krænket Tivoli A/S´ ordmærke

Resumé

TV-station, tv-produktionsselskab og deres direktør fandtes at have krænket Tivoli A/S´ ordmærke TIVOLI og figurmærke bestående af en silhuet af kendte forlystelser i Tivoli A/S bl.a. ved at bruge mærkerne i forbindelse med tv-udsendelser med pornografisk indhold og blev idømt forbud og offentliggørelse af dommen mv. TV-stationen blev endvidere dømt til at betale en bøde på 50.000 kr. og vederlag, godtgørelse og erstatning for yderligere skade på 300.000 kr. til Tivoli A/S.

Dom i sagen V 64/07 


Tivoli A/S
(Advokat Jens Jakob Bugge)

mod
Innocent Pictures ApS
Tvpc.dk (CVRnr. 10286271)
Claus Sørensen
(Advokat Christian Levin Nielsen)

Indledning

Sagen drejer sig navnlig om, hvorvidt TIVOLI med rette har fået nedlagt forbud imod, at der udsendes pornografiske film under kendetegnene Tivoli og Tivoli Night.

 

Påstande 


Tivoli har under sagen, der er anlagt den 4. juli 2007, nedlagt følgende endelige påstande:
1.
Det fogedforbud, som Retten i Glostrup har nedlagt den 20. juni 2007, stadfæstes.
2.
Det forbydes Innocent Pictures ApS, Tvpc.dk A/S og Claus Sørensen at benytte eller
medvirke til at benytte betegnelserne TIVOLI (ord) og TIVOLI NIGHT (ord og figur
mærke), således som dette fremgår af bilag 1720, samt betegnelser, der kan forveksles
hermed, i forbindelse med produktion, markedsføring, salg eller udsendelse af tv
programmer, video eller anden kommerciel virksomhed.
3.
Det forbydes Innocent Pictures ApS, Tvpc.dk A/S og Claus Sørensen at benytte figur
mærket, der findes som bilag 18, i den afbildede form, men uden betegnelsen TIVOLI,
og figurmærket i bilag 33 (2. figurmærke fra oven), eller figurmærker, der kan forveks
les hermed, i forbindelse med produktion, markedsføring, salg eller udsendelse af por
nografisk eller erotisk materiale, herunder den stations ID, der er omtalt i bilag 17,
næstsidste afsnit, og den sekvens på den DVD, der er fremlagt som bilag 24, med over
skriften "Frække forlystelser på Sextv.dk".
4.
Det forbydes Innocent Pictures ApS, Tvpc.dk A/S og Claus Sørensen at udsende, of
fentliggøre eller på anden måde kommercielt at udnytte den Stations ID, der er omtalt i
bilag 17, næstsidste afsnit.
5.
Innocent Pictures ApS, Tvpc.dk A/S og Claus Sørensen skal for egen regning offentlig
gøre en fældende afgørelse i denne sag principalt i relevante aviser, ved direkte ud
sendelse til modtagerne af den i bilag 17 udsendte pressemeddelelse, Innocent Pictures
ApS tillige på sin hjemmeside www.innocentpictures.com, subsidiært efter rettens
nærmere bestemmelse.
6.
Innocent Pictures ApS, Tvpc.dk A/S og Claus Sørensen forbydes at registrere og/eller
anvende domænenavne, der indeholder kendetegnet TIVOLI eller kendetegn, der er
forvekslelige hermed.
7.
Innocent Pictures ApS skal afregistrere domænenavnene www.tivolinight.com og
www.tivolinight.dk, subsidiært forbydes at anvende disse domænenavne direkte eller
via links til pornografisk og/eller erotisk materiale.


- 3 -

8.
Innocent Pictures ApS, Tvpc.dk A/S og Claus Sørensen pålægges en bøde på ikke un
der 100.000 kr. for forsætlig krænkelse af sagsøgers varemærkerettigheder og overtræ
delse af markedsføringsloven samt overtrædelse af det af Retten i Glostrup den 20. juni
2007 nedlagte fogedforbud.
9.
Innocent Pictures ApS, Tvpc.dk A/S og Claus Sørensen skal in solidum, subsidiært pro
rata, betale Tivoli 1 mio. kr. med procesrente fra den 4. juli 2007

Innocent Pictures ApS, Tvpc.dk A/S og Claus Sørensen har påstået frifindelse, således at foged
forbuddet ophæves.

Innocent Pictures ApS har endvidere nedlagt selvstændig endelig påstand om, at Tivoli skal
lade tjenesteydelserne: artistbureauer, cirkusvirksomhed, filmproduktion, filmfremvisning
eller filmudlejning, orkestre, sangere, sanggrupper, teatre, teateropførelser og teatervirk
somhed, varieteer, kabaretvirksomhed i vareklasse 41 udslette af sin danske varemærkeregi
strering (VR 1976 00592) af ordmærket TIVOLI.

Over for den selvstændige påstand har Tivoli nedlagt påstand om afvisning for så vidt angår
alle de nævnte varer og tjenesteydelser, bortset fra filmproduktion, filmfremvisning og film
udlejning, og i øvrigt frifindelse.

TIVOLI

Tivoli A/S (i det følgende: Tivoli) har ved varemærkeregistrering VR 1976 00592 registreret
ordmærket TIVOLI bl.a. for klasse 41: virksomhed med filmproduktion, filmfremvisning el
ler filmudlejning og fjernsynsunderholdning. Det fremgår af Sø og Handelsrettens og Høje
sterets domme i U 2005 1438 H, at ordmærket TIVOLI er et velkendt mærke, og det bestrides
heller ikke af de sagsøgte under nærværende sag, at TIVOLI er et velkendt mærke. Domme
ne indeholder omfattende oplysninger om brugen af mærket for forskellige varer og tjene
steydelser.
Endvidere har Tivoli bl.a. for klasse 41: underholdningsvirksomhed ved varemærkere
gistrering VR 2003 03384 registreret følgende figurmærke (i det følgende: Silhuetmærket),


- 4 -

der består af en sammenhængende tegnet silhuet af kendte forlystelser i Tivoli som Monsu
nen, Det Gyldne Tårn, Det Kinesiske Tårn, Hovedindgangen, Ballongyngen og Nimb:

Det daværende Børsens Nyhedsmagasin har i 2002 ved en undersøgelse foretaget i samar
bejde med PLS Rambøll udpeget TIVOLI som Danmarks tredjestærkeste varemærke næst ef
ter Tuborg og Lego. I 2005 har Børsen på grundlag af en interviewundersøgelse med 800 re
spondenter foretaget af TNSGallup kåret TIVOLI som det varemærke, der i Danmark har de
næsthøjeste emotionelle scorer efter B&O. Samme år blev TIVOLI udpeget som det 8. stærke
ste Superbrand.
Tivoli har en række sponsorer og samarbejdspartnere, som omtales i forklaringerne.

Tivoli Night

Radio og tvnævnet har den 1. december 2006 i medfør af § 12, stk. 1, i lov om lokal radio
og fjernsynsvirksomhed for perioden 1. marts 2007 til og med den 31. oktober 2009 givet den
kommercielle tvstation Innocent Pictures ApS v/ Claus Sørensen, der står som ansvarlig ef
ter medieansvarslovens § 5, tilladelse til under stationsnavnet IPTV at udsende programmer
i mindst 15 timer pr. uge på kanal 23 i København.
Halvdelen af anparterne i Innocent Pictures ApS ejes af Tvpc.dk A/S (binavn: C. Søren
sen A/S), som er et digitalt konsulentfirma, der producerer reklamespots, tvprogrammer og
film til distribution på tv, internettet, dvd og mobile platforme. Dette selskab ejes 100 % af
Claus Sørensen, der også er direktør i begge selskaber.
Innocent Pictures ApS sender på sin sendeflade i overensstemmelse med sendetilladel
sen programmet Tivoli Night, som viser pornografiske film, og i den forbindelse vises flere
gange over sendefladen en stationsID med følgende gengivelse af en skyline (i det følgende:
Skylinen) og teksten Tivoli Night, samtidig med, at der afspilles et lydspor (sagens bilag 19),


- 5 -

som er en sang, som angivelig hidrører fra filmen REPTILICUS (1961), hvori Birthe Wilke
som Sangerinden i Tivoli sang Sven Gylmarks og Viktor Skaarups: Tivoli Night:1Skylinen med teksten Tivoli Night (i det følgende: Skylinen Tivoli Night, i sagen kaldet bilag 18)
har tillige været vist i en pressemeddelelse for sendefladen, som blev udsendt pr. mail den 1.
juni 2007 fra mailadressen Claus@tvpc.dk, som er Claus Sørensens emailadresse hos
Tvpc.dk A/S (i sagen kaldet bilag 17), der ifølge DK Whois databasen under binavnet C. Sø
rensen A/S står som registrant af domænenavnet tvpc.dk. I pressemeddelelsen findes føl
gende tekst, som er ledsaget af fotos bl.a. af to letpåklædte kvinder:

"TIVOLI NIGHT, DEN NYE SENDEFLADE PÅ KANAL KØBENHAVN, FEJRER 40
ÅRSJUBILÆET FOR FRIGIVELSEN AF SKRIFTLIG PORNOGRAFI MED ÅRETS
FRÆKKESTE TVPREMIERER!

Lørdag den 2. juni 2007 er det 40 år siden, Folketinget besluttede at hæve forbudet mod
pornografiske tekster. ...

De seneste års nypuritanisme har budt på forslag om at genindføre censuren og som
kommentar dertil viser vi ­ med et glimt i øjet ­ den amerikanske propagandafilm "Per
version for Profit", der sendes 3 gange i jubilæumsweekenden.
...
Ugen efter byder Tivoli Night på endnu en tvpremiere, nemlig nøgenmodellen Kira
Egers' danske instruktørdebut, "Kiras erotiske fantasier".

Kira Eggers lavede den i starten af sit forhold til fodboldstjernen Thomas Graversen, så
der har næppe manglet inspiration til de frække scener, som bl.a. byder på lapdance, pi

1 Teksten lyder således: "Tivoli night Oh, what a sight / All Copenhagen is dancing / Laughter and light!
Come hold me tight / This is a place for romancing / Down by the lake, lovers dream to a song / Like they were
doing when grandma was young / Tivoli night! Life is so bright / Lanterns are gleaming / When we are dream
ing / Dancing in Tivoli".


- 6 -

gesex og dominanslege. Hun medvirker selv som filmens konstant masturberende vært
inde, og har lavet filmen med særligt hensyn til det kvindelige publikum:

"Jeg har altid godt kunnet lide erotik. Især i virkeligheden ­ men også på film og billeder
... Derfor bestemte jeg mig for at lave nogle rigtig erotiske film, som også kvinder vil ny
de fuldt ud. Jeg har fundet nogle medvirkende, som virkelig har ægte lyst til det, de gør.
Det kan ses! og mærkes! Rigtig god fornøjelse!"

Endnu en tvpremiere er spillefilmen "Angel of lust" (Originaltitel: "Watchers"), hvor ...
en såkaldt Vogter (Mr. Marcus) nyder en trekant med sine to yndlingsdisciple ... Også
Tidens Kvinder gav filmen topkarakter: "... hardcore, dampende porno ...", skrev bladet.

Rækken af Tivoli Nights jubilæumsliderlige tvpremierer kulminerer med to danske pro
duktioner, nemlig "Erotiske historier" og "Danske pornostjerner". ...

Tivoli Night er en ny sendeflade på Kanal København, der fortsætter stationens tradition
for i sene nattetimer at vise ucensurerede sexfilm for et voksent publikum, og sideløben
de byder på tankevækkende debatindlæg som fx "Perversion for Profit".

Vi håber, pressen og publikum vil tage godt imod Tivoli Night, som ikke bør forveksles
med Københavns gamle forlystelsespark, men tværtimod danner et kontrastrigt mod
stykke til denne. Se vores StationsID.

Tivoli Night produceres af Innocent Pictures ApS.

Yderligere information: Claus Sørensen Tlf. 43 54 51 06"


Det telefonnummer, som står i pressemeddelelsen, indehaves ifølge De Gule Sider af C. Sø
rensen A/S (Tvpc.dk A/S).
Som sagens bilag 20 er fremlagt en sendeplan for "Tivoli Night" på Kanal København
for juni måned 2007, der viser, at de film, der omtales i pressemeddelelsen, skulle sendes
hver sin fredag, lørdag og søndag i denne måned med sendetid fra kl. 00:30.

Sagens bilag 33 er en oversigt over forskellige udformninger af sendefladens figur
mærker. Det andet figurmærke fra oven, som er omtalt i forbuddet og i Tivolis påstand 3, ser
således ud:


- 7 -

I programoversigterne for Kanal København for maj måned 2007 angives ud for sendetider
om natten, typisk kl. 02:0003:00: "Tivoli Night ­ frække forlystelser på SexTV.dk!" Af pro
gramoversigten for ""Tivoli Night" på Kanal København, Juni 2007" angives for hver fredag,
lørdag og søndag kl. 00:30 i denne måned de udsendelser, som er omtalt i den citerede pres
semeddelelse. I DR's programoversigt for fredag den 1. juni 2007 angives kl. 01:00: "Tivoli
Night Frække forlystelser på SexTV.dk!"

Ved opslag på internettet på adressen www.tivolinight.com og www.tivolinight.dk
linkes direkte videre til hjemmesiden www.sextv.dk, hvorfra Innocent Pictures ApS sælger
pornografiske dvd'er og erotisk legetøj, herunder massageapparater.

Fogedforbuddet

Tivoli rettede straks efter lanceringen af den nye sendeflade den 1. juni 2007 henvendelse til
Kanal København og Innocent Pictures ApS med anmodning om at ophøre med brugen af
Tivolis varemærker for den nye sendeflade med pornofilm under navnet Tivoli Night, og
henvendelsen blev omtalt i en meddelelse fra Ritzau af 3. juni 2007 og i artikler i dagbladene
den 3. og 4. juni 2007.

Tivoli indgav endvidere forbudsbegæring til Fogedretten i Glostrup, der ved kendelse
af 20. juni 2007 uden sikkerhedsstillelse nedlagde følgende forbud over for Innocent Pictures
ApS, Tvpc.dk A/S og Claus Sørensen (i kendelsen betegnet "rekvisitus 1, 2 og3"):

"1.
Det forbydes rekvisitus 1, 2 og 3 at benytte eller at medvirke til at benytte beteg
nelserne TIVOLI (ord) og TIVOLI NIGHT (ord og figurmærke), således som dette frem
går af bilag 79 og 13 samt bilag G og H i forbindelse med produktion, markedsføring
salg eller udsendelse af tvprogrammer, video eller anden kommerciel virksomhed.
2.
Det forbydes rekvisitus 1, 2 og 3 at benytte figurmærket, der findes som bilag 7, i
den afbildede form, men uden betegnelsen TIVOLI og figurmærket i bilag G (2. figur
mærke fra oven), i forbindelse med produktion, markedsføring, salg eller udsendelse af
den Stations ID, der er omtalt i bilag 7, næstsidste afsnit, og den sekvens på den DVD, der
er fremlagt som bilag 13, der bærer titlen Tivoli Night og den sekvens på den DVD, der er
fremlagt som bilag H med overskriften Frække forlystelser på Sextv.dk.
3.
Det forbydes rekvisitus 1, 2 og 3 at udsende, offentliggøre eller på anden måde
kommercielt at udnytte den Stations ID, der er omtalt i bilag 7, næstsidste afsnit, og den
sekvens på den DVD, der er fremlagt som bilag 13, og som bærer titlen "Tivoli Night".
4.
Rekvisitus 1 pålægges at fjerne sin hjemmeside SexTV.dk fra domænenavnene
www.tivolinight.com og www.tivolinight.dk."


- 8 -


Handlinger efter fogedforbuddet

Den 25. juni 2007 rettede Tivolis advokat henvendelse til Innocent Pictures ApS i anledning
af, at advokaten havde konstateret, at www.tivolinight.com og www.tivolinight.dk nu i ste
det for til Innocent Pictures ApS' hjemmeside www.sextv.dk linkede direkte til Innocent Pic
tures ApS' hjemmeside www.innocentpictures.com, hvorpå der solgtes de samme artikler
som på den hjemmeside, der var omtalt i forbuddet. Advokaten anførte i den forbindelse, at
dette måtte anses som en overtrædelse af fogedforbuddets pkt. 3, idet der på
www.innocentpictures.com sælges de samme genstande som på sextv.dk.
Innocent Pictures ApS svarede ved brev af 26. juni 2007, at linket til
www.innocentpictures.com nu var fjernet, uanset at det var Innocent Pictures ApS' opfattel
se, at dette link ikke var omfattet af fogedkendelsen.

Forklaringer

Vicedirektør Dorthe Barsøe har forklaret, at hun siden november 2006 har været ansat i Tivoli,
hvis kerneværdier er hygge, minder, tradition og børneliv. Tivoli har som vision at være no
get enestående, noget ekstraordinært, og Tivoli ønsker at være et førende international ople
velsesbrand. Tivoli har mange målgrupper, men den strategiske målgruppe er børnefamili
erne, som er prioriteret højt. I sommeren 2007, hvor denne sag opstod, havde Tivoli netop få
et lavet en reklamefilm, Nautilus, som var rettet mod børn i alderen 38 år, samtidig med, at
Tivoli åbnede en ny børneforlystelse under samme navn, udformet som en kæmpe blæk
sprutte. Tivoli har fra og med 2007 fået udført en måling af sit brands styrke, og den viser, at
Tivoli er et powerbrand, et helt unikt brand, idet der ikke findes andre brands, der er så højt
placeret som Tivoli. Andre vil gerne skaffe sig synlighed gennem Tivoli mod betaling, og Ti
voli kan i realiteten vælge og vrage mellem interesserede. Tivoli modtager hvert år 7cifrede
beløb fra virksomheder, der associeres med Tivoli gennem licens og sponsoraftaler.

De sagsøgtes udsendelse af pornofilm med deres stationsID med Skylinen Tivoli Night
er et misbrug af Tivolis brand af værste karakter, idet det rammer lige midt ned i de børne
familier, som Tivoli arbejder med som strategisk målgruppe. Det er helt åbenlyst for hende,


- 9 -

at de sagsøgte bruger associationen med Tivoli til at markedsføre sig som noget positivt. Ti
voli er imidlertid et meget sensitivt brand, og når brandet pludselig trækkes i en retning, der
er så langt fra brandets kerneværdier, er det yderst skadeligt, særlig i forhold til børnefamili
er, konfirmanders blå mandag osv.

Tivoli Night har været meget omtalt i aviserne, men heldigvis kun i Danmark. Et pro
gram af denne type kan være meget skadelig for Tivolis indtægter fra sponsorer og lignende,
og hun er sikker på, at der ville være blevet spurgt ind til det, hvis der på det tidspunkt, hvor
udsendelserne kom ud, havde været forhandlinger i gang med en sponsor.

Direktionsassistent og advokat i Tivoli Michael Steffensen har forklaret, at Tivoli også bruger
sit varemærke TIVOLI i forbindelse med film. Bl.a. har Tivoli en film, der vises for sponsorer,
og Tivoli har også lavet en aftale med et produktionsselskab om filmen "Tivoli bag facaden",
som er sendt i TV2 i 6 afsnit. Tivoli har endvidere løbende licensaftaler med forskellige re
klamebureauer om optagelse af såvel stills som levende billeder. Ordmærket TIVOLI optræ
der typisk ikke i filmene, idet det er lokationen, man får lov til at bruge, ellers skal man være
sponsor eller indgå licensaftale med Tivoli.

Tivoli slår løbende ned på folk, der forsøger at bruge Tivolis brand, men Tivoli Night er
langt værre end de sædvanlige krænkelser, idet det forbinder Tivoli ikke blot med porno,
men også med pornoprædikanter. Tivoli ville aldrig acceptere at lade sit navn bruge sammen
med pornografi og ville aldrig lade sig spænde for en politisk vogn og slet ikke for porno.
Derfor reagerede man hurtigt over for Tivoli Night. Inden der var gået en time, havde Tivoli
sendt sagen til advokat.

Tivoli har igennem mange år knyttet Tivoli sammen med en skyline. På Skylinen er der
noget, der minder om rådhustårnet, om pariserhjulet og om en trærutschebane, som er typer
af forlystelser, som Tivoli er kendt for, og der er løgkupler, som også er en type af bygninger,
som Tivoli er kendt for. Det er efter hans opfattelse uden betydning for associationen mellem
Skylinen og Tivoli, om de enkelte afbildede forlystelser og bygninger ved nærmere eftersyn
måtte vise sig at være nogle andre end dem, der faktisk står i Tivoli, idet det er typen af for
lystelser og typen af bygninger, der skaber associationen til Tivoli, og den måde, disse typer
af bygninger og forlystelser er sat sammen på, forstærker associationen.


- 10 -


Han har været nødt til at se nogle af programmerne. Det er porno ­ tarvelige pro
grammer, som er bygget op med reklamer, og hvor der i slutningen af reklameblokken sen
des stationsID'en med Skylinen Tivoli Night, hvorefter der igen sendes hård porno fyldt med
kønsorganer og intet overladt til fantasien.

Tivoli Night fik stor presseomtale. Som ansat i Tivoli kunne man ikke gå til middagssel
skab uden at blive drillet med det. Udsendelsen af Tivoli Night var særlig problematisk i
2007, idet Tivolis strategi for 20062009 går på, at Tivoli skal komme ud til det store potentia
le, som Tivoli har i forhold til børnefamilier. Tivoli kørte reklamekampagner rettet mod børn,
og Tivoli har lavet forlystelser, som er rettet mod børn, og som ikke er så dyre.

På det pågældende tidspunkt lå Tivoli i forhandlinger med Citibank, som ville have et
sponsorat for Tivoli, men som ikke ville have det, hvis der ikke blev slået hårdt ned på Tivoli
Night. Citibank betaler flere millioner om året for at kunne lave sit Tivoli Master Card med
TIVOLI navnet og Silhuetmærket. En anden aftale, som Tivoli har indgået omkring dette
tidspunkt, er med ArpHansen Hotel Group og angår et hotel, som skal opføres på den så
kaldte DSBgrund ned mod Kalvebod Brygge, og som kommer til at hedde TIVOLI Hotel.
Her får Tivoli som betaling for retten til at bruge TIVOLI mærket licensindtægter i form af en
betaling up front på 8 mio. kr. og en årlig betaling på mellem 2 og 4 mio. kr. Sponsorindtæg
ter udgør nu mellem en tredjedel og en fjerdedel af Tivolis indtægter og er helt centrale for
haven.

Tivoli har ikke noget Tivolipoliti, men bliver ledelsen på den ene eller anden måde
opmærksom på, at der sælges varer af anstødelig karakter i Tivoli, gribes der ind. Således
har man standset Sv. Michelsens salg af et sæt chokoladetrusser. Hvis Kræmmershoppen,
som en er selvstændig forretningsdrivende med bod i et hjørne af Tivoli, og som sælger sou
venirs til turister, har solgt badges med teksten "Porn Star" og "pels"besatte håndjern med
teksten "Lock up your lover", er det sket uden Tivolis viden, og man ville have grebet ind
over for det, hvis man var blevet opmærksom på det, uanset at det er milevidt fra nøgne
kønsorganer. Når de vælger bands til haven, er de også stærkt opmærksomme på, at der ik
ke må forekomme anstødelige scener. Nick og Jay har spillet i haven ­ de spilles bredt og så
ledes også i Danmarks Radio. De er en lille ledergruppe, der fasttømret og ikke har behov for
at skrive deres kodeks ned.


- 11 -


Tivoli har indgået licensaftale med Toms, der har registreret Tivoli for chokolade ­ det
var led i et forlig i en sag omkring 2000.


Nicholas Barbano har forklaret, at han, der er ejer halvdelen af anparterne i Innocent Pictures
ApS, er uddannet i film og medier, religionshistorie og etik. Han har skrevet en række artik
ler om filmmedier mv. og er museumsinspektør på Museum Erotica. De begyndte i april
2007 at udvikle programmer til Kanal København. De valgte Tivoli Night, fordi det, der kørte
i hovedet på ham, var en metafor med Tivoli som en forlystelsespark og Night som det tids
punkt, man dyrker det. Der havde tidligere været en serie "Private Night". Det blev Tivoli
Night idet de ville portrættere erotikken som noget positivt, der har en metaforvirkning på
ham. Tivoli er en forlystelseshave, hvor man har det sjovt. Selvfølgelig tænkte man på Tivoli
A/S og vidste godt, at man ikke må bruge andres varemærker, og han slog op i Tivolis tele
fonbog og så, at det hedder Tivoli A/S, så det måtte være det, der gjorde det til et varemærke.
Andre havde brugt ordet Tivoli i film, og han har ikke undersøgt, om de havde tilladelse
hertil. Dahlgårds Tivoli kørte således som tvserie for nogle år siden, og bl.a. derfor troede
han ikke, at der kunne være problemer ved at bruge ordet Tivoli. Han undersøgte ikke va
remærkeregistret, men opfatter ordet Tivoli som en generisk betegnelse. Udtrykket "Tivoli er
åben" er kendt som slang for, at man ikke har lynet sine benklæder.

Skylinen har han været kunstnerisk leder på. Kanal København har brugt et skylinelogo
siden 1980'erne på teksttv. Opgaven var at gøre titlen Tivoli Night visuelt interessant uden at
komme i karambolage med Tivolis varemærke. Han var således opmærksom på risikoen for
at komme i karambolage med varemærket TIVOLI. Det var også derfor, de i pressemedde
lelsen af 1. juni 2007 skrev, at "Tivoli Night ikke bør forveksles med Københavns gamle forly
stelsespark, men tværtimod danner et kontrastrigt modstykke til denne". Et af de høje tårne i
Skylinen er Empire State Building i New York. Trærutschebanen er inspireret af rutschebanen
på Coney Island i USA. Han tror ikke, at den almindelige dansker kan genkende trærutsche
banen som den fra Coney Island. Løgkuplen er en anden end Nimbs og Tivolis løgkupler,
den er med på Skylinen, fordi der er så mange muslimske udsendelser. Karrussellen er den
fra Prater i Wien. Det høje tårn er en gotisk katedral. Skrifttypen er anderledes end Tivolis,
og han har i det hele taget søgt at få Skylinen til at adskille sig, så den ikke kan forveksles
med Silhuetmærket.


- 12 -Claus Sørensen har forklaret, at han ejer Tvpc.dk A/S, der ejer halvdelen af anparterne i Inno
cent Pictures ApS, hvori han er direktør og bestyrelsesmedlem. Han er cand.merc. og har be
skæftiget sig med medier og tvvirksomhed siden midten af 1980'erne.
Der er 41 indehavere af sendetilladelser på Kanal København, der dækker det gamle
HTområde med 1,7 mio. indbyggere, og indehaverne af sendetilladelse er hver for sig an
svarlige for bestemte tidsrum. Innocent Pictures ApS har sendetilladelse til 15 timer om nat
ten med pornografisk indhold. Han står som ansvarlig efter medieansvarsloven.
Tvpc.dk A/S producerer tvprogrammer. StationsID'en har han set og godkendt som
direktør for Innocent Pictures Aps, der har produceret den. Tvpc.dk A/S har udsendt Inno
cent Pictures ApS' pressemeddelelse med Skylinen Tivoli Night. Pressemeddelelsen blev ud
sendt bredt, men desværre ikke citeret så meget som Tivolis egen pressemeddelelse.

Han troede ikke, man kunne beskytte et ord som tivoli, der er et almindeligt dansk ord.
Han er forbavset over, at Tivoli har eneret til at bruge ordet TIVOLI for forlystelser. Foged
rettens kendelse af 20. juni 2007 blev efterlevet bl.a. ved, at linket til SexTV.dk blev fjernet fra
www.tivolinight.dk og www.tivolinight.com og erstattet af et link til www.innocent
pictures.dk, hvilket ikke var i strid med fogedkendelsen.
De har intet materiale, der kan destrueres.
Der har ikke været nogen direkte indtjening på Tivoli Night, men der har været rekla
meindtægter.

Innocent Pictures ApS har en bruttoindtægt på 5600.000 kr. årligt. Der er senest afleve
ret regnskab pr. 30. juni 2007, og regnskab for det følgende regnskabsår skal afleveres pr. 1.
december 2008.
Hans egne indtægter er svingende, ligesom det er tilfældet for andre selvstændige er
hvervsdrivende.

Parternes synspunkter

Tivolis advokat har gjort gældende, at Innocent Pictures ApS ikke har retlig interesse i at få
påkendt, om Tivoli er registreret med rette for så vidt angår andre tjenesteydelser i klasse 41
end dem, som Innocent Pictures ApS selv beskæftiger sig med, dvs. filmproduktion, film


- 13 -

fremvisning og filmudlejning, således at påstanden om udslettelse af registreringen af ord
mærket TIVOLI skal afvises for så vidt angår de andre tjenesteydelser.
Tivoli har for at beskytte sit værdifulde brand foretaget mere end 60 varemærkeregi
streringer alene i Danmark. Herunder har selve ordmærket TIVOLI siden 1967 været regi
streret for en lang række varer og tjenesteydelser, herunder for filmproduktion, filmfremvis
ning og filmudlejning, og mærket bruges også herfor i praksis, jf. Dorthe Barsøes og Michael
Steffensens forklaringer.
Udover at være beskyttet som registreret varemærke er TIVOLI som følge af den meget
udbredte brug af mærket for andre varer og tjenesteydelser end dem, for hvilke det er regi
streret, ligeledes beskyttet som varemærke for sådanne andre varer og tjenesteydelser, for
hvilke det er taget i brug.
Hertil kommer, at ordmærket TIVOLI må anses for velkendt, således at TIVOLI efter
varemærkelovens § 4, stk. 2, er beskyttet mod brug af mærket ikke blot for varer eller tjene
steydelser af samme eller lignende art, men tillige for varer eller tjenesteydelser, der ikke er
af samme eller lignende art som dem, for hvilke der er stiftet varemærkeret, hvis brugen
medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller kan skade
særpræget eller renomméet, jf. såvel Sø og Handelsrettens som Højesterets domme i U 2005
1438 H.
Det savner enhver mening at hævde, at ordmærket TIVOLI skulle være beskrivende el
ler degenereret for andet end forlystelsesparker, og de sagsøgtes anbringender om manglen
de særpræg eller degeneration savner derfor enhver relevans i relation til påstanden om ud
slettelse af mærket for så vidt angår filmproduktion mv. Tivoli skal derfor frifindes for på
standen om udslettelse af registreringen, i det omfang Innocent Pictures ApS' selvstændige
påstand ikke afvises.
Tivolis Silhuetmærke har været registreret siden 2003 og anvendes i vidt omfang i Ti
volis annoncer og reklamer, ligesom det anvendes på Citibanks Tivoli Master Card. Uanset
at enkeltelementer i Skylinen Tivoli Night ved nærmere eftersyn måtte vise sig at være byg
ningsværker som Empire State Building, rutschebanen Cyclone på Coney Island i New York,
pariserhjulet i Prater i Wien, en gotisk katedral og en anden løgkuppel end Nimbs, ændrer
det ikke ved, at det, som de sagsøgte har tilsigtet, er at skabe associationer til Tivolis kendte


- 14 -

Silhuetmærke og de typer af forlystelser og bygninger, som findes på dette mærke, og som
skal give associationer til Tivoli.
At de sagsøgte direkte har brugt Silhuetmærket som forelæg for Skylinen, kom også til
udtryk i Nicholas Barbanos forklaring om, at Tivoli Night skulle gøres visuelt interessant
uden at komme i karambolage med Tivolis varemærke, og at han i det hele taget søgte at få
Skylinen til at adskille sig, så den ikke kunne forveksles med Silhuetmærket. Troværdighe
den af Nicholas Barbanos forklaring sættes i øvrigt i særligt relief af hans udtalelse om, at
baggrunden for, at der på Skylinen vises en løgkuppel ­ som efter hans forklaring ikke er
Nimbs i Tivoli ­ er, at der er "så mange muslimske udsendelser".

På denne baggrund indebærer de sagsøgtes anvendelse af deres stationsID og udsen
delsen af pressemeddelelsen en krænkelse af Tivolis ordmærke TIVOLI og Silhuetmærket,
og dette må som påstået ved påstand 3 efter det oplyste om tilblivelsen af og hensigten her
med også gælde de sagsøgtes brug af Skylinen såvel med som uden teksten Tivoli Night eller
med andre tekster som f.eks. Frække forlystelser på SexTV.dk, jf. bilag 33, 2 figurmærke fra
oven.
Udover varemærkeloven har de sagsøgte ved de handlinger, der er nævnt i påstande
ne, overtrådt markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik, § 3 om vildledning og §
18 om uberettiget brug af andres kendetegn. Også disse overtrædelser er forsætlige.

Tvpc.dk A/S, der har virksomhedsadresse samme sted som Innocent Pictures ApS, har
selvstændigt krænket Tivolis rettigheder ved at udsende pressemeddelelsen om Tivoli Night,
ved at have deltaget i produktionen af sendefladen Tivoli Night og ved at have medvirket til
krænkelsen af Tivolis rettigheder.

Claus Sørensen er direktør og bestyrelsesmedlem i Innocent Pictures ApS og Tvpc.dk
A/S, som er beliggende på samme adresse, han er tillige er eneejer af Tvpc.dk A/S, som igen
ejer halvdelen af anparterne i Innocent Pictures ApS, hvorpå Claus Sørensen således i realite
ten har bestemmende indflydelse. Claus Sørensen har været dybt involveret i de krænkelser
af Tivolis rettigheder, som er sket i denne sag, og han har fra sin mailadresse hos Tvpc.dk
A/S udsendt pressemeddelelsen om Tivoli Night, ligesom han har deltaget i produktion og
formidling af sendefladen Tivoli Night. Han bør som den fysiske person, der i realiteten er
ansvarlig for krænkelserne, pålægges selvstændigt straf og erstatningsansvar herfor.


- 15 -

De sagsøgtes advokat har oplyst, at Innocent Pictures ApS' overordnede strategi er at danne
bro mellem mainstream og hardcore sexprogrammer og at øge kvaliteten i den seksualpoli
tiske debat. Som led heri udsendtes den 1. juni 2007 om natten et nyt oplæg med stations
ID'en Tivoli Night ­ frække forlystelser på Sex.TV.dk.
De sagsøgte, der ikke bestrider, at ordmærket TIVOLI er velkendt, har valgt Tivoli
Night som stationsID, fordi dette udtryk indeholder en metafor, der giver associationer til
forlystelser af seksuel karakter. Det gøres i den forbindelse gældende, at tivoli må anses som
en generisk betegnelse, idet ordet tivoli er identisk med forlystelsespark og har været dette
siden Romertiden, hvor Tivoli var den geografiske betegnelse for verdens først kendte forly
stelses og udflugtspark, som siden har givet navn til andre forlystelsesparker. Registrerin
gen af ordmærket TIVOLI er derfor efter varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1 og 2, sket med
urette, og påstås ophævet.
Det bestrides ikke, at Tivolis mangeartede virksomhed inden for underholdning er
kendt i vide kredse, men ordet TIVOLI bør som almindelig betegnelse friholdes til brug for
almenejet, således at en enkelt erhvervsdrivende ikke kan monopolisere dette ord til skade
for andre, der tilbyder tilsvarende varer eller tjenesteydelser. Det fremgår i øvrigt ikke af re
gistreringen, at denne er sket på basis af uafhængigt indhentet dokumentation for indarbej
delse.

Tivoli har endvidere aldrig i informationsmateriale eller på anden vis oplyst om, at TI
VOLI er et registreret varemærke, ligesom mærket aldrig ses anvendt i kombination med re
gistreringssymbolet ®. Det er derfor under alle omstændigheder undskyldeligt, at de sagsøg
te er gået ud fra, at TIVOLI var en generisk betegnelse, der ikke kunne være registreret som
varemærke.

Der kan ikke opnås eneret til et billede af en skyline, medmindre der er tale om en
identisk eller næsten identisk profil. Skylinen ­ uden teksten Tivoli Night er imidlertid meget
forskellig fra Silhuetmærket, både i sin almindelige udformning og ved de enkelte elementer,
der indgår heri. Således indgår der i Skylinen ikke nogen danske bygningsværker og forly
stelser, men derimod internationalt kendte bygningsværker og forlystelser fra andre storbyer
som New York og Wien. De sagsøgte må derfor frifindes for påstand 3.


- 16 -


Tvpc.dk A/S er medejer af Innocent Pictures ApS og leverandør af bestilte oplæg til
andre virksomheder, herunder Innocent Pictures ApS. Tvpc.dk A/S har ikke gjort erhvervs
mæssig brug af Tivolis kendetegn og har ikke foretaget nogen form for markedsføring.

Claus Sørensen har som direktør handlet inden for sin stillingsfuldmagt i Innocent Pic
tures ApS og Tvpc.dk A/S, og han bør derfor ikke pålægges personligt strafansvar eller er
statningsansvar for de krænkelser, som Innocent Pictures ApS og Tvpc.dk A/S måtte have
foretaget. Det må herved tages i betragtning, at Claus Sørensen, i det omfang selskaberne på
lægges økonomisk ansvar, indirekte rammes heraf, idet faldet i selskabernes indre værdi
medfører, at hans aktier og anparter bliver tilsvarende mindre værd. Claus Sørensen bør fri
findes for samtlige Tivolis påstande.


Sø og Handelsrettens afgørelse

Innocent Pictures ApS findes efter indholdet af dette selskabs forretningsmæssige aktiviteter
­ produktion af film og videofilm mv. alene at have retlig interesse i at få rettens stillingta
gen til, om Tivolis varemærkeret til ordmærket TIVOLI skal udslettes for så vidt angår film
produktion, filmfremvisning og filmudlejning, og påstanden afvises derfor for så vidt angår
de andre varer og tjenesteydelser i vareklasse 41, som er nævnt i påstanden.

Tivoli er indehaver af retten til ordmærket TIVOLI, som ved varemærkeregistrering nr.
VR 1976 00592 er registreret for en lang række varer og tjenesteydelser, herunder for klasse
41: filmproduktion, filmfremvisning og filmudlejning. Retten finder, at TIVOLI, således som
det også er fastslået ved Sø og Handelsrettens og Højesterets domme gengivet i Ugeskrift
for Retsvæsen 2005.1438 H, er og i mange år har været et velkendt mærke, og at TIVOLI har
eller ved indarbejdelse har fået særpræg også for klasse 41: filmproduktion, filmfremvisning
og filmudlejning, således at det ikke er med urette, at mærket er registreret for disse tjeneste
ydelser. Tivoli frifindes derfor for den selvstændige påstand, som Innocent Pictures ApS har
nedlagt, for så vidt den ikke er afvist.

Tivoli findes som nævnt at være et velkendt mærke, hvis særpræg eller renommé kan
lide betydelig skade, hvis indehaveren af retten til mærket ikke selv bestemmer dets anven
delse. TIVOLI er derfor efter varemærkelovens § 4, stk. 2, beskyttet mod brug også for varer
eller tjenesteydelser, der ikke er af samme eller lignende art som dem, for hvilke der er stiftet


- 17 -

varemærkeret, hvis brugen medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller
renommé eller kan skade særpræget eller renomméet.
Det lægges ved afgørelsen til grund, at de sagsøgte i forbindelse med deres udsendel
ser af film med erotisk og pornografisk indhold har anvendt en stationsID, hvor kendeteg
nene Tivoli Night er forevist i forbindelse med gengivelsen af Skylinen, der uanset Nicholas
Barbanos forklaring om tilblivelsen af de enkelte motivdele, der indgår heri, umiddelbart af
beskueren opfattes som en gengivelse af Københavns skyline med nogle af byens tårne, og
med Tivoli løgkuppel, rutschebane og luftgynge som markante elementer, når Skylinen vises
sammen med kendetegnene Tivoli Night eller samtidig med, at der afspilles en sang, som in
deholder udtryk som "Dancing in Tivoli", og som i øvrigt hidrører fra en film, hvor sangen
synges af Birte Wilke som led i rollen som Sangerinden i Tivoli i filmen Reptilicus.
Retten finder, at de sagsøgtes brug af kendetegnene Tivoli og Tivoli Night og af Skylinen
Tivoli Night i forbindelse med udsendelser med pornografisk indhold, herunder i stations
ID'en og i pressemeddelelser mv., indebærer en krænkelse af Tivolis velkendte ordmærke
TIVOLI og Silhuetmærket. Det lægges i den forbindelse endvidere i overensstemmelse med
Nicholas Barbanos forklaring til grund, at anvendelsen af kendetegnet Tivoli er sket med
hensigt til, at de pornografiske udsendelser herved fik et positivt præg, og at krænkelsen, der
muligt oprindelig kun blev foretaget ved grov uagtsomhed, fortsatte, også efter at de sagsøg
te var gjort bekendt med Tivolis rettigheder, således at i hvert fald den fortsatte krænkelse
var forsætlig.
Retten tager derfor Tivolis påstande 2 og 4 og 5 til følge, dog at den del af påstand 5,
som angår offentliggørelse af afgørelsen i "relevante aviser" på grund af sin ubestemte for
mulering ikke tages til følge. Det bemærkes herved, at Tivoli ikke har nedlagt nogen påstand
om offentliggørelse af dommen på Innocent Pictures ApS' tvsendeflade.
Ved påstand 3 ønsker Tivoli forbud mod de sagsøgtes brug af Skylinen også uden tek
sten Tivoli eller Tivoli Night eller med andre tekster som f.eks. Frække forlystelser på SexTV.dk,
idet Tivoli gør gældende, at de sagsøgtes brug af Skylinen i forbindelse med deres udsendelse
af pornografisk materiale mv. i sig selv er egnet til at fremkalde forveksling med Tivolis Sil
huetmærke. Retten er enig med fogedretten i, at de sagsøgtes anvendelse af Skylinen i forbin
delse med udsendelse af pornografisk materiale krænker Tivolis varemærkerettigheder, når
anvendelsen sker i forbindelse med den stationsID, hvis lydspor indeholder sangen Tivoli


- 18 -

Night eller DVDsekvensen med "Frække forlystelser på Sextv.dk". Påstanden for Sø og Han
delsretten går imidlertid videre end for fogedretten, idet også brug af Skylinen uden samtidig
anvendelse af stationsID'en mv. eller den angivne DVDsekvens ønskes forbudt. Retten fin
der imidlertid ikke, at Skylinen i sig selv er forvekslelig med Silhuetmærket, og påstand 3 ta
ges derfor til følge i samme omfang som ved fogedrettens kendelse, således som denne er
påstået stadsfæstet ved påstand 3.
Tivoli er som anført ovenfor indehaver af varemærket TIVOLI for filmproduktion mv.
Innocent Pictures ApS kan derfor ikke lovligt bruge domænenavnene www.tivolinight.com
og www.tivolinight.dk til opnåelse selskabets formål, som er produktion af film og video
film. Idet Innocent Pictures ApS således har registreret disse domænenavne i strid med god
domænenavnsskik, jf. domænenavnslovens § 12, tages påstand 7, der alene er rettet mod In
nocent Pictures ApS, til følge i sin principale udformning, ligesom påstand 1 om stadfæstelse
af fogedforbuddet herefter ligeledes tages til følge. Påstand 6 om, at Innocent Pictures ApS,
Tvpc.dk A/S og Claus Sørensen forbydes at registrere og/eller anvende domænenavne, der
indeholder kendetegnet TIVOLI eller kendetegn, der er forvekslelige hermed, tages ligeledes
til følge.
Selskaberne Innocent Pictures ApS og Tvpc.dk A/S og deres ledelse og aktiviteter synes
tæt filtret ind i hinanden. Således ejer Claus Sørensen Tvpc.dk A/S, som igen ejer halvdelen
af anparterne i Innocent Pictures ApS, og Claus Sørensen er direktør for og bestyrelsesmed
lem i begge selskaber, ligesom selskaberne er beliggende samme sted. På denne baggrund
findes det ubetænkeligt at pålægge alle 3 sagsøgte de forbud og det påbud om offentliggø
relse af dommen, som er nævnt i påstandene 16, ligesom stadfæstelsen af fogedforbuddet
sker i forhold til dem alle.
Tivolis anbringender om overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1, 3 og 18 og omta
len af markedsføringsloven i påstand 8 bygger på de samme forhold vedrørende benyttelse
af erhvervskendetegn, som ovenfor er anset for at udgøre en overtrædelse af varemærkelo
ven. Herefter, og idet markedsføringsloven som den generelle lov for så vidt angår benyttel
se af erhvervskendetegn er subsidiær i forhold til varemærkeloven, som er den specielle lov,
er der ikke anledning til at tage stilling til anbringenderne om overtrædelse af markedsfø
ringsloven.


- 19 -

Således som fogedkendelsen var udformet, skulle Innocent Pictures ApS fra sine do
mænenavne www.tivolinight.com og www.tivolinight.dk fjerne linket til sin hjemmeside
www.SexTV.dk, hvorfra Innocent Pictures ApS udbyder erotiske artikler. Retten finder, at
det var i strid med denne kendelse og således indebar en overtrædelse af retsplejelovens §
651, at Innocent Pictures ApS' i stedet lod de nævnte domænenavne linke til
www.innocentpictures.com, hvorfra Innocent Pictures efter det oplyste udbød de samme
produkter.
Innocent Pictures ApS må som indehaver af sendetilladelsen på Kanal København an
ses som hovedansvarlig for den krænkelse af Tivolis rettigheder, som påtales under sagen.
Retten fastsætter herefter i medfør af varemærkelovens § 42, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 3, og
retsplejelovens § 651, stk. 1, at Innocent Pictures ApS skal betale en bøde på 50.000 kr.
Innocent Pictures ApS skal endvidere betale Tivoli godtgørelse, vederlag og erstatning
for yderligere skade med et beløb, der efter et samlet skøn fastsættes til 300.000 kr.
Selskaberne Innocent Pictures ApS og Tvpc.dk A/S og deres ledelse og aktiviteter synes
ganske vist filtret tæt ind i hinanden, men det henstår efter bevisførelsen som uklart, i hvilket
omfang Tvpc.dk A/S og direktør Claus Sørensen personligt har medvirket til krænkelsen, ud
over at direktør Claus Sørensen har sendt pressemeddelelsen af 1. juni 2007 fra sin mai
ladresse hos Tvpc.dk A/S. Der findes ikke tilstrækkeligt grundlag for at pålægge Tvpc.dk
A/S at betale bøde, godtgørelse, vederlag og erstatning. Fortjenesten ved krænkelsen er end
videre tilfaldet Innocent Pictures ApS, hvorimod dette selskabs medejer og direktør, Claus
Sørensen, der indirekte rammes af de sanktioner, der pålægges Innocent Pictures ApS, efter
det oplyste ikke personligt har haft nogen fortjeneste herved. Herefter, og idet det efter de
foreliggende oplysninger, herunder om hans personlige og økonomiske forhold, heller ikke i
øvrigt findes rimeligt, at Claus Sørensen pålægges personligt erstatningsansvar, jf. herved
anpartsselskabslovens §§ 80ad og erstatningsansvarslovens § 23, stk. 2, 1. pkt., og § 24, fin
des der ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at pålægge direktør Claus Sørensen at betale
bøde, godtgørelse, vederlag og erstatning.
I sagsomkostninger for Sø og Handelsretten og fogedretten skal de sagsøgte en for alle
og alle for en betale 75.000 kr. til Tivoli, heraf 7.800 kr. til dækning af retsafgift, 10.000 kr. til
trykning af ekstrakt og resten til dækning af udgift til advokat.


- 20 -

T H I K E N D E S F O R R E T

1.
Innocent Pictures ApS' påstand om, at Tivoli skal lade tjenesteydelserne: artistbureau
er, cirkusvirksomhed, orkestre, sangere, sanggrupper, teatre, teateropførelser og teatervirk
somhed, varieteer, kabaretvirksomhed i vareklasse 41 udslette af sin danske varemærkeregi
strering (VR 1976 00592) af ordmærket TIVOLI, afvises, og Tivoli A/S frifindes for påstanden
om, at Tivoli A/S skal lade tjenesteydelserne filmproduktion, filmfremvisning og filmudlej
ning i vareklasse 41 udslette af denne varemærkeregistrering.

2.
Det forbydes Innocent Pictures ApS, Tvpc.dk A/S og Claus Sørensen at benytte eller
medvirke til at benytte betegnelserne TIVOLI (ord) og TIVOLI NIGHT (ord og figurmærke),
således som dette fremgår af bilag 1720, samt betegnelser, der kan forveksles hermed, i for
bindelse med produktion, markedsføring, salg eller udsendelse af tvprogrammer, video el
ler anden kommerciel virksomhed.

3.
Det forbydes Innocent Pictures ApS, Tvpc.dk A/S og Claus Sørensen at benytte figur
mærket, der findes som bilag 18, i den afbildede form uden betegnelsen TIVOLI, og figur
mærket i bilag 33 (2. figurmærke fra oven), i forbindelse med produktion, markedsføring,
salg eller udsendelse af den stations ID, der er omtalt i bilag 17, næstsidste afsnit, og den se
kvens på DVD'en, der er fremlagt som bilag 24, med overskriften "Frække forlystelser på
Sextv.dk".

4.
Det forbydes Innocent Pictures ApS, Tvpc.dk A/S og Claus Sørensen at udsende, of
fentliggøre eller på anden måde kommercielt at udnytte den stations ID, der er omtalt i bilag
17, næstsidste afsnit.

5.
Innocent Pictures ApS, Tvpc.dk A/S og Claus Sørensen skal for egen regning offentlig
gøre denne dom ved direkte udsendelse til modtagerne af den i sagens bilag 17 udsendte
pressemeddelelse, og Innocent Pictures ApS skal tillige offentliggøre dommen på sin hjem
meside www.innocentpictures.com.


- 21 -

6.
Innocent Pictures ApS, Tvpc.dk A/S og Claus Sørensen forbydes at registrere og/eller
anvende domænenavne, der indeholder kendetegnene TIVOLI eller kendetegn, der er for
vekslelige hermed.

7.
Innocent Pictures ApS skal afregistrere domænenavnene www.tivolinight.com og
www.tivolinight.dk.

8.
Det fogedforbud, som Retten i Glostrup har nedlagt den 20. juni 2007, stadfæstes.

9.
Innocent Pictures ApS skal betale en bøde på 50.000 kr.

10.
Innocent Pictures ApS skal inden 14 dage fra denne doms afsigelse til Tivoli A/S betale
300.000 kr. med procesrente fra den 4. juli 2007.

11.
Innocent Pictures ApS, Tvpc.dk A/S og Claus Sørensen skal inden samme frist en for
alle og alle for en betale 75.000 kr. i sagsomkostninger til Tivoli A/S.

Uffe Thustrup
Michael B. Elmer
Ole Lundsgaard Andersen
(rretsformand)

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den
  

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»