Låneaftale gav ikke krav på dækning

Resumé

Låneaftale gav ikke krav på dækning af banks tab ved ikke at kunne genudlåne et indfriet beløb til samme rente som banken havde betalt for at låne beløbet.

Dom i sagen H 67-02 

Hjortekær Invest ApS
(Advokat Rolf Ussing)

mod

Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, Copenhagen Branch
(Advokat Niels Schiersing)


Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, Copenhagen Branch (i det følgende: LB Kiel)
opsagde en aftale om lån til Hjortekær Invest ApS (i det følgende: Hjortekær Invest).
Under denne sag har Hjortekær Invest påstået LB Kiel dømt til at tilbagebetale 105.159,17 kr.
med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 27. juni 2002. Hjortekær Invest betalte under protest
beløbet til LB Kiel samtidig med indfrielsen af lånet. LB Kiel havde angivet, at beløbet udgjorde
LB Kiels tab ved, at det ikke var muligt at genanbringe indfrielsesbeløbet fra Hjortekær Invest til en
lige så høj rente, som LB Kiel selv måtte betale for at låne de midler, som LB Kiel havde
videreudlånt til Hjortekær Invest.

LB Kiel har påstået frifindelse.


- 2 -


Sagsfremstilling

Den 21. december 2000 indgik parterne aftale om, at Hjortekær Invest kunne låne op til 10 mio. kr.
hos LB Kiel. Efter standardkontrakten skal låntageren betale en rentemarginal på 1,25 % p.a. i den
relevante periode, som tillægges Cibor-satsen, og renteperioden kan aftales til 3 eller 6 måneder.
Med håndskrift er 1,25 % overstreget og ændret til 1 %, og til renteperioden er føjet 12 eller 24
måneder. Parterne er enige om, at renteperioden, d.v.s. det tidsrum, hvor renten er låst fast, blev
aftalt til 24 måneder. I standardkontrakten er endvidere anført, at Hjortekær Invest skal stille
sikkerhed for optagne lån med et pantebrevsdepot hos LB Kiel og en tilhørende afkastkonto.
Værdien heraf skal i forhold til de ydede lån udgøre mindst 115 %. Aftalen kan opsiges med et var-
sel på 3 måneder, og eventuelle omkostninger ved en opsigelse skal betales til långiveren.
Ifølge art. 11 i LB Kiels almindelige forretningsbetingelser, som er underskrevet af Hjortekær
Invest og vedhæftet låneaftalen, er banken i tilfælde af aftalens ophør berettiget til at opsige garanti-
og kautionsforpligtelser, som er indgået for kunden, og til at frigøre sig for andre forpligtelser, her-
under forpligtelser i fremmed valuta, ligesom kunden er forpligtet til at frigøre banken for alle for-
pligtelser indgået på kundens vegne og om nødvendigt stille sikkerhed herfor.
Ved skrivelse dateret den 3. oktober 2001 opsagde LB Kiel låneaftalen med Hjortekær Invest
til indfrielse senest den 15. januar 2002. Opsigelsen var begrundet med uoverensstemmelser med
Hjortekær Invest i en sag om formidling af salg af en fast ejendom. Forud for opsigelsen havde
parterne ført korrespondance om bl.a. størrelsen af Hjortekær Invests sikkerhedsstillelse for de
ydede lån.

I en efterfølgende skrivelse krævede LB Kiel bl.a. betaling af det rentetab, som kræves
tilbagebetalt under denne sag. For at kunne yde lån til Hjortekær Invest med en renteperiode på 24
måneder havde LB Kiel optaget fast forrentede lån med tilsvarende løbetid.

Ved skrivelse af 18. februar 2002 afviste Hjortekær Invests advokat, at Hjortekær Invest
skulle være forpligtet at dække LB Kiels rentetab.

Forklaringer

Medejer af Hjortekær Invest Jeanette Haugaard har forklaret, at hun er uddannet statsautoriseret
ejendomsmægler, og at hun har virket som sådan i hele den periode, hvor hun havde et samarbejde
med LB Kiel. Hun har siden samarbejdets begyndelse i 1993 og indtil opsigelsen af låneaftalen
formidlet salg af sælgerpantebreve til LB Kiel. Fra 1998 skete formidlingen gennem Hjortekær
Invest.


- 3 -

Den låneaftale, som sagen drejer sig om, blev indgået til afløsning af en tidligere låneaftale
med samme indhold, som var indgået i 1999. Hun havde advokatbistand ved indgåelsen af den
tidligere låneaftale. Hverken ved indgåelsen af den tidligere eller den senere låneaftale drøftede
parterne indholdet af opsigelsesbestemmelsen eller spørgsmålet om LB Kiels finansiering af sine
lån til Hjortekær Invest eller dækning af et eventuelt rentetab i tilfælde af afbrydelse af
låneforholdet inden udløbet af renteperioden.

Afdelingschef hos LB Kiel, Kim Richter, har forklaret, at det er praksis hos LB Kiel at indhente
samtykke fra låntageren til den påtænkte finansiering af lånet og efterfølgende at tilsende låntageren
en bekræftelse på størrelsen af den konkret fastlagte rente. Han ved ikke, om Hjortekær Invest
konkret blev informeret om, at LB Kiel ville foretage finansiering ved at optage et fast forrentet lån
med en løbetid svarende til den med Hjortekær Invest aftalte renteperiode.

Parternes synspunkter

Hjortekær Invests advokat har gjort gældende, at parterne hverken har aftalt eller drøftet, hvordan
LB Kiel skulle finansiere sine udlån til Hjortekær Invest. Låneaftalen, som er udfærdiget af LB
Kiel, indeholder således intet om låntagerens betaling af et eventuelt rentetab. Det er således
Hjortekær Invest uvedkommende, hvordan LB Kiel har finansieret lånene, og hvilke udgifter LB
Kiel i den forbindelse har haft.

LB Kiel opsagde selv låneaftalen og påførte derved sig selv rentetabet.

Den omstændighed, at renteperioden ifølge standardkontrakten er begrænset til 3 eller 6
måneder, taler også for, at dækning af et rentetab ikke er hjemlet i standardkontraktens
opsigelsesbestemmelse, idet rentetab navnlig kan tænkes at opstå ved længere bindingsperioder.

Skrivelsen af 18. februar 2002 fra Hjortekær Invests advokat indeholder ikke forudsætnings-
vis en anerkendelse af, opsigelsesbestemmelsen giver adgang til at kræve dækning af et eventuelt
rentetab.

Art. 11 i de almindelige forretningsbetingelser regulerer ikke spørgsmålet om betaling af et
eventuelt rentetab.


LB Kiels advokat har gjort gældende, at LB Kiel efter en naturlig sproglig forståelse af låneaftalens
opsigelsesbestemmelse har krav på dækning af det omhandlede rentetab. Det fremgår
forudsætningsvist af skrivelsen af 18. februar 2002 fra Hjortekær Invests advokat, at også Hjortekær
Invest var af den opfattelse, at et eventuelt rentetab var omfattet af opsigelsesbestemmelsen.


- 4 -

Art. 11 i de almindelige forretningsbetingelser giver tillige adgang til at kræve betaling af et
eventuelt rentetab.
Det er rimeligt, at rentetabet dækkes af Hjortekær Invest, navnlig fordi renteperioden i
Hjortekær Invests interesse blev fastlagt til 24 måneder i stedet for de 3 eller 6 måneder, som var
anført i standardkontrakten.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Parterne indgik låneaftale ved at underskrive en standardkontrakt med tilhørende almindelige
forretningsbetingelser udfærdiget af LB Kiel. I forbindelse med låneaftalens indgåelse foretog
parterne enkelte tilretninger af standardkontrakten. Renteperioden blev således aftalt til 24 måneder,
hvor den ifølge standardkontrakten kun var 3 eller 6 måneder, og rentemarginalen blev samtidig
reduceret fra 1,25 % til 1 %. Uanset disse ændringer blev standardkontraktens bestemmelse om et
opsigelsesvarsel på 3 måneder og om betaling af ikke nærmere angivne omkostninger til långiveren
ved opsigelse ikke ændret eller præciseret.

I låneaftalen står der således ikke, at LB Kiel i tilfælde af opsigelse kan kræve, at Hjortekær
Invest dækker långiverens tab ved ikke at kunne genudlåne midlerne til samme rente.

Der er i øvrigt intet oplyst om, at Hjortekær Invest i forbindelse med indgåelsen af låneaftalen
skulle være blevet vejledt om, at Hjortekær Invest ville blive pålagt at betale et eventuelt rentetab i
forbindelse med en opsigelse af låneaftalen.

LB Kiel har erkendt, at Hjortekær Invest ikke har misligholdt låneaftalen, og at der således
ikke har været grundlag for at ophæve denne og for at kræve erstatning.

Det var derimod LB Kiel, som i egen interesse valgte at opsige låneaftalen med det kortest
mulige varsel i stedet for at opsige den til udløbet af den aftalte renteperiode. Endvidere var det LB
Kiel, som på egen hånd skaffede finansiering af udlånene uden at aftale bindingsperioden og renten
herfor med Hjortekær Invest.

LB Kiel har herefter hverken ifølge kontrakten eller efter almindelige retsgrundsætninger krav
på betaling af det omhandlede rentetab.

Advokat Rolf Ussings skrivelse af 18. februar 2002 til LB Kiel gav udtryk for en åbenbart
fejlagtig læsning af låneaftalen, der således ikke kan tages til udtryk for, at han på sin klients vegne
var enig i LB Kiels fortolkning af låneaftalen med hensyn til dækning af et eventuelt rentetab,
navnlig da han afviste dette krav.

Hjortekær Invests påstand tages herefter til følge.


- 5 -

T H I K E N D E S F O R R E T

Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, Copenhagen Branch skal inden 14 dage fra denne
doms afsigelse til Hjortekær Invest ApS betale 105.159,17 kr. med tillæg af procesrente fra den 27.
juni 2002, til betaling sker, og 15.310 kr. i sagsomkostninger.
Finn Øst Andersson Elmer. Hans Jørgen Nielsen


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


ndeholder ikke forudsætnings-
vis en anerkendelse af, opsigelsesbestemmelsen giver adgang til at kræve dækning af et eventuelt
rentetab.

Art. 11 i de almindelige forretningsbetingelser regulerer ikke spørgsmålet om betaling af et
eventuelt rentetab.


LB Kiels advokat har gjort gældende, at LB Kiel efter en naturlig sproglig forståelse af låneaftalens
opsigelsesbestemmelse har krav på dækning af det omhandlede rentetab. Det fremgår
forudsætningsvist af skrivelsen af 18. februar 2002 fra Hjortekær Invests advokat, at også Hjortekær
Invest var af den opfattelse, at et eventuelt rentetab var omfattet af opsigelsesbestemmelsen.


- 4 -

Art. 11 i de almindelige forretningsbetingelser giver tillige adgang til at kræve betaling af et
eventuelt rentetab.
Det er rimeligt, at rentetabet dækkes af Hjortekær Invest, navnlig fordi renteperioden i
Hjortekær Invests interesse blev fastlagt til 24 måneder i stedet for de 3 eller 6 måneder, som var
anført i standardkontrakten.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Parterne indgik låneaftale ved at underskrive en standardkontrakt med tilhørende almindelige
forretningsbetingelser udfærdiget af LB Kiel. I forbindelse med låneaftalens indgåelse foretog
parterne enkelte tilretninger af standardkontrakten. Renteperioden blev således aftalt til 24 måneder,
hvor den ifølge standardkontrakten kun var 3 eller 6 måneder, og rentemarginalen blev samtidig
reduceret fra 1,25 % til 1 %. Uanset disse ændringer blev standardkontraktens bestemmelse om et
opsigelsesvarsel på 3 måneder og om betaling af ikke nærmere angivne omkostninger til långiveren
ved opsigelse ikke ændret eller præciseret.

I låneaftalen står der således ikke, at LB Kiel i tilfælde af opsigelse kan kræve, at Hjortekær
Invest dækker långiverens tab ved

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»