Lovvalg og forældelse

Resumé

Ikke grundlag for at udskille spørgsmål om lovvalg og forældelse til særskilt behandling.

Dom i sagen H-112-03

1) International Nutrition Co. Ltd. A/S
2) Dumex Ltd.
3) International Nutrition Co. Ltd.
mod
Arla Foods Ingredients amba

K E N D E L S E:

Afgørelsen vedrører spørgsmålet om udskillelse af lovvalgs- og forældelses-
spørgsmål til særskilt behandling, jf. retsplejelovens § 253, stk. 1.

Sagsøgte, Arla Foods Ingredients amba (AFI), har nedlagt påstand om, at sag-
søgerne, International Nutrition Co. Ltd. A/S, (Nutrition), Dumex Ltd. (Dumex)
og International Nutrition Co. Ltd. (Nutrition Kina) tilpligtes at anerkende, at
spørgsmålet om lovvalg i relation til Dumex´s og Nutrition Kinas krav samt
spørgsmålet om forældelse i relation til Dumex´s krav udskilles til særskilt be-
handling, jf. retsplejelovens § 253, stk. 1.

Sagsøgerne har nedlagt påstand om frifindelse.


- 2 -

Sagsfremstilling

Nutrition, Dumex og Nutrition Kina er registreret og domicileret i henholdsvis
Danmark, Thailand og Kina og er søsterselskaber i EAC(ØK)-koncernen.

Den 7. juli 1995 indgik AFI og Nutrition en produktionsaftale, hvorefter AFI skul-
le levere blandt andet mælkepulver til spædbørn og børn i Thailand.

Der er ikke fremlagt nogen kontrakt mellem AFI og Dumex eller AFI og Nutrition
Kina.

Mælkepulveret blev leveret af AFI til Nutrition i lufttætte poser. Nutrition solgte
mælkepulveret videre til Dumex, der solgte produktet til thailandske distributø-
rer. Hverken Nutrition eller Dumex foretog forarbejdning af produktet inden vi-
deresalget.

I foråret 2002 modtog Dumex en række klager fra thailandske forbrugere, der
havde konstateret sorte og grå partikler i mælkepulveret samt i visse tilfælde
diarré hos deres børn.

Årsagen til forureningen af mælkepulveret skyldtes en defekt på en posepakke-
maskine i AFIs produktion. En rustfri aksel var blevet slidt, hvorved mikropar-
tikler af stålet sammen med olie fra maskinens gearkasse var blevet blandet
med mælkepulveret.

Det samlede erstatningskrav udgør 72.500.000 kr. og vedrører udgifter til tilba-
gekaldelse af forurenet og ikke-forurenet mælkepulver, tabt dækningsbidrag for
3. og 4. kvartal 2002 for manglende salg af mælkeprodukter i Thailand, tabt
dækningsbidrag for 3. og 4. kvartal 2002 for manglende salg af andre Dumex-
produkter i Thailand som følge af skade på varemærket "Dumex" på grund af
offentlig omtale af det forurenede mælkepulver, der markedsførtes under an-
vendelse af navnet Dumex, tabt dækningsbidrag for 3. og 4. kvartal 2002 i Kina
og tabt dækningsbidrag for 2003 i Thailand samt udgifter til forøget markedsfø-
ring i Thailand i 2002 og 2003.

Det fremgår af stævningen sammenholdt med bilag 10 a, at 95 % af det samle-
de krav tilkommer Dumex.

Som ansvarsgrundlag for det tab, Nutrition og Dumex har lidt, har Nutrition på-
beråbt sig ansvar i kontrakt, ansvar udenfor kontrakt, produktansvar på grund-


- 3 -

lag af de i retspraksis opstillede ansvarsregler og på grundlag af ved lov gen-
nemførte produktansvarsregler.

AFI har erkendt, at der er køberetlige mangler ved det leverede mælkeprodukt,
men bestrider, at der er lidt noget tab i det danske selskab, og har gjort gæl-
dende, at forholdet til Dumex og Nutrition Kina alene skal bedømmes efter reg-
lerne om ansvar udenfor kontrakt.

Parternes argumenter

AFI har til støtte for påstanden om udskillelse gjort gældende, at en udskillelse
vil være procesbesparende. Den videre forberedelse af sagen kan begrænses
væsentligt, hvis der gives medhold i AFIs påstand om, at det er thailandsk ret,
der finder anvendelse på Dumex´s krav, og at kravet efter thailandsk ret er for-
ældet. Bedømmelsen af Dumex´s krav vil være meget ressourcekrævende, da
der er tale om et betydeligt materiale, som det vil kræve ekstern regnskabs-
mæssig assistance at gennemgå. AFI vil endvidere begære syn og skøn afholdt
med henblik på at få afdækket årsagssammenhængen mellem, hvad der skete
på det thailandske marked, og tabsopgørelsen. Dette arbejde vil være spildt,
hvis AFI senere skulle få medhold i, at kravet er forældet efter thailandsk ret.

Retten vil under alle omstændigheder skulle beskæftige sig med spørgsmålet om
lovvalg og forældelse, og det vil derfor ikke være spildt at udskille spørgsmålet
til særskilt behandling.

Det bestrides, at den omstændighed, at sagsøgeren påberåber sig forskellige
ansvarsgrundlag, taler imod at udskille spørgsmålet om lovvalg. Det bemærkes i
den forbindelse, at der ikke foreligger et kontraktforhold mellem AFI, Dumex og
Nutrition Kina. Der foreligger endvidere ikke produktansvarsskade, hverken efter
det i retspraksis skabte produktansvar, da der ikke er forvoldt skade på person
eller ting, og heller ikke på lovbestemt grundlag, da loven alene omfatter per-
son- og forbrugerskade. Produktansvar ikke er omfattet af købelovens § 43.
Kravet kan derfor alene støttes på erstatningsreglerne udenfor kontrakt.

Efter de danske internationalt privatretlige regler er det endvidere ikke afgøren-
de for vurderingen af lovvalget, hvilket ansvarsgrundlag der foreligger. Hvis der
er tale om et krav i kontrakt, så følger det af Rom-konventionens artikel 4, stk.
5, jf. stk. 2, at det er den individualiserende metode, der finder anvendelse. Det
samme er efter retspraksis tilfældet, hvis ansvarsgrundlaget er erstatning uden


- 4 -

for kontrakt eller produktansvar. Lovvalget skal derfor uanset ansvarsgrundlag
afgøres under anvendelse af den individualiserende metode.

Den omstændighed, at de tre sagsøgende selskaber tilhører samme selskabs-
gruppe, har ingen betydning for spørgsmålet, da der er tale om tre selvstændige
selskaber, der efter selskabsretten skal bedømmes hver for sig. Tabsopgørelsen
må forstås således, at langt hovedparten af kravet tilkommer Dumex. At krave-
ne efterfølgende måtte være overdraget til en anden juridisk person, spiller end-
videre ingen rolle, da denne juridiske person er subrogeret i kravet. Arten af de
økonomiske krav har endvidere ingen betydning for lovvalget.

Med hensyn til forældelsesindsigelsen gøres det gældende, at uanset om indsi-
gelsen betragtes som en processuel eller en materiel indsigelse, skal spørgsmå-
let afgøres efter det lands ret, hvorefter ansvarsgrundlaget skal vurderes. For så
vidt angår ansvar i kontrakt følger dette direkte af artikel 10 i Rom-konventio-
nen.

Retten vil uden problemer kunne tage stilling til lovvalgsregler, da det under alle
omstændigheder er den individualiserende metode, der finder anvendelse. Prø-
velsen af lovvalget for så vidt angår forældelse kan ligeledes ske uden, at man
går ind i en materiel prøvelse af spørgsmålet. Der er endvidere ingen praktiske
grunde i relation til formuleringen af AFIs påstande, der taler imod en udskillel-
se.

Nutrition, Dumex og Nutrition Kina har til støtte for påstanden om frifindelse
gjort gældende, at det langt fra er sikkert, at en udskillelse af spørgsmålet om
lovvalg og forældelse, vil være procesbesparende. Der er allerede afholdt et
retsmøde, og hvis der gives AFI medhold i påstanden, vil der være behov for
afholdelse af mindst to ekstra retsmøder. Det bestrides endvidere, at uenighe-
den om tabsopgørelsen vil kræve større bevisførelse, herunder afholdelse af syn
og skøn.

Selvom den individualiserende metode skal anvendes, er det ikke sikkert, at det
medfører samme resultat ved lovvalget. Der er tale om forskellige ansvarsgrund-
lag, der omfatter ansvar i kontrakt, ansvar uden for kontrakt, produktansvar på
grundlag af de i retspraksis opstillede ansvarsregler og på grundlag af de ved lov
gennemførte produktansvarsregler. Før retten kan træffe afgørelse om lovvalg,
skal der tages stilling til ansvarsgrundlaget, hvilket kun kan ske efter fuld bevis-
førelse.


- 5 -

Erstatningskravet vedrører økonomiske krav af forskellig karakter, herunder er-
statning for afholdelse af positive udgifter, tabt dækningsbidrag m.v. Der er
endvidere tale om 3 sagsøgere i samme koncern, som er overdraget til samme
juridiske person. Det er derfor tvivlsomt, hvilket selskab der kan gøre erstat-
ningskravet gældende, og det er derfor ikke klart, at det er Dumex, der har et
krav mod AFI.

Praktiske grunde taler endvidere imod at tillade en udskillelse. Hvis AFI får med-
hold i påstanden om udskillelse, skal AFI nedlægge mange alternative påstande
afhængigt af, hvilket eller hvilke ansvarsgrundlag retten efter en gennemgang af
sagens realitet finder anvendelige.

Rettens afgørelse af, hvilke forældelsesregler der finder anvendelse, kræver
endvidere en omfattende bevisførelse.

Rettens begrundelse og resultat

Nutrition, Dumex og Nutrition Kina har til støtte for erstatningspåstanden påbe-
råbt sig reglerne om ansvar i kontrakt, ansvar uden for kontrakt, produktansvar
på grundlag af de i retspraksis opstillede ansvarsregler og på grundlag af de ved
lov gennemførte produktansvarsregler. Da det ikke kan udelukkes, at afgørelsen
af lovvalg kan afhænge af retsgrundlaget for især Dumex's krav, og da udtalel-
sen om thailandsk ret alene vedrører forældelse af krav udenfor kontrakt, findes
det ikke procesbesparende at udskille spørgsmålet om lovvalg og forældelse til
særskilt forhandling, inden ansvarsgrundlaget er fastlagt, hvorfor

bestemmes:

Arla Foods Ingredients amba´s begæring om, at spørgsmålet om lovvalg i relati-
on til Dumex Ltd.´s og International Nutrition Co. Ltd.´s krav samt spørgsmålet
om forældelse i relation til Dumex Ltd.´s krav udskilles til særskilt behandling,
tages ikke til følge.


Mette Christensen


(Sign.) 

___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»