisningen skete på begæ-
ring af Mahés advokat.

Det vil medføre en helt ubegrundet berigelse for Mahé såfremt Expeditors' tilgode-
havende på USD 187.978 ikke blev forrentet fra anlægget af den afviste sag. Beløbet
skal derfor forrentes fra den 29. juni 1998 da sagen H-174-98 blev anlagt.

Det gøres subsidiært gældende at Expeditors' tilgodehavende efter rentelovens § 3,
stk. 5 skal forrentes fra den 29. juni 1998.

Mahé skal - udover betaling af betydelige sagsomkostninger i denne sag - pålægges
at tilbagebetale omkostningsbeløbet på DKK 30.000 som Mahé blev tilkendt ved Sø-
og Handelsrettens omkostningsafgørelse som følge af afvisningen af H-174-98.
Mahé ville i modsat fald opnå en urimelig berigelse; afvisningen af H-174-98 med-
førte ikke merudgifter for Mahé eftersom nærværende sag blev anlagt den samme
dag H-174-98 blev afvist, og sagen fortsatte på fuldstændig samme grundlag og stade
i forberedelsen hvortil H-174-98 da var kommet.


- 36 -


Mahé har gjort gældende at Expeditors med urette har ophævet parternes samar-
bejdsaftale. Det bestrides ikke at aftalen kan opsiges med aftens varsel, men den
skete ophævelse er uretmæssig. Der foreligger derfor misligholdelse fra Expeditors'
side, og misligholdelsen forpligter Expeditors til at betale erstatning til Mahé. Expe-
ditors har optrådt illoyalt, udvist adfærd i strid med god markedsføringsskik og chi-
kaneret Mahé både i perioden inden ophævelsen og i forbindelse med afviklingen af
parternes samarbejde.

Mahé har under parternes samarbejde ikke været medlem af WACO. Mahé har alene
vurderet alternativer til Expeditors. Mahé vurderede alternativer til Expeditors af
flere årsager. Expeditors rettede uretmæssigt henvendelse til Mahés ansatte Kim Jo-
hansen og Ole Møller om at starte et Expeditors kontor i Danmark. Samtidig stillede
Expeditors krav om sikkerhedsstillelse uden rimeligt forretningsmæssigt grundlag
formentlig motiveret i Expeditors' ønske om at overtage Mahés virksomhed.

Det var Mahés vurdering at det kunne komme til et brud med Expeditors, og Mahé
havde derfor behov for at undersøge alternative muligheder. Det bemærkes i den
forbindelse at WACO alene er en forening for speditører. WACO driver ikke selv
speditionsvirksomhed. Mahé accepterede i 1995 observatørstatus i WACO og blev
"associate member" ­ passivt medlem med observatørstatus. Mahés deltog ikke i
mødet på Malta den 25. marts 1996 som medlem, men som observatør. Mahé blev
først medlem af WACO den 2. november 1998. Mahé har ikke flyttet gods fra Expe-
ditors til WACO før Expeditors opsagde parternes samarbejde. Mahé har således
ikke handlet i strid med parternes aftale om eksklusivitet.

Mahé har heller ikke misligholdt aftalens betalingsforpligtelser. Mahé har været loyal
overfor samarbejdet indtil dette blev bragt til en afslutning på Expeditors' foranled-
ning.

Mahé har opgjort sit samlede tab som følge af Expeditors' uretmæssige handlemåde i
forbindelse med ophævelsen til DKK 1.614.800 svarende til USD 187.978. Tabet er
opgjort efter anerkendte opgørelsesprincipper. Tabet er dokumenteret ved de af Mahé
fremlagte seks fakturaer. Tabet og opgørelsen heraf er tillige attesteret af Mahés
statsautoriserede revisor. Mahés krav er derfor fuldt ud dokumenteret, og kravet kan


- 37 -

modregnes i det af Expeditors fremsatte krav mod Mahé.
Mahé har vedrørende de enkelte Mahé-fakturaer anført følgende:

USD 5.600
Efter ophævelsen af parternes samarbejdsaftale sendte Expeditors uretmæssigt det
gods der blev overgivet til Expeditors i udlandet til forsendelse til Danmark, til Sea-
tainers. Godset skulle have været destineret til Mahé. Mahé var nødt til at hente god-
set hos Seatainers der på enhver måde chikanerede og vanskeliggjorde Mahés ekspe-
dition af godset. Seatainers krævede eksempelvis kontant betaling, og det medførte at
Mahés chauffører måtte medbringe checks for at få godset udleveret. I 38 tilfælde
opstod der som følge af Seatainers forhold ventetid for Mahés biler og chauffører.
Ventetiden er opgjort til 121 timer der er faktureret Expeditors med DKK 315,00 pr.
time hvilket er baggrunden for Mahés faktura på USD 5.600.

Det bestrides at Mahés krav på ventetid skal gøres gældende mod Seatainers. Kravet
kan rejses mod Expeditors. Mahé havde intet kontraktforhold til Seatainers der op-
trådte på Expeditors' vegne og var instrueret af Expeditors til at lægge så mange for-
hindringer i vejen for Mahé som overhovedet muligt. Seatainers gjorde eksempelvis
kun krav på kontant betaling af Mahé fordi Seatainers var instrueret herom af Expe-
ditors. I et normalt tilfælde ville Seatainers have udleveret godset på almindelige
kreditvilkår idet Seatainers var bekendt med Mahés virksomhed og Mahés soliditet.

At Seatainers af Expeditors var instrueret til at lægge så mange hindringer i vejen for
Mahé som muligt må lægges til grund, for Expeditors har ikke efterkommet Mahés
provokation om at fremlægge sin korrespondance med Seatainers i den relevante
periode.

USD 14.000
Expeditors forvoldte store forsinkelser af gods der skulle ekspederes af Mahé. Expe-
ditors der hidtil havde sendt godset til Mahé i konsoliderede forsendelser fra de en-
kelte destinationer i USA, samlede efter ophævelsen af parternes samarbejdsaftale
godset i New York med henblik på afsendelse til Danmark. Denne beslutning havde
ikke grundlag i trafikmæssige forhold og medførte en betydelig forlængelse af trans-
porttiden. Mahés kunder ville ikke betale for luftfragt når forsendelserne fremkom
med så stor forsinkelse at de ligeså godt kunne være sendt pr. søfragt.


- 38 -

Mahé har som følge af Expedtiors forsinkelser af godset måttet dække krav fra to
kunder, Eskofot Digital Systems og Lycom således som det fremgår af de kreditno-
taer der er fremlagt som underbilag til denne faktura. Expeditors skal derfor erstatte
Mahés tab.

USD 11.720

Da Expeditors destinerede godset til Seatainers, debiterede Seatainers uretmæssigt
Mahé en række beløb. Der er fremlagt en opgørelse af disse uberettigede debiteringer
ligesom der er fremlagt underbilag til opgørelsen, hvorved kravet er tilstrækkeligt
dokumenteret. Expeditors skal erstatte disse uretmæssige debiteringer.

USD 5.000
Kravet angår uberettigede debiteringer vedrørende Mahés kunde William Cook Eu-
rope. Seatainers rettede direkte henvendelse til William Cook, og foretog direkte
fakturering overfor William Cook selv om Seatainers ikke havde noget kundeforhold
til William Cook. Seatainers brød hermed ind i Mahés kundeforhold til William
Cook efter at Expeditors uberettiget og illoyalt havde sendt godset til Seatainers.

Kravet er tilstrækkelig dokumenteret med den fremlagte opgørelse der viser det tab
Mahé har haft ved Seatainers uberettigede og af William Cook uønskede direkte af-
regning.

USD 42.658

Dette forhold består for det første af krav på erstatning i anledning af en forsinkelse
af en forsendelse fra Chicago til England hvor transporttiden blev tre måneder på
grund af Expeditors' manglende evne til at gennemføre transporten. Som følge heraf
krævede Mahés kunde en erstatning på USD 25.658. Hertil kommet et krav på refu-
sion af demurrage på USD 13.200 og en fejlafregning på USD 400. Det totale krav i
anledning af forsinkelse under dette forhold er således USD 39.258.

For det andet er der tale om fejlagtige afregninger således som det er dokumenteret
under sagen.

Der er rejst erstatningskrav overfor Mahé svarende til det beløb der omhandles af
dette forhold. Afregning af erstatningskravet er sat i bero på nærværende sags udfald.


- 39 -

USD 109.000
Umiddelbart efter opsigelsen standsede Expeditors det gods som i henhold til parter-
nes aftale skulle ekspederes af Mahé. Expeditors destinerede i stedet godset til Sea-
tainers selv om godset var indført i trafikken af Mahé der havde formået de danske
importører til at afgive routing order. Denne handlemåde er illoyal og i strid med det
aftalte.

Expeditors' illoyale handlemåde i tiden efter opsigelsen medførte tab for Mahé. Efter
opsigelsen i februar 1997 havde Mahé næsten ingen godsomsætning på de destinati-
oner hvor parterne hidtil havde samarbejdet. Mahé havde endvidere betydelige ud-
gifter i forbindelse med indgåelse af nye agentaftaler.

Expeditors havde i tiden forud for ophævelsen af samarbejdsaftalen søgt at overtage
Mahés virksomhed, først ved at søge at erhverve denne, derefter ved at søge at formå
medarbejdere fra Mahé til at tage ansættelse hos Expeditors, respektive dennes nye
samarbejdspartner Seatainers. Kim Johansen rettede både inden og efter opsigelsen
fra Mahé på vegne Expeditors henvendelse til en række af Mahés medarbejdere med
henblik på at formå dem til at gå med sig over til den nye, konkurrerende virksom-
hed.

Det er godtgjort at Expeditors har foranlediget Seatainers til at rette henvendelse til
Mahés kunder med henblik på udlevering af godset. Disse henvendelser var overflø-
dige idet der forelå tilstrækkelig information om hvem godset skulle udleveres til.
Denne handlemåde er både uberettiget og ansvarspådragende. Der bestod intet kon-
traktforhold mellem de pågældende kunder og Expeditors hvorimod der bestod et
kundeforhold mellem Mahé og de pågældende kunder. Disse henvendelser var over-
flødige idet der var tilstrækkelig information vedrørende udleveringsfasen. Henven-
delserne er alene foretaget for - om muligt - at overtage kundeforholdet og for at chi-
kanere Mahé.
Expeditors har overtrådt markedsføringslovens § 10 idet Expeditors har benyttet sig
af oplysninger erhvervet medens samarbejdet mellem parterne bestod. Expeditors er
derfor forpligtet til at betale erstatning til Mahé.

Erstatningskravet støttes dels på Expeditors' illoyale adfærd overfor Mahé dels på
markedsføringslovens § 10, stk. 4. Expeditors har ved at foranledige Kim Johansen


- 40 -

ansat hos Seatainers udnyttet Mahés forretningshemmeligheder. Kim Johansen kunne
stille sin viden fra ansættelsen hos Mahé til rådighed for Expeditors, og denne viden
vedrører Mahés kunder, fragtrater, ekspeditionsrutiner og logistik. Overtagelsen af
Kim Johansen medførte således at Expeditors kunne kopiere Mahés forretningsgange
og rette henvendelse til Mahés kunder. Expeditors startede således sin konkurrerende
virksomhed den 7. februar 1997 umiddelbart efter at Mahé havde indgået forlig med
Kim Johansen den 30. januar 1997.

Expeditors' krav
Mahé bestrider at Expeditors har et krav mod Mahé svarende til det påståede beløb.
Mahé accepterer at Expeditors' krav kan opgøres til USD 191.049,93. Beløbet vedrø-
rer 26 destinationer, men fra dette beløb skal imidlertid fratrækkes Mahés oven-
nævnte krav, ligesom opgørelsen vedrørende nedennævnte destinationer bestrides.

Expeditors har ikke dokumenteret at have noget krav mod Mahé. Det af Expeditors
fremlagte godtgør på ingen måde at der skulle eksistere et krav. Baggrunden for de
fremsatte krav er at Expeditors har rod i sit eget regnskabsmateriale. Det var da også
kendetegnende at Mahé under parternes samarbejde gentagne gange modtog forkerte
afregninger, rykkere for beløb der var betalt, ligesom Mahé måtte rykke for faktu-
raer. Mahés tillid til Expeditors' bogholderi er således begrænset. Mahé påtalte alle-
rede under samarbejdet dette rod der gav anledning til en del ekstraarbejde og besvær
for Mahé. Det må komme Expeditors til skade ikke at have efterkommet Mahés pro-
vokation om at fremlægge dokumentation for sine krav.

Det fremgår af parternes samarbejdsaftale at "Each account must be settled by the
end of the month following date of arrival". Det må derfor have formodningen for
sig at parternes mellemværende er blevet afklaret løbende, og at der ikke udestår en
betydelig restsaldo som påstået af Expeditors.

Det af Expeditors fremlagte er en ufuldstændig opgørelse af parternes mellemvæ-
rende. Opgørelsen er baseret på meddelelser fra Mahé. Expeditors har imidlertid kun
medregnet en del af de beløb der optræder i parternes mellemværende.

Det er desuden ikke korrekt at opgøre et eventuelt mellemværende i USD. Der skal
afregnes i de enkelte destinationers lokale valuta.


- 41 -

Der er uenighed om opgørelsen vedrørende USA, Hongkong, Korea, Australien og
Tyrkiet.

USA
Parternes mellemværende vedrørende USA udviser en saldo i Mahés favør på DKK
991.709,30. Mahé har fremlagt tilstrækkelig dokumentation til at dette må anses for
bevist.

Bilag 22 og 23 er lister som Expeditors har forfattet uden at give forklaring på hvor-
for Expeditors ikke vil anerkende samtlige af Mahés poster. Expeditors har modtaget
Mahés fakturaer vedrørende disse beløb for flere år siden, og har ikke givet nogen
begrundelse for at afvise berettigelsen.

Da Expeditors i flere år ikke gjort indsigelser mod de tilsendte fakturaer har Expedi-
tors som følge af passivitet fortabt sin ret til nu at tage disse beløb op.

Hongkong
Expeditors har anerkendt at sagsøgte har et beløb på HKD 640,84 til gode, men har
ikke medtaget en faktura på DKK 5.007,60 der er fremlagt under sagen. Det er efter
bevisførelsen tilstrækkeligt godtgjort at også denne faktura skal medtages i forbin-
delse med opgørelsen af parternes mellemværende.

Korea
Mahé har et yderligere tilgodehavende som Expeditors ikke har taget med i opgørel-
sen. Mahés tilgodehavende består af DKK 55.253,30 og KRW 819.501, svarende til
DKK 5.564,75, hvilket er dokumenteret ved de fremlagte bilag.

Australien
Mahé har et tilgodehavende hos Expeditors på DKK 199.139,36. Det har Mahé godt-
gjort ved de fremlagte statementes og tre fakturaer.

Tyrkiet (Turnak)
Mahé har ikke modtaget betaling vedrørende Tyrkiet. Expeditors har ikke fremlagt
dokumentation for at beløbet er betalt. Expeditors hæfter på vegne den tyrkiske agent
for betalingen af beløbet.


- 42 -


Renter og sagsomkostninger
Mahé skal frifindes for Expeditors' rentepåstand. Et eventuelt tilgodehavende bør
forrentes fra tidspunktet for anlæggelsen af H 101/99. Det oprindelige søgsmål har
som følge af afvisningen ingen retsvirkninger hverken for renter eller sagsomkost-
ninger.

Rettens begrundelse og resultat

Både Expeditors og Mahé har opgjort deres krav i USD og i et vist omfag i danske
kroner. Retten har ikke fået forelagt materiale der muliggør en opgørelse ud fra kurs-
værdier på lokale valutaer. Parternes mellemværende må derfor opgøres i USD.

Det er ubestridt at Expeditors har et tilgodehavende hos Mahé på USD 191.049,93.

USA
Andy Bryant og Babita Rikhi har forklaret udførligt om deres omfattende arbejde
med at gennemgå regnskabsmaterialet, til dels i samarbejde med Mahés regnskabs-
folk. Disse er ikke ført som vidner, og der er ikke tilvejebragt oplysninger der kan
afsvække Andy Bryants og Babita Rikhis forklaringer. Herefter og da Mahé ikke har
fremlagt dokumentation for kravenes eksistens ved fremlæggelse af Airway Bills
eller anden primær dokumentation, der efter rettens opfattelse uden uforholdsmæs-
sige vanskeligheder eller besvær for Mahé ville kunne fremskaffes, tages Expedtiors'
krav mod Mahé på USD 79.845,65 til følge.

Hongkong
Den dokumenterede faktura ikke er egnet til at godtgøre at Expeditors hæfter for de
merudgifter der følger af forsendelsen med DHL. Da Mahé ikke på anden måde har
sandsynliggjort at Expeditors hæfter herfor, kan Mahés krav ikke tages til følge.

Korea
Expeditors bestrider at de af Mahé fremlagte fakturaer angår transporter for Expedi-
tors. Det er derfor ikke tilstrækkeligt bevis for kravenes eksistens alene at fremlægge
de pågældende fakturaer. Det må i den forbindelse kræves at der fremlægges Airway
Bills eller andet materiale der godtgør at transporterne har fundet sted som hævdet af


- 43 -

Mahé. Mahé har ikke fremlagt en sådan dokumentation ligesom Mahé ikke på anden
måde har godtgjort at have et krav mod Expeditors som hævdet af Mahé. Det er der-
for ikke bevist at Expeditors skylder mere end anerkendt.

Australien
Mahés krav på DKK 11.056 er ikke dokumenteret ved fremlæggelse af papirer ved-
rørende den pågældende transport eller på anden måde. Der er trods opfordringer
heller ikke tilvejebragt nærmere oplysninger om kravet på DKK 7.800 hvis karakter
og eksistens fortsat fremtræder uklart. Mahés krav kan derfor ikke tages til følge.

Det er således ikke godtgjort at Mahé har yderligere krav vedrørende USA, Hong-
kong, Korea eller Australien ud over de poster der er blevet godskrevet Mahé i
opgørelsen på grundlag af Expeditors' gennemgang af parternes mellemværender.

Turnak er efter det oplyste selvstændig agent for Expeditors. Expeditors hæfter der-
for ikke for de beløb som Turnak måtte skylde Mahé. Mahés krav mod Expeditors
vedrørende Turnak tages derfor ikke til følge.

Expedtitors har taget bekræftende til genmæle overfor Mahés krav vedrørende Ku-
wait, og har i overensstemmelse hermed fratrukket USD 1.174,14 i den nedlagte på-
stand.

Expeditors har endvidere taget bekræftende til genmæle overfor Mahés krav vedrø-
rende Dubai og De Forenede Arabiske Emirater. Kravene der udgør henholdsvis
DKK 235 og DKK 1.366 tages derfor til følge med i alt DKK 1.601.

Mahés seks fakturaer

Fakturaen på USD 109.000 vedrører angivelig "By the 7th of February, You (Expe-
ditors) Cancelled our Agency Agreement without any notice and didn't follow our
Routing-Instructions.- For Shipments received via Seatainers, we have been drasti-
cally Overcharged, according to our Agreement"

I Mahés påstandsdokument er kravet i opgørelsen over krav beskrevet som tab, im-
port/eksport, rejseomkostninger, tabt arbejdsfortjeneste.


- 44 -

Under domsforhandlingen er kravet vedrørende USA gjort gældende som tabt fortje-
neste i 1997 fra februar til december, rejseomkostninger som led i forhandlinger med
Expeditors og i forbindelse med etablering af nyt agentur samt tabt arbejdsfortjeneste
som følge af at tre ansatte har været beskæftiget med at etablere nyt agentur.

Det er ubestridt at der ikke var opsigelsesvarsel i parternes aftale, og Mahé har under
domsforhandlingen erklæret at man ikke gør gældende at der skulle være givet et
opsigelsesvarsel, bl.a. fordi dette ikke er sædvanligt i speditionsbranchen.

Opsigelsen der er telefaxdateret (lørdag) den 8. februar 1997 kl. 00.44, blev ikke
afgivet under rimelig hensyntagen til Mahés forhold. Erstatningskrav i den anledning
måtte opgøres som tab i forbindelse med den omstilling som måtte foretages umid-
delbart efter at Mahé var blevet bekendt med opsigelsen, dvs. en ganske kort tid efter
ophøret af aftalen. Et sådant tab er ikke gjort gældende under sagen, og retten har i
øvrigt på det foreliggende grundlag ikke mulighed for at fastsætte et tab.

Fakturaen på USD 5.600 vedrører angivelig "Expeditors has created to our loss
extra local expenses to pick up Cargo at Seatainers Facility, plus Seatainers has Har-
assed our staff + drivers, by delaying each pick-up from 1-2 hours, Besides we have
an extra charge for the longer drive to pick-up the freight.
Total cost 38 Pick-ups total 121 hours = USD 5600"

Kravet i opgørelsen angår ifølge Mahé 121 timers ventetid i anledning af Expeditors'
chikaner i forbindelse med udlevering af gods fra Seatainers til Mahé i København.

Seatainers er selvstændig agent for Expeditors og krav fra Mahé i anledning af for-
sømmelser eller andet fra Seatainers side i forhold til Mahé må som udgangspunkt
gøres gældende mod Seatainers. Det er ikke godtgjort at den anførte ventetid skyldes
forhold der kan lastes Expeditors. Kravet er i øvrigt ikke dokumenteret, herunder er
det især ikke dokumenteret at Mahé har afholdt de pågældende udgifter, dvs. betalt
til de pågældende vognmænd for deres chaufførers ventetid.

Kravet tages derfor ikke til følge.

Fakturaen på USD 14.000 vedrører angivelig "We have been forced to credit 2 our


- 45 -

biggest accounts. The reason for the credit, that they have lost businesses, and have
had delay in production, bec[ause] of the delay from You (Expeditors and Seatain-
ers)"

Mahé har anført at beløbet i fakturaen angår krav fra to kunder i anledning af forsin-
kelse på grund af Expeditors' omlægning af trafik. Kravet er ikke tilstrækkelig do-
kumenteret ved de fremlagte kreditnotaer. Disse bestrides af Expeditors, og det
havde været muligt for Mahé at fremlægge erklæringer fra kunderne eller andet ma-
teriale til dokumentation af kravenes eksistens og beløbenes betaling. Dette har Mahé
undladt.

Mahés krav kan derfor ikke tages til følge.

Fakturaen på USD 11.200 vedrører angivelig "Freight routed by us, but send to
Seatainers, and then we did get freight and docs. from Seatainers, but overcharged.
Please find attached list per shipment."

Det af Mahé fremlagte er ikke tilstrækkeligt bevis for at der skulle være foretage
uberettigede debiteringer fra Expeditors' side.

Kravet tages derfor ikke til følge.

Fakturaen på USD 5.000 vedrører angivelig "William Cook shipments delayed
deliveries."

Mahé har ikke ved det fremlagte materiale eller på anden måde godtgjort at Mahé har
et krav mod Expeditors svarende til den påberåbte faktura, hvorfor kravet ikke kan
tages til følge.

Fakturaen på USD 42.658 vedrører angivelig "We have also had some problems,
with Oceanfreight shipments. Please find attached list, for the claim."

Det af Mahé fremlagte er langt fra tilstrækkeligt til at dokumentere Mahés påståede
krav på erstatning for forsinkelse, demurrage og fejlafregning. Mahés krav herom
tages derfor ikke til følge.


- 46 -

Konklusion

Som følge af det ovenfor anførte tages Expeditors' påstand om at Mahé skal betale
USD 238.281,23 fratrukket DKK 1.601 vedrørende Dubai og De Forenede Arabiske
Emirater til følge.

Den afviste sag H 174-98 og nærværende sag skal i rentemæssig henseende betragtes
som én sag, og Expeditors' krav på USD 187.978 skal derfor forrentes fra anlæggel-
sen af H 174-98, dvs. fra den 29. juni 1998. Den resterende del af Expeditors' krav
skal forrentes fra påstandens forhøjelse den 3. december 2001.

Sagsomkostningerne fastsættes til 155.000 kr. som Mahé skal betale til Expeditors.
De takstmæssige procedureomkostninger i forhold til domsbeløbet er på grundlag af
domsforhandlingsdagens USD-kurs opgjort til 75.200 kr. Sagen har været forbundet
med betydelige omkostninger, væsentligt i kraft af Mahés fremsættelse af uberetti-
gede krav og bestridelse af fordringer som efter rettens opfattelse har været veldo-
kumenterede. Procedurebeløbet fastsættes herefter til 100.000 kr. Hertil skal lægges
30.000 kr. som blev tilkendt Mahé i forbindelse med sagens afvisning. Beløbet re-
funderes fuldt ud da Mahé ikke har haft merudgifter i forbindelse med afvisningen.
Med tillæg af retsafgift fastsættes sagsomkostningerne med afrunding til 155.000 kr.

Thi kendes for ret:

Mahé Freight A/S skal inden 14 dage til Expeditors International of Washington Inc. betale USD 238.281,23 med fradrag af DKK 1.601. Heraf forrentes USD 187.978 med procesrente fra den 29. juni 1998 og den resterende del af beløbet med procesrente fra den 3. december 2001.

Mahé Freight A/S skal inden 14 dage i sagsomkostninger betale 155.000 kr. til Expeditors International of Washington Inc.

Jens Feilberg
Kaj Flemming Nielsen
Helle Lehmann

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»