Krænkelse af varemærket BR

Resumé

Sagsøgtes brug af domænenavnet www.br.dk var en krænkelse af det velkendte og indarbejdede varemærke BR og skulle vederlagsfrit overdrages til rettighedshaveren.

Dom i sagen V-139-99

TOP-TOY A/S
(Advokat Johnny Petersen)
mod
Icom Data ApS
(Jesper Ilsøe)

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgte er uberettiget til at indehave domænenavnet www.br.dk, og i givet fald om domænenavnet skal overdrages til indehaveren af figurmærket BR.

Påstande
Sagsøgeren, Top-Toy A/S, har nedlagt følgende påstande:

1.
Sagsøgte, Icom Data ApS, tilpligtes at overdrage domænenavnet www.br.dk
vederlagsfrit til sagsøger.


- 2 -

2.
Sagsøgte tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at registrere, anvende og
opretholde registreringen af domænenavnet www.br.dk.

Sagsøgte, Icom Data ApS, har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse for
påstand 1.

Sagsfremstilling
Top-Toy A/S er moderselskab til BR-Legetøj A/S, som er markedsledende inden for
salg af legetøj i detailhandlen i Danmark. BR-Legetøj har 88 legetøjsbutikker i Dan-
mark og 49 butikker i Sverige. Top-Toy ejes af familien Gjørup.

Icom Data ApS er stiftet 1. juli 1997 af direktør Lars Michael Ilsøe-Mikkelsen og er en
konsulentvirksomhed inden for IT-branchen.

Top-Toys registrerede varemærker
Med den 13. april 1973 som registreringsdato blev et figurmærke (VR 1973 1093), som
består af et stiliseret garderhoved med hue foran bogstaverne BR, registreret for BR-
Legetøj A/S i klasse 28, som indeholder bl.a. spil og legetøj.

Den 5. maj 1989 fik BR-Legetøj Holding A/S registreret et figurmærke (VR 1989
02129) i klasserne 16, 18, 25, 28, 41 og 42. Figurmærket viser et barn iført gardertøj og
bjørneskindshue, der dukker op af en æske. På æskens to synlige sider står henholdsvis
B og R.

Det fremgår af et brev af 3. juli 1997 fra varemærkeagentbureauet Hofman-Bang til
Top-Toy, at Top-Toy den 6. juni 1997 fik registreret figurmærket FÆTTER BR (VR
02.395 1997) i klasse 25: Børnetøj og i klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sports-
artikler (ikke indeholdt i andre klasser), og julepynt. Varemærket består efter det oplyste
af et tegnet barnehoved med en garderhue, som er påtrykt bogstaverne BR. Figuren er
placeret i en cirkel, der er omgivet af en firkant.

BR er registreret som ordmærke (VR 2000 01415) for BR-Legetøj A/S den 15. marts
2000 i klasse 28: Spil og legetøj. Ansøgningsdato var 5. oktober 1999.


- 3 -

Det fremgår af erklæring af 14. august 2000, at Top-Toy er berettiget til at gøre brug af
koncernens varemærker, hvori initialerne "BR" indgår og er bemyndiget til at føre nær-
værende retssag mod Icom Data.

Om kendskabet til varemærket BR
Der er fremlagt en markedsanalyse udført af Nørgård Mikkelsen Reklamebureau A/S
for 1. halvår 1999 til 1. halvår 2001 for legetøjsbutikker, hvoraf det vedrørende første
halvår 2001 fremgår, at 81% af de adspurgte erindrer at have set en reklame for BR-
Legetøj. 99% kender eller har hørt om BR-Legetøj, og blandt de, der kender BR-Lege-
tøj, vil 86% overveje at vælge en BR-Legetøjsbutik ved indkøb af legetøj.

Der er endvidere fremlagt udskrift af avisartikler, hvor "BR" anvendes som betegnelse
for BR-legetøjskæden, herunder
- i Aktuelt den 16. december 2000: "Det duer for eksempel ikke at møde op i en
juledragt fra BR i nylon. ..."
- i Aktuelt den 9. december 2000: "Der er stadig mange, der ikke har råd til jul i
BR eller Kenzo. ..."
- i Ekstra Bladet den 3. maj 2001: "Enhver børnefamilie ved, at BR næsten ikke er
til at komme uden om, men kædedominansen er også voldsom i mange andre
brancher ...."

Registrering af domænenavne
Domænenavnet www.br.dk blev registreret 16. februar 1998 gennem internetudbyderen
UNI2. Af aftalevilkår, som angiveligt er enslydende med de, der var gældende på regi-
streringstidspunktet, fremgår, at "[k]unden garanterer, at ibrugtagning af det angivne
domænenavn ikke krænker tredjemands rettigheder".

Domænenavnet blev oprindeligt registreret af Intranet Technology ApS, hvilket selskab
blev tvangsopløst den 29. december 1998. Domænenavnet tilhører nu Icom Data.

Intranet Technology havde tillige registreret domænenavnet "Xerox.dk" og blev ved
udeblivelsesdom af 8. januar 1998 tilpligtet at afregistrere dette.

Det fremgår af en liste af 7. december 2000, at der er registreret 19 domænenavne for
BR-Legetøj, herunder brleg.com, brleg.dk, br-leg.com, br-leg.dk, som er den anvendte


- 4 -

hjemmeside i Danmark, br-leksaker.se, som er den anvendte hjemmeside i Sverige, faet-
ter-br.dk, fætter-br.nu og brtoys.com.

Henvendelser til Icom Data om domænenavnet
Den 15. juli 1999 rettede Hofman-Bang henvendelse til Icom Data således:

"Domænenavnet www.br.dk

Vi tillader os at rette henvendelse til Dem i følgende anledning:

Vort firma repræsenterer en klient, som er interesseret i at erhverve domæne-
navnet www.br.dk. Ved opslag på Internettet er vor klient imidlertid blevet op-
mærksomme på, at dette domænenavn allerede er registreret, og det er ved ef-
terfølgende opslag på RIPE-WHOIS blevet konstateret, at De står som indeha-
ver heraf. Vi vedlægger til Deres orientering en kopi af udskriften vedrørende
Whois br.dk.

Vi kan endvidere konstatere, at domænenavnet ikke aktuelt er i brug, og vi til-
lader os derfor høfligst at forespørge på vegne vor klient, hvorvidt De måtte
være interesseret i at sælge det.
..."

Icom Data svarede ved et brev dateret 14. juli 1999, som blev modtaget af Hofman-
Bang den 29. juli 1999:

"Vedr.: Domænenavnet www.br.dk,...

Med henvisning til Deres brev af 15. d.s. kan vi bekræfte, at ICOM Data ApS
er indehaver af domænenavnet www.br.dk.

Det pågældende domænenavn blev erhvervet i forbindelse med etablering af en
hjemmeside for en af vore klienter. Projektet blev dog ikke gennemført, og
domænenavnet bibeholdes derfor for det tilfælde, at det igen skulle blive rele-
vant at anvende det for gennemførelsen af et andet projekt.

Tidligere tilbud fra købere af domænenavnet har vi således ikke umiddelbart
fundet tilstrækkelig attraktive. Vi er dog ikke afvisende for et seriøst tilbud
alene for domænenavnet."

Ved brev af 11. august 1999 tilbød Hofman-Bang Icom Data 15.000 kr. for domæne-
navnet.

Ved brev af 16. august 1999 meddelte Icom Data, at man ikke ville acceptere tilbudet,
og anførte:


- 5 -

"I denne forbindelse gør jeg Dem opmærksom på, at vi ikke ønsker at afhænde
pågældende domæne-adresse til en ubekendt køber samt, at tidligere tilbud om
erhvervelse af domæne-adressen har været betydeligt over det af Dem frem-
satte."

Ved brev af 30. september 1999 skrev Hofman-Bang på ny til Icom Data, at da man
ikke havde hørt fra Icom Data, gik man ud fra, at en handel med domænenavnet var
uden interesse, og at man derfor havde besluttet at indgive stævning.

Ved brev af 8. oktober 1999 besvarede Icom Data dette brev, idet det anførtes bl.a.:

"...
De anfører, at vi ikke efter deres brev af 18. august har kontaktet dem, og at
vi af denne grund ikke skulle være interesseret i at afhænde domænenavnet
br.dk. Dette står vi ganske uforstående over for. Den 24. august var vi i tele-
fonisk kontakt med Dem, hvor vi igen gjorde opmærksom på, at vi ikke var
specielt interesserede i at afhænde domænenavnet. Vi afgav dog alligevel et
tilbud på salg af domænenavnet, som De dog ikke havde mandat til at accep-
tere. Vi forstår derfor ikke Deres tilkendegivelse om et andet hændelsesfor-
løb.
..."

I brev af 25. oktober 1999 fra Birgit Wiborg, Hofman-Bang til Icom Data ApS anførtes:

"Domænenavnet www.br.dk
Under henvisning til Deres brev af 8. oktober 1999 og efterfølgende telefon-
samtale af 19. oktober 1999 skal vi herved bekræfte det hændelsesforløb i for-
bindelse med eventuel overtagelse af ovennævnte domænenavn mod en øko-
nomisk kompensation, som De efterlyser.

I vort brev til Dem af 11. august 1999 tilbød vi kr. 15.000,00 for overtagelse af
ejendomsretten til domænenavnet www.br.dk., et tilbud som var gældende til
den 17. august 1999.

De meddelte d. 16. august 1999 at De ikke ville acceptere tilbudet.

Samtidig gjorde De opmærksom på, at De ikke ønskede at afhænde pågæl-
dende domæneadresse til en ubekendt køber, samt at tidligere tilbud om er-
hvervelse af domæne-adressen har været betydeligt over det af os fremsatte.

Den 18. august 1999 meddelte vi Dem, at hr. Peter Gjørup fra BR-Legetøj A/S,
Tune, på hvis vegne vi handlede, for flere måneder siden telefonisk havde rettet
henvendelse til Deres selskab.

Han kom imidlertid ikke i kontakt med Dem personligt, og bad om en telefo-
nisk tilbagemelding som han aldrig fik. Hverken Peter Gjørup eller andre an-
satte i BR-legetøj A/S har fremsat noget tilbud overfor Deres virksomhed om
økonomisk kompensation for overtagelse af domænenavnet.


- 6 -


Vi talte efterfølgende telefonisk sammen og De oplyste i den forbindelse, at De
ville være villig til at overdrage ejendomsretten til vor ovennævnte klient mod
en økonomisk kompensation på kr. 300.000,00.

Da undertegnede ytrede forbavselse over størrelsen af beløbet hævdede De, at
det jo var ligesom at spille Lotto. Forudsat at man var i god tid, d.v.s. skyndte
sig at registrere så snart dette var muligt, skulle man kunne opnå en betydelig
gevinst ved registrering af domæneadresser.

Vi afviste på vor klients vegne dette tilbud.

I vor nylige telefonsamtale d. 18. oktober 1999 fastholdt De fortsat Deres krav
om en økonomisk kompensation på kr. 300.000,00 for overdragelse af rettig-
hederne.

Vi kan oplyse, at vor klient som anført agter at udtage stævning imod Dem ved
Sø- og Handelsretten i København."


Forklaringer
Claus Nielsen har forklaret, at han siden 1. juni 1998 har været marketingschef i Top-
Toy.

Udgifterne til markedsføring af BR var i 2001 65 millioner kr., hvilket ikke er udtryk
for nogen usædvanlig indsats. Markedsføringen ligger på et stabilt, højt niveau, og mar-
kedsføringsstrategien er lidt konservativ, idet der vedholdende lægges megen vægt på
kendskabet til forretningskæden og forretningskendetegnene. Jinglen "Ved du hvad det
bedste er ­ legetøj fra BR" har været uændret i brug siden første reklameblok i TV2 den
22. oktober 1983. I reklamemateriale og på butiksfacader anvendes et BR-logo som
forretningskendetegn. Det er ikke nødvendigt at gøre opmærksom på, at BR står for
legetøj ­ det ved forbrugerne. I Sverige er strategien anderledes, idet BR ikke er indar-
bejdet som synonymt med legetøj.

Han har kendskab til den markedsanalyse for 1. halvår 1999 til 1. halvår 2001, som er
udarbejdet af Nørgård Mikkelsen, og han mener, der er tale om pæne tal. Der er blevet
lavet efterfølgende analyser, sidst i december 2001, som viste et uhjulpet kendskab til
BR på 92% og et hjulpet kendskab på 100%.

BR-logoet er en legetøjssoldat med en hue, hvorpå der står "BR". Det er formentligt det
logo, som er registreret under navnet Fætter BR.


- 7 -


I nogle markedsanalyser spørges om kendskab til BR-legetøj og i andre til BR. Spørgs-
målene stilles mundtligt, så han ved ikke, hvordan spørgsmålene konkret stilles.

Han var med i et projekt med at skabe en internetbutik til BR. Projektet begyndte i
1999, ca. et halvt år før at internetbutikken gik i luften. Forskellige domænenavne blev
overvejet. Man kunne ikke få br registreret. Man undgik .com navne, fordi man gerne
ville have lokal tilknytning. Internetbutikken præsenteres som Fætter BRs internetbutik,
og Fætter BR-logoet anvendes.

Peter Gjørup har forklaret, at han er IT-chef og har ansvaret i Top-Toy for IT-spørgs-
mål i bredeste forstand.

I 1995 fik virksomheden adgang til internettet og oprettede en e-mailadresse. I 1996
begyndte man at tænke på at registrere domænenavne, men br kunne ikke registreres, da
det er landekoden for Brasilien. Man regnede derfor ikke med, at det nogensinde ville
blive muligt at registrere br.dk.

Han har haft et møde med Intranet Technology. Han kan ikke huske, hvornår mødet
blev afholdt, men det må have været omkring 5 år siden. Mødet blev afholdt i BRs lo-
kaler. Der kom ikke noget projekt ud af mødet.

Forkortelsen br for break er en af flere hundrede forkortelser til programmering i
HTML.

BRs første hjemmeside for kunder blev oprettet i sommeren 1997 på adressen br-leg.dk.
I 1999 blev det besluttet, at BR skulle have en internetbutik klar til julehandlen samme
år. Der blev brugt mange ressourcer på design og udvikling af hjemmesiden, som "gik i
luften" den 6. november 1999. Han opdagede i marts 1999 til sin overraskelse, at det
ikke længere var udelukket at få br.dk registreret. Icom Data havde da foretaget registre-
ring af domænenavnet. Han sendte derfor en e-mail til Icom Data, hvor han bad om at
blive kontaktet, hvilket imidlertid ikke skete. Han prøvede i maj 1999 flere gange at få
telefonisk kontakt, men der blev ikke ringet tilbage. Han overdrog herefter sagen til BRs
varemærkeagentbureau, Hofman-Bang.


- 8 -

BR ønsker ikke at anvende en .com-adresse. BR vil være danske i Danmark og svenske
i Sverige.

Baggrunden for, at der er foretaget registreringer af andre domæneadresser med br, er
dels, at det skal undgås, at andre forretningsdrivende anvender disse adresser, dels at der
henvises fra disse sider til den rigtige hjemmeside. BR har derfor også undersøgt mulig-
heden for at erhverve br.com, som indehaveren imidlertid ville bruge til brasilianske
virksomheder og kun ville sælge for flere hundrede tusinde kroner.

Internetbutikken hedder Fætter BR, men adressen kunne oprindeligt ikke være fætter-
br.dk på grund af, at det tidligere var udelukket at registrere æ, ø og å. Adressen ville i
givet fald skulle være faetter-br.dk eller noget andet med en "stavefejl" i, hvilket man
ikke ville have.

Efter at æ, ø og å nu kan registreres, har BR fået registreret br-legetøj.dk og fætter-
br.dk, men disse adresser kan ikke bruges endnu. Disse adresser vil komme til at hen-
vise til den markedsførte hjemmeside. Såfremt Top-Toy får overført br.dk, vil denne
adresse straks blive taget i brug, så domænenavnet på internetbutikken kommer til at
passe med butiksfacader m.v.

Hjemmesiden havde i 2001 omkring 550.000 besøgende. Der kan ikke foretages direkte
målinger af BRs kommercielle interesse i at have domænenavnet www.br.dk, men han
mener, at domænenavnet har stor betydning. Således er det kun 28% af de besøgende på
BRs hjemmeside, som kommer direkte frem til siden gennem indtastning af adressen.
Resten, 24-25%, kommer gennem bannerreklamer på andre sider, som linker til hjem-
mesiden, eller efter opslag på en søgemaskine. Tallet på direkte hits er lavt, da en under-
søgelse viser, at det ellers er 40% af alle opslag på internetadresser, der sker direkte ved
indtastning af den korrekte adresse. I Sverige kommer 51% af de besøgende direkte ind
på hjemmesiden br-leksaker.se. BR-Leksaker er det navn, som BR markedsføres under i
Sverige.

Når der tastes www.br.dk, og der herefter fremkommer en fejlmelding, giver dette BR
et dårligt image. Den, der søger, vil måske tro, at hjemmesiden ikke virker, eller at
adressen ikke findes. En del besøgende vil falde fra og måske søge et andet sted.


- 9 -

Lars Michael Ilsøe-Mikkelsen har forklaret, at han er direktør og eneanpartshaver i
Icom Data.

Det var firmaet Intranet Technology, der oprindeligt registrerede www.br.dk. Intranet
Technology arbejdede med at udvikle interne net, som virksomheder kunne bruge som
værktøjer. Der var foruden ham selv to andre partnere i virksomheden, og den ene part-
ner, Bjarne Gotfredsen, havde tanker om en hjemmeside, som skulle fortælle om op-
bygninger af hjemmesider ved hjælp af kommandoer i systemet HTML. Til brug for
denne hjemmeside blev domænenavnet www.br.dk registreret. Br står for Break, som er
en meget brugt kommando i HTML. Det var en gruppe med bl.a. Bjarne Gotfredsen, der
skulle stå for denne hjemmeside. Hjemmesiden blev dog ikke til noget, idet teknolo-
gierne hertil var dyre og svære for Intranet Technology at anvende.

Han kender ikke til, at der skulle have været afholdt et møde med BR i 1997, men han
kan ikke afvise det. Muligvis kan Peter Gjørup forveksle Intranet Technology med fir-
maet Intranet ApS.

Intranet Technology fik også registreret to binavne som domænenavne, creative.dk og
freelance.dk. I 1997 var det nærmest usædvanligt at få registreret en hjemmeside, da
internettets popularitet var uklar, og hjemmesiderne kostede næsten 1.000 kr. stykket.
Intranet Technology oprettede derfor kun hjemmesider, som skulle anvendes af firmaet.
Firmaet registrerede også xerox.dk. Baggrunden for registreringen af xerox.dk var, at
Intranet Technology havde et projekt med Xerox om at opbygge et internt net. Hjemme-
siden ville senere blive overdraget til Xerox eller alternativt blive brugt af Intranet
Technology selv, da xerox er blevet et synonym for fotokopiering. Xerox fik en ny le-
delse, som ikke ønskede at føre projektet videre, og Xerox rettede henvendelse for at få
udleveret domænenavnet. Xerox udtog stævning, og Intranet Technology ville ikke føre
sagen, da man var beskæftiget med andet. Sagsomkostningerne er ikke søgt inddrevet af
Xerox. Han opfatter det sådan, at Xerox har accepteret Intranet Technologys handle-
måde.

Da Intranet Technology ophørte ved opløsning, delte partnerne domænenavnene mellem
sig, og han fik www.br.dk, som han overførte til Icom Data. Han havde nogle idéer for
anvendelse af domænenavnet, men han havde ikke tid til at arbejde med idéerne. Han
har ikke villet gøre noget ved hjemmesiden de sidste par år for det tilfælde, at domæne-


- 10 -

navnet skulle blive taget fra ham. Idéen med en hjemmeside med bistand til opbygning
af andre hjemmesider er ikke aktuel, men han har tanker om en teknisk hjemmeside.

Icom Data er en konsulentvirksomhed, som hjælper store virksomheder med deres pro-
gramstyring. Arbejdet udføres af ham selv og tilknyttede konsulenter. Icom Data be-
skæftiger sig ikke med registrering af domænenavne og arbejder heller ikke med opbyg-
ning af hjemmesider.

Han kender godt BR som legetøjsbutikker. Da han registrerede br.dk i 1997, tænkte han
imidlertid ikke på at sælge legetøj eller på BR-legetøjsbutikkerne. Brugen af internettet
var begrænset, og han havde ingen intention om at lave noget "smart".

Han blev forsøgt kontaktet af Peter Gjørup, som var interesseret i www.br.dk. Da han
ikke var interesseret i at sælge domænenavnet, tog han ikke kontakt til Peter Gjørup
herom. Et patentbureau rettede herefter henvendelse både skriftligt og telefonisk til ham
om registreringen, men han besvarede af samme grund ikke disse henvendelser. Da han
senere kom i dialog med patentbureauet, fik han at vide, at bureauet gerne ville give et
tilbud på domænenavnet, men at bureauet egentligt var af den opfattelse, at han ikke
havde ret til navnet, og at BR gennem en retssag kunne få navnet overført til sig. Han
var af den opfattelse, at han havde ret til navnet, og krævede 300.000 kr., før han var
interesseret i at sælge. Prisen har han fastsat ud fra almindeligt købmandskab. br.dk er et
kort navn og derfor attraktivt, og han mener, at 300.000 kr. er markedsprisen. Der har
været et par andre henvendelser om br.dk. Han kan ikke huske nogen navne, og han var
heller ikke helt tryg ved, om de pågældende ville være berettigede til navnet. Han har
ikke aktivt forsøgt at sælge br.dk.

Henrik Gjørup har forklaret, at BR står for Børge Rasmussen, som er hans far, som
sammen med ham og hans bror dannede BR i 1963. BR har fra 1995 anvendt internettet
som et kommunikationsmiddel. På det tidspunkt var det udelukket at få registreret
br.com, som også British Rail havde prøvet at få registreret. Man opgav derfor tanken
om en registrering af br og valgte det næstbedste, som var br-leg.dk. I 1996 åbnedes en
hjemmeside for børn, hvor BRs kataloger var gengivet, og hvor der var spil, som lø-
bende blev fornyet. Der var ikke handel på hjemmesiden. Det blev senere besluttet at gå
aktivt ind i internethandel, efter at nogle konkurrenter havde gjort tiltag hertil, og en
internetside skulle være klar til julehandlen 1999. Der var store interesser i at etablere


- 11 -

internetbutikken, da man troede, der kunne tjenes rigtigt mange penge herpå. Han be-
tragter www.br.dk som BRs naturlige navn på nettet. BR er navnet på butikken i daglig
tale og er synonymt med legetøj.

I Sverige hedder butikkerne BR-Leksaker, hvilket fremgår af facader og hjemmeside,
for i Sverige er navnet ikke på samme måde synonymt med legetøj, som det er i Dan-
mark.

Birgit Wiborg har forklaret, at hun er cand. jur. og ansat hos Top-Toys varemærke-
agent, som har varetaget Top-Toys varemærkeinteresser fra 1989. Top-Toy er meget
bevidst om at foretage varemærkeregistreringer.

Fra juli til oktober 1999 havde bureauet en korrespondance med Icom Data om, hvor-
vidt Icom Data var villig til at overdrage domænenavnet www.br.dk. Sagen forløb
unormalt, idet Icom Data ikke besvarede flere henvendelser. Icom Data meddelte efter
en skriftlig henvendelse, at www.br.dk var registreret for en unavngiven klient, men at
man ikke var utilbøjelig til at overdrage selve domænenavnet for et seriøst tilbud. Hun
tilbød herefter 15.000 kr., da hun forstod, at "der måtte noget på bordet", og fandt, at
dette ville være en rimelig pris. Hun fik herefter at vide fra Icom Data, at man ikke ville
sælge til ubekendte, og at man havde fået tilbud væsentligt over 15.000 kr. Hun talte
herom med Henrik Gjørup, som oplyste, at BR ikke havde fremsat et økonomisk tilbud,
og at henvendelser fra BR ikke var blevet besvaret. Lars Ilsøe nævnte så under en tele-
fonsamtale beløbet på 300.000 kr., hvilket forbløffede hende, da det lå langt ud over,
hvad man ellers betaler for sådanne rettigheder. Hun har købt adskillige domænenavne
for 950 kr. Det højeste, hun har købt domænenavne for, var 8.500 kr. Hun kender dog
historien om, at TDC måtte købe "sit" domænenavn for 1 mio. USD. Lars Ilsøe nævnte,
at "det var som at spille Lotto", og hun opfattede det på den måde, at han mente, at han
kunne opnå en betydelig gevinst, fordi han havde været tidligt ude.

Hun har talt med Xerox´ juridiske direktør, som sagde, at han havde været ude for det
samme problem med registrering af Xerox´ oplagte domænenavn, og at sagsanlæg hav-
de været nødvendigt.


Procedure


- 12 -

Top-Toy har anført, at Icom Datas registrering af domænenavnet www.br.dk krænker
Top-Toys rettigheder efter varemærkeloven og er i strid med markedsføringsloven, og
at Top-Toy efter almindelige retsgrundsætninger har ret til brug af eget navn og kende-
tegn.

Top-Toy har ved registrering og ved massiv indarbejdelse opnået varemærkeret til ord-
mærket BR. Varemærket er opnået ved indarbejdelse længe før Icom Datas registrering
af www.br.dk. At ordmærket ikke blev registreret før 15. marts 2000, skyldes tidligere
registreringspraksis, som ikke tillod sådan registrering. Der foreligger registreringer af
figurmærker fra 1972, 1989 og 1997, som indeholder bogstaverne BR. Det er godtgjort
ved markedsanalysen og ved forklaringerne om BRs markedsføringsaktiviteter, at BR er
et velkendt varemærke i varemærkelovens forstand. Dermed omfatter beskyttelsen af
varemærket ­ som ellers er registreret for og taget i brug for spil og legetøj ­ alle typer
af produkter og tjenesteydelser.

Ved at have domænenavnet www.br.dk registreret med henblik på anvendelse til en
hjemmeside har Icom Data krænket Top-Toys eneret til varemærket. Begrebet erhvervs-
mæssig brug skal fortolkes bredt. Enhver erhvervsmæssig brug af hjemmesiden vil in-
debære en snyltning på Top-Toys rettigheder, og den erhvervsmæssige goodwill er net-
op beskyttelsesinteressen for reglerne på området. Den meddelelse, som fremkommer
ved søgning på internettet om, at siden br.dk ikke eksisterer, er i sig selv skadelig for
Top-Toy. Icom Data har derfor pligt til at overdrage domænenavnet til Top-Toy.

Internettet er blevet en afgørende platform i forbindelse med markedsføring, og Top-
Toy må derfor være beskyttet mod andres anvendelse af domænenavnet på nettet, da BR
er det yderst velkendte kendetegn for legetøjskæden. Det er urimeligt, såfremt Top-Toys
markedsføring under kendetegnet kan forhindres gennem en uberettiget registrering.
Icom Datas registrering af domænenavnet www.br.dk er derfor i strid med mar-
kedsføringslovens § 5.

Efter Wiborgs forklaring må det lægges til grund, at Icom Datas formål med registrerin-
gen eller opretholdelsen af denne har været at sælge domænenavnet til Top-Toy til
overpris. Icom Data kan ikke have været uvidende om Top-Toys enerettigheder, og re-
gistreringen er udtryk for navnepirateri, som strider mod markedsføringslovens § 1,
ligesom opretholdelse af registreringen hos Icom Data af domænenavnet, som kun kan


- 13 -

benyttes lovligt af Top-Toy, er retsstridigt. Der har været afholdt møde mellem Intranet
Technology og BR, og dette må antages at have inspireret til registreringen af domæne-
navnet.

Praksis fra Klagenævnet for Domænenavne må tillægges betydning ved vurdering af
spørgsmålet om overdragelse af domænenavnet. Top-Toy har betydelig interesse i over-
dragelse af domænenavnet, som alene Top-Toy kan anvende retmæssigt.

Icom Data har anført, at registreringen og opretholdelse af registreringen af www.br.dk
ikke strider mod varemærkelovens § 4 eller markedsføringslovens § 5, da registreringen
og opretholdelsen heraf ikke udgør en erhvervsmæssig brug. Varemærkelovens § 4, stk.
3, må forstås således, at en erhvervsmæssig brug forudsætter en konkret markedsføring
af varer eller tjenesteydelser. Icom Data har på intet tidspunkt anvendt domænenavnet,
men har alene registreret dette. Registreringen af domænenavnet indebærer kun, at
adressen er reserveret. Dette betyder ikke, at der oprettes en hjemmeside, eller at søg-
ning giver et andet resultat, end hvis domænenavnet ikke var blevet registreret. Re-
gistreringen indebærer heller ingen brug af kendetegn eller giver risiko for forveksling
med andres kendetegn, hvorfor registreringen og opretholdelsen heraf er retmæssig.

Icom Datas eventuelle fremtidige anvendelse af domænenavnet er ikke nødvendigvis
retsstridig. Der er ingen konkrete planer for anvendelse af domænenavnet, så det vides
ikke, hvilket indhold hjemmesiden kan få. Retsstridigheden skal vurderes efter den
eventuelle markedsføring af varer og tjenesteydelser, som vil finde sted, og det er hy-
potetisk at antage, at en fremtidig brug vil krænke varemærkelovens § 4 og markedsfø-
ringslovens § 5.

Registreringen af domænenavnet strider ikke mod god markedsføringsskik. Der forelig-
ger ikke sådanne særlige omstændigheder, at registreringen kan anses erhvervsmæssig.
Domænenavnet blev ikke registreret med henblik på salg til Top-Toy til overpris, og
indehavelse af domænenavnet udgør ikke en eneret for Top-Toy. Navnet er på intet
tidspunkt blevet søgt solgt til Top-Toy, og Icom Datas manglende reaktion på henven-
delser om salg viser, at Icom Data ikke var interesseret i at sælge. Først efter mange
henvendelser tilbød Icom Data at sælge domænenavnet til en rimelig pris efter navnets
korthed og anvendelsesmuligheder. Top-Toy havde ikke på tidspunktet for registrerin-
gen af domænenavnet fået beskyttet ordmærket BR. Da BR senere blev registreret, skete


- 14 -

dette endvidere kun i klasse 28, som omhandler spil og legetøj. Det bestrides, at Top-
Toy skulle have opnået beskyttelse for varemærket BR ud over klasse 28. Der er ikke
sket indarbejdelse af varemærket for andet end spil og legetøj, som er det eneste, der er
solgt under varemærket. Der mangler særpræg for den generiske bogstavkombination,
så der kan ikke være opnået en videre beskyttelse.

Da internettet ikke er opdelt efter vareklasser, vil flere varemærkeindehavere være be-
rettiget til samme domænenavn, og Top-Toy har derfor ikke en generel eneret til at an-
vende BR på internettet. Der er alene i Danmark mere end 50 virksomheder, der anven-
der BR som de første bogstaver i firmanavnet. Br anvendes endvidere som forkortelse
for bl.a. et grundstof, for Brasilien, for togstationen i Brabrand og for British Rail. Br
anvendes derudover i et utal af hjemmesider i Danmark og internationalt. Top-Toy kan
derfor ikke have eneret til domænenavnet www.br.dk eller fortrinsret til dette domæne-
navn frem for andre, og Icom Data kan derfor ikke forpligtes til at overdrage domæne-
navnet til Top-Toy.


Rettens afgørelse
Efter det under sagen oplyste og efter rettens kendskab er varemærket BR indarbejdet i
en sådan grad, at varemærket er velkendt, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2.

Intranet Technology har registreret domænenavnet www.br.dk. Det lægges efter Peter
Gjørups forklaring til grund, at der på et tidspunkt omkring 1995 blev afholdt møde
mellem BR-legetøj og Intranet Technology. Retten finder grundlag for at antage, at In-
tranet Technology på baggrund af mødet er blevet inspireret til at søge domænenavnet
www.br.dk registreret, ligesom Intranet Technology, som havde forhandlet med Xerox
om et projekt, fik registreret domænenavnet xerox.dk. Retten finder dog ikke, at det er
tilstrækkeligt bevist, at domænenavnet alene er erhvervet med henblik på salg.

Icom Data, som indehaver domænenavnet, er et erhvervsdrivende firma, som vil stå for
anvendelsen eller eventuelt salg af domænenavnet. Icom Data har ikke oplyst konkrete
planer for, hvordan domænenavnet, som ellers i kraft af den korte adresse må anses for
at være særdeles attraktivt, påtænkes anvendt.


- 15 -

Det må antages, at en betydelig del af de brugere, som første gang ønsker at søge BRs
hjemmeside på nettet, vil søge på domænenavnet www.br.dk og få oplysning om, at
siden ikke er tilgængelig. Med den udbredelse, som anvendelse af internettet har, må
meddelelsen herom antages at have markedsføringsmæssig skadevirkning for Top-Toy.

I den foreliggende situation, hvor varemærket er velkendt i alle dele af befolkningen, og
hvor der mangler konkrete, retmæssige planer for anvendelse af domænenavnet, findes
registreringen af domænenavnet www.br.dk og opretholdelsen heraf med den beskrevne
brug af internettet at måtte anses som en erhvervsmæssig anvendelse af BRs forret-
ningskendetegn, i hvert fald da Icom Data er et erhvervsdrivende firma.

Registreringen af www.br.dk og opretholdelsen heraf strider derfor mod markedsfø-
ringslovens §§ 1 og 5, og Icom Data skal derfor anerkende at være uberettiget til at re-
gistrere, anvende og opretholde registreringen af domænenavnet www.br.dk.

Retten finder ikke, at varemærkelovens § 4, stk. 2, kan bringes i anvendelse, da domæ-
nenavnet ikke anvendes for konkrete varer og tjenesteydelser. Da konkret anvendelse af
domænenavnet imidlertid vil kunne forbydes efter varemærkelovens § 4, stk. 2, findes
domænenavnet at kunne betragtes som en eneret for Top-Toy, hvorfor Icom Data til-
pligtes at overdrage domænenavnet www.br.dk vederlagsfrit til Top-Toy.


Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Icom Data ApS, tilpligtes at overdrage domænenavnet www.br.dk vederlags-
frit til sagsøger, Top-Toy A/S.

Icom Data ApS tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at registrere, anvende og
opretholde registreringen af domænenavnet www.br.dk.

I sagsomkostninger skal Icom Data ApS inden 14 dage betale kr. 25.000 til Top-Toy
A/S.

Mette Christensen


- 16 -

Vagn Jacobsen Otto Raben


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes. Sø- & Handelsrettens kontor, den 8/05-02.
P.j.v.


Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»