Jakob - Portræt 1
Mark - Portræt 1
Daniel - Portræt 1

Krav iht. varemærkeloven - Haribo

Resumé

Spiritusproducent blev straffet med bøde på 50.000 kr. og skulle betale 150.000 kr. i rimeligt vederlag/erstatning og godtgørelse i medfør af varemærkelovens § 43 til Haribo for fremstilling af markedsføring af spiritusprodukt med lakridssmag under navnet LOS PIRATAS.

Dom i sagen V 10105

Haribo Lakrids A/S
(advokat Jens Jakob Bugge)

mod

Hela Wine & Spirits ApS
(advokat Niels Wegener)

Indledning og påstande
Sagen drejer sig om et krav om rimeligt vederlag, erstatning og godtgørelse samt straf efter varemærkelovens §§ 42 og 43 som Haribo Lakrids A/S (Haribo) gør gældende i anledning af at Hela Wine & Spirits ApS (Hela) har markedsført et spiritusprodukt med lakridssmag un
der navnet LOS PIRATAS.

Haribo har nedlagt følgende påstande: 

1. Fogedretten i Koldings forbud af 1. juni 2005 stadfæstes.
2. Hela pålægges at ophøre med at producere, udbyde til salg, oplagre eller på an
den måde kommercielt at udnytte spiritusprodukter under brug af vare
mærket LOS PIRATAS, jf. bilag 13 og 14.
3. Hela pålægges at ophøre med at producere, udbyde til salg, oplagre eller på an
den måde kommercielt at udnytte produkter med mærkater som afbildet i bi
lag 13.
4. Hela pålægges at fjerne og destruere alle mærkater som afbilledet i bilag 13 fra
spiritusprodukter under brug af varemærket LOS PIRATAS.
5. Hela skal til Haribo betale 360.000 kr. som rimeligt vederlag eller erstatning eller
godtgørelse, jf. varemærkelovens § 43.
6. Hela straffes med bøde på ikke under 50.000 kr. for forsætlig krænkelse af Hari
bos varemærkerettigheder og overtrædelse af markedsføringsloven.

Bilag 13 viser et billede af den pågældende spiritusflaskes etiket, jf. nedenfor, og bilag 14 er
Helas registrering af LOS PIRATAS.

Hela har taget bekræftende til genmæle overfor påstandene 14. Overfor påstand 5 har Hela
påstået betaling af et mindre beløb end krævet. Overfor påstand 6 har Hela påstået frifin
delse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Sagsfremstilling
Haribo har drevet virksomhed i Danmark siden 1935. PIRATOS blev introduceret på det
danske marked i 1955 og registreret i klasse 5 og 30 den 23. januar 1965 (VR 1965 00295 <w>).
Varemærket SUPER PIRATOS blev registreret første gang den 30. december 1981 i klasse 30
(VR 1981 04259 <fig>) og igen i en lidt ændret form den 3. november 1995 ligeledes i klasse 30
(VR 1995 07593 <fig> med bemærkning om at mærket er udført i farver). VR 1995 07593 ser
således ud:


3
Mærkerne benyttes således.Hela startede sin virksomhed i 1985. Den 15. december 2004 fik Hela registreret LOS PIRA
TOS i klasse 33 (VR 2004 041080 <w>); mærket er udslettet efter indsigelse fra Haribo. Den 6.
januar 2005 ansøgte Hela om registrering af LOS PIRATAS hvilket skete den 28. februar 2005
(VR 2005 00763 <w> ligeledes i klasse 33); mærket er nu udslettet efter indsigelse fra Haribo.
Mærket har været benyttet således:


4
Den 12. januar 2005 indgav Haribo en indsigelse til Patent og Varemærkestyrelsen
mod registreringen af LOS PIRATOS. Den 25. februar 2005 rettede Haribos advokat henven
delse til Helas advokat:

"... Min klient er endvidere blevet opmærksom på, at Deres klient vil deltage på messen
TEMA2005 og her præsentere produktet Los Piratos, der ifølge mine oplysninger er en
vodka shot med smag af lakrids. Messen finder sted i Bella Center København den 27. fe
bruar 2005 til 2. marts 2005. ... Særligt skal jeg opfordre til, at Deres klient undlader at
præsentere Los Piratos vodka shots på messen TEMA2005 fra på søndag den 27. februar
2005 ..."

Ved skrivelse af 28. februar 2005 anførte Helas advokat:

"... Deres henvendelse er desværre kommet så sent, at det ikke har været muligt at have
en afklaring inden den igangværende messe på Bella Centret i København, hvor min kli
ents produkter skal introduceres. Derfor vil min klient selvfølgelig præsentere sit pro
duktsortiment, som planlagt ...".


5

Den 28. april 2005 indleverede Haribo indsigelse til Patent og Varemærkestyrelsen imod re
gistrering af LOS PIRATAS, idet det blev gjort gældende, at LOS PIRATAS ­ ligesom LOS
PIRATOS ­ krænkede PIRATOS.
Den 1. juni 2005 nedlagde fogedretten i Kolding forbud mod benyttelsen af varemær
ket LOS PIRATAS. Under fogedsagen forklarede Knud BrixAndersen, salgs og marke
tingsdirektør hos Haribo, blandt andet:

" ... I begyndelsen solgte Haribo A/S sine produkter i løs vægt, og i 1965 eller 1966 intro
duceredes de første poser. Piratos var et af de første produkter, der blev introduceret i po
ser. Navnet Piratos er opfundet af en tidligere direktør i Haribo A/S. I 1955 blev Piratos
lanceret i Danmark. I de seneste 5 år har omsætningen af Piratos andraget 37 millioner, af
Peber Piratos 5 millioner og af Super Piratos 40 millioner kr. Piratos er Haribos største la
kridsprodukt og befinder sig på top 10 listen af alle Haribos produkter. I 2000 gennemførte
man en kendskabsanalyse på Haribo, der viste et kendskab på 96 97%. Han husker ikke,
om der blev lavet produktkendskabsanalyser, men Piratos er uløseligt sammenkædet med
Haribo. Han kan bekræfte, at Haribo A/S ikke ønsker at kæde sine produkter sammen
med spiritus. Haribos produkter skal forbindes med hygge og ikke med spiritus. Han
frygter, at rekvisiti spiritusprodukt ødelægger det image, som Haribo A/S har opbygget
gennem 40 år. Det er hans opfattelse, at rekvisitus har brugt Haribos varemærke for at læ
ne sig op af et produkt, der er kendt. Haribo A/S begyndte allerede i midten af 70erne at
reklamere for deres produkt i biograferne. Piratos har 50 års fødselsdag i år, og Haribo A/S
starter derfor en fødselsdagskampagne fra og med uge 33. Varemærket er registreret i to
klasser, hvoraf den ene er medicin. Han mener, at baggrunden herfor er, at der er meget
medicin på markedet med lakridssmag".

Tidligere produktchef hos Lekkerland, Erik Vestergaard, forklarede under fogedsagen
blandt andet:

"... Hvis man foretog en kendskabsanalyse til produktet, vil han gætte på, at mere end
80% nærmere 90% af landets befolkning kender Piratos. Haribo er vel nærmest lige så
kendt. Haribo bruger ikke sine produkter i forbindelse med spiritus. Haribos produkter er
hovedsagelig børneprodukter, og han mener, det er betænkeligt, hvis man begynder at
fornemme, at produktet har noget med spiritus at gøre. Der står godt nok på produktet, at
det er voksenlakrids, men det skyldes, at det ifølge lovgivningen er forbudt at anvende
salmiak i børneprodukter. Han vil tro, at børn begynder at spise Piratos fra 810 års alde
ren..."

Økonomidirektør hos Haribo, Klaus Christensen, forklarede under fogedsagen blandt andet
at han i december 2004 modtog en henvendelse fra Galle & Jessen vedrørende Helas pro
dukt. Han kontaktede herefter, omkring den 29. december 2004, Helas direktør telefonisk.


6

Haribos ledelse har en fast holdning om at de ikke vil markedsføre deres produkter på spi
ritusområdet.
Helas direktør, Hans Ulrik Winther Andersen, forklarede under fogedretssagen:

"Hans Ulrik Winther Andersen har forklaret, at Hela Wine & Spirits ApS er et selskab,
der sælger, distribuerer og producerer spiritus. 90 % af selskabets omsætning ligger på spi
ritus. Han har været i branchen siden 1995 og har været direktør i Hela Wine & Spirits
ApS siden 1998. Hela Wine & Spirits ApS har opbygget 8 eller 10 varemærker, herunder
Cuba serien. Allerede i de første måneder efter påbegyndt markedsføring af et nyt produkt
kan det ses, hvilken trend produktet har. Såfremt produktet har en god trend, udgør om
sætningen 810 millioner årligt eksklusiv moms og afgifter. I efteråret ønskede de at ud
vikle et nyt produkt. Det var deres mål at udvikle et produkt, som var en populær shot
drik med et maritimt navn. Udviklingsafdelingen havde et forslag til en smag. De drøf
tede navnet Piratshot, men var bange for, at det ville blive spærret af et produkt, der hed
der Pirat Solbærrom, som er registreret i klasse 33. De drøftede navnet The Pirates, men
mente ikke, at det havde en rigtig klang. De havde en spansk sagkyndig med i gruppen,
som foreslog Los Piratos, der betyder piraterne på spansk. Navnet opfyldte kravene til det
maritime islæt, ligesom produktet som deres Cuba produkter havde et spansk afsæt,
hvilket ville fremme en eksport af produktet til det spanske marked. De anmeldte navnet
og fik registreringsbeviset tilbage den 29. december 2004 uden anmærkninger. De fandt se
nere ud af, at piraterne på spansk faktisk hedder Los Piratas, hvorefter de anmeldte dette
navn til Patent og Varemærkestyrelsen. Først derefter talte han med Klaus Christensen og
sagde til ham, at de ikke introducerede produktet under navnet Los Piratos. De sælger ty
pisk til grossister, og han vil tro, at produktet derfra er videresolgt til mellem 2.500 og
3.000 udsalgssteder. Produktet følger deres forventninger til salgskurven. De påregner en
omsætning i 2005 på 56 millioner og i 2006 på 8 millioner eksklusive moms og afgifter. De
har allerede omsat 1½ 2 millioner kr. på produktet, men 4. kvartal er højsæson. Alle pro
dukter i shotklassen er stort set konkurrerende produkter. En shot kan betegnes som et
produkt indeholdende mellem 20 og 30 % alkohol, som kan drikkes rent uden en ubeha
gelig eftersmag af spiritus. Han ved, at produktet Spunk er på vej ud af markedet, men
Gajol er et konkurrerende produkt. Der er 20 ansatte i Hela Wine & Spirits ApS. Han ken
der og kendte også i 2004 Piratos, men er først efterfølgende blevet bekendt med Super Pi
ratos. Han kan ikke udelukke, at selskabets ansatte også kendte Piratos produkterne, da
de udviklede deres nye shot. Han husker ikke konkret, om rekvirentens produkt blev drøf
tet på det udviklingsmøde, de havde i efteråret 2004. Selvom Los Piratas betyder piraterne,
valgte de kun at afbillede en pirat. Det er rigtigt, at der findes andre maritime udtryk end
pirat, men de mente, at Los Piratos kunne forbindes med mange gode events på barerne og
diskotekerne."

Hela solgte LOS PIRATAS vodkashot fra den 23. februar 2005 til den 31. maj 2005. I
denne periode havde Hela i henhold til revisorerklæring af 4. maj 2006 omsat for 416.412,00
kr. svarende til 13.176 flasker.
Den 6. oktober 2006 fremsatte Hela forligstilbud til Haribo om betaling af 50.000 kr. i
rimeligt vederlag og erstatning samt omkostninger fastsat af Sø og Handelsretten. Haribo
afslog tilbuddet.


7


Den 8. november 2006 tog Hela bekræftende til genmæle overfor Haribos påstande 14.
Hovedforhandling i sagen blev berammet til den 12. november 2007. Den 29. oktober
2007 blev der afholdt retsmøde i Sø og Handelsretten med henblik på en forligsmæssig løs
ning. Mødet sluttede med at parterne skulle vende tilbage når de havde drøftet en forligs
mæssig løsning. I begyndelsen af november 2007 meddelte parterne at en forligsmæssig løs
ning af sagen ikke var mulig. Derudover anmodede Helas advokat om at en anden retsfor
mand overtog hovedforhandlingen den 12. november 2007, da retsformanden efter Helas
advokats opfattelse var inhabil. Denne anmodning blev ikke taget til følge, og hovedfor
handlingen den 12. november 2007 blev fastholdt. På grund af sygdom måtte hovedforhand
lingen imidlertid omberammes. Den 6. februar 2008 afsagde retsformanden kendelse hvoref
ter indsigelsen om inhabilitet ikke blev taget til følge.
Ved hovedforhandlingen i sagen den 6. maj 2008 fungerede en anden dommer som
retsformand.

Forklaringer
Klaus Christensen har vedstået sin forklaring i fogedretten og har supplerende forklaret, at
Haribos nordiske koncern har en omsætning på ca. 657 mio. kr. om året. Heraf udgør de 509
mio. kr. det danske marked. PIRATOSproduktet er det største enkelte produkt og udgør ca.
20% af Haribos lakridsomsætning. Haribo har ikke foretaget undersøgelser om befolknin
gens kendskab til PIRATOSmærket, men der er, dog ikke nylige, undersøgelser om kend
skabet til Haribomærket som ligger tæt på 100%. Haribo har i det seneste år brugt ca. 90
mio. kr. på salg og marketing. Han er ikke bekendt med hvor stor en del af dette beløb der
blev brugt til reklamer for PIRATOS, men PIRATOS havde 50 års jubilæum i 2005, og han
formoder at der var en reklamekampagne for PIRATOS i den forbindelse. Han ved ikke om
der har været kampagner indenfor de seneste år, men der har ikke været landsdækkende tv
spots. Det fremgår af posen med SUPERPIRATOS at der er salmiak i; SUPERPIRATOS er
derfor slik for voksne som Haribo ikke markedsfører over for børn og unge.
Haribo markedsfører sig blandt andet ved biografreklamer, og de sponsorerer ung
domsfodbold i Parken og skolefodboldturneringer arrangeret af Ekstrabladet. Kundeseg
mentet er dels familier, dels unge, også helt unge; det afhænger af produkterne. De forsøger
at fastholde dette blandt andet ved at lave små poser slik til små børn og store poser til de


8

lidt ældre. Haribos værdier er forbundet med glæde, hygge og kvalitet ting man forbinder
med noget godt. Haribo var derfor meget ked af at blive sat i forbindelse med et spirituspro
dukt; det er klart imod koncernens ønsker. Haribo kan lide alvorlig skade hvis der sker en
kobling mellem koncernens hyggeprodukter og spiritus. Det er hans opfattelse at Toms Fa
brikker har lidt alvorlig skade som følge af at de i en periode tillod et spiritusprodukt med
Gajol.
Haribo har mange varemærker og har licensaftaler med andre producenter. De er for
tiden i gang med at forhandle en licensaftale med en isproducent med tilsvarende holdnin
ger som Haribos. Han kan ikke forestille sig at Haribo ville give licens til små ukendte spille
re på markedet, og han kan heller ikke forestille sig en medspiller som Hela.
En sammenstilling af Helas etiket med navn, billede og farvevalg med SUPERPIRA
TOS viser klart at Hela referer til Haribos varemærke.
De reaktioner som Haribo fik på produktet LOS PIRATAS, var eksterne henvendelser
som Haribo tager meget alvorligt. Haribo tager det også alvorligt når nogen prøver at læne
sig op af deres varemærke for at få deres eget mærke frem. En af henvendelserne fik Haribo
fra en producent som tidligere har produceret shots, og som undrede sig over at Haribo
havde lavet den aftale med Hela, da de ikke troede, det var muligt at få en sådan aftale med
Haribo.

Hans Ulrik Winther Andersen har vedstået sin forklaring fra fogedsagen, bortset fra oplys
ningerne vedrørende omsætningen, og har supplerende forklaret at Hela har eksisteret siden
1985. Hela er velrenommeret og kendt i branchen. Hela sælger normalt ikke direkte til for
brugere. Han har selv kontakten til de caféer og barer som forhandler Helas produkter. I for
bindelse med promotion af produkterne gennemføres der forskellige events. Hela er blandt
andet eneleverandør til kæden der repræsenterer diskotekerne Crazy Daisy og Buddy Holly.
I foråret 2005 lancerede Hela tre nye produkter. De to af produkterne var shots, og i forbin
delse med fogedretssagen var de to produkters tal blevet lagt sammen, hvorfor den omsæt
ning han forklarede om i fogedretten, var væsentlig højere end det reelt er tilfældet. Dette
blev opdaget i forbindelse med at kendelsen blev afsagt.


9

Revisor var til stede på virksomheden en hel dag og gennemgik alt da han skulle udarbejde
sin erklæring. Som spiritusproducent er Hela underlagt meget strenge krav til registrering af
omsætning.
Hela har omkring 40 varemærker registreret, men ikke alle mærkerne er aktive, da de
ligeså snart de får ideen til navnet, sørger for at få registreret det. Hela har en udviklingsaf
deling som udvikler koncepter og varemærker. De endelige valg godkendes af ham.
Baggrunden for valget af navnene LOS PIRATOS og LOS PIRATAS er i overensstem
melse med det han forklarede i fogedretten. De ønskede oprindelig at kalde produktet pirat
shots, men da der var et beskyttet mærke PIRAT for solbærrom, kunne det give anledning til
konflikt. Tidens trend var dengang at shots skulle have maritime navne. Det er en tradition i
Danmark, især for så vidt angår lakridsbaserede produkter som fx Kaptajn Morgan og Navy
shots; forbrugeren forbinder et lakridsbaseret spiritusprodukt med noget maritimt. Derud
over ønskede de at bruge pirattemaet da det giver gode muligheder for events og promoti
ons. Produktet blev betegnet som originalt, for det er et originalt lakridsprodukt. I øvrigt bli
ver "original" brugt hyppigt i spiritusbranchen uden at der ligger noget særligt i det. De råd
førte sig med den samme advokat som rådgav dem vedrørende den eventuelle krænkelse af
PIRAT solbærrom, inden de valgte navnet LOS PIRATAS.
Hela har ikke været ude for nogen der har troet at deres produkt var fra Haribo, eller
som har linket deres produkt til Haribo. Hela har heller ikke fået henvendelser fra forbru
gerombudsmanden, og produktet har ikke været omtalt i medierne, sådan som det var til
fældet med Gajolshots. Hela har ikke foretaget markedsføring af produktet i medierne.
Han fik en telefonisk henvendelse fra Haribo omkring den 12. januar 2005 efter at Hela
havde ændret navnet fra LOS PIRATOS til LOS PIRATAS.
TEMA2005messen henvender sig til ejere af barer og cafeer. Hela havde en stand på
messen hvor produktsortimentet, herunder LOS PIRATAS, blev præsenteret. Der var om
kring 25.000 besøgende i løbet af hele messen. Hela havde sekssyv mand på standen som
blev pænt besøgt, for de har en række attraktive produkter.


10

Parternes argumenter
Haribo har anført at Hela har taget bekræftende til genmæle over for påstandene 14, og det
vil sige at Hela anerkender at der er sket en krænkelse af Haribos varemærkerettigheder, at
Hela har handlet i strid med markedsføringsloven, og at fogedforbuddet var berettiget.
Det kan lægges til grund at Helas produkt ikke var præsenteret på markedet på det
tidspunkt hvor Haribo gjorde indsigelser imod produktet som blev introduceret på messen i
2005. Helas varemærkekrænkelse er sket med viden om Haribos rettigheder til PIRATOS og
SUPERPIRATOS og med fuldt kendskab til de egenskaber ved LOS PIRATAS som bevirker
at det er forveksleligt med Haribos mærker.

Den samlede kompensation bør udgøre 360.000 kr. Der skal tages hensyn til en række
forhold, herunder hvor omfattende krænkelsen har været, dens karakter, grovheden og i
hvor lang en periode krænkelsen har fundet sted. Kompensationen indeholder tre elementer;
et rimeligt vederlag for brugen af varemærket, erstatning for markedsforstyrrelsen samt en
godtgørelse for ikkeøkonomisk skade.
Det rimelige vederlag skal i princippet fastsættes ud fra hvad Hela skulle have betalt i
licensafgift ved udnyttelse af mærket. Da Haribo ikke ville have givet licens til Hela, kan
princippet om det sædvanlige licensniveau ikke bruges, og der må i stedet ses på krænkel
sens art og grovhed, herunder at krænkelsen er forsætlig. Hela har solgt 13.176 flasker af
LOS PIRATASproduktet ud af en produktion på 18.468 flasker. Et rimeligt vederlag kan
fastsættes til 160.000 kr.

Ved fastsættelsen af erstatning for markedsforstyrrelse må der lægges vægt på at PI
RATOS og SUPERPIRATOS er velkendte og værdifulde varemærker som har været mar
kedsført i Danmark i mange år. Der skal også lægges vægt på at Haribo er særdeles følsom
over for en krænkelse som den foreliggende som kan skade Haribos image og omsætning.
Der skal endvidere lægges vægt på at Helas krænkelse har været synlig for Haribos kun
dekreds som består af såvel børn som voksne. Der kan i den forbindelse henvises til Hans
Ulrik Winther Andersens forklaring i fogedretten hvorefter produktet formentlig blev solgt
til mellem 2.500 og 3.000 udsalgssteder. Haribo har som en afgørende værdi at der ikke
skal kunne knyttes forbindelse mellem selskabets produkter og spiritus. Når en sådan
værdi bliver udsat for angreb ved Helas salg af spiritus under brug af et forveksleligt va
remærke, er det et særdeles skadeligt forhold for Haribo. Det tab som Haribo har lidt


11

som følge af markedsforstyrrelsen, er fremadrettet og må fastsættes skønsmæssigt. Et fornuf
tigt skøn over skaden vil føre til en erstatning på mindst 200.000 kr.
Endvidere bør der i det foreliggende tilfælde hvor Haribo bliver sat i forbindelse med
et produkt som selskabet absolut ikke ønsker forbindelse med, ydes godtgørelse for ikke
økonomisk skade. Godtgørelsesreglen skal netop sikre varemærkeindehaveren godtgørelse
for den ideelle skade som sker ved at det krænkende produkt er underlødigt i forhold til det
krænkede mærke.
Hela skal idømmes en straf i form af bøde på mindst 50.000,00 kr. Hela har forsætligt
krænket det velkendte PIRATOS på en for Haribo stødende måde. Det kan ikke få betydning
om Helas rådgivere som forklaret troede at der ikke ville ske en krænkelse; det er en retsvild
farelse som ikke diskulperer.
Ved fastsættelse af sagsomkostninger skal der tages hensyn til sagens forløb og de
øgede omkostninger som Helas ubegrundede habilitetsindsigelse medførte.

Hela har anført at selskabets omsætning vedrørende LOS PIRATAS udgjorde 416.412 kr.
Fastsættelse af rimeligt vederlag og erstatning skal derfor foretages med udgangspunkt i
416.412 kr. og det må føre til et væsentlig mindre beløb end det af Haribo påståede. Det er
alene den realiserede omsætning som har betydning ved opgørelsen af vederlaget.
Produktet var kun på markedet i ca. tre måneder. I denne periode foretog Hela ingen
markedsføringstiltag over for forbrugere; produktet blev kun set af en begrænset køber
kreds, og der var ingen medieomtale af Helas produkt. Haribo har ikke sandsynliggjort at
der er sket en markedsforstyrrelse.
LOS PIRATAS har ikke skadet Haribos renomme. Varemærkelovens § 43, stk. 3, blev
indsat i loven med det formål at yde en ekstra beskyttelse i forbindelse med bekæmpelsen af
kopiprodukter og kan således kun anvendes i det tilfælde hvor der sælges kopiprodukter af
så ringe kvalitet at det kan antages at medføre en ikkeøkonomisk skade for den krænkede
part. Disse momenter foreligger ikke.
Hela har ikke haft forsæt til krænkelse af Haribo; man søgte at undgå krænkelse ved at
rådføre sig med advokat. Hela skal derfor frifindes for påstanden om straf.
Ved fastsættelse af omkostninger skal der bl.a. tages hensyn til Helas forligstilbud. Sa
gen har haft en længere forløb end normalt, men det skal ikke komme Hela til skade.


12

Rettens begrundelse og resultat
Hela solgte over en periode på godt tre måneder 13.176 flasker LOS PIRATAS vodka shots
ud af en samlet produktion på 18.468 svarende til en omsætning ekskl. moms og afgifter på
416.412 kr. med en fortjeneste på 88.989 kr. således som det er opgjort af selskabets revisor.
Det kan videre lægges til grund at anvendelsen af betegnelsen LOS PIRATAS var i
strid med Haribos ret til de velkendte varemærker PIRATOS og SUPER PIRATOS. Hela
havde kendskab til Haribos rettigheder til mærkerne på det tidspunkt i februar 2005 hvor
LOS PIRATAS blev taget i brug, og krænkelsen er derfor forsætlig. Det har ikke betydning
om Hela på tidspunktet for ibrugtagningen måtte have været af den opfattelse at der ikke fo
relå forvekslelighed mellem LOS PIRATAS på den ene side og PIRATOS og SUPER PIRA
TOS på den anden side.
Hela har i processkrift B af 8. november 2006 taget bekræftende til genmæle over for
Haribos påstande 14, og disse påstande tages derfor til følge. Sagens spørgsmål er herefter i
hvilket omfang Hela skal betale vederlag, erstatning og eventuelt også godtgørelse samt på
lægges straf.

Vederlag, erstatning og godtgørelse:
Hela skal efter varemærkelovens § 43, stk. 1, betale rimeligt vederlag til Haribo for be
nyttelsen af det med Haribos varemærke forvekslelige mærke samt erstatning for yderligere
skade.
Efter § 43, stk. 3, kan der herudover fastsættes en godtgørelse. Retten finder at be
stemmelsen bør tages i brug i det foreliggende tilfælde hvor der forsætligt er foretaget en
krænkende handling af en ikke ubetydelig grovhed med en ideel skade for indehaveren af va
remærket til følge. Det kan ikke som anført af Hela antages at bestemmelsen alene kan finde
anvendelse i tilfælde af produktkopiering. Hverken bemærkningerne til lovforslaget om æn
dring af bl.a. varemærkeloven der gav mulighed for godtgørelse for ikke økonomisk skade
(Lovforslag nr. 48 om ændring af patentloven, ophavsretsloven med flere love (Implemente
ring af EFdirektiv 2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle rettigheder), jf. lov nr. 1430 af
21. december 2005) eller artikel 13, stk. 1, litra a), i retshåndhævelsesdirektivet, direktiv
2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, jf. direkti


13

vets betragtning 26, giver holdepunkter for at bestemmelsen alene skal finde anvendelse på
kopiprodukter.
Fastsættelsen af vederlag, erstatning og godtgørelse efter varemærkelovens § 43, stk. 1
og stk. 3, må i det foreliggende tilfælde ske efter et samlet skøn og under hensyntagen til de i
retshåndhævelsesdirektivets artikel 13, stk. 1, anførte faktorer, jf. tillige bemærkningerne i
betragtning 26 til direktivet. Ved fastsættelsen skal der i det foreliggende tilfælde lægges
vægt på omfanget af den uretmæssige benyttelse af mærket over for en række salgssteder
med en skadevirkning for varemærkets omdømme og position i markedet, oplysningerne
om omsætningen og fortjenesten og under hensyn til at krænkelsen medførte at Haribos
mærke der benyttes over for børn og unge, blev sat i forbindelse med indtagelse af spiritus,
en forbindelse som Haribo har en særlig og berettiget interesse i at undgå. Det samlede beløb
fastsættes ud fra disse hensyn til 150.000 kr.

Straf
Krænkelsen af varemærket er som anført sket forsætligt da Hela i perioden hvor krænkelse
skete, havde kendskab til Haribos mærker og til de omstændigheder der gjorde at der forelå
en krænkelse. Hela har derfor pådraget sig strafansvar efter varemærkelovens § 42, stk. 1, 1.
pkt. Efter omfanget af krænkelsen og dens grovhed fastsættes bødestraffen til 50.000 kr.

Sagsomkostninger
Efter de tilkendte beløb og efter Haribos interesse i påstandene 14 fastsættes sagsomkost
ningerne i forbindelse med Sø og Handelsretssagen til 45.000 kr. Der er i den forbindelse ta
get hensyn til at Hela ikke før den 8. november 2006 efter udveksling af en række proces
skrifter tog bekræftende til genmæle over for Haribos påstande 14. Herudover skal Hela be
tale et skønsmæssigt fastsat beløb til dækning af udgifter i forbindelse med fogedsagen,
20.000 kr., samt godtgørelse for retsafgift 8.700 kr., fogedgebyr 300 kr., vidneudgift 120 kr.
samt 30.000 kr. for materialesamlinger, således at de samlede sagsomkostninger fastsættes til
104.120 kr.


14

Thi kendes for ret:

1.
Kolding Fogedrets forbud af 1. juni 2005 i sag FS 849/2005 stadfæstes.

2.
Hela Wine & Spirits ApS skal ophøre med at producere, udbyde til salg, oplagre eller på anden måde kommercielt udnytte spiritusprodukter under brug af varemærke Los Piratas, jf. sagens bilag 13 og 14.

3.
Hela Wine & Spirits ApS skal ophøre med at producere, udbyde til salg, oplagre eller på anden måde kommercielt udnytte produkter med mærkater som afbildet i sagens bilag 13.

4.
Hela Wine & Spirits ApS skal fjerne og destruere alle mærkater som afbildet i sagens bilag 13 fra spiritusprodukter under brug af varemærket Los Piratas.

5.
Inden 14 dage skal Hela Wine & Spirits ApS til Haribo Lakrids A/S betale 150.000 kr.

6.
Hela Wine & Spirits ApS straffes med en bøde på 50.000 kr.

7.
I sagsomkostninger skal Hela Wine & Spirits ApS inden 14 dage betale 104.120 kr. til Haribo Lakrids A/S. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.Jørgen Gawinetski
Jens Feilberg
Uffe Thustrup


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af ...»