Krav om vareafgift i Nakskov Havn

Resumé

Efter regulativet for Nakskov Havn kunne havnen kræve vareafgift for varer losset fra et skib, der lå dok ejet af skibsværftet, da dokken lå på havnens område. Indtægten medførte ikke uberettiget overdækning af havnens driftsudgifter jf. princippet i havnelovens § 4 stk. 1 og § 9 stk. 2 jf. § 10 stk. 1

Dom i sagen S25/2000

Nakskov Havn
(Advokat Henrik Kleis)

mod

Winther & Vedel A/S
(Advokat Morten Lundqvist Jakobsen)

Under denne sag skal der tages stilling til om, Nakskov Havn er berettiget til at opkræve vareafgift hos Winther & Vedel A/S (idet følgende Winther & Vedel) for deres oppumpning af sand fra et skib, der havde lagt til en dok, som var ejet af Nakskov Skibsværft A/S, men som lå inden for havneområdet i Nakskov Havn.

Sandet blev oppumpet som led i en entrepriseaftale, som Nakskov Kommune havde indgået den 14. maj 1999 med Winther & Vedel efter en forudgående udbudsforretning. Arbejdet havde til formål at rense en forurenet grund, på hvilken der skulle opføres en vindmøllefabrik.

Nakskov Havns regulativ og Trafikministeriets bemærkninger vedrørende afgifter 


Af Nakskov Havns Regulativ & Vedtægter 1999 (i det følgende: Regulativet) fremgår
bl.a. følgende:

"Skibsafgift

Af alle skibe ... betales en afgift (skibsafgift) for henliggen i havnen eller i de uddybende
løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet. ...

Skibsafgiften betales ... med ... Kr. 2,20 pr. bruttoton (BT) for hvert anløb, ...

Vareafgift

... Vareafgifter betales af alle varer der losses eller indlades ­ eller på anden måde sø- eller
landsættes i havnen. ... Vareafgiften påhviler varemodtageren, respektive vareafsenderen,
og skibet har regres overfor varemodtager respektive vareafsender. ...

Afgiften er opdelt i følgende varegrupper og udgør:


Gruppe nr. Vareart
Pris i kr. pr. ton
Ikke spiselige produkter af animalsk oprindelse,
1
3,45
sukkerroer, ... jord ­ og stenarter ...
2 ...
...

Fritaget for vareafgift er: ... g) Varer og materiel til havnens eget brug."

Af et tillæg af 1997 til Regulativet (i det følgende: Tillægget) fremgår bl.a.:

§ 1: For alle skibe, der anløber Nakskov Skibsværfts havneanlæg (kajer, dokke, bassiner
m.v.) betales skibsafgifter efter nærværende tillæg. ...

§ 4: For skibe som anløber Nakskov Skibsværfts Havneanlæg med henblik på lastning og-
/eller losning betales skibs- og vareafgift efter taksregulativets almindelige bestemmelser."

I brev af 21. marts 1997 har Trafikministeriets 3. kontor ved tidligere ekspeditionssekre-
tær Bent Vagn Hansen besvaret en forespørgsel fra Nakskov Kommunes Havnevæsen
vedrørende opkrævning af havneafgift af skibe, som anløber det tidligere Nakskov Skibs-
værfts kajanlæg i Nakskov, eller som oplægges ved kajanlæggene i værftsområdet. Af
svaret fremgår bl.a.:

"... Det fremgår af sagen, at der ikke i det for Nakskov Havn gældende skibs- og vareaf-
giftsregulativ er indeholdt bestemmelser om fritagelse for betaling af skibsafgift for skibe,
som anløber kajerne ved det tidligere værftsområde, eller som oplægges i området.

Det fremgår endvidere af det af ministeriet fastsatte reglement for ordens overholdelse i
Nakskov havn, at vandområdet ved det tidligere Nakskov skibsværfts kajer er omfattet af
det Nakskov Havn tillagte søområde.


- 3 -

Hertil kommer, at havnen afholder alle udgifter til oprensning og afmærkning af sejlløbet
gennem Nakskov Fjord til Nakskov Havn.

I denne anledning skal vi meddele, at Nakskov Havn med hjemmel i havnens skibs- og va-
reafgiftsregulativ kan opkræve skibsafgifter af skibe, som anløber det tidligere Nakskov
Skibsværfts kajer samt at havnen kan fastsætte regler for betaling af vandareallejeafgift for
skibe, som oplægges ved disse kajer."

Ved brev af 29. juli 1997 til Nakskov Skibsværft A/S har Trafikministeriets 3. kontor ved
tidligere ekspeditionssekretær Bent Vagn Hansen bl.a. angivet:

"... Selskabet [Nakskov skibsværft A/S] fremhæver, at værftet ejer og vedligeholder kajer-
ne m.v., at værftet ikke længere udfører nybygning af skibe i egen regning, men udlejer
værftsfaciliteterne til reparationsvirksomheder inden for skibsbranchen, samt at der i de 80
år, hvor skibsværftet har ejet de pågældende kajer m.v., aldrig er blevet opkrævet skibsaf-
gifter for skibe, som anløber værftets kajer m.v.

I denne anledning skal vi oplyse følgende:

Efter udløbet af overgangsperioden pr. 1. januar 1995 fastsætter trafikhavnene ­ herunder
en kommunalt styret trafikhavn som Nakskov Havn ­ i henhold til lov om trafikhavne m.v.
i princippet deres takster frit.

Det er havnebestyrelsen, som afgør, om der skal betales afgifter for benyttelsen af værftets
kajer. Som det fremgår af vedlagte kopi af Nakskov Kommunes brev af 16. juli 1997, har
Nakskov Byråd den 2. juli 1997 godkendt en indstilling fra havneudvalget om, at der skal
betales afgifter til Nakskov Havn af skibe, der anløber skibsværftets kajer.

Baggrunden herfor er, at Nakskov Havn afholder en årlig udgift på 1,5 mio. kr. i forbindel-
se med afmærkningen af sejlløbet til vedligeholdelse af vanddybden i både sejlrenden og
havnebassinet samt til isbrydning.

Havneudvalget finder det rimeligt, at også de skibe, som anløber værftets kajer bidrager
med en afgift til havnen, idet det også for disse skibes sejlads er nødvendigt, at havnen ved-
ligeholder sejlløb og havnebassin.

Som nævnt ligger kompetencen til at fastsætte havnetaksterne i Nakskov Havn hos byrådet
som havnebestyrelse. På baggrund af det af havnen oplyste om udgifterne til afmærkning af
sejlløbet og til vedligeholdelse af vanddybden i sejlløbet og i havnebassinet, finder ministe-
riet ikke grundlag for at kritisere byrådets beslutning om, at også de skibe, som anløber
værftets kajer, skal bidrage med en afgift til havnen.

For så vidt angår selskabets spørgsmål, om der opkræves tilsvarende afgifter i andre havne,
kan vi efter en rundspørge i en række havne oplyse, at der i nogle havne ved private skibs-
værftskajer ikke betales skibsafgift eller vandareallejeafgift for skibe, som benytter disse
kajer, mens der i andre havne betales afgift efter en særlig overenskomst mellem værftet og
havnen ­i ét tilfælde med baggrund i havnens udgifter til vedligeholdelse af sejlløbet til
havnen."

Korrespondance m.v.

Firmaet Skude og Jacobsen havde på vegne af Nakskov Kommune i april 1999 udsendt
udbudsmateriale med et tilbuds- og afregningsgrundlag, som Winther & Vedel dog har
bestridt at have modtaget. Om afregningsgrundlaget er det i punkt. 2.3.1. bl.a. angivet:

"Ydelsen indeholder levering og indbygning af grus. ...


- 4 -

Såfremt masserne bringes ind fra søen, skal havneafgifter i henhold til omstående være ind-
regnede. ...
Ved søværts levering skal være indeholdt havneafgifter, som angivet i omstående bilag."

I brev af 12. april 1999 har Nakskov Havn til Nakskov Kommune fremsendt havnens
regulativ med gældende priser for skibs- og vareafgifter. Skibs- og vareafgiften er i bre-
vet angivet til henholdsvis 2,20 kr. pr. BT og 3,45 kr. pr. ton for jord m.v.

Nakskov Havn fremsendte den 9. juli 1999 til Winther & Vedel en faktura på skibsafgift
på 43.890,00 kr. inkl. moms for indpumpning af sand bag værftet. Denne faktura er be-
talt.

Den 13. juli 1999 fremsendte Nakskov Havn endvidere til Winther & Vedel den omtvis-
tede faktura på vareafgift for indpumpning af sten og grus på 856.949,81 kr. inkl. moms.
I brev af 21. oktober 1999 har Winther & Vedel protesteret mod denne faktura under hen-
visning til, at havnen efter deres opfattelse ikke har hjemmel til at opkræve vareafgift, da
indpumpningen er sket fra privatejet grund.

Påstande

Nakskov Havn har nedlagt påstand om, at Winther & Vedel skal betale 856.949,81 kr.
med tillæg ad sædvanlig procesrente fra sagens anlæg den 13. juni 2000, til betaling sker.

Winther og Vedel har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb.

Forklaringer

Havnechef siden 1. februar 2001 i Nakskov, Hans Borchersen, har bl.a. forklaret, at Nak-
skov Havn er en kommunal selvstyre havn, og at havnens økonomi derfor skal hvile i sig
selv efter havneloven. Nakskov Havns eneste indtægter er skibs- og vareafgifter samt
lejeafgifter fra bl.a. pakhuse, kraner og slæbebåde. Havnen er nødt til at opkræve vare-
afgift, da transport af varer også belaster havnen, og da havnens økonomi ellers ikke kan
løbe rundt. Havnen har en omsætning på ca. 7 mio. kr., der bl.a. skal dække udgifter til
vedligeholdelse og løn til 9 ansatte. Havnebestyrelsen består af 5 politikere og henholds-
vis 1 medarbejder- og 1 brugerrepræsentant udpeget af havnen.


- 5 -

Tømrer og bygningsingeniør Jens Olsen har bl.a. forklaret, at han arbejdede hos Winther
& Vedel på tidspunktet for den pågældende entreprise, der blev indgået 14. maj 1999,
men påbegyndt lidt tidligere. Han havde ca. én måned tidligere på havnekontoret ind-
hentet Regulativet, men på dette tidspunkt var aftalen med Nakskov Kommune allerede
indgået. Før dette tidspunkt havde han ikke set hverken Regulativet eller Tillægget eller
brevet af 12. april 1999 til Nakskov Kommune vedrørende beregningen af skibs- og
vareafgifter, der ikke var vedlagt udbudsmaterialet. Han er ikke klar over, om nogle af
hans kollegaer fra Winther & Vedel kan have rekvireret materialet. På et tidspunkt efter,
at entreprisen var påbegyndt, tog han telefonisk kontakt til den daværende havnechef
Peter Noor for at meddele, at Winther & Vedel ville betale skibsafgiften månedsvis. Der
blev ikke under denne samtale indgået en mundtlig aftale om betaling af vareafgift.

I forbindelse med udførelsen af entreprisen forsøgte Winther & Vedel at indgå en aftale
med Nakskov Havn om lån af materiel, men dette blev afvist af havnen. Winther & Vedel
måtte derfor selv leje det nødvendige materiel af bl.a. Nakskov Skibsentrepriser A/S og
betale herfor.

Han så ikke i første omgang fakturaen på vareafgifterne fra Nakskov Havn. Efter nogle
måneder blev han ringet op af havnechefen, der rykkede for betaling. Herefter fik han på
ny tilsendt fakturaen, som Winther & Vedel imidlertid valgte ikke at betale, da deres råd-
giver mente, at Nakskov Havn ikke kunne kræve betaling af vareafgift, når oppumpnin-
gen var foregået fra en dok, der ikke var ejet af Nakskov Havn.

Forsyningschef i Nakskov Kommune Leo Christensen har bl.a. forklaret, at han var an-
svarlig for entreprisen. Kommunen spurgte Nakskov Havn om afgiftsniveauet inden ud-
bydelsen af entreprisen om oprensning af den pågældende grund. Kommunen fik udarbej-
det et tilbuds- og afregningsgrundlag, der skulle gælde for alle udbydere, hvor det i punkt
2.3.1 var indføjet, at der skulle være indeholdt havneafgifter, da de store sandmængder
sandsynligvis ville blive sejlet til grunden. Dette var medtaget i udbudsgrundlaget som en
forudsætning, således at kommunen undgik en ekstraregning for havneafgifter.

Winther & Vedel fik entrepriseopgaven, da de kunne udføre opgaven på kortest tid. En-
treprisesummen udgjorde 9 mio. kr. ekskl. moms. Han er ikke sikker på, at brevet af 12.
april 1999 med beregningsgrundlaget for skibs- og vareafgifter er blevet sendt til Winther
& Vedel. På et tidspunkt blev han kontaktet af Jens Olsen fra Winther & Vedel, der ville


- 6 -

forhandle om afgifter, og han henviste Jens Olsen til havnechefen, da det er ham, der for-
handler afgifterne. Det er hans opfattelse, at Jens Olsen på dette tidspunkt kendte afgifts-
niveauet, men han er ikke klar over, om det både gjaldt for skibs- og vareafgifter.

Tidligere ekspeditionssekretær i Trafikministeriet Bent Vagn Hansen har bl.a. forklaret, at
han siden 1950'erne og til sin fratræden den 1. maj 2000 havde havne som sit arbejdsom-
råde. Når brevene af 21. marts og 29. juli 1997 kun taler om skibsafgifter, skyldes det ale-
ne, at ministeriet kun blev spurgt herom, men ikke om vareafgifter, som man derfor ikke
har svaret på. Efter hans opfattelse ville ministeriet i givet fald have svaret det samme
vedrørende vareafgifter som vedrørende skibsafgifter, det vil sige at Nakskov Havn kun-
ne fastsætte skibs- og vareafgifter for skibe, der anløber værftets kajer, og at afgifterne
kunne fastsættes på et niveau, der samlet modsvarede havnens udgifter. De sidste afsnit i
brevet af 29. juli 1997 omfatter havneafgifter i bred forstand og dermed også vareafgifter.
Det afgørende for, om havnen kan kræve afgift, er, om havnens vandareal er blevet be-
nyttet. Det er ikke sædvanligt, at en havn henfører specifikke udgifter til konkrete indtæg-
ter for det enkelte skib. En privatstyret havn skal efter havneloven have indtægter af en
størrelse, der kan dække udgifterne, herunder hensættelser til vedligeholdelse. Det er hans
opfattelse, at Nakskov Havn har en stram økonomi.

Anbringender

Nakskov Havns advokat har gjort gældende, at Winther & Vedel er forpligtet til at betale
vareafgifter, da afgifterne er sædvanlige og har klar hjemmel i Regulativet og Tillægget.
Afgifterne er vedtaget af Nakskov Byråd, og tidligere ekspeditionssekretær i Trafikmini-
steriet Bent Vagn Hansen har under sagen forklaret, at det efter hans opfattelse er Trafik-
ministeriets holdning, at Nakskov Havn er berettiget til at kræve betaling af vareafgift for
skibe, der har anløbet værftets dok, idet dokken ligger inden for havnens område. Det er
en betingelse for overhovedet at anløbe havne, herunder Nakskov Skibsværfts område, at
afgifter betales. Forpligtelsen til at betale afgift er ikke afhængig af nærmere aftale eller
vedtagelse, selv om det blotte anløb inden for havnens område må kunne sidestilles med
en stiltiende aftale eller vedtagelse.

Uanset om det må lægges til grund, at de bilag, der var henvist til i udbudsmaterialet, ikke
var medsendt, burde Winther & Vedel som professionelle have reageret herpå og selv
have rekvireret de manglende bilag med oplysninger om afgifterne. Det må derfor lægges


- 7 -

til grund, at Winther & Vedel forud for afgivelsen af deres bud har været bekendt med
vareafgifterne og ved buddet har taget højde herfor. Winther & Vedel har desuden kort
efter påbegyndelsen af entreprisen indhentet Regulativet og Tillægget og må i hvert fald
på dette tidspunkt have været bekendt med pligten til at betale både skibs- og vareafgift.

Efter havneloven kan en havn fastsætte afgifter, når blot havnens økonomi hviler i sig
selv, jf. havnelovens § 4 og § 10, stk. 1. Nakskov Havn har været nødt til at opkræve va-
reafgifterne for derved at sikre, at havnens økonomi kunne løbe rundt.

Det oppumpede sand er ikke losset til Nakskov Havns eget brug, men derimod til brug
for en entreprise udført af Winther & Vedel for Nakskov Kommune. Nakskov Havn og
Nakskov Kommune kan ikke identificeres, da det er to adskilte forvaltninger og to juri-
diske personer med hver sin økonomi. Winther og Vedel er derfor ikke fritaget for beta-
ling af vareafgift i medfør af regulativets punkt 2, litra g.

Winther & Vedels advokat har gjort gældende, at Nakskov Havn ikke har hjemmet i Re-
gulativet og Tillægget til at afkræve Winther & Vedel vareafgift for varer, der losses til
og fra den dok, der ejes af Nakskov Skibsværft A/S. Trafikministeriet har da også i bre-
vene af 21. marts og 27. juli 1997 udelukkende godkendt Nakskov Havns hjemmel til at
opkræve skibsafgift og vandareallejeafgift for skibe, der anløber, henholdsvis oplægges
ved Nakskov Skibsværfts anlæg i Nakskov Havn, men derimod ikke vareafgifter.

Det fremgår ikke af Regulativet, at det gælder sø- og landsætning fra områder uden for
Nakskov Havn, og Tillægget hjemler ikke vareafgift. Det kan ikke, som angivet af Nak-
skov Havn, lægges til grund, at havn nogle steder i Regulativet og Tillægget skal forstås
som Nakskov Havn, men andre steder skal forstås udvidende som også dækkende skibs-
værftet. Da det er Nakskov Havn, der har udfærdiget Regulativet og Tillægget, må uklar-
heder fortolkes mod Nakskov Havn. Formuleringen: "Vareafgifter betales af alle varer
der losses eller indlades ­ eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen ", må derfor
forstås således, at det alene er losninger og indladninger til og fra Nakskov Havns arealer,
der er afgiftsbelagt.

Havnelovens § 10, stk. 1, giver kun forudsætningsvis hjemmel til opkrævning af afgifter
til dækning af omkostninger, da opkrævningen ellers ville være af fiskal karakter og der-
med alene kan pålægges ved lov, jf. grundlovens § 43. Vareafgifter dækker traditionelt


- 8 -

havnens omkostninger til de varerelaterede udgifter til fenders, belysning, adgangsforhold
m.v., mens skibsafgifter traditionelt dækker havnens omkostninger til havnebassinet, så-
som oprensning m.v. Nakskov Havn har ikke stillet faciliteter til rådighed for Winther &
Vedel og har på intet tidspunkt taget del i eller været berørt af losningsarbejdet, der fore-
gik i dok 2. Winther & Vedel har derimod selv afholdt alle udgifter, herunder til lys, op-
rensning af bunden etc. Nakskov Havn har derfor ikke haft nogen omkostninger i forbin-
delse med udførelsen af entreprisen ud over et vist brug af vandbassinet ved indsejlingen
af skibene, og Winther & Vedel har allerede ved betaling af skibsafgift dækket denne be-
lastning og bidraget til vedligeholdelse af sejlløb, havnebassin m.v.

Som forklaret af Jens Olsen indeholdt udbudsmaterialet ikke bilag med oplysninger om
pligten til at betale havneafgift, herunder vareafgift, og Winther & Vedels afhentning af
Regulativet og Tillægget på havnekontoret kan ikke på nogen måde sidestilles med en
stiltiende aftale eller vedtagelse om betaling af vareafgift for varer losset fra tredjemands
ejendom.

Winther & Vedel er under alle omstændigheder fritaget for betaling af vareafgifter i over-
ensstemmelse med Regulativets undtagelse for varer og materiel til havnens eget brug.
Nakskov Havn må identificeres med Nakskov Kommune, da havnen styres af kommunal-
bestyrelsen, og da kommunen hæfter for havnens gæld.

Subsidiært gøres det gældende, at Winther & Vedel alene skal betale de konkrete udgif-
ter, der er påløbet i forbindelse med den pågældende sejlads med fradrag af det allerede
betalte i form af skibsafgift.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Efter havnelovens § 10, stk. 1, skal de samlede udgifter ved drift af en havn modsvares af
indtægter fra skibs- og vareafgifter. Som forklaret af tidligere ekspeditionssekretær i Tra-
fikministeriet Bent Vagn Hansen kan havnen efter behov fastsætte skibs- og vareafgifter-
ne, således at indtægterne samlet modsvarer udgifterne, uden at afgifterne specifikt skal
være relateret til bestemte ydelser.

Havneloven forudsætter, at havnen ikke får en uberettiget overdækning, og at havnens
indtægter kun anvendes til brug for havnen, jf. princippet i havnelovens § 4, stk. 1, og


- 9 -

havnelovens § 9, stk. 2. Der er ikke forelagt retten nogen oplysninger, som viser, at ind-
tægterne ved de pågældende afgifter og gebyrer ikke skulle stå i forhold til de udgifter af
mere generel karakter, som findes på det pågældende forvaltningsområde, jf. UfR
1993.757 H (Gebyrdommen).

Efter Regulativet skal der betales vareafgift af alle varer, der sø- eller landsættes i hav-
nen, og efter Tillægget skal der på tilsvarende måde betales vareafgift for skibe, som an-
løber Nakskov Skibsværfts havneanlæg med henblik på lastning eller losning.

Idet Winther & Vedels skib har anløbet Nakskov Skibsværfts havneanlæg med henblik på
losning af sandet, og idet Regulativets undtagelse vedrørende varer til havnens eget brug
ikke finder anvendelse, da havnen er et selvstændigt forvaltningssubjekt med egen kasse
og regnskab, er vareafgiften opkrævet med rette.

Afgiften påhviler varemodtagerne, og skibet skal betale afgiften med regres mod vare-
modtageren.

Nakskov Havn får derfor medhold i sin påstand.


T H I K E N D E S F O R R E T


Winther & Vedel A/S skal inden 14 dage til Nakskov Havn betale 856.949,81 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 13. juni 2000, til betaling sker.

Hver part bærer sine egne sagsomkostninger.

Helle Lehmann
Elmer.
Ole Gernyx

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»