Daniel - Kontor
Jakob - TDO kontor 2
Sagsmappe & logo 11

Krav om udlevering af aktiver fra konkursbo

Resumé

Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren kan kræve en række nærmere opregnede aktiver udleveret fra et konkursbo, jf. konkurslovens § 82. Skifteretten fandt ikke, at sagsøgeren havde dokumenteret sit seperatistkrav med den fornødne grad af sikkerhed, og sagsøgeren kunne derfor ikke kræve aktiverne udleveret.

Dom i sagen P-15-09

Stara Naseem Elahi 
(advokat Bjarne Fabech-Larsen) 

mod 

Starman Telecom A/S under konkurs 
(advokat Jesper Saugmandsgaard Øe) 

Indledning
Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, Stara Naseem Elahi, kan kræve en række nærmere opregnede aktiver udleveret fra sagsøgte, Starman Telecom A/S under konkurs, jf. konkurslovens § 82. 

Parternes påstande
Stara Naseem Elahi har nedlagt påstand om, at Starman Telecom A/S under konkurs (heref-
ter benævnt boet) tilpligtes at anerkende hendes ejendomsret til 15 stk. computere, 1 stk. net-
værksdisk, 2 stk. disco firewall, 2 stk. netværksswitch, 1 stk. compaq server, 1 stk. digitalk 
- 2 - 

system, 2 stk. rack systemer, 2. stk. IBM servere, diverse kabler, diverse software og som føl-
ge af separatistkravet udlevere de pågældende effekter til hende. 

Starman Telecom A/S under konkurs har nedlagt påstand om frifindelse. 

Sagens nærmere omstændigheder
Starman Telecom A/S blev stiftet den 1. februar 2001 som et skuffeselskab. Den 28. juni 2001 
ændrede selskabet navn til Starman Telecom ApS, og Shahzada Khuram Elahi, kaldet Bobby 
Elahi (og herefter benævnt således) indtrådte som direktør. Ved en vedtægtsændring af 10. 
september 2001 blev selskabet omdannet til et aktieselskab ved navn Starman Telecom A/S
og med Stara Naseem Elahi, dennes søn Bobby Elahi og Nasim Sharif Raja i selskabets besty-
relse. Det er under sagen uomtvistet, at Stara Naseem Elahi er selskabets ejer. Selskabets se-
neste officielle adresse var på Falkoner Allé 1, 6., 2000 Frederiksberg, men selskabet opbeva-
rede IT- og telekommunikationsudstyr i Telia Danmarks ejendom på Sydvestvej 100, 2600 
Glostrup. Denne ejendom anvendes til såkaldt telehousing, hvilket indebærer, at udbydere 
af IT- og telekommunikationsydelser kan leje lokaler i ejendommen til opbevaring af deres 
udstyr. Ejendommen er aflåst og overvåget og sikrer stabile kommunikationsforbindelser. 
I henhold til to fakturaer, dateret den 19. februar 2002, erhvervede Starman Telecom 
A/S IT- og telekommunikationsudstyr fra Digitalk. Ifølge fakturaerne skulle udstyret leveres 
på Sydvestvej 100, 1., 2600 Glostrup. I henhold til to andre fakturaer, dateret den 2. septem-
ber 2002, erhvervede Starman Telecom A/S yderligere IT- og telekommunikationsudstyr og 
software fra Digitalk. Dette udstyr skulle leveres på Stara Naseem Elahis private adresse, Tu-
lipanvej 1, 2720 Vanløse. Endelig erhvervede selskabet i henhold til fakturaer, dateret den 5. 
juli 2005, den 11. juli 2005, den 20. juli 2005 og den 26. august 2005, IT- og telekommunikati-
onsudstyr, software samt teknisk bistand fra firmaet CSS. 
Det fremgår af Starman Telecom A/S årsregnskab for 2003/04 at værdien af selskabets 
materielle anlægsaktiver var opgjort til 556.137 kr. Anlægsaktiverne var afskrevet med 
221.332 kr. fra året før. Af årsregnskab for 2004/05 fremgår det, at selskabet havde tilgang af 
materielle anlægsaktiver for 80.187 kr., afskrivninger med 210.404 kr. , hvorved de samlede 
anlægsaktiver blev opgjort til 425.921 kr. Det fremgår videre af selskabets årsregnskab for 
2005/06, at der var tilgang af materielle anlægsaktiver for 90.400 kr., mens aktiverne i samme 
- 3 - 

periode blev afskrevet med 228.484 kr., hvorefter de opgjordes til 287.837 kr. Det fremgår 
desuden af dette årsregnskab, at selskabet havde en negativ egenkapital på 5.153.126 kr. Iføl-
ge påtegning fra selskabets revisor, Orla Bentsen, skulle selskabet enten reetablere sin egen-
kapital eller opløses. 
Den 1. januar 2007 blev Mobivic ApS stiftet som et skuffeselskab. Selskabet skiftede 
ved en vedtægtsændring, registreret den 24. januar 2007, navn til Mobivic ApSog fik hjem-
adresse Falkoner Allé 1, 6., 2000 Frederiksberg med Bobby Elahi som direktør. Selskabets 
formål var angivet til at være handel med IT- og telekommunikation. 
Den 2. februar 2007 indgik Starman Telecom A/S og Mobivic ApS en samarbejdsaftale. 
Ifølge aftalen skulle Starman Telecom A/S stå for udviklingen og vedligeholdelsen af kon-
ceptet Mobivic, indtil Mobivic ApS havde fået sine aftaler og finansiering på plads. 
Den 19. marts 2007 indtrådte Stara Naseem Elahi som direktør i Starman Telecom A/S
stedet for Bobby Elahi. 
Den 10. maj 2007 udstedte Starman Telecom A/S en faktura til Stara Naseem Elahi. Af 
fakturaen fremgår blandt andet følgende: 
... Faktura

Ifølge aftale overdrages hermed alt inventar og maskiner, der ejes af Starman Telecom A/S, i hen-
hold til efterfølgende specifikation: 1 stk. konference bord 


8 stk. konference stole 


10 stk. skriveborde 


10 stk. kontor stole 


12 stk. reoler 


1 stk. projekter 


15 stk. computer 


1 stk. netværks disk 


2 stk. cisco firewall 


2 stk. netværks switch 


1 stk. compaq server 


1 stk. samlet digitalk system 


2 stk. rack system 
- 4 - 2 stk. IBM server 


Diverse kabler 


Diverse software 


10 bordtelefoner 


6 whiteboards Pris i alt:


kr. 250.000,00Fakturaen er uden moms. 

Det er aftalt, at betalingen skal ske kontant, ved udbetaling af det private lån hos Denford Ltd. Når 
lånet er udbetalt, indsættes pengene på Starman Telecom A/S konto: Danske Bank, konto nr.: 4200 
4200899458. ... 


Af en pantebrevsnota, udstedt af Denford Limited og dateret 29/2007 , fremgår det, at 
Stara Naseem Elahi solgte to pantebreve i ejendommen beliggende Tulipanvej 1, 2720 Vanlø-
se, med et samlet provenu på 1.277.845,07 kr. Det er ubestridt, at ejendommen tilhørte Stara 
Nassem Elahi. Af en kontoudskrift fra Denford Limited, dateret den 11. juli 2007, og stilet til 
Stara Naseems Elahi, fremgår det, at Denford Limited den 10. juli 2007 udstedte en check på 
500.000 kr. til Stara Naseem Elahi. Af en udskrift fra Starman Telecom A/Skonto i Danske 
Bank fremgår det, at der den 12. juli 2007 blev indbetalt en check på 500.000 kr. Af udskrifter 
fra Starman Telecom A/S elektroniske bogføring fremgår blandt andet følgende:

Starman Telecom A/S
Falkoner Allé 13 
Kontoudtræk pr. 30. juni 2007 ... 
2000 Frederiksberg C 


Brutto 
Moms 
Netto 

Saldo 

5242 Afgang I årets løb 
10.05.07 
1 Salg inventar, udsty - 250.000,00 
-250.000,00 

Starman Telecom A/S
Falkoner Allé 13 
Kontoudtræk pr. 30. juni 2007 ... 
2000 Frederiksberg C 
- 5 - Brutto 
Moms 
Netto 

Saldo 

6990 Mellemregning, anpartshavere 

Saldo: - 114.845,50


10.05.07 
1 Salg inventar, udsty 250.000,00 

135.154,50 


30.06.07 
0 tilg. løn 

- 152.613,94 
- 17.459,44 

Ved brev af 5. marts 2008 til advokat Bjarne Fabech-Larsen redegjorde revisor Orla Bentsen 
for, hvorledes checken på 500.000 kr. er bogført. Af redegørelsen fremgår blandt andet føl-
gende: 

... Salg af udstyr m.v. kr. 250.000. 

Ifølge aftale skal jeg herved oplyse, hvordan ovennævnte salg af udstyr er bogført hos Starman Te-
lecom A/S

Den 10-05-07 salg udstyr, kr. 250.000 er bogført som kredit på konto 5242 Afgang driftsmidler, og 
modposteret i debet på konto 6990 Mellemregning med anpartshaver. 

Den 12.07.07 er der indgået kr. 500.000 fra anpartshavers lån i privat ejendom, beløbet kr. 500.000 er 
debiteret på konto 5825 Danske Bank 899458 som er selskabets driftskonto, og modposteret i kredit 
på konto 6990 Mellemregning med anpartshaver. 

Af indskuddet på kr. 500.000 er de kr. 250.000 at regne som betaling af udstyret, og resten kr. 
250.000 er lån til selskabets driftsudgifter. Kontoen for mellemregning anpartshaver (hovedaktio-
nær) har i hele perioden været negativ, det vil sige at selskabet hele tiden har haft gæld til hovedak-
tionæren. ... 


Den 16. januar 2008 afsagde Sø- og Handelsrettens skifteret konkursdekret over Star-
man Telecom A/S på grundlag af en konkursbegæring, indgivet den 9. august 2007, fra 
SKAT. Advokat Boris Frederiksen blev udpeget som kurator. Ved kurators registringsforret-
ning på adressen Sydvestvej 100, 2600 Glostrup blev der registret tre servere af mærket IBM, 
én server af mærket HP, syv servere af mærket Compaq, én switch af mærket Intel, én hard-
- 6 - 

disk af mærket Compaq, én KVM switch af mærket Compaq, én APC power switch, to swit-
che af mærket Marconi én firewall af mærket Sonicall én 17 skærm diverse løst udstyr i 
form af kabler, keyboards m.v. I kurators redegørelse, afgivet i medfør af konkurslovens § 
125, stk. 3, den 20. maj 2009 til konkursboets kreditorer, blev udstyret optaget til en værdi af 
1.000 kr., idet kurator oplyste, at der formentlig ikke kunne findes en køber til udstyret. 
Den 23 januar 2008 foretog SKAT en kontrolaktion på Mobivic ApS adresse på Falko-
ner Allé 1, 6., 2000 Frederiksberg. Under besøget fandt SKAT en række computere, som de 
forsøgte at spejle til brug for kontrollen. 
Mobivic ApS blev efter begæring af Sonofon A/S taget under konkursbehandling den 
3. april 2008 med advokat Jørgen E. Frandsen som kurator. Den 1. juli 2008 fratrådte advokat
Jørgen E. Frandsen som kurator, og advokat Boris Frederiksen blev i stedet udpeget som ku-
rator på baggrund af SKATs krav mod Mobivic ApS. 
Den 15. april 2008 afgav Stara Naseem Elahi og Bobby Elahi efter anmodning fra kura-
tor forklaringer i skifteretten om boet. Stara Naseem Elahi forklarede i den forbindelse føl-
gende: 

... Starman Telecom A/S er hendes firma. Hun er ikke klar over, hvor bogføringsmaterialet er 
henne. Hun har ikke været med til at stifte selskabet. Til spørgsmålet om selskabets drift fortælles 
det, at selskabet sælger telekort. Ved ikke hvor disse telekort bliver købt, da hendes søn Shazada 
Khuram Elahi står for indkøb af disse. Så vidt hun ved, bliver telekortene kun solgt i Danmark. 
Hun kan ikke bidrage til oplysning om selskabets omsætning. Hun har ikke modtaget løn fra sel-
skabet. Til spørgsmål om vidnet kender STG International oplyses, at hun ikke kender selskabet. 
Hun kender heller ikke Nassim Shafir Raja. Skifteretten bemærker, at Stara Naseem Elahi taler dår-
ligt dansk og at der ikke har været en tolk til stede under vidneafhøringen. ... . 

Bobby Elahi forklarede blandt andet følgende: 

... bogføringsmaterialet vedr. selskabet var blevet afleveret til revisor Orla Bentsen. Han er ikke 
klar over, hvorfor kurator ikke kan få udleveret bogføringsmaterialet. Til spørgsmål om stiftelses-
dokumenter kan Shazada Khuram Elahi ikke huske, hvor de er eller hvem der har stiftet selskabet. 
Der spørges om, hvem bestyrelsesmedlem Nassim Shafir Raja er. Det oplyses, at det er hans store-
brors kæreste. Der spørges efter protokollater fra selskabets bestyrelsesmøder. Her henvises der til 
revisor Orla Bentsen, der har været dirigent ved bestyrelsesmøderne. Vidnet kan ikke huske, hvor 
mange bestyrelsesmøder, der er afholdt eller hvilke ting, der har været drøftet på møderne. Selska-
- 7 - 

bets omsætning kan ikke huskes og der henvises til revisor Orla Bentsen. Vidnet kan ikke oplyse, 
om der er ført kundedatabase i Starman Telecom A/S. Vidnet har ikke kendskab til STG Internatio-
nal og kan ikke huske, om der ejes aktiver i selskabet. Det kan heller ikke huskes, om selskabet har 
handlet med udlandet. Det er ubekendt, hvem der ejer aktierne i selskabet.Kurator anfører, at det 
ses formålsløst at fortsætte afhøringen, da vidnet opfattes som modvilligt. Afhøringen afbrydes i 
otte minutter. Ved genoptagelse indskærpes vidnet til at svare på yderligere spørgsmål stillet af ku-
rator. Advokat B. Fabech-Larsen fraråder sin klient at svare på yderligere spørgsmål, idet det me-
nes, at SKAT vil rejse tiltale mod hans klient. Det bliver aftalt mellem kurator og Shazada Khuram 
Elahi, at sidstnævnte vil give revisor Orla Bentsen instruks om at udlevere al bilagsmaterialet vedr. 
selskabet ... Oplæst og vedstået ... . 

Der er under sagen blevet fremlagt en række fotografier af IT- og telekommunikati-
onsudstyr. Der er enighed mellem parterne om, at der er delvis identitet mellem det fotogra-
ferede udstyr, det udstyr, som fremgår af fakturaerne fra Digitalk og CSS, og det udstyr, som 
blev registreret på Sydvestvej 100, 2600 Glostrup i forbindelse med kurators registreringsfor-
retning. Der er omtvistet, hvornår fotografierne er taget. 
Boet har med skifterettens tilladelse til brug for sagen indhentet skriftlig erklæring fra 
Helena Brückner Askholt, tidligere ansat hos Telia, da denne ikke kunne give møde under 
sagen. 

Forklaringer
Bobby Elahi har forklaret, at han var daglig leder af Starman Telecom A/S. Han er ikke blevet 
sigtet for forhold i forbindelse med selskabet. Selskabet arbejdede med taletidsløsninger in-
den for telebranchen. Driften gik godt, indtil der opstod problemer med SKAT. Disse pro-
blemer startede i 1998 i forbindelse med et andet teleselskab, som hans moder ejede. SKAT 
tabte dengang en sag i landsskatteretten mod hans moder. Der var også blevet også rejst sig-
telse mod ham personligt, men sigtelsen blev efterfølgende frafaldet. Han opfatter SKATs 
optræden som chikane. 

Starman Telecom A/S købte inventar, computere m.v. i Danmark, mens telekommuni-
kationsudstyr til styring af samtalerne blev købt i udlandet. Det skete sædvanligvis ved leve-
ring på Sydvestvej. Leveringen på hans moders privatadresse på Tulipanvej i september 
2002 skyldtes, at alle ansatte i firmaet var på kursus, og der var derfor ingen til at modtage 
- 8 - 

på Sydvestvej. Der befandt sig også hardware og almindeligt kontorinventar på adressen på 
Falkoner Allé. 

Han talte i 2007 med sin moder om, at der skulle indskydes yderligere kapital i selska-
bet. Hun syntes, at hun havde brugt nok penge på selskabet og ville ikke investere mere, hvis 
ikke alle værdier blev overdraget til hende. Løsningen blev, at de fik værdiansat udstyret, 
som hun efter belåning af sit hus købte og dermed skaffede finansiering til selskabet. Han 
udarbejdede fakturaen vedrørende købet. Han havde i øvrigt ikke noget at gøre med selska-
bets bogføring, for han er ikke regnskabskyndig. Når der ikke er tillagt moms, så skyldes det, 
at revisoren eller en fra dennes kontor på forespørgsel havde oplyst, at salget ikke var 
momspligtigt. Det var ham, der efter revisors anvisning tog de fremlagte billeder af udstyret 
på Sydvestvej i forbindelse med hans moders køb. Han hæftede billederne sammen med fak-
turaerne fra Digitalk og CSS. Han afleverede selv checken på de 500.000 kr. i banken, hvor 
pengene blev sat ind på selskabets konto. 

Udstyret forblev ude på adressen på Sydvestvej indtil konkursen. Selskabets telefoni-
udstyr opererede fra Sydvestvej, fordi det var sikre faciliteter med kontrol, støvfrihed, air 
condition osv. Det ville have været mere risikabelt at have udstyret på adressen på Falkoner 
Allé. Den oprindelige lejeaftale vedrørende Sydvestvej var gennem en samarbejdspartner, 
som var den egentlige lejer. I slutningen af 2003 fik selskabet en aftale med Telia. Kontakt-
personen var Miriam Carling. Hun varetog Telias interesser ved udleje af plads på Sydvest-
vej. Der blev underskrevet en kontrakt i 2003/04. Selskabet købte nogle racks til udstyret af 
Telia, og Telia udleverede to nye adgangskort til Sydvestvej. Adgangskortene krævede en 
kode, men var ikke personlige. Aftalen med Telia blev opsagt ca. to år efter, nok i 2005. Telia 
forklarede opsigelsen med hans storebrors mellemværende med Telia. Selskabet indgik en 
ny fremlejekontrakt med det amerikanske selskab, Verizon, og blev på den måde på adres-
sen Sydvestvej. Selskabet havde tidligere haft en aftale med Verizon, som dengang hed NCI. 
I slutningen af 2007 ville selskabet gerne have et eget rum, og de forhandlede med 
One2Talk som i sommeren eller lidt senere i 2007 fremlejede plads til selskabet. I den for-
bindelse fik selskabet et nyt adgangskort fra Telia. Inden selskabet flyttede fra lokalet, var 
der indbrud, og noget af selskabets udstyr blev stjålet. 


- 9 - 

Miriam Carling har forklaret, at hun har været ansat hos Telia siden 2001 som account ma-
nager med daglig kontakt med kunderne. Lokalerne på Sydvestvej består af en række rum, 
hvor man kan leje plads hos Telia til at sætte sit telekommunikationsudstyr op i. Lejerne har 
adgang med et adgangskort med en kode. Adressen er ubemandet. 

Hun fik første gang kendskab til Bobby i 2003-2005. Han repræsenterede et selskab, 
som kan have været Starman Telecom A/S eller eventuelt Starman ApS. Der blev indgået en 
tidsbegrænset lejeaftale på et år. Herefter blev aftalen opsagt, og selskabet lejede sig ind hos 
Verizon. 


Ronnie Luckow har forklaret, at han var ansat i Telia fra den 1. juli 2006 til sidste år som tek-
nikker. Han stod for drift og vedligeholdelse af udstyr. Han har ofte været på Sydvestvej, 
men han har også været på andre lokaliteter, for der er mange Telia-sites i Danmark. 

Han mødte Bobby Elahi, da denne i slutningen af 2007 blev kunde hos Telia og skulle 
etableres på Sydvestvej. Han opfattede det sådan at kunden var One2Talk som Bobby så 
repræsenterede. Udstyret havde stået i et rum og skulle flyttes med ny opsætning til et andet 
rum. Det var meget omfattende. Bobby var selv til stede og udviste stor interesse for opsæt-
ningen. 

Jens Ottosen-Støtt har forklaret, at han er chefjurist hos Telia. Han fik kendskab til Starman 
Telecom A/S i oktober/november 2007 i forbindelse med, at Telia havde en sag med STG Ltd. 
STG Ltd. havde i regi af Mobivic ApS indgået en aftale med OCH A/S, som han er bestyrel-
sesformand for. OCH A/S ejes ligeligt af Telia, TDC og TeleNord. Da STG Ltd. ikke betalte, 
skrev OCH A/S til adressen på Falconer Allé og fandt frem til Starman TelecomA/S på sam-
me adresse. Aftalen mellem OCH A/S og STG Ltd. var indgået af Bobby Elahi. Der var også 
indgået en aftale mellem Telia og Mobivic ApS den 8. august 2006, som Bobby Elahi havde 
underskrevet for Mobivic ApS.

Det var den skandinaviske direktør for Verizon, som fortalte ham, at der har været 
indbrud Sydvestvej. Det havde set ud som om, der har været anvendt et Telia-kort til at 
komme ind i bygningen, og at det var STG Ltd.s kort, som var anvendt. STG Ltd. var under 
konkursbehandling i England på dette tidspunkt, og OCH A/S var kreditor i STG Ltd. Veri-
zon havde politianmeldt indbruddet, og Telia havde meddelt bobehandleren i London, at 
- 10 - 

der tilsyneladende var aktiver på adressen. Indbruddet skete den 3. december 2007 klokken 
21.50, hvor Telia var gået i gang med et flytte udstyr til et lokale for One2Talk . Den 6. de-
cember 2007 fik han at vide, at der var ved at blive indgået en lejeaftale mellem One2Talk 
v/ Bobby Elahi og Telia om at få lokaler på Sydvestvej. Han sagde, at den aftale skulle Telia 
ikke indgå. Der var allerede udleveret en kontrakt, men den blev ikke returneret i under-
skrevet stand, og Telia trådte derfor ud af aftalen. 

Parternes argumenter
Stara Naseem Elahis advokat har gjort gældende, at hun erhvervede ejendomsretten til de 
omtvistede aktiver i henhold til fakturaen af 10. maj 2007. Det fremgår af fakturaen, at over-
dragelsen skulle berigtiges ved kontant betaling af 250.000 kr., og at købesummen skulle fi-
nansieres ved at belåne hendes ejendom beliggende Tulipanvej 1, 2720 Vanløse, hos Denford 
Limited. Det fremgår af kontoudskriften fra Denford Limited, at dette selskab den 10. juli 
2010 udstedte en check på 500.000 kr. til Stara Naseem Elahi. Tilsvarende fremgår det af kon-
toudskriften fra Starman Telecom A/S bankkonto i Danske Bank at selskabet den 12 juli 
2007 modtog en check på 500.000 kr. Det må efter Bobby Elahis forklaring lægges til grund, 
at det var den samme check, som blev indsat på selskabets konto. Dette understøttes af sel-
skabets elektroniske bogføring, som er bekræftet af revisor Orla Bentsen, og som viser, at be-
løbet er bogført som betaling for udstyret og som et lån til Starman TelecomA/S
Stara Naseem Elahis advokat har videre gjort gældende, at aktiverne er identificeret 
med den fornødne grad af sikkerhed. Starman Telecom A/S erhvervede i 2002 og 2005 de på-
gældende aktiver fra Digitalk og CSS og opbevarede dem i Telia Danmarks ejendom på Syd-
vestvej 100 i Glostrup. Både Stara Naseem Elahi og Starman Telecom A/S var enige om, at 
hun ved fakturaen af 10. maj 2007 erhvervede alt det driftsmateriel, som selskabet opbevare-
de i Telias ejendom. Dette er bekræftet af Bobby Elahi ved forklaringen om, hvorledes han i 
forbindelse med overdragelsen fotograferede samtlige aktiver. Fotografierne og fakturaerne 
fra Digitalk og CSS blev vedhæftet fakturaen af 10. maj 2007. Henset til at parterne var enige 
om, hvilke aktiver der blev overdraget og til, at aftalen i øvrigt omfattede alle selskabets ak-
tiver på Sydvestvej 100 i Glostrup, var aktiverne tilstrækkeligt identificerede. Boet har i øv-
rigt under sagen erklæret sig enig i, at der er identitet mellem de aktiver, som Starman Tele-
com A/S købte hos Digitalk og CSS, de aktiver, som Bobby Elahi har fotograferet, og de akti-
- 11 - 

ver, som fremgår af registreringsforretningen af 16. juni 2008. Forhold omkring Starman Te-
lecom A/S forbindelse til Mobivic ApS og STG International Limited er ikke relevante for 
identifikationen. Tilsvarende har selskabets mellemværende med Telia Danmark heller ikke 
betydning herfor. 

Boet har gjort gældende, at Stara Naseem Elahi ikke har dokumenteret sin ejendomsret til de 
pågældende aktiver. Det er ikke dokumenteret, at checken på 500.000 kr. hidrørte fra Stara 
Naseem Elahi. Såfremt skifteretten alligevel lægger til lægger til grund, at checken faktisk 
hidrørte fra Stara Nassem Elahi, er det under alle omstændigheder ikke dokumenteret, at be-
løbet udgjorde købesummen for de pågældende aktiver. Stara Naseem Elahi har alene frem-
lagt enkelte udskrifter fra selskabets elektroniske bogføring udarbejdet af selskabets tidligere 
revisor, Orla Bentsen. Kurator har trods gentagne anmodninger til Stara Naseem Elahi ikke 
fået adgang til selskabets elektroniske bogføring, og det har derfor ikke været muligt at ef-
terprøve de fremlagte posteringer. Det bør på den baggrund tillægges processuel skadevirk-
ning, at Stara Naseem Elahi har undladt at udlevere selskabets bogføring. 
Selvom skifteretten måtte finde det bevist, at Stara Naseem Elahi har foretaget en beta-
ling til Starman Telecom A/S med henblik på erhvervelse af selskabets aktiver, så er aktiver-
ne på det påståede overdragelsestidspunkt ikke identificeret med den fornødne grad af sik-
kerhed til at håndhæve en ejendomsret overfor boet. Der påhviler Stara Naseem Elahi en 
skærpet bevisbyrde i forhold til at identificere aktiverne, idet hun på tidspunktet for den på-
ståede overdragelse både var eneaktionær og direktør for Starman TelecomA/S, og idet der 
var sammenblanding af aktiviteterne i Starman Telecom A/S, STG International Limited og 
Mobivic ApS. Fakturaen af 10. maj 2007 identificerer ikke de enkelte aktiver med serie- eller 
produktionsnumre, og det er derfor ikke muligt at identificere de pågældende aktiver præ-
cist. Bobby Elahis optagelse af fotos m.v. kan ikke tillægges betydning, og de pågældende fo-
tos identificerede i øvrigt heller ikke nøjagtigt de omhandlede aktiver. Starman Telecom A/S
havde ikke et anlægskartotek over selskabets aktiver, hvorfor det er uvist præcist, hvilke ak-
tiver der befandt sig på selskabets forskellige adresser. Dette understøttes også af, at der un-
der SKATs kontrolbesøg hos Mobivic ApS på Falkoner Allé også blev fundet it-udstyr. Stara 
Naseem Elahi må selv bære ansvaret for, at hun ikke har sikret sig korrekt identifikation. 

- 12 - 

Skifterettens afgørelse
I henhold til fakturaen af 10. maj 2007 udgjorde købesummen for de oplistede aktiver 250.000 
kr., som skulle tilvejebringes ved et privat lån hos Denford Limited og betales til selskabets 
bankkonto i Danske Bank. Det er ubestridt, at Denford Limited udstedte en check på 500.000 
kr. til Stara Naseem Elahi. Henset til Bobby Elahis forklaring om indbetalingen og til, at der 
to dage senere blev indbetalt en check på netop 500 000 kr på Starman Telecom A/S bank-
konto, finder retten det sandsynliggjort, at den pågældende check hidrørte fra Stara Naseem 
Elahi. 
Uanset at Stara Naseem Elahi ikke har udleveret selskabets bogføring tilkurator, finder 
skifteretten det også efter bevisførelsen sandsynliggjort, at Stara Naseem Elahi med sin ind-
betaling ønskede at opnå ejerskab til de aktiver, som var opregnet i fakturaen af 10. maj 2007. 
Skifteretten lægger i denne forbindelse vægt på revisor Orla Bentsens skriftlige redegørelse 
og på, at det af de fremlagte posteringer fra den elektroniske bogføring fremgår, at købe-
summen på 250.000 kr. i første omgang blev berigtiget ved modregning på Stara Naseem 
Elahis mellemregning med selskabet. 
Imidlertid var Stara Naseem Elahi på handelstidspunktet eneaktionær og direktør i 
Starman Telecom A/S, og der må som sådan påhvile hende en skærpet bevisbyrde for ejer-
forholdet. Det er ubestridt, at fakturaen af 10. maj 2007 ikke identificerer de enkelte aktiver 
med anvendelse af serie- eller produktionsnummer. Uanset Bobby Elahis forklaring finder 
skifteretten det efter det foreliggende ikke bevist, at fakturaen af 10. maj 2007 var vedlagt bi-
lag i form af fotografier og fakturaer, ligesom det ikke er dokumenteret, hvornår fotografier-
ne er taget. Dette understøttes af, at Stara Naseem Elahi ikke tidligere har gjort gældende, at 
fakturaen var vedlagt bilag, og at det heller ikke fremgår af selve aftalen, at den var vedlagt 
bilag. Skifteretten finder det heller ikke godtgjort, at de aktiver, som er omtalt i fakturaen af 
10. maj 2007, udgjorde alle selskabets aktiver i Telias ejendom på Sydvestvej 100 i Glostrup. 
Skifteretten har i den forbindelse lagt vægt på, at kurator den 16. juni 2008 foranstaltede en 
registreringsforretning af boets aktiver på adressen, hvor der blandt andet blev registreret tre 
servere af mærket IBM mod de to angivne i fakturaen af 10. maj 2007. Tilsvarende blev der 
registreret syv servere af mærket Compaq, mens fakturaen alene omtaler én server af mær-
ket Compaq. Endvidere blev der registreret én harddisk og én skærm, mens der i fakturaen 
omtales 15 computere. Allerede på denne baggrund finder skifteretten ikke, at Stara Naseem 
- 13 - 

Elahi har dokumenteret sit separatistkrav med den fornødne grad af sikkerhed, hvorfor hun 
ikke kan kræve de pågældende aktiver udleveret af konkursboet. 
Stara Naseem Elahi skal som følge heraf betale sagsomkostninger til Starman Telecom 
A/S under konkurs. Omkostningerne er blandt andet fastsat under hensyn til sagens resultat 
og den medgåede tid, herunder at sagen er hovedforhandlet over en dag. Stara Naseem Elahi 
skal betale 20.000 kr. til dækning af Starman Telecom A/S under konkurs udgift til advokat. 

Thi kendes for ret:

Starman Telecom A/S under konkurs frifindes. 

I sagsomkostninger skal Stara Naseem Elahi inden 14 dage betale 20.000 kr. til Starman Tele-
com A/S under konkurs. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a. 


Jeanette Melchior 
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 23. juli 2010

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»