Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

Lønkrav i konkursbo

Resumé

Anmeldere, der ikke gav møde ved fordringsprøvelse, men som havde meddelt boet, at de fastholdt deres krav trods boets indstilling om afvisning, var ikke afskåret fra at anlægge sag imf. Konkurslovens § 133. Uanset at anmelderne havde modtaget løn og et mindre beløb i fratrædelsesgodtgørelse, var det ikke hermed godtgjort, at de selv havde opsagt deres stillinger og de havde krav på løn i opsigelsesperioden jf. funktionærloven. Kravet var priviligeret iht. Konkurslovens § 95. 

Dom i sagerne P-0018-01 og P-0019-01 


BB
(Advokat Henrik Steen Andersen e.o.)
mod
Nordentoft & Co. 1993 ApS
under konkurs
(Advokat Carsten Mikkelsen)

og

P-0019-01

FF
(Advokat Henrik Steen Andersen e.o.)
mod
Nordentoft & Co. 1993 ApS
under konkurs
(Advokat Carsten Mikkelsen)

Under disse sager har anmelder 1, BB, nedlagt påstand om, at Nordentoft & Co. 1993 ApS under konkurs ved kurator, advokat Carsten Mikkelsen, tilpligtes at anerkende hendes erstatningskrav mod boet, jf. konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, på 64.928 kr. med procesrente fra anmeldelsen den 11. september 2000. 

Anmelder 2, FF, har nedlagt påstand om, at Nordentoft & Co. 1993 ApS
under konkurs ved kurator, advokat Carsten Mikkelsen, tilpligtes at
anerkende hans erstatningskrav mod boet, jf. konkurslovens § 95, stk. 1,
nr. 1, 2 og 4, på 118.618 kr. med procesrente fra anmeldelsen den 11.
september 2000.

Boet har principalt nedlagt påstand om, at sagerne afvises, subsidiært
frifindelse.

Over for boets afvisningspåstand har anmelderne nedlagt påstand om
frifindelse.

Formalitetsspørgsmålet i sagerne drejer sig om, hvorvidt kurators
indstillling om afvisning af anmeldernes krav, som følge af at
anmelderne ikke gav møde ved den skiftesamling, hvor deres fordringer
blev prøvet, er endelig og dermed udelukker anlæggelse sag i henhold til
konkurslovens § 133, stk. 1.

Sagernes drejer sig i realiteten om, hvorvidt anmelderne selv har opsagt
deres stillinger og i denne forbindelse har indgået en bindende aftale
om en fratrædelsesgodtgørelse, eller om anmelderne uberettiget blev
bortvist fra deres arbejdsplads og som følge deraf har krav på godt-
gørelse for løn og feriepenge i opsigelsesperioden i henhold til
funktionærloven.

Af de påståede beløb har kurator anerkendt og den 8. maj 2001 udloddet
henholdsvis 34.428 kr. til BB og 50.993 kr. til FF. Der resterer således yderligere krav på henholdvis 30.500 kr. og 67.625 kr. med procesrente 

fra den 11. september 2000. Anmelderne har imidlertid fastholdt
påstandenes oprindelige størrelse som en anerkendelsespåstand under
henvisning til en eventuel dividendeberegning.

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Anmelderne, som er ægtefæller, var gennem en længere årrække ansat som
funktionærer hos Nordentoft & Co. 1993 ApS. Selskabet var 100 % ejet af
Per Vincent Nordentoft, som oprindeligt havde drevet selskabet i
personligt regi.

Per Vincent Nordentoft solgte i sommeren 2000 selskabet til Henrik
Svendsen og selskabets bogholder Søren Morthorst. Salgsaftalen blev
endeligt indgået den 15. juni 2000 med overtagelse samme dag.

I forbindelse med salgsforhandlingerne blev der den 25. maj 2000 afholdt
møde på selskabets adresse. I mødet deltog direktør Per Vincent
Nordentoft, bogholder Søren Morthorst, virksomhedsmægler Ole Pedersen,
den senere kurator, advokat Carsten Mikkelsen, og anmelderen FF.

På dette møde blev også anmeldernes fremtid i forhold til selskabet
drøftet. Det nærmere indhold af disse drøftelser er omtvistet.

Den 30. maj 2000 sendte advokat Carsten Mikkelsen et brev til FF bilagt
to opsigelser, en for hver af anmelderne. Det fremgår blandt andet af
brevet fra advokat Carsten Mikkelsen:

"....

Tak for skrivelse af 28. ds.

Jeg beklager skrivefejlen og vedlægger 2 nye aftaler til underskrift.

Jeg er selvfølgelig indforstået med, at De foreligger sagen for advokat- 4 -

Henrik Steen Andersen, men tillader mig dog samtidig at gøre opmærksom
på, at vi på mødet den 24. ds. aftalte, at der skulle ske opsigelse til
udgangen af juni måned mod betaling af en fratrædelsesgodtgørelse på kr.
10.000,00 til hver.

Jeg ser således frem til at modtage opsigelserne retur i underskrevet
stand......".

Af udkastet til anmelderen FFs opsigelse fremgår blandt andet:

"...

Undertegnede FF opsiger herved mit ansættelsesforhold i Nordentoft & Co.
1993 ApS til ophør 30.6.2000.

Løn og feriepenge udbetales på sædvanlig vis frem til og med 30.6.2000.

Jeg bekræfter samtidig aftale om, at jeg i forbindelse med min fratræden
modtager kr. 10.000,00 i fratrædelsesgodtgørelse.

Jeg bekræfter ligeledes aftale om, at jeg i fornødent omfang bistår med
afvikling af Nordentoft & Co. 1993 ApS - med en samlet varighed af ca.
14 dage, ligesom jeg bekræfter, at jeg i forbindelse med overdragelsen
af de Nordentoft & Co. 1993 ApS tilhørende aktiviteter står til rådighed
for køber efter nærmere aftale med denne....".

Bortset fra sidstnævnte afsnit er udkastet til BBs opsigelse identisk
med udkastet til FFs opsigelse.

Anmelderne underskrev ikke opsigelserne.

Den 15. juni 2000 blev der afholdt møde på selskabets adresse. I dette
møde deltog direktør Per Vincent Nordentoft, bogholder Søren Morthorst,
Henrik Svendsen, virksomhedsmægler Ole Pedersen og FF. På mødet blev der
indgået endelig overdragelsesaftale mellem Per Vincent Nordentoft som- 5 -

sælger og Søren Morthorst og Henrik Svendsen som købere af selskabet.

Efter mødet blev anmelderen BB orienteret om overdragelsen. Det er
omtvistet, om anmelderne samtidig hermed blev bortvist.

Selskabet blev den 4. september 2000 erklæret konkurs og advokat Carsten
Mikkelsen udpeget som kurator.

Ved skrivelse af 8. september 2000 anmeldte anmeldernes advokat, advokat
Henrik Steen Andersen, overfor kurator anmeldernes krav i henhold til
konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 1, 2 og 4. For så vidt angik BB anmeldte
advokat Henrik Steen Andersen et krav på 64.928 kr. med tillæg af
procesrenter og for så vidt angik FF et krav på 118.618 kr. med tillæg
af procesrenter.

Anmeldelserne blev modtaget hos kurator den 11. september 2000.

Ved skrivelse af 9. februar 2001 skrev kurator til advokat Henrik Steen
Andersen blandt andet:

".....

I de fortsatte bestræbelser på dog at afhænde aktiver og aktiviteter på
en sådan måde, at der fremdeles var fuld dækning til kreditorerne blev
Deres klienters fratræden drøftet. På et møde på selskabets kontor den
25. maj 2000, hvori deltog FF, P. V. Nordentoft, Ole Pedersen og
undertegnede blev det aftalt, at BB og FF skulle opsige deres
ansættelsesforhold til ophør 30.6.2000 mod at de hver især i forbindelse
med deres fratræden modtog en fratrædelsesgodtgørelse stor kr.
10.000,00. Som bekræftelse på denne aftale fremsendte jeg ved skrivelse
af 30. maj 2000 opsigelsesskrivelser til Deres klienters underskrift.

Både P. V. Nordentoft og Ole Pedersen kan fra det førnævnte møde
bekræfte, at FF indgik på en sådan aftale.- 6 -

Endvidere forholder det sig således, som også meddelt Dem ved min
skrivelse af 21. juni 2000, at Deres klienter i forbindelse med
overdragelsen af aktiver og aktiviteter den 15. juni 2000 uberettiget og
uden aftale forlod deres arbejdsplads. Som jeg har gjort gældende i den
førnævnte skrivelse, foreligger der herved isoleret set misligholdelse
af ansættelsesforholdene fra Deres klienters side, idet de naturligvis
var forpligtet til at fortsætte deres arbejde i selskabet, blandt andet
vedrørende bogføring m.v.

Sammenfattende kan jeg derfor meddele, at Deres klienters krav alene kan
indstilles som følger:

F.s.v. angår FF
.................. 50.993,00

F.s.v. angår BB
.................. 34.428,00

Jeg beder Dem venligst meddele mig, hvorvidt De fastholder den
oprindelige anmeldelse eller hvorvidt De vil korrigerer anmeldelsen i
overensstemmelse med min indstilling. Såfremt De opretholder Deres
anmeldelse vil jeg foranledige indkaldt til møde til prøvelse af de an-
meldte krav således at De i overensstemmelse med konkurslovens § 133,
stk. 1, kan anlægge retssag.

Afslutningsvis beklager jeg endnu engang, at De ikke på et tidligere
tidspunkt har modtaget min indstilling vedrørende de anmeldte krav...".

Ved skrivelse af 13. februar 2001 fastholdt advokat Henrik Steen
Andersen overfor kurator de anmeldte fordringer under henvisning til
tidligere korrespondance i sagen. Af skrivelsen fremgår blandt andet:

"... at BB og FF adskillige gange har tilbagevist påstanden om, at de
skulle have tiltrådt en aftale, hvorefter de selv skulle opsige deres
ansættelsesforhold...".- 7 -


Kurator meddelte ved skrivelse af 14. marts 2001 advokat Henrik Steen
Andersen, at de anmeldte fordringer:

"...indstilles til godkendelse i overensstemmelse med min skrivelse af
9. februar d.å.

Fordringerne vil blive prøvet på en skiftesamling torsdag den 5. april
2001 kl. 10.00 på mit kontor, Holboes Allé 1, 10., 8700 Horsens.

Såfremt der ikke på mødet rejses indsigelser mod min indstilling, vil
fordringerne blive anerkendt som indstillet.

Opretholder De anmeldelsen og dermed indsigelsen mod min indstilling, må
der anlægges retssag i medfør af konkurslovens regler...".

Ved skrivelse af 19. marts 2001 meddelte advokat Henrik Steen Andersen
blandt andet kurator, at han:

"...på vegne BB og FF agter at udtage stævning mod konkursboet med
påstand om, at de af mig anmeldte fordringer skal godkendes.

Jeg har samtidig hermed ansøgt om bevilling til fri proces for begge
mine klienter.

Jeg går ud fra, at De hurtigst muligt vil foretage en a conto udlodning
af de beløb, som De har indstillet til godkendelse...".

Den 5. april 2001 kl. 10.00 afholdt kurator fordringsprøvelse på sit
kontor i Horsens. Der var ikke andre til stede ved fordringsprøvelsen
end kurator. Anmeldernes krav blev godkendt som indstillet af kurator.

Med skrivelse af 2. maj 2001 udbetalte kurator de anerkendte krav efter
fradrag af skat med videre og med tillæg af procesrenter fra den 8. maj
2001 med henholdsvis 24.147,66 kr. til BB og med 34.209 kr. til FF.- 8 -


Ved stævninger modtaget den 22. juni 2001 blev sagerne indbragt for
skifteretten.

Der er under sagen afgivet forklaringer af FF, BB, Per Vincent
Nordentoft og Ole Pedersen.

FF har forklaret, at han er 72 år gammel. På grund af to
hjerneblødninger er hans hukommelse dårlig, og han har svært ved at
huske datoer. I 1957 blev han ansat i Nordentoft & Co. 1993 ApS, som
dengang var en personligt drevet virksomhed. I december 1999 fortalte
Per Vincent Nordentoft ham, at selskabet skulle sælges. På det tidspunkt
var de kun tre ansatte i selskabet. Det var ham selv, hans hustru og
Søren Morthorst. Per Vincent Nordentoft var ikke selv ansat i selskabet
og kom der heller ikke så tit. Det var ham, der kontaktede
virksomhedsmægler Ole Pedersen vedrørende salget, men Per Vincent
Nordentoft der indgik aftalen med denne. Han deltog ikke selv i for-
handlingerne med potentielle købere. Henrik Svendsen henvendte sig som
interesseret og gik så sammen med Søren Morthorst om at overtage
selskabet. Overtagelsen trak i langdrag. På mødet den 25. maj 2000 blev
han tilbudt en fratrædelsesordning, hvorefter han og hans hustru hver
ville få 10.000 kr. i godtgørelse. Det var Ole Pedersen, der kom med
tilbuddet. Per Vincent Nordentoft sagde ikke noget. Han havde selv
tidligere sagt til både Ole Pedersen og Per Vincent Nordentoft, at han
ikke ville fratræde, men på grund af sin lange ansættelse i selskabet
ville have en opsigelse. På mødet sagde han, at de 10.000 kr. var et
tilbud, som han ville overveje, og at han måtte forelægge det for sin
hustru, da han ikke havde mandat til at bestemme på hendes vegne. Han
husker ikke, om han tog noget egentlig forbehold vedrørende sig selv.
Han ved ikke, om de andre mødedeltagere kunne have fået det indtryk, at
han ville acceptere fratrædelse mod de 10.000 kr., men det havde han
altså ikke. Dagen efter mødet kontaktede han sin advokat Henrik Steen
Andersen, som frarådede ham at skrive under på noget som helst. Hverken
han eller hans hustru skrev under på de udkast til opsigelser, som han
modtog fra advokat Carsten Mikkelsen. Efterfølgende var han både på- 9 -

rejse i Norge og Sverige for selskabet. Den 15. juni 2000 deltog han i
mødet med Per Vincent Nordentoft, Henrik Svendsen, Søren Morthorst og
Ole Pedersen. Han mener, at han var blevet bedt om at være med til
mødet, fordi han kendte selskabet så godt. Mødet blev holdt i
frokoststuen. Henrik Svendsen fremsatte et nyt købstilbud på et mindre
beløb, og Per Vincent Nordentoft, som nærmest virkede ligeglad,
accepterede det. Der blev derefter lavet en endelig overtagelsesaftale.
Bagefter gik de alle ud i kontoret, hvor hans hustru sad. Ole Pedersen
sagde nu ud i lokalet til de tilstedeværende, at virksomheden var solgt.
Det var ved tretiden om eftermiddagen, og dermed efter hans sædvanlige
arbejdstid. Ole Pedersen sagde til ham, at han skulle aflevere sine
nøgler, rydde sit skrivebord og fjerne sine personlige ting fra
virksomheden. Han rakte hånden frem til Per Vincent Nordentoft og sagde:
"Det var så det". Inden han og hans hustru tog fra virksomheden, havde
de afleveret deres nøgler. Han havde også hentet sine fire vinterdæk,
som stod på lageret, og havde lagt dem i bilen. Han måtte efterlade
flere andre personlige ting, som han aldrig fik hentet. Hverken han
eller hans hustru havde skrevet under på nogen opsigelse. Han erindrer
ikke, om der ved mødet den 25. maj 2000 blev drøftet noget om, at han
skulle yde bistand til en køber og heller ikke, at der blev drøftet
noget om, at han skulle yde bistand vedrørende bogholderiet. Han ved
ikke noget som helst om bogholderi, og det gør hans hustru heller ikke.
Det var Søren Morthorst, der førte bogholderiet. Det var meningen, at
han og hans hustru skulle holde ferie fra den 16. juni 2000 og en uge
frem. Det var aftalt med Per Vincent Nordentoft. Han kan ikke huske, om
datoen den 30. juni 2000 blev drøftet som afskedigelsesdato under
henvisning til, at køberen skulle have bistand frem til den pågældende
dato.

BB har forklaret, at hun er 70 år gammel. Hun blev ansat i den
oprindelige virksomhed i 1966. Hun udførte almindeligt kontorarbejde og
ikke bogholderi. Hun havde ikke hørt om planerne om salg af selskabet
ved årsskiftet 1999/2000. Hendes mand fortalte hende først om det
senere. Hun vidste godt, der blev holdt et møde den 25. maj 2000, for
hun var selv på arbejde. Hun vidste ikke, hvad de talte om, og hun var


-
10
-

ikke dengang bekendt med, at der fremkom et forslag om opsigelse for
hendes vedkommende. Det blev hun først klar over, da hun fik udkastet
til opsigelsen. Hun sagde til sin mand, at hun ikke ville skrive under
på den, og derefter kontaktede han deres advokat. Den 15. juni 2000 var
hun på kontoret til mødets slutning ved 15-tiden, selv om hendes
arbejdstid kun var til kl. 13.00. Hun var blevet for at få at vide, hvad
der skulle ske med selskabet. Da mødedeltagerne kom ud fra mødet,
spurgte hun, hvad der var foregået. Ole Pedersen sagde noget i retning
af, at "Firmaet er solgt, du kan godt pakke dine ting, aflevere dine
nøgler og gå hjem". Hun kan ikke huske det ordret, men det var klart, at
hun ikke skulle komme mere. Per Vincent Nordentoft gav hende hånden og
gik. Da hun lidt efter skulle aflevere sin nøgle, var Henrik Svendsen
nødt til selv at tage den ud af hendes nøglebundt, fordi den var svær at
få ud af det. Hun har ikke siden været på selskabets adresse.

Per Vincent Nordentoft har forklaret, at virksomheden blev omlagt til
selskabsform i 1993, men at han havde drevet den i mange år før. Han er
i dag 85 år gammel. Han kom ikke dagligt på kontoret og forestod heller
ikke den daglige ledelse. Af ansatte var der Søren Morthorst og
anmelderne. Han besluttede at sælge selskabet umiddelbart inden, at Ole
Pedersen blev kontaktet. Han har noteret i sin kalender, at der den 24.
maj blev holdt et møde mellem Ole Pedersen, FF, advokat Carsten
Mikkelsen og ham selv. Det er muligt, at han har noteret datoen forkert.
Han har også noteret, at: "Aftale i stand" i lommebogen. Det må have
drejet sig om salg af selskabet. Han mener ikke, at han deltog i nogen
drøftelse om anmeldernes fratrædelse. I Ole Pedersens oplæg stod der,
hvad anmeldernes rolle var i selskabet. Det var meningen, at BB skulle
medvirke til at afklare bogføringen, og at FF skulle rejse til Norge og
lave noget arbejde for selskabet. Ifølge hans kalender var der igen møde
den 15. juni 2000, hvor Ole Pedersen, Henrik Svendsen og FF også deltog.
Her blev der aftalt en pris og en endelig overtagelse, som fandt sted
samme dag. Det var meningen, at selskabet skulle drives fra køberens
bopæl i Holte. Efter mødet var der en diskussion om aflønning, og her
hørte han for første gang FF bede om en opsigelse. Han troede, at det
var et spørgsmål, der allerede var afgjort. Alle oplæg vedrørende


-
11
-

overdragelse af selskabet kom fra Ole Pedersen og gik igennem FF, før de
blev videreformidlet til ham, som efter gennemgang gav dem tilbage til
FF, som så returnerede dem til Ole Pedersen. Han vidste ikke, at
anmelderne ikke skulle ansættes hos den nye ejer. Han havde ikke talt
med dem om fortsat ansættelse eller afskedigelse. Det, der optog ham,
var at få virksomheden solgt, og i denne forbindelse var der problemer
med køberen, som pressede prisen. På mødet den 15. juni 2000 fik han den
opfattelse, at FF skulle fortsætte som konsulent i selskabet, blandt
andet fordi der var en maskine, der skulle installeres. Han mener, at
han overværede anmelderne aflevere deres nøgler efter mødet, og han
afleverede også sin egen. Det eneste, der blev sagt mellem ham og
anmelderne, var "farvel". Han mener også at erindre, at FF sagde: "Det
var så de 43 år". De var ikke selv uvenner, men det var nok ikke nogen
hjertevarm afsked, for der var uoverensstemmelser mellem Ole Pedersen og
FF. Ole Pedersen sagde, at FF gik fra sit ord. Det var noget vedrørende
opsigelsesaftalen. Han ved ikke nærmere, hvad det drejede sig om.

Ole Pedersen har forklaret, at han arbejder med køb og salg af
virksomheder. Han er oprindelig uddannet tømrer. Han blev i efteråret
1999 kontaktet af FF, som oplyste at være chef i et selskab, der skulle
afhændes. Han holdt møde med både Per Vincent Nordentoft og FF engang i
september/oktober 1999. Mandataftalen er underskrevet i november 1999.
Han forstod, at selskabet skulle sælges, fordi FF skulle pensioneres, og
der dermed ikke ville være nogen til at lede selskabet. Han drøftede med
anmelderne, hvad der skulle ske med dem, og de gav udtryk for, at de
ville pensioneres. Han kan huske, at det efter samtale med FF blev
anført i projektmaterialet, at denne og dennes hustru ønskede at gå på
pension og ikke skulle blive i selskabet. Normalt følger medarbejderne
virksomheden i forbindelse med en overdragelse, og han kender også
funktionærlovens regler om varsel. Han mente imidlertid ikke, at der var
behov for varsling af anmelderne i forbindelse med deres fratræden, da
anmelderne klart havde tilkendegivet, at de ønskede at fratræde eller
pensioneres. Han deltog i mødet den 25. maj 2000. Her blev der drøftet
fratrædelsesgodtgørelse til anmelderne, fordi FF var kommet i tanke om,
at han og hans hustru ville afskediges. Det blev aftalt, at de skulle


-
12
-

fortsætte indtil 30. juni 2000 og gøre nogle ting færdige og ville så få
10.000 kr. i godtgørelse for lang og tro tjeneste. Han mente ud fra
funktionærlovens regler, at der ikke var behov for kompensation, når en
medarbejder selv ønskede at fratræde. Han kender ikke de juridiske
aspekter af en sådan sag. Mødet den 15. juni 2000 var et afsluttende
møde, hvor overdragelsen blev gjort færdig. Selskabet havde vist sig at
være mindre værd end først antaget. Han ved ikke, om FF på det tidspunkt
havde sagt op, men han havde selv sagt til Per Vincent Nordentoft, at
denne endelig ikke måtte afskedige FF, for FF skulle gøre nogle ting
færdige i virksomheden. Der skulle også bogføres færdigt i selskabet, og
der var flere ting, som FF skulle gøre færdigt sammen med sin hustru.
Køberne ville drive selskabet videre fra andre lokaler. Han har ikke
hørt anmelderne give afkald på opsigelsesvarsel. Han har ikke drøftet
noget med dem om, at de skulle rydde deres skrivebord eller lignende.
Han har ikke givet anmelderne besked om, at de skulle aflevere deres
nøgler eller pakke deres ting. Det er direkte løgn, hvis nogen påstår
det. Han så ikke, om anmelderne afleverede deres nøgler, men han hørte
FF sige: "Det var så det".

Ad formaliteten:

Boet har til støtte for afvisningspåstanden gjort gældende, at
anmelderne ved at udeblive fra fordringsprøvelsen har afskåret sig fra
at få kurators indstilling prøvet ved domstolene. Dette følger af
konkurslovens § 132 og er forudsat i betænkning nr. 606. Udebliver en
anmelder, er kurators indstilling uanset anmelderens forudgående
protester endelig, og anmelderen er afskåret fra at rejse kravet ved
domstolene. Afgørelsen refereret i UfR 83.863 kan ikke tages til indtægt
for det modsatte synspunkt.

Anmelderne har over boets afvisningspåstand gjort gældende, at det ikke
fremgår af konkurslovens § 132, at der skal gives møde til
fordringsprøvelsen for, at en anmelders protest mod kurators indstilling
skal behandles.


-
13
-

Såfremt fordringshaveren forinden er fremkommet med indsigelse mod
kurators indstilling, må kurator være forpligtet til at oplyse om
indsigelser på skiftesamlingen, uanset en anmelders manglende
tilstedeværelse, jf. UfR 1983.863.

Anmeldernes advokat havde inden fordringsprøvelsen gjort kurator bekendt
med anmeldernes indsigelser. Anmeldernes advokat havde endvidere, efter
at kurator over for anmelderne havde fastholdt sin indstilling om delvis
afvisning af fordringerne, fastholdt fordringerne og meddelt kurator, at
der ville blive udtaget stævning mod boet.

Anmelderne betragtede det som en selvfølge, at en skriftlig indsigelse
var tilstrækkelig, og kurators skrivelse af 14. marts 2001 gav dem ikke
anledning til en anden opfattelse. Det ville ikke være rimeligt, såfremt
anmelderne alene på baggrund af udeblivelse fra skiftesamlingen skulle
være afskåret fra at gøre deres fordring gældende i boet.

Ad realiteten:

Anmelderne har gjort gældende, at de den 15. juni 2000 ulovligt blev
bortvist fra deres stillinger som funktionærer, idet de bedt om at
aflevere deres nøgler og rydde deres skriveborde. Anmelderne skal som
følge heraf stilles som om, de var sagt op, hvorfor anmeldernes krav
skal anerkendes af konkursboet.

I henhold til funktionærloven har de derfor krav på løn i en
opsigelsesperiode på seks måneder.

Hverken FF eller BB har selv opsagt deres stillinger med fratræden den
30. juni 2000.

Boet har ikke godtgjort, at anmelderne har givet afkald på deres
opsigelsesvarsel eller har misligholdt deres ansættelsesforhold.

Boet har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at FF på


-
14
-

mødet den 25. maj 2000 på begge anmelderes vegne accepterede, at de
skulle fratræde den 30. juni 2000 mod betaling af løn til dette
tidspunkt og 10.000 kr. hver i fratrædelsesgodtgørelse.

Det bestrides, at anmelderne blev bortvist fra arbejdspladsen den 15.
juni 2000. Det var tværtimod aftalt, at de skulle yde bistand til
virksomhedens køber frem til 30. juni 2000. Anmelderne har misligholdt
deres ansættelsesforhold ved uberettiget og uden aftale at forlade
arbejdspladsen den 15. juni 2000 og er således ikke berettiget til løn
med videre ud over det allerede anerkendte beløb.

Skifterettens afgørelse:

Ad formaliteten:

Som anført af boet er det i forarbejdernes til konkurslovens regler om
fordringsprøvelse i betænkning nr. 606 forudsat, at en anmelder, hvis
fordring kurator ikke vil indstille som anmeldt, skal give møde ved
fordringsprøvelsen, enten personligt eller ved en befuldmægtiget.

Det fremgår derimod ikke af ordlyden af bestemmelserne i konkursloven,
at anmelderen skal give møde ved fordringsprøvelsen for at kunne
fastholde sin ret til at anlægge sag mod boet efter konkurslovens § 132.


Efter at anmeldernes advokat i september 2000 havde anmeldt kravene til
kurator, og kurator i skrivelse af 9. februar 2001 havde meddelt sin
indstilling, havde anmeldernes advokat inden fordringsprøvelsen på
kurators kontor den 5. april 2000 to gange henholdsvis ved skrivelse af
13. februar 2001 og ved skrivelse af 19. marts 2001 fastholdt
anmeldernes indsigelser og dermed kravene over for kurator. Anmeldernes
advokat havde endvidere i sin sidste skrivelse før fordringsprøvelsen
meddelt kurator, at anmelderne ville udtage stævning mod boet.

Da kurator således har været bekendt med anmeldernes fortsatte


-
15
-

indsigelse mod indstillingen til deres krav, findes anmelderne under
disse omstændigheder ikke at burde være afskåret fra at anlægge sag
efter konkursloven § 133, selvom de ikke gav møde til fordringsprøvelsen
på kurators kontor.

Boets afvisningspåstand tages derfor ikke til følge.

Ad realiteten:

Efter bevisførelsen, herunder særligt de forklaringer, som anmelderne og
vidnet Per Vincent Nordentoft har afgivet, findes det ikke - uanset Ole
Pedersens forklaring om den indgåede aftale - godtgjort, at anmelderne
på mødet den 25. maj 2000 eller efterfølgende selv har opsagt deres
stillinger i selskabet og dermed accepteret fratrædelsesgodtgørelsen på
10.000 kr hver.

Det bemærkes i denne forbindelse, at anmelder 1, BB, ikke deltog i mødet
den 25. maj 2000, og at det i øvrigt heller ikke er godtgjort, at
anmelder 2, FF, på noget tidspunkt var bemyndiget til at handle på sin
hustrus vegne i spørgsmålet om opsigelse.

Retten lægger efter anmeldernes forklaringer, der i forhold til forløbet
lige efter mødet den 15. juni 2000 til dels støttes af Per Vincent
Nordentofts forklaring, til grund, at anmelderne den 15. juni 2000 blev
bedt om at aflevere deres nøgler og og rydde deres skriveborde. An-
melderne har derfor med rette anset sig som bortvist. Retten har i denne
forbindelse ikke lagt vægt på den forklaring, som blev afgivet af Ole
Pedersen.

Da anmelderne således ikke har misligholdt deres ansættelsesforhold, er
de som følge heraf berettiget til løn i opsigelsesperioden.

Anmeldernes anerkendelsespåstande tages herefter til følge for så vidt
angår hovedstolene, idet anmeldernes påstande om procesrente for tiden
efter konkursdekretets afsigelse kun tages til følge som efterstillede


-
16
-

krav, jf. konkurslovens § 98.

T h i k e n d e s f o r r e t:

I forhold til BB tilpligtes Nordentoft & Co. 1993 ApS under konkurs at anerkende det anmeldte krav i henhold til konkurslovens § 95, stk. 1,
nr. 1, 2 og 4, på 64.928 kr. med procesrente fra den 11. september 2000, jf. konkurslovens § 98.

I forhold til FF tilpligtes Nordentoft & Co. 1993 ApS under konkurs at anerkende det anmeldte krav i henhold til konkurslovens § 95, stk. 1,
nr. 1, 2 og 4, på 118.618 kr. med procesrente fra den 11. september 2000, jf. konkurslovens § 98.

Konkursboet betaler inden 14 dage 25.000 kr. i sagsomkostninger til statskassen.

Jeanette Melchior
(sign.)

Udskriftens rigtighed bekræftes
p. j. v. Sø- og Handelsretten, den


Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Opsigelse af medarbejder

Det er en stor beslutning at opsige en medarbejder – såvel økonomisk som menneskeligt. Det er derfor ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles ...»

Konkurskarantæne pålagt likvidator på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 24. april 2019Sag 89/2018(1. afdeling)A(advokat Georg Meyer, beskikket)modkurator ...»

Vi er medlemmer af