Lovligt navn på aktieselskab - Golf

Resumé

Københavns Golf Klub, der af Royal Scandinavia A/S havde fået tilladelse til at benytte betegnelsen "Royal Copenhagen Golf Club" som engelsksproget undertitel, var ikke til hinder for "Royal Copenhagen Golf Center A/S". Royal Scandinavia A/S der var indehaver af betegnelsen "Royal Copenhagen" var biintervenient. Royal Scandinavias rettigheder til "Royal Copenhagen" kunne ikke føre til at der blev givet Københavns Golf Klub medhold.

Dom  i sagen

V-14-03
Københavns Golf Klub
(Advokat Christian Levin Nielsen)
mod
Royal Copenhagen Golf Center A/S
(Advokat Thomas Mardahl Petersen)
biintervenient: Royal Scandinavia A/S
(Advokat Christian Levin Nielsen)
 

Indledning og påstande

Sagens spørgsmål er om Københavns Golf Klub kan forbyde Royal Copenhagen
Golf Center A/S (CVR-nr. 67198417) at benytte navnet Royal Copenhagen Golf


- 2 -

Center A/S samt binavnene Royal Copenhagen Golf Club A/S (Royal Copenhagen
Golf Center A/S), Royal Copenhagen Golf and Country Club A/S (Royal Copenha-
gen Golf Center A/S) og Royal Copenhagen Pay and Play A/S (Royal Copenhagen
Golf Center A/S).

Sagsøgeren, Københavns Golf Klub, har nedlagt følgende påstande:

Det forbydes sagsøgte at anvende navne, herunder domænenavne, hvori indgår ord-
sammensætninger bestående af ROYAL COPENHAGEN og/eller COPENHAGEN
GOLF i forbindelse med drift af golffaciliteter og golfarrangementer.

Sagsøgte tilpligtes at lade slette af registret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sel-
skabsnavne, hvori indgår ordsammensætningerne ROYAL COPENHAGEN og/eller
COPENHAGEN GOLF.

Sagsøgte, Royal Copenhagen Golf Center A/S, har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagens omstændigheder

Københavns Golf Klub blev etableret i 1898 og er Danmarks ældste golfklub. Den
har baner i Jægersborg Dyrehave.

Royal Copenhagen Golf Center A/S er et selskab der har til formål at udvikle og dri-
ve et golfcenter beliggende på et lejet areal på Vestamager. Poul Sundberg Holding
A/S er eneaktionær.

Af referat af bestyrelsesmøde af 16. juni 1999 i Københavns Golf Klub fremgår bl.a.:

"HF [Herbert Frederiksen] fortalte om sin samtale med Poul Sundberg,
Copenhagen Golf Center ­ Vallensbæk, Copenhagen Golf Hotel ­ Val-
lensbæk og Copenhagen Golf Club ­ Vallensbæk. Med hensyn til det
sidste navn har Vallensbæk Golf Klub ingen planer om at ændre klub-


- 3 -

bens navn. Af samme grund vil bestyrelsen ikke foretage sig noget før
dette eventuelt skulle komme på tale."

Golfbanerne i Vallensbæk ejes ikke af Royal Copenhagen Golf Center, men af Co-
penhagen Golf Center Vallensbæk A/S.

Royal Scandinavia A/S er indehaver af varemærkeregistrering VR 1987 3854 Royal
Copenhagen der er registreret i de fleste klasser, herunder klasse 28 (sportsartikler)
og klasse 41 (sportsarrangementer).

Den 17. november 2000 registrerede sagsøgte i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nav-
net Royal Copenhagen Golf Center A/S. Samtidig registreredes binavnene, jf. oven-
for. Den 24. november 2000 registreredes domænenavnet royalcopenhagengolfcen-
ter.dk.

Den 16. februar 2001 var der en artikel i dagbladet Børsen med omtale af sagsøgtes
påtænkte golfprojekt på Amager. Sagsøgte omtales dog som Royal Copenhagen Golf
Club og ikke som Royal Copenhagen Golf Center.

Ved brev af 26. februar 2001 rettede Københavns Golf Klub henvendelse til Hofmar-
skallatet i anledning af at man i kraft af artiklen i Børsen var blevet bekendt med at
der var planer om at etablere Royal Copenhagen Golf Club ved Bella Centret på
Amager. Hofmarskallatet forespurgtes på den baggrund om Københavns Golf Klub
kunne reservere betegnelsen Royal Copenhagen Golf Club. Det blev i samme forbin-
delse oplyst at man på klubbens generalforsamling i 1999 havde drøftet muligheden
for at anvende betegnelsen Royal Copenhagen Golf Club, men der blev ikke truffet
nogen beslutning herom da man ville spørge hoffet om det overhovedet kunne tilla-
des at benytte navnet.

Ved brev af 8. november 2001 rettede Københavns Golf Klub henvendelse til Royal
Scandinavia A/S. Det fremgår af Københavns Golf Klubs skrivelse at Hofmarskalla-
tet telefonisk havde besvaret brevet af 26. februar 2001 med at man ikke havde no-
gen indvendinger mod klubbens benyttelse af navnet Royal Copenhagen Golf Club,


- 4 -

men man rådede dog klubben til for en sikkerheds skyld at orientere Royal Copenha-
gen herom. Klubben anmodede herefter om Royal Scandinavia A/S' accept af benyt-
telse af navnet. Klubben oplyste at hensigten alene var at anvende betegnelsen "Roy-
al i forbindelse med den engelsksprogede undertitel til Københavns Golf Klub", og at
betegnelsen "kongelig" ikke ville blive brugt i det danske navn.

Den 6. december 2001 svarede Royal Scandinavia at man efter omstændighederne
var indforstået med at Københavns Golf Klub anvendte betegnelsen "royal" i forbin-
delse med den engelsksprogede undertitel til Københavns Golf Klub. Det meddeltes
samtidig at tilladelsen alene vedrørte anvendelse i relation til Københavns Golf
Klubs navn og ikke i videre kommercielt øjemed. Tilladelsen var ikke overdragelig.

I Københavns Golf Klubs medlemsblad Eremitagen hedder det i udgaven for maj
2002 bl.a.:

"Royal Copenhagen Golf Club ­ navnet er nu sikret Københavns Golf
Klub, og selv om det i første omgang kun var tanken, at klubbens brev-
papir skulle have glæde af det, så luftede formanden, Mari Anne Woll, på
generalforsamlingen muligheden for, at navnet giver inspiration til en
stor begivenhed i Københavns Golf Klub: En international turnering,
Royal Copenhagen Golf Club International, der bringer minder frem om
den traditionsrige 72-hullers Copenhagen Cup, der måtte vige pladsen for
Faxe Touren."

I et brev af 21. maj 2002 fra Royal Copenhagen Golf Centers advokat til København
Golf Klub hedder det bl.a.:

"Vedr.: Navnet "Royal Copenhagen Golf Club".

Som advokat for Royal Copenhagen Golf Center A/S kan jeg oplyse, at
min klient har erfaret, at det er oplyst i klubbladet, at klubben har til hen-
sigt at benytte navnet "Royal Copenhagen Golf Club".

Jeg skal herved informere Dem om, at min klient har registreret navnet
"Royal Copenhagen Golf Club" som binavn i Erhvervs- og Selskabssty-
relsen. Min klient har lejet et større areal på Kalvebod Fælled, hvor det er
planen, at der opføres en mesterskabsbane med tilhørende faciliteter.
Golfklubben vil benytte det af min klient registrerede navn "Royal Co-


- 5 -

penhagen Golf Club". Jeg vedlægger til Deres orientering kopi af sam-
menskrevet resumé fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

På baggrund af ovenstående skal jeg opfordre klubben til at bekræfte, at
klubben ikke agter at anvende det af min klient registrerede navn, idet en
sådan brug strider mod min klients rettigheder.

Det fremgår af klubbladet, at klubben allerede anvender navnet på klub-
bens brevpapir, hvilken brug straks bør ophøre."

I et brev af 27. juni 2002 fra Københavns Golf Klubs advokat til Royal Copenhagen
Golf Centers advokat hedder det bl.a.:

"...
Efter at have gjort mig bekendt med navne- og mærkerettighederne i be-
tegnelsen ROYAL COPENHAGEN og KØBENHAVNS GOLF KLUB,
respektive COPENHAGEN GOLF CLUB er jeg noget forbavset over
Deres opfordring til, at KØBENHAVNS GOLF KLUB vil afstå fra at
benytte betegnelsen ROYAL COPENHAGEN GOLF CLUB.

For det første har Deres klienter ikke ret til at anvende betegnelsen CO-
PENHAGEN GOLF CLUB eller COPENHAGEN GOLF AND COUN-
TRY CLUB A/S, da dette er ord- og mærkedominanten i mine klienters
velkendte og gennem over 100 år anvendte navn, hvis eksistens givet og-
så er kendt af direktion og bestyrelse i ROYAL COPENHAGEN GOLF
CENTER A/S.

Dernæst er der endvidere tale om en overtrædelse af den tilladelse, som
vore klienter har fra ROYAL SCANDINAVIA A/S. Brugspligten for
denne varemærkeregistrering er netop opfyldt gennem denne tilladelse.

På denne baggrund skal jeg på det bestemteste opfordre Dem til snarest
at lade de 3 nævnte selskabsnavne udslette af selskabsregistret under Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen, og bekræfte overfor mit kontor, at beteg-
nelserne ROYAL COPENHAGEN GOLF CENTER heller ikke vil blive
anvendt på anden måde, eksempelvis som mærke. "

I et brev af 20. august 2002 fra Royal Copenhagen A/S til Royal Copenhagen Golf
Center hedder det:


- 6 -

"Vi har erfaret, at De har etableret et selskab og en golfbane på Amager
under navnet Royal Copenhagen Golf Center A/S med diverse binavne
indeholdende ordene "Royal Copenhagen".

Som det formentlig er Dem bekendt, har vi gennem mange år haft regi-
streret og brugt aktieselskabsnavnet Royal Copenhagen, som vi tillige har
registreret og anvender som varemærke i Danmark såvel som i udlandet.

På denne baggrund er Deres selskab uberettiget til anvende og have regi-
streret selskabsnavnet Royal Copenhagen Golf Center A/S med binav-
nene, hvori indgår Royal Copenhagen.

Vi skal derfor anmode Dem om straks at tage skridt til at ændre Deres
selskabsnavne samt at ophøre med på anden vis at anvende ordene "Roy-
al Copenhagen" i kommercielt øjemed."

Royal Scandinavia A/S er kort forinden domsforhandlingen indtrådt som biinterveni-
ent til støtte for Københavns Golf Klub.

Forklaringer

Steen Christian Pedersen har forklaret at han har været sekretær i Københavns Golf
Klub siden sommeren 2001. Klubben blev etableret i 1898 og har ligget i Dyrehaven
ved Eremitagen i mange år. Klubben har altid heddet Københavns Golf Klub, i be-
gyndelsen dog Kjøbenhavns Golf Klub. Klubben er internationalt præget, og i inter-
nationale sammenhænge benyttes også betegnelsen Copenhagen Golf Club og senere
Royal Copenhagen Golf Club. I marts 1995 blev kronprins Frederik æresmedlem.
Han spiller jævnligt i klubben, og man har registreret hans handicap. På grund af
kronprinsens medlemskab ville man gerne benytte betegnelsen royal, og man søgte
tilladelse hertil fra Hofmarskallatet og Royal Scandinavia A/S.

Mange af klubbens medlemmer var opmærksomme på presseskriverierne om Royal
Copenhagen Golf Center.

Der har været flere eksempler på udenlandske turister der har forvekslet Copenhagen
Golf Center i Vallensbæk med Københavns Golf Klub. De har fået udstedt vouchers
og er kommet med taxa til Københavns Golf Klub.


- 7 -


Det kan godt passe at man ikke benytter betegnelsen Royal Copenhagen Golf Club
på den engelsksprogede version af klubbens hjemmeside. Den engelske version end-
nu ikke er færdigredigeret.

Klubben søger ikke nye medlemmer, og ventelisten er lukket for tilgang. Der er re-
striktioner for green fee gæster.

Mari Anne Woll har forklaret at hun er formand for Københavns Golf Klub. Om-
kring 1999 læste hun i en artikel i dagbladet Børsen om sagsøgte, og hun syntes at
det var meget tæt på med navnet. Københavns Golf Klub rettede henvendelse til
Dansk Golf Union ­ DGU. DGU mente ikke at det var deres bord, men man fik dog
sekretær i DGU, Morten Frederiksen, til at tage kontakt til Poul Sundberg. Det kom
der ikke kom noget ud af.

Problemet er navnene på anlægget i Vallensbæk og på det endnu ikke etablerede an-
læg på Amager. Københavns Golf Klub tog på et tidspunkt kontakt til Vallensbæk
Golf Klub som svarede at man ikke havde planer om at ændre navn.

Man har ikke noget imod golffaciliter med navnene Copenhagen Pay and Play og
Copenhagen Indoor Pay and Play da disse navne ikke er forvekslelige med Køben-
havns Golf Klub. Det er ikke sådan at man generelt er imod at andre benytter beteg-
nelsen Copenhagen inden for golf, men sagsøgtes navn for en "klub" med tilhørende
baner er for tæt på.

Betegnelsen Royal Copenhagen Golf Club har været benyttet siden klubbens 100 års
jubilæum i 1998. I Storbritannien kan en klub der er 100 år gammel, og som har til-
knytning til kongehuset, få lov at benytte betegnelsen royal. Der er et broderskab
mellem "royal"-klubber, og dette broderskab ville man gerne være en del af.

Klubben opfylder internationale standarder, og man har afholdt flere internationale
arrangementer. Klubben har et godt internationalt ry. Et engelsksproget golfmagasin


- 8 -

kårer de 100 bedste klubber i Europa, og her er Københavns Golf Klub blevet kåret
som nr. 95.

Hun er bekendt med at der har været turister der har forvekslet Copenhagen Golf
Center (i Vallensbæk) med Københavns Golf Klub, men det er dog ikke noget klub-
ben lider under.

På klubbens generalforsamling har man brugt navnet Royal Copenhagen i taler osv.,
men man har ikke benyttet denne betegnelse udadtil. Man vil dog benytte det i for-
bindelse med en kommende turnering, en international 72-hullers turnering som
klubben har arbejdet på i flere år. Det er ikke en turnering klubben kommer til at tje-
ne penge på.

Herbert Christian Frederiksen har forklaret at han er tidligere næstformand og besty-
relsesmedlem i DGU. Det er alene klubber og ikke baneejere, der kan være medlem
af DGU. Fra 1994-2001 var han sekretær i Københavns Golf Klub. På et tidspunkt
gik der rygter om at Vallensbæk Golf Klub havde planer om at benytte betegnelsen
Royal Copenhagen. Dette viste sig at være forkert. Vallensbæk Golf Klub ønskede
ikke at skifte navn.

Der har været forvekslinger mellem anlægget i Vallensbæk og Københavns Golf
Klub, og det viste sig at blive generende. I international forstand er der kun en Royal
Copenhagen Golf Club, nemlig København Golf Klub, og klubben omtales som så-
dan i international sammenhæng.

Man skilter i øvrigt ikke med at man er "royal". Klubbens medlemmer ønsker ikke at
klubben bliver kaldt Kongelig Københavns Golf Klub eller lignende.

Københavns Golf Klubs tidligere formand, Terkel Lund-Nielsen, har haft kontakt
med Poul Sundberg og advaret denne mod brug af navnet Royal Copenhagen Golf
Center. Endvidere har vidnet via generalsekretær i DGU, Peter Holmen, haft kontakt
til Poul Sundberg vedrørende navnet, men dette hjalp ikke.


- 9 -

Poul Sundberg har forklaret at han igennem et selskab ejer bl.a. Copenhagen Golf
Center i Vallensbæk som drives af 2 tidligere golftrænere.

Han er i gang med et projekt med at anlægge et større golfanlæg på Vestamager der
skal hedde Royal Copenhagen Golf Center. Området lejes af staten. Forhandlingerne
om leje og etablering af golffaciliteter påbegyndtes i 1999, og aftalen blev indgået i
2000. Området er på 220 tdr. land, og der skal være både en 9-hullers og en 18-hul-
lers bane, driving range og et stort klubhus hvor DGU muligvis skal have kontor. Det
er meningen at der skal afholdes internationale turneringer på den kommende 18-
hullers bane hvilket han ifølge lejeaftalen har forpligtet sig til. Selve etableringen af
banerne kan formentlig påbegyndes i foråret 2004. Området er et gammelt skydeter-
ræn, og de sidste 2 år har man været i gang med at rydde området for brugt ammuni-
tion mv. Projektet er budgetteret til at koste 100 mio. kr. ­ bl.a. skal der anlægges 5
søer. Området ligger i Københavns kommune, og når projektet er færdigt, vil det
være den eneste golfbane i Københavns kommune.

Han har i mange år kendt til eksistensen af Københavns Golf Klub, men han har al-
drig hørt at klubben brugte navnet Royal Copenhagen Golf Club.

Han spillede en gang golf med Terkel Lund-Nielsen ved Barsebäck, og i den forbin-
delse aftalte de at drøfte navneproblematikken over en frokost. De var herefter begge
to på ferie, og det næste der skete var at han fik et brev fra Københavns Golf Klubs
advokat. Frokostmødet blev herefter ikke til noget.

Han har aldrig overvejet om der kunne ske forvekslinger. Det kræver ikke tilladelse
at benytte betegnelsen royal. Det er der eksempelvis mange firmaer der gør.

Carsten Lauridsen har forklaret at han er cand. jur. og direktionssekretær i Royal
Scandinavia A/S, som bl.a. ejer Royal Copenhagen A/S. Royal Copenhagen har dre-
vet virksomhed med porcelænsfremstilling siden 1775 og er Danmarks ældste vare-
mærke.


- 10 -

I 2001 gav man Københavns Golf Klub tilladelse til at benytte Royal Copenhagen,
dels fordi man havde tillid til at navnet ville blive brugt på en ordentlig måde, dels
fordi man ikke selv opfyldte kravet til brugspligt til mærket i relation til sport.

På et tidspunkt fik de en henvendelse fra sagsøgte som allerede havde registreret sit
navn som selskabsnavn. Forespørgslen gik på om sagsøgte kunne bruge navnet Roy-
al Copenhagen. Royal Scandinavia blev noget fortørnede og svarede at det kunne
man ikke acceptere, og i øvrigt havde man allerede givet Københavns Golf Klub til-
ladelse til at bruge navnet. Efter skrivelsen af 20. august 2002 fra Royal Scandinavia
har der ikke været yderligere korrespondance parterne imellem, men man var be-
kendt med at Københavns Golf Klub anlagde sag mod Royal Copenhagen Golf Cen-
ter A/S.

Parternes procedure

Københavns Golf Klub har gjort gældende at man i over 100 år har anvendt dette
navn. Royal har man anvendt efter 100 års jubilæet i 1998 på tilsvarende måde som
klubber i England, Holland og Belgien der er over 100 år gamle og har kongelig be-
vågenhed, ofte gør.

På klubbens brevpapir kan man se at man markedsfører sig som såvel Københavns
Golf Klub som Royal Copenhagen Golf Club. Betegnelser på dansk omfatter såvel
de øvrige nordiske sprog som hovedsprogene hvorfor Copenhagen Golf Club er for-
veksleligt med Københavns Golf Klub på samme måde som f.eks. Københavns Luft-
havn er forveksleligt med Copenhagen Airport. Ordene Copenhagen Golf indgår i og
er dominerende i sagsøgtes hovednavn, Royal Copenhagen Golf Center, og to af bi-
navnene, Royal Copenhagen Golf Club og Royal Copenhagen Golf and Country
Club, hvorfor de må udslettes af aktieselskabsregistret. De øvrige ord i disse tre nav-
ne, nemlig royal, club, center og country club siger ikke noget og er dermed ikke
dominerende. At ordene Copenhagen Golf indgår i navnene, giver således anledning
til forveksling.


- 11 -

Royal Copenhagen Golf Center har tilegnet sig Københavns Golf Klubs navn, vare-
mærke og forretningskendetegn. Da Københavns Golf Klub har benyttet sit navn i
over 100 år, har man varemærkeretlig prioritet forud for Royal Copenhagen Golf
Center som alene kan have prioritet fra registreringen i aktieselskabsregistret den 17.
november 2000.

Royal Copenhagen Golf Center har været i ond tro da man tog sit navn idet man ud-
mærket kendte til Københavns Golf Klubs navn og virke.

Københavns Golf Klub har ikke udvist passivitet. Man tog kontakt til Vallensbæk
Golf Klub da der var rygter om at denne klub ville tage det i sagen omhandlede navn,
men man fik disse rygter afkræftet. Efter en artikel i dagbladet Børsen i februar 2001
tog Terkel Lund-Nielsen kontakt til Poul Sundberg, og siden har der været kontakt
mellem parternes advokater.

Mange ­ også personer der ikke beskæftiger sig med golf ­ kender Københavns Golf
Klub i Dyrehaven. Selv om betegnelsen København/Copenhagen ikke kan forbehol-
des en enkelt, er der her tale om en unik sammensætning (Københavns Golf Klub) og
mange års brug hvorfor navnet har særpræg. Man må se på navnet i sin helhed og
ikke splitte det op i enkelte led. Der er en goodwill knyttet til Københavns Golf Klub,
og denne goodwill skal beskyttes.

For så vidt angår ordene Royal Copenhagen indgår disse i såvel sagsøgtes hovednavn
som i de tre binavne. Royal Scandinavia er indehaver af varemærket Royal Copenha-
gen, der er landets ældste varemærke, som i 1987 blev registreret i næsten alle klas-
ser. Det er et af landets mest kendte og værdifulde varemærker. Brugspligten opfyl-
des for så vidt angår golf ved at Royal Scandinavia har givet Københavns Golf Klub
retten til at benytte navnet. Der er så vidt vides ikke anlagt udslettelsessøgsmål, og
registreringen i klasse 41 for golf er på gyldig vis overdraget til Københavns Golf
Klub.

Efter aktieselskabslovens § 153 må man ikke optage en andens varemærke eller fir-
manavn i sit aktieselskabsnavn. Royal Copenhagen Golf Center overtræder denne


- 12 -

bestemmelse ved at optage hele varemærket Royal Copenhagen i sit navn og bi-
navne. Royal Scandinavia har ikke givet Royal Copenhagen Golf Center ret til at
benytte varemærket i sit navn.

For erhvervsdrivende forudsætter det tilladelse fra Hofmarskallatet at benytte beteg-
nelsen royal. At Royal Copenhagens Golf Centers navn overhovedet er blevet regi-
streret i aktieselskabsregistret uden forevisning af tilladelse fra Hofmarskallatet, må
bero på en fejl hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Københavns Golf Klub har er-
hvervet sin ret til at benytte betegnelsen royal fra Royal Scandinavia som afleder sin
ret fra kongehuset.

Københavns Golf Klub har ikke været i ond tro ved henvendelsen til Hofmarskalla-
tet. Allerede ved 100 års jubilæet stilede man mod at benytte betegnelsen "royal".

Royal Copenhagen Golf Center har gjort gældende at man fik registret sit navn den
17. november 2000. Navnet er også registret som domænenavn. Siden år 2000 har
det været kendt hos DGU og i golfkredse i det hele taget at der var planer om at etab-
lere anlægget på Amager. I februar 2001 blev projektet omtalt i Børsen. Først den 26.
februar 2001 ­ efter omtalen af projektet i Børsen ­ rettede Københavns Golf Klub
henvendelse til Hofmarskallatet som ingen indvendinger havde imod betegnelsen.
Københavns Golf Klub rettede ikke henvendelse til Royal Copenhagen Golf Center
efter artiklen i Børsen. Det er muligt at man rettede henvendelse til DGU, men det er
noget andet. Det er Royal Copenhagen Golf Center der rettede henvendelse til Kø-
benhavns Golf Klub lige efter at man gennem klubbens medlemsblad for maj 2002
erfarede at klubben angivelig havde sikret sig navnet Royal Copenhagen Golf Club
hvilket strider mod Royal Copenhagen Golf Centers binavn. Københavns Golf Klub
har således fortabt eventuelle rettigheder ved passivitet.

De i sagen fremlagte breve af 26. februar 2001 og 8. november 2001 fra Københavns
Golf Klub til henholdsvis Hofmarskallatet og Royal Scandinavia anfører ikke Royal
Copenhagen Golf Club på brevpapiret. Det må herefter og ud fra oplysningerne i
medlemsbladet for maj 2002 lægges til grund at Københavns Golf Klub tidligst i
foråret 2002 har taget navnet Royal Copenhagen Golf Club i brug. Eventuelle tidli-


- 13 -

gere drøftelser i bestyrelsen og lignende interne overvejelser har ingen betydning i
denne henseende. Det må således lægges til grund at Royal Copenhagen Golf Center
var først i tid med benyttelse af navnet.

Københavns Golf Klub har været i ond tro idet henvendelsen til Hofmarskallatet
fandt sted efter offentliggørelsen af Royal Copenhagens Golf Centers navn og planer.
Henvendelsen til Hofmarskallatet skete i den hensigt at reservere den omhandlede
betegnelse, og man har på den måde på illoyal vis forsøgt at komme inden om.

København/Copenhagen er en stedbetegnelse som frit kan benyttes. Det kommende
anlæg bliver eneste bane i Københavns kommune. Derfor skal København med i
navnet. Københavns Golf Klubs baner ligger i Lyngby-Tårbæk kommune, og en
golfklub i Lyngby-Tårbæk kan ikke hindre en golfklub i København i at bruge be-
tegnelsen København. Golf er den sportsgren begge parter agerer inden for, og alle
golfanlæg benytter betegnelsen golf. Allerede derfor kan Københavns Golf Klubs
påstande ikke tages til følge. Royal er en almindelig betegnelse, og der er ingen reg-
ler for hvornår det kan benyttes. Det er således en fri betegnelse som er ganske an-
vendt.

Royal Copenhagen Golf Club er et navn uden særpræg hvorfor det ikke nyder be-
skyttelse. Københavns Golf Klub har formentlig heller ikke foretaget sig noget i re-
lation til andre, der bruger betegnelsen Copenhagen eller Golf. Københavns Golf
Klub har således ikke protesteret mod navnet Copenhagen Golf Club i Vallensbæk.

Københavns Golf Klub har ingen kommerciel begrundelse for at nægte Royal Co-
penhagen Golf Center at anvende sit navn. Københavns Golf Klub er en lukket klub
med lukket venteliste, endog med restriktioner for green fee gæster.

Royal Scandinavia agerer inden for markedet med porcelæn. Man har helgarderet sig
ved at registrere navnet Royal Copenhagen inden for næsten alle klasser, men navnet
er ikke taget i brug inden for klasse 41. Da man ikke opfyldte brugspligten, gav man
Københavns Golf Klub tilladelse til at benytte navnet. Denne tilladelse må indebære
at Royal Scandinavia accepterer at det ikke skader dem at navnet Royal Copenhagen


- 14 -

benyttes inden for golf. Royal Scandinavia har ligesom andre ikke eneret til navnet
Copenhagen. Royal Scandinavia har ikke lagt sag an mod Royal Copenhagen Golf
Center inden 6 måneder efter offentliggørelsen af registreringen af Royal Copenha-
gen Golf Centers navn således som det foreskrives i aktieselskabslovens § 159 b.

Royal Copenhagen Golf Center kan herefter ikke afskæres fra at benytte navn eller
binavne ud fra principperne i varemærkelovens § 5, nr. 1 og 2.

Rettens begrundelse og resultat

Københavns Golf Klub er eneberettiget til at benytte denne betegnelse eller en over-
sættelse heraf til engelsk (Copenhagen Golf Club). Betegnelsen indeholder sprogets
almindelige angivelser af klubbens beliggenhed, aktivitet og organisationsform.
Klubben kan derfor kun være beskyttet mod andres anvendelse af identiske eller næ-
sten identiske betegnelser. Royal Copenhagen Golf Center A/S ' navn adskiller sig
fra Copenhagen Golf Club ved det foranstående navneelement Royal og ved den ef-
terstående betegnelse Center A/S der peger på driftsformen. Anvendelse af Royal
Copenhagen Golf Center A/S´ navn er derfor ikke i strid med aktieselskabslovens §
153, stk. 2. Det samme gælder selskabets binavne der alene må benyttes med tilføjel-
se af hovednavnet i parentes.

Der er ikke oplyst omstændigheder der kan føre til at tillægge Københavns Golf
Klubs navn en videre beskyttelse end angivet ovenfor efter varemærkeloven eller
markedsføringsloven.

Endelig har Københavns Golf Klub ikke dokumenteret at navnet Royal Copenhagen
Golf Club har været benyttet således at denne betegnelse må anses for taget i brug på
en måde der kan få varemærkeretlig eller markedsføringsretlig betydning.

Royal Scandinavia A/S har som indehaver af varemærket Royal Copenhagen givet
tilladelse til at Københavns Golf Klub benytter betegnelsen Royal Copenhagen som
en del af klubnavnet. Royal Scandinavia A/S har som biintervenient udtalt sig til for-
del for Københavns Golf Klubs synspunkter i sagen. Royal Scandinavia A/S har ikke


- 15 -

nedlagt påstand under sagen og har ikke bemyndiget Københavns Golf Klub til at
indtale selskabets eventuelle krav mod Royal Copenhagen Golf Center. Royal Scan-
dinavia A/S' rettigheder til Royal Copenhagen kan derfor ikke føre til at Københavns
Golf Klubs krav over for Royal Copenhagen Golf Center tages til følge.

Som følge heraf frifindes Royal Copenhagen Golf Center A/S.

Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Royal Copenhagen Golf Center A/S, frifindes.

Sagsøgeren, Københavns Golf Klub, betaler inden 14 dage 13.200 kr. i sagsomkost-
ninger til Royal Copenhagen Golf Center A/S.


Jens Feilberg

Bent Kierkegaard Uffe Thustrup(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


tion til andre, der bruger betegnelsen Copenhagen eller Golf. Københavns Golf
Klub har således ikke protesteret mod navnet Copenhagen Golf Club i Vallensbæk.

Københavns Golf Klub har ingen kommerciel begrundelse for at nægte Royal Co-
penhagen Golf Center at anvende sit navn. Københavns Golf Klub er en lukket klub
med lukket venteliste, endog med restriktioner for green fee gæster.

Royal Scandinavia agerer inden for markedet med porcelæn. Man har helgarderet sig
ved at registrere navnet Royal Copenhagen inden for næsten alle klasser, men navnet
er ikke taget i brug inden for klasse 41. Da man ikke opfyldte brugspligten, gav man
Københavns Golf Klub tilladelse til at benytte navnet. Denne tilladelse må indebære
at Royal Scandinavia accepterer at det ikke skader dem at navnet Royal Copenhagen


- 14 -

benyttes inden for golf. Royal Scandinavia har ligesom andre ikke eneret til navnet
Copenhagen. Royal Scandinavia har ikke lagt sag an mod Royal Copenhagen Golf
Center inden 6 måneder efter offentliggørelsen af registreringen af Royal Copenha-
gen Golf Centers navn således som det foreskrives i aktieselskabslovens § 159 b.

Royal Copenhagen Golf Center kan herefter ikke afskæres fra at benytte navn eller
binavne ud fra principperne i varemærkelovens § 5, nr. 1 og 2.

Rettens begrundelse og resultat

Københavns Golf Klub er eneberettiget til at benytte denne betegnelse eller en over-
sættelse heraf til engelsk (Copenhagen Golf Club). Betegnelsen indeholder sprogets
almindelige angivelser af klubbens beliggenhed, aktivitet og organisationsform.
Klubben kan derfor kun være beskyttet mod andres anvendelse af identiske eller næ-
sten identiske betegnelser. Royal Copenhagen Golf Center A/S ' navn adskiller sig
fra Copenhagen Golf Club ved det foranstående navneelement Royal og ved den ef-
terstående betegnelse Center A/S der peger på driftsformen. Anvendelse af Royal
Copenhagen Golf Center A/S´ navn er derfor ikke i strid med aktieselskabslovens §
153, stk. 2. Det samme gælder selskabets binavne der alene må benyttes med tilføjel-
se af hovednavnet i parentes.

Der er ikke oplyst omstændigheder der kan føre til at tillægge Københavns Golf
Klubs navn en videre beskyttelse end angivet ovenfor efter varemærkeloven eller
markedsføringsloven.

Endelig har Københavns Golf Klub ikke dokumenteret at navnet Royal Copenhagen
Golf Club har været benyttet således at denne betegnelse må anses for taget i brug på
en måde der kan få varemærkeretlig eller markedsføringsretlig betydning.

Royal Scandinavia A/S har som indehaver af varemærket Royal Copenhagen givet
tilladelse til at Københavns Golf Klub benytter betegnelsen Royal Copenhagen som
en del af klubnavnet. Royal Scandinavia A/S har som biintervenient udtalt sig til for-
del for Københavns Golf Klubs synspunkter i sagen. Royal Scandinavia A/S har ikke


- 15 -

nedlagt påstand under sagen og har ikke bemyndiget Københavns Golf Klub til at
indtale selskabe

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»