Krænkelse af rettigheder til ordmærke - figurmærke

Resumé

Om hvorvidt Din Bank A/S har krænket Deutsche Bank AGs mulige rettigheder til ord- og figurmærke, hvori betegnelsen Bank 24 indgår som en væsentlig bestanddel.

Dom i sagen V-72-00

Deutsche Bank AG
(Advokat Jens Jakob Bugge)
mod
Din Bank A/S
(Advokat Johan Løje)


Indledning og påstande

Denne sag drejer sig navnlig om, hvorvidt sagsøgte, Din Bank A/S, har krænket sagsøger, Deutsche Bank AG's, mulige rettigheder til et ord- og figurmærke, hvori betegnelsen Bank 24 indgår som en væsentlig bestanddel.

Deutsche Bank AG, har nedlagt følgende påstande:

1) Din Bank A/S pålægges ved forbud at ophøre med enhver erhvervsmæssig
udnyttelse, herunder markedsføring, af betegnelsen "Bank 24" eller dermed
forvekslelige betegnelser, herunder som en del af Din Bank A/S' navn, i for-
bindelse med bankvirksomhed og andre finansielle ydelser,


- 2 -


2) Din Bank A/S tilpligtes at lade selskabets varemærkeregistrering VR 1999
01030 (Bank 24 ­ figurmærke) slette af varemærkeregistret,

3) Din Bank A/S tilpligtes principalt at overføre til Deutsche Bank AG, subsidi-
ært at slette, domænenavneregistreringen www.bank24.dk samt at slette alle
andre registreringer af betegnelsen,

4) Din Bank A/S skal betale 200.000 kr., subsidiært et af retten fastsat mindre
beløb, med procesrente fra sagens anlæg den 15. juni 2000 som vederlag og
erstatning for Din Bank A/S' uberettigede anvendelse af Deutsche Bank
AG's kendetegn/varemærke.

Overfor de af Din Bank A/S' selvstændigt nedlagte påstande har Deutsche Bank AG
påstået frifindelse.

Din Bank A/S har nedlagt påstand om frifindelse overfor Deutsche Bank AG's
påstande.

Din Bank A/S har nedlagt følgende selvstændige påstande:

1) Varemærkeregistreringen VR 06.146 1995 udslettes af Patent- og Varemær-
kestyrelsens register.

2) Deutsche Bank AG skal betale til Din Bank A/S 1.500.000 kr. med proces-
rente fra den 30. august 2002.

Sagens omstændigheder

Parterne og deres registrerede varemærker:

Deutsche Bank AG er Tysklands største bank og hører til blandt de største banker i
verden. Bankens hovedsæde ligger i Tyskland. Deutsche Bank AG driver bankvirk-
somhed i en række europæiske lande.


- 3 -

Den 15. september 1995 fik Deutsche Bank AG registreret et figurmærke i Patentdi-
rektoratet. Registreringen skete i klasse 36 (finansiel virksomhed) under reg.nr. VR
06.146 1995. Figurmærket ser således ud:Deutsche Bank AG's figurmærke er tillige registreret som et EU-varemærke.

Din Bank A/S er blandt Danmarks 50 største pengeinstitutter. Banken blev etableret i
1991. Din Bank A/S driver pengeinstitutvirksomhed i Danmark.

Din Bank A/S åbnede den 1. januar 1999 en internetbank i Danmark. Banken organi-
seredes som en filial af Din Bank A/S.

Den 13. april 1999 fik Din Bank A/S registreret et figurmærke i Patentdirektoratet.
Registreringen skete bl.a. i klasse 36 (forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed,
valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed) under reg.nr. VR 1999 01030.
Figurmærket er registreret i farverne rød, hvid, grå og beige, men teksten i rød på
henholdsvis hvid og beige baggrund.

Din Bank A/S' figurmærke er tillige den 30. marts 2000 registreret som et EU-
varemærke.

Din Bank A/S blev i februar 2001 solgt til Skandia Banken.

Deutsche Bank AG's brug af varemærket:


- 4 -

I en opgørelse fra Deutsche Bank AG fremgår det, at banken pr. 18. januar 2001
havde 2.368 kunder bosiddende i Danmark.

Deutsche Bank AG har fremlagt eksempler på korrespondance til kunder bosiddende
i Danmark. Korrespondancen er afsendt i perioden 1. december 1998 til 6. juli 2001.
I et enkelt tilfælde, et brev af 1. december 1998, er Deutsche Bank AG's registrerede
figurmærke anvendt. I de øvrige tilfælde er der foran det registrerede figurmærke
med samme typografi foranstillet et "Deutsche".

Deutsche Bank AG er indehaver af internetdomæneadresserne www.bank24.com og
www.bank24.de.

Af uddrag af udaterede udskrifter fra hjemmesiderne fremgår det, at både det i Dan-
mark registrerede figurmærke og figurmærket med foranstillet "Deutsche" med
samme typografi, er anvendt.

I bankens "Results 1999 ­ annual report" henvises flere steder til tekstdelen
Deutsche Bank 24, og i "Geshäftsbericht 1999" anvendes såvel det i Danmark regi-
strerede figurmærke med et foranstillet "Deutsche" og tekstdelen "Deutsche Bank
24". Tilsvarende fremgår af såvel tyske som engelske brochurer, angiveligt fra perio-
den efter den 1. september 1999.

I en artikel i Jyllands-Posten den 4. august 2000 under overskriften "Deutsche Bank
på kunde-jagt" fremgår bl.a., at Deutsche Bank 24 fremover vil være repræsenteret i
syv europæiske lande, og at der fremover vil blive drevet detailbankvirksomhed i
Tyskland, Italien, Spanien, Frankrig, Portugal, Belgien og Polen.

Den 1. oktober 2002 ændrede Deutsche Bank 24 AG navn til Deutsche Bank Privat
und Geschäftskunden AG.

Af en erklæring af 24. april 2003 fra Bundesverband Deutscher Banken indhentet til
brug for sagen fremgår blandt andet følgende:

"1. Is the Association of German Banks familiar with the trademarks 1) "BANK 24" and b)
"DEUTSCHE BANK 24"?


- 5 -

The Association of German Banks is certainly familiar with the trademarks "Bank 24" and
"Deutsche Bank 24". These are the brand names of companies which were part of the Deutsche
Bank AG group and which were affiliated to our association as independent members until
they changed their corporate names. BANK 24 AG was established in March 1995 and was a
member of our association until it changed its name to Deutsche Bank 24 AG. Deutsche Bank
24 AG was set up on 1 September 1999 and changed its name to Deutsche Bank Privat- und
Geschäftskunde AG on 1 October 2002. Since then, the bank has been a member of our asso-
ciation under that name.

2. If question 1 is answered in the affirmative please state from where (television, radio, adver-
tisement or other media in Germany) the Association of German Banks is familiar with the
trademarks a) "BANK 24" and b) "DEUTSCHE BANK 24" in Germany.

Bank 24 AG and Deutsche Bank 24 AG were the direct bank and retail bank respectively of the
Deutsche Bank AG group. As far as we can remember, both banks ran broad advertising cam-
paigns in all the media under the names "Bank 24" and "Deutsche Bank 24" shortly before
their respective launch on the dates mentioned in our reply to question 1.

3. If question 1 is answered in the affirmative please state when the Association of German
Banks for the first time saw or heard the trademarks a) "BANK 24" and b) "DEUTSCHE
BANK 24" in use in Germany.

We can no longer say in retrospect exactly when we first became aware of the "Bank 24" and
"Deutsche Bank 24" brands. As far at we can remember, however, the first advertisements ap-
peared around the time as the bank in question were set up.

4. If question 1 is answered in the affirmative please state if the Association of German Banks
consider the trademarks a) "BANK 24" and b) "DEUTSCHE BANK 24" to be well known in
Germany by the relevant groups (other banks, bankers, bank customers etc.).

Both Bank 24 AG and Deutsche Bank 24 AG were formerly part of Deutsche BANK AG,
which is Germany's largest bank. Given the broad advertising campaigns mentioned in our re-
ply to question 2, we believe it may be assumed that the trademarks in question are extremely
well known among other banks, bank staff, bank customers and the public in large.

5. If question 1 is answered in the affirmative please state what company/what companies
is/are associated with the trademarks a) "BANK 24" and b) "DEUTSCHE BANK 24" in Ger-
many.

"Bank 24" is a trademark associated with Bank 24 AG, which used to be a (subsequently
merged) subsidiary of Deutsche Bank AG (see above). "Deutsche Bank 24" is associated with
"Deutsche Bank 24 AG", which was also part of the Deutsche Bank AG group. Both brands


- 6 -

were, and are, associated not only with the respective affiliated company, but also with
Deutsche Bank AG itself.

6. If Deutsche Bank AG is associated with the trademarks a) "BANK 24" and b) "DEUTSCHE
BANK 24" in Germany please state if considerable good will is connected to the trade marks
and Deutsche Bank AG.

As far as we are aware, a considerable amount of goodwill is connected both til the "Bank 24"
and "Deutsche Bank 24" trademarks and to Deutsche Bank AG, particularly in view of the fact
that Deutsche Bank AG is the biggest bank in Germany and one of the biggest in the world."

Din Bank A/S' brug af varemærket:

Efter at Din Bank A/S den 1. januar 1999 havde åbnet sin internetbank, begyndte
banken at markedsføre sig under betegnelsen bank24.dk. Ved bankens åbning var der
etableret en hjemmeside, hvor det registrerede varemærke fremgår, og som kunder
kunne besøge på internetdomæneadressen www.bank24.dk.

I bladet Strømpilen, august 1999, udskrev Din Bank A/S en konkurrence, hvor det
registrerede figurmærke er anvendt. I SAS' forårskatalog 2000 er indrykket en an-
nonce, hvor Din Bank A/S anvender sit registrerede figurmærke. Tilsvarende annon-
ceindrykninger er foretaget i Lokalavisen Nordsjælland i marts 2000 og Indkøbsfor-
eningens Nyt, april 2000.

Bank24.dk. var medsponsor i juni 2000 på en konkurrence i BT, hvori der var udlod-
det præmier for 100.000 kr., og hvor man kunne komme med BT og Tom Kristensen
til Le Mans. Figurmærket er anvendt i annoncen.

Bladet Penge & Privatøkonomi offentliggjorde i juli/august 1999 en sammenlignende
analyse af en række pengeinstitutters ydelser, hvor det anføres, at bank24.dk. place-
rer sig blandt Danmarks billigste pengeinstitutter. Tilsvarende analyser fremgår af
Børsen den 14. januar 2000 og bladet Motor i april 2000.

Deutsche Bank AG's indsigelse

I skrivelse af 20. oktober 1999 til Din Bank A/S rejste Deutsche Bank AG's advokat
indsigelse overfor Din Bank A/S' brug af "Bank 24", anmodede Din Bank A/S om at


- 7 -

ophøre med brugen af "Bank 24", samt oplyste at ville anlægge retssag, evt. begære
fogedforbud, såfremt kravet ikke blev imødekommet.

Din Bank A/S' advokat afviste i skrivelse af 3. november 1999 Deutsche Bank AG's
krav om ophør af brugen.

Forklaringer

Henrik Vad har forklaret, at han er direktør for Din Bank A/S, og at han har været
ansat i banken siden 1991. Din Bank A/S blev oprindeligt oprettet med henblik på at
servicere pensionskassen Kommunernes Pensionsforsikring A/S' medlemmer.

I begyndelsen af 1998 besluttede Din Bank A/S sig for at søge at udvide sin kunde-
kreds og aktivitet og etablere sig som en ren internetbank under navnet bank24.dk.
Internetbanken skulle fungere som en "filial", men under samme juridiske enhed som
Din Bank A/S.

Navnet bank24.dk blev valgt efter en afholdt konkurrence blandt de ansatte i banken.
Navnet blev valgt, fordi banken som internetbank skulle have åbent 24 timer i døg-
net. Han havde ikke kendskab til andre banker, som anvendte Bank 24. Han kender
naturligvis Deutsche Bank AG, men var ikke bekendt med anvendelsen af betegnel-
sen Bank 24 i Tyskland.

Din Bank A/S forsøgte at få registret bank24.dk som ordmærke, men man fik et af-
slag, da ordmærket ikke havde det fornødne særpræg. Figurmærket blev valgt efter
nøje overvejelser, og der blev foretaget undersøgelser af, om der skulle være kollisi-
on med andre mærker. De fik at vide, at der ikke var nogen risiko i forhold til andre
mærker. Din Bank A/S undersøgte ikke, om www.bank24.com var optaget, da de
ikke var interesseret i denne internetadresse.

Internetbanken blev åbnet den 1. januar 1999. I forbindelse med åbningen blev der
udsendt en pressemeddelelse. Forud for åbningen blev der foretaget en række forun-
dersøgelser. Der blev produceret en hel ny hjemmeside, og de havde omkostninger
hertil for teknik og design på mere end 172.000 kr. Det er imidlertid vanskeligt at
udskille udgifterne, da der blev ført fælles regnskab med Din Bank A/S. Der blev


- 8 -

trykt nye råkort med logoet bank24.dk, kuverter, visitkort mv. Der blev indkøbt rå-
kort til mellem 5.000 til 10.000 kunder, og der var udgifter til råkort, kuverter, visit-
kort mv. for i hvert fald 71.000 kr. Der blev foretaget annoncering for ca. 1,5 mio. kr.
Annonceringen foregik ved spot-annoncer, streamers, bannerannoncer mv. Der blev
annonceret i de medier, som reklamebureauet anbefalede dem at annoncere i. Der
blev ikke produceret brochurer mv. Han kan ikke huske, hvornår de sponserede Tom
Kristensen, men omkostninger hertil var på 50.000 kr. med tillæg af udgifterne til de
præmier, som blev udloddet gennem BT.

I oktober 1999 fik de en henvendelse fra Deutsche Bank AG om brugen af mærket.
De bad deres advokat om at svare på henvendelsen. De fortsatte med at anvende
mærket. Han har aldrig set Deutsche Bank AG i det danske marked, og de har aldrig
fået henvendelse fra kunder mv. om forveksling på grund af navnene.

Internetbanken havde pæn succes. Det besluttedes i begyndelsen af sommeren 2000
for at lægge Din Bank A/S og bank24.dk under brandet bank24.dk og lancere sig
som en ren internetbank. Det var hensigten, at der over en periode på 3 år skulle an-
vendes et beløb på ca. 60 mio. kr. på markedsføring mv. Der blev brugt flere forskel-
lige mindre reklamebureauer til den påtænkte kampagne.

Da denne retssag blev anlagt, drøftedes sagen på et bestyrelsesmøde. Der var enighed
om, at de ikke ville iværksætte en dyr kampagne uden vished for, at de havde de for-
nødne immaterielle rettigheder. Det var meget vigtigt, at banken kunne opretholde
troværdigheden. Branding er specielt vigtigt for en internetbank. Der er ikke stor
kundeloyalitet i bankverdenen. Det besluttedes derfor at skifte navn, hvorefter Din
Bank A/S skulle anvendes som navn for hele virksomheden. Den eneste årsag til, at
de ændrede navnet til Din Bank A/S, var, at de ville fremstå som en troværdig bank
og ikke skabe unødig polemik omkring navnet på banken.

I februar 2001 blev Din Bank A/S købt af Skandia Banken. Beslutningen om navne-
ændringen havde ikke nogen sammenhæng med Skandia Bankens køb.

Internetmediet er et ganske velegnet medie til grænseoverskridende bankvirksomhed,
men bank24.dk havde ikke udenlandske kunder. Det var ikke muligt at oprette sig


- 9 -

som kunde i banken, hvis man ikke havde bopæl i Danmark, og alt informationsma-
teriale var på dansk.

Din Bank A/S er ikke i besiddelse af omsætningstal for bank24.dk, idet der ikke blev
ført selvstændigt regnskab. Regnskabet blev ført i Din Bank A/S.

Flemming Voetmann har forklaret, at han er kommunikationsrådgiver i Rostra
Kommunikation, som beskæftiger sig med analyser, public relation og rådgivning i
forhold til reklamebureauer. Han har arbejdet i branchen siden 1996/1997.

Han har arbejdet for Din Bank A/S fra 2. halvår 2000 med henblik på lancering af
internetbanken for en større kreds af kunder. Det var hensigten, at der skulle iværk-
sættes en større markedsføringskampagne. Før han blev inddraget i kampagnen, hav-
de Din Bank A/S med høj gentagelsesfrekvens lavet spot-annoncer i diverse danske
aviser, hjemmeside, logoer mv. Han blev inddraget i arbejdet efter, at Din Bank A/S
var stævnet.

Branding er meget væsentligt i bankbranchen, da kunderne er svære at "flytte". Tro-
værdigheden er væsentlig, specielt for en internetbank, idet kunderne kan have en
tilbøjelighed til at føle sig lidt utrygge ved, at man ikke har en filial, hvor man kan
henvende sig personligt.

Et beløb på 1.812.000 kr. er et meget lavt beløb for annoncering, markedsføring mv.
for forberedelsen af en kampagne af den karakter, som var iværksat, før han kom ind
i sagen. 172.920 kr. for udvikling af hjemmesiden bank24.dk er et rimeligt beløb og
langtfra usædvanligt. Sponsoreringsomkostninger vedrørende Tom Kristensen på
50.000 kr. lyder som et lavt beløb. Han har ikke nogen erfaring med udgifter til rå-
kort mv.

På baggrund af drøftelser med Din Bank A/S forberedte han et nyt kampagneoplæg,
og der blev vist afsat 50 mio. kr., som skulle anvendes over en 3-årig periode. Den
væsentligste del af kampagnebeløbet skulle anvendes i det første år af kampagnen.
På et tidspunkt fik han af Henrik Vad oplyst, at bestyrelsen i Din Bank A/S havde
besluttet sig for ændre bankens navn, og at det var retssagen, som var grunden hertil.
Det var ret sent i forløbet, at man besluttede sig for at ændre navnet. De valgte efter


- 10 -

drøftelser navnet Din Bank A/S, fordi det trods alt var det bedste alternativ til
bank24.dk.

Der blev afholdt et pressemøde den 22. januar 2001, hvor kampagnen blev lanceret.
Han hørte først om Skandia Bankens køb af Din Bank A/S efter pressemødet.

Procedure

Deutsche Bank AG har gjort gældende, at man i 1995 fik registreret det omhandlede
figurmærke. Deutsche Bank AG er først i tid, og nyder dermed beskyttelse i en peri-
ode på 10 år. Deutsche Bank AG's figurmærke er egnet til adskillelse og har det for-
nødne særpræg. Der stilles i øvrigt ikke store krav til et figurmærkes særpræg. Fi-
gurmærkerne er registreret for samme tjenesteydelser.

Ved bedømmelsen af figurmærkernes forvekslelighed må der foretages en samlet
vurdering, hvor bl.a. orddelen må indgå, og figurmærkerne må efter en helhedsvurde-
ring anses for at være forvekslelige. Dette fremgår også af synsbilledet, hvor den
anvendte cirkelform går igen i begge mærker, og hvor der kun er en ubetydelig for-
skel i den figurmæssige udformning. Forbrugeren vil hæfte sig ved ordene og ikke
farven på mærkerne, idet mærket normalt ses i sort/hvid, og forbrugerne vil under
alle omstændigheder ikke hæfte sig ved mindre forskelle. Afgørelsen fra OHIM i
sagen mellem Deutsche Bank Aktiengesellschaft og Din Bank A/S (R 1011/2001-1)
om de tilsvarende figurmærker er forkert, og afgørelsen tager ikke stilling til, om
ordmærket Bank 24 er indarbejdet og nyder beskyttelse i Danmark.

Ordmærket Bank 24 har oprindeligt særpræg, og Din Bank A/S' anvendelse af ord-
delen Bank 24 er i strid Deutsche Bank AG's rettigheder til anvendelsen af orddelen
Bank 24. Ordmærket har i hvert fald opnået særpræg ved indarbejdelse. Deutsche
Bank AG har gennem en årrække anvendt ordmærket for sine tjenesteydelser. Erklæ-
ringen fra den tyske bankforening, de mere end 20 fremlagte breve til kunder i Dan-
mark, brugen på den tyske hjemmeside og adressen .com dokumenterer særpræg
gennem indarbejdelse. Der stilles efter retspraksis lave krav til særpræg gennem ind-
arbejdelse, og en indarbejdelse i USA og Europa er f.eks. tilstrækkelig, jf. U
1975.131 H og U 1989.322 S.


- 11 -

Orddelen Bank 24 i Deutsche Bank AG's og Din Bank A/S' mærker er identiske, og
der foreligger således forvekslelighed mellem ordmærkerne, hvorfor Deutsche Bank
AG kan forbyde Din Bank A/S at gøre brug heraf.

Deutsche Bank AG har opfyldt sin brugspligt efter varemærkelovens § 25, og det
fremgår af retspraksis, at der ikke stilles krav om omfattende brug, før brugspligten
er opfyldt, jf. f.eks. U 2002.1583 S. Den kommercielle brug i korrespondancen er
principielt nok til at statuere reel brug. Det har i den forbindelse ingen betydning, at
mærket i visse tilfælde er anvendt med et foranstillet Deutsche, jf. U 2000.1123 H og
U 2001.166 S. Der kan derfor ikke ske udslettelse af Deutsche Bank AG's figurmær-
ke.

Hvis retten måtte finde, at Din Bank A/S' registrering ikke umiddelbart er i strid med
Deutsche Bank AG's registrering, gøres det gældende, at Din Bank A/S' registrering
i hvert fald er sket i strid med varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, eller princippet i
samme bestemmelse. Det må efter erklæringen fra den tyske bankforening lægges til
grund, at varemærket er taget i brug i Tyskland, og Din Bank A/S må antages at have
været bekendt med de omfattende kampagner, som Deutsche Bank AG har gennem-
ført i Tyskland. Din Bank A/S opererer i samme branche og må have vidst eller i
hvert fald burde have vidst, at mærket blev anvendt i Tyskland. Deutsche Bank AG
har ret til at drive grænseoverskridende bankvirksomhed.

Med hensyn til spørgsmålet om anvendelsen af markedsføringsloven og Din Bank
A/S' anbringende om, at markedsføringsloven ikke finder anvendelse, allerede fordi
Deutsche Bank ikke er rette sagsøger i denne sammenhæng, idet rette sagsøger er
Deutsche Bank 24 AG, er der tale om et nyt anbringende, som først er fremsat under
proceduren. Anbringendet bør derfor ikke tillades fremsat.

Markedsføringsloven finder anvendelse, da Deutsche Bank AG har foretaget mar-
kedsføringsmæssige tiltag i Danmark, jf. f.eks. U 1999.1762 Ø. De markedsførings-
mæssige tiltag fremgår af korrespondancen til kunderne og erklæringen fra den tyske
bankforening. Det har i den forbindelse ikke nogen betydning, at tiltagene er sket på
tysk. Din Bank A/S' brug af varemærket har været i strid med markedsføringslovens
§ 5, og der skal i den forbindelse foretages en vurdering svarende til vurderingen
efter varemærkelovens § 4, idet markedsføringslovens § 5 dog giver en lidt bredere


- 12 -

beskyttelse. Din Bank A/S' brug af varemærket er tillige en overtrædelse af markeds-
føringslovens § 1, og brugen må nærmest betragtes som snyltning i forhold til
Deutsche Bank AG's varemærke.

Som følge af Din Bank A/S' uretmæssige brug af såvel ordmærket som figurmærket
har Deutsche Bank AG krav på erstatning og vederlag efter varemærkeloven og mar-
kedsføringsloven. Din Bank A/S har ikke villet oplyse om sin omsætning, men da der
må have været tale om en betydelig millionomsætning, skal erstatning og vederlag
fastsættes skønsmæssigt til mindst 200.000 kr.

Din Bank A/S har ikke noget grundlag for at kræve en erstatning fra Deutsche Bank
AG, da Deutsche Bank AG ikke har optrådt ansvarspådragende i relation til dette
sagsanlæg. Deutsche Bank AG har ikke optrådt chikanøst, og det forhold, at sagen
muligt tabes, udgør ikke noget ansvarsgrundlag. Det fremgår af retspraksis, at alene i
tilfælde, hvor det kan fastslås, at en part urigtigt og mod bedre vidende har givet op-
lysninger om en modstridende varemærkeret, muligt påfører sig et erstatningsansvar.
Sådanne omstændigheder foreligger ikke. Deutsche Bank AG har ikke forsøgt at true
Din Bank A/S. Det opgjorte tab er i øvrigt udokumenteret. Din Bank A/S er opfor-
dret til nærmere at dokumentere sit tab, hvilket ikke er sket. Der er i øvrigt intet, der
indikerer, at en mulig foretagen investering er tabt. Din Bank A/S har efter eget valg
truffet beslutning om ikke at anvende bank24.dk. Skandia Banken købte i øvrigt Din
Bank A/S kort efter sagsanlægget og har på den baggrund under alle omstændigheder
ikke lidt noget tab.

Din Bank A/S har gjort gældende, at Deutsche Bank AG ikke har eneret til kende-
tegnet Bank 24 i Danmark i varemærkeretlig sammenhæng, da kendetegnet fuld-
stændigt mangler særpræg.

Bank 24 består af en generisk betegnelse sammensat med tallet 24, som generelt for-
bindes med døgnets 24 timer og derved refererer til åbningstiden. Tallet og de sam-
menfaldende dele mangler særpræg, hvorved hele mærket mangler særpræg. Det
fremgår udtrykkeligt af Rådsforordning nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-
varemærker, art. 7 (1) c, at det er udelukket at få registreret navne, der udelukkende
består af artsbeskrivelser og tal, og det må antages, at der gælder en tilsvarende rets-
tilstand i Danmark. Dette synspunkt er da også i overensstemmelse med afgørelsen


- 13 -

fra OHIM i sagen mellem Deutsche Bank Aktiengesellschaft og Din Bank A/S (R
1011/2001-1). Dette underbygges tillige af, at Din Bank A/S ikke kunne få registreret
ordmærket.

Deutsche Bank AG har ikke dokumenteret en omfattende indarbejdelse af ordmær-
ket, som må fordres for at der kan opnås beskyttelse. Den brug af Bank 24, som er
dokumenteret, er sket i sammenhæng med betegnelsen Deutsche, som er den kendte
del af betegnelsen. Den egentlige brug af kendetegnet indskrænker sig til et brev af 1.
december 1998, og dette er ikke indarbejdelse i varemærkelovens forstand. Udskrif-
terne fra hjemmesiden er ikke dokumentation for indarbejdelse i Danmark, og ud-
skrifterne er i øvrigt udaterede. Hjemmesiderne indeholder overhovedet ikke nogen
referencer til Danmark. En adgang til en udenlandsk hjemmeside er ikke nok til at
statuere indarbejdelse i Danmark.

De breve, som Deutsche Bank AG har fremlagt som dokumentation for indarbejdel-
se, er breve til bestående kunder, og der ligger ikke nogen markedsføring heri.
Deutsche Bank AG har ikke dokumenteret sin tilstedeværelse i Danmark, selv om
Deutsche Bank AG er opfordret hertil. Erklæringen fra den tyske bankforening hen-
viser alene til Deutsche Bank 24, og den understøtter ikke, at der er sket indarbejdel-
se i Danmark.

Din Bank A/S' brug af ordmærket udgør ikke en krænkelse af Deutsche Bank AG's
varemærke, og Deutsche Bank AG har ikke nogen eneret til at anvende betegnelsen
Bank 24.

De figurlige elementer, som findes i såvel Deutsche Bank AG som Din Bank A/S'
mærker er ikke forvekslelige, hvorfor de to figurmærker heller ikke af den grund kan
anses for forvekslelige. Dette synspunkt er i overensstemmelse med afgørelsen fra
OHIM i sagen mellem Deutsche Bank Aktiengesellschaft og Din Bank A/S (R
1011/2001-1).

Udtalelsen fra den tyske bankforening kan ikke tillægges nogen vægt, da den er helt
generelt formuleret om brugen i Tyskland, og da den ikke relaterer sig til Danmark.


- 14 -

Varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, er alene en registreringshindring og ikke en ret,
som hjemler grundlag for at statuere en krænkelse. Det kan ikke tillægges betydning,
hvorvidt Deutsche Bank AG's varemærker måtte være velkendte i Tyskland. Be-
stemmelsen kræver kendskab til den udenlandske registrering, og at mærket stadig
anvendes dér. Bevisbyrden herfor er ikke løftet, hvorfor der ikke kan ske udslettelse.

Der er ikke noget grundlag for at overføre internetadressen, da Deutsche Bank ikke
har nogen eneret. Din Bank A/S har ikke på illoyal vis søgt at tilegne sig domæne-
navnet.

Da der ikke er sket nogen krænkelse, har Deutsche Bank AG heller ikke krav på er-
statning eller vederlag. Der er i øvrigt ikke lidt noget tab.

Markedsføringsloven finder ikke anvendelse, allerede fordi Deutsche Bank AG ikke
er rette sagsøger i denne sammenhæng, idet rette sagsøger er Deutsche Bank 24 AG.
Der er ikke tale om noget nyt anbringende, idet det fremgår af påstandsdokumentet,
at Deutsche Bank AG ikke har godtgjort brug i Danmark. I øvrigt finder markedsfø-
ringsloven ikke anvendelse, fordi der ikke er foretaget markedsføringstiltag, der ret-
ter sig mod Danmark. Der foreligger i øvrigt ikke nogen overtrædelse af hverken
markedsføringslovens § 1 eller § 5. Brugen af mærket er ophørt, hvorfor markedsfø-
ringsloven heller ikke af denne grund kan finde anvendelse.

Deutsche Bank AG har ikke dokumenteret brug i varemærkelovens § 25's forstand,
hvorfor der skal ske udslettelse i medfør af varemærkelovens § 28. Det forhold, at
mærket er brugt i sammenhæng med et foranstillet Deutsche, er ikke nok til at statue-
re brug, og der er, som sagen foreligger oplyst, reelt kun dokumenteret ét enkelt til-
fælde af brug af figurmærket i Danmark. Der er ikke solgt ydelser i Danmark, og
markedsføringen på hjemmesiden retter sig ikke mod det danske marked.

Deutsche Bank AG har handlet culpøst ved at påstå, at Din Bank A/S krænkede
Deutsche Bank AG's varemærkerettigheder, og det må have stået Deutsche Bank AG
klart, at dette ville kunne medføre, at Din Bank A/S ville lide et økonomisk tab.
Søgsmålet er chikanøst. Din Bank A/S måtte stoppe sin kampagne som følge af
Deutsche Bank AG's søgsmål, idet banken kunne lide ubodelig skade, såfremt der
opstod usikkerhed omkring varemærkerettighederne. Det er en skærpende omstæn-


- 15 -

dighed, at Deutsche Bank AG i 1998 henvendte sig med trussel om en fogedsag. Din
Bank A/S har lidt et tab som følge af Deutsche Bank AG adfærd, og tabet må opgø-
res til de investeringer, som Din Bank A/S har gjort i varemærket. Din Bank A/S'
opgørelser herom må lægges til grund. Det kan ikke tillægges betydning, at Skandia
Banken opkøbte Din Bank A/S.

Rettens begrundelse og resultat

Betegnelsen Bank 24 er et svagt ordmærke, der henviser til, at der ydes virksomhed
med bankydelser 24 timer i døgnet. Ordmærket er sammensat af et almindeligt ord
og et tal uden selvstændigt særpræg, og sammensætningen, der som ovenfor anført er
af beskrivende art, findes heller ikke at have særpræg.

Deutsche Bank AG har i ganske begrænset omfang anvendt betegnelsen Bank 24 i
korrespondance til kunder bosiddende i Danmark. Bortset fra et enkelt tilfælde er
Bank 24 anvendt i kombination med Deutsche. Den markedsføringsmæssige anven-
delse af betegnelsen Bank 24 på internettet og i brochurer mv. findes efter bevisfø-
relsen i al væsentlighed ikke at være rettet mod det danske marked.

Retten finder på den baggrund ikke, at Deutsche Bank AG's anvendelse af betegnel-
sen Bank 24 i Danmark har været af en sådan karakter og omfang, at Bank 24 som
ordmærke gennem indarbejdelse har fået det fornødne særpræg.

Det fremherskende element i Deutsche Bank AG's figurmærke er BANK 24, hvor
talangivelse "24" over og under er omkranset af en halvbue.

I Din Bank A/S' figurmærke er talangivelsen "24" omkranset af en cirkel, der skal
illustrere en urskive, og efter talangivelsen "24" er tilføjet ".dk". Ordene i figurmær-
ket er både over og under omkranset af vandrette streger.

Selv om figurmærkerne har visse ligheder, finder retten efter en samlet afvejning af
de enkelte mærkeelementer ikke, at de figurlige udformninger frembyder tilstrække-
lige ligheder til, at figurmærkerne må betegnes som forvekslelige.


- 16 -

En eventuel anvendelse af bestemmelsen i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, der
vedrører registreringshindringer, vil forudsætte, at figurmærkerne er identiske eller
kun adskiller sig uvæsentligt fra hinanden. Allerede fordi denne betingelse ikke er
opfyldt, finder retten ikke, at § 15, stk. 3, nr. 3, kan finde anvendelse.

Retten finder heller ikke, at der er grundlag for at antage, at ledelsen i Din Bank A/S
har haft noget nærmere kendskab til Deutsche Bank AG's anvendelse af BANK 24 i
Tyskland.

Der er derfor ikke grundlag for at forbyde Din Bank A/S at anvende betegnelsen
"Bank 24" eller dermed forvekslelige betegnelser, ligesom der ikke er grundlag for at
Din Bank A/S skal slette sin varemærkeregistrering.

Da retten ikke finder, at der foreligger nogen krænkelse af Deutsche Bank AG's ret-
tigheder, er der heller ikke grundlag for, at Din Bank A/S skal overføre, eller subsi-
diært slette, domænenavneregistreringen www.bank24.dk.

Da ordmærket ikke har det fornødne særpræg, og da figurmærkerne ikke er forveks-
lelige, finder retten, at der ikke er grundlag for at antage, at Din Bank A/S på illoyal
vis har søgt at udnytte rettigheder, der tilhører Deutsche Bank AG.

Retten finder derfor ikke, at Din Bank A/S har handlet i strid med markedsføringslo-
vens §§ 1 og 5.

Efter det ovenfor anførte er der ikke grundlag for at tilkende Deutsche Bank AG ve-
derlag eller erstatning efter varemærkeloven eller erstatning efter markedsføringslo-
ven.

Din Bank A/S frifindes derfor i det hele for de påstande, som Deutsche Bank AG har
nedlagt.

Det følger af varemærkelovens § 25, stk. 1, at en varemærkeregistrering kan ophæ-
ves, hvis indehaveren af et registreret varemærke ikke inden 5 år fra registreringspro-
cedurens afslutning har gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer og tje-


- 17 -

nesteydelser, for hvilke det er registreret, eller at brugen har været ophørt uden af-
brydelser i 5 år.

Efter bestemmelsens ordlyd og formålet med bestemmelsen, kan der ikke stilles krav
om, at den brug, der er gjort af varemærket, skal have et betydeligt omfang. Som
brug efter § 25, stk. 1, betragtes også brug af varemærket i en form, der ikke væsent-
ligt afviger fra den form, hvori det er registreret, jf. varemærkelovens § 25, stk. 2, nr.
1.

Det registrerede varemærke har i et enkelt tilfælde været anvendt overfor en kunde i
Danmark og har herudover i en række tilfælde været anvendt overfor kunder i Dan-
mark i sammenhæng med et foranstillet "Deutsche".

Selv om Deutsche Bank i sig selv er et særdeles velkendt varemærke, finder retten, at
brugen af figurmærket overfor bankens kundegruppe i Danmark i sammenhæng med
"Deutsche" efter omstændigheder udgør en reel brug af varemærket.

Når der henses hertil, er der ikke grundlag for udslettelse af Deutsche Bank AG's
varemærkeregistring VR 06.146 1995.

Retten finder ikke, at Deutsche Bank AG ved henvendelser til Din Bank A/S om an-
vendelsen af varemærket og ved anlæggelsen af retssagen herom har handlet chika-
nøst, eller at Deutsche Bank AG i øvrigt har handlet ansvarspådragende. Allerede af
den grund er der ikke noget grundlag for at tilkende Din Bank A/S en erstatning.

Deutsche Bank AG frifindes derfor for de af Din Bank A/S selvstændigt nedlagte
påstande.

Thi kendes for ret

Din Bank A/S frifindes.

Deutsche Bank AG frifindes for de af Din Bank A/S selvstændigt nedlagte påstande.

Hver part bærer egne omkostninger.


- 18 -


Mette Christensen
Jørn Kristian Jensen Per Skovsted

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, denvedrører registreringshindringer, vil forudsætte, at figurmærkerne er identiske eller
kun adskiller sig uvæsentligt fra hinanden. Allerede fordi denne betingelse ikke er
opfyldt, finder retten ikke, at § 15, stk. 3, nr. 3, kan finde anvendelse.

Retten finder heller ikke, at der er grundlag for at antage, at ledelsen i Din Bank A/S
har haft noget nærmere kendskab til Deutsche Bank AG's anvendelse af BANK 24 i
Tyskland.

Der er derfor ikke grundlag for at forbyde Din Bank A/S at anvende betegnelsen
"Bank 24" eller dermed forvekslelige betegnelser, ligesom der ikke er grundlag for at
Din Bank A/S skal slette sin varemærkeregistrering.

Da retten ikke finder, at der foreligger nogen krænkelse af Deutsche Bank AG's ret-
tigheder, er der heller ikke grundlag for, at Din Bank A/S skal overføre, eller subsi-
diært slette, domænenavneregistreringen www.bank24.dk.

Da ordmærket ikke har det fornødne særpræg, og da figurmærkerne ikke er forveks-
lelige, finder retten, at der ikke er grundlag for at antage, at Din Bank A/S på illoyal
vis har søgt at udnytte rettigheder, der tilhører Deutsche Bank AG.

Retten finder derfor ikke, at Din Bank A/S har handlet i strid med markedsføringslo-
vens §§ 1 og 5.

Efter det ovenfor anførte er der ikke grundlag for at tilkende Deutsche Bank AG ve-
derlag eller erstatning efter varemærkeloven eller erstatning efter markedsføringslo-
ven.

Din Bank A/S frifindes derfor i det hele for de påstande, som Deutsche Bank AG har
nedlagt.

Det følger af varemærkelovens § 25, stk. 1, at en varemærkeregistrering kan ophæ-
ves, hvis indehaveren af et registreret varemærke ikke inden 5 år fra registreringspro-
cedurens afslutning har gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer og tje-


- 17 -

nesteydelser, for hvilke det er registreret, eller at brugen har været ophørt uden af-
brydelser i 5 år.

Efter bestemmelsens ordlyd og formålet med bestemmelsen, kan der ikke stilles krav
om, at den brug, der er gjort af varemærket, skal have et betydeligt omfang. Som
brug efter § 25, stk. 1, betragtes også brug af varemærket i en form, der ikke væsent-
ligt afviger fra den form, hvori det er registreret, jf. varemærkelovens § 25, stk. 2, nr.
1.

Det registrerede varemærke har i et enkelt tilfælde været anvendt overfor en kunde i
Danmark og har herudover i en række tilfælde været anvendt overfor kunder i Dan-
mark i sammenhæng med et foranstillet "Deutsche".

Selv om Deutsche Bank i sig selv er et særdeles velkendt varemærke, finder retten, at
brugen af figurmærket overfor bankens kundegruppe i Danmark i sammenhæng med
"Deutsche" efter omstændigheder udgør en reel brug af varemærket.

Når der henses hertil, er der ikke grundlag for udslettelse af Deutsche Bank AG's
varemærkeregistring VR 06.146 1995.

Retten finder ikke, at Deutsche Bank AG ved henvendelser til Din Bank A/S om an-
vendelsen af varemærket og ved anlæggelsen af retssagen herom har handlet chika-
nøst, eller at Deutsche Bank AG i øvrigt har handlet ansvarspådragende. Allerede af
den grund er der ikke noget grundlag for at tilkende Din Bank A/S en erstatning.

Deutsche Bank AG frifindes derfor for de af Din Bank A/S selvstændigt nedlagte
påstande.

Thi kendes for ret

Din Bank A/S frifindes.

Deutsche Bank AG frifindes for de af Din Bank A/S selvstændigt nedlagte påstande.

Hver part bærer egne omkostninger.


- 18 -


Mette Christensen
Jørn Kristian Jensen Per Skovsted

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»