Markedsføringsloven - Trend Bazaar - Trip Trap Furniture

Resumé

Salg og markedsføring af trævarer der var forvekslelige med producentens, var sket i strid med dennes rettigheder efter ophavsretsloven og markedsføringsloven.

Dom i sagen 


V-32-99

Trip Trap Furniture A/S
(Advokat Per Håkon Schmidt)
mod
Trend Bazaar ApS
(Advokat Erling Halskov)


Denne sag angår spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgte, Trend Bazaar ApS´, markedsføring af skamler og bakker som vist på sagens bilag 1 og 2 er sket i strid med sagsøger, Trip Trap Furniture A/S´, eventuelle rettigheder efter ophavsretsloven og markedsføringsloven. Endvidere drejer sagen sig om, hvorvidt sagsøger har handlet i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 2 ved sine udtalelser gengivet i en avisartikel i Fyens Stiftstidende den 9. juni 2001.

Påstande


- 2 -

Sagsøger, Trip Trap Furniture A/S, har nedlagt følgende
påstande:

1. Sagsøgte tilpligtes at anerkende at være uberettiget
til at producere og markedsføre, herunder at impor-
tere, eksportere eller på anden måde at sælge skam-
ler som vist på bilag 1.

2. Sagsøgte tilpligtes at anerkende at være uberettiget
til at producere og markedsføre, herunder at impor-
tere, eksportere eller på anden måde at sælge bakker
som vist på bilag 2.

3. Det forbydes sagsøgte at producere og markedsføre,
herunder importere, eksportere eller på anden måde
sælge skamler som vist på bilag 1.

4. Det forbydes sagsøgte at producere og markedsføre,
herunder importere, eksportere eller på anden måde
sælge bakker som vist på bilag 2.

5. Sagsøgte tilpligtes til sagsøger at betale erstat-
ning og godtgørelse med kr. 200.000,00 med sædvanlig
procesrente fra sagens anlæg den 12. marts 1999.

6. Sagsøgte idømmes straf.

7. Frifindelse vedrørende sagsøgtes selvstændige på-
stand.

Sagsøgte, Trend Bazaar ApS, har nedlagt følgende på-
stande:

1. Vedrørende sagsøgers påstand 1 og 3 tages der be-
kræftende til genmæle


- 3 -

2. Vedrørende sagsøgers påstand 2, 4, 5 og 6 nedlægges
der påstand om frifindelse.

3. Sagsøger tilpligtes at anerkende at have handlet i
strid med Markedsføringslovens §§ 1 og 2, og sag-
søgte bør tilkendes erstatning, fastsat skønsmæssigt
af retten.

Danish Bamboo Ejendomsselskab A/S har tillige været sag-
søgt under sagen. Dette selskab er taget under konkursbe-
handling, og boet er ikke indtrådt i sagen. Den 13. juni
2001 blev der afsagt udeblivelsesdom i overensstemmelse
med de nedlagte påstande.

Sagsfremstilling

Sagsøger har i en årrække produceret og markedsført en
række møbler og dekorationsgenstande, herunder en Fionia
skammel og en Fionia bakke begge udført i teaktræ.

Fionia bakken har en sådan dimension, at den passer til
at kunne sættes på Fiona skamlen, og bunden i bakken er
forhøjet med ½ cm i forhold til bakkens kant. På sagsø-
gers bakke er der et messingskilt, hvorpå står Trip Trap.

Fiona skamlen og Fiona bakken er gengivet nedenfor:

Sagsøgte er et selskab, hvis formål er at drive virksom-
hed med handel af møbler. Sagsøgte har i perioden 16. maj


- 4 -

til 23. juli 1997 købt forskellige af sagsøgers produk-
ter, herunder Fionia bakken, men ikke Fiona skamlen.

De af sagsøgte solgte produkter Edward skamlen og Edward
bakken begge udført i teak er gengivet nedenfor:

(sagens bilag 1)


(sagens bilag 2)

Sagsøgtes bakke har også et messingskilt, men med teksten
Royal Teak. Sagsøgtes produkter har i det væsentlige sam-
me dimensioner som sagsøgers.

Sagsøgers og sagsøgtes produkter har været forevist under
domsforhandlingen.


- 5 -

Sagsøgers produkter er tegnet af Jens Quistgaard, som har
overdraget sine rettigheder til sagsøger. Jens Quistgaard
har i erklæring af 30. juli 1998 vedrørende blandt andet
skamlen oplyst, at "...Taburetterne er tegnet til Trip Trap
A/S i 1986 på basis af mine skitser og modeller, der da-
terer sig fra 1962..." I erklæring af 1. oktober 1994 ved-
rørende Fionia bakken har Jens Quistgaard blandt andet
oplyst, at "...Bakken blev designet for Trip Trap i 1991 på
basis af mine skitser, der stammer tilbage til tiden ef-
ter 2. verdenskrig, hvor jeg som den første optog rist-
værk, som en væsentlig del af "tabletop" programmet for
fa. Dansk Designs Ltd., Mount Kisco, U.S.A..."

Under sagen er der fremlagt en lang række eksempler på
sagsøgers markedsføring af produkterne samt artikler i
diverse magasiner for perioden juli 1987 til september
1998. Endvidere er fremlagt enkelte eksempler på andre
produkters anvendelse af ristværk.

Den 24. juni 1998 købte direktør Ib Møller fra Trip Trap
Furniture A/S en Edward skammel og en bakke hos sagsøgte
i dennes forretning i Ringe.

Sagsøgers advokat rejste i skrivelse af 14. august 1998
indsigelse overfor sagsøgte vedrørende salget af sagsøg-
tes Edward skammel og bakke og gjorde gældende, at salget
krænkede sagsøgers rettigheder efter ophavsretslovens § 2
og markedsføringslovens § 1. Sagsøgte afviste i skrivelse
af 14. august at have krænket sagsøgers produkter. Sag-
søgtes advokat afviste i skrivelse af 22. februar 1999,
at der forelå en krænkelse, og oplyste, at sagsøgte ikke
havde flere skamler på lager og heller ikke havde til
hensigt at indkøbe flere.


- 6 -

Arkitekt Niels Gammelgaard har som skønsmand i en skøns-
erklæring af 26. september 1999 efter besigtigelse af de
nævnte produkter besvaret følgende spørgsmål:

"1. Er Trip Trap Furniture A/S´ Fionia bakke og
Fionia skammel hver især udtryk for en selvstæn-
dig, original og kunstnerisk indsats? Der ønskes
i givet fald en begrundelse herfor.

Svar:
Fionia bakke, er efter min bedste overbevisning
eksempel på en kreativ tænkning hvor ophavsmanden
Jens Quistgaard anvender et risteværk af træ som
man har anvendt i skibsbyggeri langt tilbage i
tiden, sætter en træramme med to fræste håndtag
rundt og forsyner den færdige bakke med et lille
messingskilt med: Trip Trap Denmark. Alt i alt et
glimrende funktionelt produkt, om dette kan nyde
en ophavsretlig beskyttelse skal jeg lade retten
afgøre, men min vurdering er at det ikke kan ude-
lukkes at sådanne bakker har existeret også før
2. verdenskrig. At der heller ikke i sagen fore-
ligger en mønsterbeskyttelse kan understøtte min
antagelse.

Fionia skammel er derimod et produkt der er et
resultat af et unikt klapprincip. Såfremt ikke
andre har beskyttet dette, ville jeg være tilbø-
jelig til at mene at der er tale om et selvstæn-
digt værk i ophavsretlig forstand. Men igen den
manglende mønsterbeskyttelse, gør jo at andre kan
have ophavsret.

2. Må der anses at være en tiltænkt sammenhæng
mellem Trip Traps Fionia bakke og Trip Traps Fio-
nia skammel, som øger funktionaliteten af et el-
ler af begge produkterne?

Svar:
Det er klart at det er praktisk at kunne sætte
bakken fra sig på taburetten, dvs. målene passer
sammen og den lille kant på bakkens underside
hindrer at bakken glider til siden i brugssitua-
tionen.

3. Hvilke elementer præger fremtoningen af Trip
Traps i indledningen nævnte Fionia skammel og
bakke.

4. Skønsmanden bedes oplyse, om disse elementer
var kendt og anvendt for tilsvarende produkter,
på tidspunktet for Trip Traps lancering af pro-


- 7 -

dukterne der skete henholdsvis: Fionia bakke 1989
og skammel 1987.

Svar på spørgsmål 3 og 4:

Det kan ikke udelukkes at der før 1987 har eksi-
steret bakkeborde hvor bakken har stået oven på
et stativ som også har været anvendt til skammel.

5. Hvilke elementer præger fremtoningen af Trend
Bazaars i indledningen nævnte bakke.

6. Skønsmanden bedes beskrive ligheder og for-
skelle mellem sagsøgers og sagsøgtes bakker.

Svar på spørgsmål 5 og 6:

Lighederne er flere end forskellene, dog er Trend
Bazaar ApS´ produkter mere primitivt udført med
hensyn til finish og kvalitet.

7. Er det sandsynligt, at de af Trend Bazaar ApS´
markedsførte i indledningen nævnte skamler og
bakker kan være fremstillet uden kendskab til de
af Trip Trap Furniture A/S´ markedsførte i ind-
ledningen nævnte skamler og bakker ? Ved besva-
relsen skal det lægges til grund, at Trip Trap
Furniture A/S markedsførte sine produkter før
Trend Bazaar ApS.

Svar:
Det er sandsynligt at Trip Traps produkter har
været anvendt som forbilleder.

8. Fremtræder Trend Bazaar ApS´ Edward bakke ef-
ter en helhedsvurdering som eksemplarer af Trip
Trap Furniture A/S´ Fionia bakke i oprindelig el-
ler ændret skikkelse.

Svar:
Trend Bazaar ApS´ bakke anvender ikke risteværk i
træ, men i stedet en massiv træplade forsynet med
borede og til firkant stemte huller i en jammer-
lig kvalitet.

9. Kan det antages, at Trend Bazaar ApS´ Edward
bakker udgør et nyt og selvstændigt værk eller
eventuelt er frembragt gennem en fri benyttelse
af et andet værk, således at de selvstændigt ny-
der ophavsretlig beskyttelse ?

Svar:


- 8 -

Hverken det ene eller det andet produkt kan nyde
en ophavsretlig beskyttelse efter min overbevis-
ning. (Se ad 1)

10. Fremtræder Trend Bazaar ApS´ i indledningen
nævnte bakke som en slavisk eller meget nærgående
efterligning af Trip Trap Furniture A/S´ i ind-
ledningen nævnte bakke ?

11. Er der mellem Trip Trap Furniture A/S´ og
Trend Bazaar ApS´ bakker en sådan lighed, at det
må anses for en nærliggende mulighed, at det kø-
bende publikum kan forveksle en af disse bakker
fra Trend Bazaar ApS med Trip Trap Furniture A/S´
bakker, herunder når produkterne ikke udstilles
til salg ved siden af hinanden ? Svaret ønskes
begrundet.

Svar på spørgsmål 10 og 11:
Som det fremgår af mit svar: ad 8, er forskellene
så store på de to bakkeprodukter, at en kvali-
tetsbevidst opmærksom kunde ville kunne se en
forskel selv om produkterne ikke er udstillet
samtidig ved siden af hinanden. En mindre bevidst
kunde vil sandsynligvis ikke kunne se en forskel
i samme situation, idet helhedsindtrykket af beg-
ge produkter er det samme, "en bakke med firkan-
tede huller i bunden". Derimod mener jeg at skam-
lerne i en lignende udstillingssituation som
nævnt ved bakkerne, vil være forvekselbare."

Sagsøgte har oplyst hos Kebun Fati Furniture i Indonesien
at have købt 260 stk. bakker og 700 stk. skamler, hvilket
med udsalgsprisen på henholdsvis 198,- kr. og 348,- kr.
gav sagsøgte en omsætning på 295.080,- kr. De fremlagte
fakturer fra Kebun Fati Furniture vedrører perioden 9.
juli ­ 17. september 1998.

Den 9. juni 2001 bragte Fyens Stiftstidende en artikel af
journalist Jens Færgemann under overskriften "Sag mod
Trend Bazaar for kopi af taburet". Artiklen har blandt
andet følgende indhold:

"...Vi har anlagt sag, for at få stoppet kopierin-
gen af vore møbler. Den her sag drejer sig om et
bestemt møbel, fortæller Ib Møller, Trip Traps
grundlægger... De (Trend Bazaar red.) nægter at


- 9 -

have gjort det, men fortsætter ikke desto mindre
med at udstille den, selv om de ikke længere har
den med i deres brochurer, siger Ib Møller... Trend
Bazaar påstår, at de ikke er de rette at sagsøge,
fordi det er et af deres selskaber, der hedder
Danish Bamboo Ejendomsselskab under konkurs, der
har krænket vores rettigheder... Oprindeligt er sa-
gen anlagt for fem-seks år siden. ­ De trækker os
rundt i manegen via deres mange selskaber og si-
ger, at det ikke er dem, så er det et andet sel-
skab, og så er det et tredje selskab, og så går
det konkurs og så videre..., siger Ib Møller"


Forklaringer

Ib Møller har forklaret, at han grundlagde Trip Trap i
1977 og var administrerende direktør indtil 2000. Han er
i dag ansat som konsulent for sagsøgeren, efter at han
solgte virksomheden i forbindelse med et generations-
skifte.

Inden produktionen af skamlen og bakken undersøgte han,
om der eksisterede tilsvarende på markedet. Sagsøger har
et meget stort bladarkiv, fra hvilket han for eksempel
gennemså mange årgange af "Bo Bedre" fra 60´erne uden at
finde lignende produkter. De abonnerer også på de fem re-
levante store udenlandske blade, og der har heller ikke
heri været noget tilsvarende i hvert fald til tilbage i
60´erne. Skamlens ophavsmand, Jens Quistgaard, oplyste
dem om, at den aldrig har været produceret af Dansk De-
signs Ltd., da dette firma koncentrerede sig om tabletop
produkter. Bakken har heller ikke tidligere været sat i
produktion i den i dommen viste form. Der havde dog tid-
ligere været en produktion af mindre bakker, men de havde
ikke huller i bunden. Ristværket stammer fra sejlskibe,
hvor det skabte lys til underdækket. Trip Trap indførte
det, da det maritime udseende er blevet Trip Traps vare-
mærke.


- 10 -

Fionia skamlen er nærmest et ikon for virksomheden, og
man overvejede at gøre den til nyt brand for virksomheden
på grund af den megen medieomtale, den har fået. Sagsø-
gers Drachmann bænk er efterhånden mindre kendt af den
almindelige dansker end bakken og skamlen. Den største
salgsmæssige succes har været bakken, som er solgt i
flere hundrede tusinder eksemplarer. Bakken blev lavet
først. Sagsøger har imidlertid i vidt omfang markedsført
bakken og skamlen som et sæt. De bruger mellem 15 og 20
mill. kr. om året på markedsføring. I 2000 var omsætning-
en på skamlen og bakken tilsammen 12 mill. kr. I 2001 var
den 7½ mill. kr. I 2002 har den pr. 30. september været 6
mill. kr. Han er ikke bekendt med, hvad omsætningen var i
1999. I de opgørelser, han har, er der ikke sket en for-
deling mellem bakker og skamler. Bruttoavancen er 107 kr.
pr. bakke og 270 kr. pr. skammel og har været det i de
år, som der er oplyst omsætningstal for.

De fik oprindeligt teaktræet fra Indonesien. Han under-
søgte ikke, om man i Indonesien havde tilsvarende produk-
ter. I dag bruger de forskellige producenter i Indone-
sien, Singapore og Thailand. De indgår eksklusivaftaler
med producenterne. Sagsøger har en dansk træingeniør bo-
ende ude i produktionsområdet, som varetager deres inte-
resser og beskytter produktet. Man skifter jævnligt pro-
duktionsområde og producenter, da der sker det, at områ-
det udvikler sig, når de lægger deres produktion der, og
det medfører efter nogen tid, at lønningerne stiger, og
man bliver derfor nødt til at flytte. Sagsøger har ikke
haft produktion i det område, hvor sagsøger har købt sine
produkter.

Når sagsøger bliver opmærksom på kopister, skriver man i
første omgang til dem og beder dem om at ophøre med deres
konkurrerende virksomhed. De større firmaer ophører ty-
pisk herefter, og man anlægger sag mod de firmaer, som


- 11 -

ikke retter sig efter kravet. Der har været 42 sager. 28
sager er sluttet med en aftale, og 15 er uafsluttede.

Han blev opmærksom på sagsøgtes salg af Edward produk-
terne i juni 1998, hvor han kørte forbi sagsøgtes forret-
ning i Ringe. Han så en stor stak skamler og bakker på
omkring 25-30 stk.

Han har ikke mødt sagsøgte på messer. Han har derimod set
Danish Bamboo og Danish Rattan på messer, hvor Danish
Bamboo har markedsført "Royal Teak" produkter, og det er
samme personkreds, der står bag Danish Bamboo, som står
bag Trend Bazaar. De har i hvert fald samme efternavne og
Yvonne Likouras, der er direktør i det sagsøgte selskab,
har været stifter af Danish Bamboo Ejendomsselskab ApS.
Han har ikke undersøgt sammenhængen mellem personerne
nærmere, men prøvet gennem tegningsudskrifter at finde ud
af eventuelt personsammenfald.

En af Trip Traps medarbejdere, salgschef Jette Holmriis,
havde hos sagsøgtes forhandler, "Tendens", set kopipro-
dukter med "Royal Teak" påtrykt og indhentede et tilbud.

Han er blevet opmærksom på, at datoen på fakturaen fra
købet af skammel og bakke hos sagsøgte ikke stemmer over-
ens med de af sagsøgte fremlagte fakturaer vedrørende
import af bakker og skamler, da sejltiden er 30 dage,
hvorfor der må være sket yderligere leverancer end dem,
sagsøgte har oplyst om.

Han kender ikke det firma, der har fremsendt det af sag-
søgte fremlagte tilbud fra en producent i Østen. Sagsøger
modtager også denne type tilbud fra producenter. Tilbude-
ne besvares enten med, at man sender en mand derud for at
få stoppet den konkurrerende virksomhed eller også sender
man et brev. Der er et vist andel af kopisterne, der ikke


- 12 -

kan retsforfølges ved producenten, hvorfor man går efter
importøren.

Han ikke havde set artiklen fra Fyens Stiftstidende før
denne sag, og han har ikke godkendt den. Journalisten
ringede ham op og spurgte til sagen. Journalisten spurgte
både vedrørende Danish Bamboo og sagsøgte. Det er rig-
tigt, at han sagde til journalisten, at Trend Bazaar
fortsatte med at sælge kopiprodukter. Det sagde han på
baggrund af de løbende oplysninger, han havde fået om ko-
piprodukter på en messe den 10. september 1998. Han havde
også fået breve om kopiprodukter fra Impex den 20. april
1999 og fra Svendsen Møbler den 7. februar 2000, og H.P.
Værktøj havde oplyst, at de havde købt kopiprodukter af
Danish Bamboo i 1999. Han har ikke sagt, at sagsøgte har
givet udtryk for, at man ikke er rette sagsøgte. Det, han
sagde til journalisten, var, at det var svært at gennem-
skue, hvem der var ansvarlig, hvorfor Trip Trap havde
valgt at adcitere Danish Bamboo under sagen. Han fandt
forholdene svære at gennemskue, idet Yvonne Likouras har
været med i flere af selskaberne, og Antonios Likouras
har skrevet et brev under for sagsøgte. Han har ikke
anvendt ordene "trukket rundt i manegen". Det må være
journalistens egen udlægning. Der er således flere fak-
tuelle fejl i artiklen, f. eks. var der ikke to skøns-
mænd, og sagen har ikke varet 5-6 år.

Antonios Likouras har forklaret, at han begyndte som pro-
ducent i møbelbranchen i 1974. Han har arbejdet sammen
med sine tre brødre og en svigerinde. I 1995 gik de hver
til sit. Han har i dag et handelsfirma, da det ikke læn-
gere kan betale sig at importere træ til Danmark. Han be-
gyndte butikken Trend Bazaar sammen med sin kone. Forret-
ningen er i dag fordelt med 75 % på grossistvirksomhed og
25 % på detailsalg fra butikken. I forhold til Danish
Bamboo er han ikke andet end samarbejdspartner og konkur-


- 13 -

rent. Af de i de fremlagte tegningsudskrifter for Trend
Bazaar og Danish Bamboo Ejendomsselskab nævnte personer
er Yvonne Likouras hans kone, Georgios Likouras hans
bror, Rene Likouras Nielsen hans nevø, Helle Nielsen en
kontordame og Jette Likouras hans svigerinde.

Sagsøgte købte i begyndelsen Trip Trap produkter til bu-
tikken. Det var hans kone, der stod for indkøbene. Om-
kring 1996/97 ringede han selv til Trip Trap for at høre,
om det var muligt at blive egentlig forhandler for dem,
hvilket han fik afslag på. Han spurgte igen senere på en
messe, hvor han på ny fik afslag med den begrundelse, at
der kun er plads til en forhandler i Odense. Han fik dog
at vide, at han kunne få lov at forhandle et mindre mø-
belsortiment, hvis de placerede en stor ordre hos Trip
Trap. I den forbindelse viste han forretningens øvrige
sortiment frem, og et par dage efter opsagde Trip Trap
det hidtidige mindre samarbejde under henvisning til, at
der i forretningen havde været havemøbler, som krænkede
sagsøgers rettigheder. Han accepterede, at samarbejdet
ophørte mod, at Trip Trap tog deres varer retur, hvilket
skete.

Hans forretning har et areal på ca. 1000 m2, og Trip Trap
sortimentet udgjorde omkring 10 m2 heraf. Han mener ikke,
sagsøgte på noget tidspunkt har købt Fionia skamlen fra
Trip Trap. Han har ikke købt skamlen og bakken og sendt
dem til Østen til kopiering, men i Østen kan man købe
produkter tilsvarende sagsøgers og sagsøgte på ethvert
gadehjørne.

Leveringerne til Trend Bazaar er sket ved, at en leveran-
dør har opkøbt fra alle de små produktionssteder i en
landsby. Han mener, at de har fået leveret 2000 bakker og
1000 taburetter. De fremlagte fakturaer er dem, de har
kunnet finde vedrørende leverancerne. Han kan ikke ude-


- 14 -

lukke at have overset en tidligere levering, men det er
ikke sket bevidst. Nogle af leverancerne solgte han vi-
dere til Danish Bamboo i uåbnede containere. Det var kun
et lille parti, han solgte i sin egen butik. I butikken
er der vel solgt omkring 80-100 bakker og 20-30 skamler,
og det var derfor ikke noget problem at trække de reste-
rende varer i butikken tilbage efter henvendelsen fra
sagsøger. Fortjenesten ved salg til Danish Bamboo var 5
%.

Hans svar på sagsøgerens advokats henvendelse skal ses i
lyset af, at han svarede på det 10 minutter efter modta-
gelsen. Han opfattede faxen således, at advokaten mente,
at han havde kopieret et sæt af stol og bakke. Han tro-
ede, det drejede som om "Royal Chair" og bakken. Han op-
fattede ikke skamlen som en stol, og han opfattede ikke
skamlen og bakken som et sæt. Derfor misforstod han skri-
velsen. Efter henvendelsen importerede han ikke flere
skamler, og han importerede en anden type bakke, der ikke
svarer til de i denne sag viste produkter. Da han fik fa-
xen, oplyste han Danish Bamboo om det, og de grinede sam-
men af den på grund af misforståelsen.

Han hørte herefter ikke yderligere før end i februar
1999. Han havde ikke haft produkterne i den mellemlig-
gende periode. Han havde kun et eksemplar af bakken og
taburetten. Han er enig i, at den taburet, de solgte, kan
forveksles med sagsøgers Fionia skammel. Han kendte godt
Trip Traps Fionia skammel, inden de solgte Edward skam-
len. Han er ikke enig i, at bakken kan forveksles. Han
mener, det er almindeligt med ristværk. Han vil ikke sæl-
ge så dårlig kvalitet som de under sagen foreviste pro-
dukter fra hans butik, og i dag fører de ikke længere
håndlavede varer.


- 15 -

Mange kunder og samarbejdspartere har fortalt ham om ar-
tiklen i Fyens Stiftstidende. Forretningen har været ge-
neret, og han har fået mange opringninger. Han fik også i
perioden efter afvist en planlagt låneoptagelse hos ban-
ken.

Skønsmand arkitekt Niels Gammelgaard har vedstået den
afgivne skønserklæring og forklaret, at han ikke har
kendskab til tilsvarende produkter som Trip Traps Fionia
skammel og bakke. Indenfor skibsbygning er det alminde-
ligt med ristværk, og han har set lignende bakker rundt
om i verden på skibe. Værkshøjden på bakken er ikke stor.
Skamlen derimod er unik, og det er nemmere at få ophavs-
ret på et møbel. Skamlen er et produkt, som det er svært
at variere, da den bygger på klapprincippet og skal til-
passes de menneskelige mål. Det vil altid være en kunst-
nerisk udfoldelse i at overføre klapprincippet til en
skammel. Det klapprincip, der er anvendt, kan nok ikke
lade sig gøre på anden måde. I Danmark har han ikke set
et tilsvarende princip tidligere. Han er heller ikke an-
dre steder stødt på et tilsvarende klapprincip, som er
meget specielt. Han vil dog nødigt, at der gives ophavs-
ret til et sådant produkt. Sagsøgtes skammel vil også for
den kvalitetsbevidste kunde være forvekslelig med sagsø-
gers skammel.

Procedure

Sagsøger har anført, at selvom sagsøgte har erkendt at
have krænket sagsøgers rettigheder, har sagsøger en selv-
stændig interesse i at få fastslået, at skamlen er op-
havsretligt beskyttet. Skønsmanden ikke har set klap-
princippet tidligere, hverken i Danmark eller i udlandet,
og skamlen har et særligt formsprog og er resultatet af
en anerkendt arkitekts designindsats.


- 16 -

Sagsøgte bør tilpligtes at betale erstatning for sit salg
af skamlen, uanset om det lægges til grund, at importen i
vidt omfang er videresolgt til Danish Bamboo Ejendomssel-
skab A/S. Tabet for sagsøger er det samme, og sagsøgte
bærer ansvaret herfor. Med en bruttoavance i 1. led på
270 kr. og et salg på 700 udgør erstatningen 189.000 kr.
Hertil skal lægges en godtgørelse for krænkelse af op-
havsretten beregnet på grundlag af royalty på 15 % af
sagsøgtes omsætningen af detailsalget på 243.600 kr.

Vedrørende bakken var skønsmanden afvisende for at til-
lægge den ophavsretlig beskyttelse, men det bør tillægges
betydning, at han ikke har set en tilsvarende i Danmark,
og han ville ikke afvise, at Jens Quistgaard har givet
den sit eget særpræg. Efter praksis på området bør også
en bakke kunne nyde ophavsretlig beskyttelse.

Der er derimod ingen tvivl om, at bakken har særpræg i
markedsføringslovens forstand. Den indgår i øvrigt i en
større serie og har været markedsført i omkring 15 år.
Den har særpræg ved sit ristværk og metalskiltet. I for-
hold til den som bilag 2 viste bakke kan det konstateres,
at de har samme størrelsesforhold, og messingskiltet har
de tillige til fælles. Der ses ikke at være nogen afgø-
rende variationer mellem de to produkter. De adskiller
sig således alene ved kvaliteten, og en dårlig kopi er
også en kopi. Der er derfor sket en krænkelse efter mar-
kedsføringslovens regler.

Vedrørende tabsopgørelsen anføres, at et salg fra sag-
søgte på i hvert fald 260 stk. medfører et tab på omkring
28.000 kr. for sagsøger, da bruttoavancen er 107 kr. Hvis
bakken nyder ophavsretlig beskyttelse, er der tillige
grundlag for en godtgørelse på 15 % af sagsøgtes omsæt-
ning på 51.480 kr. beregnet ved en pris af 198 kr. pr.
stk. Sagsøgtes gevinst er uden betydning for erstat-


- 17 -

ningsopgørelsen. Det er en skærpende omstændighed, at
sagsøgte er en tidligere samarbejdspartner.

Det gøres gældende, at der ikke er udvist passivitet,
idet tiden fra juni måned, hvor krænkelsen blev konstate-
ret, frem til januar blev anvendt på at undersøge marke-
det for at vurdere, om sagen skulle anlægges.

Det gøres til støtte for strafpåstanden gældende, at der
bør gives en bøde på 10.-20.000 kr. henset til, at der er
tale om en forsætlig krænkelse.

For så vidt angår sagsøgtes selvstændige påstand, må det
være sagsøger uvedkommende, hvad en journalist gengiver
efter et telefoninterview. I øvrigt var indholdet i vidt
omfang sandt, da det først i dag er kommet frem, at sag-
søgte solgte en container med varerne til Danish Bamboo
Ejendomsselskab A/S, der stod for det videre salg. Sagsø-
ger har således ikke handlet i strid med god markedsfø-
ringsskik, og der bør derfor ske frifindelse vedrørende
denne påstand.

Sagsøgte har anført, at idet sagsøgte har erkendt kræn-
kelserne af sagsøgers skammel og er ophørt med at mar-
kedsføre bakken, er det alene erstatningspåstanden, det
er nødvendigt at tage stilling til.

Skamlen bør ikke kunne tillægges ophavsretlig beskyttel-
se. Ristværk er kendt tilbage fra renæssancen. Endvidere
har skønsmanden tilkendegivet, at han ikke mener, at den
kan nyde ophavsretlig beskyttelse. Klapprincippet er det
eneste specielle, og princippet er i dag kendt for stort
set alle havemøbler.

Det er efter skønsmandens erklæring klart, at bakken ikke
i sig selv kan nyde ophavsretlig beskyttelse, og sagsøger


- 18 -

har ikke ved de fremlagte bilag vist skamlen og bakken
som et sæt. Det kan således ikke lægges til grund, at de
hører sammen som sådant. Bakken kan derfor på ingen måde
nyde ophavsretlig beskyttelse.

Bakken nyder heller ikke nogen markedsføringsmæssig be-
skyttelse, og den er ikke forvekslelig med sagsøgtes.

Allerede af disse årsager er der ikke grundlag for er-
statning.

For så vidt angår opgørelsen af det solgte antal, har
sagsøgte dokumenteret leverancerne, og det er først under
domsforhandlingen, at sagsøger har gjort opmærksom på, at
der muligvis er en yderligere leverance. Endvidere kan et
parti være sendt over flere gange. Langt det meste er
solgt til Danish Bamboo Ejendomsselskab A/S, over hvem
sagsøger har opnået dom. Det kan således alene lægges til
grund, at sagsøgte har solgt 80-100 bakker og 20-30 skam-
ler.

Sagsøger har ikke dokumenteret bruttoavancen alene ved
den afgivne forklaring, og de oplyste tal vedrører endvi-
dere en periode, der er irrelevant for den foreliggende
sag. Sagsøger burde have fremlagt en revisorerklæring.
Det bør også tillægges betydning, at fortjenesten for
sagsøgte kun var 5 % ved videresalget til Danish Bamboo.

Der bør også af disse grunde ske frifindelse for sagsø-
gers påstande.

Vedrørende sagsøgtes selvstændige påstand gøres det gæl-
dende, at der må lægges afgørende vægt på, hvor avisen
har sine oplysninger fra, hvorfor sagsøger må være an-
svarlig for oplysningerne i avisen. I artiklen står der
Trend Bazaar, uanset at det rettelig var Danish Bamboo,


- 19 -

der har foretaget disse handlinger. Sagsøger burde, hvis
man var uenig i indholdet, have forsøgt at få en korrek-
tion optaget i avisen. Sagsøgtes tab er ikke dokumente-
ret, men det er blevet sværere for sagsøgte at drive for-
retning efter denne artikel. Ved vurderingen af skade-
virkningen må det tillægges betydning, at Fyens Stifts-
tidende er avisen på Fyn. Der må således gives sagsøger
medhold i den selvstændige påstand.

Der er ikke forhold, som kan begrunde en bøde. Kun over
for Danish Bamboo ville der muligvis være grundlag for en
bøde.

Rettens afgørelse

Sagsøgte har taget bekræftende til genmæle over for sag-
søgers påstand 1 om at anerkende at være uberettiget til
at importere, eksportere eller på anden måde sælge skam-
ler som vist på sagens bilag 1 samt sagsøgtes påstand 3
om, at der nedlægges forbud mod sagsøgtes salg af skamlen
på tilsvarende vis, hvorfor disse tages til følge.

For så vidt angår Fionia skamlen finder retten efter
skønsmandens erklæring samt efter rettens besigtigelse af
den, at den er udtryk for en sådan original kunstnerisk
indsats, at den som brugskunst er beskyttet efter ophavs-
retslovens § 1.

Efter skønsmandens erklæring og besigtigelsen af de to
skamler finder retten, at Edward skamlen er forvekslelig
med Fionia skamlen, hvorfor salget af den var en krænkel-
se af ophavretslovens § 2.

Retten finder tillige, at Edward skamlen er en tilstræbt
og nærgående efterligning af Fionia skamlen og for kunder
forvekslelige, hvorfor den for en del kunders vedkommende


- 20 -

har været egnet til at fortrænge Fioniaskamlen fra marke-
det. Sagsøgtes salg har således været i strid med god
markedsføringsskik.

Som følge af sagsøgtes markedsføring af Edward skamlen i
strid med sagsøgers rettigheder efter ophavsretsloven og
markedsføringsloven bør der tillægges sagsøger godtgø-
relse og erstatning herfor.

Efter skønsmandens erklæring og rettens besigtigelse af
Fionia bakken finder retten ikke, at den er udtryk for en
sådan original kunstnerisk indsats, at den kan nyde be-
skyttelse efter ophavsretslovens § 1.

Retten finder imidlertid henset til Fioniabakken og Ed-
wardbakkens ens dimensioner og fremtræden, hvor kun kva-
liteten og hullernes størrelse adskiller dem, sammenholdt
med at den er solgt sammen med skamlen fra sagsøgte, at
den er forvekslelig med sagsøgers Fiona bakke. Sagsøgte
har således ved sit salg af Edward bakken udnyttet sag-
søgers markedsføring og herved handlet i strid med god
markedsføringsskik. Betingelserne for nedlæggelse af
forbud mod sagsøgtes salg af bakken i overensstemmelse
med sagsøgers påstand findes at være til stede, ligesom
sagsøger har krav på erstatning.

Efter oplysningerne om sagsøgtes salg og oplysningerne om
sagsøgers avance fastsættes godtgørelsen og erstatningen
for sagsøgtes salg af Edward skamlen og bakken efter ret-
tens vurdering skønsmæssigt til 120.000 kr.

Da sagsøgte ved sit salg af Edward skamlen var bekendt
med sagsøgers Fionia skammel, findes sagsøgte at have
handlet groft uagtsomt, hvorfor sagsøgte idømmes en bøde
for overtrædelsen af ophavsretslovens § 2. Straffen for


- 21 -

overtrædelsen fastsættes efter § 76, stk. 1, nr. 1, til
en bøde på 10.000 kr.

Angående sagsøgtes selvstændige påstand finder retten ar-
tiklen egnet til at miskreditere sagsøgte. Retten finder
det imidlertid ikke godtgjort, at Ib Møller har udtalt
sig som gengivet i artiklen. Sagsøgtes selvstændige på-
stand kan derfor ikke tages til følge.

THI KENDES FOR RET:

Sagsøgte, Trend Bazaar ApS, skal anerkende at være ube-
rettiget til at producere og markedsføre, herunder at im-
portere, eksportere eller på anden måde sælge skamler og
bakker som vist på bilag 1 og 2.

Det forbydes sagsøgte at producere og markedsføre, herun-
der importere, eksportere eller på anden måde sælge skam-
ler og bakker som vist på bilag 1 og 2.

Sagsøgte skal inden 14 dage til sagsøger, Trip Trap Fur-
niture A/S, betale 120.000 kr. med procesrente fra den
12. marts 1999.

Sagsøgte idømmes en bøde på 10.000 kr., der tilfalder
statskassen.

Sagsøgte skal inden samme frist betale 15.000 kr. i sags-
omkostninger til sagsøger samt omkostningerne ved syn- og
skønsforretningen på 18.750 kr.


Mette Christensen
Vagn Jacobsen
Per Scheel-Larsen

(Sign.) 

___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af ...»