Krav i konkursbo fra aflyste koncerter

Resumé

Sagen angår spørgsmålet, om sagsøger har et simpelt krav i det sagsøgte konkursbo hidrørende fra aflyste koncerter i Århus og København under en koncertturné, Wig Wam Tour, i august 2002. Konkursboet frifindes.

Dom i sagen P-25-05


CCS aut. Security/vagtselskab v/
Gitte Thorius
(Advokat Claus Hooge)

mod

Rock On ApS under konkurs
(Advokat Jørgen E. Frandsen)

Indledning

Denne sag, som er anlagt den 4. juli 2005 ved Københavns Byret, og ved samme rets kendelse af 24. august 2005 i medfør af retsplejelovens § 232, stk. 2, jf. § 9, stk. 3, nr. 5, og konkurslovens § 242, stk. 1, henvist til Sø- og Handelsretten, angår spørgsmålet, om sagsøger, CCS aut. Security/vagtselskab v/Gitte Thorius, har en simpel fordring i sagsøgte, Rock On ApS under
konkurs, hidrørende fra aflyste koncerter i Århus og København.

Påstande

Sagsøger har nedlagt endelig påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøger har et krav i medfør af konkurslovens § 97 i det sagsøgte konkursbo på 111.000 kr. eksklusive moms ud over det af sagsøgte anerkendte beløb på 106.196 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Sagsøgers krav opgøres således:

Mistet indtjening vedrørende aflyst koncert i Århus, eksklusive moms, 61.000 kr. plus mistet indtjening vedrørende aflyst
koncert i København, eksklusive moms, 61.000 kr. I alt, eksklusive moms, 122.000 kr. med fradrag af indtjening ved erstatningskoncert i København, eksklusive moms, 11.000 kr. 111.000 kr.

Sagsfremstilling

Koncertbureauet Rock On ApS planlagde at afholde en række koncerter under en tourné, Wig Wam Tour, i Danmark i 2002. Koncerterne skulle finde sted den 9. og 10. august i Odense, den 16. og 17. august i Aalborg, den 23. og 24. august i Århus og den 30. og 31. august i København. Sagsøger, som er et vagtselskab, skulle i et vist omfang stå for security under tournéen. Sagsøger stod for security under koncerterne i Odense. Den 15. august 2002 anmeldte Rock On ApS betalingsstandsning til Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. Koncerterne i Aalborg, Århus og København blev aflyst. Der blev dog afholdt en erstatnings-koncert i København, hvor sagsøger stod for security. Rock On ApS blev ved dekret af 8. oktober 2002 erklæret konkurs med advokat John Jakobsen og advokat Jørgen E. Frandsen som kuratel. Sagsøger anmeldte en fordring stor 255.596 kr. i konkursboet. Under en fordringsprøvelse den 5. april 2005 har kuratellet anerkendt fordringen med 106.196 kr. vedrørende sagsøgers tilgodehavende for security under koncerterne i Odense, medens det resterende beløb blev afvist.

Sagsøger kunne ikke anerkende kuratellets indstilling og har derfor anlagt nærværende sag.

Kuratellet har under domsforhandlingen oplyst, at konkursboet forventes sluttet med udlodning af dividende på anslået mellem 14,9 % og 46,9 % til simple fordringer efter konkurslovens § 97.

Forklaringer

Jan Iversen har forklaret blandt andet, at han er gift med Gitte Thorius og ansat som chef i CCS aut. Security/vagtselskab. Sagsøger udfører primært vagttjenester under koncerter og sportsarrangementer. Til kunder, som sagsøger kender godt, udfærdiges ikke skriftlige tilbud. Ved store koncerter udfærdiges dog normalt skriftlige tilbud, som imidlertid ikke accepteres skriftligt. Ayo Lindgreen fra Rock On ApS ringede til vidnet i juni 2002 vedrørende Wig Wam Touren. Hun tilkendegav, at Rock On ApS gerne ville have, at vidnet var securitychef for hele touren. Det ønskede han ikke, men indvilligede i at skaffe mandskab. Vidnet deltog i juni og ultimo juli/primo august 2002 i 2 møder hos Rock On ApS. I møderne deltog tillige Jesper Bo Rasmussen, som gennem sit firma Product Company var sikkerhedschef under touren, Finn Hansen, som var projektleder for touren, og Ayo Lindgreen. Under møderne talte man om de enkelte koncerter, herunder i hvilket omfang sagsøger skulle bruges under koncerterne. Til koncerten i Odense skulle sagsøger stille med 25 mand. Sagsøger skulle ikke bruges under koncerterne i Aalborg. Under koncerterne i Århus skulle sagsøger stille med et vist mandskab, da der også var nogle frivillige. For så vidt angår koncerterne i København skulle sagsøger stille med fuldt mandskab. Efter aftale sendte vidnet et skriftligt tilbud til Rock On ApS den 9. juli 2002 vedrørende koncerterne i København og den 6. august 2002 en skriftlig bekræftelse på koncerterne i Odense. Sagsøger har ikke afgivet skriftligt tilbud vedrørende koncerterne i Århus. Sagsøger skulle alene have betaling for fortjeneste, idet alle positive udgifter til mandskabet, for eksempel løn, transport og hotelophold, skulle afholdes af Rock On ApS. Grundet tourens omfang var det ikke muligt for sagsøger at tage andre jobs i august 2002. Vidnet ankom til Odense den 9. august 2002 med 25 mand. Vidnet tog straks kontakt til Jesper Bo Rasmussen og bad om at få besked på, hvor meget mandskab sagsøger skulle stille med i Århus og København. Jesper Bo Rasmussen oplyste hertil, at sag-søger havde fået alle 4 koncerter i Århus og København med fuld bemanding, det vil sige 106 mand pr. koncertdag ifølge den sikkerhedsmanual for touren, som Jesper Bo Rasmussen havde udarbejdet. De stod på en pløjemark, da aftalen blev indgået. Der blev ikke indgået 
nogen skriftlig aftale herom. Vidnet gik straks i gang med at hyre folk til koncerterne i Århus og København. Det var folk, som ellers arbejder fast andre steder, og som derfor måtte tage fri fra dette arbejde. Den 15. august 2002 ringede Jesper Bo Rasmussen fra festpladsen i Aalborg til vidnet og sagde, at der var et eller andet galt. Der var ingen kontaktpersoner på pladsen, og man var ved at fjerne scenen. Vidnet forsøgte forgæves at komme i kontakt med Rock On ApS. Vidnet fik senere samme dag gennem pressen at vide, at Rock On ApS havde anmeldt betalingsstandsning. Næste dag deltog vidnet og Jesper Bo Rasmussen i et møde med direktør i Rock On ApS, Niels Lindgreen, Ayo Lindgreen og en række advokater hos Rock On ApS. Niels Lindgreen oplyste, at Rock On ApS ville forsøge at få styr på økonomien, og at vidnet skulle aflyse koncerterne i Århus og København, da "der bliver ikke mere".

Herefter blev det vagtmandskab, som skulle have været brugt i Århus og København afbestilt. Der blev dog holdt en erstatningskoncert den 31. august 2002 på Femøren i København. Sagsøger stod for security under denne koncert.

Finn Hansen har forklaret blandt andet, at han var involveret i Wig Wam Touren som projektleder. Han refererede til Niels Lindgreen. Vidnet var dog ikke ansat i Rock On ApS, men har arbejdet sammen med dette selskab i 15 år. Vidnet har kendt Jan Iversen gennem mange år. Vidnet deltog i 2002 i 2 møder med Jan Iversen, Jesper Bo Rasmussen og Ayo Lindgreen om Wig Wam Touren. Det første møde blev holdt i juni 2002, det andet efter at beredskabsplanen var udarbejdet. Under mødet i juni talte man om, at det ville være praktisk, at det var de samme folk, som stod for det hele. Det var vidnets indtryk, at Ayo Lindgreen var af samme opfattelse, men hun kunne ikke indgå nogen aftaler på vegne Rock On ApS. Det kunne alene Niels Lindgreen. Rock On ApS havde for så vidt angår koncerterne i Århus været i kontakt med blandt andet et jysk vagtværn. Vidnet meddelte Niels Lindgreen, at han ikke ønskede at bruge dette firma. Niels Lindgreen meddelte, at Århus Politi gerne ville have, at der blev brugt folk med lokalkendskab, og at en sådan løsning var billigere. Vidnet pressede under opholdet i Odense på for at få en aftale i stand for så vidt angår Århus. Det var oplagt, at sagsøger skulle stå for koncerterne i København. Det var sædvanligt at bruge sagsøger i København. Vidnet var i Odense i dagene op til koncerterne dér og havde løbende kontakt med Jan Iversen. Han har muligvis i forbindelse hermed overfor Jan Iversen givet udtryk for, at sagsøger skulle stå for koncerterne i Århus, hvis det var op til vidnet, men at han ikke havde Niels Lindgreens accept hertil. Det har han i hvert tilfælde sagt til Jesper Bo Rasmussen. Niels Lindgreen har vidnet bekendt ikke accepteret sagsøgers tilbud. Vidnet havde ikke fuldmagt til at indgå en sådan aftale, og havde vidnet gjort det, ville Niels Lindgreen have krævet, at aftalen blev lavet om.

Jesper Bo Rasmussen har forklaret blandt andet, at han som sikkerhedschef gennem sit firma Product Company har udarbejdet den beredskabsplan og sikkerhedsmanual, som blev brugt under touren. Det var planen, at sagsøger skulle stå for security i Odense, Århus og København. Vidnet har længe arbejdet sammen med Rock On ApS via sagsøger. Under opholdet i Odense kontaktede Jan Iversen vidnet for at høre, hvor meget mandskab sagsøger skulle stille med i Århus. Da Niels Lindgreen kom til Odense, kontaktede vidnet derfor Niels Lindgreen for at høre, hvor meget mandskab, der skulle stilles. Vidnet ville have bered-
skabsplanen fulgt. Niels Lindgreen sagde, at "så må det være sådan". Finn Hansen var også til stede ved den lejlighed. Vidnet bestilte herefter busser og hotelophold for sagsøgers mandskab til koncerterne i Århus. Under et af møderne før koncerterne i Odense blev det aftalt med Finn Hansen og Ayo Lindgreen, at sagsøger også skulle stå for security under koncerterne i København.

Niels Lindgreen har forklaret blandt andet, at han var direktør i det nu konkursramte selskab. Alle vigtige beslutninger blev definitivt taget af vidnet. Ayo Lindgreen og Finn Hansen stod for produktionen og arbejdede sammen med Jesper Bo Rasmussen om security. Det var vidnet, som traf afgørelse om, hvem der skulle stå for security. Afgørelserne blev truffet på grundlag af foreliggende ressourcer og andres anbefalinger. Jesper Bo Rasmussen var bindeled mellem Rock On ApS og sagsøger. For så vidt angår security under koncerterne i Odense indgik det nu konkursramte selskab aftale med lokale folk og Jesper Bo Rasmussen, som hyrede folk fra sagsøger. I Aalborg skulle alene bruges lokale folk til varetagelse af security.

For så vidt angår Århus og København var der ikke truffet nogen endelig afgørelse om security, før touren blev stoppet. Det var meningen, at erfaringen fra koncerterne i Odense skulle ruges som rettesnor for de senere koncerter. I det nu konkursramte selskab var proceduren, at såfremt vidnet ikke havde konfirmeret en aftale, var der ikke indgået nogen aftale. Ayo Lindgreen var ikke bemyndiget til selv at indgå forpligtende aftaler på vegne det nu konkursramte selskab. Det var samme sikkerhedsmanual, som skulle benyttes i alle 4 byer, og Jesper Bo Rasmussen skulle være med på hele touren. Vidnet erindrer ikke, om han tidligere har set sagsøgers tilbud for så vidt angår koncerterne i København, men han har helt sikkert
ikke accepteret tilbudet.

Ayo Lindgreen har forklaret blandt andet, at hun var ansat som produktionsassistent i det nu konkursramte selskab, hvor hun havde en koordinerende funktion. Niels Lindgreen var direktør i selskabet og var den, der stod for økonomien. Vidnet havde ikke beføjelser til at indgå aftaler. Finn Hansen var produktionsleder. Vidnet var hans assistent. Jesper Bo Rasmussen skulle tage sig af security. Jesper Bo Rasmussen var ansat som sikkerhedschef for alle 4 koncertsteder. Det nu konkursramte selskab havde også inden Wig Wam Touren arrangeret store koncerter. Det var meningen, at erfaringen fra koncerterne i Odense skulle
bruges under de næste koncerter under touren. Hun erindrer ikke nærmere, hvad der blev aftalt under møderne med Jan Iversen, Finn Hansen og Jesper Bo Rsmussen inden tourens start. Det lå i luften, at Rock On Aps også ville bruge sagsøger i Århus og København, men der blev ikke indgået nogen aftale herom, og der var også andre vagtselskaber i spil.

Registreret revisor Arne Peter Møller har forklaret om opgørelsen af sagsøgers krav.

Parternes synspunkter

Sagsøger har navnlig gjort gældende, at der mellem parterne er indgået en bindende aftale vedrørende sagsøgers vagttjeneste ved de planlagte koncerter også i Århus og København. Det erkendes, at sagsøger har bevisbyrden herfor. Sagsøgte har misligholdt aftalerne ved at aflyse koncerterne. Sagsøgte er derfor erstatningsansvarlig over for sagsøger. Sagsøgers tab kan opgøres som påstandsbeløbet. Sagsøgte skal erstatte sagsøger dette tab. Sagsøger har derfor krav på, at sagsøgte godkender kravet som simpelt krav. Sagsøger har uden held forsøgt at begrænse sit tab og har således overholdt sin tabsbegrænsningspligt.


Sagsøgte har navnlig anført, at sagsøger ikke har løftet bevisbyrden for, at der mellem sagsøger og sagsøgte var indgået aftale om sagsøgers levering af sikkerhedsydelser til koncerterne i Århus og København. Måtte skifteretten nå til det resultat, at det er bevist, at der er indgået en sådan aftale mellem parterne, er sagsøger pligtig at søge sit tab begrænset i videst mulige omfang. Det bestrides, at sagsøger har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt. Sagsøger har ved den manglende levering af sikkerhedsydelser til de påståede aftalte arrangementer haft en besparelse, der under alle omstændigheder skal fradrages det anmeldte krav.

Skifterettens afgørelse

Der er mellem parterne enighed om, at der ikke er indgået skriftlige aftaler vedrørende koncerterne i Århus og København, og sagsøger har bevisbyrden for, at der er indgået mundtlige aftaler om disse arrangementer. Efter de afgivne forklaringer sammenholdt med bevisførelsen i øvrigt findes sagsøger ikke at have løftet sin bevisbyrde herfor. Allerede herefter
tages sagsøgtes påstand til følge.

Henset til sagens udfald betaler sagsøger 8.500 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte, idet bemærkes, at konkursboet ikke har haft andre omkostninger end udgift til advokatbistand.

T H I K E N D E S F O R R E T:

Sagsøgte, Rock On ApS under konkurs, frifindes.

Inden 14 dage betaler CCS aut. Security/vagtselskab v/ Gitte Thorius 8.500 kr. i sagsomkostninger til Rock On ApS under konkurs.

Dorrit Lilholt


Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»