Lotus og Fokus - forvekslelige varemærker

Resumé

Brændeovne ikke forvekslelige, men varemærkerne Lotus og Fokus, der begge anvendtes for brændeovne, anset for forvekslelige

Dom i sagen V 160/04


Lotus Heating Systems A/S
(Advokat Johan Løje)

mod

Fokus Pejseovne ApS
(Advokat Per Håkon Schmidt)

Lotus Heating Systems A/S (i det følgende: Lotus) og Fokus Pejseovne ApS (i det følgende: Fokus) producerer begge brænde-ovne, som de markedsfører under kendetegnene LOTUS, henholdsvis FOKUS. Under sagen skal der navnlig tages stilling til, om Lotus kan forbyde Fokus at markedsføre sin ovn og at bruge FOKUS som mærke herfor.

Påstande

Lotus har nedlagt påstand om, at Fokus skal:
1. ophøre med at fremstille, markedsføre, sælge og eksportere samt oplagre det som sagens bilag 11 fremlagte design af en brændeovn mærket FOKUS I, bagesektion hertil, fremlagt som bilag 12, brændesokkel, fremlagt som bilag 13, vandtank, fremlagt som bilag 14, samt i udgave med fedtstenssider, fremlagt som bilag 15

2. ophøre med at fremstille, markedsføre, sælge og eksportere samt oplagre det som sagens bilag 16 fremlagte design af en brændeovn mærket FOKUS II samt brændesektion hertil, fremlagt som bilag 17

3. for egen regning destruere markedsføringsmateriale visende de som bilag 11-17 viste brændeovne og sektioner dertil, samt at fjerne henvisning til og afbildninger af de pågældende ovne fra internethjemmesiden www.fokus-pejseovne.dk

4. for egen regning lade alle eksemplarer af de i påstand 1 og 2 omhandlede produkter, som er i Fokus' besiddelse, destruere

5. tilbagekalde de i påstand 1 og 2 omhandlede produkter fra Fokus' forhandlere med henblik på destruktion heraf for Fokus' regning

6. ophøre med brugen af varemærket FOKUS for brændeovne og dele og udstyr dertil

7. lade selskabsnavnet Fokus Pejseovne ApS afregistrere hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

8. for egen regning lade markedsføringsmateriale for brændeovne og udstyr og dele dertil påtrykt varemærket FOKUS og/eller selskabsnavnet Fokus Pejseovne ApS destruere

9. lade registreringen af domænenavnet www.fokus-pejseovne.dk afregistrere hos DK-Hostmaster A/S

10. betale Lotus 500.000 kr. med procesrente fra den 17. december 2004.

Fokus har påstået frifindelse.

LOTUS og FOKUS

Lotus producerer brændeovne, der markedsføres under mærket LOTUS efterfulgt af en talbetegnelse. Ovnen er firkantet og har et rustikt udseende. Brandrummet (i midten) er forsynet med en glaslåge med et lodret håndtag, der er hængslet foroven, og med Lotus' røde figurmærke forneden til højre. Askesektionen har en bred og relativt lav askeskuffe, som er hængslet i et kraftigt hængsel til venstre, og i hvis midte der er et venstrehængslet håndtag og et skruespjæld. Røgkammeret er relativt højt og har i midten et skruespjæld, der gør det muligt at regulere lufttilførslen. Begge skruespjæld på den ovn, der er forevist under sagen, er forsynet med 12 riller, hvoraf de to er kraftigere end de øvrige. Oven på røgkammeret kan der monteres en bage-/koge- eller vandtanksektion og under askesektionen kan der monteres en sektion til opbevaring af brænde. Mellem de enkelte sektioner er der vandrette "bånd".

Ovnen fås også beklædt med fedtsten. Lotus har luftindtag under askeskuffen, er indvendigt opbygget med fastmurede sten og har en toplem til fyring med koks. Fokus har siden 2002, henholdsvis 2003 produceret brændeovnene FOKUS 1 og FOKUS 2. De to ovne adskiller sig en smule i højden, bredden og effekten. De er firkantede og har et rustikt udseende. Brandrummet (i midten) er forsynet med en glaslåge med et lodret håndtag, der er hængslet i midten. Askesektionen har en smal og relativt høj aske-skuffe, i hvis midte der er et håndtag, der er hængslet i midten, og et skruespjæld. Røgkammeret er relativt lavt og har i midten et skruespjæld. Begge skruespjæld har to riller og bærer angivelsen FOKUS PEJSE. Oven på røgkammeret kan der monteres en bage-/koge- eller vandtanksektion og under askesektionen kan der monteres en sektion til opbevaring af brænde. Mellem de enkelte sektioner er der vandrette "bånd". Ovnen fås også beklædt med fedtsten. FOKUS har luftindtag på bagsiden, har ind-vendigt løse sten og har ingen toplem. Markedsføringsmaterialet angiver, at FOKUS er konstrueret af Freddy R. Svendsen, der siden 1973 udelukkende har beskæftiget sig med design, konstruktion, produktion og salg af brændeovne, herunder Munkepej-
sen, Thor-Dania samt 5 nærmere angivne LOTUS-ovne. Her er billeder af ovne, som retten har fået forevist under domsforhand-lingen:

LOTUS 2000

FOKUS 1

Andre brændeovne

Parterne har under sagen forevist retten billeder af en lang række danske og udenlandske ovne, der ligesom LOTUS og FOKUS bygger på konvektionsprincippet, hvor kold luft suges ind, og varm luft sendes ud. Opbygningen med et brandrum i midten, en askesektion forneden og et røgkammer foroven er konstruktionsmæssigt betinget. Som udtrykkene brændeovn og pejseovn angiver, er brandkammeret i sådanne ovne stort som i en pejs, således at det er egnet til forbrænding af brænde. Oprindelig var sådanne ovne forsynet med låger, som efter behov kunne lukkes til eller stå åbne. Siden er anvendelse af varmebestandigt glas blevet almindelig, således at ovnen lukkes til med en glasdør, således at forbrændingen foregår med tillukket glasdør, hvorigennem man kan se forbrændingen. Det firkantede og rustikke design genfindes på en række danske brændeovne, som er
designet og produceret siden 1970'erne. Således tegnede arkitekt Bent Falk for firmaet RAIS A/S til bebyggelsen Gassehaven i Holte ovnen RAIS, som her vises i to forskellige udførelser (RAIS 1 og RAIS 6), som begge forneden er forsynet med et rum til opbevaring af brænde:

Hovedtræk af dette design genfindes i mange andre brændeovne, som siden er blevet produceret, herunder af Morsø Jernstøberi A/S, Heta A/S, Jydepejsen A/S, Krog Iversen & Co. A/S (Scan Pejse) og Munkepejsen. Også flere udenlandske ovne havde bånd, som understregede det rustikke præg. Munkepejsen så således ud:

Rettighederne til LOTUS-ovnene

Fokus' direktør og stifter, Freddy R. Svendsen, designede i 1979 en ovn, der blev solgt af selskabet Lotus Pejseovne ApS (i det følgende Lotus Pejseovne) under mærket Thor Dania. Her er til venstre en stregtegning af Thor Dania 1 pejsen, og til højre et billede, hvor denne er påmonteret en koge-/bagesektion:

Efter indsigelse fra Northor A/S, der producerede radiatorer under mærket THOR, ændrede man ovnens navn til LOTUS. Af en aftale mellem Lotus og Freddy R. Svendsen fremgår:

"...
§ 1
Lotus Pejseovne ApS anerkender, at Freddy Svendsen i sin egenskab af konstruktør og designer er indehaver af samtlige rettigheder til tegninger, konstruktioner og produktion af Lotus Pejsen I, tidligere kaldet Thor Dania I Pejsen. ..."

Efter at Lotus Pejseovne havde anmeldt betalingsstandsning, overdrog Lotus Pejseovne sin virksomhed til Lotus Heating Systems A/S (i det følgende: Lotus Heating Systems), hvori Freddy R. Svendsen med virkning fra den 1. april 1990 blev ansat som direktør. Af direktørkontrakten mellem Freddy R. Svendsen og Lotus Heating Systems fremgår bl.a.:

.

§ 10. Som et led i ansættelsen overdrager direktøren endeligt til selskabets ejendom, samtlige rettigheder til tegninger, kon-struktioner og produktion af Lotus Pejseovne I og II med tilhørende specialsektioner m.v., herunder tillige styklister, prøve-rapporter og varemærekerettigheder vedr. LOTUS og THOR.

§ 11. Nærværende kontrakt er, for så vidt angår direktørens ansættelse, gældende til den 1. april 1993. ..."

Virksomheden gav fortsat underskud, og Lotus Heating Systems opsagde ved brev af 28. juli 1991 med kontraktmæssigt varsel Freddy R. Svendsen fra stillingen som direktør med henblik på at nedbringe selskabets omkostninger. Oprindelig skulle Freddy R. Svendsen være fratrådt den 31. januar 1992, men fratrædelsestidspunktet blev senere udskudt til den 30. juni 1992. Fra den
1. juli 1992 blev Freddy R. Svendsen ansat som konsulent for selskabet, særligt med henblik på løsning af ad hoc opgaver, her-under deltagelse i møder med myndigheder og organisationer og med kunder vedrørende salg, produktion, udvikling og tilret- ning af pejsetyper mv. Selskabet opsagde den 24. februar 2000 Freddy R. Svendsen til fratræden med udgangen af august 2000 under henvisning til "uenighed om den videre udvikling og strategi for selskabet", og efter egen anmodning blev Freddy R. Svendsen fritstillet pr. den 7. juni 2000 af Lotus Heating Systems direktør, Johnny Ebstrup.Lotus har under sagen oplyst, at Lotus Heating Systems i forbindelse med en senere betalingsstandsning med efterfølgende konkurs har solgt selskabets virksomhed med tilhørende immaterielle rettigheder til Lotus. Trods processuelle opfordringer hertil har Lotus imidlertid ikke ønsket at fremlægge denne overdragelsesaftale under sagen, idet Lotus har angivet, at en hemmeligholdelsesaftale med sælgeren er til hinder herfor.

Advokatkorrespondance

Den 20. december 2002 skrev Lotus' daværende advokat til Fokus, at lighederne mellem de to ovne "påkalder sig Markeds-føringslovens opmærksomhed ­ navnlig §§ 1 og 10" og bad Fokus om en redegørelse for, på hvilke punkter FOKUS-ovnen adskiller sig fra LOTUS-ovnen, ligesom han tog forbehold for at rejse et erstatningskrav mod Fokus. Efter at Fokus' advokat havde afvist lighed mellem ovnene, skrev Lotus' advokat den 15. januar 2003, at han ikke fandt, at FOKUS-ovnen var en slavisk efterligning af LOTUS-ovnen, men at der var en "udpræget lighed" mellem ovnene og fastholdt sit forbehold om at rette krav mod Fokus.

Den 23. januar 2003 besvarede Fokus' advokat brevet og skrev afslutningsvis, at han læste det foregående brev sådan, at Lotus ikke ville foretage sig yderligere i sagen. Dette afviste Lotus' advokat ved brev af 30. januar 2003, hvor erstatningskravet blev fastholdt. Først næsten 2 år senere, den 17. december 2004, anlagde Lotus denne sag mod Fokus.

Forklaringer

Direktør for Lotus, Johnny Ebstrup, der indtil Lotus Heating Systems' konkurs var direktør herfor, har forklaret, at Lotus købte alle materielle og immaterielle rettigheder fra Lotus Heating Systems under konkurs. Aftalen er ikke fremlagt, fordi Lotus ifølge aftalen med Lotus Heating Systems under konkurs er forpligtet til at hemmeligholde denne. Ingen andre end Lotus og Fokus producerer i dag firkantede ovne med bånd. RAISovnen med bånd har ikke været solgt i de seneste 10 år. Der findes i dag også andre ovne med vandtank, ligesom der findes ovne med bage-/kogesektion, men disse er ikke opbygget med individuelle moduler som på LOTUS- og FOKUS-ovnene. Båndene er både funktionsbestemt, fordi ovnen kan udbygges med "moduler", og bestemt af designmæssige hensyn. FOKUS-ovnen er en direkte konkurrent til LOTUS 2000, da disse ovne har deres helt eget publikum, der efterspørger et rustikt og klassisk design. Hertil kommer muligheden for at udvide ovnen med forskellige moduler. Flere af Lotus' forhandlere har givet udtryk for, at deres kunder ikke kan kende forskel på LOTUS og FOKUS.
I 2002 solgte Lotus ca. 500 LOTUS 2000-ovne. Antallet steg til 700 i 2003, men faldt til 600 i 2004 og yderligere til 500 i 2005. Lotus har som følge af konkurrencen med Fokus måtte yde sine forhandlere en rabat på 7-8 %. Dækningsbidraget på LOTUS 2000 er omkring 3.500 - 4000 kr. pr. ovn.

Direktør Freddy R. Svendsen har forklaret, at han i 1973 blev ansat hos RAIS og senere var ansat hos Munkepejsen, indtil han i 1979 tegnede den første LOTUS-ovn, som i begyndelsen hed Thor Dania. Da han blev ansat som direktør i Lotus Heating Systems, overdrog han rettighederne til tegningerne og produktion af LOTUS I og II og retten til varemærket LOTUS til dette selskab. I forbindelse med, at han blev afskediget og i juli 1992 ansat som konsulent for Lotus Heating Systems, blev rettighederne ikke drøftet, idet han efter fyringen ikke havde overskud hertil Han fik som konsulent en månedlig gage på 30.000 kr., men så skulle han også arbejde fuldtid. Han blev opsagt efter eget ønske i 2000, fordi firmaet gik dårligt, og fordi han ikke var enig i produktudviklingen. I august 2001 stiftede han og en kompagnon Fokus, som han blev direktør for. FOKUS 1 kom på markedet i oktober 2002. Ovnen har et helt nyt forbrændingssystem, han har udviklet, og som efterfølgende er blevet mønsterbeskyttet i Tyskland. Efter ønske fra forhandlerne begyndte han at lave et vandtank- og et bage-/kogemodul. Der sælges måske 30 af disse om året. Efter krav fra forhandlere i Schweiz er man endvidere begyndt at fremstille FOKUS-ovne med beklædning af fedtsten.

Inspirationen til båndene fik han fra Munkepejsen, der også har bånd. Han tilstræbte ikke LOTUS' design ­ snarere tværtimod. Båndene er primært til dekoration og er med til at give ovnen et kraftigt og holdbart præg. Oprindelig forsynede man ovne med bånd for at skjule svejsesømme. Alle gamle ovne har runde spjæld til regulering af lufttilførslen, idet dette er den traditionelle metode til regulering af luften. Halvdelen af Fokus' omsætning hidrører fra salg til forhandlere, der ikke tillige sælger LOTUS-ovne. Fokus solgte i 2005 ca. 500 FOKUS-ovne og omsatte for 4-4,5 mio. kr., hvoraf overskuddet var ca. ½ mio. kr.

Svend Erik Nielsen har forklaret, at han i 36 år har været ansat hos Morsø Jernstøberi A/S, som bl.a. producerer ovne, og som således er konkurrent til begge sagens parter. Det var oprindelig RAIS, der i 1979 udviklede "alle brændeovnes moder", som blev forbilledet for brændeovne i de næste årtier. RAIS havde bånd, og dette design er blevet kopieret af stort set alle andre producenter igennem 1980'erne og 1990'erne. Det er ganske almindeligt at beklæde brændeovne med fedtsten, og denne type ovne er meget populær i udlandet. Det er kendetegnende for branchen, at man henter kraftig inspiration fra hinandens ovne. Producenterne kan så variere lidt på håndtagene og askeskuffen. At ovnene er meget ens, skyldes også de sikkerhedsstand-arder, som ovnene skal efterleve. Båndene på ovnene er i dag mest til pynt, for i dag kan godt svejse plader sammen, uden at svejsesømme kan ses.

Indehaver af Pejseforum på Frederiksberg, Lars Gammeltoft, har forklaret, at der altid har været et godt marked for LOTUS 2000, der efterspørges af folk, der vil have klassisk design, fleksibilitet og høj kvalitet. Han synes, at FOKUS-ovnen minder meget om LOTUS-ovnen. I dag er der således ikke længere andre, der producerer ovne, som med bånd er opdelt i sektioner, heller ikke RAIS. Drejespjældene er også ved at udgå på andre producenters modeller til fordel for mere moderne spjældtyper. I dag efterspørger folk generelt ovne, der mere ligner farvefjernsyn end brændeovne. Han har oplevet, at mange forbrugere har forvekslet LOTUS-ovnen med FOKUS-ovnen, og han mener ikke, den almindelige forbruger kan se forskel på de to ovne.

Indehaver af Brændeovnsspecialisten i Hornbæk, Jan Petersen, har forklaret, at man i dag også kan finde andre ovne med et rustikt og klassisk design, herunder ovne fra Heta A/S og RAIS. Ovne med bånd "kommer og går", alt efter tidens trend. Båndene skjuler svejsesømme og giver ovnen et rustikt udtryk. FOKUS adskiller sig fra LOTUS ved at have et bedre forbrænd-ingssystem med længere forbrænding. Han har ikke oplevet, at LOTUS og FOKUS er blevet forvekslet, og han mener ikke, at ovnene henvender sig til de samme kunder. LOTUS-ovnen er efter hans opfattelse hovedsageligt en ovn, som bruges til fyring med koks.

Parternes synspunkter

Lotus' advokat har gjort gældende, at både FOKUS 1 og FOKUS 2 er forvekslelige med LOTUS 2000. LOTUS-ovnen har betydeligt særpræg og er beskyttet efter markedsføringslovens § 1. LOTUS-ovnen har været på markedet siden slutningen af 1970'erne og har i dag sit eget delproduktmarked, fordi den faktisk ligner en ovn fra 1970'erne og efterspørges af forbrugere, der går efter det klassiske og rustikke. Alle andre producenter har forladt dette marked på nær FOKUS, der bevidst snylter på LOTUS' udseende, renommé og goodwill. Fokus har ikke under sagen fremlagt dokumentation for, at der i dag produceres andre mærker med bånd og med runde spjæld. Det er uden betydning, at et produkt ikke var beskyttet ved dets introduktion på markedet. LOTUS-ovnen er i dag beskyttet ved sin indarbejdelse og ved, at dens klassiske design har overlevet til trods for, at markedet for brændeovne har udviklet sig i en helt anden retning, og det afgørende er da også, om forbrugerne kan adskille ovnen fra andre ovne på markedet, herunder at forbrugerne ved en konkret lighedsbedømmelse mellem FOKUS- og LOTUS-ovnen ikke vil kunne adskille disse.

Begge ovne er opbygget ens i tre sektioner med runde spæld, blanke håndtag og samme størrelse låge. Hertil kommer, at ovnene kan suppleres med samme type moduler, ligesom begge ovne kan fås beklædt med fedtsten. Detailforskellene er så små, at FOKUS-ovnen må anses for at være en slavisk efterligning af LOTUS-ovnen.

LOTUS- og FOKUS-mærket er endvidere forvekslelige, idet mærkerne staves med samme vokaler, og kun adskiller sig udsendel-sesmæssigt og auditivt ved to konsonanter. Hertil kommer, at mærkerne anvendes for helt ens produkter.

Det har formodningen imod sig, at Lotus ikke som forklaret af direktør Johnny Ebstrup skulle have overtaget samtlige immaterielle rettigheder fra Lotus Heating Systems, idet virksomhedsoverdragelse sædvanligvis også omfatter disse rettigheder.
Lotus har ikke fortabt sin ret til at påtale krænkelse ved passivitet, da Lotus' advokat igennem hele korrespondancen med Fokus har fastholdt at gøre et krav gældende.

Erstatningen til LOTUS må fastsættes skønsmæssigt til 500.000 kr., henset til markeds-forstyrrelsen og til, at salget af LOTUS-ovnen er faldet med 200 stk. fra 2003 til 2005, og at dækningsbidraget pr. ovn er på 3.500 - 4.000 kr.

Fokus' advokat har gjort gældende, at LOTUS ikke, f.eks. ved en syns- og skønserklæring, har dokumenteret, at LOTUS-ovnen er indarbejdet og har særpræg, og at FOKUS-ovnen er forvekslelig hermed. LOTUS-ovnen var blot én blandt flere klassisk udseende brændeovne, der kunne fås med bånd, ligesom den oprindelige RAIS-ovn, "alle brændeovnes moder", hvorfra alle producenter hentede inspiration i 1980'erne og 1990'erne. FOKUS-ovnen er på ingen måde en efterligning, endsige en slavisk kopi, af LOTUS-ovnen, idet FOKUS-ovnen både udvendigt og indvendigt adskiller sig væsentligt fra LOTUS-ovnen. De ligheder, der måtte
være mellem ovnene, er funktionelt bestemt, idet askeskuffen på en brændeovn nødvendig vis må være neden under brandrummet og røgkammeret oven over dette. Konstruktionen giver derfor kun mulighed for enkelte fravigelser for så vidt angår spjæld og håndtag, og disse muligheder har parterne udnyttet på hver sin måde.
LOTUS har trods processuelle opfordringer hertil ikke dokumenteret at have fået overdraget rettighederne til LOTUS-ovnen fra Lotus Heating Systems, og det kan i øvrigt ikke ud fra ud fra direktørkontrakten mellem Freddy R. Svendsen og Lotus Heating Systems lægges til grund, at der er sket nogen overdragelse af Freddy R. Svendsens designrettigheder ved direktørkontrakten af 1. april 1990, idet Freddy Svendsen kort tid senere blev afskediget og ansat som konsulent på helt andre vilkår, hvorefter han igennem mange år fortsatte sit udviklings- og designarbejde for Lotus, som de nuværende LOTUS-ovne er resultatet af.

LOTUS og FOKUS er ikke forvekslelige mærker, idet kun 3 bogstaver er ens, ligesom de to ord betydnings- og begrebsmæssigt er helt forskellige.

Lotus skulle endvidere have reageret hurtigere. Der gik således næsten to år fra Lotus' advokats brev af 20. december 2002, indtil der blev anlagt retssag den 17. december 2004. Lotus har herved skabt en berettiget forventning hos Fokus om ikke at blive mødt med krav fra
Lotus.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Lotus findes ikke at have udvist retsfortabende passivitet i forhold til Fokus, idet Lotus' advokat i sin korrespondance med Fokus' advokat til stadighed fastholdt krav over for Fokus. Brændeovne af den type, som sagen angår, har været i handlen i mange år. På det danske marked har sådanne ovne siden 1970'erne været markedsført som bl.a. rektangulære ovne med en konstruktionsbestemt opbygning med brandrum i midten, røgkammer foroven og askeskuffe forneden. Det rustikke design med bånd mellem sektionerne må som forklaret af vidnet Svend Erik Nielsen anses for inspireret af brændeovnen RAIS, som var designet af arkitekt Bent Falk. Træk af RAIS-ovnens rustikke design er siden gentaget i ovne fra mange andre forskellige fabrikanter, såsom Lotus, Morsø Jernstøberi A/S, Heta A/S, Jydepejsen A/S, Munkepejsen og Krog Iversen & Co. A/S (Scan Pejse).

Selv om de fleste ovne af denne type efterhånden er gået ud af markedet, kan der ved bedømmelsen af spørgsmålet om, hvorvidt LOTUS-ovnen kan anses for at have et vist særpræg og dermed efter markedsføringsloven være beskyttet mod nærgående efterligninger, ikke ses bort fra, at både LOTUS-ovnen og FOKUS-ovnen har deres designmæssige forbillede i RAIS-ovnen, og at begge således har betydelig lighed med de mange andre ovne på markedet, som har været inspireret heraf.

Når der bortses fra de konstruktionsmæssigt betingede ligheder mellem LOTUS-ovnen og FOKUS-ovnen, findes der endvidere at være sådanne ikke uvæsentlige forskelle på disse ovnes design, at der ikke er grundlag for at anse FOKUS-ovnen for at være nogen nærgående efterligning af LOTUS-ovnen. Askeskufferne er således væsentligt forskellige i deres udformning og proportionering, ligesom røgkamrene på ovnene har forskellig højde og proportioner, således at også ovnenes proportioner som helhed betragtet er forskellige. Der er runde drejespjæld til regulering af lufttilførslen på begge ovne, men disse er helt traditionelle for brændeovne mv. og er udsmykket forskelligt på de to ovne. Endvidere er udformningen af håndtagene forskellig, ligesom ovnenes tekniske opbygning er forskellig, hvilket til dels også er synligt udefra, hvor man gennem glaslågen kan se forskelle på den indvendige opbygning, ligesom der findes et luftindtag foran under askeskuffen på LOTUS-ovnen, men ikke på FOKUS-ovnen, hvis luftindtag findes på ovnens bagside.

Lotus, som ikke har efterkommet opfordringer til at fremlægge bevis for at have fået overdraget Lotus Heating Systems' rettigheder til designet og konstruktionen af LOTUSovnen, findes i øvrigt ikke at have dokumenteret, at alene Lotus har rettighederne til designet og konstruktionen af de nuværende LOTUS-ovne, idet disse efter det oplyste er udviklet af Freddy R. Svendsen i forbindelse med hans mangeårige tilknytning til Lotus, herunder i årene 1992-2000, hvor han var knyttet til Lotus som konsulent. Fokus frifindes herefter for Lotus' påstand 1-5.

Lotus' varemærke LOTUS og Fokus' varemærke og hovedbestanddelen af Fokus' selskabsnavn FOKUS er begge på 5 bogstaver og 2 stavelser, endelsen -US er ens, vokalerne O og U er de samme, og udtalen af vokalerne og endelsen og trykket ved udtale af mærkerne er ens. FOKUS adskiller sig således alene fra LOTUS ved, at den første og den tredje konsonant er forskellige (F i stedet for L, og K i stedet for T), hvilket kan være vanskeligt at høre, når mærkerne udtales. Navnlig i det udviskede erindringsbillede kan de to mærker, uanset at de har forskelligt meningsindhold, let blive forvekslet, når de som her bruges for i øvrigt ensartede produkter. Der er således risiko for, at forbrugeren antager, at FOKUS har forbindelse med LOTUS, og det materiale vedrørende markedsføringen af FOKUS, som er fremlagt under sagen, er egnet til at fremme en sådan antagelse.

Retten tager herefter Lotus' påstande 6-9 til følge og fastsætter efter et samlet skøn, at Fokus i erstatning til Lotus for uberettiget anvendelse af FOKUS-mærket, jf. påstand 10, skal betale 50.000 kr.

Efter dommens resultat bærer hver part sine egne sagsomkostninger.

T H I K E N D E S F O R R E T

Fokus Pejseovne ApS skal inden 14 dage fra denne doms afsigelse:

- ophøre med brugen af varemærket FOKUS for brændeovne og dele og udstyr dertil
- lade selskabsnavnet Fokus Pejseovne ApS afregistrere hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
- for egen regning lade markedsføringsmateriale for brændeovne og udstyr og dele dertil påtrykt varemærket FOKUS og/eller selskabsnavnet Fokus Pejseovne ApS destruere
- lade registreringen af domænenavnet www.fokus-pejseovne.dk afregistrere hos DK-Hostmaster A/S
- betale Lotus Heating Systems A/S 50.000 kr. med procesrente fra den 17. december 2004.

Fokus Pejseovne ApS frifindes i øvrigt for Lotus Heating Systems A/S' påstande.

Hver part bærer sine egne sagsomkostninger.

Otto Raben

Michael B. Elmer

Karin Schou Andersen
(retsformand)

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»