Mangler ved lejet fly

Resumé

Om bevis for mangler ved fly der blev tilbageleveret efter udlejning. 

Dom i sagen H-235-96 - Om bevis for mangler ved fly der blev tilbageleveret efter udlejning.


Active Air ved Iver Jensen
(Advokat Carsten Højer)

mod

Air Alpha A/S
(Advokat Lisa Bo Larsen)

Sagsøgeren, Active Air ved Iver Jensen, har nedlagt påstand om at sagsøgte, Air Alpha A/S, til sagsøgeren skal betale 104.026,82 USD med procesrente fra sagens anlæg den 22. juni 1996, subsidiært et mindre beløb.

Air Alpha har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Retten afsagde deldom den 8. februar 2001 til afgørelse af spørgsmålet om Air Alphas erstatningspligt. Af denne dom fremgår:

Sagsøgeren, Active Air v/Iver Jensen, Sønderborg, har nedlagt påstand om at sagsøgte, Air Alpha A/S, Odense skal anerkende at være ansvarlig for fejl og mangler som fandtes på det fly sagen vedrører, ved dets tilbagelevering den 31. januar 1994 i overensstemmelse med lejekontrakt dateret 23. og 24. april 1993, pkt. 7 (sagens bilag 1).

Air Alpha har påstået frifindelse. 

Sagen er anlagt den 22. juni 1996 ved Østre Landsret og ved kendelse af 9. september
1996 henvist til behandling ved Sø- og Handelsretten. Sagen blev deldomsforhandlet den
20. juni 2000, jf. retsplejelovens § 253. Efter forligsforhandlinger mellem parterne blev
sagen i henhold til skrivelse af 18. december 2000 fra Air Alpha optaget til dom, og be-
handlingen af den resterende del af sagen genoptages efter dommens afsigelse.

Sagen vedrører opgøret af parternes mellemværende i forbindelse med ophør af en leje-
aftale vedrørende et luftfartøj af fabrikat 1978 Beechcraft Super King Air 200, dansk na-
tionalitetsregisterering OY-PEB. Der er især spørgsmål

- om lejeaftalens bestemmelser om betaling omfatter løbende betalinger eller samtlige
betalinger,

- om lejeren har fraskrevet sig mangelsansvar,

- om udlejeren har udvist passivitet med hensyn til at rejse kravet og forfølge det, og

- om udlejerens adfærd i forbindelse med tilbageleveringen af flyet afskærer denne fra
at gøre krav gældende.

Sagsfremstilling
Iver Jensen der driver virksomhed i textilbranchen, anskaffede et fly ­ OY-PEB ­ i
1989/90 med henblik på udlejning. Han kom i 1990 i forbindelse med Air Alpha der med
Poul Lübbert som chef driver flyvirksomhed. Air Alpha forestod herefter udlejningen af
flyet. I forbindelse med problemer i lejeforholdet overtog Air Alpha lejekontrakten og be-
skæftigede flyet indtil august 1992. Parterne indgik en aftale dateret den 7. og 25. august
1992 i henhold til hvilken flyet blev lejet af Air Alpha der efter aftalen ville videreudleje
det til det norske selskab Air Stord A/S der drev virksomhed med "ruteflyvning i Norge og
taxaflyvning i Norge og til udlandet". Flyet skulle efter aftalen leveres og tilbageleveres i
Odense Lufthavn. Lejen var fastsat til en månedlig hyre på 91.000 kr. til dækning af for-
rentning mv. og en timepris på 700 kr. pr. flyvetime til dækning af "hensættelser til over-
haul af motorer og propeller samt 5-years items". Samtlige øvrige omkostninger i forbin-
delse med flyets vedligeholdelse og drift skulle afholdes af lejeren. Den månedlige hyre
skulle betales forud med forfaldsdag den 15. i den pågældende måned. Timeprisen skulle
betales månedsvis bagud med forfald den 15. i den følgende måned.

I lejeaftalens pkt. 7.1. var fastsat at "Lejeren har det fulde tekniske ansvar for flyet og
forpligter sig til at vedligeholde flyet i henhold til flyfabrikantens og luftfartsmyndigheder-
nes bestemmelser og anvisninger. Endvidere er lejeren forpligtet til altid at holde flyet i
luftdygtig stand". Der var nærmere bestemmelser om vedligeholdelsespligtens omfang i
aftalens pkt. 7.2. ­ 7.5. I henhold til pkt. 8.1 skulle der ved "flyets levering udfærdiges en
overdragelsesrapport der beskriver flyets stand incl. udstyr".


- 3 -


Lejemålet skulle efter aftalen løbe til den 31. august 1993, men blev opsagt af Air Alpha
ved skrivelse af 23. november 1992 til ophør den 31. december 1992 på grund af mang-
lende betalinger fra Air Stord. Den 28. december 1992 bekræftede Air Alpha at man var
villig til at forlænge lejeaftalen med en række ændringer: Opsigelsesvarslerne blev forkor-
tede, og der blev indsat følgende bestemmelser om betalingsbetingelser:

"- Den månedlige leje betales månedsvis forud og forfalder til betaling senest den 30. i
den måned, der ligger forud for den måned, som betalingen skal dække.

- Afgiften pr. flytime betales med et fast a conto-beløb på DKK 25.000 månedsvis forud,
der forfalder sammen med ovenstående månedlige lejer.

- Eventuel yderligere afgift pr. flyvetime betales månedsvis bagud og forfalder til beta-
ling senest den 15. i den efterfølgende måned.

- Såfremt betaling for månedsleje og flyvetimer ikke kan dokumenteres anvist fra Air
Stord's bank senest 3 hverdage efter ovenstående forfaldsdatoer, anses lejeforholdet
som værende misligholdt af Air Stord og kan, af Air Alpha, opsiges med omgående
varsel."

Udlejeren skal acceptere, at Lejeren betaler til Udlejeren i henhold til ovenstående beta-
lingsbetingelser og først når indbetalingerne aktuelt er modtaget fra Air Stord på lejerens
bankkonto. Såfremt Air Stord ikke betaler til tiden eller helt undlader at betale til Lejeren,
er Lejeren ikke ansvarlig for betalingerne til Udlejeren, men vil være Udlejeren behjælpe-
lig med at inddrive de manglende betalinger fra Air Stord."

Den nye aftale blev ved skrivelse af 12. februar 1993 sagt op af Air Alpha til ophør med
udgangen af februar 1993, fordi Air Stord havde opsagt sin aftale med Air Alpha. Det
hedder bl.a. i brevet at Air Stord tilbageleverer flyet


"med et frisk udført Beech primary (150 timers inspektion) i henhold til lejeaftalen" og
at


"vi i øjeblikket (arbejder) på en korttidslejeaftale med en varighed på ca. 30 dage i
februar/marts her i Danmark. Endvidere håber vi på en længere kontrakt med United
Nations i løbet af ca. 2 måneder.


I den mellemliggende tid kunne vi tænke os at benytte flyet til taxaflyvning i Danmark,
såfremt vi kan indgå en ad-hoc-aftale med en fast timepris pr. flyvetime på kr.
4.200,00 excl. brændstof og afgifter."

Med datering af den 23. og 24. april 1993 indgik parterne en tredje aftale (sagens bilag
1) om leje af OY-PEB. Lejemålet skulle begynde den 1. maj 1993 og løbe til 30. april
1994. Luftfartøjet ville af Air Alpha blive videreudlejet på dry-lease-basis til Air Stord med


- 4 -

anvendelse som tidligere angivet. Fartøjet skulle leveres og tilbageleveres i Odense Luft-
havn. Månedshyren var 82.500 kr. og timeprisen 700 kr. til dækning af samme udgifter
som hidtil. Øvrige omkostninger i forbindelse med drift og vedligeholdelse skulle som
tidligere afholdes af lejeren. Månedshyren skulle betales månedsvis forud med forfald den
15. i den pågældende måned, og timehyren skulle betales bagud med forfald den 15. i
den følgende måned. Den 15. juli 1993 skulle indbetales et depositum på én månedshyre.

Hvis betaling ikke kunne dokumenteres senest 15 hverdage efter forfaldsdagene, kunne
lejeforholdet ophæves af Active Air.

Active Air accepterede at Air Alpha ikke overholdt betalingsbetingelserne hvis Air Stord
ikke betalte til tiden:


"Dette betyder, at indbetalinger først finder sted, når Lejeren (Air Alpha) aktuelt har
modtaget sine betalinger ar Air Stord A/S.


Såfremt Air Stord A/S ikke betaler ti tiden eller helt undlader at betale til Lejeren, er
Lejeren ikke ansvarlig for betalingerne ifølge denne lejeaftale til Udlejeren (Active Air),
bortset fra det erlagte depositum, jf. ...; men vil være Udlejeren behjælpelig med at
inddrive de manglende betalinger fra Air Stord A/S."

Efter bestemmelser om forsikringsforhold og totalhavari hedder det:


"7.1 Lejeren har det fulde teknisk ansvar for flyet og forpligter sig til at vedligeholde
flyet i henhold til flyfabrikantens og luftfartsmyndighedernes bestemmelser og an-
visninger.

...

7.4 Lejeren forpligter sig til at holde flyet i samme stand som ved leveringen, bortset
fra normal slid og ælde. Eventuelle skader på flyet udbedres og betales af Leje-
ren.


7.5 Lejeren afholder samtlige omkostninger til flyets daglige vedligeholdelse ...Undtaget herfra er mandtory modifications ...


7.6 Flyet skal, så vidt det overhovedet er muligt, opbevares inden døre i en opvarmet
hangar.


7.7 Timeprisen pr. flyvetime dækker udelukkende hensættelser til overhaul på moto-
rer, propeller og 5-yers items. Såfremt der opstår et motorhavari i lejeperioden,
og det kan dokumenteres, at havariet skyldes fejlbetjening af Lejeren, er Lejeren
forpligtet til at afholde samtlige omkostninger ved istandsættelsen af motoren til
samme niveau ­ gangtidsmæssigt ­ som på havaritidspunktet.


- 5 -I tvivlstilfælde udpeger hver part en uvildig repræsentant til afklaring af ansvars-
fordelingen ved motorhavariet.

7.8 I tilfælde af motorhavari, der skyldes påvirkninger fra fremmed objekter (FOD
[Foreign Object Damage]), er Lejeren forpligtet til at betale samtlige omkostnin-
ger i forbindelse med istandsættelsen af motoren til samme niveau ­ gangtids-
mæssigt ­ som på havaritidspunktet.


8.1 Ved flyets levering udfærdiges en overdragelsesrapport, der beskriver flyets stand
incl. udstyr.Ved tilbageleveringen af flyet ved lejeaftalens ophør udfærdiges en tilsvarende
rapport ..."

Aftalen mellem Air Alpha og Air Stord er underskrevet den 22. april 1993 og 26. april
1993. Af aftalen fremgår bl.a. at månedshyren var 89.500 kr. og timehyren 750 kr. Be-
stemmelserne om vedligeholdelse m.v. svarede i det væsentlige til bestemmelserne i
kontrakten mellem Active Air og Air Alpha. Efter pkt. 7.7 havde udlejeren (Air Alpha) ret
til at lade en af udlejeren udpeget tekniker efterse flyet når som helst. I pkt. 7.10 var
anført at det i forbindelse med ophøret af sidste lejeaftale den 28. februar 1993 var kon-
stateret at den motor der var lånt i forbindelse med sidste overhaul, havde været udsat
for påvirkninger fra fremmed objekter. Efter pkt. 11.1 havde Air Stord i særlige tilfælde
pligt til at leje flyet til Air Alpha hvis denne fik behovet for at uddanne piloter på flytypen.
Bestemmelserne om overdragelsesrapporter var de samme som i kontrakten mellem Ac-
tive Air og Air Alpha, dog var yderligere bestemt at begge parter skulle underskrive over-
dragelsesrapporten der udfærdigedes i forbindelse med flyets levering.

Der er fremlagt en håndskrevet afleveringsrapport i forbindelse med flyets overlevering til
Air Stord med påtegning af Bent Aaskoven, Air Alpha, den 30. april 1993 sammen med en
rapport vedrørende motorerne. Endvidere er fremlagt en notits af 30. april 1993 der er
påtegnet af Bent Aaskoven, Air Alpha, hvorefter


"høyre motor ligger på temperaturlimit, 700 grader Celcius. Dette kan tyde på hot-
section-problemer. Det bekræftes herved at Air Stord vil bli holdt skadesløs for even-
tuelle utgifter relatert til utbedring af slike skader på ovennevnte motor"

Herunder er anført:

"Stord
8.10.93

Air Alpha er med dette fritatt for forpliktelser i henhold til ovenstående bekreftelse.
Air
Stord"
(sign)


- 6 -

Ved skrivelse af 6. december 1993 bekræftede Active Air at have modtaget Air Alphas
opsigelse af lejekontrakten og skrev: "Hvis vi ikke modtager de forfaldne beløb i morgen
tirsdag .... må vi bede Jer få nordmændene til at parkere flyet i Odense Lufthavn."

Den 28. (Air Alpha) og 31. januar (Active Air) 1994 underskrev parterne følgende der er
udfærdiget af Air Alpha:

"VEDR. TILBAGELEVERING AF KA200, OY-PEB.

Der er dags dato indgået følgende aftale vedrørende tilbageleveringen af KA200, OY-
PEB, i forbindelse med afslutningen af lejekontrakten mellem Active Air og Air Alpha
dateret 24/4 1993:

1. Air Alphas kunde, Air Stord, tilbageleverer flyet i Skive Lufthavn, mandag den 31.
januar 1994, klokken ca. 20.15.

2. Tilbageleveringsforretningen mellem Active Air og Air Alpha i h.t. lejeaftalen pkt. 8.1
foretages direkte mellem Active Air og Air Stord A/S uden omkostninger af nogen art
for Air Alpha A/S.
.......
4. I den endelige afregning af måneds- og timehyren i h.t. lejeaftalen pkt. 4.1 og 5.1
vil depositum på DKK 82.500,00 blive modregnet. Den endelige afregning vil finde sted
så snart Air Alpha A/S har færdigafregnet med Air Stord A/S."

Den 9. februar 1994 sendte Iver Jensen en 5 siders mangelsliste dateret den 7. februar
1994 til Air Alpha, Att. POUL LÜBBERT BENT URSKOV med anmodning om kommentarer.
Listen indeholdt en lang række angivne fejl og mangler. Den er udfærdiget af Nordic Air,
Skive.

Den samme dag sendte K/S Nordic Air en "fejlliste på OY-PEB" til Air Stord A/S med flg.
bemærkninger og anmodninger om kommentarer:


"Efter aflevering af flyet til os i Skive om aftenen den 31/1-1994 har vi nu haft tid til at
inspicerer flyet og har i den anledning fundet en serie fejl og mangler som flyet ikke
burde være behæftet med når det netop kom fra eftersyn/blev returneret fra lease ­
fejlene er bl.a. som følger:
..."

Mangelslisten er på godt tre sider.

Stadig den samme dag sendte K/S Nordic Air, Skive, et overslag over omkostninger ved
reparation af OY-PEB til Iver Jensen. Med en række forbehold blev omkostningerne til løn
og reservedele opgjort til 369.360 kr.


- 7 -

Den 11. februar 1994 sendte Air Alpha ved Jørgen Andersen til Active Air kommentarer til
Nordic Airs mangelsliste af 9. februar 1994. Kommentarerne der er skrevet af Air Alphas
tekniske chef, Bent Aaskoven, var skematiserede, og der var fire kategorier: Air Stord
bad maintenance, halv slid, peanuts, owner.

Der foreligger faktura af 31. marts 1994 fra Nordic Air til Active Air vedrørende "service
relating to the repair of Beach Craft King Air 200 ... OY-PEB" på et samlet beløb på
100.239,46 USD samt faktura af 23. april 1994 fra samme til samme vedrørende på
4.477,36 USD. Active Air udfærdigede dem 27. juli 1994 faktura vedrørende disse beløb, i
alt 104.026,82 USD, til Air Alpha.

Ved brev at 18. august 1994 til Air Alpha afviste Air Stord fakturaen fra Active Air som Air
Alpha have sendt den 1. august 1994. Det hedder videre:

"... Flyet... ble etter avtale tilbagelevert etter endt leieavtale 31. januar 1994. Vor
sjefflyger, Eirik Eide, samt styrmann Olav Lunde leverte flyet på Skive Flygplass,
EKSV. Air Stord sin tekniske sjef, K.B. Nilsen, var også med ombord. Ved ankomst til
Skive var kun en ung gutt til stede for å taue flyet i hangar. Air Stord havde regnet
med, og var forberedt på å skulle utføre og utfylle en overdragelsesrapport sammen
med eier/utleier i henhold til leiekontraktens § 8.1. Uten deltagelse fra eier/utleier var
selvsagt dette umulig, selv om avtale på dette punkt var gjort 31. januar 1994 før
afreise fra Stord, ref vår fax.

I ettertid er det umuligt å forholde seg til de ting som eier har utbedret på flyet på sin
regning, og påstår er forårsaket av Air Stord. Det faktum at der ikke er utferdiget noen
overdragelsesrapport hvor begge parter med sine signaturer har blitt enige om de
anmerkninger der måtte være, gør det umulig for Air Stord å kunne akceptere det
meste af nevnte faktura. Desuten virker det noe merkelig at denne faktura først blier
oversendt oss et halvt års tid etter tilbakelevering og så vitt oss forstått har flyet i
denne tiden vært i stadig bruk.

Dog har vi i vår fax vedgått noen anmerkninger De i Deres brev påpeker som burde ha
vært utført af Air Stord før tilbakelevering, noen anmerkninger ble innført i flyets log
ved ankomst Skive, og disse vil selvsagt bli betalt av oss etter spesifisert faktura. Jeg
vil også gøre oppmerksom på at en mengde punkter refererer tilbake til anmerkninger
anført på egen liste liste datert 30. april 1993 ved overdragelsesrapport.

Air Stord må derfor returnere Deres vedlagte faktura samt alle vedlegg."

Sagkyndig erklæring
Anders Möllerström, Sturup, har parternes anmodning besvaret nogle spørgsmål. Af be-
svarelsen fremgår blandt andet at det er sædvanligt at lejer og udlejer deltager i afleve-
ringsforretning i forbindelse med tilbagelevering af fly efter lejeforholdets ophør. Det er
ikke sædvanligt i et back-to-back arrangement at fremlejeren tilbageleverer direkte til
udlejer. Der udfærdiges mangelsliste ved levering fra udlejer til lejer og ved levering fra


- 8 -

lejer til fremlejer. Der foretages inspektion af flyet ved tilbageleveringerne, og anmærk-
ningerne fra disse inspektioner sammenlignes med anmærkningerne ved overleveringer-
ne. Anmærkninger ved tilbagelevering som går ud over anmærkninger ved levering, skal
lejeren normalt svare for.

Det er sædvanligt at såvel lejer som udlejer deltager i tilbageleveringsforretningerne.
Udlejer er berettiget til at kræve flyet tilbageleveret direkte til sig, men så overtager han
at gøre mangelskrav gældende mod fremlejeren. Det er ikke sædvanligt at lejeren vælger
ikke at deltage i tilbageleveringsforretningen. Han er fortsat ansvarlig for eventuelle
mangler ved flyet hvis han vælger ikke at deltage i tilbageleveringsforretningen.

Efter den sagkyndiges mening er det naturligt at fortolke ansvarsbestemmelsen i aftalen
af 28. og 31. januar 1994 således at udlejeren har påtaget sig at udbedre eventuelle
mangler og rette eventuelle krav mod fremlejeren.

På spørgsmålet om der er "kutymer for fremgangsmåden og vilkårene for en tilbageleve-
ringsforretning i lejeforhold vedrørende fly generelt og særligt i forbindelse med back-to-
back arrangementer", bemærker den sagkyndige at det på grund af parternes modstri-
dende interesse med hensyn til omkostningerne er af betydning at der er tekniske repræ-
sentanter fra begge parter tilstede ved gennemgangen af flyet, såvel ved levering som
ved tilbagelevering.

Forklaringer
Indehaveren af Active Air, Iver Jensen, har forklaret at han ikke har særlig erindring om
indgåelsen af lejeaftalerne. Han accepterede ved aftalen af 28. december 1992 risikoen
for Air Stords betalingsevne, fordi der havde været vanskeligheder med opfyldelsen af
den første aftale. Han mente at risikoen var begrænset, for der var en måneds forudbeta-
ling. Risikoen gik således på de løbende betalinger. Lejeaftalen af 23. og 24. april 1993
var ligesom de to foregående konciperet af Poul Lübbert. Han drøftede ikke detaljer i kon-
trakten med denne, men der var drøftelser om de løbende betalinger. Han havde ikke
kendskab til aftalen med Air Stord. Han ved således ikke hvad der sigtes til i pkt. 1.10 i
Air Alpha/Air-Stord-kontrakten om en motor der er blevet udsat for påvirkninger fra FOD
[Foreign Object Damage]. Det samme gælder pkt. 11.1 om lejerens tilbagelejning af flyet
til Air Alpha med henblik på uddannelse af piloter. Der blev ved kontraktforholdets begyn-
delse i august 1992 foretaget en gennemgang af flyet ved Air Alpha der var hans service-
partner. Ved de senere forlængelser af kontrakten blev der ikke foretaget tilbageleve-
rings- eller afleveringsforretninger.

I januar 1994 havde han drøftelser med Poul Lübbert om aflevering af flyet. Han bad om
at flyet blev afleveret i Skive. Han havde forhandlinger med Martin Møller, tidligere Air
Alpha, nu Nordic Air i Skive, om forskellige mulige udlejninger, bl.a. med henblik på flyv-
ninger i Afrika. Det endte i øvrigt med at Nordic Air lejede flyet. Drøftelserne med Poul
Lübbert mundede ud i brevet af 28. januar 1994 som han underskrev den 31. januar. Han
kan ikke huske om han blev rykket for en underskrift. Han ønskede at Nordic Air repræ-
senterede Active Air ved tilbagegivelsen i henhold til aftalens pkt. 2, og det blev Nordic


- 9 -

Air så bemyndiget til. Han ville gerne have at Air Alpha var med ved tilbageleveringen,
men han accepterede aftalen af 28. januar som den blev forelagt. Han mente ikke han
kunne gøre andet. Han var ikke i forbindelse med Air Stord den 31. januar 1994 eller de
følgende dage. Han havde aftalt med Nordic Air at de skulle gå flyet igennem. Resultatet
heraf blev mangelslisten af 7. februar 1994 som han sendte til Air Alpha den 9. februar
efter telefonsamtale med Lübbert eller Uhrskov [Aaskoven]. Han fik svar den 11. februar
1994 med Aaskovens kommentarer. Han sendte et fax af 5. april 1994 til Air Alpha og
havde samtaler med bl.a. Lübbert og Jørgen Andersen. Der var ingen der var i tvivl om at
Active Air var i gang med at lade reparere, og at Air Alpha hæftede. Nordic Air udbedrede
samtlige fejl og mangler. Det var i og for sig Air Alpha der skulle have udbedret, men de
kom jo ikke på banen. Der kom først indsigelser efter fremkomsten af fakturaerne.

Han har fået listen fra Air Stord med listen over mangler som Aaskoven anerkendte over
for Air Alpha. Han er ikke bekendt med udfaldet af eventuelle forhandlinger mellem Stord
og Air Alpha.

Poul Lübbert har forklaret at han blev direktør for Air Alpha den 1. marts 1991. Selskabet
havde økonomiske vanskeligheder, og han skulle sørge for at rydde op i løbet af et år.
OY-PEB var blevet solgt til Iver Jensen, og Air Alpha havde samarbejdsaftale med ham fra
1. august 1990 til 1. august 1992. Herefter var det meningen at Air Alpha skulle aftage
42 x 10 timer om året på timehyrebasis. Baggrunden for den anden aftale mellem Air
Alpha og Iver Jensen var at vidnet i et faldende marked med ringe indtjening på kontrak-
ten mellem Air Alpha og Iver Jensen ikke turde tage risikoen for Air Stords betalinger. Air
Stords økonomi var meget dårlig, og den blev værre. Vidnet drøftede en gang imellem
situationen med Iver Jensen. Der var ingen alternativer til kontrakten med Air Stord. Air
Stord pressede mere og mere, og i det omfang det lykkedes, måtte vidnet presse Iver
Jensen tilsvarende. Det var et back-to-back arrangement. Pkt. 6.3 i aftalen mellem Active
Air og Air Alpha indebærer at Air Alpha ikke er ansvarlig for nogen form for betalinger fra
Air Stord. Det er meningen, men det må erkendes at det ikke harmonerer ganske med
bestemmelserne under pkt. 7. Flyet blev ikke gået efter i forbindelse med at kontrakterne
afløste hverandre. Det forlod Odense i 1993 og kom tilbage til Skive den 31. januar 1994.
Iver Jensen var ikke bekendt med indholdet af kontrakten mellem Air Alpha og Air Stord.

Han lagde vægt på at afleveringen af flyet skulle ske hjemme i Odense hvor Air Alpha
havde teknisk afdeling. De betyder ikke at Air Alpha ville være ansvarlig for mangler ved
aflevering i Odense, man ville blot have kunnet bistået, så afleveringen var foregået på en
ordentlig måde. Air Alphas tekniske chef var stærkt imod at afleveringen skete i Skive.
Chefen for Nordic Air i Skive, Martin Møller, var blevet fyret af vidnet der fandt ham ueg-
net, så det var særlig ubelejligt at overlade afleveringen til en konkurrent. Iver Jensen
ville imidlertid have maskinen til Skive, og derfor blev aftalen af 28./31. januar som den
blev, hvilket vil sige at Air Alpha fralagde sig ethvert ansvar. Det var Iver Jensen klar
over. Da han gav udtryk for tvivl, sagde vidnet til ham at han kunne lade maskinen kom-
me til Odense. Iver Jensen tøvede med at underskrive, han underskrev først kl. 18.00
efter ultimatum fra vidnet.


- 10 -

Vidnet fik noget efter den 31. januar 1994 at vide at afleveringsforretning ikke havde
fundet sted. Vidnet sagde at Jørgen Andersen kunne hjælpe med teknik, men der skulle
ikke være noget ansvar for Air Alpha. Han drøftede ikke fakturaen med Iver Jensen.

Foreholdt Iver Jensen fax af 9. februar 1994 og Jørgen Andersens tilbagemelding den 11.
februar 1994 bemærkede vidnet at fejl- og mangellisten viser at der ikke er tale om en
tilbageleveringsforretning, men en "pre-purchase inspection". Han sagde til Jørgen Ander-
sen at det havde Air Alpha ikke noget at gøre med, men de kunne godt hjælpe Iver Jen-
sen med at komme op af den gryde han var kommet ned i.

Bent Aaskoven, der er teknisk chef for Air Alpha, har forklaret at han over for Active Air
har tilkendegivet at tilbagelevering skulle ske i Odense hvis de skulle have noget med den
at gøre. Det er dér de har deres udstyr som er nødvendigt for at kunne medvirke ved en
tilbagelevering. De modtog en mangelsliste fra Nordic Air, og den kommenterede vidnet.
Det var udtryk for høflig kundebetjening. Iver Jensen har ikke over for vidnet givet udtryk
for at Air Alpha skulle betale for mangler. Vidnet mener ikke han har talt med Iver Jensen
efter 9. februar 1994.

Procedure
Active Air har gjort gældende at Air Alpha er ansvarlig for de fejl og skader der fandtes
ved tilbageleveringen. Det fremgår af aftalens pkt. 7 der angiver lejerens, Air Alphas,
forpligtelser. Flyet var ved tilbageleveringen beskadiget, og ansvaret herfor søger Air
Alpha nu at unddrage sig. Iver Jensen har i enhver henseende optrådt loyalt over for leje-
ren, men det samme kan næppe sige om lejeren. Lejeren meddelte vel at man fremlejede
til Air Stord, men ikke at det var på noget afvigende betingelser, og Air Stords adfærd i
henhold til disse betingelser kan meget vel have haft betydning for maskinens tilstand
ved tilbageleveringen. Det er påfaldende at bestemmelsen om at begge parter skal un-
derskrive en overdragelsesrapport kun findes i kontrakten med Air Stord, ikke i kontrak-
ten med Active Air. Air Alpha sikrede i det hele taget egne interesser i forbindelse med
formuleringen af aftaler, men tog ikke meget hensyn til Active Air. Så ville man have sør-
get for bedre formuleringer der havde gjort det klart for Iver Jensen hvad man, efter hvad
der nu hævdes, tilsigtede.

Aftalen dateret den 28. og 31. januar 1994 blev til i en for Iver Jensen presset situation
og må fortolkes snævert. Den giver ikke sikre holdepunkter for at de grundlæggende be-
stemmelser i aftalen pkt. 7 er fraveget. Hvis der er tvivl om rækkevidden af bestemmel-
serne i sagskomplekset, må en sådan tvivl komme Air Alpha til skade. Air Alpha er konci-
pist og den der er sagkyndig på området. Det synes at være en efterrationalisering når
Alpha Air nu mener at det skal tillægges væsentlig betydning at tilbagetagelsen skete i
Skive og ikke som oprindelig bestemt i Odense. Det er usandsynligt at stedet kan få så
afgørende betydning for en besigtigelse. En flytning af afleveringsforretningen til Skive
kan ikke få den betydning at mangelsbeføjelser der tilkommer Active Air, bortfalder. Air
Alpha kunne i det mindste være mødt op i Skive og have varetaget sine interesser. Det
bestrides at der foreligger passivitet fra Active Airs side. Det er derimod Air Alpha der har
udvist passivitet i denne sag ved at forholde sig ganske afventende gennem foråret og


- 11 -

sommeren 1994. Air Alpha burde den 9. februar 1994 have gjort det klart for Iver Jensen
at man ikke mente at være ansvarlig, hvis man da dengang mente hvad man hævder i
dag. I stedet sendte man kommentarer der tog sig ud som en delvis anerkendelse af ska-
der.

Air Alpha har anført at lejeaftalen efter forhistorien og efter en rimelig læsning af be-
stemmelserne i sammenhæng viser at det var meningen at Active Air skulle bærer risiko-
en i forhold til den endelige lejer. Der var ingen anden økonomisk mulighed end denne.
Aftalen dateret den 28. og 31. januar 1994 bekræfter med betydelig klarhed at Air Alpha
skulle være fritaget for enhver risiko med hensyn til lejeforholdet, også i forbindelse med
tilbageleveringen. Det er naturligt og forståeligt at Air Alpha ikke ønskede at medvirke til
den tilbagelevering i Skive hos en konkurrent som Iver Jensen insisterede på. Det slog
man fast med januar-aftalen og det med betydelig klarhed: tilbagelevering uden omkost-
ninger kan ikke misforstås og blev det heller ikke dengang. Om forståelsen af aftalen
henvises endvidere til Möllerströms erklæring.

Heller ikke Active Airs senere adfærd taler for at Air Alpha skal være ansvarlig for fejl og
mangler ved maskinen. Air Alpha blev ikke bekendt med Nordic Airs gennemgang. Air
Alpha viste ved sin adfærd at man mente at være ude af kontrakten, og det blev nok
forstået af Active Air der først rejste krav mod Air Alpha et halvt år efter tilbageleverin-
gen. Hvis Active Air havde ment at der skulle foretages en tilbageleveringsforretning med
den følge af der kunne rejses et krav mod Air Alpha, burde man i det mindste have sørget
for at der var en tekniker til stede den 31. januar 1994 om aftenen og ikke blot "en ung
gutt". Det var Iver Jensen der insisterede på en aflevering i Skive, og så måtte han tage
de skridt der blev nødvendiggjort heraf, og bære følgerne af de skridt han ikke har taget.
Active Air forværrer yderligere situationen ved til skade for sin medkontrahent at vælge at
aflevere maskinen til en af medkontrahentens konkurrenter. Air Alpha har ikke som det
hævdes, anerkendt at være ansvarlig ved at sende kommentarer til fortegnelsen over
mangler. Det var en service man ydede Iver Jensen.

Rettens afgørelse
Bestemmelserne i aftalen dateret den 23. og 24. april 1993 om lejerens ansvar for flyets
tilstand (pkt. 7) og om levering, respektive tilbagelevering (pkt. 8.1), påvirkes ikke af
bestemmelserne i aftalens pkt. 5.3 hvorefter lejeren Air Alpha ikke er ansvarlig for beta-
lingerne fra Air Stord. Sidstnævnte bestemmelse må efter sammenhængen og baggrun-
den for den vedrøre de betalinger i lejeforholdet der er fastsat i pkt. 5.1.

Efter aftalen dateret den 28. og 31. januar 1994 skal tilbageleveringsforretningen mellem
Active Air og Air Alpha i henhold til lejeaftalens pkt. 8.1 foretages direkte mellem Active
Air og Air Stord "uden omkostninger af nogen art for Air Alpha". Bestemmelsen medfører
ikke med tilstrækkelig sikkerhed at bestemmelserne om lejerens ansvar i lejeaftalen date-
ret den 23. og 24. april 1993 tilsidesættes i deres helhed.

Tilbageleveringsforretningen blev ikke gennemført i overensstemmelse med aftalens pkt.
8.1, stk. 2 og heller ikke i overensstemmelse med hvad der er sædvanligt eller i overens-


- 12 -

stemmelse med god skik i sådanne lejeforhold. Dette kan dog ikke føre til ansvarsfrihed
for lejeren, Air Alpha, men det må få en væsentlig bevismæssig betydning til skade for
Active Air ved vurderingen af spørgsmålet om de påberåbte manglers eksistens og ansva-
ret for dem.

De kommentarer som Air Alpha fremsatte til mangelslisten der blev sendt den 9. februar
1994, kan ikke ses som en anerkendelse af manglernes eksistens eller ansvaret for dem,
men må betragtes som tekniske kommentarer.

Active Air har udvist en vis passivitet med hensyn til at inddrage Air Alpha i mangels-
vurderingen ved i forbindelse med tilsendelsen af faxen af 9. februar 1994 ikke klart at
tilkendegive at man ville gøre disse mangler gældende over for Air Alpha. Der er også
udvist en betydelig tilbageholdenhed med hensyn til inddragelse af Air Alpha i udbed-
ringsforanstaltningerne og med at gøre krav på dækning af angivne udbedringsomkost-
ninger gældende. Passiviteten har efter en samlet vurdering af parternes behandling af
spørgsmålet ikke en sådan karakter at den i sig selv kan afskære Active Air fra at gøre
mangelsansvar gældende, men også i denne henseende må den udviste adfærd få en ikke
uvæsentlig bevismæssig betydning til skade for Active Air.

Da der således ikke er grundlag for i det hele at afskære Active Air fra at gøre man-
gelsansvar gældende, må en vurdering af sagen som den foreligger på dette stade, føre
til at der gives sagsøgeren medhold.

Spørgsmålet om sagsomkostninger afgøres ved eventuel endelig dom i sagen.


Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Air Alpha A/S skal over for sagsøgeren Active Air v/Iver Jensen, anerkende at
være ansvarlig for fejl og mangler som fandtes på det fly sagen vedrører, ved dets tilba-
gelevering den 31. januar 1994 i overensstemmelse med lejekontrakt dateret den 23. og
24. april 1993, pkt. 7 (sagens bilag 1).

***

Sagen har siden afsigelsen af dommen af 8. februar 2001 været udsat på par-
ternes videre forberedelse af sagen og på forligsforhandlinger. Sagen blev heref-
ter berammet til domsforhandling den 3. juni 2005 hvis hovedtema var spørgs-
målet om hvilke mangler der forelå ved tilbageleveringen af flyet, og om Air Al-
pha er ansvarlig for disse.


- 13 -

Active Air har under den fortsatte domsforhandling nedlagt påstand om at Air
Alpha skal betale modværdien af 104.026,82 USD med procesrente fra sagens
anlæg, subsidiært et mindre beløb.

Air Alpha har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb end på-
stået af Active Air.

Til brug for den fortsatte domsforhandling er sagsfremstillingen suppleret med
bl.a. følgende:

Pkt. 8.1 i Iver Jensen kontrakt med Air Alpha lyder som anført:

"8.1 Ved flyets levering udfærdiges en overdragelsesrapport, der beskriver
flyets stand incl. udstyr.


Ved tilbageleveringen af flyet ved lejeaftalens ophør udfærdiges en tilsva-
rende rapport ..."

Den tilsvarende bestemmelse i kontrakten mellem Air Alpha og Air Stord har
følgende ordlyd:

"8.1 Ved flyets levering udfærdiges en overdragelsesrapport, der beskriver
flyets stand incl. udstyr.Begge parter underskriver rapporten og denne vedlægges som bilag til
nærværende kontrakt.


Ved tilbageleveringen af flyet ved lejeaftalens ophør udfærdiges en tilsva-
rende rapport ..."

Der er fremlagt en mangelsliste påtegnet af Bent Aaskoven den 30. april 1993
med angivelse af 25 mangler. Listen er udfærdiget i forbindelse med lejeforhol-
det mellem Air Alpha og Air Stord. Blandt manglerne er anført under pkt. 13 at
"Both windshields bad".

Af Engine Power Check dateret samme dag fremgår at højre motor ved prøvnin-
gen kom op på grænsen, nemlig 700 grader Celcius, mens den anden motor
holdt sig under grænsen. Denne test var baggrunden for erklæringen af 30. april
1993 nævnt ovenfor om hot section-problemer og for erklæringen af 8. oktober
1993.


- 14 -


Der er fremlagt en række fakturaer vedrørende arbejder udført af Air Alpha A/S
(Alice Aviation) som er betalt af Active Air (sagens bilag 4-12).

Den 7. februar 1994 udfærdigede Nordic Air som nævnt en fejl- og mangelsliste.
Med håndskrift er påført priser ud for de fleste punkter. Listen indeholder også
en fortegnelse over "Major engine parts needed for HSI on Beech 200, OY-PEB"
med beløbsangivelse ud for de enkelte punkter. Beløbene udgør i alt 26.128,67
USD. På listen er med hånden skrevet "Trevor Heath".

På den foregående side er med hånden skrevet: "Engine $ 30.000".

Den 9. februar 1994 skrev Nordic Air til Air Stord:

"Vedr. fejlliste på OY-PEB.

Efter aflevering af flyet til os i Skive om aftenen den 31/1-1994 har vi nu haft tid
til at inspicere flyet og har i den anledning fundet en serie fejl og mangler som
flyet ikke burde være behæftet med når det netop kom fra eftersyn/blev retur-
neret fra lease ­ fejlene er bl.a. som følger:
..."

Herefter følger fejllisten der som anført er kommenteret af Bent Aaskoven med
* (Airstord Bad Maintenance)
Halv* (halvt slid)
P (peanuts)
O (Owner).

Listen er for så vidt der er angivet * eller Halv*, gengivet således af sagsøgtes
advokat:


Fejl/Mangel Kategorisering,
Estimeret pris, bilag 3
bilag Q
Gear wearing light
*
USD 200 + 10 timer
on
LH Gear up lock
*
Inkluderet i ovennævnte USD 200 og
switch U/S
inkluderet i ovennævnte 10 timer
Nose gear chain
*
USD 250 + 6 timer
worn out
Condenser blower
*
USD 0 + 2 timer
housing corrosion
Both exhaust
*
USD 100 + 6 timer
stacks cracked
Port inboard gear
*
USD 400 + 8 timer


- 15 -

door hinge worn
Loose rivets under Halv*
Inkluderet I oven- og nedennævnte
belly, wings and
USD 400 + 8 yderligere timer
rest of fuselage
(Skønnet andel af reservedele USD
100 samt halvdel af tidsforbrug:
4 timer)
Corrosion and
Halv*
Inkluderet i ovennævnte USD 400 + 8
cracks on both
yderligere timer
engine cowlings
(halvdel heraf:
4 timer)
Cowling door hinge *
Inkluderet i ovennævnte USD 400 og
loose
inkluderet i ovennævnte 8 timer
Several cracks in
Halv*
USD 100 + 8 timer
undercarriage bay
aerea
Wing de ice boots
*
0 USD + 1 time
peeling
Master caution test *
"worst case" £ 2000 + 8 timer
system US when
checked with mas-
ter warning test
pressed
Windshield heat
*
? + 2 timer
both sides check
Light for external
*
USD 25 + 3 timer
power does not
come on when GPU
fitted
Battery charge
*
USD 1000 + 2 timer
light does not
come on when
charging
Intercooling
Halv*
£ 0 + 5 timer
metrixes are dam-
aged
Fuel indication sys- *
USD 0 + 6 timer
tem US
Safety wireing on
-
USD 0 + 0,5 time
fire warning ­ to
be reviewed
Condition levers
*
USD 0 + 4 timer
need rigging
Magnetic compass
*
USD 500 + 2 timer
got bubbles ­ re-
place
Leaking fuel drains *
USD 50 + 8 timer
Both flaps very
*
USD 0 + 1 time
loose
Rear NAV light lens *
USD 30 + 0,5 time
cracked
Ice damage on RH Halv*
USD 300 + 2 timer
radio compartment
panel door
Small cracks on
Halv*
USD 0 + 2 timer
engine air inlets ­

both sides
(Halvdel heraf:
1 time)
Slight corrosion on * Ikke
estimeret
elevator torque


- 16 -

tube
Slight corrosion
Halv* Ikke
estimeret
under both wings
St.bd. wongroot
*
USD 75 + 2 timer
rubber seal torn
AVIONICS

Light out in RH
* Ikke
estimeret
RMIDen 9. februar 1994 sendte Nordic Air et skøn over omkostningerne ved repara-
tion af flyet:

"...
a. 1888,5 timer a 380,- = DKK 71.730,-
b. Reservedele til skrog usd 4.575, rundet op = DKK 32.000,-
c. Reservedele til motorer USD 38.036,25 + fragt, rundet op =
266.000,-

a+b+c = DKK 369.360,-

Forbehold: Windshields (servicability)

VLF ­ afgørelse tages

Øvrige Avionic arbejde

ECH value på engine parts (must be repairable)

Til information priserne på de vigtigste motordele anført på næste side.

Du bedes venligst bekræfte at vi kan gå i gang med arbejdet.
..."

De nævnte priser er i alt 38.036,25 USD, hvortil kommer fragt (ikke oplyst).

Nordic Air sendte den 31. marts 1994 og den 23. april 1994 fakturaer vedr. OY-
PEB:

Den første faktura havde følgende indhold:

We hereby charge for service relating to the repair of Beech King Air ...

Please find specified list, and work attached


- 17 -

Airframe 130 hrs work
7.280,00
Parts etc. for air frame
7.689,00


Engine Work, 51 hours
2.856,00
Parts etc.
82.414,46Total-amount

USD 100.239,46


Den anden faktura havde følgende indhold:

Vi fakturerer hermed for Avionic arbejde udført på
OY-PEB iht. fejlliste hos Scan Avionic i alt
4.084,96
5% handling charge
204,35
Diverse fragt, transport etc.
186,05

Total-amount

USD 4.477,36


Der er fremlagt Nordic Airs arbejdsrapport dateret 7. februar 1994 med 25 ar-
bejdsopgaver udført på OY-PEB og en logbog for flyet med registrering af de på-
gældende opgaver.

***

I brev af 7. maj 2001 til retten anførte Active Airs advokat at det var selskabets
opfattelse at Nordic Air havde foretaget relevante og nødvendige indgreb som
var indiceret ved målingerne på motorerne, mens Air Alpha mente at åbningen
af motorerne (hot section inspection) var foretaget uden tilstrækkelig indikation.
Active Air ønskede derfor en sagkyndig vurdering foretaget af en motorspecialist.

Air Alphas advokat var indforstået med syn og skøn og bragte to skønsmænd i
forslag. Endvidere fremkom advokaten med udkast til skønstema dateret 6. au-
gust 2001.

Efter en række udsættelser tiltrådte Active Air den 27. juni 2003 at "det af sag-
søgte begærede supplerende syns- og skønstema nu fremsendes til de af sag-


- 18 -

søgte foreslåede sagkyndige til besvarelse". Hertil meddelte Air Alpha at Air Al-
pha ikke var skønsrekvirent.

Active Air anmodede herefter om sagens udsættelse på syn og skøn, og retten
udmeldte den 4. juli 2003 de foreslåede skønsmænd til besvarelse af syns- og
skønstemaet af 6. august 2001.

Efter drøftelser på et forberedende retsmøde den 26. april 2004 blev sagen be-
rammet til domsforhandling den 5. oktober 2004. I overensstemmelse med par-
ternes standpunkt bestemte retten yderligere at sagsøgeren senest den 6. maj
2004 skulle sende skønstemaet og relevante bilag til skønsmændene. Hvis denne
frist blev overskredet, ville retten træffe bestemmelse om at slutte forberedel-
sen.

Der blev ikke afholdt syn og skøn. Domsforhandlingen berammet til den 5. okto-
ber 2004 blev senere omberammet til den 3. juni 2005.

Iver Jensen har supplerende forklaret at flyet blev afleveret i Skive fordi Nordic
Air skulle overtage udlejningen. Han har ikke deltaget i specifikke drøftelser om
en afleveringsforretning. Han kender ikke den aftale om overdragelsesrapport
som omtales i Air Stords brev af 18. august 1994. Tidspunktet for ankomst til
Skive var fastlagt af Air Stord. Iver Jensen havde ingen aftale med Air Stord om
afleveringsforretning.

Poul Lübbert havde givet udtryk for at han ikke ville være til stede ved flyets
ankomst til Skive. Lübbert gav ingen forklaring herpå.

Iver Jensen bad Nordic Air om at gå flyet igennem, og det førte til mangelslisten
som han den 9. februar 1994 sendte til Poul Lübbert hos Air Alpha der sagde at
den skulle Bent Aaskoven have. Iver Jensen bad Lübbert tage til Skive, men det
afslog Lübbert.

Air Stord fik den af Nordic Air udarbejdede mangelsliste, men afviste den da de
ikke havde et retsforhold til Active Air. Han opfattede Air Alphas fax af 11. febru-
ar 1994 som en bekræftelse af at manglerne var Air Alphas ansvar og foretog sig
ikke yderligere. Air Alpha afviste deres ansvar efter at han havde sendte faktu-
raen af 27. juli 1994 til dem.

Iver Jensen kendte ikke afleveringsbestemmelsen i pkt. 8.1 i kontrakten mellem
Air Alpha og Air Stord. Den er identisk med afleveringsbestemmelsen i hans kon-


- 19 -

trakt med Air Alpha, dog findes klausulen " Begge parter underskriver rapporten
og denne vedlægges som bilag til nærværende kontrakt" ikke i hans kontrakt.

Det var en selvfølge for ham at der skulle være en afleveringsforretning ved Air
Stords aflevering af flyet. Nordic Air repræsenterede Iver Jensen i denne hen-
seende. Han kan ikke svare på om Nordic Air fik at vide at der skulle være en
afleveringsforretning. Han ved ikke om Nordic Air har set hans lejeaftale med Air
Alpha, men han går ud fra at de har set den. Han oplyste Nordic Air om flyets
ankomsttidspunkt, ca. kl. 20.15. Han drøftede ikke med Nordic Air hvad der var
dette selskabs opgave.

Bilag 4-12 dækker en række arbejder udført af Air Alpha i 1993 som blev beslut-
tet udført af Air Alpha i henhold til gældende bestemmelser. Tilsvarende var ar-
bejderne udført i 1994 af Nordic Air besluttet udført i henhold til de dengang
gældende regler. Han har betalt hvad Air Alpha sagde skulle udføres. Han har
tilsvarende forladt sig på hvad Nordic Air sagde skulle laves ved flyet. Begge er
autoriserede flymekanikere og underlagt det ansvar der gælder for disse.

Han ved ikke hvem Trevor Heath er. Han kan ikke redegøre for forholdet mellem
de anførte overslagspriser og den endelige faktura. Han har således ikke forholdt
sig til stigningen fra overslagene omkring 30.000 USD for materialer til motorer-
ne til den endelige pris på ca. 82.000 USD.

Vedrørende HSI (Hot Section Inspection) forklarede Iver Jensen at han hos Air
Alpha på et tidspunkt efter afleveringen fik at vide at HSI skyldtes en form for
"misuse" ved start af flyet. Det er muligt at Nordic Air, formentlig telefonisk, har
spurgt om de skulle lave HSI. Han har ikke stillet spørgsmål herom til Nordic Air.
Han vidste ikke hvad HSI var. Han ved ikke om han har spurgt Air Alpha ud om
HSI. Han har ikke drøftet årsagerne til fejlene og manglerne med Nordic Air,
herunder om hvilke der kan skyldes slid og ælde. Han mener at Bent Aaskoven i
sine kommentarer har taget stilling til hvad der skyldes slid og ælde.

Foreholdt at det er oplyst i stævningen at "de beskadigede og havarerede dele
fra flyet i forbindelse med udbedringsarbejderne fortsat opbevares ...", erklærede
Iver Jensen at han senere har fået at vide at delene ikke er opbevaret.

Det under Avionics omtalte er formentlig kommunikationsudstyr. Han gik ud fra
at der var tale om mangler der skulle udbedres i forbindelse med tilbageleverin-
gen.


- 20 -

Bent Aaskoven har supplerende forklaret at den af ham den 30. april 1993 på-
tegnede oversigt over fejl og mangler er en ganske normal rapportering ved be-
gyndelsen af et lejeforhold. Det er normalt at ejeren får en kopi, og han vil anta-
ge at det også er sket i dette tilfælde. Han har følgende kommentarer til faktu-
raerne bilag 4-12:

Bilag 4, faktura af 30.4.1993 vedr. ½ times arbejde, 180 DKK har intet med
mangler at gøre.

Det samme gælder bilag 5, faktura af samme dag på 21.409,42 DKK vedr. "LDB
FORNYET OG KLATGJORT TIL NORGE". LDB står for luftdygtighedsbevis.

Bilag 6, faktura af 28.5.1993, levering af frontrude, 64.494,36 DKK, vedrører en
udbedring. Arbejdet er udført for Air Stord.

Bilag 7, faktura af 15.7.1993, 15.557,68 DKK, vedrører fejlfinding på højre ma-
skine.

Bilag 8, faktura af 15.7.1993, 37.325,00 DKK for propeller og stolebetræk. Det
har ikke noget at gøre med hans liste af 30. april 1993.

Det samme gælder de følgende fakturaer, bilag 9-12, som formentlig er kalen-
dertidsarbejder.

Bilag 11, faktura af 30.10.1993, vedr. levering af frontrude m.v. til Air Stord,
"REF OVERLEVERINGSFEJL" kan være et forhold der fremgår af den nævnte li-
ste.

Generelt kan man sige at nogle af "fejlene" på listen kan være blevet udbedret,
men flyet, som vidnet har et udmærket kendskab til, kunne uden problemer ha-
ve fløjet med "fejlene".

Vedrørende "Engine Power Check" af 30. april 1993 oplyste vidnet at det var et
normalt tjek der viste at højre motor var lige på temperaturgrænsen. Det viste
sig bagefter at instrumenterne ikke var rigtigt kalibrerede. Efter kalibrering
fremkom acceptable resultater.

Vidnet kunne ikke forestille sig en afleveringsforretning uden Air Stords medvir-
ken. Han gik derfor ud fra at listen som han modtog fra Nordic Air via Iver Jen-
sen, var lavet af parterne, Iver Jensen og Air Stord, i fællesskab. Hans vurderin-


- 21 -

ger med * og halv* er udtryk for hans opfattelse at det helt eller delvist er for-
hold som de godt kunne have sørget for at få lavet i Norge i lejeperioden.

Ved at sammenholde listen fra Nordic Air (med vidnets påtegninger) med ar-
bejdsrapporten kan vidnet konstatere at en række af de forhold der er omfattet
af listen fra Nordic Air ikke kan genfindes i arbejdsrapporten og heller ikke i den
med arbejdsrapporten samsvarende logbog for flyet. Efter reglerne skal alle væ-
sentlige arbejde anføres i logbogen.

En række forhold vedrørende maskinen på listen fra Nordic Air er ikke nødven-
digvis mangler der skal udbedres med det samme. Når det er anført at "thermo
couplers" skal erstattes, viser det at man har åbnet motoren, dvs. foretaget HSI,
ellers kan man ikke konstatere fejlen.

Vidnet er ikke i stand til at forklare hvorfor man straks er skredet til at foretage
HSI. Han er heller ikke i stand til at forklare hvorfor prisen for motordelene tilsy-
neladende stiger fra omkring 30.000 USD til ca. 82.000 USD.

Niels Ole Thyssen der er flymekaniker i Skive, har forklaret at han var flymeka-
niker hos Nordic Air i 1994. Han er autoriseret, bl.a. til Beech 200. Han husker
ikke så meget om mangelslisten af 7. februar 1994 med overslag fra Nordic Air.
Han har været med til at lave mangelslisten, men det er næppe ham der har
skrevet den, for i listen anvendes udtryk som starboard og port side, og det er
udtryk som vidnet ikke bruger. Det er udtryk en englænder ville bruge. Det er
vidnet der har signeret arbejdsrapporten og logbogen. Foruden den i sagen fore-
liggende logbog (air frame logbog) findes der en logbog til maskine og propellere
som viser hvad der er sket med disse dele.

Han kan ikke huske hvilken dato gennemgangen af flyet blev foretaget. De har
vel været et par stykker om det, og gennemgangen resulterede i mangelslisten.
Opgaven var at gennemgå flyet fra A til Z. De foretog et starttjek, men uanset
hvad det viste, ville vidnet splitte motoren ad og inspicere de varme dele, dvs.
foretage HSI. Nordic Air anvendte ikke trouble shooting. Man foretog gennem-
gribende undersøgelse inklusive hot section inspection. Det var praksis at splitte
flyet ad når det kom hjem, og når det skulle ud igen. Den ene motor viste sig at
være meget varm. Han foretog de udskiftninger han fandt nødvendige og ikke
flere. Han har ikke forholdt sig til hvad årsagerne til fejl og mangler kan være.


- 22 -

Det er ikke vidnet der har foretaget prisestimaterne. Han ved ikke hvem Trevor
Heath kan være. Prisstigningen fra estimater til endelige priser må vel skyldes at
det blev nødvendigt at udskifte mere end forudsat.

Flyet gik efter gennemgangen til Kenya hvor det var til 1996. Det er senere
kommet tilbage til Danmark og benyttes fortsat i Danmark.


Procedure:
Active Air har gjort gældende at sagsøgeren ikke er professionel inden for flyud-
lejning og flyvedligeholdelse. Sagsøger var kendeligt for Air Alpha en privat inve-
stor. Dette må få betydning ved vurderingen af de mangler som sagen drejer sig
om, og navnlig ved vurderingen af den passivitet som Air Alpha udviste over for
den ikke professionelle medkontrahent.

Det er bemærkelsesværdigt, og det må komme Air Alpha til skade, at selskabet
indgik lejeaftale med Active Air og videreudlejede til Air Stord i et back-to-back
arrangement, men i sin aftale med Air Stord indsatte bestemmelsen i aftalens
pkt. 8.1. om at der ved levering og tilbagelevering af flyet skulle udfærdiges en
overdragelsesrapport som skulle underskrives af begge parter. Tilsvarende be-
stemmelse findes ikke i aftalen mellem Active Air og Air Alpha.

Der findes ikke en rapport vedrørende overleveringen fra Active Air til Air Alpha,
hvorimod der findes en rapport påtegnet af Bent Aaskoven den 30. april 1993
vedrørende flyets tilstand. Der er således ikke vished om flyets tilstand ved
overgivelsen til Air Alpha. Det må komme Air Alpha til skade at selskabet alene
har søgt at sikre sig i forholdet til Air Stord, men ikke har sørget for rene linjer i
forholdet til Active Air.

Flyet blev endeligt tilbageleveret i Skive i henhold til aftale mellem parterne af
28. og 31. januar 1994. Det er fastslået ved rettens dom af 8. februar 2001 at
Air Alphas ansvar i henhold til lejeaftalen af 23. og 24. april 1993 ikke derved er
bragt til ophør. Active Air har derfor krav på at få et mangelfrit fly tilbageleveret.

Det bør ikke komme Active Air til skade at tilbageleveringen skete i Skive i ste-
det for i Odense. Det var Air Alpha der valgte ikke at være til stede ved tilbage-
leveringen, og der blev i denne henseende ikke taget forbehold fra Air Alphas
side i tilbageleveringsaftalen af 28. og 31. januar 1994. Forbeholdet i aftalens
pkt. 2 vedrører alene omkostninger.


- 23 -

Med hensyn til beviset for manglernes eksistens gøres gældende at Jørgen An-
dersens fax af 11. februar 1994 med Bent Aaskovens kommentarer til man-
gelslisten indeholder en anerkendelse af at der forelå de mangler der fremgår af
listen. Disse mangler skal gøres gældende over for Air Stord ­ det er udtrykke-
ligt angivet at det er mangler som skal udbedres for Air Stords regning ­ og an-
svaret for manglerne skal følgelig bæres af Air Alpha i forholdet mellem dette
selskab og Active Air. For så vidt angår motorerne, som er den tunge del af sa-
gen, anførte Aaskoven at de skal undersøges "for sign of misuse/hot start", men
Air Alpha foranledigede ikke en sådan undersøgelse foretaget og medvirkede
heller ikke til den. Først da undersøgelser og udbedringer var foretaget, og reg-
ningen var fremkommet, gjorde Air Alpha indsigelse mod ansvaret.

Sagsøgeren er enig i at det havde været ønskeligt med en sagkyndig erklæring
vedrørende manglerne og deres årsag m.v. Grunden til at en sådan ikke frem-
kom, var at Active Air gik ud fra at manglernes eksistens og ansvaret for dem
var fastlagt ved det nævnte faxbrev af 11. februar 1994. Under disse omstæn-
digheder må det lægges til grund at Active Air har godtgjort eksistensen af
manglerne ved flyets tilbagelevering samt omkostningerne ved de udbedringer
som det har været nødvendigt at foretage i den anledning.


Air Alpha har henvist til sin opstilling nævnt under sagsfremstillingen hvortil Air
Alpha har følgende kommentarer:


Fejl/Mangel Kategorisering,
Estimeret pris,
Kommentar
bilag Q
bilag 3
Gear wearing
*
USD 200 + 10

light on
timer
LH Gear up lock
* Inkluderet
i

switch U/S
ovennævnte USD
200 og inkluderet
i ovennævnte 10
timer
Nose gear chain
*
USD 250 + 6

worn out
timer
Condenser
*
USD 0 + 2 timer
blower housing
corrosion
Both exhaust
*
USD 100 + 6
Var til stede ved
stacks cracked
timer
overlevering til Air
Stord, jf. afleve-
ringsrapport bilag B
("R/H-L/H exhaust
stack crack")
Port inboard gear *
USD 400 + 8
Var til stede ved
door hinge worn
timer
overlevering til Air
Stord, jf. afleve-


- 24 -

ringsrapport bilag B
("L/H landinggear
door slidt")
Loose rivets un-
Halv* Inkluderet
I

der belly, wings
oven- og neden-
and rest of fuse-
nævnte USD 400
lage
+ 8 yderligere
timer
(Skønnet andel af
reservedele USD
100 samt halvdel
af tidsforbrug:
4 timer)
Corrosion and
Halv* Inkluderet
i
Var formentlig til-
cracks on both
ovennævnte USD stede ved overleve-
engine cowlings
400 + 8 yderlige- ring til Air Stord, jf.
re timer
afleveringsrapport
(halvdel heraf:
bilag B (""R/H Na-
4 timer)
celle mindre cor-
rostion ved bagerste
wing overside")
Cowling door
* Inkluderet
i

hinge loose
ovennævnte USD
400 og inkluderet
i ovennævnte 8
timer
Several cracks in Halv*
USD 100 + 8
Ses ikke udbedret,
undercarriage
timer
jf. work order og
bay aerea
flight log bilag G
Wing de ice boots *
0 USD + 1 time

peeling
Master caution
*
"worst case"

test system US
GBP 2000 + 8
when checked
timer
with master
warning test
pressed
Windshield heat
* ?
+
2 timer

both sides check
Light for external *
USD 25 + 3

power does not
timer
come on when
GPU fitted
Battery charge
*
USD 1000 + 2
Ses ikke udbedret,
light does not
timer
jf. work order og
come on when
flight log bilag G
charging
Intercooling
Halv*
GBP 0 + 5 timer
Ses ikke udbedret jf.
metrixes are
work order og flight
damaged
log bilag G
Fuel indication
*
USD 0 + 6 timer
system US
Safety wireing on -
USD 0 + 0,5 time Ses ikke udbedret,
fire warning ­ to
jf. work order og
be reviewed
flight log bilag G
Condition levers
*
USD 0 + 4 timer
Ses ikke udbedret,
need rigging
jf. work order og
flight log bilag G
Magnetic com-
*
USD 500 + 2
Ses ikke udbedret,


- 25 -

pass got bubbles
timer
jf. work order og
­ replace
flight log bilag G
Leaking fuel
*
USD 50 + 8

drains
timer
Both flaps very
*
USD 0 + 1 time

loose
Rear NAV light
*
USD 30 + 0,5
Ses ikke udbedret,
lens cracked
time
jf. work order og
flight log bilag G
Ice damage on
Halv*
USD 300 + 2
Ses ikke udbedret,
RH radio com-
timer
jf. work order og
partment panel
flight log bilag G
door
Small cracks on
Halv* USD
0
+ 2 timer
Var til stede ved
engine air inlets

overleveringen til
­ both sides
(Halvdel heraf:
Air Stord, jf. afleve-
1 time)
ringsrapport bilag B
("L/H-R/H engine
intake crack")
Slight corrosion
*
Ikke estimeret
Ses ikke udbedret,
on elevator
jf. work order og
torque tube
flight log bilag G
Slight corrosion
Halv*
Ikke estimeret
Ses ikke udbedret,
under both wings
jf. workorder og
flight log bilag G
St.bd. wongroot
*
USD 75 + 2

rubber seal torn
timer
AVIONICS


Light out in RH
*
Ikke estimeret
Var til stede ved
RMI
overleveringen til
Air Stord, jf. afleve-
ringsrapporten bilag
B ("Ingen lys i R/H
RMI indicator") ­ Er
i øvrigt udbedret af
NAC (og ikke Scan
AV), jf. work or-
der/flight log bilag G


Estimerede reservedelsomkostninger ved udbedring af fejl/mangler kategoriseret
med */halv*, som ikke var til stede ved overleveringen til Air Stord og som rent
faktisk er dokumenteret udført (beløb markeret med fed skrift): I alt USD 2.700
(DKK 16.112,25 v. kurs 596,75)

Estimeret tidsforbrug til udbedring af fejl/mangler kategoriseret med */halv*,
som ikke var til stede ved overleveringen til Air Stord og som rent faktisk er do-
kumenteret udført (timer markeret med fed skrift): I alt 53 timer (á USD 56 pr.
time, jf. bilag 13) svarende til i alt USD 2.968 (DKK 17.711,50 ved kurs 596,75).
Dette giver en samlet udgift til materialer og arbejde på USD 5.668.

Samlet gøres det gældende at flyet ved tilbageleveringen den 31. januar 1994
ikke var behæftet med mangler som Air Alpha i henhold til lejeaftalen bærer an-


- 26 -

svaret for, subsidiært ikke var behæftet med mangler i det omfang det gøres
gældende af Active Air.

Sø- og Handelsrettens dom af 8. februar 2001 betyder at Active Air ikke er af-
skåret fra at gøre gældende at Air Alpha er ansvarlig for mangler, men afgørel-
sen indebærer ikke at Active Air er fritaget for at bevise manglernes eksistens på
tilbageleveringstidspunktet og for at bevise at de afholdte omkostninger var
nødvendige for at udbedre fejl og mangler som forelå på dette tidspunkt. Det må
også erindres at retten ikke fandt at det forhold at tilbageleveringsforretningen
ikke blev gennemført i overensstemmelse med aftalens pkt. 8.1, stk. 2, og heller
ikke i overensstemmelse med hvad der er sædvanligt eller god skik i sådanne
lejeforhold ikke kunne føre til ansvarsfrihed for Air Alpha, men retten betonede
at det måtte få en væsentlig bevismæssig betydning til skade for Active Air ved
vurderingen af spørgsmålet om de påberåbte manglers eksistens og ansvaret for
dem.

Ligeledes understregede retten at Active Air havde udvist passivitet med hensyn
til at inddrage Air Alpha i mangelsvurderingen ved i forbindelse med tilsendelsen
af faxen af 9. februar 1994 ikke klart at tilkendegive at man ville gøre disse
mangler gældende over for Air Alpha der har eget værksted. Active Air havde
efter rettens opfattelse også udvist en betydelig tilbageholdenhed med hensyn til
inddragelse af Air Alpha i udbedringsforanstaltningerne og med at gøre krav på
dækning af angivne udbedringsomkostninger gældende. Denne passivitet anta-
ges at måtte få en ikke uvæsentlig bevismæssig betydning til skade for Active
Air.

Hvis det antages at der var mangler ved tilbageleveringen, gøres det gældende
at Active Air ikke har godtgjort at manglerne ikke kunne være udbedret med
mindre omkostninger. Det anføres i denne forbindelse at udbedring kunne være
udført billigere af Air Alpha. Active Air har således ikke bevist eller blot sandsyn-
liggjort at de afholdte omkostninger var nødvendige for at udbedre. Det synes
tværtimod efter Niels Ole Thyssens forklaring at kunne lægges til grund at Nordic
Air foretog en generel gennemgang af fartøjet, herunder HSI, en gennemgang
hvis formål ikke var fejlfinding og udbedring med henblik på at konstatere fejl og
mangler som lejeren var ansvarlig for, men med at andet, Air Alpha uvedkom-
mende, formål.

Bevistvivl der følger af at tilbageleveringen skete på den måde som Active Air
valgte, må komme Active Air til skade. Det bestrides at Air Alpha i kraft af faxen
af 11. februar 1994 har godkendt at være ansvarlig for mangler, eller for at der


- 27 -

var mangler ved tilbageleveringen. Med brevet gav Aaskoven kommentarer til
den liste som Air Alpha modtog. Det var, som det er forklaret, for at hjælpe Iver
Jensen i den situation han havde bragt sig i, ikke en anerkendelse af mangler
som Air Alpha var ansvarlig for. Det har Sø- og Handelsretten også tiltrådt ved
dommen af 8. februar 2001 hvori det hedder at de kommentarer som Air Alpha
fremsatte til mangelslisten ikke kan ses som en anerkendelse af manglernes ek-
sistens eller ansvaret for dem, men må betragtes som tekniske kommentarer.

Den gennemgang der ligger til grund for listen, var som anført ikke en gennem-
gang i henhold til lejeaftalen. Gennemgangen blev foretaget ensidigt uden Air
Alphas medvirken en uge efter tilbageleveringen. Alene det forhold at der er gået
en uge fra tilbageleveringen, må komme Active Air til skade.

Som anført er en del af manglerne ikke udbedret eller godtgjort at være udbed-
ret. Andre arbejder er nok udført, men det er ikke godtgjort at de var nødvendi-
ge. Active Air har udvist betydelige forsømmelser med hensyn til påvisning af de
relevante mangler, dels ved den af Iver Jensen valgte fremgangsmåde ved tilba-
geleveringen, dels ved senere ikke at sikre sig bevis fx ved fremlæggelse af log-
bog for motorerne og ved at afstå fra at få afholdt det syn og skøn som parterne
omsider var blevet enige om.

Hvis der tilkendes Active Air et beløb, bør det ikke forrentes fra sagens anlæg
som påstået, men fra et senere tidspunkt. Active Air har udvist en så høj grad af
forsømmelse med at forfølge sine formentlige krav, at det vil være urimeligt i
forhold til Air Alpha at tillægge procesrente fra sagens anlæg.


Rettens afgørelse
Efter parternes aftale af 28. og 31. januar 1994 tilbageleverede Air Alphas kun-
de, Air Stord, flyet i Skive Lufthavn mandag den 31. januar 1994, og tilbageleve-
ringsforretningen mellem Active Air og Air Alpha i henhold til lejeaftalen pkt. 8.1
skulle foretages direkte mellem Active Air og Air Stord A/S.

Tilbageleveringsforretningen blev som anført i rettens dom af 8. februar 2001
ikke gennemført i overensstemmelse med aftalens pkt. 8.1, stk. 2 og heller ikke
i overensstemmelse med hvad der er sædvanligt eller god skik i sådanne lejefor-
hold. Dette må få en væsentlig bevismæssig betydning til skade for Active Air
ved vurderingen af spørgsmålet om de påberåbte manglers eksistens og ansva-
ret for dem. Som det videre hedder i dommen, udviste Active Air en vis passivi-
tet med hensyn til at inddrage Air Alpha i mangelsvurderingen ved i forbindelse


- 28 -

med tilsendelsen af faxen af 9. februar 1994 ikke klart at tilkendegive at man
ville gøre disse mangler gældende over for Air Alpha. Der blev også udvist en
betydelig tilbageholdenhed med hensyn til inddragelse af Air Alpha i udbedrings-
foranstaltningerne og med at gøre krav på dækning af angivne udbedringsom-
kostninger gældende. Denne passivitet må få en ikke uvæsentlig bevismæssig
betydning til skade for Active Air.

I dommen er videre fastslået at de kommentarer som Air Alpha fremsatte til
mangelslisten der blev sendt den 9. februar 1994, ikke kan ses som en anerken-
delse af manglernes eksistens eller ansvaret for dem, men må betragtes som
tekniske kommentarer.

Som sagen foreligger nu, har Active Air ikke ført tilstrækkeligt bevis for eksisten-
sen af mangler som kan gøres gældende over for Air Alpha. Der er herved også
lagt vægt på at Active Air er afstået fra at få afholdt et syn og skøn der havde til
formål at fastslå om der var sådanne mangler, og at Active Air ikke har fremlagt
logbog for motorerne som kunne bidrage til at løse tvivlsspørgsmål bl.a. om
nødvendigheden af at foretage en hot section inspection. Denne tvivl er ikke ble-
vet mindre ved den forklaring der er afgivet af Niels Ole Thyssen om Nordic Airs
praksis med hensyn til undersøgelse af fly ved deres tilbagekomst og om den
opgave som Nordic Air udførte vedrørende OY-PEB. Det er også tillagt betydning
at en række af de (mindre) arbejder der fremgår af den påberåbte mangelsliste,
ikke ses at være udført. Endelig har retten ved bevisvurderingen lagt vægt på at
udskiftede reservedele ikke er blevet opbevaret hvorved muligheden for at do-
kumentere baggrunden for udskiftninger er blevet væsentligt forringet.

Der er dog tilstrækkeligt grundlag for at antage at en række mangler (mangler
vedrørende "air frame") som Bent Aaskoven har karakteriseret som udtryk for
helt eller delvist manglende vedligeholdelse fra Air Stords side, og som anerken-
des at være udbedret, må bæres af Air Alpha. Disse mangler kan som anført af
sagsøgte opgøres til en samlet udgift på 5.668 USD.

Der er uanset den af Active Air udviste betydelige passivitet med hensyn til sa-
gen fremme under forberedelsen i retten, ikke tilstrækkeligt grundlag for at be-
stemme at beløbet skal forrentes fra et senere tidspunkt end sagens anlæg.

Bortset fra det anførte beløb frifindes Air Alpha.


Thi kendes for ret:


- 29 -


Inden 14 dage skal Air Alpha A/S til Active Air ved Iver Jensen betale modværdi-
en af 5.668 USD med procesrente fra sagens anlæg.

I øvrigt frifindes Air Alpha A/S.

I sagsomkostninger skal Active Air ved Iver Jensen til Air Alpha A/S inden sam-
me frist betale 45.000 kr.

Johannes Jacobsen Jens Feilberg Kai Frederiksen


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


kun-
de, Air Stord, flyet i Skive Lufthavn mandag den 31. januar 1994, og tilbageleve-
ringsforretningen mellem Active Air og Air Alpha i henhold til lejeaftalen pkt. 8.1
skulle foretages direkte mellem Active Air og Air Stord A/S.

Tilbageleveringsforretningen blev som anført i rettens dom af 8. februar 2001
ikke gennemført i overensstemmelse med aftalens pkt. 8.1, stk. 2 og heller ikke
i overensstemmelse med hvad der er sædvanligt eller god skik i sådanne lejefor-
hold. Dette må få en væsentlig bevismæssig betydning til skade for Active Air
ved vurderingen af spørgsmålet om de påberåbte manglers eksistens og ansva-
ret for dem. Som det videre hedder i dommen, udviste Active Air en vis passivi-
tet med hensyn til at inddrage Air Alpha i mangelsvurderingen ved i forbindelse


- 28 -

med tilsendelsen af faxen af 9. februar 1994 ikke klart at tilkendegive at man
ville gøre disse mangler gældende over for Air Alpha. Der blev også udvist en
betydelig tilbageholdenhed med hensyn til inddragelse af Air Alpha i udbedrings-
foranstaltningerne og med at gøre krav på dækning af angivne udbedringsom-
kostninger gældende. Denne passivitet må få en ikke uvæsentlig bevismæssig
betydning til skade for Active Air.

I dommen er videre fastslået at de kommentarer som Air Alpha fremsatte til
mangelslisten der blev sendt den 9. februar 1994, ikke kan ses som en anerken-
dels

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»