Krav i konkursbo afvist

Resumé

Antaget at sagsøgeren skulle have anmeldt sit krav i boet, så kurator kunne have fordringsprøvet kravet. Da der ikke var sket fordringsprøvelse af kravet, havde sagsøgeren ikke grundlag for at anlægge sag ved skifteretten, hvorfor blev sagen afvist.

Dom i sagen P-22-12

Initus Ejendomme A/S
(advokat Asger Larsen)

mod

Griffin Holding A/S under konkurs
(advokat Marianne Philip

Indledning og påstande

Initus Ejendomme A/S (i det følgende: sagsøgeren) har anlagt denne sag den 10. august 2012 og har nedlagt om, at Griffin Holding A/S under konkurs (i det følgende: konkursboet) skal tilpligtes at frigive det på kontoregistreringsnummer 3001 kontonummer 3001654543 i Danske Bank A/S indestående beløb på 3.252.825 kr. til fordel for sagsøgeren med tillæg af procesrente af nævnte beløb fra sagens anlæg. Kravet angives at udgøre restkøbesummen i forbindelse med en ejendomshandel mellem sagsøgeren og Griffin Holding A/S.

Konkursboet har principalt nedlagt påstand om afvisning og har henvist til, at da sagsøgeren ikke har anmeldt et krav i boet, er der ikke sket fordringsprøvelse, hvorfor der ikke kan anlægges sag ved skifteretten.

Afvisningspåstanden er udskilt til særskilt behandling og afgørelse, jf. retsplejelovens § 253, stk. 1 og stk. 2.

Oplysningerne i sagen

Ved købsaftale af 8. september 2006 købte Griffin Holding A/S en ejendom af sagsøgeren. I forbindelse med indgåelsen af købsaftalen blev det aftalt, at Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S, som var koncernforbundet med sagsøgeren, skulle bygge et nyt domicil på ejendommen for Griffin Holding A/S. Af købsaftalen fremgår blandt andet:

"…

Købesummen udgør 13.011.300 kr. …

Køber stiller sikkerhed i form af bankgaranti for købesummens berigtigelse ved skødets underskrivelse, dog senest den 1. oktober 2006. Senest på overtagelsesdagen erstattes bankgarantien af en kontant deponering af købesummen i sælgers pengeinstitut.

Købesummen med fradrag af eventuel refusionssaldo i købers favør frigives for 75 %'s vedkommende, når der foreligger endeligt tinglyst skøde uden retsanmærkninger, mens restkøbesummen svarende til 25 % af købesummen frigives til fordel til sælger, når Entreprenør-firmaet Einar Kornerup A/S har afleveret totalentreprisen vedrørende nyt domicil for Griffin Holding A/S og af-hjulpet de mangler, som er påpeget ved afleveringsforretningen.

…"

Købsaftalen blev senere erstattet af et endeligt skøde, som blev lyst uden retsanmærkninger. Den 29. september 2006 udstedte Forstædernes Bank A/S på vegne af Griffin Holding A/S en garanti for betaling af købesummen, og den 1. december 2013 blev købesummen deponeret i Danske Bank A/S, som var sagsøgerens pengeinstitut. Efter det oplyste er et beløb svarende til 75 % af købesummen frigivet fra depotet til sagsøgeren.

Den 13. marts 2008 indgik Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S og Griffin Holding A/S Ændringer til Afleveringsaftale, hvor det blandt andet blev aftalt, at totalentreprisen skulle afleveres den 9. maj 2008. Det er ikke oplyst, hvornår der skete aflevering af totalentreprisen, men den 23. oktober 2008 indgav Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S klageskrift til Voldgiftsnævnet. Griffin Holding A/S blev taget under konkursbehandling den 28. oktober 2008, og kurator meddelte Voldgiftsnævnet, at konkursboet ikke ønskede at indtræde i voldgiftssagen.

Sagsøgeren har ikke anmeldt noget krav i konkursboet.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har til støtte for den nedlagte påstand om, at sagen ikke skal afvises, anført, at betingelserne for frigivelsen af det deponerede beløb er opfyldt, idet der er tinglyst anmærkningsfrit skøde, og idet Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S har afleveret totalentreprisen. Sagsøgeren har ikke et krav mod konkursboet, da Griffin Holding A/S har betalt købesummen, som er deponeret i sagsøgerens bank. Der er således alene tale om, at købesummen skal frigives. Da deponeringen er sket i sælgers bank, er der heller ikke tale om et separatist-krav, idet konkursboet ikke har rådighed over beløbet. Endvidere har hverken konkursboet eller andre gjort krav på det deponerede beløb. Da sagsøgeren således ikke har et krav mod konkursboet, har sagsøgeren heller ikke anmeldt et krav i konkursboet. Der er heller ikke et krav, der kan prøves i medfør af konkursloven.

Konkursboet har til støtte for den nedlagte påstand om afvisning anført, at det deponerede beløb tjener til sikkerhed for Griffin Holding A/S' betaling af købesummen. Frigivelsen af deponeringen forudsætter, at sagsøgeren har et krav mod konkursboet svarende til den ned-lagte påstand, og at sagsøgeren anmelder dette krav i konkursboet. Kravet skal derefter prøves af kurator i overensstemmelse med proceduren i konkurslovens kapitel 16. Da sagsøgeren ikke har anmeldt et krav i boet, har kurator ikke haft mulighed for at prøve kravet og tage stilling til, om deponeringen kan frigives. Det er en betingelse for at indbringe en sag for skifteretten, at kurator har foretaget fordringsprøvelse, jf. konkurslovens § 133 og ØLK B-1523-07, SH P10-08 og SH P 12-11 - stadfæstet ved ØL B 1491-12. Da dette ikke er sket, har sagsøgeren ikke haft grundlag for at anlægge sagen, hvorfor sagen skal afvises.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det i Danske Bank A/S deponerede beløb udgør den kontante deponering af restkøbesum-men på 25 pct. af den oprindelige købesum. Det fremgår af købsaftalen, at den deponerede restkøbesum skal frigives på visse betingelser. Skifteretten finder, at kurator i forbindelse med sin afgørelse af, hvorvidt det deponerede beløb skal frigives til sagsøgeren, er nødt til at foretage en prøvelse af, hvorvidt betingelserne for frigivelse af den deponerede restkøbesum er opfyldt. Sagsøgerens eventuelle krav på frigivelse af den deponerede restkøbesum er således et krav, som skal anmeldes i boet og fordringsprøves af kurator i medfør af konkurslovens kapitel 16.

Da kravet ikke er blevet anmeldt af sagsøgeren og dermed ikke fordringsprøvet af kurator, havde sagsøgeren ikke grundlag for at anlægge denne sag, jf. konkurslovens § 133, hvorfor konkursboets påstand om afvisning tages til følge.

Sagsomkostningerne fastsættes således, at sagsøgeren betaler 50.000 kr. til konkursboet. Skifteretten har ved fastsættelsen af sagsomkostningerne lagt vægt på sagens genstand, begrænsede omfang, og at domsforhandlingen alene varede ca. én time.

Thi kendes for ret:

Sagen afvises.

Inden 14 dage betaler Initus Ejendomme A/S 50.000 kr. i sagsomkostninger til Griffin Holding A/S under konkurs.

Thomas Finne Andersen

(Sign.)

___ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

Sø- og Handelsretten, den

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»