Leasingforpligtelse med Telia Finans Danmark

Resumé

Leasingtager kunne ikke ophæve eller træde tilbage fra leasingaftale på grund af manglende opfyldelse af vilkår om indfrielse af eksisterende leasingforpligtelse.

Dom i sagen H-58-01


Telia Finans Danmark
Filial af Telia Finans AB Sverige,
(advokat Jens Ottosen-Støtt v/advokat Michael Thyrring)

mod

Lisbeth Koch-Weinreich
(advokat Jan Børjesson v/advokat Jens Hyldahl Bjerregaard)


Indledning og påstande
Sagsøgeren, Telia Finans Danmark, Filial af Telia Finans AB, Sverige, udlejede en farvefotokopimaskine til sagsøgte Lisbeth Koch-Weinreich. Det var et vilkår for aftalen at leverandøren, UTAX Danmark A/S, skulle indfri Lisbeth Koch-Weinreichs eksisterende leasingaftaler. Dette vilkår blev ikke opfyldt. Lisbeth Koch-Weinreich har under sagen gjort gældende at hun er frigjort fra aftalen da vilkåret ikke er blevet opfyldt.

Telia Finans har nedlagt påstand om at Lisbeth Koch-Weinreich skal betale kr.326.614 (inkl. moms) med procesrente fra sagens anlæg den 1. juni 2001, subsidiært at hun skal betale kr. 326.614 mod at Telia Finans i forbindelse hermed indfrier sag-
søgtes gamle leasingkontrakter med et beløb på kr. 102.252,97. I forbindelse med en af påstandenes opfyldelse overgår ejendomsretten til det udstyr der er omfattet af parternes leasingaftale nr. DK 110392 fra Telia Finans til Lisbeth Koch-Weinreich.

Lisbeth Koch-Weinreich har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Der er ikke tvist om de angivne beløbsstørrelser. Lisbeth Koch-Weinreich har oplyst at hun af det anførte beløb, kr. 102.252,97, har betalt kr. 88.297,50 til Minolta den 12. januar 2001, og at hun løbende har betalt leje til Leasingfyn fra den 1. april til den 30. september 2001.

Sagsfremstilling
Lisbeth Koch-Weinreich lejede en fotokopimaskine af Telia Finans ved aftale af 24. februar 2000 der blev bekræftet af Telia Finans den 23. marts 2000 efter levering af fotokopimaskinen og efter at en ansat i hendes virksomhed havde godkendt leverancen den 20. marts 2000.

I aftalen er angivet at leasingtager er EDC Mæglerne Lisbeth K. Weinreich, og udlejer er Telia Finans. Leasingafgiften skulle betales over 60 måneder og udgjorde 4834 kr. ekskl. moms pr. måned. Afgiften skulle betales kvartalsvis forud. Den varierede
med 3 mdr. Cibor-renten. Endvidere var anført nogle vilkår vedrørende betaling og en henvisning til Almindelige betingelser for leasing.

Herunder var under overskriften "Særlige vilkår" med håndskrift skrevet:

"Over/underskydende kopier: S/H kopier: 7,2 øre
Gamle leasingaftaler indfries af UTAX fuldfarvekopier: 1,2 kr.
uden beregning for EDC"

Under afsnittet med "Særlige vilkår" var fortrykt følgende:

"Telia Finans, som ejer det leasede, leaser dette til den ovenfor anførte leasingtager på de i denne aftale angivne vilkår, herunder vedhæftede "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEASING" ... hvilke betingelser leasingtager ved sin underskrift nedenfor bekræfter at have modtaget og være bekendt med..."

Af almindelige betingelser for leje fremgår bl.a:

"10. Ophævelse, ophør m.v.
10.1 Lejer har ret til at hæve aftalen, såfremt faktisk leveringsdag ikke indtræffer inden 90 dage efter leveringsdag, og dette beror på leverandørens forhold eller forhold som nævnt i pkt. 12 nedenfor.

10.2 Telia Finans har ret til at hæve aftalen, såfremt
...
10.3 Ud over tilfældene nævnt i pkt. 10.1 - 10.2 er enhver af parterne berettigede til at ophæve aftalen i tilfælde af væsentlig misligholdelse hos den anden part. 10.4 Såfremt aftalen hæves, har Telia Finans krav på at få udstyret tilbageleveret, jf. pkt. 13...
10.5. Ved aftalens ophævelse er Telia Finans berettiget til omgående betaling af de i henhold til aftalen forfaldne lejeafgifter og andre forfaldne betalinger ... Herudover skal lejer til Telia Finans betale et beløb svarende til summen af samtlige lejeafgifter og eventuelle andre aftalte vederlag for den resterende lejeperiode samt et beløb svarende til den værdi, det lejede ville have haft ved lejeperiodens udløb - alt diskonteret til værdien på dagen for ophævelsen med den af Danmarks Nationalbank på ophævelsestidspunktet fastsatte officielle diskonto ..."

Af skrivelse af 23 marts 2000 fra Telia Finans til Lisbeth Koch-Weinreich med overskriften "Velkommen hos UTAX Danmark og Telia Finans" fremgår bl.a. at "Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye udstyr og byder Dem samtidig velkommen som kunde hos Utax Danmark og Telia Finans". En række af lejevilkårene opregnes, herunder at første betalingstermin er den 1. april 2000.

Lejeafgiften er efter det oplyste betalt i henhold til aftalen.

Den 1. november 2000 anmodede Lisbeth Koch-Weinreichs advokat om at aftalen blev opsagt med kortest muligt varsel. Advokaten henledte opmærksomheden på bestemmelsen citeret ovenfor "Gamle leasingaftaler indfries af UTAX uden beregning for EDC". Denne aftale var ikke blevet overholdt, og Utax var gået konkurs. Lisbeth Koch-Weinreichs forpligtelse over for de tidligere leasinggivere blev opgjort til kr. 102.252,97 kr. Under den fortsatte korrespondance gjorde advokaten gældende
at Telia Finans skulle leve op til den indgåede aftale og indfri de gamle leasingkontrakter. Telia Finans anførte at man ikke var forpligtet i henhold til den citerede passus. I skrivelse af 1. december 2000 gjorde Lisbeth Koch-Weinreichs advokat gældende at hun ikke var bundet af leasingaftalen fordi Utax Danmark ikke havde indfriet de tidligere leasingaftaler.

Forklaringer
Lisbeth Koch-Weinreich har forklaret at hun har været selvstændig ejendomsmægler, og at hun i 1999 overvejede at udvide forretningen med Arne Madsen som kommende kompagnon. I oktober 1999 fik hun ved en ulykke en rygskade for hvilken
hun blev opereret flere gange i 2000. Leasingaftalens vilkår blev aftalt med Martin Dalgaard der var repræsentant for Utax Danmark og søn af en af hendes ansatte. Hun lagde vægt på at leasingaftalen med Telia Finans ikke måtte være dyrere end den hun havde med Leasingfyn. Endvidere påså hun at vilkåret om at Utax Danmark skulle indfri de gamle leasingaftaler, blev optaget i kontrakten mellem hende og Telia Finans. Hun mente at hun dermed var på den sikre side. På grund af sygdom konstaterede hun først i august 2000 at vilkåret ikke var blevet opfyldt. Regningerne fra Telia Finans og regningerne vedrørende de tidligere kontrakter var i hendes fravær blevet betalt af Arne Madsen der ikke kendte nærmere til aftalerne. Hun rettede herefter henvendelse til en advokat der ikke gjorde meget ved sagen, og herefter til sin nuværende advokat.

Peter Rich har forklaret at han er filialchef i Telia Finans. Hans arbejde omfatter finansiering, leasing og udarbejdelse af lejekontrakter med virksomhederne i Danmark. Forretningsgangen er således at deres samarbejdspartnere - i dette tilfælde
Utax - henvender sig til Telia Finans med henblik på finansiering af et produkt for en kunde. Salgsafdelingen i Telia Finans udarbejder indstilling til kreditafdelingen der selv træffer afgørelse eller afgiver indstilling til hovedkontoret i Stockholm. Efter
godkendelse udarbejder leverandøren en leasingkontrakt med kunden. Når leasingkontrakt, leverancegodkendelse og faktura er modtaget i underskrevet stand, køber Telia Finans produktet af leverandøren.

Vidnet var bekendt med vilkåret "Gamle leasingaftaler indfries af UTAX uden be regning for EDC". Han forstod vilkåret som en oplysning til Telia Finans om at Utax havde forpligtet sig til at indfri aftalerne. Han have fået at vide at indfrielsen ikke skulle medfinansieres af Telia Finans, og interesserede sig derfor ikke særligt for vilkåret.

I brevvekslingen mellem Telia Finans og Lisbeth Koch-Weinreichs advokat er der et par tilfælde hvor Telia Finans har svaret noget sent. Det skyldes at sagen blev prioriteret lavere hos Telia Finans på grund af andre presserende opgaver.

ProcedureTelia Finans har gjort gældende at Lisbeth Koch-Weinreich er bundet af den indgåede aftale uanset at Utax ikke har opfyldt sine forpligtelser overfor hende. Det var tilsyneladende også opfattelsen da hendes advokat rettede henvendelse den 1. november 2000 med ønske om opsigelse af aftalen. En opsigelse må forudsætte en gyldig og bindende aftale. Telia Finans havde ikke før henvendelsen af 1. november 2000 været opmærksom på at der kunne være noget uregelmæssigt ved aftalen. Betalingerne var jo indgået regelmæssigt.

Det bestrides at der foreligger passivitet fra Telia Finans' side. Man havde ingen grund til at agere før den 1. november 2000. De erkendte, mindre forsinkelser med hensyn til besvarelsen af henvendelser fra Lisbeth Koch-Weinreichs advokat har ingen retlig betydning.

Det har nok været en væsentlig forudsætning fra Lisbeth Koch-Weinreichs side at Utax indfriede som aftalt, og forudsætningen er kendelig eftersom den fremgår af leasingaftalen. Det er imidlertid ikke en relevant forudsætning i forholdet mellem Telia Finans og Lisbeth Koch-Weinreich.

Leasingaftalen er således bindende mellem parterne. Hvis retten måtte mene at særvilkåret om Utax' indfrielse skulle kunne gøres gældende over for Telia Finans, kan dette kun føre til at Telia Finans skal betale det beløb til Lisbeth Koch-Weinreich
som hun har betalt til den tidligere leasinggiver.

Lisbeth Koch-Weinreich har gjort gældende at vilkåret om Utax Danmarks forpligtelser kan gøres gældende mod Telia Finans, da det er optaget i aftalen mellem hende og Telia Finans. Sagen adskiller sig fra sager om sideaftaler mellem leveran-
døren og lejeren derved at udlejeren i det foreliggende tilfælde var bekendt med særvilkåret.

Der foreligger en resolutivt betinget aftale, således at Lisbeth Koch-Weinreich kan træde tilbage fra aftalen hvis vilkåret ikke opfyldes.

Den manglende opfyldelse af vilkåret er en væsentligt og dermed hævebegrundende misligholdelse fra Telia Finans' side.

Ved den manglende opfyldelse af vilkåret er bristet en væsentlig, kendelig og relevant forudsætning for Lisbeth Koch-Weinreich accept af leasingaftalen. Hun må derfor kunne kræve sig frigjort fra aftalen.

Endvidere gøres det gældende at Telia Finans har udvist passivitet over for Lisbeth Koch-Weinreichs berettigede ophævelse af aftalen og derfor forskertset adgangen til at modsætte sig ophævelsen.

Subsidiært gøres det gældende at Telia Finans' krav skal nedsættes med indfrielses beløbet, kr. 102.252,97 med tillæg af renter fra det tidspunkt, hvor Lisbeth Koch-Weinreich betalte til den tidligere leasinggiver.

Endelig gøres gældende at det af Telia Finans krævede beløb skal nedsættes efter
bestemmelsen i aftalelovens § 36.

Rettens begrundelse og resultat
Lisbeth Koch-Weinreich lejede en fotokopimaskine af Telia Finans ved aftale af 24. februar 2000 der blev bekræftet af Telia Finans den 23. marts 2000 efter levering af fotokopimaskinen og efter Lisbeth Koch-Weinreich godkendelse af leverancen den
20. marts 2000. Maskinen var i overensstemmelse med bestillingen, og der foreligger derfor rigtig ydelse fra Telia Finans' side. Tvisten mellem parterne angår betydningen af det indsatte vilkår der vedrører spørgsmålet om omfanget af Lisbeth Koch-
Weinreichs betaling for ydelsen, og denne tvist kan ikke berettige hende til at ophæve eller træde tilbage fra lejeaftalen. Heller ikke de øvrige af hende anførte synspunkter kan føre til at hun kan træde tilbage fra aftalen.

Efter lejeaftalen mellem Telia Finans og Lisbeth Koch-Weinreich var det et vilkår i aftalen mellem disse parter at "Gamle leasingaftaler indfries af UTAX uden beregning for EDC". Telia Finans gjorde ved modtagelsen af lejeaftalen ikke indsigelse
mod dette vilkår der herefter må anses for et led i parternes kontraktsgrundlag. Lisbeth Koch-Weinreich må herefter kunne kræve lejen beregnet som fastsat i aftalen, hvilket betyder at hun skal betale den fastsatte leje der nu kapitaliseret og diskonteret udgør kr. 326.614,00 (moms inkluderet) med fradrag af det beløb der er medgået til indfrielse af tidligere leasingforpligtelser, kr. 102.252,97 (moms ligeledes inkluderet) eller kr. 224.361,03, således at hun bliver stillet som om vilkåret var blevet opfyldt. Efter de foreliggende oplysninger om indfrielsestidspunkter for de tidligere leasingforpligtelser fradrages beløbet kr. 102.252,97 uden særskilt renteberegning således at beløbet kr. 224.361,03 skal forrentes fra sagens anlæg den 1. juni 2001. I overensstemmelse med Telia Finans' påstand skal ejendomsretten til det lejede ved betaling overgå til Lisbeth Koch-Weinreich. Der gives således dom i overensstemmelse med Telia Finans' subsidiære påstand, dog med den ændring der følger af at de gamle leasingaftaler med bl.a. Fynleasing er indfriet af Lisbeth Koch-Weinreich

Thi kendes for ret:

Inden 14 dage efter denne dom skal Lisbeth Koch-Weinreich til Telia Finans Danmark betale kr. 224.361,03 med procesrente fra sagens anlæg den 1. juni 2001 mod at ejendomsretten til det udstyr der er omfattet af parternes leasingaftale nr. DK 110392, ved dommens opfyldelse overgår fra Telia Finans Danmark til Lisbeth Koch-Weinreich. Inden samme frist skal Lisbeth Koch-Weinreich til Telia Finans Danmark betale kr. 30.130 i sagsomkostninger.

Jens Feilberg
Preben Kendal 
Flemming Schouboe

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes. Sø- & Handelsrettens kontor, den
P.j.v.

 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»