krav på løn og feriepenge i konkursbo

Resumé

Sagen angår spørgsmålet, om anmelders krav vedrørende løn og feriepenge er priviligeret efter konkurslovens § 95.

Dom i sagen 18. maj 2005 blev af retten i sagen 


P-6-04

Danske Sælgere som mandatar for
NB
(Advokat Frank Peter Kanlund)
mod
Netcentralen ApS under konkurs
(Advokat Michael Serring)

Denne sag, som er anlagt den 5. marts 2004, angår
spørgsmålet, om et af anmelder, Danske Sælgere som
mandatar for NB, i konkursboet, Netcentralen ApS under
konkurs, anmeldt krav har fortrinsret efter konkurslovens
§ 95.

Påstande:

Anmelder har nedlagt påstand om, at konkursboet,
Netcentralen ApS under konkurs tilpligtes at anerkende,


- 2 -

at anmelder har et privilegeret krav, jf. konkurslovens §
95, på 206.374,25 kr. vedrørende løn og feriepenge.

Konkursboet har principalt nedlagt påstand om frifindelse
mod, at kravet anerkendes som simpelt krav, jf.
konkurslovens § 97, subsidiært nedlagt påstand om
frifindelse mod anerkendelse af kravet med 202.374,25 kr.
i medfør af konkurslovens § 95.

Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens § 218 a,
stk. 2.

Kurator har under domsforhandlingen oplyst, at
konkursboet forventes afsluttet med udlodning af
dividende på anslået 64 % til privilegerede fordringer
efter konkurslovens § 95.

Der er under domsforhandlingen afgivet partsforklaring af
NB.

Forklaring:

NB har forklaret blandt andet, at han blev ansat som
sælger i Netcentralen I/S i maj 1999. I begyndelsen var
han provisionslønnet. I februar 2000 fik han titel af
salgschef. Han overgik til fast løn plus provision og
bonus. Det gik godt i firmaet, og der blev ansat flere
sælgere. Ved aftale af 20. januar 2002 fik han titel af
salgsdirektør, uden at det affødte ændringer i hans
stillingsindhold eller arbejdsområder. Han deltog i
ansættelsessamtaler, men kunne ikke selv ansætte eller
afskedige. Forbrug over 2.000 kr. i medarbejderøjemed
skulle forelægges for og godkendes af direktør Ole
Horsbøl. Han havde ikke prokura.

Interessentskabet blev i 2001 omdannet til et
anpartsselskab. Provision og bonus blev for hans


- 3 -

vedkommende erstattet af en anpartsbesiddelse på 10 %,
hvilket han anså for en anerkendelse. Han blev tillige
medlem af selskabets bestyrelse. Han fik at vide, at det
var et lovkrav. Han erhvervede senere yderligere 5 % af
anparterne, da salget gik godt. I starten var Ole Horsbøl
bestyrelsesformand og direktør, men senere blev Claus
Christensen administrerende direktør. Der blev hverken
afholdt bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger, og
der blev ikke udarbejdet vedtægter.

Han underskrev som selvskyldnerkautionist for dele af
selskabets gæld til Danske Bank, fordi han var
anpartshaver. Det var meningen, at kautionen kun skulle
være gældende i et par måneder. Kassekreditten skulle
bruges til at åbne afdelinger i Norge og Sverige og til
indkøb af nyt hardware. Han erindrer ikke med sikkerhed,
hvornår han underskrev som kautionist, men det skete ad
flere gange. Han mener, at han skrev under i sommeren
2002. Det gik godt i salgsafdelingen, og han var af den
opfattelse, at det var nødvendigt, at han skrev under.

Ved årsskiftet 2002/2003 begyndte advarselslamperne at
blinke. Han og hans kollegaer kunne ikke få oplyst,
hvordan det gik med selskabet, ligesom man ikke kunne få
de informationer, som man efterlyste. Anpartshaverne fik
oplyst, at regnskabet viste et overskud på 300.-400.000
kr., men efterfølgende blev det oplyst, at der ikke var
aflagt regnskab. Det var ikke kun anpartshavere, men
samtlige ansatte på fast løn, der i december 2002, januar
og februar 2003 gik 10 % ned i løn. De eneste, der ikke
gik ned i løn, var provisionslønnede sælgere, da man
frygtede, at det kunne være demotiverende for deres
salgsbestræbelser. Lønnedgangen skyldtes meldinger fra
ledelsen om, at der var brug for ekstra likviditet, og at
det ville være et godt signal over for banken. I
forbindelse med lønnedgangen bad han sammen med andre


- 4 -

anpartshavere om indsigt i selskabets forhold i medfør af
anpartshaveroverenskomstens § 5, men det blev nægtet. Han
deltog i mislykkede forhandlinger om salg af firmaet. Der
var en dårlig stemning i selskabet. Han ville gerne af
med sine anparter og ud af selskabet, der var domineret
af Ole Horsbøl, som ejede den største del af anparterne,
og i øvrigt var den, der havde størst indflydelse i
selskabet. Han fik af Ole Horsbøl og Claus Christensen at
vide, at han måtte sælge sine anparter, hvis han søgte
andet arbejde inden for branchen. Han havde en
forventning om at kunne bruge de domænenavne, der efter
hans opsigelse blev forhandlet om. Den tilbudte købspris
var ikke udtryk for markedsprisen.

Parternes synspunkter:

Anmelder har navnlig gjort gældende, at NB var ansat på
en helt sædvanlig ansættelseskontrakt omfattet af
funktionærloven, og at hans stilling i øvrigt ikke var af
overordnet karakter. Selskabet var i det væsentligste
ejet og domineret af hovedanpartshaveren Ole Horsbøl,
hvilket også kommer til udtryk i
anpartshaveroverenskomstens § 2. NB kan ikke anses for
nærstående i konkurslovens forstand, idet han alene ejede
15 % af anparterne, hvilket konkret er en uvæsentlig
andel. NB skal heller ikke af andre grunde nægtes
privilegium i henhold til § 95, stk. 2, som derfor ikke
finder anvendelse. Det er konkursboet, der har
bevisbyrden for, at der ikke skal tillægges privilegium
efter § 95, stk. 1, og denne bevisbyrde er ikke løftet.
NB ejede alene en begrænset del af selskabets kapital og
var uden nogen indflydelse på selskabets drift og
ledelse. NB har ikke på noget tidspunkt deltaget i
forhandlinger om en rekonstruktion af anpartsselskabet,
men alene drøftet og forsøgt et ordinært salg af sine
anparter til Ole Horsbøl og Claus Christensen i


- 5 -

forbindelse med sit ophør i virksomheden. Andre
anpartshavere er tilkendt privilegium, og NB skal derfor
også tillægges privilegium efter § 95, stk. 1.

Konkursboet har navnlig anført, at NB har været
bestyrelsesmedlem siden stiftelsen af anpartsselskabet og
frem til konkursens indtræden. NB har yderligere haft
titel af salgsdirektør og i overensstemmelse hermed haft
en ledende stilling i selskabet. NB har endvidere været
medejer af selskabet med en ikke uvæsentlig andel af den
nominelle anpartskapital og har afgivet
selvskyldnerkautionserklæring over for selskabets
væsentligste bankforbindelse for et ikke uvæsentligt
beløb. NB har derudover deltaget i forhandlinger om en
rekonstruktion af anpartsselskabet, herunder vedrørende
overdragelse af egne anparter og erhvervelsen af visse
aktiver fra selskabet. Dertil kommer, at NBs stilling som
både bestyrelsesmedlem, kautionist og anpartshaver ikke
er sædvanlig for en lønmodtager. NB har således haft en
sådan økonomisk interesse og stilling i virksomhedens
drift, at det samlet set ikke er rimeligt begrundet, at
han tillægges privilegium i medfør af konkurslovens § 95,
stk. 1.

Skifterettens afgørelse:

NB blev i maj 1999 ansat som sælger i det daværende
Netcentralen I/S og i februar 2000 udnævnt til salgschef.
Interessentskabet blev i 2001 omdannet til et
anpartsselskab, i hvilken forbindelse NB erhvervede en
mindre del af anpartskapitalen. I januar 2002 blev NB
udnævnt til salgsdirektør. Det kan efter bevisførelsen
ikke lægges til grund, at hans reelle stilling i
selskabet eller hans arbejdsforhold i øvrigt blev ændret
ved hans ændrede stillingsbetegnelser eller ved
selskabsomdannelsen.


- 6 -


NBs andel af anpartskapitalen har på intet tidspunkt
oversteget 15 %. Når henses hertil sammenholdt med
oplysningerne om fordelingen af den øvrige anpartskapital
og indholdet af anpartshaveroverenskomsten af 31. juli
2002, findes det ikke at kunne statueres, at NB af denne
årsag har haft en bestemmende indflydelse på selskabets
drift.

NB har ubestridt været medlem af selskabets bestyrelse,
men det må efter hans forklaring lægges til grund, at
hans stilling som bestyrelsesmedlem i selskabet har været
uden reelt indhold.

Under de ovenfor anførte omstændigheder findes der efter
en samlet vurdering ikke at være rimelig grund til at
nægte NBs lønkrav privilegium i medfør af konkurslovens §
95, stk. 2. Det i sagen i øvrigt oplyste herunder
navnlig, at NB i begrænset omfang har afgivet
selvskyldnerkautionserklæring i relation til
anpartsselskabets bankgæld, samt det forhold, at han i
lighed med selskabets øvrige fastlønnede ansatte
accepterede en lønnedgang i en kortere periode, findes
ikke at kunne føre til noget andet resultat.

For så vidt angår størrelsen af NBs privilegerede lønkrav
er der alene uenighed om hans restlønkrav for februar
eller marts 2003. Da konkursboet ikke har dokumenteret,
at NBs fulde lønkrav for den pågældende periode er
betalt, og da denne del af hans lønkrav er forfaldet
indenfor 6 måneder før fristdagen den 23. maj 2003,
findes anmelders opgørelse af denne post at måtte tages
til følge.

Herefter tages den af anmelder nedlagte påstand til
følge.


- 7 -T H I K E N D E S F O R R E T:


Det af anmelder, Danske Sælgere som mandatar for NB,
anmeldte krav på 206.374,25 kr. anerkendes som
privilegeret i henhold til konkurslovens § 95 i
konkursboet, Netcentralen ApS under konkurs.

I sagsomkostninger betaler konkursboet 10.000 kr. til
anmelderen.Dorrit Lilholt
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


lægges privilegium efter § 95, stk. 1.

Konkursboet har navnlig anført, at NB har været
bestyrelsesmedlem siden stiftelsen af anpartsselskabet og
frem til konkursens indtræden. NB har yderligere haft
titel af salgsdirektør og i overensstemmelse hermed haft
en ledende stilling i selskabet. NB har endvidere været
medejer af selskabet med en ikke uvæsentlig andel af den
nominelle anpartskapital og har afgivet
selvskyldnerkautionserklæring over for selskabets
væsentligste bankforbindelse for et ikke uvæsentligt
beløb. NB har derudover deltaget i forhandlinger om en
rekonstruktion af anpartsselskabet, herunder vedrørende
overdragelse af egne anparter og erhvervelsen af visse
aktiver fra selskabet. Dertil kommer, at NBs stilling som
både bestyrelsesmedlem, kautionist og anpartshaver ikke
er sædvanlig for en lønmodtager. NB har således haft en
sådan økonomisk interesse og stilling i virksomhedens
drift, at det samlet set ikke er rimeligt begrundet, at
han tillægges privilegium i medfør af konkurslovens § 95,
stk. 1.

Skifterettens afgørelse:

NB blev i maj 1999 ansat som sælger i det daværende
Netcentralen I/S og i februar 2000 udnævnt til salgschef.
Interessentskabet blev i 2001 omdannet til et
anpartsselskab, i hvil

Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ...»