Louis Poulsen - opnåelse af varemærke

Resumé

Selskabet Louis Poulsen Lighting A/S havde gennem ibrugtagning og indarbejdelse opnået varemærkeret til navnet "OSLO" for belysningsarmaturer. 

Dom i sagen Sag: V 14/02 


Louis Poulsen Lighting A/S
(advokat Kjeld Fruensgaard)

mod

Massive Belysning A/S
(advokat Ole Thiel)


Under denne sag skal der tages stilling til, om Louis Poulsen Lighting A/S (i det følgende: Louis Poulsen) har en varemærkeret til navnet OSLO for belysningsarmaturer, og om Massive Belysning A/S (i det følgende Massive) ved at anvende navnet Oslo for belysningsarmaturer til udendørs brug har krænket denne.

Louis Poulsen


Arkitekt Kurt Nørregaard udviklede i 1990 som specialvare en pendel og en væglampe for Louis
Poulsen til brug for Gjensidige Forsikrings nye bygning i Oslo. Lamperne blev videreudviklet til to
standardarmaturer, og pendlen blev afbildet og beskrevet i Louis Poulsens katalog for 1991.
Louis Poulsens månedsblad bragte i marts 1992 en artikel om "OSLO pendel og væglampe",
hvoraf det fremgik, at der var tale om to nye uplight armaturer med kompaktlysrør, som var udvik-
let til kontorer med dataskærme. I artiklen omtales lamperne også som "OSLO lamperne".
Den 13. april 1992 anmeldte Louis Poulsen OSLO uplight pendel og OSLO væglampe til re-
gistrering hos Foreningen af Fabrikanter og Importører af elektriske Belysningsarmaturer (FABA).
Louis Poulsen har efterfølgende udvidet sit sortiment af OSLO-lamper. I Louis Poulsens pris-
liste for 1996 fandtes således tillige en OSLO gulvlampe. I dag har Louis Poulsen hos FABA regi-


- 2 -

streret bl.a. følgende produktnavne: OSLO (P), OSLO gulvlampe, OSLO pendel, OSLO rund,
OSLO væglampe og OSLO micro.

Massive og dens anvendelse af navnet Oslo

I 2001 påbegyndte Massive salg af en lampeserie til udendørs brug under navnet Oslo. Lampeserien
blev optaget i Massives katalog for år 2002.
Massives udendørslamper er generelt navngivet med by- og stednavne, og der er mellem par-
terne enighed om, at det er sædvanligt inden for branchen at benytte sådanne navne til belysnings-
armaturer både til indendørs og udendørs brug.
Louis Poulsen påtalte i 2001 Massives brug af Oslo, men Massive afviste at ophøre med bru-
gen heraf.

Forklaringer

Produktchef hos Louis Poulsen Finn Eeg Petersen har forklaret bl.a., at Louis Poulsen siden 1991
løbende har solgt OSLO-lamperne som standardvare. Louis Poulsen er medlem af FABA, som er
den største danske brancheorganisation for producenter og importører af belysningsarmaturer, og
som fører en liste over produktnavne, der er tilgængelig på FABA's hjemmeside. Herved kan alle
interesserede se, om et navn benyttes for et belysningsarmatur, hvorved navnekonflikter kan und-
gås. Det er almindeligt, at medlemmerne af FABA lader deres produktnavne registrere. Når et navn
én gang er registreret, er det ikke muligt for andre efterfølgende at få det samme navn registreret
hos FABA. Der sker dog i enkelte tilfælde procedurefejl hos FABA. Således er navnet Albertslund
blevet registreret både for Louis Poulsen og Light Studio by Horn.
Louis Poulsen har hos FABA fået registreret bl.a. produktnavnet OSLO (P), hvor (P) betyder,
at navnet OSLO er passivt, d.v.s. midlertidigt ikke er i brug. Det er normal praksis hos Louis Poul-
sen, at hovednavnet for et produkt, i dette tilfælde OSLO, anmeldes til registrering samtidig med
anmeldelse af de første produkter.
I FABA's registrering skelnes ikke mellem armaturer til indendørs og udendørs brug.
OSLO er en produktfamilie, d.v.s. at den består af forskellige typer armaturer med grundlæg-
gende samme design. Det er sædvanligt, at en produktfamilie udvides efterhånden. Louis Poulsen
har flere produktfamilier, som omfatter både inden- og udendørslamper, herunder Nyhavn, Alberts-
lund og Toldbod.
Louis Poulsen foretager markedsføring af sine armaturer, herunder OSLO, ved udsendelse af
brochurer, pressemeddelelser, annoncering i fagskrifter og aviser samt ved udgivelse af sit måneds-


- 3 -

blad, som sendes til 4.000-6.000 personer, navnlig arkitekter, ingeniører og elinstallatører. OSLO
sælges i dag ofte som led i salg af samlede armatursystemer, men også i et vist omfang til andre
formål, herunder til private.
Det er hans opfattelse, at OSLO er almindelig kendt inden for branchen. Omsætningen på
OSLO var i 2001 på ca. 1,5 mio. kr., hvilket svarer til ca. 1100 stk.
I detailforretningerne sælges ofte både Louis Poulsens og Massives produkter, og kundekred-
sen for de to producenter er efter hans opfattelse sammenfaldende.

Administrerende direktør for Massive i Danmark Bent Rasmussen har forklaret bl.a., at navngivning
af udendørsserien Oslo i 1999 blev foretaget centralt i Massive-koncernen, hvis belgiske modersel-
skab, Massive NV, fravalgte varemærkeregistrerede navne. I almindelighed høres den lokale salgs-
chef over et valgt navn. Han ved ikke, om der i forbindelse med navngivningen af Oslo-serien er
sket høring af salgschefen i Danmark. Allerede før vidnet tiltrådte sin stilling i 1994, havde Massive
den praksis at navngive udendørsarmaturer med sted- og bynavne. I Danmark har ingen anden end
Louis Poulsen påtalt Massives brug af navnet Oslo.
Massive er ikke medlem af FABA, og vidnet har kun et perifert kendskab til foreningen. Det
er hans indtryk, at medlemmerne af FABA primært leverer til projektmarkedet.
Massives målgruppe er private forbrugere, og produkterne er beregnet til belysning inden for
og uden for private hjem. Armaturerne sælges gennem detailforretninger.
Over for detailforretninger foretages markedsføringen af Massives produkter, herunder Oslo-
serien, på messer og ved tilsendelse af kataloger. Over for forbrugere sker markedsføringen ved
husstandsomdeling af reklamer og udlevering af reklamer fra diverse detailforretninger. I rekla-
merne omtales og afbildes bl.a. Oslo-serien. Endvidere betaler Massive undertiden detailforretnin-
ger for i deres reklamer at medtage Massives produkter. Markedsføring foretages ikke over for pro-
fessionelle, herunder ingeniører og arkitekter, idet Massives produkter typisk ikke sælges til er-
hvervsmæssigt brug, men til privates boligbelysning.
Massive har solgt ca. 6.000 Oslo-udendørslamper i Skandinavien, herunder ca. 4.000 i
Danmark.

Påstande

Louis Poulsen har nedlagt påstand om, det forbydes Massive at markedsføre belysningsarmaturer
under navnet Oslo, og at Massive skal betale 50.000 kr. i vederlag og erstatning til Louis Poulsen,
subsidiært et mindre beløb. Der er ikke nedlagt påstand om renter.


- 4 -

Massive har påstået frifindelse.


Anbringender

Louis Poulsens advokat har bl.a. gjort gældende, at Louis Poulsen ved ibrugtagning har stiftet
varemærkeret til mærket OSLO, idet man siden 1991 vedvarende har markedsført belysningsarma-
turserien OSLO under dette navn.
Massives brug af navnet Oslo for belysningsarmaturer udgør en krænkelse, idet Massive be-
nytter tegn, som er identiske med Louis Poulsens varemærke for varer af samme art. Det er ikke re-
levant at sondre mellem produkter beregnet til indendørs eller udendørs brug. I vareklasse 11, som
bl.a. omfatter belysningsarmaturer, foretages ikke en sådan sondring. Hos FABA føres ikke særskil-
te lister for armaturer til indendørs eller udendørs brug, og det er i øvrigt almindeligt, at en produkt-
familie både omfatter armaturer til indendørs og udendørs brug.
Det er ikke muligt at foretage en klar opdeling mellem armaturer, som leveres som led i sam-
lede projekter, og andre armaturer, som benyttes af forbrugere i private boliger. Massives markeds-
føring af Oslo-serien indebærer herefter en risiko for forveksling med Louis Poulsens produkter.
Massives brug af kendetegnet Oslo udgør under alle omstændigheder en overtrædelse af mar-
kedsføringslovens § 5.
Louis Poulsen har krav på vederlag og erstatning. Massives krænkelse har medført en mar-
kedsforstyrrelse, idet det har været nærliggende for kunderne at forveksle de to Oslo-serier. Massi-
ves brug af Oslo indebærer en snyltning på Louis Poulsens renomme, og den retsstridige brug er
fortsat, efter at Louis Poulsen havde gjort indsigelse herimod.

Massives advokat har gjort gældende, at Louis Poulsen ikke har varemærkeret til navnet OSLO.
Louis Poulsen har ikke benyttet OSLO som betegnelse for sine produkter, men derimod altid brugt
OSLO i sammensætning med andre ord, d.v.s. OSLO pendel, OSLO væglampe, OSLO gulvlampe
etc. Registreringen hos FABA af OSLO (P) viser også, at OSLO ikke er blevet benyttet som et selv-
stændigt varemærke.
OSLO havde ved Louis Poulsens ibrugtagning ikke et sådant særpræg, at der herved blev stif-
tet en varemærkeret, og der er ikke efterfølgende skabt særpræg ved indarbejdelse.
OSLO kan i hvert fald kun være blevet varemærke for belysningsarmaturer til indendørs brug,
idet Louis Poulsen ikke har brugt det til udendørslamper. Massives brug af Oslo for belysningsar-
maturer til udendørs brug indebærer derfor ikke nogen krænkelse af Louis Poulsens varemærkeret.
Massives brug af Oslo indebærer heller ikke en overtrædelse af markedsføringslovens § 5. Louis


- 5 -

Poulsens målgruppe for sin Oslo-serie er arkitekter, ingeniører og andre branchefolk, medens Mas-
sives målgruppe er forbrugere.
Der er ikke sket nogen markedsforstyrrelse. Kun Louis Poulsen har rettet henvendelse vedrø-
rende brugen, som er sket som led i Massives almindelige anvendelse af by- og stednavne for uden-
dørs belysningsarmaturer, og der er ikke tale om plagiering eller snyltning. Louis Poulsens og Mas-
sives armaturer er væsentligt forskellige, og de er rettet mod forskellige kundegrupper med forskel-
lig anvendelse for øje. Louis Poulsen har derfor ikke lidt noget tab.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Louis Poulsen har siden 1991-1992 anvendt OSLO som kendetegn for en serie af sine
belysningsarmaturer. OSLO har et sådant særpræg og er taget således i brug og indarbejdet, at det
må anses for at være et varemærke for Louis Poulsen.

Den omstændighed, at OSLO er blevet benyttet sammen med ord som pendel, væg og gulv
ændrer ikke herved, idet tilføjelsen angiver en egenskab for det enkelte produkt, og idet OSLO
under alle omstændigheder er den dominerende mærkebestandel.
Massive har siden 2000 i sin markedsføring i Danmark brugt Oslo som betegnelse for diverse
belysningsarmaturer til udendørs brug. At navngivningen er sket hos selskabets belgiske
moderselskab, Massive NV, er uden betydning.
Mærkerne er identiske, og produkterne er af samme eller lignende art. Herefter, og idet der er
risiko for forveksling, indebærer Massives markedsføring af belysningsarmaturer under navnet Oslo
en krænkelse af Louis Poulsens varemærkeret, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1, og sagsøgerens
påstand om forbud tages derfor til følge.
Massive har fortsat sin markedsføring af sine produkter under anvendelse af mærket Oslo på
trods af sagsøgerens indsigelser. Det lægges til grund, at krænkelsen har medført en vis
markedsforstyrrelse, men at der i øvrigt ikke er godtgjort noget særligt tab. Louis Poulsen er
berettiget til vederlag og erstatning, som efter et samlet skøn fastsættes til 10.000 kr., jf.
varemærkelovens § 43, stk. 1.

T H I K E N D E S F O R R E T

Det forbydes Massive Belysning A/S at markedsføre belysningsarmaturer under navnet Oslo.

Massive Belysning A/S skal inden 14 dage efter denne doms afsigelse til Louis Poulsen
Lighting A/S betale 10.000 kr. samt 20.000 kr. i sagsomkostninger.


- 6 -Rolf Petersen Elmer Otto Raben

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


ouis Poulsens renomme, og den retsstridige brug er
fortsat, efter at Louis Poulsen havde gjort indsigelse herimod.

Massives advokat har gjort gældende, at Louis Poulsen ikke har varemærkeret til navnet OSLO.
Louis Poulsen har ikke benyttet OSLO som betegnelse for sine produkter, men derimod altid brugt
OSLO i sammensætning med andre ord, d.v.s. OSLO pendel, OSLO væglampe, OSLO gulvlampe
etc. Registreringen hos FABA af OSLO (P) viser også, at OSLO ikke er blevet benyttet som et selv-
stændigt varemærke.
OSLO havde ved Louis Poulsens ibrugtagning ikke et sådant særpræg, at der herved blev stif-
tet en varemærkeret, og der er ikke efterfølgende skabt særpræg ved indarbejdelse.
OSLO kan i hvert fald kun være blevet varemærke for belysningsarmaturer til indendørs brug,
idet Louis Poulsen ikke har brugt det til udendørslamper. Massives brug af Oslo for belysningsar-
maturer til udendørs brug indebærer derfor ikke nogen krænkelse af Louis Poulsens varemærkeret.
Massives brug af Oslo indebærer heller ikke en overtrædelse af markedsføringslovens § 5. Louis


- 5 -

Poulsens målgruppe for sin Oslo-serie er arkitekter, ingeniører og andre branchefolk, medens Mas-
sives målgruppe er forbrugere.
Der er ikke sket nogen markedsforstyrrelse. Kun Louis Poulsen har rettet henvendelse vedrø-
rende brugen, som er sket som led i Massives almindelige anvendelse af by- og stednavne for uden-
dørs belysningsarmaturer, og der er ikke tale om plagiering eller snyltning. Louis Poulsens og Mas-
sives armaturer er væsentligt forskellige, og de er rettet mod forskellige kundegrupper med forskel-
lig anvendelse for øje. Louis Poulsen har derfor ikke lidt noget tab.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Louis Poulsen har siden 1991-1992 anvendt OSLO som kendetegn for en serie af sine
belysningsarmaturer. OSLO har et sådant særpræg og er taget således i brug og indarbejdet, at det
må anses for at være et varemærke for Louis Poulsen.

Den omstændighed, at OSLO er blevet benyttet sammen med ord som pendel, væg og gulv
ændrer ikke herved, idet tilføjelsen angiver en egenskab for det enkelte produkt, og idet OSLO
under alle omstændigheder er den dominerende mærkebestandel.
Massive har siden 2000 i sin markedsføring i Danmark brugt Oslo som betegnelse for diverse
belysningsarmaturer til udendørs brug. At navngivningen er sket hos selskabets belgiske
moderselskab, Massive NV, er uden betydning.
Mærkerne er identiske, og produkterne er af samme eller lignende art. Herefter, og idet der er
risiko for forveksling, indebærer Massives markedsføring af belysningsarmaturer under navnet Oslo
en krænkelse af Louis Poulsens varemærkeret, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1, og sagsøgerens
påstand om forbud tages derfor til følge.
Massive har fortsat sin markedsføring af sine produkter under anvendelse af mærket Oslo på
trods af sagsøgerens indsigelser. Det lægges til grund, at krænkelsen har medført en vis
markedsforstyrrelse, men at der i øvrigt ikke er godtgjort noget særligt tab. Louis Poulsen er
berettiget til vederlag og erstatning, som efter et samlet skøn fastsættes til 10.000 kr.,

GDPR - Lever din virksomhed op til reglerne?

Af Jakob Klint Hee    Den 25. maj 2018 blev databeskyttelsesforordningen – også kaldet GDPR – gældende. Efter ...»

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»