Lejen i et erhvervslejemål kunne ikke forhøjes til markedslejen

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 218/2013 (1. afdeling)

K/S af 1. august 2010 (advokat Anne Louise Husen)

mod

Mercedes-Benz CPH A/S (advokat Frank Bøggild)

I tidligere instanser er afsagt dom af Boligretten i København den 13. april 2012 og af Østre Landsrets 12. afdeling den 16. april 2013. I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Thomas Rørdam, Vibeke Rønne, Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Kurt Rasmussen.

Påstande:

Appellanten, K/S af 1. august 2010, har påstået landsrettens dom ophævet og sagen hjemvist til boligretten til realitetsbehandling af den varslede lejeforhøjelse for lejemålet Snorresgade 17-19, 2300 København S, principalt med ikrafttræden den 1. marts 2012, subsidiært med ikrafttræden den 1. august 2012.

Indstævnte, Mercedes-Benz CPH A/S, har påstået stadfæstelse. Over for den subsidiære på- stand har Mercedes-Benz påstået afvisning, subsidiært frifindelse.

Højesterets begrundelse og resultat:

Sagen angår, om K/S af 1. august 2010 som udlejer har ret til – ud over regulering efter nettoprisindekset og med skatter og afgifter – at kræve lejen reguleret efter lejelovgivningens regler om forhøjelse af lejen til det lejedes værdi, nu markedsleje, jf. erhvervslejelovens § 13. - 2 - Da lejeaftalen og dermed aftalen om pristalsregulering mv. er indgået i perioden fra den 1. januar 1992 til den 31. december 1999, kan udlejer kun kræve lejen forhøjet i medfør af erhvervslejelovens § 13, såfremt det udtrykkeligt fremgår af lejeaftalen, at udlejeren tillige kan kræve lejen reguleret efter § 3 i den dagældende erhvervslejereguleringslov, jf. denne lovs § 9, stk. 4, 2. pkt., og erhvervslejelovens § 80, stk. 5, 4. pkt.

Det fremgår af Højesterets dom af 18. december 2013 (UfR 2014.909), at ordet ”udtrykkeligt” skal forstås således, at det skal fremgå af lejeaftalen med tilstrækkelig tydelighed, at udlejer tillige kan kræve lejeregulering efter lejelovgivningens regler om fastsættelse af lejen til det lejedes værdi. Sagen angik forståelsen af en bestemmelse i en lejeaftale, hvorefter parterne gensidigt fraskrev sig retten til at kræve lejen reguleret med henvisning til det lejedes værdi i 12 år fra lejemålets ikrafttræden. Højesteret fandt, at betingelsen om tilstrækkelig tydelighed var opfyldt, idet der ikke kunne være tvivl om, at meningen med bestemmelsen var, at der efter 12-årsperiodens udløb kunne kræves regulering af lejen til det lejedes værdi efter lejelovgivningens regler.

Med disse bemærkninger og i øvrigt af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Hø- jesteret landsrettens dom.

I sagsomkostninger for Højesteret skal K/S af 1. august 2010 betale 60.000 kr. til MercedesBenz CPH A/S. Beløbet dækker udgifter til advokat og er fastsat under hensyn til arbejdets omfang, herunder at der er tale om et udskilt spørgsmål.

Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal K/S af 1. august 2010 betale 60.000 kr. til MercedesBenz CPH A/S. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.

Markedslejeregulering - Hvordan gør man som udlejer

Af Selskabsadvokaterne Generelt Er du udlejer af et erhvervslejemål, og synes du, at din lejer betaler ...»

Betaler du for meget i erhvervsleje?

Hvis du som lejer af et erhvervslejemål mener, at du betaler for meget i erhvervsleje har du mulighed ...»