Leasingkontrakt

Resumé

Leasingtager dømt til at betale erstatning til leasinggiver i overensstemmelse med parternes aftale (Leasingkontrakt).

Dom i sagen H-79/03

Finansieringsselskabet af 1.10.1996 ApS
(advokat Anders Ditlev Christiansen)

mod

Active Consulting v/Jimmi Pedersen
(advokat Eivind Einersen)

afsagt sålydende dom: 

Indledning og påstande
Sagen vedrører opgørelse af et leasingforhold.

Finansieringsselskabet af 1.10.1996 ApS (Finansieringsselskabet) har nedlagt påstand om at Active Consulting v/Jimmi Pedersen skal betale 134.760,50 kr. til Finansieringsselskabet med tillæg af principalt 2% rente pr. påbegyndt måned,
subsidiært procesrente, fra sagens anlæg den 24. juli 2003.

Active Consulting v/Jimmi Pedersen (Jimmi Pedersen) har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsfremstilling

Sagen drejer sig om opgørelsen af det økonomiske mellemværende efter en leasingaftale hvorved Finansieringsselskabet finansierede Jimmi Pedersens leasing af en række computere og edb-udstyr til brug for hans start af en internetcafé i
Sverige i efteråret 2002. Computerne blev leveret af firmaet Xitema.

Robert Onsberg, også kaldet Bobby, var på daværende tidspunkt direktør i Xitema. Af e-mail af 22. september 2002 fra Robert Onsberg til Jimmi Pedersen fremgik at der var tale om levering af 9 computere med styresystemet Windows XP Home Edition samt yderligere diverse edb-udstyr, at prisen var aftalt til 78.457 kr., at der var aftalt en udbetaling på 22.500 kr. og at "restgælden leases incl. renter (fradragsberettiget) i 36 måneder for kr. 2.023,20 pr. måned. Alt udstyret skal herefter købes for kr. 2.023,20."

I en senere e-mail, ligeledes af den 22. september 2002, skrev Robert Onsberg til Jimmi Pedersen at han kunne gå med til at udbetalingen blev ændret til 18.000 kr. ekskl. moms hvorefter den månedlige ydelse blev beregnet til 2.185,70 kr. ekskl. moms. Endvidere skrev Robert Onsberg følgende:

"Maskinerne er installeret med Win 2000, installerer du selv XP (du få[r] en række serienumre og en kopi af vores select ­ CD (forhandler CD) ­ som du må love IKKE [at] give videre)."

I en e-mail af 6. oktober 2002 skrev Robert Onsberg til Jimmi Pedersen bl.a. følgende: "Her er vores endelige regnestykke, jeg antager, at vi holder betalingen vedrørende spillene helt uden for ­ vi taler om det når vi mødes." Robert Onsberg opgjorde herefter Jimmi Pedersens gæld for det bestilte edb-udstyr samt yderligere bestilt edb-udstyr til 115.810 kr. inkl. moms. Med fradrag af udbetalingen på 22.500 kr. (18.000 kr. med tillæg af moms) opgjordes restgælden til 93.310 kr., eller 3.479 kr. pr. måned i 36 måneder. Første afdrag skulle betales den 1. november 2002. Endvidere anførte Robert Onsberg: "Vi sender dig en regning og en leasingkontrakt med finansieringsselskabet."

Edb-udstyret blev leveret senere i oktober eller starten af november 2002. Med leveringen fulgte en faktura udstedt af IT Firmaet ApS som Robert Onsberg ligeledes var direktør for. Det fremgik af fakturaen at der var leveret "Netcafé komplet iht. aftale - overført til FSS", pris 92.648,00 kr. med tillæg af moms, eller 115.810,00 kr. Der er enighed mellem parterne om at fakturaen var en proforma-faktura beregnet til eventuel forevisning for de svenske toldmyndigheder.

Det fremgår ikke klart af fakturaen om den er dateret 11. oktober 2002 eller 10. november 2002.

Af leasingaftale, dateret 4. november 2002, mellem Finansieringsselskabet (udlejer) og Jimmi Pedersen (bruger) fremgik bl.a. følgende:

"...
Flytning:

Bruger forpligter sig til straks at underrette udlejer om flytning af genstanden fra en adresse til en anden ...

Forsikring:

Ved aftalens indgåelse tegner bruger en forsikring, der dækker genstanden mod brand-, tyveri, vand- og maskinskade.

Aftaleperioden:

Aftalen træder i kraft den 01-11-2002 og løber i 37 måneder.

Ophør i utide:

Aftalen kan opsiges med umiddelbar virkning, såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge aftalen.

Vederlag og
erstatning:

Ved aftalens ophør er udlejer berettiget til straks at kræve genstanden udleveret i aftalemæssig stand.

Bruger er forpligtet til at betale alle forfaldne, ikke-erlagte månedlige ydelser med tillæg af rente, som fastsætte til en månedlig rente på 2%, med tillæg af eventuelle omkostninger i denne forbindelse."


Den 8. november 2002 bad Jimmi Pedersen sin svenske bankforbindelse om at overføre 3.300 SEK. Som betalingsmodtager var anført Finansieringsselskabet. Det var endvidere anført at betalingen vedrørte "Leasingaftale 4.11 2002. Första betalning enligt överenskommelse".

Den 9. november 2002 reklamerede Jimmi Pedersen over problemer med et bundkort, en harddisk, et cd-rom-drev mv.

Den 4. februar 2003 rykkede Robert Onsberg Jimmi Pedersen for betaling af leasingydelserne til Finansieringsselskabet. Han skrev bl.a. at han havde fået en kopi af et brev fra Finansieringsselskabet hvori selskabet havde opsagt Jimmi Pedersens engagement. Endvidere bad han Jimmi Pedersen indbetale restancen opgjort til 10.000 kr. til Finansieringsselskabet inden 3 dage hvis han ville undgå at sagen blev overgivet til fogedretten.

I en e-mail af 5. februar 2003 bad Jimmi Pedersen Robert Onsberg sende et nyt kontonummer med henblik på betaling af leasingydelserne "fordi det sidste gang blev sendt på en forkert konto."

I et brev af 7. februar 2003 til Finansieringsselskabet skrev Jimmi Pedersen bl.a. følgende:

"Efter modtagelse af opgørelse dags dato, kan jeg ikke godtage denne opgørelse.

d. 01/11
- Efter leasingaftalen (fik mail bekræftelse på dette d. 22 september, fra Bobby Onsberg)
...

Derfor vil jeg ikke betale mere før at der kommer en ny leasingaftale, med en tilrettet pris som passer med den vare jeg har modtaget. ­ Jeg har endnu ikke haft det som står på leasingaftalen. Og ALDRIG haft 9 pc'ere som har fungeret som jeg burde have haft..."

Brevet indeholdt derudover en nærmere beskrivelse af hvilke problemer der efter Jimmi Pedersens opfattelse havde været med det leverede edb-udstyr i perioden fra november 2002 til medio januar 2003.

Den 25. februar 2003 mødte Robert Onsberg og en Lars Kolind op på Jimmi Pedersens internetcafé. Der er uenighed om hvad der passerede i den forbindelse. Dog er der enighed om at Robert Onsberg medtog 2.700 SEK, og at Jimmi Pedersen underskrev et dokument benævnt "Almindelige bestemmelser - Leasingkontrakt" på hvilket der med håndskrift var tilføjet: "Betingelser til eksisterende leasing kontrakt af 4/11/02 imellem Active Consulting v/Jimmi Pedersen...
og Finansieringsselskabet af 1/10 1996 ApS
"


Af dokumentet fremgik endvidere bl.a. følgende:

"...
§ 5 Morarenter
Ejer er berettiget til at beregne morarente med 2 % pr. påbegyndt måned fraforfaldsdatoen, ved for sen indbetaling af lesingafgiften eller ved for sen betaling af øvrige beløb...

§ 17 Misligholdelse
Ejer er berettiget til uden varsel at ophæve leasingkontrakten, hvis bruger i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, herunder:

...
uden ejers samtykke ... flytter det leasede uden forudgående skriftligt samtykke fra ejer...

§ 18 Opgørelse
Hvis leasingkontrakten ophæves i medfør af § 17 eller som følge af anden misligholdelse af denne kontrakt eller ved opsigelse af eller ophør i øvrigt af leasingforholdet, foretager ejer følgende opgørelse af, hvad der skal betales til ejer (op-
gørelsesbeløbet):

a) forfaldne, ubetalte leasingafgifter og andre forfaldne, ubetalte beløb med tillæg af eventuelle morarenter og påkravsgebyrer m.v.,
b) samtlige uforfaldne leasingafgifter med tillæg af eventuel forventet restværdi af leasinggenstanden ved leasingperiodens udløb tilbagediskonteret efter den finansieringsmarginal hos ejer, der anvendes på opgørelsestids-
punktet og
c) et frigørelsesgebyr på 10 % af summen af a) og b). Opgørelsesbeløbet med tillæg af moms og eventuelle andre afgifter skal betales til ejer inden 7 dage efter brugers modtagelse af den nævnte opgørelse.
...
I forbindelse med ophør skal ejer søge de leasede genstande afhændet eller vurderet. Såfremt bruger senest 7 dage efter at have modtaget ejers opgørelse har betalt det opgjorte beløb, er bruger berettiget til at kræve det af ejer indhentede købstilbud eller den indhentede vurdering forelagt til godkendelse og har, såfremt bruger ikke kan godkende købstilbudet/vurde-
ringen, 14 dage til selv at fremskaffe købstilbud fra tredjemand eller forlange de leasede genstande solgt ved offentlig auktion, idet bruger dog i sidstnævnte tilfælde skal stille sikkerhed for og afholde omkostningerne herved. Såfremt bruger ikke senest 7 dage fra modtagelsen af opgørelsen har betalt opgørelsesbeløbet, er ejer berettiget til at sælge de leasede genstand uden at forelægge købstilbuddet for bruger respektive berettiget til i de tilfælde, hvor vurderingen er indhentet, at disponere over de
leasede genstande på anden måde.

Beløb, der fremkommer ved salg af de leasede genstande, respektive de værdier, de leasede genstande vurderes til, godtgøres bruger i det omfang, ejer fra bruger har modtaget opgørelsesbeløbet. I modsat fald beholder ejer beløbet/de leasede genstande og nedsætter sit krav over for bruger tilsvarende."

På hver side nederst af de almindelige betingelser anførte Jimmi Pedersen "Accepteret Jimmi Pedersen".

Jimmi Pedersen anmeldte samme dag Robert Onsberg og Lars Kolind til svensk politi.

Den 2. marts 2003 skrev Finansieringsselskabet følgende til Jimmi Pedersen:

"Da De på trods af den pr. 25/2 d.å. indgåede aftale, ikke har betalt, eller dokumenteret det krævede omkring flytning og forsikring, bortfalder denne aftale, hvorved tidlige[re] pr. 15/2 fremsendt opsigelse af leasingaftalen af 4/11 2002, imellem Dem og os står ved magt.

Vi vil snarest foranledige at udstyret bliver afhentet fra Deres adresse, eller hvor det måtte befinde sig i den nærmeste fremtid.

Vi opgør vores krav og fremsender dette gennem advokat efter bortauktionering af det afhentede udstyr."

Edb-udstyret blev afhentet af Robert Onsberg og Lars Kolind og endnu en person den 21. marts 2003. Jimmi Pedersen anmeldte på ny Robert Onsberg og Lars Kolind til svensk politi, og Robert Onsberg og Lars Kolind blev varetægtsfængslet
sigtet for bl.a. røveri og ulovlige trusler. Sigtelserne blev senere frafaldet, og Robert Onsberg blev tilkendt en erstatning på 15.000 SEK.

I en telefax sendt 28. april 2003 skrev Finansieringsselskabet til Jimmi Pedersen at de havde modtaget et tilbud fra Xitema på 25.000 kr. om køb af det tilbagetagne edb-udstyr. Finansieringsselskabet bad Jimmi Pedersen oplyse om han ønskede at gøre brug af sin forkøbsret i henhold til leasingaftalens § 18. Finansieringsselskabet opgjorde samtidig sit krav til i alt 134.760,50 kr., dvs. det påstævnte beløb.

Den 3. september 2003 blev IT Firmaet ApS begæret tvangsopløst. Selskabet er i dag under konkursbehandling.

ToldSkat (nu Skat) har i brev af 22. december 2003 oplyst at IT Firmaet ApS aldrig har været momsregistreret.

Forklaringer
Jimmi Pedersen har forklaret at han ville starte og drive en internetcafé i Sverige. Han stiftede derefter firmaet Active Consulting sammen med Tommy Ganeholdt. Jimmi Pedersen havde forgæves forsøgt at få edb-udstyr leveret af svenske firmaer. Han henvendte sig da til Robert Onsberg som han tidligere havde haft forretningsforbindelse med.

Jimmi Pedersen vidste at han skulle lease udstyret. Han var også klar over at der måtte være nogle vilkår herfor, men han fik aldrig nogen aftale og kendte fx ikke til bestemmelsen om meddelelse af flytning. Han havde allerede flyttet udstyret da aftalen blev præsenteret for ham den 25. februar 2003. Foreholdt oplysningerne i Robert Onsbergs e-mail af 6. oktober 2002 forklarede Jimmi Pedersen at han modtog en faktura, men ikke nogen leasingkontrakt.

Jimmi Pedersen vidste ikke at det var Finansieringsselskabet der finansierede udstyret. Han har aldrig modtaget fakturaer fra Finansieringsselskabet.

For så vidt angår betalingen af 3.300 SEK den 8. november 2002, fik Jimmi Pedersen oplysning om beløbets størrelse og modtagerens kontonummer fra Robert Onsberg. Robert Onsberg sagde imidlertid senere at pengene ikke var kommet frem. Da banken gik tilbage for at spore pengene, kom det frem at kontonummeret var en privat konto og ikke en firmakonto.

Jimmi Pedersen har aldrig betalt udbetalingen for det var aftalt at den først skulle betales når der var foretaget fuld levering hvilket "ligesom aldrig var sket".

Edb-udstyret blev leveret den 3. november 2002. Jimmi Pedersen skrev ikke under på noget i den forbindelse. Leveringen skete på hans privatadresse i Sverige. Han satte pc'erne op for at teste dem og for at se om de kunne leve op til kravene. Han så at maskinerne var præinstalleret med en forkert Windowsudgave, og at Windows-licensen ikke var leveret med. Jimmi Pedersen har arbejdet med IT i ca. 10 år. Der var en brændt Windows-cd med som "simpelthen ikke var lovlig".

Udstyret virkede ikke. De 9 pc'er kom aldrig til at virke samtidig. Der var hele tiden problemer med en, to eller tre maskiner. Det virkede som om udstyret ikke var nyt.

Han bestilte spil til anvendelse på pc'erne hos et dansk selskab. Han gav pengene for spillene til Robert Onsberg for at denne skulle sende dem med til Sverige sammen med leveringen af pc'erne. Han modtog spillene, men blev senere kontaktet af sælgeren om at denne aldrig havde modtaget betaling.

Sammenlagt har mindst fire hele pc'er været sendt til reparation i Danmark. Det var dyrt i fragt. Han klagede til Robert Onsberg og til Finansieringsselskabet.

Jimmi Pedersen modtog proformafakturaen omkring 11. november 2002. Hans svenske advokat sagde imidlertid at han ikke måtte betale leasingydelserne fordi IT Firmaet ikke var momsregistreret. Det ville være en overtrædelse af skattereglerne hvis han gjorde det. Skattemyndighederne sagde det samme. Han bad derefter Robert Onsberg om en ny faktura, men den kom aldrig.

Robert Onsberg dukkede op i Internetcaféen 25. februar 2003 sammen med Lars Kolind. Det var om aftenen. De ville have penge. Lars Kolind holdt ham fast, og de tog 2.700 SEK fra hans tegnebog. De tvang ham endvidere til at skrive under
på leasingkontraktens almindelige bestemmelser idet de truede med at hans mor ellers ville komme meget galt af sted. Det var første gang han hørte om Finansieringsselskabet, og første gang han så leasingkontrakten som han også skrev
under. Han fik ikke udleveret nogen kopi og fik ikke lov til at drøfte aftalen med advokat.

Det leasede udstyr har været forsikret, og Jimmi Pedersen har også givet skriftlig meddelelse om flytningen.

Jimmi Pedersen betalte herefter fortsat ikke leasingydelserne idet han fulgte sin advokats råd. Den 21. marts 2003 mødte Robert Onsberg, Lars Kolind og endnu en person op på Internetcaféen. De startede med at vippe folk ud af caféen. De sagde at de ville have penge, men Jimmi Pedersen havde ingen penge og bad om at få en ny faktura. Lars Kolind slog ham i maven og i hovedet. Det lykkedes ham at undslippe, mens de pillede udstyret ned. Han kontaktede politiet hvilket andre også havde gjort. Robert Onsberg og Lars Kolind blev derefter varetægtsfængslet i Sverige. Jimmi Pedersen gik til lægen, han havde fået skrammer som følge af den behandling der var overgået ham.

Robert Onsberg har forklaret at han i efteråret 2002 var direktør i såvel Xitema som i IT Firmaet. Det var to selvstændige firmaer. IT Firmaet var ikke momsregistreret, men det var Xitema. Det var Xitema der solgte edb-udstyret til Jimmi Pedersen. Robert Onsberg har og havde intet med Finansieringsselskabet at gøre, hverken som ejer, ansat eller andet. Der var ingen sammenhæng mellem firmaerne selv om de havde samme adresse. Det var Finansieringsselskabet der ejede ejendommen hvoraf en del var udlejet til Xitema og IT Firmaet.

Det var fra starten meningen at handlen skulle finansieres. Jimmi Pedersen ville gerne købe udstyret, men havde ingen penge. Robert Onsberg stod for kontakten til Finansieringsselskabet. Xitemas sædvanlig samarbejdspartnere, Dan Fi-
nans og GE Capital, havde begge afslået at finansiere handlen.

Det er ikke rigtigt at Jimmi Pedersen først fik leasingkontrakten den 25. februar 2003. Den 7. eller 8. oktober 2002 blev den endelige leasingkontrakt sendt til Jimmi Pedersen. Den 11. oktober 2002 blev vognmanden sendt op til Sverige med den tilrettede kontrakt og edb-udstyret. Robert Onsberg bad om at få kontrakten tilbage i underskrevet stand, men det skete ikke. Jimmi Pedersen bestilte senere en række spil som også skulle leveres i Sverige, og denne gang fik vognmanden kontrakten med retur i underskrevet stand. Det var i slutningen af oktober eller starten af november.

Robert Onsberg har kendskab til Jimmi Pedersens hardware-problemer. Bortset fra problemer med et cd-drev og nogle grafikkort skyldtes problemerne ikke det leverede edb-udstyr, men at Jimmi Pedersen ikke havde været særlig kompetent til at installere spillene. Jimmi Pedersen havde en masse forskellige spil fra forskellige leverandører installeret samtidig. Det er ikke altid lige let at tilpasse maskinerne når man samtidig har firewall og virusbeskyttelse installeret. Dette kan blokere for at maskinerne kommer ud på nettet. Robert Onsberg har gjort Jimmi Pedersen opmærksom herpå.

Robert Onsberg og Xitema har solgt flere tusinde af de pågældende maskiner, så selvfølgelig virker de. Han modtog da heller ikke flere maskiner til reparation efter årsskiftet 2002/2003. Der er leveret det der skulle leveres.

Proformafakturaen havde vognmanden med som tolddokumentation. Xitema har modtaget fuld afregning fra Finanseringsselskabet.

Det er noget pjat at der ikke er leveret lovlig Windows-licens. Xitema har en aftale med Microsoft om at licenskoden dækker både Windows 2000 og XP. Licensnumrene køber Xitema af Microsoft. Det er fuldkommen lovlige licenser der er leveret med maskinerne.

Robert Onsberg har ikke bedt Jimmi Pedersen indbetale leasingydelser til sin private konto.

Da Jimmi Pedersen ikke betalte udbetalingen eller leasingydelserne, bad Finansieringsselskabet Robert Onsberg om at hente udstyret. Finansieringsselskabet havde allerede ophævet kontrakten med Jimmi Pedersen. Robert Onsberg følte sig på en måde ansvarlig over for Finansieringsselskabet og indvilligede i at hente udstyret.

Da han og Xitemas salgschef, Lars Kolind, kom derop den 25. februar 2003, opdagede de at Jimmi Pedersen var flyttet. De spurgte naboerne og fandt ud af at han holdt til i en tilstødende by. Jimmi Pedersen var godt klar over hvorfor de var kommet. Han begyndte at blive ked af det. Det var jo hans levebrød. Han lovede at betale og gav Robert Onsberg de kontanter han havde. Det kom samtidig frem at Jimmi Pedersen ikke vidste at han havde pligt til at melde flytning og til at holde tingene forsikret. Robert Onsberg bad da Jimmi Pedersen skrive under på de almindelige betingelser, sådan at han var helt sikker på at Jimmi Pedersen havde læst dem. Jimmi Pedersen lovede at sende dokumentation for at udstyret var forsikret, men det kom aldrig.

Robert Onsberg optrådte ikke på nogen måde truende over for Jimmi Pedersen. Det var en ubehagelig situation men den endte positivt. Han fik en pc med hjem til kontrol.

Den 21. marts 2003 var der fortsat ikke modtaget penge fra Jimmi Pedersen, og Robert Onsberg og Lars Kolind og en tekniker kørte op til Sverige for at hente udstyret. De optrådte meget professionelt, hentede udstyret og bar det ned i bilen. Han gav Jimmi Pedersen en liste over hvad der var taget med. Jimmi Pedersen var ikke glad for at udstyret blev tilbagetaget, men han modsatte sig det ikke. Robert Onsberg og Lars Kolind blev anholdt kort efter. Jimmi Pedersen påstod over for politiet at der var tale om væbnet røveri. De blev kørt til Kalmar politistation og blev varetægtsfængslet. De svenske myndigheder droppede sagen senere og udbetalte erstatning. Lars Kolind fik også erstatning.

Robert Onsberg har ikke kendskab til at han skulle have fået penge af Jimmi Pedersen til indkøb af spil. Xitema indkøbte spillene med henblik på videresalg til Jimmi Pedersen. Jimmi Pedersen har imidlertid ikke betalt herfor. Spillene er også taget tilbage.

Robert Onsberg har ikke drevet inkassovirksomhed og er ikke autoriseret efter inkassoloven.

Tommy Ganeholdt har forklaret at han sad i Internetcaféen den 21. marts 2003 sammen med Jimmi Pedersen og et par kunder. Der kom tre personer ind. Jimmi Pedersen og han selv blev tilbage, men de andre forlod caféen. De to store danske fyre slæbte Jimmi Pedersen ind i en korridor bagved. Den store høje begyndte at slå Jimmi Pedersen. Tommy Ganeholdt så mindst to slag. Robert Onsberg, den mindre af de to, truede Tommy Ganeholdt på livet. Han ringede bagefter til politiet.

Anton Kraft har forklaret at han i 2002 var vognmand for bl.a. Xitema og kørte edb-udstyr til Jimmi Pedersen i Sverige. Det var midt i oktober 2002. Han havde også papirer med, dels en proformafaktura til toldmyndighederne, dels leasingkontrakt og almindelige betingelser. Dokumenterne fyldte ret meget.

Han glemte at få leasingkontrakten underskrevet af Jimmi Pedersen. For dette inkasserede han en mindre skideballe. Jimmi Pedersen skulle senere have leveret nogle spil og nogle plakater. Han kørte derfor op til Sverige igen. Jimmi Pedersen underskrev da kontrakten, og Anton Kraft tog den med tilbage og afleverede den til Xitema.

Han kan ikke huske om Finansieringsselskabet havde skrevet kontrakten under, inden Jimmi Pedersen skrev den under.

Procedure
Finansieringsselskabet har anført at det må lægges til grund at Jimmi Pedersen underskrev leasingkontrakten i november måned 2002. Allerede i september 2002 blev det aftalt at restgælden skulle finansieres ved leasing. I brevet af 7. februar 2003 henviser Jimmi Pedersen mindst tre gange til leasingaftalen, intetsteds nævner han at han skulle have tiltrådt den under tvang. Indsigelsen herom er først fremkommet 1½ år efter at sagen er anlagt. Almindelig sund fornuft tilsiger at en sådan indsigelse ville komme frem som noget af det første. Anton Kraft har under vidneansvar forklaret at Jimmi Pedersen skrev leasingkontrakten under i hans overværelse, og at der ikke blev udøvet tvang i den forbindelse. Endvidere er der tale om en helt sædvanlig standardaftale. Jimmi Pedersen har ikke kunnet godtgøre hvad der skulle være særligt byrdefuldt i aftalen.

Det følger af leasingkontrakten at leasinggiver, dvs. Finansieringsselskabet, skal stilles som om kontrakten var blevet gennemført. Dette er helt sædvanligt og gælder som udgangspunkt i alle leasingforhold.

Jimmi Pedersen har på nær tre punkter ikke fremsat indsigelser imod hovedpunkterne i Finansieringsselskabets opgørelse eller rentesatsen på 2% pr. måned.

Den første indsigelse vedrører opgørelsen af omkostningerne ved tilbagetagelsen. For at Finansieringsselskabet bliver stillet som om kontrakten var blevet gennemført skulle Jimmi Pedersen have betalt mere end 138.000,00 kr. Der er alene nedlagt påstand om betaling af 134.760,50 kr. Allerede af den grund er det ufornødent at beskæftige sig med tilbagetagelsesomkostningerne.

Dernæst har Jimmi Pedersen fremsat indsigelser imod momsposten. Indsigelsen er ganske ny, den er først fremkommet få dage inden domsforhandlingen. I erhvervsforhold skal man reklamere straks ellers fortabes indsigelsen. Momsindsigelsen er derfor prækluderet. Endvidere har Jimmi Pedersen ikke købt edb-udstyret. Han har leaset dem. Momsen er derfor et mellemværende mellem Finansieringsselskabet og Xitema som leverandør. Begge selskaber har domicil i Danmark. Derfor skal der naturligvis betales moms af købesummen.

For det tredje er der rejst indsigelser med hensyn til salgsprisen for det tilbagetagne udstyr, 25.000 kr. Finansieringsselskabet har imidlertid nøje fuldt kontraktens bestemmelser i forbindelse med ophævelsen. Finansieringsselskabet sendte således købstilbuddet til Jimmi Pedersen. Jimmi Pedersen kunne have købt udstyret for 25.000 kr., men foretog sig intet. Der var derefter ingen anledning til at indhente en uvildig vurdering. Prisen må antages at være realistisk. Edb-udstyr falder voldsomt i værdi når først det er pakket ud, og der er ikke grundlag for at identificere Finansieringsselskabet og Xitema. Endelig er indsigelsen først fremkommet under nærværende sag og må anses for fortabt.

For så vidt angår mangler, har Jimmi Pedersen gjort gældende at der foreligger faktiske mangler og retlige mangler. Det Jimmi Pedersen gør gældende, må vel være at der er tale om hævebegrundende mangler. Det bestrides at der var mangler, endsige hævebegrundende mangler. Robert Onsberg forklarede at maskinerne ikke fungerede, fordi forskellige programmer ikke var sat ordentlig op og ikke fungerede sammen. Der var ikke mangler ved hardwaren. Ud fra Jimmi Pedersens detaljerede brev af 7. februar 2003 må der modsætningsvist kunne sluttes at der ikke var nogen pc der ikke fungerede efter årsskiftet 2002/2003.

Det må derfor tilsidesættes som udokumenteret at der har foreligget faktiske mangler.

For så vidt angår spørgsmålet om retlige mangler, er der leveret licens til XP-systemer. Robert Onsberg har også forklaret hvordan systemet fungerede. Der foreligger således ikke retlige mangler ved den leverede software.

Spørgsmålet om der har været udøvet vold og trusler i forbindelse med tilbagetagelsesforretningen, er irrelevant. Sigtelserne mod Robert Onsberg og Lars Kolind blev frafaldet, og der blev udbetalt erstatning. Herefter må dette postulat afvises som udokumenteret. Det er ubestrideligt at Jimmi Pedersen har misligholdt leasingkontrakten. Jimmi Pedersen har ikke betalt udbetalingen eller leasingydelserne, han har ikke holdt edb-udstyret forsikret og har ikke givet meddelelse om flytning. Jimmi Pedersen har ikke dokumenteret andet. Jimmi Pedersen var således forpligtet til at tilbagelevere udstyret på tidspunktet hvor Robert Onsberg og Lars Kolind kom for at hente det.

Jimmi Pedersen har anført at det leverede var mangelfuldt. Jimmi Pedersen reklamerede ved flere lejligheder, såvel over de faktiske som de retlige mangler. Han har tilbagesendt flere computere. Da parterne nu er uenige herom, ville det
normale være at der blev afholdt syn og skøn.

Da Finansieringsselskabet har hindret Jimmi Pedersen i at afholde syn og skøn ved afhentningen af edb-udstyret, må bevisbyrden for om der var mangler, påhvile Finansieringsselskabet.

Det som Jimmi Pedersen refererer til som leasingaftalen i brev af 7. februar 2003 er ikke den fremlagte leasingaftale, men derimod e-mailen af 22. september 2002.

Hvis de almindelige betingelser var accepteret af Jimmi Pedersen tidligere, var der ikke nogen grund til at Jimmi Pedersen skulle acceptere dem igen. Robert Onsbergs forklaring om at Jimmi Pedersen skrev under frivilligt hænger ikke sammen med at Jimmi Pedersen bagefter anmeldte Robert Onsberg til politiet. Hans forklaring herom må derfor lægges til grund. Dette medfører at cut-off klausulen i aftalen ikke kan gøres gældende over for ham, og han kan gøre indsigelser gældende mod Finansieringsselskabet.

Finansieringsselskabet har bevisbyrden for at tilbagetagelsen er foregået korrekt. Det må lægges til grund at tilbagetagelsen ikke er sket frivilligt idet Jimmi Pedersen indgav politianmeldelse. Finansieringsselskabet burde have gået frem via
fogedretten.

Tilbagetagelsen af udstyret var en ulovlig selvtægtshandling og skete ved udøvelse af vold. Der er endvidere tale om en overtrædelse af inkassoloven. Finansieringsselskabet kan som følge heraf ikke påberåbe sig at det leverede ikke var mangelfuldt. Beslutning om at frafalde sigtelsen mod Robert Onsberg kan ikke tillægges betydning, da bevisbyrden er anderledes i straffesager. Finansieringsselskabet må hæfte for Robert Onsbergs handlinger fordi Finansieringsselskabet rekvirerede ham til at hente udstyret.

Jimmi Pedersen bestrider salgsprisen for edb-udstyret på 25.000 kr. Prisen er baseret på tilbud fra Xitema. En værdinedgang fra november 2002 til marts 2003 fra 115.000 kr. til 25.000 kr. er en helt urealistisk stor nedgang. Endvidere skal der ske identifikation mellem Finansieringsselskabet og Xitema.

Jimmi Pedersen bestrider endvidere at der skal opkræves moms. Finansieringsselskabet har betalt moms til Xitema, men har fået momsen refunderet, idet en dansk momsregistreret virksomhed kan trække momsen fra. En svensk registreret virksomhed kan ikke trække momsen fra, og derfor er der ikke momspligt ved leverancer fra et land til et andet, når begge parter er momsregistrerede. Jimmi Pedersen var momsregistreret på tidspunkt for leveringen, men er det ikke længere.

Rettens begrundelse og resultat
Efter vidnet Anton Krafts forklaring og det i øvrigt under sagen fremkomne finder retten at leasingkontrakten er gyldigt indgået i begyndelsen af november måned 2002. Det kan ikke lægges til grund at der skulle være udøvet tvang i forbindelse med indgåelsen.

Jimmi Pedersen har ikke godtgjort at det leverede efter årsskiftet 2002/2003 var behæftet med faktiske eller retlige mangler af betydning som beror på leverandørens forhold. Der er ikke grundlag for at antage at omstændigheder omkring tilbagetagelsen medfører at Finansieringsselskabet bærer bevisbyrden for at udstyret ikke var behæftet med mangler.

Den 28. april 2003 tilbød Finansieringsselskabet Jimmi Pedersen at købe edb-udstyret for 25.000 kr. Jimmi Pedersen reagerede imidlertid ikke herpå. Tidligst ved duplik af 7. oktober 2004 ses der at være fremsat bemærkning om at der ikke foreligger dokumentation for værdien af udstyret. Idet der først ca. 1½ år efter tilbuddets fremsættelse er fremkommet spørgsmål til værdiansættelsen, findes Jimmi Pedersen at have fortabt sin ret til at gøre indsigelsen gældende.

Indsigelsen imod at der er beregnet moms af leasingydelserne, er først fremkommet to dage inden domsforhandlingen. Som følge af den sene fremsættelse af indsigelsen finder retten at Jimmi Pedersen har fortabt sin ret til at gøre indsigelsen gældende.

Retten tager herefter Finansieringsselskabets principale påstand til følge.

I sagsomkostninger skal Jimmi Pedersen betale 28.700 kr. til Finansieringsselskabet. Heraf udgør retsafgift 3.700 kr.

Thi kendes for ret:

Active Consulting v/Jimmi Pedersen skal betale 134.760,50 kr. til Finansieringsselskabet af 1.10.1996 ApS med tillæg af 2 % rente pr. påbegyndt måned fra sagens anlæg den 24. juli 2003.

I sagsomkostninger skal Active Consulting v/Jimmi Pedersen betale 28.700 kr. til Finansieringsselskabet af 1.10.1996 ApS.

Aksel Gybel Jens Feilberg Søren Rathmann


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»