Jakob -Banner 3

Markedsføring af termokander

Resumé

Markedsføring af kander krænkede ophavsret til Alfi-kander. Registrering af design ophævet. 

Dom i sagerne V11305 og V13905

Alfi Zitzmann GmbH Isoliergefässe und Metallvaren
(Advokat Peter Lind Nielsen)
mod
Royal Classic v/Gorm Lokdam
(Advokat Kirstine Kryger Dyekjær)


Indledning og påstande
Sagens første hovedspørgsmål er om Royal Classic v/Gorm Lokdams (Royal Classic) import, markedsføring og salg af tre forskellige typer termokander har krænket Alfi Zitzmann GmbH Isoliergefässe und Metallvarens (Alfi Zitzmann) rettigheder vedrørende termokanderne Juwel,
JuwelTee, Smaragd og Opal. Sagens andet hovedspørgsmål er om Royal Classics registrering af design af termokande er sket i strid med Alfi Zitzmanns rettigheder.


2

Alfi Zitzmann har endeligt nedlagt følgende påstande:
1. Den af Fogedretten i Aalborg i sag nr. FS 413445/2005 den 21. juni 2005 foretagne
bevissikring stadfæstes.
2. De af Fogedretten i Aalborg i sag nr. FS 413445/2005 den 21. juni 2005 beslaglagte
kander udleveres til Alfi Zitzmann med henblik på destruktion.
3. Royal Classic forbydes at importere, sælge, markedsføre og/eller på anden måde
overdrage, erhvervsmæssigt anvende eller disponere over kanderne som angivet på
billederne i bilag 5 (Royal Classic nr. 5090 Oval Krom), 7 (Royal Classic nr. 5091 Kugle
Krom og nr. 5092 Kugle Guld) og 9 (Royal Classic nr. 5093 Kegle Krom og nr. 5094 Kegle
Guld).
4. Royal Classic tilpligtes at betale til Alfi Zitzmann 950.000 DKK i erstatning og vederlag
med procesrente fra sagens anlæg den 18. juli 2005.
5. Det af fogedretten i Aalborg den 16. september 2005 nedlagte forbud stadfæstes.
6. Royal Classic danske designregistrering DR 2005 00227 kendes ugyldig.

Royal Classic har endeligt nedlagt følgende påstande:
1. Over for Alfi Zitzmanns påstand 13 og 5 tages bekræftende til genmæle vedrørende
kanderne Royal Classic nr. 5090 Oval Krom (bilag 5), nr. 5091 Kugle Krom (bilag 7) og
nr. 5092 Kugle Guld (bilag 9). I øvrigt, vedrørende kanderne Royal Classic nr. 5093
Kegle Krom og nr. 5094 Kegle Guld, påstås frifindelse.
2. Over for Alfi Zitzmanns påstand 4 påstås frifindelse, subsidiært betaling af et mindre
beløb.
3. Over for Alfi Zitzmanns påstand 6 påstås principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Sagsfremstilling
Parterne
Alfi Zitzmann er et tysk selskab der siden 1914 har produceret og solgt brugsgenstande til
køkkener herunder termokander af mærket Alfi.

Royal Classic er et personligt ejet firma der som en del af sin virksomhed driver
handel med vin og spiritus, drift af hotelvirksomhed og forhandling af køkkenudstyr fra
hjemstedsadressen og internethjemmesiden www.royalclassic.dk.

Alfi Zitzmanns termokander og markedsføring


3

Thuesen Jensen A/S er eneforhandler af Alfi Zitzmanns termokander i Danmark. I detailleddet
sælges kanderne fra bl.a. Illums Bolighus, Illum, Magasin Du Nord, Bahne, Inspiration, Imerco,
Kop og Kande m.fl.
Alfi Zitzmanns mest kendte termokande hedder Juwel. Termokanden er blevet
produceret og markedsført fra 1918. En anden af Alfi Zitzmanns termokander er Juwel Tee. Den
er designet af Tassilo von Grolmann og er produceret og markedsført fra 1992. En termokande
betegnet Smaragd er markedsført siden 1984, og en anden kande, Opal, er markedsført fra 1930.
Alle kanderne produceres med forskellige legeringer. Kanderne har vejledende udsalgspriser
mellem 999 kr. til 1.599 kr.

Kanderne har været forevist under domsforhandlingen og vises nedenfor.

Under sagen er der fremlagt eksempler på Alfi Zitzmanns markedsføring af de forskellige
termokander, herunder uddrag af produktkollektion fra 1985/86, produktkatalog for 1999/2000,
katalog fra 2001/2002 og uddrag af reklame fra Kop & Kande med markedsføring af Juwel.

Royal Classics import, markedsføring og salg af tre typer termokander
I marts 2005 blev Alfi Zitzmann gjort opmærksom på at der skete salg af termokander der synes
forvekslelige med Alfi Zitzmanns termokander hos isenkramforretningerne "De Frie
Isenkræmmere". Efter at have foretaget et prøvekøb hvor det fremgik af emballagen at
termokanderne var leveret af Royal Classic, gennemførtes bevissikring og forbudssag den 11.
april 2005 hos isenkræmmerkæden Ahlstrøm. Under sagen blev der indgået forlig, og
termokanderne der var købt hos Royal Classic, blev beslaglagt. Alstrøm tiltrådte ikke at ville
indkøbe, distribuere, markedsføre eller på anden måde overdrage de omhandlede produkter.
Ved brev af 12. april 2005 meddelte Alfi Zitzmanns advokat Jeppe Brogaard
Clausen Royal Classic at firmaets salg af termokander krænkede Alfi Zitzmanns rettigheder til
Juwel og Juwel Tee. Endvidere blev Royal Classic anmodet om at oplyse leverandør/sælger,
antal og type af indkøbte termokander, pris, indkøbsperiode og forhandlingsperiode,
lageroplysninger samt videresalgsoplysninger. Endelig toges forbehold om at kræve erstatning.
Gorm Lokdam besvarede henvendelsen ved email af 14. april 2005. Han mente at
Royal Classic ikke krænkede Alfi Zitzmanns rettigheder og anmodede i den anledning om at få
oplysninger om designeren af Juwel og dennes eventuelle dødsår. Gorm Lokdam meddelte
også at han for "god ordens skyld" standsede salget af kanderne der hævdedes at ligne Juwel


4

og Juwel Tee, og at han ikke havde flere termokander på lager eller i ordre, samt at han kun
havde solgt dem i ubetydeligt antal. Han mente derfor at "problemet syntes uden egentlig
økonomisk betydning".
Advokat Jeppe Brogaard fastholdt ved email af samme dag at han ønskede at
modtage besvarelse af de stillede spørgsmål.
Ved besøg på Royal Classics hjemmeside den 4. juni 2005 konstaterede Alfi
Zitzmann, at et af de produkter, som Gorm Lokdam tidligere oplyste at ville afstå fra at sælge,
og som man også havde oplyst ikke at have flere på lager af, fortsat var til salg.
Alfi Zitzmann indgav begæring om foretagelse af bevissikring mod Royal Classic.
Den 21. juni 2005 gennemførte Retten i Aalborg bevissikring hos Royal Classic i Nibe hvor man
beslaglagde 18 kasser med 12 termokander i hver kasse plus en kasse med 8 termokander.
Endvidere blev beslaglagt 20 sider med edbudskrifter indeholdende oplysninger om
lagerstatus pr. 21. juni 2005 samt debitor/varekontoudtog. Den 16. september 2005 nedlagde
fogedretten forbud mod Royal Classics import, markedsføring og salg og/eller på anden måde
overdrage eller disponere over produkter som angivet i sagens bilag 5, 7 og 9 mod en sikkerhed
på 50.000 kr.

Det fremgår af "sales confirmation" af 10. juni 2004 at Royal Classic af Hunan Wujo Group
Import & Export Co., Ltd., Kina, bl.a. har købt i alt 3.312 termokander til en nærmere angivet
pris. Det fremgår videre under hvilke nærmere betingelser der er handlet, herunder afsendelse,
leveringssted, betalingsmåde mv. Royal Classic har bestridt at dette er en ordrebekræftelse; det
er et tilbud. Der blev kun købt 2030 % af de termokander der fremgår af "sales confirmation".

Det fremgår af Royal Classics duplik side 6 og 7 at firmaet har importeret 600 kander af type
5090, 408 kander af type 5091 og 996 stk. af type 5093.

Kanderne
Til venstre er fotos af Alfi Zitzmann kander og til højre er fotos af Royal Classics kander.


5

Juwel


Royal Classic 5090 Oval Krom
Juwel Tee
Royal Classic 5091 Kugle Krom. 5092
Kugle Guld er ikke afbildet

Opal
Smaragd
5093 Kegle Krom


6

5093 Kegle Krom og 5094 Kegle Guld (sidstnævnte er ikke afbildet) påstås at krænke Alfi
Zitzmanns rettigheder til Smaragd og Opal.

Der er under sagen fremlagt 13 fakturaer fra Royal Classic dateret i perioden fra 11. februar
2005 til 29. marts 2005 indeholdende Royal Classics salg til isenkræmmerbutikker af de i sagen
omhandlede termokander. På 6 af disse fakturaer er påført forskellige antal termokander som
returneret samt datoen herfor, blandt andet 11. april 2005 og 12. april 2005.

Designer MDD Birgitte Smedegaard har afgivet skønserklæring af 1. oktober 2006 hvoraf bl.a.
fremgår:

"Spørgsmål 1)
Fremstår den af sagsøger markedsførte kande Juwel som et resultat af en selvstændigt skabende
åndsindsats præget af ophavsmandens individualitet?

Ja, det er min overbevisning, at det er tilfældet.
Juwel kandens design er så unikt, at det dels har haft en levetid på indtil videre 88 år, dels har grundlagt
designkoden for Alfis produktprogram og identitet og desuden for mange er blevet et ikon på
termokanden, specielt pga. den formmæssige og funktionelle løsning omkring tud og lukkemekanisme.
...
Spørgsmål 2)
Fremstår den af sagsøger markedsførte kande Juwel Tee som et resultat af en selvstændigt
skabende åndsindsats præget af ophavsmandens individualitet?

Ja, set i forhold til at man må gå ud fra, at opgaven har ligget i at videreføre Juwels formsprog i en specifik
theudgave af Juwelkanden med den karakteristiske buttede "thekande form".
Formålet med Juwel Tee har uden tvivl været en formmæssig forlængelse af Juwel.

Spørgsmål 2 a)
Kan udformningen af sagsøgers termokande Juwel Tee siges at hvile på principper, der har
været kendt og benyttet i mange år på frembringelsestidspunktet (1992) og kan sagsøger ved
udformningen af Juwel Tee siges at have ydet en kunstnerisk skabende indsats, der går ud over


7

det teknisk naturlige i henseende til frembringelsen af en termokande hvad angår design og
teknisk konstruktion?

Juwel Tee må siges at hvile på principper, der har været kendt og benyttet i mange år, nemlig i form af
Juwel kanden. Den kunstneriske skabende indsats må siges at tage udgangspunkt i og videreføre Juwel,
både hvad angår design og teknisk konstruktion. Dette er dermed et eksempel på en ofte stillet
designopgave, nemlig at skabe et nyt produkt inden for designkoden til en eksisterende serie.

Spørgsmål 2 b)
Havde sagsøgers kande Juwel Tee ved fremkomsten særpræg i forhold til allerede kendte
termokander på markedet?

Juwel Tees særpræg tager udgangspunkt i den eksisterende Juwel kande og set i forhold hertil er dens
særkende den buttede "tekandeform".

Spørgsmål 3)
Fremstår den af sagsøger markedsførte kande Smaragd som et resultat af en selvstændigt
skabende åndsindsats præget af ophavsmandens individualitet?

Smaragd er dels en videreførelse af distincte form & funktionselementer fra Juwel & Juwel Tee kanden,
herunder især vippelåg, tud og hank. Desuden er Smaragd tilført selvstændige designelementer i form af
hovedformen og det facetterede formudtryk.
...
Spørgsmål 3 b)
Havde sagsøgers kande Smaragd ved fremkomsten særpræg i forhold til allerede kendte
termokander på markedet?

Ja, Smaragds særpræg tager udgangspunkt i den eksisterende designkode Juwel og Juwel Tee kande og
ligger desuden i det facetterede formudtryk.

Spørgsmål 4)
Fremstår den af sagsøger markedsførte kande Opal som et resultat af en selvstændigt skabende
åndsindsats præget af ophavsmandens individualitet?


8


Opal er dels en videreførelse og dels en sammensmeltning af distinkte form & funktionselementer fra
Juwel, Juwel Tee & Smaragd kanden. Især vippelåg og tud er en direkte videreførelse, mens hals og
hovedform tager udgangspunkt i Smaragd (dog uden facettering), hvorved kanden har fået et
selvstændigt formudtryk som medlem af serien.
...
Spørgsmål 4 b)
Havde sagsøgers kande Opal ved fremkomsten særpræg i forhold til allerede kendte
termokander på markedet?

Ja, Opal har et særpræg som selvstændigt element i serien, med udgangspunkt i ... seriens eksisterende
designkode.

Spørgsmål 5)
Fremstår de af sagsøgte markedsførte kander 5090 og 5091 som et resultat af en selvstændigt
skabende åndsindsats præget af ophavsmanden individualitet?

Nej, der er ingen elementer i de to kander som kan siges at have et selvstændigt skabende åndsindsats
præget af ophavsmandens individualitet, idet både grundform og alle hovedelementer såsom hældetud,
prop/vippelåg og hank på sagsøgtes kander er anvendt direkte fra henholdsvis Alfi Juwel & Alfi Tee.

Spørgsmål 5 a)
Er det efter skønsmanden opfattelse sandsynligt, at sagsøgtes kander 5090 og 5091 kunne være
frembragt uden kendskab til sagsøgtes kander?

Nej, Juwel & Juwel Tee har for det første et meget komplekst organisk formudtryk. Jvf. ovenstående har
såvel det overordnede indtryk som de enkelte elementer en så stor lighed med sagsøgers kander, at dette
vurderes at være udelukket.

Spørgsmål 6)
Fremstår de af sagsøgte markedsførte kander 5092 og 5093 som et resultat af en selvstændigt
skabende åndsindsats præget af ophavsmandens individualitet?


9

5092: Nej. Eneste forskel mellem 5092 (Termokande Kugle Guld) og 5091 (Termokande Kugle Krom) er
overfladen. Juwel Tee findes så vidt vides ikke i den gyldne overflade, men alene overfladen kan ikke
tilskrives en selvstændig skabende åndsindsats præget af ophavsmandens individualitet.
5093: Nej. 5093's (Termokande Kegle Krom) kan ikke siges at være et resultat af en selvstændigt skabende
åndsindsats præget af ophavsmandens individualitet.

Spørgsmål 6 a)
Er det efter skønsmandens opfattelse sandsynligt, at sagsøgtes kander 5092 og 5093 kunne være
frembragt uden kendskab til sagsøgers kander?

Nej. Jvf. ovenstående har såvel det overordnede indtryk som de enkelte elementer en så stor lighed med
sagsøgers kander, at dette vurderes at være udelukket.

Spørgsmål 7)
Fremstår den af sagsøgte markedsførte kande 5094 som et resultat af en selvstændig skabende
åndsindsats præget af ophavsmandens individualitet?

Nej. Eneste forskel mellem 5094 (Termokande Kegle Guld) og 5093 (Termokande Kegle Krom) er
overfladen. Den gyldne overflade findes så vidt vides ikke på Alfi Opal, men alene overfladen kan ikke
tilskrives en selvstændig skabende åndsindsats præget af ophavsmandens individualitet.

Spørgsmål 7 a)
Er det efter skønsmandens opfattelse sandsynligt, at sagsøgtes kande 5094 kunne være
frembragt uden kendskab til sagsøgers kander.

Nej. Jvf. ovenstående har såvel det overordnede indtryk som de enkelte elementer en så stor lighed med
sagsøgers kander, at dette vurderes at være udelukket.

Spørgsmål 8 )
Fremtræder Royal Classics termokander nr. 5090 og 5091 ud fra en helhedsvurdering som en
efterligning af nogle af de i spørgsmål 14 nævnte termokander?

Ja.


10

...
5090 Termokande Oval Krom fremtræder som en efterligning af Alfi Juwel.
5091 Termokande Kugle Krom fremtræder som en efterligning af Alfi Tee.

Spørgsmål 9)
Fremtræder Royal Classics termokander nr. 5092 og 5093 ud fra en helhedsvurdering som en
efterligning af nogle af de i spørgsmål 14 nævnte termokander?

Ja. 5093's grundform er en smule anderledes end Alfi Opal og har en synlig samling, ligesom hanken
adskiller sig. Hanken er dog en efterligning af en af de andre kander, nemlig Alfi Juwel.
...
5092 Termokande Kugle Guld fremtræder som en efterligning af Alfi Tee.
5093 Termokande Kugle Krom fremtræder som en efterligning af Alfi Opal.

Spørgsmål 10)
Fremtræder Royal Classic termokande nr. 5094 ud fra en helhedsvurdering som en efterligning
af nogle af de i spørgsmål 14 nævnte termokander?

Jeg vil betegne 5094 som en efterligning, selv om formen på få punkter adskiller sig fra Smaragd.
...
5094 Termokande Kegle Krom fremtræder ikke som en direkte efterligning, men er meget tæt på Alfi
Smaragd (uden facettering og med mindre forskelle i dimensioner og detaljering, herunder højden og til
"knækket" i toppen og samlingen mellem top og bund). Desuden indeholder 5094 alle distincte elementer
fra serien (vippelåg med hældetud & hank).

Spørgsmål 11)
Er der mellem nogen af sagsøgers termokander, jfr. spørgsmål 14, og sagsøgtes termokander,
jfr. spørgsmål 510 ud fra en helhedsbetragtning en sådan ydre lighed, at der en nærliggende
risiko for, at den almindelige forbruger kan forveksle de 2 termokander, specielt når disse ikke
betragtes af forbrugeren samtidig?

Ja! Samtlige kanderne har anvendt alle de elementer, som er distinkte kendetegn for Alfi, herunder
hovedform, hank, hældetud, prop/vippelåg og øverste krans.


11

Det eneste punkt, hvor kanderne adskiller sig væsentligt, er kvalitetsforskellen.

Hvis spørgsmålet besvares bekræftende ønskes oplyst, hvilke termokander der kan forveksles?

-
5090 Termokande Oval Krom kan forveksles med Alfi Juwel.
-
5091 Termokande Kugle Krom kan forveksles med Alfi Juwel Tee.
-
5092 Termokande Kugle Guld kan forveksles med Alfi Juwel Tee.
-
5093 Termokande Kegle Krom kan ikke direkte forveksles med Smaragd, men har dog så tætte
formreferencer til serien, at den vil opfattes som en kande i Alfi serien.
-
5094 Termokande Kegle Guld kan ikke direkte forveksles med Smaragd, men har dog så tætte
formreferencer til serien, at den vil opfattes som en kande i Alfi serien.
...
Spørgsmål 13)
Er der mellem nogen af sagsøgers termokander, jfr. spørgsmål 1­4, og sagsøgtes termokander,
jfr. spørgsmål 510, ud fra en helhedsbetragtning en sådan ydre lighed, at der er nærliggende
risiko for, at en fagmand eller en person med interesse herfor, f.eks. en tjener eller en designer,
kan forveksle de respektive termokander, specielt når disse ikke betragtes af fagmanden
samtidig?

Ja! ­ og nej!
En opmærksom fagmand vil sandsynligvis bemærke kvalitetsforskellen specielt mht. overflade finish og
vægt, men da sagsøgtes kander ikke har noget selvstændigt særpræg, vil risikoen for forveksling være
stor. Fagmanden vil evt. undre sig og formode, at der er tale om en betydelig kvalitetsforringelse fra Alfis
side.

Hvis spørgsmålet besvares bekræftende ønskes oplyst, hvilke termokander der kan forveksles?
5093 Termokande Oval Krom kan formmæssigt forveksles med Alfi Juvel, men kvalitetsforskellen
differentierer kanderne.
5091 Termokande Kugle Krom kan formmæssigt forveksles med Alfi Juwel Tee, men kvalitetsforskellen
differentierer kanderne.
5092 Termokande Kugle Guld kan formmæssigt forveksles med Alfi Juwel Tee, men kvalitetsforskellen
differentierer kanderne.
...


12

Spørgsmål 15)
Skønsmanden anmodes i øvrigt om i detaljer at redegøre for forskelle og eventuelle ligheder
mellem de i sagen omhandlede termokander, det være sig i relation til dimensioner, farve,
udsmykning, vægt, længde, tyngdepunkt, volumen, materialevalg, vippetud, hank og linje etc.
­ intet undtaget.

Alfi Juwel / 5090
De to kanders design er meget identisk! Dette gælder såvel hovedform, hovedelementer, dimensioner,
detaljer, farver og overflader. Det er således marginaler, som adskiller de to kander.
Dimensioner
Diameter

Juwel Ø 131 mm ­ 5090 Ø 124 mm. Dette er den umiddelbare mest synlige
forskel mellem de to kander.
Højde

Kanderne er lige høje
"Sokkel"

Juwel 6 mm / 5090 9 mm
Samling
Samlingen mellem bund og top ligger forskelligt (12 mm lavere

på 5090)
Volumen

Juwel godt 1 liter / 5090 0,9 liter
Hank
Hanken på 5090 er 10 mm højere og 6 mm bredere. Denne hank har dermed
et lidt større greb. Desuden er hankens form en anelse mere spids i toppen.
Tud
Tud og vippetud er stort set identiske. Hullet ned i kanden er 5 mm større i
diameter på Juwel.
Vippelåg

Vippelåget har ikke samme kvalitet. 5090 er funktionelt af væ
sentlig dårligere (kvalitet) både mht. materialevalg og tæthed,
ligesom låget lukker skævt og upræcist bl.a. pga. en blødere
gummiindsats. Hængslingen er ikke af samme kvalitet.
Formdetaljer
Overgangen mellem den konkave og den konvekse form (kransen op mod
kandens top) er ikke helt så præcis og markant på 5090 som på Alfi kanden.
Rundingsradien på selve tuden er større på Juwel.
Vægt

Juwel kanden er væsentlig tungere end 5090. Vægten ligger i
topdelen af kanden, hvilket har betydning for kandens tyng
depunkt, som dermed er forskelligt fra 5090, hvis enkeltdele
har en mere ens vægt.
Materialer

Juwelkandens materialevalg er af eksklusivt metal og med høj


13

finish, men 5090 kanden er lavet i et langt billigere metallege

ring og hanken er af metalbelagt plast.
Overflade

Juwelkanden har en langt smukkere, mere blank og eksklusiv
overflade, hvor 5090 kandens overflade er mat, ujævn og gul
lig.

Juwel Tee / 5091 & 5092
De to kanders design er meget identisk! Dette gælder såvel hovedform, hovedelementer, dimensioner,
detaljer, farver og overflader. Det er således marginaler, som adskiller de to kander.
Dimensioner
Diameter

Juwel Ø 160 mm / 5091 & 5092 Ø 160 mm.
Højde

Juwel er 196 mm høj / 5091 & 5092 205 mm
"Sokkel"

Soklens højde er ens
Samling

Samlingen mellem bund & top ligger ens
Volumen

Juwel Tee 1,1 liter / 5091 & 5092 knap 1 liter
Hank

Hanken på 5091 & 5092 sidder 9 mm højere end på Alfi Tee.


Alfi Tees greb er en anelse større på alle leder. Formmæssigt er
hankene meget ens.
Tud

Tud og vippetud er stort set identiske. Hullet ned i kanden er 5
mm større i diameter på Juwel. Gummiindsatsen på 5091 &
5092 er blødere. Hængslingen er ikke af samme kvalitet.
Formdetaljer
Overgangen mellem den konkave og den konvekse form (kran
sen op mod kandens top) er ikke helt så præcis og markant på 5091 & 5092
som på Alfi kanden. Rundingsradien på selve tuden er større på Juwel.
Vægt

Tee kanden er væsentlig tungere end 5091 & 5092.


Vægten ligger i topdelene af kanden, hvilket har betydning for
kandens tyngdepunkt, som dermed er forskelligt fra 5091 &
5092, hvis enkeltdele har en mere ens vægt.
Materialer

Tee kandens materiale er eksklusivt metal med højt finish, men
5091 & 5092 kanden er lavet i et langt billigere metallegering og hanken er
metalbelagt plast.


14

Overflade
Tee kanden har en langt smukkere, mere blank og eksklusiv overflade, hvor
5091 & 5092 kandens overflade er mat, ujævn og gullig. 5092s "guld"
overflade findes så vidt vides ikke i Alfi Tee.

Alfi Smaragd / 5093 & 5094
5093 & 5094 indeholder elementer fra flere Alfi kander.
Hovedformen er tæt på Alfi Smaragd dog uden facetteringerne, hvilket er en synlig forskel. Hanken er
den samme som på 5090 og er dermed næsten identisk med Juwels.

Dimensioner
Diameter

Smaragd Ø 138 mm / 5093 & 5094 Ø 140 mm.
Højde

Juwel er 226 mm høj / 5091 (5093) & 5092 (5094) 232 mm
"Sokkel"

Soklens højde er ens.
Samling

Smaragd har ingen samling mellem bund og top, men er samlet
via et bundstykke.
Volumen
Opal 1 liter / har ikke været muligt at checke Smaragd, 5090 & 5094 på de
lånte kander.
Hank
Hanken på 5093 & 5093 (5094) er identisk med hanken på 5090 og dermed
forskellig fra Smaragds greb.
Tud
Tud og vippetud er stort set identiske. Hullet ned i kanden er 5 mm større i
diameter på Juwel.
Vippelåg
Vippelåget har ikke samme kvalitet. 5090 er funktionelt af væsentlig
dårligere både mht. Materialevalg og tæthed, ligesom låget lukker skævt og
upræcist bl.a. pga. en blødere gummiindsats. Hængslingen er ikke af samme
kvalitet.
Formdetaljer
Overgangen mellem den konkave og den konvekse form (kransen op mod
kandens top) er blødere og ikke helt så præcis og markant på 5093 & 5094
som på Smaragd. Rundingsradien på selve tuden er større på Smaragd.
Vægt
Smaragd kanden er noget tungere end 5093 & 5094, men vægtforskellen er
ikke så markant som på de to andre kander, ligesom tyngdepunktet ligger
ens i disse kander.


15

Materialer
Smaragd kandens materiale er eksklusivt metal med høj finish, mens 5091 &
5092 kanden er lavet i et langt billigere metallegering og hanken er af
metalbelagt plast.
Overflade
Smaragd har en langt smukkere, mere blank og eksklusiv overflade, hvor
5091 og 5092 kandes overflade er mat, ujævn og gullig. 5094s "guld"
overflade findes så vidt vides ikke i Alfi serien.

Spørgsmål 16)
Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt de i sagen omhandlede termokander efter
skønsmandens opfattelse refererer til samme publikum og i benægtende fald, hvor
vidt det publikum, der typisk ville være køber af Alfi termokander, ville forveksle
denne med Royal Classics termokander?

Æstetisk refererer termokanderne til samme publikum. En del af dette publikum vil dermed
bevidst eller ubevidst ­ købe Royal Classic kanderne pga. prisforskellen, mens en anden del
vil fravælge Royal Classic kanderne pga. den store forskel i kvalitet og finish.

Spørgsmål 18)
Er det sædvanligt indenfor branchen, at der produceres termokander m.v., der har
en vis form for lighed med konkurrenternes produkter?

Det er ikke usædvanligt, at beslægtede produkter har en vis form for lighed. Det er dog tale
om gensidig inspiration, hvor man bygger videre på noget eksisterende og tilføjer nye tan
ker, elementer og herigennem giver det nye produkt sit eget særkende, værdi og indhold.
..."


Royal Classics advokat har i et supplerende spørgetema anført at alle spørgsmål om
udformning er besvaret ud fra en sammenligning med Juwel og/eller andre af Alfi Zitzmanns
kander. Besvarelsen skulle imidlertid efter advokatens opfattelse anvendes til en vurdering af
hvorvidt Alfi Zitzmanns kander nyder selvstændig beskyttelse, ikke i forhold til hinanden, men
i forhold til alle øvrige kander på markedet. På denne baggrund anmodedes syns og
skønsmanden om supplerende at redegøre for om de forskellige af sagsøger fremstillede kander


16

i forhold til øvrige kander på markedet på de respektive fremstillingstidspunkter er fremstillet
ved en selvstændig skabende indsats, der bærer præg af ophavsmandens individualitet og
selvstændighed og adskiller sig fra det allerede kendte.

Birgitte Smedegaard har herefter afgivet supplerende syns og skønsrapport den 19. februar
2007 hvoraf fremgår:

"...
Jeg mener, at alle sagsøgers (Alfi) kander adskiller sig fra det allerede kendte og ikke ligner kander af
andre mærker og fra andre producenter på markedet på de respektive fremstillingstidspunkter. De
referencer kanderne kan siges at have, er ligheder inden for Alfis eget produktsortiment.

Spørgsmål 20:
Syns og skønskvinden bedes oplyse, om der mellem nogen af sagsøgers termokander, jvf.
spørgsmål 14, ud fra en helhedsbetragtning er sådan ydre lighed, at der er en nærliggende
risiko for, at den almindelige forbruger kan forveksle nogen af termokanderne, specielt når
disse ikke betragtes af forbrugeren samtidig?

Nej, jeg mener ikke, at der er en nærliggende risiko for, at den almindelige forbruger kan forveksle nogen
af Alfi termokanderne indbyrdes. Man vil tydeligt kunne se og genkende Alfis karakteristika og
formreferencer. Men samtidig har den enkelte kande hver sin identitet, som unikt medlem af
produktfamilien.
...
Spørgsmål 21:
Er der mellem nogen af sagsøgers termokander, jvf. spørgsmål 14, ud fra en
helhedsbetragtning en sådan ydre lighed, at der er en nærliggende risiko for, at en fagmand
eller en person med interesse herfor, f.eks. en tjener eller en designer, kan forveksle de
respektive termokander, specielt når disse ikke betragtes af fagmanden samtidig?

Nej, jeg mener ikke, at der er nærliggende risiko for, at en fagmand eller en person med interesse herfor,
f.eks. en tjener eller en designer kan forveksle nogen af Alfi termokanderne.
Man vil tydeligt kunne se og genkende Alfis karakteristika og formreferencer. Men samtidig har den
enkelte kande hver sin identitet, som unikt medlem af produktfamilien.


17

...

Spørgsmål 22:
Skønskvinden bedes oplyse, hvad hun mener med ordet "designkoden", det vil sige, hvad der
nærmere ligger heri.
Skønskvinden bedes herunder navnlig oplyse, om hun med udtrykket "designkoden" mener, at
de yngre kander viderefører væsentlige designprincipper for "Juwel".

Med ordet designkode mener jeg en række elementer og referencer, som binder en serie af produkter
sammen og skaber en sammenhæng inden for den enkelte serie eller et helt produktprogram.
Dette kan være en overordnet ide, en funktion, formelementer, en teknisk konstruktion eller en
kombination af flere af disse parametre.
I tilfældet med Alfi mener jeg, at de i denne sag involverede kander har en fælles designkode i form af
genkendelige karakteristika, elementer & funktioner og overordnede designprincipper, som alle er
grundlagt i den oprindelige "Juwel" kande.
Disse referencer binder kanderne sammen, så de fremstår som en serie af kander med en fælles identitet og
samhørighed. For de i sagen involverede kander drejer disse karakteristika sig dels om et grundlæggende
fælles formsprog og dels om gennemgående enkeltelementer, herunder især de formmæssige karakteristika
omkring tud, vippelåg og hank. Men også gennemgående teknisk konstruktioner og løsninger samt
funktionelle principper er en del af designkoden.
Resultatet er en stærk og gennemgående fælles identitet og genkendelighed inden for serien, som betyder,
at de fremstår som en produktfamilie."

Royal Classics designregistrering DR 2005 00227
Gorm Lokdam ansøgte den 23. juni 2005 Patent & Varemærkestyrelsen om en
designregistrering af en termokande, som Gorm Lokdam selv havde designet. Der skete
designregistrering af designet under designnr. 2005 00227, hvilket blev offentliggjort i Dansk
Designtidende den 21. oktober 2005. Den designregistrerede termokande ser således ud:


18


Royal Classic 5095

Den 2. december 2005 anmodede Alfi Zitzmann Patent & Varemærkestyrelsen om en
udslettelse af Gorm Lokdams designregistrering under henvisning til at denne er sket i strid
med designlovens § 7, stk. 1. Patent & Varemærkestyrelsens afgørelse af Alfi Zitzmanns
indsigelse beror på udfaldet af nærværende sag.

Forklaringer
Gorm Lokdam har forklaret at han er uddannet forstkandidat. Hans daglige beskæftigelse
favner bredt da han anvender ca. 1020 % af sin tid på land og skovbrug, 50 % på hoteldrift, 10
% med handel med brugskunst i Royal Classic og resten af tiden går med to direktørhverv for
to rumænske virksomheder. Han har i alt 150200 ansatte. Han har handlet med brugskunst
tilbage fra 1998. Royal Classic startede hjemmesiden www.royalclassic.dk i 2004. Den primære
målgruppe var hoteller og restauranter. Der foregår ikke salg direkte fra hjemmesiden, der er et
elektronisk katalog. De viste genstande er klassiske ting der passer ind i en herregårdsstil. Han
har en medarbejder der altid arbejder på at finde ting med henblik på videresalg i klassisk
design. Han har forhandlet andre termokander end dem i nærværende sag. I begyndelsen af
2000 solgte han en anden stålkande som han har prøvet at videreudvikle.
Kanden Royal Classic betegnet 5095 har han selv været med til at udvikle sammen
med sin hustru. Kanden er kun lavet i prototype. Den er lavet af rustfrit stål og krom. Det er
ikke en efterligning af Juwel. Han synes heller ikke at den ligner Juwel.
Han har købt varer i Kina i cirka 8 år. Kanderne 50905094 har han ikke selv
udviklet, dem købte han i sommeren 2004 i Kina. Han spurgte producenten om
rettighedsindehaveren. Han fik i den forbindelse udleveret en engelsk oversættelse af den


19

kinesiske patentregistrering der er fremlagt i kopi i nærværende sag. Han havde ikke undersøgt
markedet forud for sine indkøb, men han har aldrig haft problemer med varer fra Kina før. Han
kendte ikke til Alfi Zitzmanns kander Juwel Tee, Opal og Smaragd før han fik kanderne hjem
fra Kina.

Uanset dokumentet af 10. juni 2006 er betegnet som "Sales Confirmation", var det
kun et tilbud. Han har ikke fået leveret 5 typer termokander i overensstemmelse med antallet
oplyst på dette dokument. Han ved ikke hvor mange han fik leveret, men det skulle passe med,
at en container kunne blive fyldt op. Han vil mene at han kun fik leveret 2030 % af de kander,
der fremgår på bilaget. Han har overvejende anvendt kanderne i egne virksomheder.

Alstrøm købte kanderne af Royal Classic på brugskunstmessen Formland i
Herning i 2005. Alstrøm betalte ikke for kanderne, og han har heller ikke modtaget noget krav
fra Alstrøm. Han har ikke set Alfi Zitzmanns termokander på Formlandmessen, dog lige med
undtagelse af den kuglerunde termokande på standen hos Thuesen Jensen A/S.

Den 12. april 2005 fik Royal Classic en henvendelse fra Alfi Zitzmanns advokat,
Jeppe Brogaard Clausen. Brevet indeholdt en protest mod Royal Classics salg af kander, som
blev påstået at krænke Juwel og Juwel Tee. Dette svarede til Royal Classics kander 5090, 5091 og
5092. Efter fogedforbuddet i september 2005 har han ikke solgt flere termokander overhovedet.

De håndskrevne tilføjelser på fakturaerne fra Royal Classic fra perioden 11.
februar 2005 ­ 29. marts 2005 indeholdende kunders køb af termokander 50905094 med
håndskrevne tilføjelser om "retur" og forskellige stykangivelser kan han ikke nærmere forklare
noget om.

Han anslår at have solgt ca. 500 kander til forhandlere, heraf udgør 150 kander
salget til Alstrøm. Der er solgt 150 kander uden for Danmark og 300 til diverse isenkræmmere.
Endelig har han anvendt cirka 1.000 termokander i Royal Classics egne virksomheder.

Skønsmanden, cand. arch., MDD Birgitte Smedegaard har vedstået den afgivne
skønserklæring og den supplerende skønserklæring og har forklaret at Alfi kanderne har et
meget organisk formsprog som er komplekst sammensat af en række former særligt fra
kandens hals og op efter. Det er den nederste del af kanderne der varierer. Patent &
Varemærkestyrelsen har lavet en undersøgelse af Alfi kanden Juwel den 6. oktober 2006 efter
hendes opdrag. Det konkluderes heri at Alfi Zitzmann har kombineret kaffekandens æstetik
med termokandens funktion. Med sin besvarelse af spørgsmål 2 a har hun ønsket at angive at
det er hanken på Juwel Tee der er væsentlig anderledes i forhold til de andre af Alfis


20

termokander i denne familie. Besvarelsen af spørgsmål 4 om Opal angiver at det er de samme
træk der går igen fra den oprindelige kande. Det der adskiller dem, er særligt den nederste del.
I besvarelsens sidste sætning har hun fejlagtigt skrevet Smaragd, der burde rettelig stå Opal.
Dette har dog ingen betydning da Opal er lavet før Smaragd. Hun har foretaget en opmåling af
kanderne til sammenligning, og det er stort set kun vægt og overflade der afviger.
Kvalitetsmæssigt er kanderne forskellige. Opal og Smaragd kan ikke forveksles med hinanden.
Royal Classic 5093 i guld og i krom kan ikke forveksles med hinanden. Med sin besvarelse af
spørgsmål 10 vil hun sige at hvis man skar halsen af 5093 og Smaragd kunne man sagtens
kende forskel på de to kander, men 5093 har ikke sit selvstændige særpræg. Juwel Tee og
Smaragd er selvstændige værker der går videre med Juwel's særpræg.
Hun har set Gorm Lokdams egen designet termokande 5095. Alene det at kanden
har en anden hank, medfører efter hendes opfattelse ikke at den adskiller sig væsentligt fra Alfi
Zitzmanns kander der er omfattet af denne sag.

Sten Becker har den 9. september 2005 i fogedretten forklaret:

".. at han i 15 år har været ansat hos Thuesen Jensen A/S som produktchef/key account manager og
som sådan har kontakt til de store kæder og leverandører, herunder rekvirenten, hvis produkter
virksomheden har eneforhandling af i Danmark, Sverige og Norge. Alle virksomhedens produkter
er mærkevarer og ligger prismæssigt i et leje fra midten og opefter. Kanderne Juwel, Juwel Tee,
Smaragd og Opal er i sortiment og markedsføres. Markedsføringen foretages gennem i alt 84
forhandlere, der ydes tilskud dertil, men hertil kommer egen markedsføring således som den
fremgår af sagens bilag 14. Der anvendes ca. 78 % af omsætningen på markedsføring i
almindelighed hvortil kommer ca. 67 % til brug for udvikling af kædernes inventar og uddannelse
af deres medarbejdere. Han skønner, at der årligt sælges 84.000 eksemplarer i Danmark. Han blev i
marts 2005 opmærksom på rekvisiti produkt hos "Alstrøm" og har siden fået flere henvendelser fra
kædedirektører herom. Han er ikke bekendt med, at der skulle foreligge et kinesisk patent på
rekvisiti kander. Han kender ikke de nærmere salgstal for Opal, der har været markedsført siden
1968 og heller ikke for Smaragd, for hvilken der forventes en ny kampagne efter en mere stille
periode for denne kandes vedkommende. Han er bekendt med, at rekvirenten også forhandler
kander i Kina."

Sten Becker har supplerende forklaret at Thuesen Jensen A/S i 2005 ikke havde lavet en kraftig
markedsføring af Opal og Smaragd. Der er sket markedsføring over for forhandlerne af


21

Smaragd, men der har ikke været lavet en egentlig detailhandelskampagne på grund af denne
sag. I 2005 forhandlede Thuesen Jensen A/S Smaragdkanden. Juwelkanden må betragtes som
ikonet og sælger bedst af de 4 kander, dernæst følger Opal, Juwel Tee og sidst Smaragd. Disse
kanders vejledende udsalgspriser inkl. moms ligger mellem 1.000 og 1.500 kr. Når der på
markedet sker markedsføring af kopiprodukter over for forbrugerne, er man som
originalforhandler nødsaget til at lave nogle kampagner for ikke at få spændet mellem priserne
til at se så stort ud. De beslaglagte kander fra Alstrøm er destrueret med meget besvær, da det
viste sig at de indeholdt fire små puder med asbest hvilket stillede særlige krav til
destrueringsmåden.

Procedure
Alfi Zitzmann har gjort gældende at selskabets kander Juwel, Juwel Tee, Smaragd og Opal hver
især er beskyttet som værker efter ophavsretsloven. Juwelkanden blev designet i 1918 og er et
selvstændigt åndsværk præget af ophavsmandens individualitet. Juwelkanden har været Alfi
Zitzmanns særlige kendetegn siden 1918. Ophavsmanden døde i 1970`erne, og den fortsat
bestående ophavsret udøves af Alfi Zitzmann. Juwel Teekandens design har sit udspring i
Juwelkanden og er markedsført siden 1992, hvorfor ophavsrettighederne til denne kande
ligeledes tilkommer Alfi Zitzmann. Smaragdkanden og Opalkanden er i "familie" med Juwel
kanden, men er hver for sig selvstændigt præget af ophavsmandens individualitet.

Royal Classics import, markedsføring og salg af Alfikanderne er en krænkelse af
Alfi Zitzmanns rettigheder. Royal Classic kanderne 5090 Oval Krom, 5091 Kugle Krom og 5092
Kugle Guld er nærmest slaviske efterligninger af Juwelkanden og Juwel Teekanden. Royal
Classic har da også taget til bekræftende til genmæle over for påstandene vedrørende disse
kander.

Royal Classics kander er klare krænkelser af Alfi Zitzmanns kander. Højde og
form er næsten identiske. De særlige karakteristika ved de originale produkter er alle at
genfinde på kopierne, herunder hanke, midterriller, tud, låg, vippeanordning og
metaloverflader. Royal Classics kander har ikke eget udtryk og særpræg, og de kan derfor
forveksles med Alfi Zitzmanns kander.

Uanset prisforskelle og kvalitetsforskelle må det antages som også forklaret af
skønskvinden at der er konkurrence mellem produkterne. Alfi Zitzmanns produkter som hævet
over enhver tvivl har en betydelig markedsposition, skal derfor også beskyttes efter
markedsføringsloven.


22


Royal Classic udnytter kendskabet til Alfi Zitzmanns kander og snylter på den
goodwill der er knyttet til Alfi Zitzmanns velkendte design. Royal Classic har vidst eller burde
vide at markedsføringen var i strid med Alfi Zitzmanns rettigheder efter ophavsretsloven og
markedsføringsloven. Royal Classic er professionel importør og distributør inden for området
og må have kendt Alfi Zitzmanns kander.

Royal Classic skal betale vederlag og erstatning for krænkelserne. Beløbet opgøres
til 950.000 kr. Krænkelsen er sket erhvervsmæssigt, og Royal Classic har handlet i ond tro, da
Royal Classic utvivlsomt har været bekendt med eksistensen af Alfi Zitzmanns kander. Ved
vederlagsberegningen må der tages udgangspunkt i Alfi Zitzmanns dækningsbidrag for
vejledende udsalgspriser ekskl. moms. Der skal endvidere betales erstatning for Alfi Zitzmanns
tab i form af tabt goodwill, tabt omsætning, markedsforstyrrelse og kontrolomkostninger til at
fastslå omfanget af krænkelsen; beløbet kan passende sættes til halvdelen af vederlagskravet.

Der er uvished med hensyn til antallet af plagiater som Royal Classic har indført
og solgt. Det beror på Royal Classics mangelfulde, uklare og modstridende oplysninger. Det bør
lægges til grund der af kanden 5090 blev importeret 600 stk. med dækningsbidrag pr. kande på
400 kr., hvilket svarer til et vederlag på 240.000 kr. og en erstatning på 120.000 kr. Det bør videre
lægges til grund at der er indført i 816 stk. kande 5091/5092 og med dækningsbidraget for Juwel
Tee på 640 kr. giver det et vederlag på 522.240 kr., og en erstatning på 261.120 kr. Af kanderne
5093 og 5094 er der i alt importeret 1.896 stk. Dækningsbidraget er i gennemsnit 520 kr.
svarende til et vederlag på 985.920 kr., samt erstatning på 492.960 kr. Dette giver et samlet
vederlagskrav på 1.748.160 kr. og erstatning på 874.080 kr., i alt 2.622.240 kr., væsentlig mere
end det påståede beløb. Markedsfortrængning kan ikke direkte påvises, men er utvivlsomt
forekommet og må tages i betragtning ved erstatningsfastsættelsen. Det bør også indgå i
overvejelserne at Royal Classic i hvert fald har opnået en berigelse på ca. 160.000 kr.

Royal Classics registrering af kande 5095 skal slettes. Kanden er et plagiat af Alfi
Zitzmanns kander, Juwel, Smaragd og Opal eller i hvert fald forvekslelig med dem, for kande
5095 bruger samme designprincipper som i den oprindelige Juwel. Det kan ikke tillægges
betydning, at hanken på 5095 er ændret en smule. Royal Classics termokande opfylder som
forklaret af skønsmanden ikke nyhedskravet.

Royal Classic har anført at Juwel­kanden er et værk tilbage fra 1918 og således derfor kun
beskyttet indtil 1968 efter den dagældende designlov, hvor beskyttelsestiden var 50 år.
Designeren er ukendt ophavsmand hvorfor ophavsretten er udløbet i 1968.


23


Antages det at Alfi Zitzmann har ophavsret til Juwelkanden, kan Alfi Zitzmann
ikke udvide sin ophavsret til Juwelkanden til at omfatte alle kander produceret af Alfi
Zitzmann, der har samme vippelåg, tud og hank. De enkelte produkter skal opfylde de
almindelige betingelser for at opnå beskyttelse efter ophavsretsloven. Da ophavsretten til Juwel
kanden er udløbet, er der ikke ophavsret til hverken Smaragd eller Opalkanden som blot er
videreudviklinger af Juwelkanden.

Juwel Teekanden nyder ikke ophavsretlig beskyttelse; det er ikke et nyt,
selvstændigt værk. Juwel Teekanden er Juwelkanden i en ændret skikkelse.

Royal Classic kander krænker ikke Alfi Zitzmanns varemærker. Royal Classics
kander er billigere og konkurrerer ikke med Alfikanderne.

Det bestrides at Alfikanderne har særpræg. Vippelåget giver ikke termokanderne
særpræg. Kanderne ligner ikke hinanden. Markedsføringsretten beskytter kun mod slaviske
efterligninger hvilket ikke er tilfældet for kanderne 5093 og 5094. Da kanderne 5093 og 5094
ikke er en kopi af hverken Smaragdkanden eller Opalkanden, er der ikke tale om handlinger i
strid med markedsføringsloven.

Det er ikke dokumenteret at Alfi Zitzmann har foretaget en markedsføringsindsats
af Opal og Smaragdkanderne, heller ikke ved den blotte fremlæggelse af diverse årskataloger.
Steen Becker har ligeledes forklaret i fogedretten at disse to kander har haft en stille periode.
Endvidere har Smaragdkanden ikke været markedsført i Danmark på en sådan måde at der er
opnået en beskyttet markedsposition.

Det bestrides at der har været grundlag for bevissikringen. Der var for så vidt
angår kanderne 5093 og 5094 ikke sandsynlighed for, at Royal Classic havde begået eller ville
begå en krænkelse af ophavsretsloven eller markedsføringsloven, jf. retsplejelovens § 653, stk. 1.
Forbuddet blev ikke nedlagt med rette idet formålet med forbuddets nedlæggelse
ikke var til stede, jf. retsplejelovens § 642, nr. 2 og 3.

Der skal ikke betales vederlag eller erstatning da der ikke er sket en krænkelse af
ophavsrettigheder eller rettigheder i henhold til markedsføringsloven. Der er ikke
dokumenteret et tab eller påvist sammenhæng mellem handlinger fra Royal Classics side og et
påstået tab. Royal Classic solgte sine kander til godt 200 kr. over for Alfi Zitzmanns priser på
mellem 1.0001.500 kr. hvorfor kanderne ikke henvendte sig til samme segment. Royal Classic
konkurrerer mod billigere produkter end Alfi Zitzmanns. Alfi Zitzmann har ikke dokumenteret
en omsætningsnedgang i den pågældende periode. Det kan ikke antages at der er sket


24

markedsforstyrrelse da Royal Classic kun har solgt få kander i en begrænset periode på 23
måneder. Der foreligger ikke tal der dokumenterer et tab for Alfi Zitzmann.

Der er ikke grundlag for at tilkende erstatning efter ophavsretslovens § 83. Gorm
Lokdam var i god tro da han indkøbte kanderne.
Gorm Lokdams eget design af termokande adskiller sig fra Alfi Zitzmanns kander
på flere afgørende punkter, herunder særlig hankens udformning. Kanden er et nyt design med
individuel karakter.

Rettens begrundelse og resultat
Påstand 3:
Efter skønserklæringen og rettens sagkyndige medlemmers vurdering af Alfikandernes design,
herunder som de fremtræder forevist i retten, finder retten at Alfikanden Juwel ved sin
fremkomst i 1918 måtte anses for et selvstændigt åndsværk præget af ophavsmandens
individualitet. Da der ikke foreligger oplysninger der peger i anden retning, lægges det videre
til grund at ophavsmanden som anført af Alfi Zitzmann døde i 1970'erne, og at den fortsat
bestående ophavsret udøves af Alfi Zitzmann. Tilsvarende lægges til grund at Juwel Tee
kanden blev designet på grundlag af Juwelkanden og i det væsentlige samme formsprog, og at
den har været markedsført af Alfi Zitzmann siden 1992, samt at ophavsrettighederne til denne
kande tilkommer Alfi Zitzmann.
De på bilag 5 og 7 viste kander (uanset metaloverflade) til henholdsvis kaffe og te
fremtræder som næsten identiske med Juwelkanden og Juwel Teekanden, og Royal Classic
har da også under domsforhandlingen erkendt at kanderne vist på bilag 5 og 7 på grund af
deres fremtoningsmæssige lighed med Juwel og Juwel Tee markedsføringsretligt krænker Alfi
Zitzmanns kander. Også Royal Classics kander 5093 og 5094 vist på bilag 9 (uanset
metaloverflade) er som anført af skønsmanden, hvis opfattelse retten tiltræder, i strid med Alfi
Zitzmanns ophavsrettigheder til Juwel, Juwel Tee, Smaragd og Opal. Ved bedømmelsen skal
der særligt lægges vægt på det fælles design af Alfi Zitzmanns kander fra skulderen og opefter,
hvorimod der kun skal tages mindre hensyn til udformningen af kanden under skulderen. Alfi
Zitzmann skal derfor have medhold i påstand 3.

Påstand 1:
Bevissikringssagen blev foretaget den 21. juni 2005 med henblik på sikring af beviser for
krænkelse af Alfi Zitzmanns rettigheder. Det var sandsynligt at også markedsføringen af Royal


25

Classics kander ud over dem, som Royal Classic har taget bekræftende til genmæle over for, og
som også var genstand for bevissikringen, krænkede Alfi Zitzmanns rettigheder, og at der ville
være bevis for krænkelsen i de lokaler som var genstand for bevissikringen, jf. retsplejelovens §
653, stk. 1. Bevissikringssagen var derfor berettiget, og Alfi Zitzmann skal have medhold i
påstand 1.

Påstand 5:
Fogedforbuddet af 16. september 2005 var berettiget da der var grund til at tro at markedsføring
af Royal Classics produkter krænkede Alfi Zitzmanns rettigheder, og da der efter de
mangelfulde oplysninger om Royal Classics import og distribution af kander, uanset firmaets
angivelse af at man ikke længere havde til hensigt at forhandle kanderne, var grundlag for at
antage at Royal Classic ville foretage handlinger der stred mod Alfi Zitzmanns rettigheder.
Påstand 5 tages derfor også til følge.

Påstand 4:
Royal Classic driver erhvervsmæssig virksomhed inden for blandt andet isenkramområdet.
Royal Classic og firmaets ansatte burde have været bekendt med Alfi Zitzmanns kander der i
vekslende omfang har været på det danske marked i en årrække. Det er i denne henseende
uden betydning om Smaragd og Opalkanden i perioder har været markedsført mindre
intensivt. Royal Classic var bekendt med de omstændigheder der bevirker at der efter en retlig
vurdering foreligger en krænkelse. Royal Classic burde således være bekendt med at
markedsføring af firmaets kander krænkede Alfi Zitzmanns rettigheder og skal derfor betale
rimeligt vederlag og erstatning efter ophavsretslovens § 83, stk. 1.
Royal Classic har givet sparsomme og udokumenterede oplysninger om antallet af kander
firmaet har markedsført i Danmark. Den bevistvivl der er på dette punkt, må komme Royal
Classic til skade.
Retten kan i det væsentlige tiltræde Alfi Zitzmanns overslag over omsætningen der i vidt
omfang bygger på Royal Classics oplysninger i duplikken side 67, og går således ud fra at det
antal kander som Royal Classic har markedsført i Danmark, herunder også kander der
anvendes i Royal Classics egne hotel og restaurationsvirksomheder, kan sættes til godt 2.200.
Et rimeligt vederlag kan for produkter af denne karakter ikke opgøres som Alfi Zitzmann
har gjort det, men må fastsætte til et beløb svarende til den licensafgift som Royal Classic
sædvanligvis ville blive afkrævet i tilfælde af en licensaftale. I det foreliggende tilfælde ville en


26

royalty ud fra rettens kendskab til området udgøre ca. 5%, i visse tilfælde noget mindre, af
prisen for produktet ved salg fra fabrik. Denne pris er ikke oplyst, men kan med en vis
usikkerhed skønnes ud fra de oplyste priser for produkterne i detailhandel.
Det må videre antages at Royal Classics kander har fortrængt Alfi Zitzmanns kander i
betydeligt omfang, om end ikke fuldt ud i forholdet 1:1. Tabt avance kan ikke opgøres som Alfi
Zitzmann har gjort det, men må fastsættes efter selskabets dækningsbidrag ved salg fra fabrik.
Dette dækningsbidrag er beklageligvis ikke oplyst, men retten kan skønsmæssigt og med
forsigtighed komme frem til et rimeligt beløb.
Der er efter de på dette punkt mangelfulde oplysninger i sagen ikke grundlag for at
tillægge Alfi Zitzmann erstatning for markedsforstyrrelse.
Et samlet skøn ud fra de ovenfor anførte overvejelser fører retten til at vederlag og
erstatning ikke med rimelig sikkerhed kan fastsættes til mere end 100.000 kr. der skal forrentes
fra sagens anlæg den 18. juni 2005.

Påstand 2:
Da de beslaglagte kander efter det ovenfor anførte krænker Alfi Zitzmanns ophavsrettigheder,
tages denne påstand også til følge, jf. ophavsretslovens § 84, stk. 2.

Påstand 6:
Den kande som Royal Classic har registreret (bilag H), har efter de sagkyndige dommeres
opfattelse, som retsformanden kan tiltræde, meget væsentlige ligheder med Alfikanden eller
kanderne (Juwel, Smaragd og Opal) , jf. ovenfor vedrørende de væsentlige elementer i Alfi
kanderne, såvel i detaljer som overordnet betragtet. Udformningen af underdelen har heller
ikke i dette tilfælde større designmæssig betydning, og den mindre forskel i udformningen af
hanken på Royal Classics kande i forhold til Alfikandernes sædvanlige hank med en spids
bøjning foroven, må betragtes som uvæsentlig i det samlede billede.
Royal Classics design kan derfor ikke anses for nyt og individuelt, jf. designlovens §§ 3, 5
og 6, hvorfor Alfi Zitzmanns påstand 6 tages til følge, jf. designlovens § 27, stk. 1, nr. 1.

Sagsomkostninger:
Efter sagens udfald og under hensyn til Alfi Zitzmanns omkostninger til de afholdte
fogedforretninger samt til retsafgift, 5.100 kr., skal Royal Classic i sagsomkostninger betale
40.100 kr. til Alfi Zitzmann. Udgifterne til skønsmanden afholdes endeligt af Royal Classic.


27
Thi kendes for ret:

1. Bevissikringen foretaget den 21. juni 2005 af Fogedretten i Ålborg i sagen FS 413445/2005 stadfæstes.

2. De termokander som blev beslaglagt hos Royal Classic v/Gorm Lokdam i forbindelse med bevissikringen den 21. juni 2005, skal overleveres til Alfi Zitzmann GmbH Isoliergefässe und Metallvaren med henblik på destruktion.

3. Det forbydes Royal Classic v/Gorm Lokdam at importere, sælge, markedsføre og/eller på anden måde overdrage, erhvervsmæssig anvende eller disponere over kanderne som angivet på billederne i bilag 5, 7 og 9.

4. Inden 14 dage skal Royal Classic v/Gorm Lokdam til Alfi Zitzmann GmbH Isoliergefässe und Metallvaren betale 100.000 kr. med procesrente fra den 18. juni 2007.

5. Fogedretten i Ålborgs forbud af den 16. september 2005 i sagen FS 413674/2005 stadfæstes.

6. Royal Classic v/Gorm Lokdams danske designregistrering DR 2005 00227 kendes ugyldig.

7. Royal Classic v/Gorm Lokdam betaler inden 14 dage til Alfi Zitzmann GmbH Isoliergefässe und Metallvaren 40.100 kr. i sagsomkostninger, heraf 5.100 kr. til dækning af retsafgift.


Karin Elisabeth Schou Andersen
Jens Feilberg
Bo Jul Linneman
(Sign.)

__ ___ ___ 

Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»